15-09-09

Duurzaamheid bespaart Britse regering 7 miljoen pond

De Britse regering heeft het voorbije jaar een bedrag van 7 miljoen Britse pond bespaard door het overheidsapparaat milieuvriendelijker te maken. Dat blijkt uit een rapport van het Britse Cabinet Office. Volgens Angela Smith, minister van het Cabinet Office, benadrukt daarbij dat de hervormingen voldoende koolstofdioxide hebben bespaard om bijna 2.500 Olympische zwembaden te vullen. De Britse regering kreeg eerder heel wat kritiek omdat men er niet in zou slagen om zijn prestaties op het vlak van milieubesparing te verbeteren. Vorig jaar kreeg het Britse overheidsapparaat de vraag om de nodige stappen te maken om hun activiteiten efficiënter te organiseren. Volgens Angela Smith heeft de Britse regering met de inspanningen van het voorbije jaar echter een voorbeeld gesteld voor de hele wereld.

"Onder meer werd er beslist om papier op twee zijden te bedrukken, 's avonds de computers uit te schakelen en de apparaten langer in gebruik te houden," aldus Angela Smith. "De Crown Prosecution Service zou 2,35 miljoen Britse pond hebben bespaard om de levensduur van computers van drie tot vijf jaar te verlengen. Het ministerie voor werk en pensioenen zou per jaar tweehonderd miljoen minder bladen papier gebruiken door het aantal printers te beperken en de resterende machines in te stellen om bladen langs de twee kanten te bedrukken." Smith voegde er aan toe dat informatietechnologie één van de verborgen oorzaken is van de klimaatverandering. Wereldwijd zijn computers volgens haar verantwoordelijk voor een even grote uitstoot van broeikasgassen dan de luchtvaartindustrie.

Angela Smith stelt dat slechts weinig initiatieven worden genomen om de ecologische voetafdruk van de informatica te verlagen. "Eén jaar geleden werd de Britse regering de eerste ter wereld die scherpe doelstellingen naar voor schoof om de zware milieu-impact en de financiële kosten van het computergebruik te verlagen," merkt ze daarbij op. "We mogen dan ook heel tevreden zijn met de vooruitgang die werd geboekt. Alle ministeries hebben inspanningen geleverd om hun impact terug te schroeven. Verschillende landen hebben inmiddels aan Groot-Brittannië advies gevraagd om de impact van hun administratie te verlagen. Het gaat echter niet alleen over de overheid. Ook privébedrijven en de individuele burger moet ervan overtuigd raken dat er heel wat resultaten kunnen bereikt worden."

18:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, groot-brittannie, duurzaamheid |  Facebook |

02-09-09

Duurzame energie heeft lokale samenwerking nodig

Ontwikkelaars van duurzame energieprojecten moeten leren samenwerken met lokale gemeenschappen om hun plannen te realiseren. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van de Britse overheid. Daarbij wordt opgemerkt dat de doelstellingen van duurzame energie onmogelijk gehaald zullen kunnen worden als er tegen een grote lokale tegenstand moet opgebokst worden. De onderzoekers stellen dat de bevolking in het algemeen voorstander is van duurzame energie, maar weinig vertrouwen heeft in de ontwikkelaars. Er moet volgens het rapport geluisterd worden naar de argwaan en vrees bij de lokale gemeenschappen en duidelijk gemaakt worden welke rechtstreekse voordelen door deze projecten kunnen gecreëerd worden.

"In Groot-Brittannië zijn er minstens honderdvijftig groepen die zich verzetten tegen hernieuwbare energieprojecten in hun omgeving," aldus BBC News. "Met dergelijke tegenstand kan de Britse overheid er onmogelijk in slagen om tegen het einde van volgend decennium 30 procent van zijn elektriciteitsbehoefte te laten dekken door duurzame energiebronnen, zoals wordt vooropgesteld. Energiebedrijven raken steeds meer gefrustreerd door het succes dat deze groepen scoren bij het vertragen of blokkeren van windparken en biomassa-bedrijven. Maar uit de conclusies van het onderzoek Beyond Nimbyism ligt de fout van deze vertragingen bij de ontwikkelaars van de projecten zelf."

De onderzoekers stellen dat omwonenden vaak pas van de plannen op de hoogte worden gesteld wanneer het project al in een vergevorderd stadium verkeert. "Het is dan ook begrijpelijk dat de omwonenden zich bezorgd maken over geluidsoverlast of verkeersdrukte," stippen de onderzoekers aan. "De mensen hebben schrik voor het onbekende, maar ze werden ook vooraf niet degelijk geïnformeerd. Indien men de moeite doet om mensen meer bij de ontwikkeling van de projecten te betrekken of te raadplegen, zou men veel minder geconfronteerd worden met het not-in-my-backyard (nimby) fenomeen en zouden de plannen wellicht gunstiger zijn onthaald."

De onderzoekers stellen dat omwonenden zo vlug mogelijk bij deze projecten moeten worden betrokken en in ideale omstandigheden ook een financiële link zou moeten kunnen gelegd worden. "Het moet perfect mogelijk zijn om een gedeelte van een windpark in eigendom te geven aan de lokale gemeenschap, zodat de omwonenden er een rechtstreeks voordeel bij zien," wordt er opgemerkt. "De beste oplossing is echter dat deze projecten vanuit deze lokale gemeenschappen ontstaan of worden geleid."

13:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, duurzaamheid |  Facebook |

30-08-09

Duurzaamheidsbeleid bedrijven blijft bijzonder vaag

environment_plantSlechts één op acht topbedrijven heeft in zijn topkaders een verantwoordelijke voor maatschappelijk ondernemen, milieubeleid of gezondheid en veiligheid. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Sustainable Enterprise Institute. Bovendien blijkt slechts iets meer dan vijf procent van de bedrijven op het allerhoogste c-niveau een verantwoordelijke te hebben voor deze materies. De onderzoekers stellen dat investeerders en andere belanghebbenden dan ook de bezorgdheid uitdrukken dat de transparantie van het bedrijfsbeleid op deze vlakken geen voldoende basis geeft om een duidelijk beeld te creëren over de inspanningen en prestaties van de onderneming op het vlak van duurzaamheid.

De onderzoekers stellen dat slechts 13 procent van de onderzochte bedrijven een rapport over duurzaam beleid publiceren. Verder wordt opgemerkt at 27 procent van de bedrijven verslag uitbrengt over de uitstoot van broeikasgassen, maar slechts 16 procent heeft een duidelijk bedrijfsbeleid over de klimaatverandering. Slechts 11 procent van de betrokken bedrijven maakt zijn jaarlijkse energiekosten bekend en slechts 7 procent procent geeft informatie over de verbruik en de kosten van water. Er wordt aan toegevoegd dat 60 procent van de bestudeerde bedrijven weliswaar een algemeen milieubeleid heeft, maar slechts een kleine minderheid stelt daarover formele documentatie ter beschikking.

"Meestal blijft de rapportering over het duurzaam beleid beperkt tot een algemene verklaring op de website van de bedrijven," voeren de onderzoekers aan. "In de meeste gevallen kunnen die beweringen niet met feitelijke gegevens worden gestaafd." De onderzoekers stellen dat de rapportering over een duurzaam beleid zes factoren omvat. Daarbij moet onder meer bepaald zijn dat de directieraad de verantwoordelijkheid draagt over het milieubeleid en dat duurzaamheid geldt voor alle activiteiten van de onderneming. Deze verbintenissen moeten bovendien gekoppeld worden aan kwantificieerbare doelstellingen en moeten ook openbaar gemaakt worden. Meer specifiek moet er daarbij informatie verstrekt worden over de uitstoot van polluerende producten en het verbruik van energie en water.

De onderzoekers zeggen dat slechts 40 procent van de onderzochte bedrijven ten minste één van deze zes voorwaarden vervult. Van de duizend onderzochte bedrijven voldeden amper acht aan de zes gestelde voorwaarden.

13:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, management, duurzaamheid |  Facebook |

29-08-09

Duurzame consument vooral geïnteresseerd in financieel gewin

going-green-746021-719616Duurzame consumenten zijn meer geïnteresseerd in besparingen dan in het leefmilieu. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het reclamebureau Shelton Group. Daarbij wordt opgemerkt dat 59 procent van de duurzame consumenten bij het winkelen in eerste instantie kijkt naar financiële baten, terwijl slechts 8 procent vooral rekening houdt met het leefmilieu. Volgens de Shelton Group koopt 77 procent van de bevolking occasioneel duurzame producten, maar is die groep heel gevarieerd samengesteld. Daarbij zegt 26 procent zijn energieverbruik te willen reduceren om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, maar 73 procent zegt zijn kosten te willen controleren en zijn facturen te willen beperken.

"Uit het onderzoek blijkt dat 54 procent van de consumenten zegt een evenwicht na te streven tussen de energiebescherming en zijn persoonlijk comfort, maar 10 procent zegt zijn persoonlijk comfort altijd te verkiezen boven de energiebescherming," aldus het magazine Brandweek. Suzanne Shelton, chief executive van de Shelton Group, stelt dat de resultaten van het onderzoek duidelijk in tegenspraak zijn met de algemene stelling waarbij duurzame consumenten meestal beschouw worden als milieubewuste individuen. Shelton voegt er aan toe dat milieuvriendelijke producten ook heel verschillend worden benaderd. Daarbij merkt ze op dat consumenten achter de aankoop van organische groenten en waterbesparende douchekoppen heel uiteenlopende motivaties schuil gaan.

Suzanne Shelton wijst er ook op dat vaak de terminologie bepalend is voor de interesse in duurzame producten. Uit het onderzoek bleek immers dat 72 procent van de respondenten geïnteresseerd was in een energie-efficiënte woning, terwijl slechts 47 procent zich kon vinden in een groene woning. Verder merkt Shelton op dat de consument slechts een beperkte kennis heeft over milieuzaken. Zo bleek 21 procent van de Amerikaanse consumenten dat natuurlijke producten een wettelijk vastgelegde categorie waren en 38 procent was onterecht van oordeel dat het Amerikaanse ministerie van landbouw bepaalt welke producten als organisch mogen worden bestempeld. Shelton voert aan dat duurzame marketeers altijd het idealistische aspect van milieuvriendelijke producten aanwijzen, maar daarmee slechts een beperkt publiek bereiken.

16:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, duurzaamheid, consumptie |  Facebook |

27-08-09

Geo-engineering noodzakelijk om klimaatverandering te bestrijden

Artificiële bomen vormen één van de wapens om de uitstoot van koolstofdioxide op te slorpen. Dat is de conclusie van het Britse Institution of Mechanical Engineers. Daarbij wordt opgemerkt dat het zonder geo-engineering onmogelijk zal zijn om de klimaatverandering tegen te houden. Onderzoeksleider Tim Fox waarschuwt wel dat geo-engineering op zijn ééntje er niet zal in slagen om de klimaatverandering tegen te houden. Hij voegt er aan toe dat geo-engineering gepaard moet gaan met inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en andere projecten om zich aan te passen aan de klimaatverandering. In Groot-Brittannië zouden 100.000 artificiële bomen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te neutraliseren.

"Veel klimaatwetenschappers waarschuwen dat de wereld slechts enkele decennia tijd heeft om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven, vooraleer er zoveel koolstofdioxide in de atmosfeer aanwezig zou zijn dat een opwarming van de aarde onvermijdelijk zou worden," aldus BBC News. "De wetenschappers van het Institution of Mechanical Engineers stellen dat een aantal technologische toepassingen de wereld op de korte termijn in staat zouden moeten stellen om tijd te winnen, maar ze voegen er aan toe dat het langere termijn absoluut noodzakelijk zal zijn dat de uitstoot van broeikasgassen wordt afgebouwd. Het rapport stelt dat er twee grote types van geo-engineering kunnen worden onderscheiden.

"Een eerste reeks toepassingen is erop gericht om de planeet af te koelen door een gedeelte van het zonlicht terug te kaatsen, maar die oplossingen maskeren alleen maar het probleem," merken ze op. "De tweede reeks bestaat erin om koolstofdioxyde uit de atmosfeer te halen en op te slaan." Daarbij wordt opgemerkt dat de artificiële bomen op korte termijn zouden kunnen worden ingeschakeld, aangezien er al een aantal prototypes werden gebouwd en ze technologisch al ver gevorderd zijn. Volgens Tim Fox kunnen deze artificiële bomen op relatief korte termijn in massaproductie gaan. De artificiële bomen filteren de koolstofdioxide uit de atmosfeer, net zoals echte bomen. De opnamecapaciteit van artificiële bomen zou echter duizenden keer hoger liggen. Wel moet er tegelijkertijd een opslaginfrastructuur worden uitgebouwd, zoals uitgeputte oliebronnen.

Andere voorstellen zijn photobioreactoren met algen op gebouwen om koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen of reflecterende daken om het zonlicht te weerkaatsen. De wetenschappers stellen echter dat al deze oplossingen nog verder moeten uitgewerkt worden. Ze hebben aan de Britse regering gevraagd om 10 miljoen Britse pond te investeren in het onderzoek van de efficiëntie, de risico's en de kosten van geo-engineering. Volgens Tim Fox kunnen een aantal van de voorgestelde oplossingen binnen een periode van tien tot twintig jaar in de praktijk ingezet worden.

14:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, milieu, geo-engineering |  Facebook |

Voedingsector heel gevoelig aan uitstootrechten voorraadketen

De emissiehandel kan een zware impact hebben op de voedingsindustrie, tenzij de producenten snel efficiëntere voorraadketens opzetten. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse gezondheidsorganisatie NSF International. Daarbij wordt opgemerkt dat 90 procent van de uitstoot die door de voedingsindustrie wordt veroorzaakt, afkomstig is uit de voorraadketen en slechts 10 procent als een rechtstreeks gevolg van de productie. Bij geen enkele andere economische sector heeft de voorraadketen volgens het rapport een dergelijk grote impact. In de Verenigde Staten wordt een uitstootprijs van 15 procent per ton koolstofdioxide in het vooruitzicht gesteld. Dat zou binnen de voedingsector 1,6 procent van de gemiddelde winst uitmaken.

"In vele stadia van de voedselproductie worden broeikasgassen geproduceerd," aldus het magazine Food & Drink Europe. "Dat gebeurt onder meer door de uitstoot bij de producenten van pesticides voor de landbouw, of door het energieverbruik voor de irrigatie van velden. De voedingsindustrie dreigt dan ook met een stijgende kostprijs geconfronteerd te worden omdat toeleveranciers moeten betalen voor uitstootrechten. Het rapport benadrukt dat de sector zich dan ook moet voorbereiden op de koolstofluwe economie en daarbij de afvalproductie en efficiëntie in zijn voorraadketen moet onderzoeken, zodat de financiële impact van de uitstootrechten kan worden beperkt."

"Met de beschikking over uitstootgegevens van hun voorraadketens en de eigen activiteiten, kunnen bedrijven op zoek gaan naar mogelijkheden om hun emissies te verlagen, bronnen efficiënter te gebruiken en de kosten te verlagen," aldus NSF International. "Emissies van uitstoot-intensieve toeleveranciers kunnen leiden tot gevoelige prijsverhogingen van goederen en diensten, aangezien ze die emissiekosten zullen proberen door te rekenen. Een beperking van de afvalproductie in de voorraadketen biedt de mogelijkheid om gevoelige kostenbesparingen door te voeren. Bovendien zullen milieu-efficiënte bedrijven ook gemakkelijker investeringen kunnen aantrekken.

13:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, emissie, uitstootrechten |  Facebook |

25-08-09

Ook Amerikaanse schrootpremie voor huishoudtoestellen

In de Verenigde Staten loopt er, naar analogie met de schrootpremie voor de autosector, ook een stimulusprogramma voor de aankoop van efficiëntere huishoudtoestellen, zoals wasmachines en vaatwassers. In totaal is er een bedrag voorzien van 300 miljoen dollar voor kortingen van 50 dollar tot 100 dollar bij de aankoop van een toestel. In tegenstelling tot de schrootpremie voor de autosector, moeten de kopers hun huidig exemplaar niet inleveren om recht te hebben op de premie. Analisten vrezen echter dat de maatregel niet voldoende zal blijken te zijn om bedrijven zoals Whirlpool en Electrolux uit de ergste crisis uit hun geschiedenis te halen. Gelijkaardige programma's hebben in het verleden immers weinig opgeleverd.

"De kortingen zullen Amerikaanse gezinnen helpen om over te stappen op efficiëntere toestellen," aldus Steven Chu, Amerikaans minister van energie. "Bovendien betekenen deze aankopen een rechtstreekse stimulans voor de Amerikaanse economie." Alleen toestellen die het efficiëntielabel Energy Star van het Amerikaanse ministerie van energie en het Environmental Protection Agency dragen, komen in aanmerking voor de korting. Vorig jaar beantwoordde ongeveer 55 procent van de nieuwe huishoudtoestellen aan deze norm. Het magazine Business Week voert aan dat het initiatief niets te vroeg komt voor de sector van de huishoudtoestellen, die een nooit eerder geziene omzetdaling heeft doorgemaakt sinds de Amerikaanse woningmarkt drie jaar geleden begon af te koelen.

Vorig jaar is de verkoop van wasmachines, drogers, koelkasten en bakovens in de Verenigde Staten met 10 procent gedaald. De voorbije maand werd zelfs een terugval met 15 procent opgetekend. Whirlpool, dat ongeveer 40 procent van de Amerikaanse markt vertegenwoordigt, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzetverlies geleden van 20 procent. Zijn Zweedse concurrent Electrolux zag de omzet uit zijn Noord-Amerikaanse activiteiten al twaalf kwartalen op rij zien dalen. Beide bedrijven hebben honderden banen geschrapt. General Electric overwoog eerder dit jaar zelfs een hele koelkastenfabriek stil te leggen, om ze uiteindelijk toch verder te zetten met een beperkt personeelsbestand.

Door de economische crisis besluiten vele gezinnen om hun oude huishoudtoestellen te laten herstellen in plaats van ze te vervangen door een nieuw exemplaar. Verwacht wordt dat de producenten bijkomende kortingen zullen toestaan. Maar analisten stellen dat het niet zeker is dat het kortingsprogramma even veel succes zal boeken als de Amerikaanse schrootpremie, die voor een stormloop naar de autodealers zorgde. Daarbij wordt erop gewezen dat in een groot aantal Amerikaanse staten al jaren kortingprogramma's lopen voor energievriendelijke huishoudtoestellen, zonder dat daar veel succes mee werd geboekt. Ook kortingen door verkopers zoals Home Depot en Lowe's zouden weinig hebben opgeleverd. Daarbij wordt ook opgemerkt dat de kortingen voor auto's veel aantrekkelijker was (4.500 dollar) en een nieuwe auto ook meer tot de verbeelding spreekt dan een nieuwe koelkast.

16:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, verenigde staten, schrootpremie |  Facebook |

24-08-09

Afrika werkt aan gezamenlijk standpunt over klimaatverandering

Tien Afrikaanse landen proberen een gezamenlijk standpunt te bepalen voor hun houding in het wereldwijde debat rond de klimaatverandering. Verwacht wordt dat zij zullen aansturen op miljarden dollars compensatie voor de schade die Afrika lijdt door de opwarming van de aarde. Ook wordt verwacht dat zij aan de rijke landen zullen vragen om de emissies van broeikasgassen tegen 2012 met 40 procent te verminderen. Afrikaanse landen behoren tot de minste vervuilers van de wereld, maar volgens wetenschappers zal het Afrikaanse continent het zwaarste te lijden hebben onder de opwarming van de aarde. Tot nu toe heeft Afrika volgens de betrokken landen te weinig zeggingschap gehad in het debat over de klimaatverandering.

14:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, milieu, arika |  Facebook |

23-08-09

Duurzame bedrijfsstrategie enige overlevingskans

Vele bedrijven hebben door de economische recessie hun milieuvriendelijke projecten teruggeschroefd of voorlopig opgeschort, maar dat is een strategische vergissing. Dat zegt consulent Andrew Winston in zijn boek Green Recovery. Volgens Winston zijn duurzame projecten in de huidige economische crisis zelfs nog crucialer dan in een periode van hoogconjunctuur. Volgens hem is een duurzame strategie voor vele bedrijven wellicht de enige uitweg om te overleven. Bedrijven die een creatief denkproces hebben doorgemaakt om milieuvriendelijker en efficiënter te functioneren, zullen volgens Winston met een groot concurrentievoordeel uit de economische crisis komen.

"Een duurzaam beleid speelt in op een aantal belangrijke tendensen, zoals de stijgende prijzen van energie en grondstoffen, de uitstootbeperkingen en de groeiende druk vanuit het publiek," benadrukt Andrew Winston. "Wanneer managers worden geconfronteerd worden met facturen voor elektriciteit of brandstof, zijn ze sneller geneigd om de efficiëntie te verhogen. Dat is het Prius-effect. De hybride Toyota Prius toont de autobestuurder immers zijn brandstofefficiëntie van dat ogenblik. Dat moedigt autobestuurders en constructeurs aan om de efficiëntie steeds verder te verhogen. Bovendien kan dat welgevoelen medewerkers stimuleren en het creëert bovendien goodwill bij toeleveranciers en klanten."

De stelregel dat de sociale verantwoordelijkheid van de bedrijven erin ligt om de winsten te verhogen, zoals door economist Milton Friedman werd geponeerd, gaat volgens Winston niet langer op. "Een nieuwe generatie afgestudeerden richt zich op carrières in milieuverantwoordelijke en duurzame bedrijven in plaats van op een loopbaan die de kortste weg naar de rijkdom garandeert," merkt hij op. Winston geeft wel toe dat zijn visie over een duurzaam bedrijfsleven vanuit door een optimisme is ingegeven vanuit een wereld waarin innoverende investeringen kunnen leiden tot kostenbesparingen die de oorspronkelijke uitgaven snel compenseren en appreciatie van de consumenten krijgen.

Shell en Exxon Mobil willen teervelden milieuvriendelijker ontginnen

De petroleumbedrijven Royal Dutch Shell en Exxon Mobil, de twee grootste energiebedrijven van de wereld, ontwikkelen een technologie die de milieuschade van de ontginning van de Canadese teervelden zou moeten elimineren. Dankzij een nieuwe procédé zou de uitstoot van koolstofdioxide bij het onttrekken van ruwe olie aan het zand en de modder met 10 procent tot 15 procent moeten kunnen terugschroeven. Door deze nieuwe ontwikkeling zal de ontginning van de teervelden volgens Shell en Exxon Mobil geen grotere vervuiling veroorzaken dat de conventionele oliebronnen in Texas of de Noordzee. De bedrijven maakten niet bekend welke kostprijs er met deze nieuwe technologie is gemoeid.

"West-Canada heeft in zijn teerzanden een olievoorraad waarvan de waarde aan de huidige marktprijzen meer dan 10 triljoen dollar waard zou zijn," meldt de financiële nieuwsdient Bloomberg. "Dat betekent de grootste oliereserves buiten Saudi-Arabië. Ongeveer 60 procent van de olie uit de teerzanden wordt geëxporteerd naar de Verenigde Staten, waar milieugroepen zwaardere normen willen voor de olieproductie, waardoor de uitstoot zou moeten teruggeschroefd worden of er emissierechten zouden moeten gekocht worden. De olie uit de Canadese teervelden genereren volgens de Amerikaanse Natural Resources Defesne Council ongeveer 40 procent meer koolstofdioxide dan conventionele bronnen. Het Alberta Energy Research Institute houdt het op 10 procent."

Volgens de National Resources Defense Council zou een verlaging van 15 procent de nieuwe teervelden niet milieuvriendelijker zijn dan de traditionele oliebronnen, terwijl er ook niets gedaan wordt aan de oude, zwaar vervuilende teervelden. Een woordvoerder van de Amerikaanse milieuorganisatie stelt dat de petroleumsector meer inspanningen moet doen om zijn productie milieuvriendelijker te maken. Een vervuilingsniveau van de oude oliebronnen gaat volgens hem niet ver genoeg en moet ervoor gezorgd worden dat de milieu-impact van de petroleumsector nog verder beperkt moet worden. Shell hoopt de nieuwe productie in Athabasca volgend jaar te kunnen opstarten. Exxon denkt dat de productie in het Kearl-olieveld over drie jaar kan beginnen.

09:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, olie, shell, canada, exxon, teervelden |  Facebook |

22-08-09

Muziekdownloads helpen duurzame economie

ipod_girlHet downloaden van muziek is duurzamer dan het kopen van compact discs. Dat zeggen onderzoekers van de Carnegie Mellon University en de Stanford University. Daarbij wordt opgemerkt dat de digitale aankoop van een digitaal album de uitstoot van koolstofdioxide met 40 procent tot 80 procent verlagen in vergelijking met de aankoop van een cd-versie. De milieubaten van de digitale aankopen moeten volgens de onderzoekers vooral gevonden worden in het feit dat compact discs moeten gefabriceerd, verpakt en over lange afstanden getransporteerd worden. Het onderzoek werd gefinancierd door het softwarebedrijf Microsoft en het chipbedrijf Intel. Het onderzoek hield geen rekening met de impact van de muziekdragers. In de regel gaan cd-spelers immers langer mee dan mp3-spelers.

"Zelfs wanneer de consument de muziek downloadt en dan op een compact disc brandt en vervolgens in een cd-doos opbergt, is het verschil met de fysieke aankoop van een album op het vlak van de uitstoot van koolstofdioxide nog altijd 40 procent," merken de onderzoekers op. "Indien de download-muziek niet op een compact disc wordt gebrand, bedraagt het verschil zelfs 80 procent." Er wordt echter aan toegevoegd dat de verschillen relatief zijn. Indien de muziekliefhebber met de auto naar de winkel rijdt om zijn compact disc te kopen, stijgt het uitstootverschil met een download gevoelig. Indien de consument echter te voet naar de muziekhandel gaat, is de uitstoot vergelijkbaar met het branden van download-muziek.

Het downloaden van een muziekalbum zou volgens de onderzoekers minder dan 500 gram koolstofdioxide produceren. Het branden van de muziek op een compact disc en het opbergen in een cd-doos brengt de uitstoot op ongeveer 1.200 gram. Het grootste gedeelte daarvan is te wijten aan de productie van de cd-doos. Een aankoop in de winkel kost meer dan 3.000 gram, waarvan meer dan de helft wordt veroorzaakt door de verplaatsing met de auto. Een online bestelling kost ongeveer 2.000 gram tot 2.500 gram per album, afhankelijk welke transportmiddelen moeten ingeschakeld worden om het album van de fabriek tot bij de consument thuis te krijgen. Er wordt echter ook opgemerkt dat het downloaden van grote bestanden het uitstootvoordeel kan verkleinen. Dat zou te wijten zijn aan het grotere gebruik van internet-energie voor het downloaden.

13:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, milieu, retail, download |  Facebook |

20-08-09

Zeewater breekt plastiek verbazend snel af

Plastiek blijkt in de oceaan verbazend snel af te breken, waardoor contaminerende elementen vrij kunnen komen in het water en een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de oceaanbiotopen. Dat zegt Katsuhiko Saido, scheikundige aan de Japanse Nihon Univerity. Volgens de onderzoekers zou plastiek onder bepaalde invloeden in het zeewater op één jaar tijd kunnen afgebroken worden. In tegenstelling tot plastiek zelf, kunnen deze contaminerende elementen wel in het lichaam van dieren worden opgenomen. Het is volgens de onderzoekers niet duidelijk of de dieren daarbij aan gevaarlijke concentraties worden blootgesteld, maar de bevindingen moeten volgens hen toch voor bezorgdheid zorgen.

"Jaarlijks komen duizenden tonnen plastiek-afval in de oceanen terecht," aldus Discovery Channel. "Een groot gedeelte daarvan spoelt aan op de kusten, waar een ander gedeelte blijft in de oceanen drijven. De zogenaamde Great Pacific Garbage Patch tussen Californië en Hawaii, die een geschatte omvang heeft die twee keer zo groot is als de oppervlakte van de Amerikaanse staat Texas, is daarvan een typisch voorbeeld. De grote hoeveelheid plastiek-afval in de zeeën en oceanen, werd eerder beschouwd als een vervuiling op lange termijn die niet snel afgebroken wordt. Maar uit het Japanse onderzoek blijkt dat er ook een belangrijke bedreiging is op korte termijn."

"In het dagelijkse leven wordt plastiek beschouwd als een relatief stabiel product," merkt onderzoeker Katsuhiko Saido op. "Maar in het zeewater blijkt plastiek opmerkelijk snel af te breken onder de invloed van de regen, de zon en andere milieu-omstandigheden. Daardoor wordt deze drijvende afvalberg een bijkomende vorm van de wereldwijde vervuiling. Sommige soorten plastiek laten daarbij chemische producten zoals bisphenol en oligomeren vrijkomen. Uit onderzoek bij dieren blijkt dat deze producten in bepaalde dosissen het hormonensysteem van verstoren. Normaal wordt plastiek in het lichaam van dieren niet afgebroken, maar wel kunnen bepaalde substanties van afbrekend plastiek worden geabsorbeerd."

15:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, vervuiling, plastiek, oceaan |  Facebook |

18-08-09

Water is belangrijkste milieuprobleem van de wereld

Water vormt het belangrijkste milieuprobleem van de wereld. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van het bureau GlobeScan. Daarbij blijkt dat de ondervraagden water een belangrijker milieuprioriteit vinden dan luchtvervuiling, de uitputting van grondstoffen, het verlies aan biotopen en de klimaatverandering. Vooral watervervuiling wordt daarbij als een groot probleem bestempeld, van dichtbij gevolgd door een tekort aan drinkbaar water. GlobeScan voert daarbij aan dat het onderzoek uitwijst dat de bezorgdheid over de waterproblematiek wereldwijd in de publieke opinie een kritisch niveau heeft bereikt. Jaarlijks zouden over de hele wereld vijf miljoen mensen sterven aan de gevolgen van een gebrek aan veilig drinkwater.

Uit het onderzoek blijkt dat 93 procent van de ondervraagden van mening is dat watervervuiling een probleem vormt. Daarbij zegt 72 procent dat de toestand bijzonder ernstig is. Bovendien zegt 91 procent dat een tekort aan drinkbaar water een probleem vormt. Daarbij heeft 71 procent het over een bijzonder ernstige situatie. De ondervraagden merken daarbij op dat de regeringen mee de grootste verantwoordelijk hebben ervoor te zorgen dat er zuiver water beschikbaar is. Volgens 78 procent zal het oplossen van het drinkwaterprobleem een belangrijke hulp vergen van bedrijven. "Daarmee wordt aangegeven dat partnerships een belangrijke pijler vormen om het wereldwijde probleem van drinkbaar water aan te pakken," merken de onderzoekers op.

De onderzoekers stellen wel dat in de verschillende regio's een andere invalshoek kan worden vastgesteld tegenover het probleem. In Mexico is men vooral bezorgd over een gebrek aan water voor de landbouw, terwijl men in India vooral vreest voor de hoge prijs van drinkbaar water. Opvallend is dat Mexicanen de problemen van watervervuiling en waterschaarste het meest acuut noemen, maar tegelijkertijd ook het meest vertrouwen hebben dat de problemen zullen kunnen worden opgelost. Verder blijken in alle landen meer dan de helft van de respondenten van mening te zijn dat hun regering de bevoorrading met zuiver water moet garanderen, maar over de persoonlijke verantwoordelijkheid lopen de meningen ver uiteen. In Mexico vindt 76 procent dat ook het individu verantwoordelijkheid draagt, maar in China is dat amper 30 procent.

16:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, milieu, globescan |  Facebook |

16-08-09

Grote gedeelten Indiase waterreserves weggepompt

Een aantal gebieden in India zijn duidelijk op weg naar ernstige watertekorten. Dat blijkt uit gegevens die werden doorgestuurd door de Grace-satellieten van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie National Aeronautics and Space Administration (NASA). De satellieten tonen aan dat de watertafel in het noordwesten van India, met inbegrip van New Delhi, met ongeveer vier centimeter per jaar dalen. De Indiase regering had eerder aangevoerd dat een kwart van India met een droogte wordt geconfronteerd en dat de moessonregens zwakker worden en later komen dan normaal. De onderzoekers echter stellen dat er in het noordwesten van het land geen verandering is opgetreden in de regenval, maar het waterverbruik in de regio ligt veel te hoog, vooral door de landbouwactiviteiten.

"Een rapport van de Indiase overheid stelt dat de toegankelijkheid tot water één van de belangrijkste pijlers is van de economische ontwikkeling van het land," aldus BBC. "Daarbij wordt gesteld dat een kwart van India geconfronteerd wordt met droogte, veroorzaakt door zwakkere en latere moessonregens. Maar in de noordwestelijke staten Rajasthan, Haryana en Punjab zijn de weersomstandigheden volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie niet de verantwoordelijke voor het watertekort. De neerslag blijft er nagenoeg stabiel, wat volgens de Amerikaanse wetenschappers tot gevolg zou moeten hebben dat grondwaterpeil eveneens op niveau zou blijven. Dat is echter niet het geval, waardoor er moet geconcludeerd worden dat de mensen teveel water oppompen."

De satellieten van het Gravity Recovery And Climate Experiment (Grace) stelden vast dat op zes jaar tijd in de betrokken regio ongeveer 109 kubieke kilometer water is verdwenen. Dat betekent volgens de onderzoekers dat tijdens die periode meer dan de helft van de capaciteit van het grootste Indiase waterreservoir is verdwenen. In het noordwesten van India wordt intens gebruik gemaakt van irrigaties, waardoor de rijstproductie in sommige regio's is verzevenvoudigd. Raj Gupta, onderzoeker bij het International Maize and Wheat Impromevent Center (Cimmyt) stelt dat de huidige droogte in India ertoe zal leiden dat nog meer water aan de ondergrond zal onttrokken worden. Maar hij voegt er aan toe dat deze activiteiten ooit zullen moeten stoppen, wellicht door over te stappen op teelten die minder water vereisen.

18:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, india, milieu |  Facebook |

12-08-09

Britse start-up creëert klimaatneutrale cement

De Britse start-up Novacam, een spin-off van het Imperial College London, heeft een cementsoort ontwikkeld die de eigenschap heeft om koolstofdioxide op te slorpen. Het bedrijf heeft van de organisatie Imperial Innovations, het Royal Society Enterprise Fund en het London Technology Fund een subsidie van 1 miljoen pond gekregen om zijn activiteiten te ontwikkelen. Novacem schat dat door de vervanging van één ton klassieke cement door het nieuwe product de uitstoot van ongeveer driekwart ton koolstofdioxide kan gerecupereerd worden. Daardoor kan de cementindustrie volgens Novacem van een grote vervuiler evolueren tot een belangrijk wapen in de strijd tegen de klimaatverandering.

"Met een jaarlijkse productie van meer dan 2,5 miljard ton is conventioneel cement verantwoordelijk voor ongeveer 5 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide," aldus het persbureau Reuters. "Dat is meer dan de uitstoot van de luchtvaartindustrie. Novacem is één van de vele jonge bedrijven die nieuwe technologieën proberen te ontwikkelen om de grote ecologische voetafdruk van de cementindustrie terug te schroeven. Novacem is er naar eigen zeggen van overtuigd dat zijn koofstof-negatieve cementsoort het antwoord wordt op de uitstootproblematiek binnen de sector, aangezien het product tijdens zijn complete levenscyclus meer koolstofdioxide absorbeert dan produceert."

Novacam zegt het antwoord gevonden te hebben in de productie van cement op basis van magnesium-silicaat in plaats van kalksteen te gebruiken als grondstof. "Bij de productie van magnesium-silicaat wordt immers geen koolstofdioxide geproduceerd, terwijl het product in zijn verdere levensloop het broeikasgas absorbeert," voert Reuters nog aan. Stuart Evans, voorzitter van Novacem, benadrukt dat de subsidie het bedrijf zou moeten toelaten om in Noord-Engeland een fabriek te bouwen. Die zou over twee jaar operationeel moeten zijn. Het bedrijf werkt samen met het mijnconcern Rio Tinto voor de bevoorrading van grondstoffen en voert onderhandelingen met een aantal cementproducenten om een commerciële productie op te starten. Over vijf jaar zouden de cementproducten van Novacem op de markt verkrijgbaar moeten zijn.

15:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bouw, milieu, cement, novacem |  Facebook |

11-08-09

Autosector en financiële wereld minst ethisch

De consument is bereid om extra te betalen voor bedrijven die zich volgens hen maatschappelijk verantwoordelijk gedragen, terwijl werknemers er ook tevreden zijn met een lager loon. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Burson-Marsteller. Wel wordt duidelijk dat de financiële industrie en de autosector zich volgens de respondenten het minst bekommeren om maatschappelijk verantwoord gedrag. Bedrijven die zich maatschappelijk verantwoord gedragen, zullen volgens de ondervraagden hun werknemers goed behandelen, milieubewust tewerk gaan en de maatschappij iets terugschenken. De Amerikaanse consumenten beschouwen Johnson & Johnson als het bedrijf dat zich het meest maatschappelijk verantwoord gedraagt, gevolgd door Google, Subway en Microsoft.

Ondanks de moeilijke economische omstandigheden, zegt 75 procent van de consumenten extra te willen betalen voor producten van bedrijven die zich volgens hen maatschappelijk verantwoord gedragen. Meer dan de helft van de consumenten zegt bereid te zijn om 6 procent meer te betalen voor die producten. Bovendien zegt 53 procent van de consumenten ondanks de budgetbeperkingen evenveel of meer te besteden aan producten van bedrijven met een maatschappelijk verantwoord gedrag. De consumenten zeggen zelfs dat de eerlijkheid van betrouwbaarheid van een bedrijf zelfs een grotere impact hebben op de aankoopbeslissingen dan de kwaliteit of de waarde van de producten, al blijven ook die een belangrijke invloed behouden.

Bovendien zegt een groot gedeelte van de respondenten bereid te zijn om minder loon te verdienen bij een bedrijf dat zich maatschappelijk verantwoord gedraagt. Dat is zeker het geval bij werknemers tussen vijfentwintig en vijftig jaar, vooral in de hogere inkomenscategorieën. Maar meer dan 70 procent van de ondervraagde werknemers zegt niet op de hoogte te zijn van intiatieven rond maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen zijn bedrijf. De financiële wereld kreeg van de respondenten de slechtste score op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, gevolgd door de autosector. Het grootste maatschappelijk verantwoord gedrag wordt toegeweten aan bedrijven uit de voeding en drank.

19:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, milieu, management |  Facebook |

09-08-09

General Motors kan ook vervuiling achter zich laten

De Amerikaanse autobouwer General Motors maakt van zijn faillissement gebruik om zich van zijn vervuilde productiesites te ontdoen. Het faillissement laat General Motors immers toe om met een schone lei te herbeginnen en een aantal financiële verplichtingen achter zich te laten, onder meer een aantal claims die de Amerikaanse regering tegen de autoconstructeur had lopen wegens milieuvervuiling. In totaal zou General Motors een milieuschade van 530 miljoen dollar moeten vergoeden, maar heeft de failliete versie van de autobouwer in totaal slechts 1,2 miljard dollar te beschikking. Een aantal Amerikaanse ambtenaren zegt tegenover de Free Press te vrezen dat van de saneringsverplichting niets in huis zal komen.

"De overblijvende activa van het oude General Motors zullen grotendeel worden uitgehold door adminstratieve lasten en andere claims, zodat er volgens diverse ambtenaren weinig middelen zullen overblijven voor de sanering van vervuilde sites," aldus Free Press. "In totaal zouden een twaalftal industriële sites van General Motors voor een sanering in aanmerking moeten komen, onder meer in de staten New York, Ohio, Delaware, Indiana en Colorado. De autobouwer zegt dat de verantwoordelijk voor de saneringsoperaties ligt bij Motors Liquidation, de beheerder van de resterende activa van het oude General Motors. John Pottow, bankroet-expert aan de University of Michigan, zegt dat andere faillissementen ook al een dure milieulast hebben achtergelaten, maar stelt dat de nalatenschap van General Motors bijzonder zwaar weegt."

Opgemerkt wordt dat door het wegvallen van de financiering onder meer de herontwikkeling van Buick City, een gewezen reuzensite van General Motors in Flint, in het gedrang komt. Locale autoriteiten hebben immers niet de financiële mogelijkheden om die saneringen zelf te dragen. Buick City werd in de loop van de jaren negentig afgebouwd en vormt ook geen onderdeel van de activa van het nieuwe General Motors. Er wordt opgemerkt dat de federale regering met de overname van General Motors ook de milieuproblemen van de autobouwer heeft verworven en dus voor oplossingen moet zorgen en die niet in de schoenen van de ontwikkelaars van de sites mogen worden geschoven. Wettelijk gezien is het nieuwe General Motors niet verantwoordelijk voor de sites die in het faillissement zullen blijven.

19:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, general motors, automotive |  Facebook |

Printers kunnen massaal batterijen drukken

In de loop van volgend jaar kunnen flinterdunne batterijen op de markt gebracht worden die kunnen worden gedrukt op wenskaarten en andere flexibele dragers. Dat zeggen onderzoekers van het Fraunhofer Research Institution for Electronics Nano Systems, de Chemnitz University of Technology en het Duitse technologiebedrijf Menippos. De batterijen zijn volgens de ontwikkelaars vooral geschikt voor gebruik op korte termijn, aangezien ze een relatief korte levensduur hebben, gezien de anodes en kathodes door het tijdsverloop hun kracht verliezen. Anderzijds bevatten de batterijen geen schadelijke materialen. De batterijen zouden met conventionele printers massaal kunnen worden gedrukt. Volgens het bureau NanoMarkets zou de sector van gedrukte batterijen tegen midden volgend decennium een omzet van 4 miljard euro kunnen realiseren.

De batterijen van Fraunhofer maken gebruiken van zinkanodes en mangaankathodes, die in een reactie met elkaar elektriciteit kunnen opleveren. De materialen verdwijnen echter in de loop van de tijd, zodat ze uitsluitend geschikt zijn voor gebruik op korte termijn. Daarbij wordt vooral gedacht aan onder meer wenskaarten met ingebouwde muziekspelers. Volgens de wetenschappers kunnen de batterijen vervaardigd worden tegen een kostprijs van 10 eurocent per kaart. De batterijen zouden minder dan één gram wegen en ook minder dan één millimeter dik zijn. De batterijen zouden per cel 1,5 volt elektriciteit leveren. Standaard-batterijeen leveren eveneens 1,5 volt elektriciteit, maar wegens ongeveer 11,5 gram.

De onderzoekers wijzen erop dat hun batterijen ook een bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen de afvalproblematiek. Dat geldt niet alleen voor het volume aan afvalproductie, maar bovendien bevatten de Fraunhofer-batterijen ook geen schadelijke materialen, zoals de zware metalen in de gewone herlaadbare en alkaline versies. "De ontwerpers voorzien diverse gebruiksmogelijkheden voor het product. Daarbij wordt onder meer gedacht aan intelligente kredietkaarten met displays die de balans van de bankrekening en andere financiële informatie zouden weergeven," aldus Deutsche Welle. "De batterijen kunnen volgens de onderzoekers echter worden gebruikt voor een brede waaier van toepassingen met flexibele dragers, zoals intelligente verpakkingen, speelgoed, medische sensoren en cosmetische klevers.

18:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, batterij, fraunhofer |  Facebook |

08-08-09

Biedingsstrijd op komst voor eco-domein

Rivaliserende milieugroeperingen proberen de controle te krijgen over het eco-internetdomein, dat bedoeld is voor websites rond milieu. Minstens twee consortia zouden een bod voorbereiden op het domein. In maart van dit jaar steunde de gewezen Amerikaanse vice-president Al Gore een bod van de Californische groep Dot Eco om het duurzame top level domain te beheren. Maar inmiddels heeft ook de Canadese milieugroepering Big Room een bod gelanceerd op het eco-internetdomein. Beide groepen zouden hun kandidatuur indienen bij de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), de beheerder van het internet. Het eco-domein zou begin volgend jaar worden gelanceerd.

"Het gaat om twee compleet verschillende benaderingen," aldus een woordvoerder van Dot Eco tegenover BBC News. "Dot Eco wil daarbij domeinnamen verkopen om fondsen te verzamelen voor organisaties die op milieuvlak een vooraanstaande rol spelen." Dot Eco zou daarover al een overeenkomst hebben bereikt met organisaties zoals de Sierra Club en de Alliance for Climate Protection. Daarbij beloofde Dot Eco om 57 procent van de winsten uit de verkoop van domeinnamen af te staan. Dot Eco kan op die manier naar eigen zeggen één van de belangrijkste financiers worden van milieuprojecten die wereldwijd worden opgezet. Dot Eco zou daarbij het eco-domein ook ter beschikking willen stellen van bedrijven en particulieren.

Ook Big Room wil geld generen uit de verkoop van het eco-domein om duurzame projecten over de hele wereld te financieren. "Het consortium, waartoe onder meer het World Wildlife Fund en het Green Cross International behoren, is echter van mening dat het eco-domein ook een kwaliteitslabel zou kunnen worden om bedrijven met een duurzaam karakter te ondersteunen," merkt BBC News nog op. "Bedrijven en organisaties die een aanvraag zouden indienen voor een eco-domein, zouden aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Onder meer zouden zij hun ecologische voetafdruk moeten meten en publiceren. De bedrijven zouden daarbij hun eco-websites gebruiken om informatie over hun duurzame projecten te publiceren."

De woordvoerder van Dot Eco vreest echter dat strikte toetredingsvoorwaarden het aantal kandidaten dat een aanvraag wil indienen, zou beperken. Maar hij stelde dat beide groepen op een bepaald ogenblik samen rond de tafel zouden moeten zitten. Daarbij wijst hij erop dat beiden immers dezelfde idealen nastreven.

20:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, milieu, eco, domein, icann |  Facebook |

29-07-09

Eenvormige DNA-barcode voor wereldwijde flora

Een internationaal team van wetenschappers heeft een akkoord bereikt over een eenvormige DNA-barcode voor planten, wat botanisten zou moeten toelaten om soorten snel en gemakkelijk te identificeren. De wetenschappers hopen dat deze overeenkomst uiteindelijk zal leiden tot een wereldwijde DNA-bibliotheek voor planten, die door de hele wetenschappelijke gemeenschap zou kunnen geraadpleegd worden. Een gelijkaardige DNA-code bestaat al verscheidene jaar voor de fauna, maar volgens de wetenschappers is het DNA-gedrag in planten heel anders dan bij dieren, zodat een totaal ander identificatiesysteem moest ontwikkeld worden.

Volgens Robyn Cowen, genetica aan de Britse Royal Kew Botanic Gardens, moest de barcode aan specifieke vereisten voldoen. "De code moet technologisch gemakkelijk hanteerbaar zijn," verduidelijkt ze tegenover BBC News. "Bovendien moeten de gegevens ook verzameld kunnen worden uit gedegradeerd materiaal, zoals heel oude stalen of fragmenten. Ook moet de barcode variabel genoeg zijn om de verschillende soorten te kunnen onderscheiden, maar niet overdreven variabel, zodat er binnen soorten geen onduidelijkheid zou kunnen ontstaan." Aan de ontwikkeling van barcode werd vier jaar lang gewerkt door het Consortium for the Barcode of Life (CBOL), waarbij 52 wetenschappers uit tien landen waren betrokken.

"De identificatie van planten is bijzonder belangrijk," aldus Peter Hollingsworth, hoofd genetica en conservatie van de Royal Botanic Garden in de Schotse stad Edinburgh. "Identificatie is de link tussen een bepaalde plant en de verzamelde informatie die over die soort beschikbaar is. Het is het niet mogelijk om te weten of een plan al dan niet zeldzaam, al dan niet giftig of al dan niet legaal verhandelbaar is zonder dat er een identificatie is gebeurd." De nieuwe ontwikkeling zal volgens de wetenschappers het onderzoek sneller laten vorderen. Robyn Cowen wijst erop dat er wereldwijd een tekort is aan botanici. Dankzij de DNA-code zullen volgens haar onder meer stalen naar laboratoria kunnen worden gezonden, zodat gespecialiseerde botanici niet altijd ter plaatse hoeven te zijn. De nieuwe methode zal volgens haar ook toelaten om sneller beschermingsmaatregelen door te voeren, zodat er meer kans is om bedreigde soorten te redden.

14:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu, flora, dna |  Facebook |

07-07-09

Turkije wil controversieel dammenprogramma verder zetten

De Turkse regering gaat de werken aan een controversieel damproject in Zuid-Oost Anatolië heropstarten. Dat heeft de Turkse minister van milieu Veysel Eroglu bekend gemaakt. Het werk aan het Ilisu-hydroelektrische damproject op de Tigris-rivier heeft zes maanden stilgelegen. Met het project is een investering gemoeid van 1 miljard Britse pond. De plannen van de regering botsten op heel wat weerstand, waarbij werd aangevoerd dat het project duizenden mensen uit hun woongebieden zou verdrijven, waardevolle biotopen zou vernielen en historische schatten van onschatbare waarde zou overstromen, zoals de archeologische stad Hasankeyf in de provincie Batman. Het project zou over vier jaar operationeel moeten kunnen zijn. Het project dateert uit de jaren tachtig, maar is steeds bekritiseerd geweest.

"De aankondiging van de heropstart van de werken betekent een grote ontgoocheling voor tegenstanders van het project," meldt de Britse krant The Guardian. "Zij hadden gehoopt dat het damproject in december vorig jaar een genadeslag had gekregen, nadat Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse instellingen hun financiële steun hadden opgeschort omdat ze vreesden dat er onvoldoende rekening was gehouden met de milieugevolgen en de sociale impact van de waterkrachtcentrale. De Turkse regering voert echter aan dat het damproject, dat 1.200 megawatt elektriciteit moet opwekken, een essentieel onderdeel vormt van een plan van 19,3 miljard Britse pond om de regio welvarender te maken. De regio werd lange tijd het slachtoffer van de strijd tussen het Turkse leger en Koerdische rebellen."

Milieuminister Eroglu benadrukte dat de financiële fondsen voor het project ter beschikking zouden worden gesteld, nadat er garanties werden gegeven dat de nodige maatregelen zouden genomen worden om het damproject te laten beantwoorden aan de internationale normen. "Dat wordt echter niet bevestigd door de ondersteunende organisaties," stipt The Guardian aan. "Een woordvoerder van het Zwitserse ministerie van economie benadrukte dat het project nog altijd wordt onderzocht en dat er later samen met Duitsland en Oostenrijk zal worden beslist welke standpunten er zullen worden ingenomen." Critici waarschuwen dat het damproject tachtig steden en dorpen zal vernielen, waardoor bijna 80.000 mensen zouden moeten verhuizen.

Daarbij wordt opgemerkt dat de plaatselijke bevolking geen afdoende compensatie heeft gekregen en dat Turkije over het project ook niet overlegd met buurland Irak, waar de Tigris zich verder stroomafwaarts uitstrekt. Ook met het ander buurland Syrië zou geen overleg zijn gepleegd. Eén van de slachtoffers van het project wordt de archeologische stad Hasankeyf, die door de Romeinen als een versterkte vestiging werd gebruikt tegen de Perzen. De stad werd in de elfde eeuw door de Seljukken heropgebouwd, maar later door de Mongolen vernield. Turkije, dat zich minder afhankelijk wil opstellen van de import van buitenlands gas, zegt echter dat het waardevolle erfgoed zou worden beschermd of verplaatst. Het Ilisu-project vormt een onderdeel van een breder netwerk aan dammen, die voor een economische heropleving van de regio zouden moeten bijdragen en op die manier moeten bijdragen tot het oplossen van het Koerdische separatisme.

19:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turkije, energie, milieu, dam, ilusu |  Facebook |

02-07-09

Peru kent olieconcessie toe voor Amazone-gebied

De Peruaanse regering heeft het Brits-Franse bedrijf Perenco de toestemming gegeven om olieboringen te verrichten in het Amazone-gebied, amper twee weken nadat bij protesten tegen de exploitatie van het regenwoud meer dan dertig doden waren gevallen. Het Perenco-project is volgens insiders de grootste olie-ontdekking in Peru in drie decennia tijd. Het gebied zou echter worden bewoond door twee geïsoleerde Indianen-stammen. De Peruaanse regering hoopt dat het Perenco-project een belangrijke stimulans zal betekenen voor het land. Perenco zou van plan zijn om 2 miljard dollar in het project te investeren, maar tegenstanders vrezen dat het project rampzalig zal zijn voor de lokale gemeenschappen.

"Perenco heeft altijd ontkend dat in het gebied geïsoleerde stammen zouden wonen," stipt de organisatie Survival International aan. "Het bedrijf geeft toe dat een contaminatie van grond en water en de fauna in het gebied mogelijk zullen gestoord worden door de activiteiten van het project. Die elementen zijn echter cruciaal voor de overlevingskansen van de plaatselijke indianengemeenschap. Die hebben geen contact met e buitenwereld en zouden dan ook bedreigd kunnen worden door ziektes waartegen ze geen immuniteit hebben opgebouwd." Survival International voegt er aan toe dat hiermee alle hoop wordt weggeveegd dat de Peruaanse regering een groter begrip zou tonen voor de lokale bevolkingsgroepen.

Het Peruaanse parlement had onlangs nochtans twee wetten herroepen die het Amazone-gebied open zouden stellen voor de ontginning van ertsen, hout en olie. De wetten werden vorig jaar gestemd, maar werden zwaar bekritiseerd door de inlandse bevolking. Dat leidde vorige maand zelfs tot bloedige confrontaties, waarbij zowel bij de betogers als bij de politiediensten doden vielen. De Peruaanse president Alan Garcia gaf toe dat hij een vergissing heeft begaan door het Amazone-gebied open te stellen voor ontginning. Eerder had Garcia gezegd dat de wetten een einde zouden maken aan de illegale bosbouw en ertsontginning in het Amazone-gebied. Hij had daarbij benadrukt dat buitenlandse investeringen cruciaal waren voor de economische groei van Peru.

"De inheemse bevolking benadrukte echter dat de wetten ervoor zorgden dat hun land kon afgenomen worden, ingingen tegen hun territoriale rechten en werden doorgevoerd zonder dat de betrokkenen werden geraadpleegd," schrijft de krant Los Angeles Times. "De bloedige protesten tegen de nieuwe wetten dreef de Peruaanse regering naar zijn grootste crisis, beschadigde het imago van Peru in het buitenland en deed de vrees rijzen dat de inheemse bevolking van het Amazone-gebied, met een populatie van ongeveer 400.000 inwoners, zou geradicaliseerd raken. De crisis leidde ook tot spanningen met buurland Bolivië. De Boliviaanse president Evo Morales, een Aymara-indiaan, werd ervan beschuldigd om de Amazone-bevolking tot opstand aan te zetten."

16:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: amazone, milieu, olie, peru, perenco |  Facebook |

29-06-09

Vrijhandel is goed voor ecologische voetafdruk van de wereld

Een nieuw wereldwijd vrijhandelsakkoord kan een middel worden in de strijd tegen de klimaatverandering. Dat blijkt uit een rapport van de World Trade Organization (WTO) en het United Nations Environment Program (UNEP) gezegd. Beide organisaties voeren daarbij aan dat een vrijhandelsakkoord milieuvriendelijke energietechnologie immers meer beschikbaar zou maken. In een wereldwijd vrijhandelsakkoord zou volgens het rapport manoeuvreerruimte zou kunnen zijn om landen de mogelijkheid te bieden om voor bepaalde producten heffingen op te leggen om het leefmilieu te beschermen. Ook zouden daardoor een taks kunnen worden gelegd op goederen die afkomstig zijn uit regio's met een minder strikte klimaatwetgeving.

"Ministers van handel hebben onlangs gepleit om extra inspanningen te leveren om de Doha-onderhandelingen af te ronden," aldus het persbureau Reuters. "De onderhandelingen gingen in 2001 van start, maar liggen sinds vorig jaar nagenoeg stil. Een overeenkomst over de beperking van overheidssubsidies, invoertarieven en andere commerciële barrières, zouden een nieuwe stimulans moeten kunnen vormen voor de handelsstromen, die door de wereldwijde economische crisis gevoelig zijn afgenomen. Het rapport van de World Trade Organization en het United Nations Environment Program geeft weliswaar toe dat deze handel de uitstoot van de transportsector zou verhogen, maar voegt er aan toe dat een vrijhandel groene technologie ook toegankelijk zou maken voor een grotere groep consumenten."

Op die manier kan de vrijhandel volgens het rapport de ecologische voetafdruk van de wereld verlagen. Het rapport voegt er aan toe dat de arme landen hulp nodig zullen hebben om hun economie te beschermen tegen de effecten van de klimaatverandering. "Dat kan gaan van het bouwen van dijken, havens en spoorwegen tot het planten van droogte-bestendige planten," wordt er aan toegevoegd. "De opwarming van de aarde kan enorme gevolgen hebben voor de landbouw, de bosbouw, de visserij en het toerisme, vooral in ontwikkelingslanden." De wereldhandel ligt op dit ogenblik bijna tweeëndertig keer hoger dan in het begin van de jaren vijftig en vertegenwoordigt gemiddeld 21 procent van het bruto binnenlands product, tegenover 5,5 procent in het begin van de jaren vijftig.

15:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, verenigde naties, vrijhandel |  Facebook |

23-06-09

Duurzame claims hebben meestal geen enkele betekenis

greenMeer dan 98 procent van alle zogenaamd duurzame producten in de Amerikaanse supermarkten maken potentieel valse of misleidende claims en 22 procent van de betrokken producten dragen een ecologisch label dat eigenlijk geen enkele waarde heeft. Dat is de conclusie van een rapport van het milieuconsulentenbureau TerraChoice voor het Amerikaanse Congres. Bij een onderzoek van bijna vierduizend consumptieproducten kwam TerraChoise tot de conclusie dat in bijna elke productcategorie sprake is van het zogenaamde greenwashing, gaande van een gebrek aan verifieerbare informatie tot regelrechte leugens. Het Amerikaanse Congres werkt aan richtgevingen om de consument wegwijs te maken in het steeds aangroeiend aanbod aan zogenaamd milieuvriendelijke producten.

"Er is steeds meer interesse in milieuvriendelijke producten," aldus de Britse krant The Guardian. "Uit een enquête van de Amerikaanse supermarktketen Wal-Mart bleek dat 57 procent van de klanten toegaf bezorgd te zijn over het leefmilieu. Volgens Dara O'Rourke, professor milieubeleid aan de University of California, pretendeerde ongeveer 33 procent van alle voedingsproducten die vorig jaar werden gelanceerd, natuurlijk te zijn. Maar met ongeveer driehonder verschillende milieulabels, wordt de consument overspoeld met irrelevante of misleidende labels die beweren garant te staan voor natuurlijkheid, milieuvriendelijkheid of recycleerbaarheid of vrij te zijn van toxische bestandddelen."

"Het is nagenoeg onmogelijk om wegwijs te raken tussen al die claims," merkt Urvashi Rangan, beleidsanalist bij de Amerikaanse Consumers Union op. "Vage en misleidende termen zouden niet mogen worden getolereerd. Het gaat daarbij onder meer over termen zoals niet-toxisch, natuurlijk en aromovrij. De Amerikaanse overheid heeft daarover immers geen concrete normen vastgelegd. Vooral op het vlak van de lichaamsverzorging loopt het de spuigaten uit. De lichaamsverzorging is op dat vlak het Wilde Westen." TerraChoice voegt er aan toe dat ook het lezen van de kleine lettertjes de consument niet verder helpt. Het vermelden van een aantal potentieel gevaarlijke scheikundige producten wordt door de Amerikaanse overheid immers niet verplicht.

14:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, retail, duurzaamheid |  Facebook |

22-06-09

Exxon Valdez moet 480 miljoen dollar intresten betalen

valdez_grounded650Het olieconcern ExxonMobil moet de slachtoffers van de ramp met de tanker Exxon Valdez in Alaska 480 miljoen dollar aan achterstallige intresten betalen. Dat heeft het Amerikaanse Hof van Beroep bepaald. Het olieconcern moet ook 70 miljoen gerechtskosten betalen. Door die uitspraak moet ExxonMobil uiteindelijk dubbel zoveel betalen voor de schade die de olieramp heeft veroorzaakt. Eerder al werd bepaald dat 507,5 miljoen dollar schadevergoeding moest betaald worden aan lokale vissers, visverwerkers, maritieme diensten en de sector van het eco-toerisme, die hun inkomsten door de olieramp gereduceerd zagen. De Exxon Valdez e Exxon liep op 24 maart 1989 aan de grond liep bij Bligh Reef in Alaska. Het zou de grootste olieramp uit de geschiedenis van de Verenigde Staten worden.

In 1996 kende een jury in Alaska aan de slachtoffers een schadevergoeding van 5 miljard dollar toe voor de olieramp in de Prince William Sound, waarbij ruim 41 miljoen liter ruwe olie in zee terecht kwam en waarbij 1.900 kilometer kustlijn van Alaska verontreinigd raakte. De ramp kostte het leven aan 580.000 zeevogels en talloze otters, robben en zeeleeuwen. Ook de lokale visserij liep door de ramp enorme schade op. Nadien raakte bekend dat de kapitein van de Exxon Valdez dronken was en zich niet op de brug bevond toen het schip aan de grond liep. Exxon ging echter tegen het vonnis in beroep, waarna de schadevergoeding drie jaar geleden herleid werd tot 2,5 miljard dollar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof herleidde dat bedrag vorig jaar tot 507,5 miljoen dollar.

Exxon begon in december vorig jaar de slachtoffers te vergoeden. Het Hof van Beroep heeft nu echter gesteld dat daarbij intresten moeten betaald worden die teruggaan tot de allereerste uitspraak in 1996, waardoor de vergoeding van de slachtoffers nagenoeg verdubbeld wordt. ExxonMobil heeft nog niet beslist of er nieuwe stappen zullen ondernomen worden tegen de uitspraak. De Exxon Valdez werd na de ramp naar San Diego gesleept, waar herstellingswerkzaamheden werden uitgevoerd. Die vergden in totaal een investering van 30 miljoen dollar. Begin vorig jaar werd het enkelwandige schip verkocht aan de rederij Hong Kong Bloom Shipping. Daarna werd het schip onder de naam Dong Fang Ocean omgevormd tot een ertsschip.

18:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, milieu, alaska, exxon valdez, olieramp |  Facebook |

20-06-09

Impact milieumaatregelen tijdens Olympische Spelen Peking beperkt

beijing-olympics-08De beruchte luchtkwaliteit van Peking was vorige zomer, tijdens de Olympische Spelen, weliswaar beter dan voordien, maar toch nog altijd beduidend slechter dan tijdens andere recente edities van het evenement. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Oregon State University en de Chinese Peking University. De onderzoekers merken op dat de luchtvervuiling tijdens de Olympische Spelen van Peking, ondanks de inspanningen van de Chinese overheid, toch nog altijd 3,5 keer zo erg was als tijdens de eerdere edities in Athene, Atlanta en Sydney. Er werden zelfs niveaus van luchtvervuiling gemeten die volgens de normen van de World Health Organization als onveilig moeten worden bestempeld.

"De pogingen van de Chinese overheid om bij de organisatie van de Olympische Spelen de luchtvervuiling onder controle te houden, bood internationale wetenschappers een unieke gelegenheid om een een milieu-experiment op grote schaal te observeren," aldus het persbureau Associated Press. "De Chinese regering investeerde in de jaren voor de Olympische Spelen ruim 20 miljoen dollar in milieuprojecten, onder meer in het verdubbelen van het aantal ondergrondse metrolijnen, het uitrusten van fabrieken met milieuvriendelijker technologieën en de aanleg van parken. In de periode direct voor de opening werd zelfs de helft van de 3,3 miljoen voertuigen in Peking uit het verkeer gehaald, werden fabrieken gesloten en werden bouwwerken stilgelegd."

Ondanks al die maatregelen werden in de lucht van Peking toch nog twee keer zoveel stofdeeltjes aangetroffen als tijdens de Olympische Spelen in Athene, drie keer zoveel als in Atlanta en drieënhalf keer zoveel als in Sydney. Tijdens het Olympisch evenement zelf bleek dat de luchtvervuiling in Peking met ongeveer éénderde daalde. Maar op het vlak van stofdeeltjes werd gedurende 81 procent van de duur van de spelen de veiligheidsnorm van de World Health Organization overschreden. Bij de kleinste stofdeeltjes, die het meeste gevaar voor de gezondheid opleveren, was dat zelfs 100 procent. "Het was een nobele poging, maar uiteindelijk heeft men niet de resultaten bereikt waarop men had gehoopt," merken de onderzoekers op.

Het rapport voert aan dat de weersomstandigheden, zoals de sterke noordenwind en zware regenval, een grotere rol gespeeld hebben in de verbetering van de luchtkwaliteit dan de maatregelen van de overheid. "Metereologische omstandigheden vertegenwoordigden 40 procent van de verbetering van de resultaten, terwijl de maatregelen van de overheid amper 16 procent bijdroegen," wordt er daarbij opgemerkt. "Bovendien bleek dat luchtvervuiling vanuit een aantal industriële regio's uit de omgeving, zoals Hebai, Shandong en Shanxi, in Peking werden geïmporteerd. Dat toont aan hoe moeilijk is om vervuiling op een lokaal niveau te controleren." De resultaten van het onderzoek tonen een luchtvervuiling aan die ongeveer 30 procent hoger liggen dan de officiële cijfers van het Beijing Environmental Protection Bureau.

15:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: peking, milieu, olympische spelen |  Facebook |

17-06-09

Sports-Special: Franse sportwereld bedreigd met nimby-fenomeen

azarenkaDe Franse sportwereld wordt geconfronteerd met het nimby-fenomeen. Dat zegt de Franse socioloog Gérard Mermet. Hij verwijst daarbij naar het feit dat omwonenden plannen proberen te blokkeren om een nieuw Frans autocircuit aan te leggen, terwijl ook de uitbreiding van tenniscomplex van Roland Garros wordt gecontesteerd, net zoals de bouw van nieuwe voetbalstadions in Lille en Lyon als onderdeel van de kandidatuur van Frankrijk om in 2016 het Europees kampioenschap voetbal te organiseren. De socioloog stelt daarbij dat dit recent fenomeen een teken is van een groeiende impact van Noord-Europa op de Franse maatschappij. Bovendien hebben de Fransen volgens Mermet ook geen vertrouwen meer in hun leiders.

"Het is een moeilijke tijd voor de Franse sportliefhebbers," aldus de Britse krant Times. "De Franse Grote Prijs Formule Eén is geschrapt, de toekomst van het Franse open tenniskampioenschap wordt bedreigd en de Franse kandidatuur voor de organisatie van het Europees voetbalkampioenschap in 2016 oogt even weinig verblindend als zijn verouderende stadions. Dat heeft in Frankrijk al voor verhitte discussies gezorgd. Het land wordt geconfronteerd met het tot nu toe onbekende fenomeen not-in-my-backyard, dat geïmporteerd werd uit de Angelsaksische cultuur. Projecten die in het verleden zonder veel gemor zouden zijn aanvaard, botsen nu op een steeds grotere vijandigheid van een bevolking die dergelijke initiatieven wel genegen is, maar niet in hun eigen buurt."

"Het is een teken dat Frankrijk, dat zowel geografisch als cultureel in het centrum van Europa heeft gelegen, steeds meer van zijn Noord-Europese buren begint te ontlenen," aldus de Franse socioloog Gérard Mermet. "Projecten van overheden en ontwikkelaars worden steeds meer geblokkeerd door argumenten die ook in Noord-Europa continue worden gehanteerd, zoals geluidsoverlast, vervuiling, parkeerproblemen en milieubescherming." Hij verwijst onder meer naar een zoektocht naar een geschikte locatie voor een nieuwe racecircuit ter vervanging van Magny-Cours, dat te smal is voor de moderne races en te geïsoleerd ligt. Een voorgestelde site bij Disneyland werd door omwonenden geblokkeerd, maar ook het alternatief in Flins-Les Mureaux botste op zware milieuprotesten.

Tegenstanders van het racecircuit stellen dat de site in Flins-Les Mureaux boven een ondergronds meer ligt dat voor de waterbevoorrading van 500.000 gezinnen zorgt. Bovendien wordt gewezen op de aanwezigheid van natuurlijke landbouwgronden en bosgebieden. "Die argumenten zijn inmiddels overgenomen door het World Wildlife Fund en heeft voor onenigheid gezorgd in de Franse regering," aldus Times. Chantal Jouanno, Frans minister van leefmilieu, is tegen de komst van het racecircuit. Eerste minister François Fillon is echter voorstander van de aanleg van het circuit. Anderzijds krijgt de Franse Tennisfederatie zware tegenwerking voor zijn plannen om het tenniscomplex van Roland Garros uit te breiden. Verder wil de Franse regering negen nieuwe voetbalstadions bouwen, maar in Lille en Lyon stuitte dat al op zware protesten.

15:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, tennis, frankrijk, milieu, autosport |  Facebook |

05-06-09

Hybride blijft nog lang beste oplossing duurzaam autovervoer

Om elektrische auto's een echt succes te laten worden, zal er een echte doorbraak op het gebied van batterij-technologie moeten gerealiseerd worden. Maar dat zal nog een geruime tijd duren. Zolang zullen hybride oplossingen de beste oplossing zijn voor een milieuvriendelijke autosector. Dat heeft Masatami Takimoto, executive vice president van de Japanse autoconstructeur Toyota, gezegd. De nieuwe hybride Toyota Prius was tijdens de maand mei de meest verkochte personenwagen op de Japanse markt. Het was de eerste keer dat de Toyota Prius die plaats wist te veroveren, hoewel het jongste model amper een halve maand op de Japanse markt werd gelanceerd.

"Het hybride systeem is volgens Takimoto de belangrijkste milieubesparende technologie die Toyota op dit ogenblik in huis heeft," aldus het persbureau Associated Press. "Takimoto voegde er aan toe dat Toyota tegen het einde van het volgende decennium een hybride versie van zijn complete productportfolio op de markt wil hebben." Op dit ogenblik heeft Toyota ruim 110.000 orders voor de Prius in Japan. Het is de bedoeling om van de Prius wereldwijd 400.000 exemplaren per jaar te verkopen. Toyota zal tegen het einde van dit jaar wel plug-in hybride, op basis van de Prius, op de Japanse, Europese en Amerikaanse markt lanceren. In eerste instantie zullen echter slechts vijfhonderd exemplaren op de markt worden gebracht.

"Hoewel er wereldwijd pogingen worden ondernemen om elektrische wagens te promoten, moeten de prestaties van de batterijen volgens Takimoto drastisch opgedreven worden," stelt Associated Press. "Op dit ogenblik is de elektrische aandrijving volgens hem alleen geschikt voor het korte stadsverkeer. Andere autoconstructeurs, zoals Nissan, zijn echter veel optimistischer gesteld over elektrische auto's. Takimoto gaf wel toe dat een plug-in hybride op dit ogenblik een praktische optie is. Een plug-in kan opgeladen worden aan de stekker van het elektriciteitsnet en kan langer op elektriciteit rijden dan een gewone hybride. Wanneer de batterij van de plug-in hybride uitgeput raakt, schakelt de hybride over op een normale aandrijving, zodat men geen angst moet hebben om onderweg zonder brandstof te vallen."

16:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, toyota, hybride, prius, plug-in |  Facebook |

Goddard Center marktleider onderzoek duurzaamheid

Amerikaanse laboratoria zijn marktleider in het onderzoek naar duurzame energie en milieutechnologie, maar Duitsland en China volgen op korte afstand. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappelijke verslaggeving door uitgeverij Elsevier. De onderzoekers stellen dat de Verenigde Staten alleen op het vlak van milieutechnologie een enorme onderzoeksvoorsprong heeft op de rest van de wereld. Op het vlak van brandstofcellen en zonnekracht is het marktleiderschap volgens Elsevier veel meer verspreid. Daarbij wordt opgemerkt dat vele onderzoeksinstituten wel een grote expertise hebben op één bepaald vlak, maar slechts middelmatig scoren op een brede expertise.

Helemaal bovenaan de rangschikking van Elsevier voor alternatieve energieën en milieutechnologie staat het Goddard Space Flight Center van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie National Aeronautics and Space Administration (NASA) in Greenbelt in de staat Maryland. "Franco Einaudi, director Earth Science aan het Goddard Space Flight Center, zegt nochtans verbaasd te zijn dat het instituut als marktleider op het vlak van onderzoek naar alternatieve energie uit de studie was gekomen," aldus de Amerikaanse krant USA Today. "Einaudi wijst erop dat het Goddard Space Flight Center een expert is in wetenschap, maar niet in technologie en vooral sterk is in gebieden zoals atmosferische scheikunde."

Elsevier stelt echter dat het Goddard Center niet uitsluitend bekend staat voor zijn expertise op het vlak van zonnecellen voor ruimtetuigen, maar ook geroemd wordt voor zijn onderzoek naar de klimaateffecten van bosbranden in Brazilië en Indonesië. Andere bekende namen in de lijst van Elsevier zijn onder meer Harvard University, Caltech en het National Renewable Energy Laboratory van het Amerikaanse ministerie van energie in Golden in de staat Colorado. Op het vlak van brandstofcellen is Pennsylvania University marktleider, terwijl het Duitse Hahn Meitner Institute marktleider is op het vlak van zonnecellen. Bij de vijfentwintig beste onderzoeksinstituten zijn er negen afkomstig uit de Verenigde Staten.

15:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, duurzaamheid, goddard |  Facebook |

29-05-09

Bayer België-Luxemburg opent energiezuinig kantorencomplex

bayer2bHet Duitse chemiebedrijf Bayer heeft in Diegem zijn nieuw Bayer Office Building in gebruik genomen. Dat gebeurde in aanwezigheid van federaal premier Herman Van Rompuy en Werner Wenning, chief executive van Bayer. In de nieuwe vestiging worden de sales en marketing activiteiten van de takken HealthCare, CropScience en MaterialScience samengebracht. De zetel was voordien gevestigd aan de Louisalaan in Brussel, maar die voldeed niet meer aan de behoeften. Er werd gekozen voor een nieuwbouw, die met de nabijheid van autostrades, het spoorwegnet en de luchthaven optimaal bereikbaar moet worden. In het nieuwe complex werd ook maximaal gebruik gemaakt van energiebesparende technologieën. Het gebouw verbruikt volgens René De Cleyn, afscheidnemende topman van Bayer België-Luxemburg, slechts de helft van de energie van een traditioneel kantoorgebouw.

Het nieuwe complex is een voorbeeld van het EcoCommercial building-concept dat door Bayer werd ontwikkeld. Daarbij wordt door een combinatie van milieutechnologieën en bedrijfsmatige oplossingen de ecologische voetafdruk van het complex verwerkt. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van innoverende toepassingen van materialen die door Bayer werden ontwikkeld. "De architectuur en progressieve design van het gebouw zijn esthetisch en functioneel, maar de constructie, de gebruikte materialen en vooral de gespecialiseerde verwarmingstechnieken zijn tevens duurzaam en efficiënt," benadrukte René De Cleyn. De vestiging in Diegem is één van de eerste realisaties van het EcoCommercial building-concept bij Bayer in de hele wereld.bayer3c

Federaal premier Herman Van Rompuy wees erop dat het nieuwe kantorencomplex een nieuw voorbeeld is van het maatschappelijk streven van Bayer. "Sinds Bayer in 1899 zijn Aspirine-product lanceerde, heeft het bedrijf meer dan vijfduizend innovatieve producten ontworpen in de meest uiteenlopende sectoren van de toegepaste scheikunde, aldus Herman Van Rompuy. "Bayer heeft constant zijn maatschappelijke missie proberen na te leven, namelijk het ontwikkelen van innovatieve producten om bij te dragen tot de kwaliteit van het leven." Bayer-topman Werner Wenning wees erop dat het concern dit jaar 2,9 miljard euro investeert in onderzoek en ontwikkeling. Dat is het grootste budget dat Bayer ooit voor onderzoek en ontwikkeling heeft gereserveerd.

18:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, bayer |  Facebook |