07-09-10

Stap dichter bij oprichting wereldwijd Green Fund

Bijna vijftig landen staan een stap dichter bij de oprichting van een zogenaamd Green Fund, dat armere landen moet helpen de impact van de klimaatverandering te bestrijden. Mexico en Zwiterland, organisatoren van een ontmoeting tussen milieuministers, stelden echter dat een afgerond klimaatverdrag binnen de Verenigde Naties dit jaar niet meer gerealiseerd zal kunnen worden. De milieuministers onderzochten ook op welke manier vanaf het einde van het nieuwe decennium 100 miljard dollar per jaar zou kunnen vrijgemaakt worden voor klimaathulp. Daarbij werd onder meer gedacht aan uitstootmarkten, duurdere vliegtuigtickets of heffingen op verzendingen. Die gelden zouden beheerd worden door het Green Fund.

Patricia Espinosa, minister van buitenlandse zaken van Mexico, merkte op te hopen dat de basis voor het Green Fund tijdens een conferentie in het Mexicaanse Concun eind november zou kunnen worden vastgelegd. Het Green Fund moet de armere landen toelaten om de overstap te maken van fossiele brandstoffen en om te gaan met overstromingen, droorgteperiodes, modderstromen en het stijgende zeeniveau, veroorzaakt door de klimaatverandering. Espinosa zegt echter dat niet verwacht mag worden dat er in Cancun al een afgerond klimaatverdrag kan worden gerealiseerd, onder meer te wijten aan het feit dat tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties in Kopenhagen slechts een niet-bindende overeenkomst kon worden afgesloten.

In Cancun zou echter besloten kunnen worden om een aantal overeenkomsten in een klimaatverdrag om te zetten. Dat zou eventueel volgend jaar al het geval kunnen zijn. "In Kopenhagen werden veel verwachtingen gecreëerd dat er een legaal-bindende oplossing zou kunnen worden gevonden," merkte Moritz Leuenberger, minister van leefmilieu van Zwitserland, op. "Daar houden we echter niet langer absoluut aan vast." Espinosa voegde er aan toe dat in Cancun alleen over een Green Fund zou beslist worden binnen een breder pakket maatregelen, zoals het delen van technologieën rond zuivere energie of het beschermen van bossen, die koolstofdioxide opslorpen. Espinosa stelde dat over alle elementen van het pakket een akkoord zal moeten worden bereikt.

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: green fund, leefmilieu |  Facebook |

07-06-10

Russisch leefmilieu heeft voorbije tien jaar zwaar geleden

Het Russische leefmilieu is er de voorbije jaren gevoelig op achteruit gegaan. Dat hebben een aantal vertegenwoordigers van milieuvereniging Greenpeace gezegd. Onder meer wordt erop gewezen dat een aantal unieke natuurreservaten, waaronder het grootste zoetwatermeer van de wereld, worden bedreigd. Ivan Blokov, programma-directeur van Greenpeace in Rusland, benadrukte daarbij dat de organisatie tien jaar geleden al voorspeld had dat de situatie zou verergeren. Hij voegde er aan toe dat de situatie heel bedroevend is, maar er gelukkig nog niet van een catastrofe kan worden gesproken. De periode van achteruitgang loopt parallel met de regering van Vladimir Poetin die sinds het begin van dit decennium acht jaar lang president van Rusland was, tot hij twee jaar geleden wettelijk verplicht een stap opzij moest zetten.

"Blokov wou echter niet met een beschuldigende vinger naar Poetin wijzen," merkt het persbureau Reuters op. "Het zou volgens hem niet correct zijn om een individuele schuldige aan te wijzen. Toch merkte hij op dat Poetin enkele dagen na zijn benoeming tot president tien jaar geleden, de dienst voor het bosbeheer en het comité voor milieubescherming afschafte, waardoor Rusland geen enkele onafhankelijk controlemechanisme meer had op het gebied van het leefmilieu. Blokov voegde er aan toe dat Poetin één jaar later een wet ondertekende waardoor het mogelijk werd om gebruikte nucleaire brandstof in te voeren voor opslag en verwerking. Blokov merkte daarbij op dat meer dan 90 procent van de Russische bevolking tegen de invoer van nucleaire brandstoffen was, maar dat de wet desondanks werd ondertekend."

Greenpeace merkt verder op dat het aantal bosbranden en olielekken de voorbije tien jaar in Rusland opmerkelijk is toegenomen, terwijl ook steeds meer industrieel en toxisch afval werd gecreëerd. Het voorbije jaar zou volgens officiële cijfers 1,5 miljoen hectaren bos door brand zijn vernield. Dat is meer dan het dubbele tegenover het einde van de jaren negentig. Volgens Greenpeace liggen de werkelijke cijfers wellicht nog drie keer hoger. Bosbouw-deskundige Alexei Yaroshenko benadrukte dat het onderhoud van de bosgebieden in Rusland het voorbije decennium chaotischer was dan ooit voordien. Mikhail Kreindlin, expert op het gebied van beschermde gebieden, wees erop dat Rusland negen gebieden die door de Unesco worden beschermd, met complete verwoesting worden bedreigd, waaronder het beroemde Baikal Meer, waar vorig jaar nog door Poetin de heropening van een vervuilende papierfabriek werd toegelaten.

16:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, rusland, greenpeace |  Facebook |

04-09-09

China relativeert exportbeperking zeldzame grondstoffen

China probeert de wereldwijde onrust over de exportbeperkingen die het land heeft ingesteld voor zeldzame grondstoffen, die onder meer nodig zijn voor duurzame energieproducten en superconductors. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van industrie en informatietechnologie benadrukte dat de export van deze producten niet wordt stopgezet, maar moet worden beperkt om de schade aan het Chinese leefmilieu te beperken. China produceert nagenoeg alle zeldzame grondstoffen die worden gebruikt in hybride wagens, mobiele telefoons, superconductors, magneten en andere high-tech producten. De woordvoerder benadrukte dat China zich als een verantwoordelijke grote natie zal gedragen en de deur voor deze technologieën niet zal sluiten.

"Chinese plannen om de export van zeldzame grondstoffen tegen te gaan, heeft in de hele wereld voor ongerustheid gezorgd," merkt het persbureau Associated Press op. "Maar volgens Wang Caifeng, assistent directeur-generaal van het grondstoffen-departement van het ministerie van industrie en informatietechnologie, wordt de situatie te scherp gesteld. Volgens haar zal de export van afgewerkte producten op basis van zeldzame grondstoffen verder kunnen gaan, maar zal de uitvoer van half-afgewerkte producten worden gelimiteerd. De export van ertsen is al verboden en die regeling zal volgens Wang ook behouden blijven. Ze weigerde echter te bevestigen dat de export dit jaar beperkt zou blijven tot ongeveer 8 procent van het niveau van vorig jaar, een regime dat ook in de toekomst behouden zou blijven."

Volgens Wang zou later dit jaar een definitief plan worden voorgesteld. "Maar bij de ontginning moet rekening gehouden worden met het leefmilieu," benadrukte ze. "De productie van één ton zeldzame grondstoffen veroorzaakt ongeveer 2.000 ton afvalproducten. Die productie heeft in het verleden een zware tol geëist van het leefmilieu." China vertegenwoordigt 95 procent van de wereldwijde productie aan zeldzame grondstoffen, zoals dysprosium, terbium, thulium, lutetium en yttrium. Tegelijkertijd verbruikt het land ook 65 procent van de wereldwijde productie. Tot in het begin van de jaren negentig konden de Verenigde Staten hun eigen behoefte nagenoeg dekken, maar door de goedkopere producten uit China, stortte de Amerikaanse markt compleet in.

12:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, leefmilieu, grondstoffen |  Facebook |

03-09-09

Duurzame levensstijl mag geen opofferingen kosten

Mensen zijn wel bereid om de planeet redden, maar denken er niet aan om daarvoor radicaal hun levensstijl te veranderen. Dat blijkt uit een Brits onderzoek van het persbureau Reuters. Daarbij wordt opgemerkt dat de consument wel bereid is om kleine toegevingen te doen, zoals het recycleren van afval, maar niet van plan is om zijn leven helemaal om te gooien, zoals het opgeven van vliegtuigreizen of het eten van rood vlees. Volgens Reuters stuiten drastische ingrepen op grote weerstand. Het persbureau voegt er aan toe dat vrouwen sneller bereid zijn om grotere opofferingen te overwegen dan mannen. Er wordt dan ook opgemerkt dat klimaatverandering niet alleen een wetenschappelijk probleem is, maar ook zware marketingcampagnes zal vereisen.

"De consument is wel bereid om het gebruik van zijn auto te beperken, maar hij denkt er niet aan om zijn wagen weg te doen en zich te beperken tot andere vormen van transport," voert Reuters aan. "Ook is men best bereid om huishoudelijke toestellen uit te schakelen in plaats van op standby te laten staan, maar het blijkt veel moeilijker te zijn om hen echt zware veranderingen te laten doorvoeren in hun dagelijks leven. Nochtans wordt in Groot-Brittannië meer dan 40 procent van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door de energie die thuis of onderweg wordt verbruikt." Tim Kasser, professor psychologie aan het Knox College in Illinois, wijst er daarbij op dat eerder sociologisch en psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat mensen in het algemeen niet graag hun identiteit veranderen en de voorkeur geven aan stabiliteit.

Vrouwen blijken echter meer geneigd te zijn om grotere veranderingen door te voeren om duurzamer te leven. "Vrouwen zijn meer energiebewust en zijn bereid om hun dagelijks gedrag aan te passen, terwijl mannen sneller geneigd zijn om te investeren in efficiëntere toestellen," merkt Sarah Darby, onderzoeker aan het Energy Programme van de Britse Research Council. Alle vrouwen in het onderzoek bleken maatregelen genomen te hebben om hun energieverbruik terug te schroeven. Bij mannen was dat 60 procent. Bij de vrouwen zei ook slechts 10 procent te weigeren om zijn levensstijl te veranderen, maar bij mannen was dat 70 procent. Volgens Tim Kasser staan vrouwen in het algemeen meer open voor een algemeen goed, waardoor ze meer rekening houden met de impact van hun dagelijks gedrag op het milieu.

13:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, marketing, duurzaamheid |  Facebook |

27-07-09

Zandstenen muur moet voortgang Sahara stoppen

Een muur van 6.000 kilometer langs de Sahara zou de uitbreiding van de woestijn moeten kunnen tegenhouden. Deze barrière - gevormd door verstevigde zandduinen - zou zich uitstrekken van Mauritanië tot Djibouti. Dat plan heeft de Zweedse architect Magnus Larsson voorgelegd tijdens de TED Global Conference in Oxford. Larsson gaf wel toe dat er nog heel wat barrières moeten overwonnen worden vooraleer het project zou kunnen gerealiseerd worden. Het gaat volgens Larsson daarbij niet alleen over praktische en financiële problemen, maar ook over politieke en ethische vragen die moeten opgelost worden. Maar het plan moet volgens Larsson in ieder geval wel al een discussie op gang kunnen brengen.

In een rapport van de Verenigde Naties twee jaar geleden bleek dat verwoestijning op het vlak van leefmilieu de grootste uitdaging van de toekomst zal vormen. Volgens dat rapport vormen ongeveer twee miljard mensen - één derde van de totale wereldbevolking - een potentieel slachtoffer van verwoestijning. Daarbij wordt verwacht dat het trage voortkruipen van de woestijnen grote migratiebewegingen op gang zal brengen en een nieuwe druk zal leggen op natuurlijke grondstoffen en maatschappijen. Tot de bedreigde gebieden behoren onder meer de gewezen Sovjet-republieken in Centraal-Azië, China en Afrikaanse gebieden ten zuiden van de Sahara. Ongeveer 140 landen zouden door verwoestijning worden bedreigd.

Noord-Afrikaanse landen hebben voorgesteld om bomengordel aan te planten. Deze Great Green Belt zou de verdere verspreiding van zand moeten tegengaan. Een gelijkaardig voorstel - bekend als de Green Wall of China - werd voorgelegd om de voortgang van de Gobi-woestijn tegen te gaan. Volgens Larsson zou de zandstenen muur complementair zijn aan de Great Green Belt. De zandstenen muur zou de bomen een fysieke ondersteuning moeten kunnen geven en bovendien een barrière blijven vormen wanneer de bomen zouden weggenomen worden. De bevolking in de betrokken regio's is volgens Larsson zo arm dat ze de bomen zouden kappen om brandhout te verzamelen.

De Zweedse architect wil de woestijnduinen laten verzanden door het gebruik van een bacterie die normaal in moerasgebieden is terug te vinden. De bacterie vormt volgens Larsson een natuurlijk cement. Hij haalde zijn idee bij wetenschappers van de University of California, waar het gebruik van de bacterie werd bestudeerd om de ondergrond in aardbevingsregio's te versterken.

18:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, woestijn, sahara |  Facebook |

29-04-09

Jongeren voelen zich verward bij duurzame producten

Algemeen wordt verondersteld dat jongeren het meest milieubewust zijn, maar toch blijkt dat ook deze generatie weinig actie onderneemt. Dat komt omdat deze jongeren zich vaak verward voelt over groene producten en zich machteloos voelt om iets te ondernemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Generate Insite. De onderzoekers stellen dat in de leeftijdscategorie tussen dertien en negenentwintig jaar - de zogenaamde Millennials - een grote kennis over de milieuproblematiek aanwezig is en er ook een grote betrokkenheid wordt opgemerkt, maar dat die kennis niet altijd in realiteit wordt omgezet, omwille van de hoge kosten van milieuvriendelijke producten en een overmacht aan milieuproblemen en twijfels over hun mogelijkheden om iets te realiseren.

Uit het onderzoek blijkt dat 76 procent van de millennials van mening is dat bedrijven en merken in de groene beweging moeten stappen. Maar anderzijds zegt 71 procent van de tieners dat ze in praktijk zouden kiezen voor een traditioneel product, omdat het milieuvriendelijk alternatief te duur is. De oudere millennials blijken in dat geval echter te kiezen voor het duurdere, maar milieuvriendelijke alternatief. "Maar deze groep vindt het verwarrend dat ze geen reden vinden waarom milieuvriendelijke producten duurder zijn," merken de onderzoekers op. "Een extra kost, zonder duidelijke motivatie, weerhoudt vele consumenten ervan om bij te dragen aan de groene beweging."

Er zijn volgens de onderzoekers nog andere hinderpalen om millennials aan te zetten om een duurzamer levenswijze op te pikken. "Daarbij wordt gezegd dat vele duurzame producten teveel moeite kosten, te tijdrovend zijn en ook niet gebruiksvriendelijk zijn," stippen de onderzoekers aan. "Bovendien zeggen ze dat er onvoldoende duidelijkheid is over groene producten, terwijl bij sommigen ook familieleden of vrienden weinig interesse of betrokkenheid hebben bij duurzaamheid." Er wordt daarbij opgemerkt dat 37 procent van de millennials een duurzamer gedrag wil aannemen, maar niet weet hoe dat moet. Nochtans zegt 54 procent van alle millennials geïnteresseerd te zijn in de groene beweging en bereid te zijn om daarover altijd meer op te steken.

19:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, duurzaamheid |  Facebook |

09-03-09

Verenigde Staten kunnen 500 jaar koolstofdioxide opslaan

Geologen hebben in de Verenigde Staten ruim vijftienduizend vierkante kilometer steenformaties ontdekt die konden gebruik maken om een gedeelte van de koolstofdioxide uit de atmosfeer op te slaan. Volgens onderzoekers van het Earth Institute aan de Columbia University zouden deze rotsformaties voldoende capaciteit hebben om meer dan vijfhonderd jaar Amerikaanse productie van koolstofdioxide op te slaan. De meeste locaties zijn gelegen in clusters langs de oost- en westkust van de Verenigde Staten, waarvan sommige in de omgeving van belangrijke steden zoals New York, Baltimore en San Francisco. Er wordt verder onderzoek gedaan naar andere steenformaties die koolstofdioxide zouden kunnen opslaan.

"Het koolstofdioxide dat vrijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen, is zich sinds de start van de industriële revolutie in de atmosfeer aan het opstapelen," aldus het magazine LiveSciences. "Een gedeelte van het broeikasgas wordt wel geabsorbeerd door planten en oceanen, maar een groot gedeelte blijft aanwezig in de atmosfeer, waar het bijdraagt tot de opwarming van de aarde. Wetentschappers hebben al langer gezegd dat het mogelijk is om koolstofdioxide kunstmatig te vangen en op te slaan in ondergrondse reservoirs. De onderzoekers van het Earth Institute hebben nu echter locaties in kaart gebracht van vulkanisch gesteente dat dicht genoeg bij de oppervlakte ligt om gebruikt te kunnen worden voor de opslag van het broeikasgas."

Deze vulkanische rotsen bevatten mineralen die reageren met koolstofdioxide en daarmee vaste klompen vormen. "Dat wordt als een ideale opslag van het broeikasgas bestempeld," voert LiveSciences aan. "Andere methodes zijn vooral gericht op de opslag van koolstofdioxide in de ondergrond in vloeibare vorm of in gasvorm, maar daarbij wordt men geconfronteerd met risico's op lekken. De onderzoekers stellen dan ook dat opslag in vaste vorm de ideale manier is om definitief af te rekenen met de uitstoot van broeikasgassen." De onderzoekers hopen dat op termijn ook een wereldkaart met geschikte locaties voor de opslag van koolstofdioxide kan worden samengesteld. Er wordt nu ook gewerkt aan een kaart met basalt-formaties, die eveneens geschikt zijn om koolstofdioxide vast te houden.