07-03-14

Wereld telt meer dan zes miljard geconnecteerde apparaten

Eind dit jaar zullen wereldwijd 6,18 miljard geconnecteerde apparaten aan het internet zijn gekoppeld. Dat betekent een stijging met 6 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een raming van consulent IHS Technology. De markt voor geconnecteerde apparaten zou daarmee de grootste toename kennen sinds het begin van dit decennium. Vier jaar geleden werd nog een groei van 10 procent optekend. IHS Technology zegt dat de nieuwe versnelling van de markt in grote mate te danken aan is een hele reeks bijkomende toepassingen die producenten op het gebied van connectiviteit hebben ontwikkeld. De volgende drie jaar wordt een groei met 19,42 miljard nieuwe apparaten verwacht.

“Er kan een nieuwe golf van geconnecteerde apparaten worden opgemerkt,” geeft Jagdish Rebello, directeur informatie-technologie bij IHS Technology, aan. “Rekening houdend met de grote voorliefde van consumenten voor sociale media en een massaal streven naar een voortdurende connectiviteit, hoeft het ook niemand te verwonderen dat producenten steeds meer nieuwe apparaten op de markt brengen die het engagement met het publiek verder moeten kunnen versterken.” De volgende jaren moet volgens Rebello wel met een vertraging van de groei rekening worden aangehouden, hoewel in absolute getallen een verdere stijging genoteerd zal blijven worden.

Volgens de onderzoekers zal de grootste groei dit jaar kunnen worden opgemerkt bij de videogame-consoles (45 procent), na een periode van zes jaar relatieve stagnatie. Daarna volgen tablets en mobiele telefoons met een respectievelijke groei van 25 procent en 7 procent. Verder mag volgens het rapport ook nog een groei worden verwacht bij settop-boxen (7 procent), televisietoestellen (5 procent) en mobiele computers (2 procent). Daarentegen moet met een verdere vertraging rekening worden gehouden bij een aantal producten die al enkele tijd met een afkalvende populariteit worden geconfrontered, zoals digitale camera’s, desktops, camcorders, dvd-spelers en draagbare mediaspelers.

De grootste groei van de sector werd volgens Rebello opgetekend tijdens de eerste zeven jaar van deze eeuw, tot het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis. Tijdens die periode werden volgens hem onafgebroken groeicijfers van meer dan 20 procent per jaar geregistreerd.

Lees Verder

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, geconnecteerde apparaten |  Facebook |

05-03-14

Internet is voor consument essentiëler dan televisie

Voor de consument is het moeilijker om het internet op te geven dan het televisietoestel te moeten missen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 53 procent van de ondervraagden toegeeft dat ze het internet nagenoeg onmogelijk zouden kunnen missen. Daarnaast is er nog een groep van 20 procent die opmerkt dat het relatief lastig zou zijn om geen beroep te kunnen doen op het online medium. Daarentegen zegt 22 procent televisie onmogelijk te kunnen missen, terwijl nog eens 35 procent gewag maakt van mogelijke problemen.

In de leeftijdsgroep tussen achttien en dertig jaar zou het missen van televisie slechts bij 12 procent van de respondenten tot frustraties leiden. De onderzoekers merken op dat houding tegenover de technologieën de voorbije jaren een belangrijke verschuiving heeft laten optekenen. In het midden van het voorbije decennium bleek nog 44 procent van de ondervraagden de toegang tot televisie cruciaal te vinden, terwijl internet slechts een score van 38 procent liet optekenen. Daarnaast blijkt dat 49 procent toegeeft dat het ook bijzonder moeilijk zou zijn om geen gebruik te kunnen maken van een mobiele telefoon. Sociale media daarentegen worden slechts door 11 procent van de bevolking onmisbaar geacht.

Bij de respondenten die toegeven het internet onmogelijk te kunnen missen, voert 61 procent aan dat het online medium cruciaal is voor zijn professionele carrière of andere praktische doelstellingen. Daarentegen merkte 30 procent op dat ze vooral het plezier in het online zijn zouden missen. “De resultaten maken duidelijk dat het internet voor velen een essentieel deel van het dagelijkse leven is geworden en niet louter als een medium voor entertainment wordt gebruikt,” zeggen de onderzoekers. Er wordt wel opgemerkt dat 90 procent thuis op het internet beroep doet, terwijl 44 procent op kantoor van het online medium gebruik maakt.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, televisie |  Facebook |

04-03-14

Meerderheid bevolking positief over impact internet

De meerderheid van de bevolking is ervan overtuigd dat het internet een positieve impact heeft gehad op de samenleving. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij Amerikaanse online consumenten naar aanleiding van de vijfentwintigste verjaardag van het internet. De onderzoekers stelden vast dat 76 procent van de internet-gebruikers aangeeft dat het online medium een positieve bijdrage heeft geleverd tot een verdere ontwikkeling van de maatschappij. Daarentegen maakt 15 procent gewag van een negatieve invloed, terwijl 8 procent zegt dat het online medium zowel tot goede als slechte maatschappelijke ontwikkelingen heeft geleid.

“Er worden zware debatten gevoerd over de impact van het gebruik van het internet,” voeren de onderzoekers aan. “Volgens sommige stellingen leidt het gebruik van het medium tot verrijkte relaties, terwijl anderen benaderingen zich veel sceptischer opstellen en in het internet vooral een bedreiging zien. Ook wordt vaak gediscussieerd over een vriendelijke of bedreigende online omgeving. Uit het onderzoek is echter gebleken dat de balans voor de bevolking meer positieve punten dan negatieve elementen weerspiegelt.” De onderzoekers merken daarbij op dat 90 procent van de respondenten aangeeft dat het internet ook voor hen persoonlijke positief heeft gewerkt, terwijl 6 procent van een negatieve houding blijk geeft.

Het Pew Research Center stelde ook vast dat 67 procent van de ondervraagden aangeeft dat de online communicatie met vrienden en familie in het algemeen tot sterkere relatiebanden heeft geleid, terwijl 18 procent gewag maakt van een negatieve impact. Ook zegt 76 procent in het algemeen op het internet met vriendelijke mensen kennis te hebben kunnen maken, terwijl slechts 13 procent gewag maakt van onvriendelijke ontmoetingen. Er wordt aan toegevoegd dat 70 procent bovendien zegt door anderen op het internet vriendelijk of genereus te worden behandeld, terwijl 25 procent getuigt het slachtoffer te zijn geworden van onvriendelijke online behandelingen of zelfs aanvallen.

Lees Verder

12:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

15-02-14

Online reclame levert niet altijd gewenste resultaten op

Bedrijven besteden miljarden dollar om klanten met online reclame te benaderen, maar die investeringen leveren niet altijd de gewenste resultaten op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California naar de betaalde zoekopdrachten op de website van online retailer eBay. Wanneer betaalde zoekopdrachten worden uitgeschakeld, blijkt volgens de trafiek naar de websites van de adverteerders nagenoeg volledig opgevangen te worden door gratis alternatieve kanalen. Indien reclame de drijvende kracht achter de online verkoop zou zijn, zouden volgens de onderzoekers de verkopen na het wegvallen van de betaalde zoekopdrachten hebben moeten instorten, maar dat bleek geenszins het geval.

Lees Verder

09:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, reclame |  Facebook |

Anonimiteit leidt tot ongepast online gedrag

De anonimiteit van online commentaren stimuleert het gebruik van ongepaste taal. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Houston naar duizenden online ondertekende en anonieme commentaren op Amerikaanse krantenartikels. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 53,3 procent van de anonieme commentaren vulgaire, racistische, haatdragende of lasterlijke content bevatte. Bij ondertekende commentaren bleek daarentegen slechts 28,7 procent van de berichten ongepaste content te herbergen. Omdat de anonimiteit de potentiële gevolgen van ongepaste commentaren wegwerkt, blijkt volgens de wetenschappers bij velen een groot gedeelte van de remmingen weg te vallen.

“Anonimiteit heeft een lange traditie in de journalistiek en gaat zelfs terug tot de beginperiode van de Amerikaanse kranten,” merkt onderzoeksleider Arthur Santana, professor communicatie aan de University of Houston, op. “Al in de achttiende eeuw maakte Benjamin Franklin gebruik van het pseudoniem Silence Dogood om een opiniestuk, dat onder zijn echte naam herhaaldelijk was geweigerd, toch gepubliceerd te krijgen. Anonimiteit is lange tijd een waardevolle manier gebleken om een mening, vaak met een onpopulair karakter, naar voor te brengen. Anonimiteit zorgt er echter ook voor dat woorden of daden minder snel consequenties kunnen hebben, waardoor een aantal remmingen dreigt weg te vallen.”

“Door de anonimiteit van het internet kan het individu verleid worden om zich op een manier te gedragen die nooit zou worden overwogen indien zijn identiteit bekend zou raken,” zegt professor Santana nog. “Online anonimiteit biedt het individu de mogelijkheid om zijn inzichten naar voor te brengen. Wanneer die commentaar echter wordt herleid tot een hatelijk taalgebruik of bedreigingen, gaan alle voordelen van een constructieve dialoog verloren.” De onderzoeker stelde vast dat 44 procent van de geïdentificeerde commentaren een beleefd taalgebruik hanteerden, tegenover slechts 15 procent van de anonieme reacties. Wanneer anonimiteit wordt weggenomen, overheerst volgens Santana het beleefde gedrag.

Geplaagd door een golf van hatelijke commentaren, die de waarde van de forums dreigt te ondermijnen, hebben vele mediasites beslist om anonieme bijdragen niet langer te aanvaarden. Opgemerkt wordt dat 48,9 procent van de honderveertig grootste Amerikaanse kranten anonimiteit niet langer toelaten. Nog 41,6 procent laat anonieme bijdragen toe. De resterende 9,4 procent stelt geen forums ter beschikking. Santana merkt nog op dat een overdaad aan hatelijke commentaren andere gebruikers ervan weerhoudt om aan de online conversaties deel te nemen. Op die manier vormt het onbetamelijke online gedrag volgens de onderzoek een hinderpaal voor het opbouwen van een degelijk debat.

Lees Verder

09:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: anonimiteit, internet |  Facebook |

14-02-14

Democratiserende werking internet moet in vraag worden gesteld

De democratiserende werking van het internet is vaak niet meer dan een mythe. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de Örebro University in Zweden. De wetenschappers merken op dat al herhaaldelijk is gepropageerd dat het internet tot een gedemocratiseerd wereldwijd dorp zou leiden, maar die thesis blijkt volgens de Zweedse onderzoekers door de praktijk bijzonder vaak te worden tegengesproken. In veel gevallen kan volgens hen immers alleen maar worden vastgesteld dat de netwerken door autoritaire regimes worden geëxploiteerd om de controle over de burgers zelfs nog efficiënter te organiseren dan in het verleden.

“Onder meer de activiteiten van klokkenluider Edward Snowden worden gehanteerd om aan te geven dat het internet kan worden aangegrepen om een echte democratie na te streven en sociale lobbyisten en citizen-advocaten de mogelijkheid te bieden de agenda uit de handen van de machthebbers te halen,” zegt Martin Karlsson, professor staathuishoudkunde aan de Örebro University. “Sociale netwerken zoals Twitter en Facebook hebben in veel wereldregio’s een rol gespeeld in revoluties. Informatica en telecommunicatie hebben bovendien onderdrukte individuen en groepen de mogelijkheid geboden om zich gradueel uit hun ketens te bevrijden. Maar in realiteit moet die bevrijdende impact van het internet echter zwaar worden gerelativeerd.”

“In werkelijkheid lijkt het internet vaker repressief dan democratiserend te werken,” zegt professor Karlsson. “In vele regio’s - zoals China, Oezbekistan, Saudi-Arabië, Cuba, Ethiopië, Syrië, Vietnam, Iran en vele andere landen - wordt immers een omgekeerd en onderdrukkend gebruik van het medium opgemerkt. Zelfs verondersteld democratische landen blijken niet aan die neiging te ontsnappen. Bovendien wordt de toegang tot het internet in vele landen aangewend om de bevolking te manipuleren en te sturen. Het is dan ook de vraag op welke manier de democratische wereld zal reageren op landen die van e-participatie gebruik maken om hun onderdanen te controleren.” Karlsson zegt wel optimistisch te zijn dat die regimes uiteindelijk onder internationale druk zullen moeten toegeven.

Lees Verder

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: democratisering, internet |  Facebook |

11-02-14

Online Arabische content is belangrijke groeimarkt

Het internet telt inmiddels negentig miljoen Arabisch sprekende gebruikers. Daarmee is het Arabisch online belangrijker geworden dan het Russisch, Frans en Duits. Desondanks kan op het internet slechts 3 procent Arabische content worden aangetroffen. Er zijn volgens Fayeq Oweis, verantwoordelijke taalservices voor de opkomende markten bij het internetbedrijf Google, echter duidelijke tekenen dat die situatie bijzonder snel kan veranderen. Volgens Oweis werd er de voorbije twee jaar immers bijzonder veel Arabische online content gecreëerd. Bovendien kan volgens hem ook een bijzonder grote vraag naar bijkomende Arabische content worden opgetekend.

Grote online groepen zoals de internet-onderneming Google en het mediabedrijf Cable News Network (CNN) investeren in de creatie van Arabische content. Het aantal actieve gebruikers van het Arabische internet neemt immers snel toe en in de regio wordt steeds meer naar relevant materiaal gevraagd. Daarbij wordt onder meer opgemerkt dat het Arabische portal CNNArabic.com het voorbije jaar het aantal unieke bezoekers met 70 procent heeft zien toenemen. “Er werden dan ook extra investeringen gereserveerd om verdere trafieken te kunnen genereren, wat het platform op zijn beurt ook voor adverteerders aantrekkelijker zou moeten maken,” zegt Peter Bale, general manager van CNN Digital International.

De wereld telt ongeveer 350 miljoen Arabische sprekers, verdeeld over twintig landen. Die groep omvat ook ongeveer 90 miljoen internet-gebruikers, maar uit cijfers van consulent Common Sense Advisory blijkt dat slechts 3 procent van de online content in de Arabische taal is opgesteld. Uit een onderzoek van consulent Booz & Company blijkt dat 37 procent van de internet-populatie uit de regio ontevreden is over het aanbod Arabische websites. Mahesh Sundaresan, chief executive van Ikon Advertising & Marketing, zegt dan ook dat de regio een grote behoefte heeft aan nieuwscontent in de eigen taal. Hij voegt er aan toe dat Al Jazeera, MSN Arabia en Yahoo Maktoob op het gebied van nieuws de belangrijkste pijlers van de online Arabische taal zijn, terwijl Koora.com dezelfde positie heeft op het gebied van sportinformatie.

Lees Verder

13:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, arabische content |  Facebook |