08-07-12

Baltische Zee even kwetsbaar als het noordpoolgebied

De Baltische Zee is even bedreigd en kwetsbaar dan het noordpoolgebied. Dat zeggen Russische wetenschappers. Het gebied heeft volgens hen immers een bijzondere maritiem ecosysteem dat door incidenten snel uit zijn evenwicht kan worden gebracht. Bovendien vormt de Baltische Zee een uitzonderlijk drukke vaarroute die meer dan de helft van het Russische containervervoer en één derde van alle Russische olie-export moet verwerken. Opgemerkt wordt dat de Baltische Zee een ramp zoals het ongeval met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico niet zou overleven.

Lees Verder

11:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baltische zee, natuur, scheepvaart |  Facebook |

04-07-12

Britse openbare bossen mogen niet worden verkocht

De Britse openbare bossen vormen nationale activa die niet zouden mogen worden verkocht. Dat is de conclusie van een rapport van het Independent Forestry Panel. Er wordt opgemerkt dat deze bosgebieden een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot een duurzaam economisch herstel. De Britse overheid had in het verleden plannen gemaakt om een gedeelte van zijn staatsbossen te verkopen, maar schortte die intentie in maart vorig jaar op, onder meer nadat meer dan een half miljoen burgers een petitie tegen het voornemen hadden ondertekend. De Britse overheid zegt de aanbevelingen van het rapport te zullen respecteren en de verkoopplannen definitief te zullen opbergen. Volgens het rapport moet er een nieuw kader worden gecreëerd om het biologische en sociale kapitaal van de bosgebieden, naast de opbrengst van houtproducten, te valoriseren.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, bos, milieubehoud |  Facebook |

05-02-12

Olifant mogelijk wapen tegen grote Australische bosbranden

Het uitzetten van olifanten zou kunnen helpen om in Australië grote bosbranden te voorkomen. Dat heeft David Bowman, professor ecologie aan de University of Tasmania, gezegd. De onderzoeker zegt dat de bosbranden met minder radicale middelen niet meer onder controle te houden zullen zijn. De huidige maatregelen zijn volgens Bowman niet meer dan lapwerk, dat bovendien bijzonder duur en totaal inefficiënt is. Er moet volgens de ecoloog dan ook buiten de normale strategieën worden gedacht om het probleem te helpen bestrijden.

Professor Bowman geeft toe dat zijn voorstel provocatief kan lijken, maar het is volgens hem dan ook bedoeld om iedereen wakker te maken en de ernst van de situatie duidelijk te maken. "De omvang van het Australische landschap maken rooibeurten en besproeiing vanuit de lucht weinig praktisch," merkt hij op. "Bovendien moet er een biologische oplossing voor het probleem worden gevonden." Bowman stelt dat olifanten ervoor zouden kunnen zorgen dat het savanne-gras, oorzaak van vele bosbranden, geen kans krijgt om te groeien.

Ook zou men volgens Bowman de Australische aboriginals een permanente opdracht kunnen geven om aan natuurbeheer te doen. Dat heeft volgens hem het voordeel dat de gezondheid van de aboriginal-populatie gevoelig zou verbeteren wanneer hen een belangrijke taak zou worden toevertrouwd. Niet iedereen is echter gewonnen voor het idee van David Bowman. Er wordt onder meer gewezen op het feit dat het uitzetten van andere soorten eerder al tot gigantische problemen heeft geleid.

21:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, brand, natuur, olifant |  Facebook |

11-12-11

Jacht plaatselijke dorpelingen bedreiging voor orang oetan

Dorpelingen op het Indonesische gedeelte van Borneo doden minstens 750 orang oetans per jaar. Een aantal dieren worden gedood om de oogsten te beschermen, terwijl andere gejaagd worden om hun vlees. Dat blijkt uit een rapport van een groep natuurorganisaties, waaronder Nature Convervancy, het World Wildlife Fund en de Association of Indonesian Primate Experts and Observers. Die praktijken zijn volgens de onderzoekers een groter gevaar voor het voortbestaan van de soort dan eerder was gedacht.

De dorpelingen op Borneo jagen vaak op orang oetans om hun oogsten te beschermen. Indonesië, waar ongeveer 90 procent van de totale wildpopulatie van orang oetans leeft, was minder dan vijftig jaar geleden volledig bedekt met regenwouden, maar de helft daarvan is inmiddels gerooid voor timmerhout, pulp en papier en meer recent palmolie-plantages. Dat heeft ertoe geresulteerd dat de resterende 60.000 orang oetans in een versnipperde, gedegradeerde biotoop moeten leven en daardoor vaak in conflict komen met mensen.

"Het onderzoek wijst echter ook uit dat de orang oetans ook diep in het regenwoud worden gejaagd," merken de onderzoekers op. De wetenschappers zeggen verbaasd te zijn dat de helft van de ondervraagde dorpelingen toegaf de orang oetans te jagen en op te eten. In een aantal gevallen werd het vlees gegeten nadat de dieren waren gedood omdat ze het landbouwgebied waren binnen gedrongen, maar ook werd er rechtstreeks voor voeding gejaagd. Er wordt wel opgemerkt dat geen enkele respondent gewag maakte van een systematische jacht.

16:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borneo, natuur, orang oetan |  Facebook |

21-10-11

Bossen cruciaal voor voedselgarantie in arme gebieden

Het herstellen en beschermen van bosgebieden en het aanplanten van bomen op kleine landbouwbedrijven vormen cruciale stappen om te beletten dat de hongersnood in de Hoorn van Afrika nog zou terugkeren. Dat is de conclusie van experts van het Center for International Forestry Research van World Agroforestry Centre (ICRAF). Opgemerkt wordt dat de ontbossing en andere vormen van landdegradatie door menselijke activiteiten een veel grotere bijdrage hebben geleverd tot de problemen dan de droogte.

De hongersnood in de Hoorn van Afrika heeft de voorbije periode aan tienduizenden mensen het leven gekost en miljoenen anderen met hongersnood geconfronteerd. Het zwaarst getroffen was Somalië, dat ook de grootste ontbossing heeft gekend. "Bossen en bomen vormen in vele gevallen de levensbasis voor kwetsbare gezinnen, zoals huishoudens die door vrouwen worden geleid," merkt Frances Seymour, directeur-generaal van het Center for International Forestry Research, op.

"Ontbossing en landdegradatie vormen echter een belemmering om zich te wapenen tegen rampen en zich aan te passen aan de klimaatverandering," stelt Seymour. Het onderzoek wees uit dat bossen een cruciale verdediging vormen tegen armoede en ongeveer een kwart van het inkomen van de betrokken gezinnen genereren. Opgemerkt wordt dat bossen belangrijk zijn om onder meer vochtigheid en voedingsstoffen in de grond te houden en een buffer opwerpen tegen erosie. Bovendien vormen ze ook een bron van inkomen en brandstof.

18:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bos, hoorn van afrika, natuur, voeding |  Facebook |

02-08-11

Interactie belangrijk voor stimuleren duurzaam gedrag

Interactie met de gemeenschap speelt een belangrijke invloed in de adaptie van duurzaam gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Center for Systems Integration and Sustainability aan de Michigan State University. Daarbij wordt opgemerkt dat landbouwers in het Wolong Nature Reserve in het zuidwesten van China meer geneigd waren om hun gronden in een milieuproject in te schrijven wanneer ze daarover met hun buren hadden gepraat. In het betrokken natuurpoject wordt landbouwgrond opnieuw omgezet in bossen of graslanden.

De landbouwers in het Wolong Nature Reserve krijgen een vergoeding in graan voor de transformatie van hun land. Die vergoeding vertegenwoordigde in het midden van het voorbije decennium ongeveer 8 procent van het inkomen van de landbouwers. "Om algemene milieudoelstellingen te realiseren, moet er buiten de traditionele economische en regelgevende benaderingen worden gekeken," merkt onderzoeksleider Jianguo Liu op in het magazine ScienceDaily.

De onderzoekers merkten op dat de bereidheid om landbouwgronden in te schrijven in het natuurprogramma steeg naarmate de Chinese boeren meer met elkaar over het project van gedachten wisselden. "Wanneer de landbouwers tien ontmoetingen hadden met hun buren, steeg het aantal inschrijvingen met meer dan 15 procent," voeren ze aan. "Met drie interacties werd een toename met 7,5 procent genoteerd. Het onderzoek maakt duidelijk dat de efficiëntie van het programma verbetert wanneer men mensen met elkaar laat praten."

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, wolong, natuur, landbouw |  Facebook |

13-06-11

Vooroordelen tegen invasieve soorten moeten worden weggenomen

De vooroordelen tegen invasieve soorten moeten worden weggenomen. Dat hebben een aantal wetenschappers gezegd. Daarbij wordt opgemerkt dat deze soorten evengoed zouden kunnen bestempeld worden als slachtoffers van een ontvoering, te wijten aan transport dat verbonden is met menselijke activiteiten. De onderzoekers merken op dat bij de veroordeling van invasieve soorten wordt voorbij gegaan aan ecologische en evolutionaire principes.

"Inlandse soorten worden in discussies stelselmatig met goede eigenschappen bedeeld, terwijl de invasieve soorten als een bedreiging worden bestempeld," merkt onderzoeksleider Mark Davies, professor aan het Macalester College in de Amerikaanse staat, op. "De problematiek wordt echter teveel van een ideologisch in plaats van wetenschappelijk oogpunt benaderd. Er moet uitgegaan worden van de impact van een organisme op het leefmilieu in plaats van te focussen op de herkomst."

"Bij het bepalen of een soort in een bepaald milieu thuis hoort, is gecompliceerder dan alleen maar vast te stellen wanneer en hoe het organisme in het gebied is terecht gekomen," voert Julie Stromberg, professor ecologie aan de Arizona State University, aan. De onderzoekers geven toe dat sommige ingevoerde organismen tot een uitsterven van andere soorten hebben geleid, maar ze voegen er aan toe dat ook niet alle inlandse soorten een goedaardige impact op het milieu hebben.

19:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: exoten, leefmilieu, natuur |  Facebook |