03-04-12

Stadsmussen leren een ander gezang aan

Mussen slagen erin om hun gezang aan te passen aan een luidruchtige stadsomgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lousiana State University. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat de mussen in het Presidio-district van San Francisco hun gezang hebben aangepast om boven de toenemende kakafonie van claxons en automotoren te kunnen uitkomen. De aanpassing van dat gezang was volgens de onderzoekers noodzakelijk om te communiceren, rivalen te waarschuwen en potentiële partners te lokken.

Lees Verder

17:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mus, stad, milieu |  Facebook |

24-03-12

Conservatisme heeft IJsland leefbaar gehouden

De bewoners van het middeleeuwse IJsland hebben een zware rampspoed kunnen overleven door vast te houden aan traditionele praktijken. Dat is de conclusie van een studie onder leiding van Richard Streeter, onderzoeker aan de University of Edinburgh. De onderzoeker merkt op dat die tradities de IJslandse bevolking niet alleen hielpen om zich te herstellen van ziektes en vulkaanuitbarstingen, maar ook menselijke nederzettingen in het land nog veel eeuwen later leefbaar gehouden te hebben, toen het milieu door de klimaatverandering nog veel moeilijker was geworden.

"De IJslandse maatschappij op het einde van de middeleeuwen was tegelijkertijd bijzonder conservatief en veerkrachtig," merkt Richard Streeter op. "Er wordt vaak gezegd dat samenlevingen flexibel moeten zijn, maar in dit geval lijkt de terughoudendheid tegenover verandering ervoor gezorgd te hebben dat de bevolking zich verrassend snel heeft kunnen herstellen van ziektes en de impact van de klimaatverandering heeft kunnen opvangen."

Op het einde van de vijftiende eeuw werd IJsland getroffen door twee pestepidemieën. Eén daarvan zou ongeveer de helft van de bevolking hebben uitgeroeid. Bovendien werd het land geregeld getroffen door vulkaanuitbarstingen, waardoor grote gebieden landbouwgrond voor lange periodes niet meer konden worden bewerkt. Sinds het midden van de veertiende eeuw was ook de temperatuur beginnen te dalen, waardoor de landbouw nog meer werd bemoeilijkt. De IJslanders haalden hun voeding vooral bij grazende dieren.

Die problemen maakten het moeilijk om de samenleving in stand te houden, waarbij de grazende dieren zich mogelijk zouden hebben kunnen verspreiden en het hele land zouden hebben kunnen kaal eten, wat tot een desastreuze erosie zou hebben geleid. "Dat is echter niet gebeurd en de IJslanders hebben zich met hun kleinere samenleving koppig vastgehouden aan hun bestaande levenswijze, zij het op kleinere schaal," voert Richard Streeter aan. "In Groenland, dat door de klimaatverandering weliswaar harder werd getroffen, overleefde de samenleving niet."

11:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ijsland, milieu, duurzaaheid |  Facebook |

20-03-12

Verenigde Staten hebben voldoende opslagmogelijkheden voor koolstofdioxide

In de Verenigde Staten zijn er voldoende ondergrondse geschikte opslagmogelijkheden beschikbaar om de koolstofdioxide van alle Amerikaanse krachtcentrales gedurende minstens één eeuw op te slaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Er wordt opgemerkt dat er weliswaar nog altijd vragen open blijven over de economische haalbaarheid van dergelijke opslag, maar de onderzoekers benadrukken dat nu gebleken is dat er voldoende ondergrondse opslag beschikbaar is voor een tijdelijke opslag.

Het onderzoek toonde aan dat er voldoende opslagcapaciteit aanwezig is in diepliggende ondergrondse galerijen om de productie van koolstofdioxide van de Amerikaanse krachtcentrales van minstens een volledige eeuw op te slaan. "De emissies door menselijke activiteiten liggen zo hoog, dat vele analisten vrezen dat het inschakelen van hernieuwbare energie onvoldoende zal zijn om het probleem van de klimaatverandering aan te pakken," merkt onderzoeksleider Ruben Juanes op. "Daarom wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden van tijdelijke opslag."

De onderzoeker merkt op dat in het verleden niet duidelijk was welke opslagcapaciteit deze diepliggende galerijen, die minstens een halve mijl onder de grond dienden te liggen om de grondwater niet te bedreigen, beschikbaar was. "Sommigen sprake van een opslagcapaciteit van enkele jaren, terwijl anderen het hebben over duizenden jaren," voert Juanes nog aan. "Omdat deze ondergrondse aders geen commerciële waarde hadden, is er tot nu toe ook nooit echt onderzoek naar gevoerd."

Volgens sommige waarnemers echter zou de ondergrondse opslag de prijs van elektriciteit met 15 procent tot 30 procent kunnen doen stijgen. "Zonder begeleidende financiële maatregelen of sancties, lijkt ondergrondse opslag economisch dan ook niet rendabel te kunnen zijn," voeren ze aan.

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide, opslag, milieu, energie |  Facebook |

Technologie alleen kan wereld niet redden van fossiele brandstoffen

Technologie alleen zal de wereld niet in staat stellen om zich af te kunnen wenden van fossiele brandstoffen. Dat is de conclusie van een rapport van Richard York, socioloog aan de University of Oregon. Volgens de Amerikaanse wetenschapper is er vooral een verschuiving in het politieke en economische beleid noodzakelijk, zodat duidelijk wordt dat het concept van een onafgebroken groeiende energieconsumptie niet houdbaar blijft. De onderzoeker stelde onder meer vast dat er tien eenheden uit alternatieve bronnen noodzakelijk zijn om één eenheid fossiele brandstoffen te vervangen.

"Het International Panel on Climate Change verwacht dat alternatieve energiebronnen een evenwichtige vervanging zullen vormen voor de fossiele brandstoffen, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met de complexiteit van het menselijk gedrag," merkt Richard York op. "In praktijk blijkt dat er onevenredig veel alternatieve bronnen zullen moeten worden inzet om de traditionele productie te vervangen. Het verleden heeft al aangetoond dat de groei van de nucleaire sector er niet in geslaagd is om de toename van de consumptie van fossiele brandstoffen in belangrijke mate af te remmen."

"Een toename van het aanbod blijkt ook de vraag te stimuleren," voert Richard York aan. "Het genereren van meer elektriciteit creëert een potentieel van groter verbruik. De ontwikkeling van nieuwe energie-technologieën leidt dan ook vaak tot een grotere energieconsumptie. Die energie-verbeteringen geven dan ook niet zelden aanleiding tot wagens met zwaardere motoren en grotere woningen. Het beleid mag dan ook niet enkel naar technologie kijken, maar moet ook rekening houden met de sociale context."

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, fossiele brandstoffen |  Facebook |

19-03-12

Uitstoot broeikasgassen tegen midden van eeuw met 50 procent gestegen

Zonder het doorvoeren van ambitieuzere klimaatdoelstellingen, zal de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen het midden van de lopende eeuw met 50 procent stijgen. Bovendien zullen fossiele brandstoffen door een gebrek aan maatregelen 85 procent van de energie-mix blijven vertegenwoordigen en daarmee de luchtkwaliteit in de steden verder blijven ondermijnen. Dat is de conclusie van een rapport van Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

In het onderzoek wordt opgemerkt dat de wereldwijde economie tegen het midden van de eeuw vier keer groter zal zijn geworden dan de huidige omvang. Bovendien zou het wereldwijde energieverbruik met 80 procent zijn gestegen. "Toch dreigt de energie-mix op dat ogenblik weinig te zullen verschillen van de huidige situatie," wordt er aan toegevoegd. "Hernieuwbare bronnen, met inbegrip van biobrandstoffen, zullen slechts een aandeel van 10 procent hebben. Dat is evenveel als nucleaire energie."

"Door de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, zal de uitstoot van koolstofdioxide door het energie-verbruik tegen het midden van de eeuw met 70 procent stijgen," wordt in het rapport nog opgemerkt." Daardoor zal de wereldwijde temperatuur tegen het einde van de eeuw met drie tot zes graden Celsius zijn gestegen. Men dreigt er dan ook niet in te zullen slagen om de internationale norm van twee graden Celsius opwarming te halen."

Twee jaar geleden bereikte de uitstoot van koolstofdioxide wereldwijd een absoluut record van 30,6 gigaton, ondanks de economische crisis die de industriële productie deed vertragen.
          

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, klimaatverandering |  Facebook |

14-03-12

Europa moet watervoorraden efficiënter gebruiken

Een gebrek aan efficiënt gebruik van de watervoorraden zou de Europese economie, productiviteit en ecosystemen in het gedrang kunnen brengen. Dat is de conclusie van een rapport van het European Environment Agency (EEA). Opgemerkt wordt dat de watervoorraden van het Europese continent onder druk staan. Bovendien wordt aangevoerd dat de situatie blijft verslechteren. De beperkte voorraden worden volgens het rapport verspild en opgemerkt wordt dat de regeringen de bestaande regelgeving effectiever moeten toepassen.

"Steeds meer rivierbekkens worden onder druk van de klimaatverandering met waterschaarste geconfronteerd," voert Jacqueline McGlade, executive directeur van het European Environment Agency, aan. "Maar van een gedragsverandering valt tot nu toe niet veel te merken. Er moet dan ook meer aandacht worden gevestigd op de problematiek. Er moet gewerkt worden met investeringen op lange termijn in plaats van maatregelen te nemen die alleen op korte termijn en slechts beperkt een impact hebben."

In het rapport wordt opgemerkt dat de landbouw in Europa ongeveer een kwart van alle watervoorraden uit de natuurlijke omgeving opslorpt. In Zuid-Europa loopt dat cijfer zelfs op tot 80 procent. McGlade voegt er aan toe dat watergebrek niet alleen sociale en economische consequenties heeft, maar ook een bedreiging vormt voor de ecosystemen. Onder meer wordt gewezen op de dalende visbestanden in vele Europese rivieren omdat het lage waterpeil vissoorten niet meer toelaat om te migreren.

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, milieu |  Facebook |

05-03-12

World Wildlife Fund luidt alarmbel over Zuid-Amerikaanse Pantanal

Het Pantanal, een gebied met een unieke biodiversiteit in het westen van Brazilië, wordt bedreigd door intensieve landbouw en ontbossing. Dat heeft het World Wildlife Fund (WWF) gezegd. Het Pantanal, vaak bestempeld als het grootste wetland-systeem met zoet water, strekt zich over miljoenen hectaren uit over Brazilië, Bolivia en Paraguay. Onderzoekers van het World Wildlife Fund stellen dat inmiddels 14 procent van het bekken van de Paraguay-rivier in het Pantanal dringend moet worden beschermd.

Het Pantanal omvat ecosystemen voor trekvogels, kweekgronden voor vis en biotopen voor onder meer de kaaiman en jaguar. In het Pantanal zouden ongeveer 4.500 verschillende soorten leven. "Het gebied wordt echter bedreigd door landbouw, ontbossing, verstedelijking en de proliferatie van hydro-elektrische damprojecten," merkt het World Wildlife Fund op. Onder meer worden er volgens de organisatie massaal bomen gekapt voor het creëren van grasland voor de veestapel en akkers voor de landbouw.

Inmiddels zou al ongeveer 15 procent van de oorspronkelijke vegetatie zijn verdwenen om plaats te maken voor de teelt van sojabonen en ranches. Die ontbossing leidt volgens de organisatie tot een degradatie van de grond. Naast de erosie wordt echter ook gevreesd voor een contaminatie van de rivieren die door het Pantanal stromen. Het World Wildlife Fund merkt op dat de betrokken landen moeten samenwerken om het gebied beter te beschermen. Op dit ogenblik is slechts 11 procent van het totale bekken beschermd.

20:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, pantanal |  Facebook |