29-01-14

Traditionele media en zoekmachines meest betrouwbare nieuwsbronnen

Traditionele media en online zoekmachines vormen voor de nieuwsconsument de meest betrouwbare bronnen van informatie. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Edelman. De onderzoekers stelden daarbij vast dat traditionele media en online zoekmachines op het gebied van betrouwbaarheid elk een score halen van 65 procent. Er wordt aan toegevoegd dat online zoekmachines niet alleen op een grote graad van vertrouwen kunnen rekenen, maar ook een belangrijke bron van zakelijk nieuws blijken te zijn. Anderzijds wordt aangevoerd dat dat het algemene vertrouwen in de mediasector het voorbije jaar verder is teruggevallen.

Uit het onderzoek blijkt dat ook 54 procent van de wereldwijde nieuwsconsumenten aangeeft vertrouwen te koesteren in hybride media, waarbij traditionele en nieuwe modellen gecombineerd of parallel worden gebruikt. Daarentegen beschouwt slechts 47 procent van de respondenten sociale media als een betrouwbare bron. De laagste score wordt opgetekend bij de zogenaamde owned media (45 procent), waar de boodschappers ook eigenaar zijn van de platformen waarop hun communicatie wordt verspreid, zoals websites van bedrijven. De onderzoekers merken verder op dat 30 procent van de nieuwsconsumenten online zoekopdrachten hun belangrijkste bron voor zakelijke informatie noemen, gevolgd door kranten (26 procent) en televisie (21 procent).

Bovendien kon worden vastgesteld dat online zoekopdrachten door 28 procent van de respondenten ook als hun belangrijkste bron voor daadwerkelijke nieuwsactualiteit over de zakelijke sector wordt bestempeld, gevolgd door televisie (25 procent) en kranten (20 procent). Bovendien bleken online zoekmachines voor 36 procent van de nieuwsconsumenten ook de belangrijkste bron te vormen om actualiteit over de zakelijke sector te bevestigen, gevolgd door televisie (20 procent) en kranten (19 procent). De onderzoekers noemen het wel opmerkelijk dat elke afzonderlijke mediarichting het voorbije jaar op een toenemend vertrouwen kon rekenen, terwijl de mediasector als geheel met een verlies wordt geconfronteerd.

Nog slechts 52 procent van de nieuwsconsumenten geeft aan vertrouwen te hebben in de media, tegenover 57 procent vorig jaar. Vooral in de Verenigde Staten, waar een daling van 51 procent naar 42 procent werd opgetekend, wordt een verdere belangrijke terugval gemeld. Het vertrouwen in de Amerikaanse media behoort volgens de onderzoekers tot de laagste niveaus die in de zevenentwintig onderzochte landen konden worden opgetekend.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, zoekmachine, nieuws |  Facebook |

11-01-14

Familiale eigendom mediabedrijven negatief voor editoriale onafhankelijkheid

Een individuele of familiale eigendom van mediabedrijven heeft een negatieve impact op de edtitoriale onafhankelijkheid van de betrokken publicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia naar meer dan tweehonderd mediabedrijven in tweeëndertig Europese markten. De Britse wetenschappers stelden daarbij vast dat de invloed van de aandeelhouder op de redactionele onafhankelijkheid van mediabedrijven groter is wanneer het stemrecht in de bestuursraden in grotere mate geconcentreerd is bij individuele partijen of familiale groepen dan bij ondernemingen.

“De resultaten van de studie kunnen belangrijke implicaties hebben voor beleidsmakers en regulatoren,” zegt onderzoeksleider Chris Hanretty, docent politiek aan de University of East Anglia. “Het beleid en de regulatoren hebben een belangrijke impact op het nationale medialandschap. Het onderzoek toont aan dat daarbij, afhankelijkheid van de eigenaarsstructuur van de ondernemingen, verschillende benaderingen zouden dienen gehanteerd te worden. Daarbij zou vooral een grote supervisie moeten worden overwogen wanneer bij een verandering in de aandeelhoudersstructuur een bestaande controle-meerderheid nog verder wordt uitgebouwd dan wanneer de greep over een groter aantal partijen zou worden gespreid.”

De Britse wetenschappers stelden bovendien vast dat de impact ook groter blijkt wanneer de mediagroep diverse persbedrijven in één land concentreert dan wanneer zijn activiteiten over verschillende naties zijn gespreid. De onderzoeker merkt dan ook ook op dat regulatoren voorzichtig zouden moeten zijn met het opwerpen van barrières tegen de instap van buitenlandse operatoren in nationale mediabedrijven. “Dat geldt vooral wanneer die groepen andere internationale persactiviteiten beheren, maar op de nationale markt nog geen activiteit hebben,” benadrukt Hanretty. “De instap van buitenlandse operatoren vermindert immers de impact van de invloed van de eigenaars.”

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

09-12-13

Media hanteren stereotiepe benadering van seksuele exploitatie jongeren

Nieuwsberichten over de seksuele exploitatie van jongeren maken veelvuldig gebruik van stereotypes die geen weerspiegeling vormen van de diversiteit van de slachtoffers. Bovendien wordt vaak gebruik gemaakt van termen die de seksuele exploitatie van jongeren legitimeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia in Canada. De berichtgeving blijkt zich volgens de onderzoekers zelden toe te spitsen op de daders. Opgemerkt wordt dat de exploitatie vaak wordt omschreven als een handel, terwijl de daders als klant worden omschreven. Dat heeft volgens de onderzoekers gevolgen voor de perceptie over de slachtoffers en hun situatie bij het brede publiek.

Lees Verder

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, seksuele exploitatie |  Facebook |

24-11-13

Media vechten om plaats op voorgrond te behouden

Tegen het midden van het decennium zullen Amerikaanse consumenten 15,5 uur per dag gebruik maken van media. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers merken daarbij op dat de mediadag voor de consument meer dan vierentwintig uur kan tellen. Naarmate steeds meer gebruik gemaakt wordt van simultane mediaconsumptie en multitasking verder aan populariteit wint, zullen bepaalde platformen volgens de onderzoekers meer een functie van achtergrond krijgen. Dat zal volgens de onderzoekers leiden tot een toenemende concurrentie tussen de verschillende media.

Lees Verder

11:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

17-11-13

Liefhebbers van horror-genre hebben ook grootste angsten

Mensen die verslingerd zijn op het horror-genre, zijn opmerkelijk genoeg ook het meest vatbaar voor de griezelverhalen. Dat zegt Steven Schlozman, professor psychiatrie aan de Harvard Medical School. Men zou volgens de Amerikaanse wetenschapper kunnen verwachten dat liefhebbers van horror zich het minst afgeschrikt voelen door de content van het genre, maar Steven Schlozman benadrukt dat er in werkelijkheid van een helemaal omgekeerde sprake is. Deze groep zoekt volgens hem bewust situaties op die hun angst opwekken. De wetenschapper voegt er aan toe dat dit publiek anderzijds het beste in staat is om de eigen angsten verstandelijk te ontleden.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: horror, media |  Facebook |

02-11-13

Mobiele en sociale media cruciaal in rampgebieden

Mobiele telefoons en sociale media kunnen in rampgebieden duizenden levens redden, maar vele kwetsbare regio’s moeten zijn nog steeds niet met moderne communicatiesystemen uitgerust. Dat blijkt uit een rapport van het International Federation of Red Cross. De onderzoekers merken op dat het voorbije jaar bij grote rampen weliswaar minder slachtoffers zijn gevallen, maar in de arme landen werd tegelijkertijd een stijging van het aantal getroffen inwoners opgemerkt. In die gebieden blijkt volgens het rapport echter ook vaak een gebrekkige toegang tot technologie. De onderzoekers voegen er aan toe dat discriminatie vaak aan de grondslag blijkt te liggen van het gebrek aan communicatie-mogelijkheden.

Uit het rapport blijkt dat rampen het voorbije jaar minder slachtoffers hebben gemaakt dan in het verleden, maar er wordt wel opgemerkt dat vooral arme landelijke gebieden met desastreuse gevolgen geconfronteerd blijven. “Een aantal landen slaagt erin om bij rampen met moderne communicatie-technologieën informatie te verzamelen en te verspreiden, maar hulpverleners worden in arme gebieden vaak geconfronteerd met een gebrek aan toegang tot elementaire technologische instrumenten, zoals systemen om de bevolking voor naderend gevaar te waarschuwen. Bovendien is er vaak ook geen toegang tot netwerk-infrastructuur.”

Volgens het rapport dienden vorig jaar 552 rampen geregistreerd te worden, waarbij 139 miljoen mensen werden geraakt en 15.706 doden vielen. “Die cijfers vertoonden een daling tegenover het jaar voordien, maar in arme landen diende daarentegen een stijging te worden geregistreerd,” aldus het Rode Kruis. “In die regio’s bleek vaak ook de toegang tot technologie het minst gegarandeerd te zijn. Er konden duizenden levens worden gered omdat 99 procent van de bevolking beschikking heeft over een mobiele telefoon en vroegtijdig van rampen op de hoogte kon worden gebracht en kon worden geïnformeerd over maatregelen om zich tegen het gevaar te beschermen.”

Het gebrek aan toegang tot technologie kan volgens het rapport vaak worden gelinkt aan ongelijkheid op het gebied van geslacht en inkomen en aan de kloof tussen het platteland en de stad. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar 47 procent van de vrouwen in de hoofdstad Bangui voor alle vormen van informatie afhankelijk zijn van anderen, tegenover slechts 30 procent van de mannen.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, media |  Facebook |

16-10-13

Media plaatsen immigratieproblematiek in negatief daglicht

Nieuwsmedia maken niet zelden gebruik van een bestaande onzekerheid en ongemak rond immigranten en vluchtelingen om een crisismentaliteit te creëren waarin deze bevolkingsgroepen als een ondermijnende vijand worden afgeschilderd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Western University. In de huidige omstandigheden vormen immigratie en vluchtelingen volgens de onderzoekers een bijzonder controversiële problematiek, waarbij er weinig directe informatie ter beschikking is van het publiek. Daarvan maken de media en politieke elite volgens de onderzoekers gebruik om inwijkelingen in verband te brengen met fysieke, economische en culturele bedreigingen.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, immigratie |  Facebook |