13-06-11

Emissiehandel meest efficiënte maatregel in beperking uitstoot

Financiële maatregelen zijn de meest efficiënte manier om de pollutie terug te drijven. Dat is de conclusie van de onafhankelijke Australische Productivity Commission in een vergelijkend onderzoek naar milieumaatregelen in China, Japan, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. Het rapport betekent een ondersteuning van de plannen van de Australische regering voor het invoeren van een emissiebelasting.

"De huidige Australische labor-regering wil tegen midden volgend jaar een emissiebelasting invoeren en wil over vijf jaar een volwaardige handel in uitstootrechten uitbouwen," aldus het persbureau AFP. "Het plan stuit echter op zwaar verzet van de conservatieve oppositie en de bedrijfswereld." De Australische onderzoekscommissie merkt op dat in een aantal onderzochte landen gebruik gemaakt wordt van emissiehandel, terwijl overal maatregelen werden ingevoerd zoals doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

"Uit het onderzoek is gebleken dat het systeem van uitstootrechten het meest kostenefficiënt is," merkt de Productivity Commission op. "Maatregelen voor het aanmoedigen van kleinschalige projecten voor hernieuwbare energie en biobrandstoffen leveren daarentegen weinig resultaten op tegenover substantieel hogere onkosten. Uitstootrechten zijn gebaseerd op een markmechanisme en bevestigen dat directe prijsinterventies de grootste resultaten opleveren."

19:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, emissiehandel, milieu |  Facebook |

Rusland staat voor desastreuze periode van bosbranden

Rusland moet zich deze zomer voorbereiden aan een vernietigende golf van bosbranden die miljoenen hectaren natuurgebied zullen verteren en nog veel meer schade zullen aanrichten dan vorig jaar. Dat heeft Alexey Yaroshenko, bosexpert bij de milieugroep Greenpeace Russia, bekend gemaakt. Yaroshenko merkt daarbij op dat de situatie nu al erger is dan vorig jaar. Toen kostte een uitzonderlijke hittegolf het leven aan vijfenvijftig mensen en werden duizenden woningen en 2,6 miljoen hectaren bos vernield.

"Dit jaar hebben Russische bosbranden al aan drie brandweerlui het leven gekost en tientallen vuurhaarden hebben al meer dan 600.000 hectaren vernield," aldus het Russische ministerie van rampbestrijding. "Dat is al bijna drie keer meer dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip." Greenpeace beschuldigt de Russische overheid ervan informatie over de branden echter te houden, waarbij vooral gezwegen zou worden over de nieuwe veenbranden, die vorig jaar Moskou in een bijtende, toxische rook hulden.

"Er zijn rond Moskou al tientallen veenbranden opgemerkt," aldus Greenpeace. "Het is nu al onmogelijk om een aantal van de branden te blussen." Deze veenbranden kunnen maanden of zelfs jaren blijven smeulen en zware regenval en sneeuw overleven. In het Sovjet-tijdperk werden deze veengebieden gebruikt voor de ontginning van bruinkool. Het stadsbestuur van Moskou heeft een budget van ongeveer 150 miljoen dollar vrijgemaakt om de veengebieden te laten overstromen, maar door corruptie en bureaucratie is er volgens Greenpeace in praktijk weinig actie ondernomen.

Volgens de Russische vice-premier Viktor Zubkov zijn een aantal bosbranden aangestoken om de sporen van illegale houtkap te maskeren.

19:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bosbranden, milieu, rusland |  Facebook |

09-06-11

Dringend actie nodig om bodemkwaliteit te bewaren

De bodemgesteldheid staat wereldwijd onder grotere druk dan ooit, terwijl die steeds belangrijker wordt om het leven te ondersteunen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Sheffield. Door de stijgende vraag naar voeding, zal alleen al de landbouw volgens de onderzoekers de volgende decennia een zware druk leggen op de bodem, die bovendien ook nog geconfronteerd zal worden met de impact van de klimaatverandering.

Onderzoeksleider Steve Banwart, professor aan het Kroto Research Institute van de University of Sheffield, merkt op dat erosie in een aantal regio's de vorming van nieuwe bodem overstijgt. Bovendien bedreigt de intensiteit van de menselijke activiteit volgens Banwart de mogelijkheden van de bodem om voeding te produceren, koolstofdioxide op te slaan, contaminatie van water te filteren en de noodzakelijke biodiversiteit te bewaren.

"De bodem vormt het hart van de kritische zone van de aarde," merkt Steve Banwart op tegenover het webmagazine ScienceDaily.com. "Er moeten dringend maatregelen worden genomen om de evoluties in te calculeren en methodes te ontwikkelen om het natuurlijke kapitaal van de bodem optimaal te benutten. Dat natuurlijk kapitaal moet worden bewaard of uitgebreid, terwijl moet uitgezocht worden hoe de degradatie kan worden verhinderd worden. Er is slechts één decennium tijd om die oplossingen uit te werken."

18:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bodem, duurzaamheid, milieu |  Facebook |

Biologisch afbreekbare producten creëren methaan

Biologisch afbreekbare producten hebben in praktijk op vuilnisbelten een grotere negatieve dan positieve impact. Bij het afbreken van deze producten komen immers belangrijke hoeveelheden methaan, een bijzonder krachtig broeikasgas, vrij. Dat is de conclusie van een rapport van het departement milieutechnologie van de Amerikaanse staat North-Carolina. De onderzoekers wijzen erop dat de betrokken materialen afgebroken worden door micro-organismen, die daarbij methaan produceren.

Uit cijfers van het Amerikaanse Environmental Protection Agency blijkt dat slechts 35 procent van het huishoudelijk afval wordt gedeponeerd op vuilnisbelten die methaan opvangen voor energiegebruik. Nog eens 34 procent zou het methaan ter plaatse verbranden, terwijl 31 procent het gas in de atmosfeer zou laten ontsnappen. "Het opvangen van methaan een belangrijke energiebron creëren," merkt onderzoeksleider Morton Barlaz op. "Maar wanneer het in de atmosfeer wordt vrijgelaten, wordt het een bedreigend broeikasgas."

"Biologisch afbreekbare producten zijn dan ook niet automatisch milieuvriendelijker wanneer ze op vuilnisbelten terecht komen," stipt Barlaz nog aan. "Een aantal Amerikaanse vuilnisbelten werkt wel aan opvanginstallaties, maar vele producten breken relatief snel af, zodat het gas wellicht al ontsnapt voor de installaties klaar zijn. Dat betekent dat er minder potentiële brandstof voor energieverbruik overblijft en er meer broeikasgassen worden geproduceerd. Een langere afbreekperiode is op dit ogenblik dan ook milieuvriendelijker."

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: methaan, milieu, vuilnisbelt |  Facebook |

02-06-11

Elektronisch afval ook schadelijk voor gezondheid mens

Elektronisch afval heeft ook een schadelijke impact op de menselijke gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Zhejiang University in China. De onderzoekers merken op dat elektronisch afval onder meer risico op cardiovasculaire aandoeningen, dna-schade en mogelijk kanker zou verhogen. Elk jaar wordt volgens ramingen wereldwijd ongeveer 20 miljoen ton zogenaamde e-waste geproduceerd. Een groot gedeelte van die afvalproducten wordt geëxporteerd naar China.

"Elektronisch afval wordt gelinkt aan schadelijke effecten op het leefmilieu en illegale export naar ontwikkelingslanden," merkt het webmagazine Psychorg.com op. "Maar Chinese onderzoekers, die luchtstalen namen van één van de belangrijkste regio's met e-waste in China namen, zeggen dat elektronisch afval ook een schadelijke impact hebben op de menselijke gezondheid. Tijdens het recyclage-proces komen immers schadelijke stoffen vrij die zich door de inademing van gecontamineerde lucht in het lichaam gemakkelijk kunnen opstapelen."

"Die schadelijke stoffen zullen leiden tot dna-schade, dat mogelijk kanker tot gevolg kan hebben," merkt onderzoeksleider Fangxing Yang op. "De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat de ontmanteling van e-waste in open lucht moet worden verboden. Bovendien moeten de primitieve technieken voor het afbreken van deze producten worden verbeterd. Werknemers in het recyclageproces moeten bovendien ook beter worden beschermd. Producenten van elektronische producten moeten echter ook overschakelen op het gebruik van minder schadelijke bestanddelen."

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, e-waste, elektronica, milieu |  Facebook |

29-05-11

Lokale temperatuur heeft grote impact op percepties klimaatverandering

Lokale temperaturen hebben een belangrijke impact op de visie van het publiek op klimaatverandering. Dat blijkt uit een onderzoek van het Center for Decision Sciences aan de Amerikaanse Columbia Business School. Personen die bij de bevraging van mening waren dat de dagtemperatuur hoger lag dan normaal, bleken volgens de onderzoekers meer geneigd om geloof te hechten aan de theorie van de opwarming van de aarde en zich ook meer zorgen te maken over de klimaatverandering dan respondenten die vonden dat de dagtemperaturen onder het normale niveau bleven.

"De resultaten van het onderzoek verklaren waarom het geloof in de klimaatverandering kan fluctueren, aangezien het publiek zijn visie blijkt te baseren op de actuele temperaturen," merken de onderzoekers op. "Het probleem van de klimaatverandering is bijzonder complex, maar toch blijkt de visie van sommige mensen te kunnen beïnvloed worden door het feit ze zelf met een warmere dag worden geconfronteerd in plaats van na te denken over het feit dat de hele wereld warmer of kouder aan het worden zou kunnen zijn."

"Het is verbazend om te moeten vaststellen dat de maatschappij zoveel middelen investeert in de opvoeding van het publiek over de klimaatverandering, terwijl het publiek zich heel gemakkelijk blijkt te laten beïnvloeden," merkt onderzoeksleiders Ye Li op. "Ook andere factoren - zoals politieke overtuiging en geslacht - hebben een impact op de percepties rond de klimaatverandering, maar het onderzoek toont aan dat irrelevante informatie over de milieuproblematiek, zoals de dagelijkse weersomstandigheden, het oordeel en de opinie over klimaatverandering kan beïnvloeden."

 

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, milieu |  Facebook |

21-05-11

Milieu moet geïntegreerd vak worden in onderwijs

De milieu-opvoeding van Amerikaanse jongeren schiet tekort en moet worden herzien. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse milieuwerker Charles Saylan en wetenschapper Daniel Blumstein van de University of California. De onderzoekers merken op dat de milieu-opvoeding geen gelijke tred heeft gehouden met de milieudegradatie. Er moet volgens hen dan ook een drastische ommekeer in het onderwijs worden doorgevoerd.

"De Amerikanen denken dat er goed werk wordt geleverd bij de milieu-opvoeding van jongeren, maar er is een duidelijke kloof tussen het creëren van een bewustzijn over het milieu en het ondernemen van acties om de milieudegradatie te reduceren," merkt Daniël Blumstein, professoer ecologie en evolutionaire biologie aan de University of California, op. Milieudegratie vormt een bedreiging voor de aarde en studenten zouden moeten worden geleerd om de planeet te beschermen."

De onderzoekers merken op dat er sneller onomkeerbare ogenblikken zouden kunnen worden bereikt dan men verwacht. Saylan en Blumstein voeren aan dat milieu-opvoeding in het totale schoolprogramma zou moeten worden ingevoerd en niet afzonderlijk zou mogen worden onderwezen. "In de lessen wiskunde moet het perfect mogelijk zijn om les te geven over uitstootberekeningen," voeren ze aan. "Studenten kunnen leren over voorziene klimaatverandering-scenario's, verzuring en de effecten van pollutie. Er zijn talloze creatieve, geïntegreerde educatieve ervaringen mogelijk."

12:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, onderwijs |  Facebook |

20-05-11

Verdwijnen van flora en fauna wordt overdreven

De huidige ramingen over het verdwijnen van soorten overschat wellicht de impact van het verlies van biotopen op flora en fauna. Dat is de conclusie van wetenschappers aan de University of California en de Sun Yat-sen University in China. Onderzoeksleiders Stephen Hubbell en Fangliang He merken op dat de huidige berekeningsmodellen te simplistisch zijn en geen rekening houden met de complexiteit van de impact die allerlei factoren hebben op de populaties.

"De onderzoekers merken op dat de huidige ramingen het verdwijnen van soorten met 160 procent overschatten," merkt BBC News op. "Er moet volgens hen dan ook een nauwkeuriger onderzoek naar het verdwijnen van biotopen worden verricht, maar ze geven wel toe dat dit fenomeen de belangrijkste bedreiging voor biodiversiteit blijft. Er moet volgens hen echter naar een veel grotere omgeving worden gekeken om het verdwijnen van bepaalde diersoorten in een gebied te bepalen."

Jean Christophe Vie, programmadirecteur bij de International Union for Conservation of Nature (IUCN), merkte in een reactie op dat elke bijdrage tot een correcte berekening van de toekomst van biotopen welkom is, maar waarschuwt voor de interpretaties van de conclusies. "Men moet ervoor oppassen dat deze gegevens niet worden misbruikt door personen die milieumateries weinig ernstig nemen," voerde hij aan. Ook de onderzoekers voeren aan dat de resultaten van het onderzoek niet mogen leiden tot een verflauwende aandacht voor het milieubehoud.

09:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biotoop, duurzaamheid, milieu |  Facebook |

05-05-11

Milieuproblemen steeds grotere kost in kindergezondheid

De impact van milieuproblemen op de gezondheid van kinderen kost aan de Amerikaanse overheid 76,6 miljard dollar per jaar. Dat vertegenwoordigt 3,5 procent van de totale Amerikaanse overheidsuitgaven voor openbare gezondheid. Dat blijkt uit een analyse van de gezondheidsuitgaven van de Amerikaanse overheid drie jaar geleden door de Mount Sinai School of Medicine. Tien jaar voordien bedroegen die uitgaven volgens de onderzoekers slechts 2,8 procent van het totale budget.

"Indien er geen maatregelen worden genomen, zullen deze vermijdbare milieufactoren de geschiedenis van de Amerikaanse kinderen blijven ondermijnen en de kosten van de openbare gezondheid opdrijven," merkt onderzoeksleider Leonardo Trasande op tegenover het webmagazine Healthday News. "Er moet daarbij niet alleen gekeken worden naar de rechtstreekse gezondheidszorg, maar ook naar indirecte kosten, zoals het verlies aan productiviteit door ouders die voor hun zieke kinderen moeten zorgen."

De onderzoekers merken op dat de blootstelling van kinderen aan toxische en contaminerende producten in water, lucht, aarde en voeding tot een brede waaier van ziektes kan leiden. Daarbij werd berekend dat loodvergiftiging bij kinderen de Amerikaanse overheid 50,9 miljard dollar per jaar kosten, gevolgd door autisme (7,9 miljard dollar), intellectuele handicaps (5,4 miljard dollar), kwikvergiftiging (5,1 miljard dollar), adhd (5 miljard dollar), astma (2,2 miljard dollar) en kinderkankers (95 miljoen dollar).

 

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, kinderen, milieu |  Facebook |

25-04-11

Londen riskeert milieuboete voor Olympische Spelen

Groot-Brittannië riskeert aan het Internationaal Olympische Comité een boete te moeten betalen van 175 miljoen pond omdat de doelstellingen op het gebied van leefmilieu wellicht niet worden gehaald. Dat zegt Alan Andrews, juridisch adviseur bij de belangenorganisatie Client Earth. De organisatoren hebben eerder aangekondigd dat Londen de meest milieuvriendelijke organisaties uit de geschiedenis zou worden, maar inmiddels zijn die ambities volgens Andrews al gevoelig teruggeschroefd.

"De Britse regering en de organisatoren van de Olympische Spelen zitten bijzonder verveeld met het vooruitzicht op een mogelijke boete voor luchtvervuiling," stipt de Britse krant The Guardian aan. "In het contract met het Internationaal Olympisch Comité is overeen gekomen dat 25 procent van de televisierechten, die geraamd worden op ongeveer 700 miljoen pond, zouden kunnen worden opgeëist indien de organisatoren niet aan hun milieudoelstellingen zouden voldoen."

Om de gestelde doelstellingen te halen, zouden draconische maatregelen moeten overwogen worden. Londen, één van Europese steden met de meeste luchtvervuiling, riskeert ook al een boete van 300 miljoen pond van de Europese Commissie. Om de doelstellingen te halen zou het verkeer in Londen tijdens de duur van de Olympische Spelen met 30 procent terug te schroeven, maar zelfs dan wordt gevreesd dat de normen niet zullen worden gehaald. Tijdens de voorbije Olympische Spelen in Peking moest de Chinese overheid meer dan één miljoen wagens uit het verkeer halen en fabrieken sluiten.

12:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, milieu, olympische spelen |  Facebook |

31-03-11

Milieuproblemen blijven Russische economische groei bedreigen

Experts schatten dat ongeveer 15 procent van het Russische grondgebied met zware milieuproblemen kampt. Indien aan die situatie niet wordt verholpen, dreigt dat tot een onomkeerbare situatie te leiden. Dat heeft de Russische eerste minister Vladimir Poetin gezegd. Hij voegde er aan toe dat bedrijven moeten gedwongen worden om nieuwe milieu-technologieën te implementeren. Anders dreigt Rusland volgens de eerste minister eindeloos achterop te geraken.

"Jaarlijkse rapporten geven volgens premier Poetin aan dat de impact van menselijke activiteiten op de ecologische systemen niet afneemt en een constant stijgende trend blijft vertonen," merkt het persbureau Interfax aan. "In nagenoeg alle Russische regio's blijkt volgens hem de vervuiling van water en lucht een groot probleem." Vladimir Poetin zei begrip op te brengen voor experts die aandringen op een grotere arbeidsproductiviteit en betere concurrentiepositie, maar zonder betere ecologische prestaties zal daar volgens hem geen verandering in komen.

Het gebruik van oude productie-infrastructuur en technologieën leidt volgens Poetin immers tot een dure benadering van het groeiprincipe, waardoor Rusland volgens de eerste minister altijd met een achterstand zou worden geconfronteerd en zijn concurrenten ooit zou kunnen inhalen. "Rusland dreigt daardoor niet alleen achterop te geraken met oplossingen voor milieuproblemen, maar ook op het gebied van economische groei. Rusland zal in dat geval altijd gedwongen zijn om een inhaalbeweging proberen te doen. Bovendien zal het ook onmogelijk zijn om sociale problemen aan te pakken."

19:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, milieu, rusland |  Facebook |

19-03-11

Geen olieboringen in Congolese Virunga-gebied

De Democratische Republiek Congo heeft een aanbod van het Britse concern Soco International afgewezen om olie-exploraties uit te voeren in het beroemde Virunga National Park, de thuisbasis van de zeldzame berggorilla's. Jose Endundo, Congolees minister van milieu, maakte bekend een milieurapport van het Britse concern afgewezen te hebben. Milieugroepen hadden eerdere gewaarschuwd dat de olieboringen het eco-systeem van het park zouden kunnen verstoren en de druk op een bijzonder kwetsbaar gebied zouden kunnen opdrijven.

De wereld telt nog ongeveer zevenhonderd berggorilla's. Daarvan zijn er tweehonderd exemplaren te vinden in het Virunga park. Het gebied wordt ook bestempeld als één van de meest biodiverse locaties ter wereld en is opgenomen in de lijst van bedreigd erfgoed van de Verenigde Naties. De Unesco, de culturele organisatie van de Verenigde Naties, heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd voor olie-exploraties in het gebied.

Virunga is gelegen in het oosten van Congo, waar een aantal militaire groeperingen aangetrokken worden door de minerale rijkdom van het gebied. Minister Endundo merkte op dat de Congolese regering een eigen milieurapport zou opstellen. Roger Cagle, chief executive van Soco International, ontkent dat de activiteiten van het bedrijf een bedreiging zouden kunnen vormen en zegt dat de activiteiten aan de Oegandese kant van de grens zullen worden verder gezet, ongeacht de beslissing van de Congolese regering.

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: berggorilla, congo, milieu, olie, virunga |  Facebook |

08-02-11

Coca-Cola werkt aan energie-efficiëntie in groeimarkten

Het drankenconcern Coca-Cola wil zich dit jaar concentreren op de verbetering van de energie-efficiëntie van zijn productievestigingen in ontwikkelingslanden. Daarmee wil het concern naar eigen zeggen zijn doelstellingen op het gebied van duurzaamheid voor volgend jaar realiseren. Dat staat in het duurzaamheidsverslag van het drankenconcern, waarbij wordt opgemerkt dat het concern op koers zit om de gestelde doelstellingen te realiseren, al wordt er toegegeven dat er belangrijke inspanningen zullen moeten worden geleverd om die vooruitgang op peil te houden.

"Het bedrijf zegt tegen het midden van het decennium een groei te kunnen realiseren zonder de emissies te verhogen tegenover tien jaar voordien," aldus het webmagazine Beveragedaily.com. "Tijdens de tweede helft van het voorbije decennium heeft Coca-Cola de uitstoot in geïndustrialiseerde landen met 8 procent kunnen terugdrijven. De totale hoeveelheid emissies steeg echter met 12 procent omdat het productievolume met 23 procent werd opgedreven."

Dat betekent volgens het magazine dat er nog veel inspanningen moeten worden gedaan om de energie-efficiëntie en emissies in de groeimarkten te verbeteren. Tegelijkertijd poogt het concern ook zijn waterverbruik 20 procent efficiënter te maken dan in het midden van het voorbije decennium, zodat er per liter product volgend jaar nog 2,16 liter water zou moeten worden verbruikt. De voorbije periode heeft het bedrijf de waterefficiëntie met 2,7 procent per jaar verbeterd. Om de doelstelling voor volgend jaar te halen, zou de efficiëntie met 2,85 procent moeten worden opgedreven.

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: coca-cola, duurzaamheid, energie, milieu |  Facebook |

05-02-11

Tsjernobyl-vogels hebben kleinere hersenen

De hersenen van de vogels in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl zijn 5 procent kleiner dan normaal. Dat fenomeen kan rechtstreeks worden gelinkt aan de blijvende achtergrondstraling. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of South Carolina en de Université Paris-Sud. De kleinere herseninhoud wordt vaak gekoppeld aan beperktere cognitieve mogelijkheden.

Eerder hadden de onderzoekers ook al aangetoond dat de populaties zoogdieren in de buurt van Tsjernobyl afgenomen zijn. Ook stelden ze vast dat de insecten-diversiteit eveneens was teruggevallen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de impact op de hersenen het grootst was bij jonge vogels. Verondersteld wordt ook dat een groot aantal embryo's zelfs niet overleeft door de negatieve effecten op de ontwikkeling van hun hersenen.

Vogels zijn in staat om de omvang van een aantal organen aan te passen aan moeilijke milieuvoorwaarden. Een aantal trekvogels die lange afstanden afleggen, kan naarmate het opgebruiken van energie bepaalde organen doen krimpen. "De hersenen vormen echter het laatste orgaan dat daarbij wordt opgeofferd," voeren de onderzoekers aan. "Dat laat veronderstellen dat de straling mogelijk nog een groter effect heeft op andere organen." Een vastomlijnde reden voor de inkrimpende hersenomvang kon nog niet worden achterhaald.

18:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, milieu, tsjernobyl |  Facebook |

28-01-11

Flexibel werken bespaart uitstoot met 25 procent

Nieuwe arbeidsvormen reduceren de uitstoot van koolstofdioxide met gemiddeld 25 procent per medewerker. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Vodafone Nederland. Jaarlijks kan er op die manier per medewerker een uitstoot van 750 kilogram koolstofdioxide worden vermeden. Sinds twee jaar biedt Vodafone Nederland 1.200 medewerkers de kans om mobiel te werken, waarbij de betrokkenen zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze werken.

"Ook stimuleert het bedrijf met zijn beleid het openbaar vervoer," meldt het webmagazine hrpraktijk.nl. "Onder meer bevinden de kantoren zich vlakbij stations, is de leasevloot met de helft gereduceerd en moeten medewerkers en bezoekers vaak betalen om te parkeren bij de kantoren." De helft van de medewerkers heeft een woon-werkafstand van meer dan vijfendertig kilometer. De meerderheid van de medewerkers komt met de auto naar het werk. Het woon-werkverkeer vertegenwoordigt 77 procent van de totale uitstoot van koolstofdioxide door medewerkers.

Door thuis te werken of op een ander tijdstip te reizen, kunnen medewerkers veel koolstofdioxide besparen en bijdragen aan de vermindering van files. Naast een beperking van het woon-werkverkeer is er ook besparing van de uitstoot mogelijk door minder kantoorruimte. Dat compenseert volgens het rapport ruimschoots de uitstoot door het thuiswerken en het gebruik van snelle mobiele internetverbindingen. Vodafone wijst erop dat mobiel werken ook bedrijfseconomisch en sociaal voordelen oplevert.

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, milieu, mobiel werken |  Facebook |

27-01-11

Toestemming voor begin werken aan Braziliaanse dam Belo Monte

Het Braziliaanse milieudepartement Ibama heeft zijn toestemming gegeven voor de aanvang van de werken voor de aanleg van een grote dam in het Amazone-bekken. In de toestemming is het rooien voorzien van een bosgebied op de site van de geplande hydro-elektrische dam van Belo Monte. Nadien moet er nog een toelating volgen voor de daadwerkelijke bouw van de dam. Belo Monte zou de derde grootste dam van de wereld moeten worden. Een definitieve beslissing voor de bouw werd in augustus vorig jaar genomen, na jaren van protest tegen de werken.

Volgens de recente toestemming zal een bosgebied van 238 hectaren kunnen gerooid worden. Volgens een aantal bronnen blijven er echter nog heel wat juridische problemen. De Braziliaanse regering voert echter aan dat het project noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling en stelt dat de centrale werkgelegenheid zal creëren. Volgens milieugroepen vormt de dam echter een bedreiging voor het voortbestaan van een aantal inlandse stammen. Bovendien zouden ongeveer 50.000 mensen thuisloos worden.

De dam zou een lengte krijgen van 6 kilometer. Belo Monte zou een gebied van ongeveer 500 vierkante kilometer onder water zetten. De centrale zou een capaciteit krijgen van 11.000 megawatt. Alleen de Chinese Drieklovendam en het Braziliaans-Paraguayaans Itaipu zijn nog groter dan Belo Monte. De aanbesteding van het project werd tot nu toe drie keer geblokkeerd, tot een rechtbank vorig jaar het contract toewees aan het consortium Norte Energia, dat wordt geleid door het staatsbedrijf Companhia Hidro Eletrica do Sao Francisco.

19:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belo monte, brazilië, dam, energie, milieu |  Facebook |

26-01-11

Olympische winterspelen Sochi dwarsbomen milieugroepen

Milieugroepen hebben de organisatoren van de Olympische winterspelen in het Russische Sochi ervan beschuldigd de werking van vertegenwoordigers van het United Nations Environment Program (Unep) gesaboteerd te hebben. Daarbij zou er volgens de organisatie Environment Watch North Caucasus voor gezorgd zijn dat het voor de Unep-vertegenwoordigers quasi onmogelijk werd om tijdens hun jaarlijkse controle van de Olympische constructieprojecten met de milieugroepen te praten.

Greenpeace Russia en het World Wildlife Fund boycotten de ontmoeting met de Unep-vertegenwoordigers. "Beide organisaties noemen de Unep-controles een onderdeel van greenwashing van het controversiële project," stipt The Moscow Times aan. "Na een vorig bezoek in oktober vorig jaar, merkten de milieugroepen al op dat men er niet in geslaagd was om een dialoog met de bevolking tot stand te brengen. Het World Wildlife Fund riep de Unep op om toe te geven dat het niet mogelijk is gebleken om van de Olympische winterspelen in Sochi een duurzaam evenement te maken."

Een woordvoerder van Unep stelt dat de bekommernissen van de bevolking wel degelijk worden opgevangen. De Unep is naar eigen zeggen ook geen rechter, maar wel een platform om de dialoog te stimuleren. Er werd daarbij ook op gewezen dat men er met succes in geslaagd is om de bobslee-piste uit een kwetsbaar gebied weg te halen. Greenpeace en het World Wildlife Fund namen in februari vorig jaar al ontslag uit de adviescommissie voor de Olympische winterspelen, omdat er volgens hen geen rekening werd gehouden met hun opmerkingen.

16:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, olympische spelen, sochi |  Facebook |

07-01-11

Europese gezinnen dragen grootste gedeelte milieubelasting

In de meeste Europese landen moeten de gezinnen de grootste last dragen van de milieubelastingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Eurostat, het Europese statistisch bureau. Uit de cijfers van Eurostat blijkt dat de Europese regeringen vier jaar geleden in totaal 304 miljard euro aan milieubelastingen hebben geïnd. Dat komt overeen met bijna 2,5 procent van het bruto binnenlandse product van de Europese Unie. Eurostat voegt er aan toe dat milieubelastingen 6,2 procent vertegenwoordigden van alle fiscale en sociale bijdragen die in de Europese Unie worden geïnd. Met een ecotaks van 5,9 procent is Denemarken Europees lijstaanvoerder.

"Ook in Nederland, Malta, Bulgarije en Cyprus worden relatief hoge ecotaksen tussen 3 procent en 4 procent van het bruto binnenlandse product gehanteerd," merkt het webmagazine Euractiv.com op. "Alleen Spanje en Litouwen blijven onder het niveau van 2 procent." Eurostat voegt er aan toe dat het aandeel van de milieubelastingen in het bruto binnenlandse product van de Europese Unie sinds het einde van de vorige eeuw nagenoeg constant is gebleven of licht is gedaald. Desondanks vormen ecotaksen volgens het statistisch bureau een steeds groter aandeel van de uitgaven van de Europese gezinnen en bedrijven.

Er wordt opgemerkt dat de milieubelasting in een aantal Europese landen een zwaarder gewicht hebben gekregen tegenover andere heffingen, zoals de belasting op arbeid. In december vorig jaar hebben de Europese ministers van milieu voorgesteld om te bekijken of bij de inkomsten de nadruk van heffingen op arbeid zou kunnen verschoven worden naar een belasting op het gebruik van energie en grondstoffen, wat zou moeten leiden tot een efficiënter gebruik van bronnen in Europa. Uit de statistieken blijkt dat energie 72 procent van alle milieutaksen vertegenwoordigen. Transport draagt 24 procent van de milieubelastingen. Vervuiling en grondstoffen brengen de resterende 4 procent aan.

Er wordt aan toegevoegd dat gezinnen het grootste gedeelte van de energiebelastingen dragen. Alleen in Oostenrijk, Estland en Litouwen vormen activiteiten zoals landbouw, visserij en bosbouw de belangrijkste bronnen. Gezinnen betalen in bijna alle Europese landen ook het grootste gedeelte van de transportbelasting. Eurostat heeft het daarbij over een aandeel van 55 procent tot 75 procent. In Estland en Letland blijft dat beperkt tot een niveau van 25 procent tot 30 procent. In Spanje draagt de bevolking daarentegen 90 procent van de transportbelasting. De bijdrage van de industrie tot de transportbelasting bedraagt tussen 15 procent en 41 procent. In Letland, Estland en Litouwen is dat echter meer dan 68 procent.

09:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, europese unie, milieu |  Facebook |

06-01-11

China haalt opgelegde doelstellingen energie-efficiëntie

China is erin geslaagd om zijn doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie te bereiken. Dat heeft Zhang Ping, voorzitter van de Chinese National Development and Reform Commission bekend gemaakt. Hij merkte op dat in het midden van het vorige decennium een vijfjarenplan werd opgesteld om het energieverbruik met 20 procent terug te schroeven. Zhang Ping benadrukte dat het streefdoel is bereikt. Gedetailleerde cijfers zouden later worden bekend gemaakt.

"Chinese topambtenaren hadden gewaarschuwd dat het voor China moeilijk zou zijn om zijn doelstellingen te halen," meldt Associated Press. "Twee jaar geleden werd de energie-intensiteit met 14,9 procent teruggedrongen, maar in de eerste helft van vorig jaar werd opnieuw een toename met 0,09 procent opgetekend. Dat was het gevolg van de stimulus-maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen om het economische herstel te bevorderen. Door zijn economische groei heeft China inmiddels trouwens de Verenigde Staten verdrongen als grootste producent van broeikasgassen ter wereld."

Er wordt opgemerkt dat tijdens de tweede helft van vorig jaar drastische maatregelen werden genomen om het energie-verbruik terug te dringen. "Inspecteurs werden naar alle uithoeken van het land gestuurd om te controleren of de opgelegde maatregelen werden nageleefd," merkt Associated Press nog op. "Ongeveer tweeduizend staalbedrijven en betoncentrales met een grote uitstoot werden gesloten. In sommige steden werd de straatverlichting afgesloten en hotels en winkelcentra kregen de opdracht om het energieverbruik drastisch te beperken."

Een aantal lokale overheden werden wel op de vingers getikt omdat gewone burgers werden gestraft met energiebeperkende maatregelen.

19:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, energie, milieu |  Facebook |

06-12-10

Engelse steden krijgen meer bomen

De Britse regering wil de volgende vier jaar één miljoen bomen planten. Daarvoor werd een budget van 4,2 miljoen pond vrijgemaakt. Bedoeling is dat er vooral bomen worden gepland in stedelijke gebieden die het minste groen binnen hun muren hebben. Het is de eerste boomplanting van de Britse regering sinds de jaren zeventig. De Britse overheid wil met de actie ingaan tegen het dalende bomenbestand in de steden. Het project zal worden geleid door het Britse ministerie van milieu (Defra), de Forestry Commission en organisaties zoals de Woodland Trust. De Forestry Commission zal daarbij de volgende vier jaar een budget van 1 miljoen pond ter beschikking stellen. Daarnaast komt er ook 200.000 pond uit de London Tree and Woodland Community Grant.

Jim Paice, Brits minister van milieu, merkt op dat men van het enthousiasme van lokale gemeenschappen en de kennis van experts gebruik wil maken om buurten te creëren die een voorbeeld van leefbaarheid zijn. De organisatie NHS Forest heeft al een budget ter beschikking gekregen om tijdens het nieuwe plantseizoen 65.000 bomen te planten in vijfentwintig Engelse steden. De Tree Council zou meer dan duizend bomen planten op vier locaties, terwijl Keep Britain Tidy honderdduizend bomen op 750 sites zal planten. Hilary Allison, beleidsdirecteur van de Woodland Trust, toonde zich tevreden bij de beslissing om de bevolking bij de acties te betrekken.

In juni lanceerde de Woodland Trust een actie om aan te tonen dat Engeland dubbel zoveel inlandse bomen en bossen nodig had om het milieu en het wildbestand te ondersteunen. Allison zegt op die campagne schitterende reacties gekregen te hebben vanuit scholen, communities, bedrijven en grote landeigenaars. Op dit ogenblik worden er in Groot-Brittannië ongeveer zes miljoen bomen per jaar geplant. Dat moet over de volgende halve eeuw volgens haar echter opgedreven worden tot twintig miljoen bomen per jaar. Op die manier zou het Britse bosbestand in omvang moeten kunnen verdubbelen. Maar daarvoor is volgens haar de steun van de bevolking nodig, waardoor het planten van bomen een nationale gewoonte zou kunnen worden.

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boom, engeland, milieu, natuur |  Facebook |

01-12-10

Amerika verspilt jaarlijks 50 miljard kubieke voet gas

De Amerikaanse overheid verliest jaarlijks tientallen miljoen dollars aan inkomsten omdat energiebedrijven immense volumes natuurlijk gas in de atmosfeer laten ontsnappen. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Government Accountability Office. Daarbij wordt opgemerkt dat er jaarlijks tijdens de energiewinning ongeveer vijftig miljard kubieke voet natuurlijk gas onnodig wordt verspild. Daardoor gaan volgens het rapport 23 miljoen dollar inkomsten per jaar verloren. Er wordt echter aan toegevoegd dat niet alleen financieel nadeel wordt veroorzaakt. De verspilling zou immers voldoende zijn om 700.000 gezinnen van brandstof te voorzien. Bovendien komt dat overeen met de uitstoot van broeikasgassen van meer dan drie miljoen wagens.

"Dat verspilde gas zou beter gebruikt worden voor productieve doeleinden," merken onderzoekers van het Government Accountability Office op. Er werd aan toegevoegd dat de Amerikaanse regering die verspilling zou kunnen terugschroeven door het verstrengen van de regels. Die striktere regels zouden zowel uit milieuredenen als omwille van een uitzicht op extra inkomsten volgens het rapport moeten worden doorgevoerd. Er werd aan toegevoegd dat het technologisch mogelijk is om het gas op te vangen. Dat zou bovendien op een rendabele manier kunnen gebeuren. In het rapport wordt gesteld dat het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken onderschat hoeveel gas er uit opslagtanks en lekkende infrastructuur zou ontsnappen.

Het grootste gedeelte van het verloren gas wordt gewoon in de atmosfeer gelaten of wordt afgefakkeld. Het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken zei het rapport te zullen bestuderen, maar volgens William Lewis, Amerikaans onderminister van binnenlandse zaken, gaf toe het in grote lijnen eens te zijn met het onderzoek. Er zou met het Environmental Protection Agency onderzocht worden welke maatregelen er kunnen worden opgelegd. Woordvoerders van de sector zeggen dat de gemiste inkomsten van 23 miljoen dollar een marginaal bedrag zijn tegenover de inkomsten van 2,7 miljard dollar die de overheid uit de activiteit haalt, maar voegen er aan toe dat ook de industrie naar manieren zoekt om de verspilling tegen te gaan.

19:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, verenigde staten |  Facebook |

07-10-10

Mijnindustrie krijgt toegang tot beschermde sites

De Europese Commissie heeft een aantal richtlijnen uitgewerkt om de vraag naar belangrijke grondstoffen te kunnen verzoenen met de bescherming van waardevolle natuurgebieden. Door deze nieuwe maatregelen kunnen industriële mijnprojecten rond zeldzame grondstoffen - zoals lithium, magnesium en platinium - in kwetsbare natuurgebieden toch toegelaten worden, op voorwaarde dat de negatieve impact op het leefmilieu tot een minimum blijft beperkt. Critici voeren echter aan dat de beslissing ertoe zal leiden dat beschermde sites worden open gesteld voor mijnactiviteiten, terwijl op dit ogenblik nog altijd het jaar van de biodiversiteit loopt.

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, mijnindustrie, milieu |  Facebook |

01-10-10

Oahu Amerikaans voorloper met klimaatvriendelijk transport

Het Hawaiiaanse eiland Oahu is een Amerikaans pionier op het gebied van klimaatvriendelijk transport en duurzame energie-infrastructuur. Het lokale gasbedrijf Hawaii Gas Company heeft een samenwerking tot stand gebracht met autobouwer General Motors om tegen het midden van het decennium een uitgebreide infrastructuur voor brandstofcellen op basis van waterstof uit te bouwen. Daarbij wordt opgemerkt dat Hawaii de ideale omgeving is om de technologie uit te testen. Een grote drempel voor de implementering van de technologie zijn de zware investeringen in infrastructuur. Oahu heeft echter een beperkte oppervlakte, waardoor wagens geen grote afstanden moeten afleggen en daarbij in gebieden zonder voldoende infrastructuur zouden komen.

"Oaha is een klein en geïsoleerd eiland, maar heeft bovendien al een constante bevoorrading van waterstof," merkt de Amerikaanse krant Los Angeles Times op. "Waterstof is immers een bijproduct van de lokale gasproductie en wordt al gepompt in een pijpleiding van ruim duizend kilometer. Hawaii Gas Company heeft op dit ogenblik al een waterstof-productie die overeenkomt met 7.000 gallons olie per dag. Dat is voldoende om 15.000 voertuigen met brandstofcellen te voeden. Het verdubbelen van die productie zou bovendien slechts een minimale inspanning vergen." Door de beschikbaarheid van het waterstof zouden de installatiekosten van een netwerk van enkele miljoenen dollar te herleiden tot een investering van 300.000 dollar tot 500.000 dollar.

De bedoeling is om een aantal oplaadstations te bouwen langs een wegennetwerk van vijfentwintig kilometer rond de hoofdstad Honolulu. De stations zouden hun waterstof uit de bestaande pijpleiding kunnen onttrekken en dan protonen en elektronen van elkaar gescheiden. Geïsoleerd creëren de elektronen elektriciteit. Autobouwer General Motors heeft op dit ogenblik al zijn testprogramma Project Driveway lopen. Daarbij werden bijna honderdtwintig exemplaren van het model Chevy Equinox uitgerust met brandstofcellen en uitgeleend aan consumenten. Vijftig wagens zouden naar Hawaii worden overgebracht. De autobouwer hoopt tegen het midden van het decennium meer exemplaren op de markt te kunnen brengen.

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, oahu, transport, waterstof |  Facebook |

25-09-10

Europese Commissie staat voor Spaans steenkool-dilemma

 

De Europese Commissie moet een beslissing nemen over de staatssubsidies voor de Spaanse steenkoolsector. Een goedkeuring zou volgens critici echter een bedreiging vormen voor de Europese plannen om de subsidies voor verlieslatende steenkoolmijnen af te bouwen. Spanje hoopt op een goedkeuring van de Europese concurrentie-autoriteiten voor een nieuw model dat prioritaire toegang tot de groothandelsmarkt voor elektriciteit zou verlenen voor krachtcentrales die op binnenlandse steenkool werken. De Spaanse Nationale Energiecommissie heeft berekend dat de implementering van het plan de betrokken bedrijven 800 miljoen euro zou kosten.

Om het plan te laten passen binnen de Europese concurrentie-wetgeving, heeft Spanje gebruik gemaakt van een weinig bekend clausule in de elektriciteits-richtlijn van de Europese Unie. In die clausule krijgen lidstaten de mogelijkheid om voorrang te verlenen aan krachtcentrales die binnenlandse energiebronnen gebruiken uit overwegingen van bevoorradings-beveiliging. De goedkeuring van het Spaanse plan stelt de Europese Commissie echter voor een dilemma, aangezien het indruist tegen de voorziene afbouw van staatshulp aan steenkoolproducenten. In juli van dit jaar wou de Europese Commissie een richtlijn uitvaardigen dat lidstaten nog steun konden verlenen aan steenkoolmijnen, op voorwaarde dat de sites over vier jaar gesloten zouden worden.

De beslissing over die richtlijn werd echter tot eind september uitgesteld. Het Wereldnatuurfonds heeft zich al verzet tegen het voorstel. Daarbij wordt opgemerkt dat Spanje al minstens zes jaar op rij een netto-exporteur van elektriciteit is. De Spaanse regering kan dus volgens het Wereldnatuurfonds onmogelijk een elektriciteitstekort inroepen. In een brief aan Joaquin Almunia, Europees Commissaris voor concurrentiebeleid, wordt opgemerkt dat de Spaanse regering de clausule misbruikt om staatshulp aan zijn steenkoolmijnen te verhullen. Er wordt aan toegevoegd dat Spanje op die manier tijdelijke maatregelen in een permanente vorm zou willen gieten.

19-09-10

Klimaatsceptici kunnen de feiten niet ontkennen

Klimaatsceptici dreigen de inspanningen tegen de klimaatverandering in belangrijke mate teniet te doen. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van Deutsche Bank het Earth Institute van de Columbia University. Het rapport heeft het over een aantal misvattingen die investeringen in een duurzame economie zouden kunnen hinderen. De onderzoekers voeren daarbij aan dat de beweringen van de klimaatsceptici er niet in slagen om de stelling te ondermijnen dat de klimaatverandering, door menselijke activiteiten veroorzaakt, al daadwerkelijk gaande is en op lange termijn een ernstige bedreiging vormt. Deutsche Bank heeft een portefeuille van ongeveer 7 miljard euro voor investeringen van klimaatfondsen.

"Klimaatsceptici ontkennen dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt en maken vaak gewag van een samenzwering tussen klimaatonderzoekers," aldus het magazine Euractiv.com. "Ook wordt vaak aangevoerd dat waterdamp het belangrijkste broeikasgas vormt. In het rapport van het Earth Institute worden die beweringen echter ontkracht. Er wordt wel toegegeven dat de wetenschap nog niet de hele specifieke dynamiek van het klimaatsysteem kan vatten, maar er wordt aan toegevoegd dat diverse onderzoeksprojecten hebben uitgewezen dat koolstofdioxide een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde is."

Mark Fulton, hoofd van de divisie Climate Change Investment Research bij Deutsche Bank, voert aan dat de opbouw van koolstofdioxide in de atmosfeer en de langzame reactie van het klimaatsysteem er wellicht toe zal leiden dat de opwarming van de aarde duizenden jaren zal duren. "Het is dan ook bijzonder gevaarlijk om zich niet in te dekken tegen die bijzonder grote waarschijnlijkheid," merkt Fulton op. Klimaatsceptici kregen vorig jaar onverwachte steun nadat uit briefwisseling van de University of East Anglia was gebleken dat topwetenschappers gegevens hadden gemanipuleerd om het probleem van de klimaatverandering aan te dikken. Het rapport van Deutsche Bank voert echter aan dat er geen bewijzen van wangedrag konden worden gevonden.

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, milieu |  Facebook |

18-09-10

Europese energiebesparing moet gevoelig worden opgedreven

Indien Europa tegen het einde van het decennium zijn klimaatdoelstellingen wil realiseren, moet de omvang van de energiebesparing worden verdrievoudigd. Dat blijkt uit een rapport van de European Climate Foundation en het Regulatory Assistance Project. Indien de Europese Unie alle mogelijke energiebesparingen zou implementeren, zouden de gestelde doelstellingen volgens het rapport kunnen worden gehaald. Dat zou de Europese consumenten tegen het einde van het decennium in totaal een besparing van 78 miljard dollar per jaar kunnen opleveren. De gemiddelde energierekening van een Europees gezin zou daardoor met 380 dollar per jaar kunnen worden verlaagd.

Er wordt echter op gewezen dat het Europees beleid op dit ogenblik slechts één derde van allee energiebesparingen realiseert. Indien Europa zijn doelstellingen wil halen, moet er volgens het rapport tegen het einde van het decennium een besparing van 394 miljoen ton olie-equivalent worden opgebouwd. De economische recessie heeft de consumptie met 70 miljoen ton olie-equivalent doen dalen. Nieuwe beleidsmaatregelen zouden mogelijk 115 miljoen ton olie-equivalent kunnen besparen. Dat betekent volgens het rapport dat de Europese Unie nog een bijkomende besparing voor 208 miljoen ton olie-equivalent moet vinden. Het rapport merkt dan ook op dat Europa zijn besparings-potentieel volledig moet benutten.

In het rapport wordt opgemerkt dat een verplicht energie-besparingsplan voor de sector van de eindgebruikers zal moeten worden uitgewerkt. Dat wordt cruciaal genoemd om de gestelde doelstellingen te kunnen halen. Daarbij wordt opgemerkt dat een dergelijke verplichting niet alleen de Europese energie-doelstellingen zou kunnen garanderen, maar ook het nationaal beleid terzake versterken. In tegenstelling tot de uitstootbeperking en hernieuwbare energiebronnen, die in een Europese richtlijn zijn vervat, is energie-efficiëntie voor de lidstaten van de Europese Unie geen verplichting. In het rapport wordt gewaarschuwd dat de energie-besparingen bijzonder divers zijn en gespreid zijn over alle sectoren, maar toch bijzonder snel moeten geïmplementeerd worden om het doel te bereiken.

15-09-10

Olympische winterspelen ecologische zegen voor Sochi

De Olympische winterspelen over vier jaar in Sochi, zullen de ecologische situatie van de regio gevoelig verbeteren. Dat heeft de Russische vice-premier Dmitry Kozak gezegd. Het oplossen van die ecologische problemen zou volgens Kozak de belangrijkste verwezenlijking die het evenement tot stand zou brengen. De uitspraken van Kozak moeten de ongerustheid bij de lokale bevolking helpen wegnemen. Er was heel wat animositeit ontstaan nadat het hoofd van de ecologische raad van Sochi had opgeworpen dat de milieuproblemen in de regio de jongste periode gevoelig zijn toegenomen, onder meer door het toenemende autoverkeer en de bouwwerken in het kader van de Olympische winterspelen.

Vice-premier Kozak benadrukte dat de organisatie van de Olympische winterspelen al geleid heeft tot het elimineren van een aantal stortplaatsen, terwijl ook een verbrandingsoven in dienst werd genomen. Hij beloofde ook dat er een oplossing zal komen voor het overstorten van vervuild water in de Zwarte Zee. Hij voegde er aan toe dat de meest geavanceerde technologieën zouden worden gebruikt om het leefmilieu van de stad te verbeteren. Kozak stelde daarbij dat de milieuproblemen zich de voorbije decennia hadden opgestapeld, maar nu worden aangepakt. Hij voegde er aan toe dat de bevolking geduld moet oefenen, want dat de ecologische situatie van de regio er over twee jaar helemaal anders zal uitzien.

De ecologische raad van Sochi had in zijn rapport opgemerkt dat de stad onvoldoende officiële stortplaatsen heeft voor de afvalverwerking van de Olympische bouwwerken en het huishoudelijk afval. Er werd aan toegevoegd dat de ecologische situatie van Sochi kritiek is geworden. Op dit ogenblik wordt alle afval gedumpt op een stortplaats die officieel vier jaar geleden al werd gesloten. De stortplaats zou geregeld het toneel zijn van branden en zou het water van de Pitkha-rivier, die in de Zwarte Zee uitmondt, vervuilen. Indien de situatie onveranderd blijft, zal er volgens het rapport een probleem ontstaan voor de verwerking van ongeveer 5 miljoen ton afval. Die situatie zou kunnen verbeteren door verwerkingsinstallaties, maar die zouden pas over drie jaar worden gebouwd.

18:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, olympische spelen, rusland, sochi |  Facebook |

14-09-10

Europese emissiehandel zorgt slechts voor 0,3 procent besparing

Het huidige systeem van emissiehandel in de Europese Unie zal uiteindelijk niet meer dan 0,3 procent besparingen op de totale uitstoot van broeikasgassen hebben opgeleverd. Dat is de conclusie van een rapport van de klimaatgroep Sandbag. Het huidige Europese emissie-systeem werd drie jaar geleden ingevoerd en loopt over twee jaar af. Er wordt aan toegevoegd dat het huidige systeem er uiteindelijk toe zou kunnen leiden dat er tijdens het grootste gedeelte van het decennium in de praktijk meer emissies worden gegenereerd dan er besparingen worden gerealiseerd. Sandbag voegt er aan toe dat er dan ook dringend aanpassingen aan het huidige systeem dienen te gebeuren.

Uit berekeningen van Sandbag blijkt dat de huidige Europese emissiehandel bij industriële installaties slechts een besparing van 32 miljoen ton koolstofdioxide zal opleveren. Dat is slechts een kleine fractie van de totale Europese industriële emissies, die zouden oplopen tot 32 miljoen ton. Er wordt aan toegevoegd dat die besparingen heel waarschijnlijk niet in Europa zullen plaats hebben, maar door kredieten in andere regio's zullen worden gerealiseerd. Dat zou betekenen dat de Europese emissies in praktijk over zes jaar met 34 procent zouden zijn opgelopen. Er wordt aan toegevoegd dat een aantal vervuilende sectoren, zoals staal en cement, tijdens de economische crisis door de verlaagde productie een reserve aan emissie-rechten hebben opgebouwd.

Door die reserves kunnen de betrokken sectoren volgens Sandbag bij een heropleving opnieuw volop emissies veroorzaken zonder boven hun toegewezen kredieten uit te stijgen. "De betrokken vervuilers zullen dan ook niet worden aangezet om hun efficiëntie te verbeteren," merkt de klimaatgroep op. Een woordvoerder van Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor klimaatbeleid, zegt in het algemeen akkoord te kunnen gaan met de analyse van Sandbag, maar niet met de visie op het Europees beleid tegenover de problematiek. De woordvoerder stelt dat de Europese emissiehandel een fundamentele verandering heeft ondergaan die in de toekomst tot een grotere efficiënte zal leiden.

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissie, europese unie, industrie, milieu |  Facebook |

08-09-10

Kazakstan wil Siberische rivieren laten ombuigen

De Kazakse president Nursultan Nazarbayev wil dat een oud plan uit de periode van de Sovjet-Unie weer uit de lade wordt gehaald. In dat plan was voorzien om een aantal Siberische rivieren zuidwaarts af te leiden, zodat de drinkwater zouden kunnen leveren aan droge gebieden in Centraal-Azië. In de Sovjet-plannen, die in de jaren tachtig werden opgeborgen, was voorzien dat de loop van een aantal Siberische rivieren, die uitmonden in de Noordelijke IJszee, zouden omgelegd worden om Centraal-Azië te bevoorraden. Nazarbayev zegt dat die plannen aan Kazakstan en Rusland de mogelijkheid zouden bieden om toekomstige droogteperiodes het hoofd te bieden.

"Helaas krijgt het probleem van de waterbevoorrading niet de aandacht die het verdient," merkte Nazarbajev op na een ontmoeting met de Russische president Dmitry Medvedev in de Kazakse stad Oskemen. "Het is dan ook belangrijk dat onze regeringen de krachten bundelen om gezamenlijke initiatieven uit te werken die deze problemen kunnen aanpakken." Nazarbayev noemde een herziening van het Sovjet-plan een cruciale maatregel om de waterbevoorrading van de hele Centraal-Aziatische regio te garanderen. De Russische president Medvedev zei open te staan voor het bespreken van ideeën en daarbij geen plannen uit te sluiten die lang geleden werden opgeborgen.

Centraal-Aziatische leiders, waaronder Nazarbayev, grijpen geregeld terug naar de oude Sovjet-plannen om de loop van de Siberische rivieren om te buigen, zodat droge landbouwgebieden in het zuiden zouden kunnen worden geïrrigeerd en drinkwater voor de lokale bevolking zou kunnen worden voorzien. Rusland controleert ongeveer één vijfde van de wereldwijde voorraden aan drinkbaar water. Rusland heeft verscheidene Siberische rivieren die noordwaarts stromen - waaronder de Ob, Irtysh en Yenisei - wiens bronnen zich in of in de buurt van Kazakstan bevinden. De waterbevoorrading wordt een steeds groter internationaal probleem.

18:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kazakstan, milieu, rusland, siberië, water |  Facebook |

07-09-10

Europa werkt aan norm voor duurzaam waterbeheer

De organisatie European Water Partnership (EWP) werkt aan de samenstelling van een aantal normen voor duurzaam waterbeheer in industriële productie-processen. In het landbouw en stedelijke gebieden worden daarrond een aantal pilootprojecten opgestart. In de European Water Stewardship Standard worden een aantal voorwaarden voor duurzaam waterbeheer opgenomen en worden een aantal indicatoren voorzien voor verslaggeving en certificatie. In de nieuwe norm wordt onder meer aandacht besteed aan verantwoord gebruik, de chemische kwaliteit en het gebruik van de beschikbare watervoorraden. Cruciaal daarin staan onder meer de efficiëntie van waterrecyclage, bewustwording van de waterproblematiek en de link tussen water en energie-productie.

De normen worden onder meer uitgetest tijdens een aantal pilootprojecten, waarbij de praktische haalbaarheid van een aantal elementen wordt bekeken. Onder meer een chemische productiesite van het concern BASF in Duitsland, een papierfabriek in Madrid en een bottelarij van Coca-Cola zijn bij die experimenten betrokken. Verwacht wordt dat daarover een eerste verslag tijdens de maand oktober zal kunnen worden uitgebracht. Daarnaast worden ook een aantal pilootprojecten voorbereid in de landbouwsector. Die zouden in de maand oktober van start moeten kunnen gaan. Het European Water Partnership hoopt dat in de toekomst ook steden tests zullen uitvoeren rond de nieuwe waternormen.

Die praktische ervaringen zullen gebruikt worden om het originele ontwerp van de regelgeving op het waterbeheer bij te sturen. Het European Water Partnership hoopt dat de regelgeving zou kunnen evolueren tot een cruciaal instrument om de ontwikkeling van een duurzaam waterbeheer in Europa te ondersteunen. Er wordt aan toegevoegd dat er op dit ogenblik hoofdzakelijk gekeken wordt naar Europa, maar zou op termijn wereldwijd van toepassing moeten kunnen worden. Daarbij wil de organisatie naar eigen zeggen een herhaling vermijden van het fiasco met de uitstootrechten. De verschillende landen en sectoren zouden volgens de organisatie dan ook geen afwijkende normen mogen hanteren.