24-11-09

Opslagcapaciteit koolstofdioxide Europese natuur volledig teniet gedaan

De natuurlijke opname van koolstofdioxide in Europa door bossen en graslanden wordt volledig tenietgedaan door de uitstoot van andere broeikasgassen zoals lachgas en methaan door de landbouw. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University. De onderzoekers stellen daardoor dat de broeikasgas-balans daarmee op nul staat. De onderzoekers waarschuwen dat toenemende intensivering van de landbouw in met name Oost-Europa de balans nog verder kan verstoren. Broeikasgassen komen in de landbouw onder meer vrij bij bemesting en ze worden mede verantwoordelijk gehouden voor de klimaatverandering op aarde. De onderzoekers stellen dat de uitstoot van broeikasgassen het voorbije jaar opnieuw is gestegen. Door de financiële crisis ging die stijging echter trager dan de jaren voordien. Er wordt rekening mee gehouden dat er zelfs een kortstondige afname zou kunnen optreden.

15:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, landbouw, koolstofdioxide, broeikasgas |  Facebook |

29-07-09

Eenvormige DNA-barcode voor wereldwijde flora

Een internationaal team van wetenschappers heeft een akkoord bereikt over een eenvormige DNA-barcode voor planten, wat botanisten zou moeten toelaten om soorten snel en gemakkelijk te identificeren. De wetenschappers hopen dat deze overeenkomst uiteindelijk zal leiden tot een wereldwijde DNA-bibliotheek voor planten, die door de hele wetenschappelijke gemeenschap zou kunnen geraadpleegd worden. Een gelijkaardige DNA-code bestaat al verscheidene jaar voor de fauna, maar volgens de wetenschappers is het DNA-gedrag in planten heel anders dan bij dieren, zodat een totaal ander identificatiesysteem moest ontwikkeld worden.

Volgens Robyn Cowen, genetica aan de Britse Royal Kew Botanic Gardens, moest de barcode aan specifieke vereisten voldoen. "De code moet technologisch gemakkelijk hanteerbaar zijn," verduidelijkt ze tegenover BBC News. "Bovendien moeten de gegevens ook verzameld kunnen worden uit gedegradeerd materiaal, zoals heel oude stalen of fragmenten. Ook moet de barcode variabel genoeg zijn om de verschillende soorten te kunnen onderscheiden, maar niet overdreven variabel, zodat er binnen soorten geen onduidelijkheid zou kunnen ontstaan." Aan de ontwikkeling van barcode werd vier jaar lang gewerkt door het Consortium for the Barcode of Life (CBOL), waarbij 52 wetenschappers uit tien landen waren betrokken.

"De identificatie van planten is bijzonder belangrijk," aldus Peter Hollingsworth, hoofd genetica en conservatie van de Royal Botanic Garden in de Schotse stad Edinburgh. "Identificatie is de link tussen een bepaalde plant en de verzamelde informatie die over die soort beschikbaar is. Het is het niet mogelijk om te weten of een plan al dan niet zeldzaam, al dan niet giftig of al dan niet legaal verhandelbaar is zonder dat er een identificatie is gebeurd." De nieuwe ontwikkeling zal volgens de wetenschappers het onderzoek sneller laten vorderen. Robyn Cowen wijst erop dat er wereldwijd een tekort is aan botanici. Dankzij de DNA-code zullen volgens haar onder meer stalen naar laboratoria kunnen worden gezonden, zodat gespecialiseerde botanici niet altijd ter plaatse hoeven te zijn. De nieuwe methode zal volgens haar ook toelaten om sneller beschermingsmaatregelen door te voeren, zodat er meer kans is om bedreigde soorten te redden.

14:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu, flora, dna |  Facebook |

01-05-09

Kunstmeststoffen grootste bedreiging voor biodiversiteit

Het intens gebruik van kunstmeststoffen vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Zürich. Daarbij wordt gesteld dat kunstmeststoffen snelgroeiende planten de kans bieden om een biotoop te domineren, waarbij ze beletten dat het levensnoodzakelijk zonnelicht kleinere soorten bereikt. Daardoor verdwijnen vele soorten uit gebieden die zwaar met kunstmeststoffen zijn bewerkt. De onderzoekers stellen dan ook dat er een striktere controle moet komen op het gebruik van kunstmeststoffen indien men de biodiversiteit van de plantenwereld op langere termijn wil behouden. Eerder al was gesteld dat kunstmeststoffen een bedreiging konden vormen voor de biodiversiteit, maar een exacte oorzaak had men tot nu toe niet kunnen achterhalen.

De onderzoekers ramen dat het globaal niveau aan stikstof en fosfor dat planten ter beschikking hebben de voorbije vijftig jaar is verdubbeld. "Er was in het verleden al aangetoond dat het gebruik van kunstmeststoffen in grasgebieden tot een daling van de biodiversiteit leidde, maar tot nu toe kon daar geen sluitende oorzaak worden voor aangewezen," aldus onderzoeker Andrew Hector van het Institute of Environmental Sciences van de Universiteit van Zürich. "Men zou kunnen veronderstellen dat de toename van chemische voedingsstoffen in een ecosysteem zou leiden tot een grotere biodiversiteit. Maar nu blijkt dat dit integendeel één van de grootste bedreigingen is voor die biodiversiteit."

"Door het toevoegen van kunstmeststoffen worden de planten productiever en kweken ze meer biomassa en dus meer schaduw," benadrukt professor Hector. "Daardoor krijgen kleinere soorten geen toegang tot het zonnelicht, wat uiteindelijk leidt tot een verlies aan biodiversiteit." Dat konden de onderzoekers aantonen door aan de grond extra te belichten. Daardoor bleken ook de kleinere plantensoorten te kunnen groeien en bleef de biodiversiteit bewaard. Daardoor werd bewezen dat niet een verhoogde concurrentie tussen planten, wat als een mogelijk alternatief gevolg van het gebruik van kunstmeststoffen werd bestempeld, tot het verdwijnen van de biodiversiteit leidde, maar wel het gebrek aan licht.

19:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu, biodiversiteit, kunstmeststof |  Facebook |

23-04-09

Verenigde Staten onderzoeken geboortebeperking wilde paarden

Een geboortebeperking is de oplossing voor de groeiende populatie van wilde paarden in de Verenigde Staten. Dat zegt Jay F. Kirkpatrick, directeur van het wetenschappelijk centrum van de Zoo Montana in Billings. Op die manier kan het doden van de dieren volgens hem vermeden worden. Volgens het Amerikaanse Bureau of Land Management leven er in de Verenigde Staten op dit ogenblik 34.000 wilde paarden in gevangenschap. Hun aantal blijft bovendien snel aangroeien. Daarom werd al voorgesteld om de toelating te krijgen om euthanasie toe te passen en sommige Amerikaanse staten willen het slachten van wilde paarden legaliseren. Maar in februari van dit jaar het de democratische afgevaardigden Nick J. Rahall en Raul M. Grijalva een federaal wetsvoorstel ingediend om het slachten van wilde paarden te verbieden.

"Volgens het Amerikaanse Bureau of Land Management kost het jaarlijks 27 miljoen dollar om de meer dan 30.000 wilde paarden te verzorgen," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Volgens Jay Kirkpatrick is echter niet het overtal aan dieren het probleem, maar wel de reproductie. Een overpopulatie aan honden en katten wordt volgens hem ook aangepakt door geboortebeperking. Kirkpatrick wil dat ook doorvoeren bij de wilde paarden. Het middel porcine zona pellucida, dat al twintig jaar gebruikt worden om de populaties herten en paarden te controleren, zou volgens hem daarvoor bijzonder geschikt zijn. Tot nu toe heeft hij echter weinig gehoor gekregen bij de overheid."

De geboortebeperking bij paarden is volgens Kirkpatrick niet wetenschappelijk, maar wel politiek en cultureel. Dat heeft volgens hem te maken met de cowboy-cultuur van de Verenigde Staten. Het Bureau of Land Management stelt echter dat de inzet van contraciva slechts een beperkt resultaat oplevert. Daarbij wordt opgemerkt dat het opzoeken van de paarden voor een jaarlijkse behandeling onbegonnen werk is. Kirkpatrick zegt nochtans dat experimenten op Assateague Island gunstige resultaten lieten zien en 95 procent van de behandelde merries de volgende jaren geen nakomelingen meer kreeg. Documentairemaker Ginger Kathrens, enthousiast van de Amerikaanse wilde paarden, zegt dat het gebruik van het middel vaak alleen maar een geboorte uitstelt en dus tot baringen buiten het seizoen zou leiden, wat door het harde klimaat levensbedreigend zou kunnen zijn voor de dieren. Bovendien wordt er opgemerkt dat één behandeling 23 dollar kost.

21:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, verenigde staten, wild paard |  Facebook |

09-04-09

Verlies aan contact met natuur psychologisch gevaarlijk

Naarmate het leven van de mens steeds meer bepaald wordt door technologie, verliest hij zijn band met de natuur. De technologie sluipt steeds verder binnen in de contacten van de mens met de natuurlijke wereld. Die verstoring kan echter één van de grote psychologische problemen worden voor de hedendaagse tijd. Dat zegt Peter Kahn, psycholoog aan de University of Washington. Kahn geeft toe dat de mens een technologisch wezen is geworden, maar tegelijkertijd in zijn leven ook een hecht contact nodig heeft met de natuur. Kahn vreest dat de opeenvolgende generaties door een steeds verarmerend beeld van de natuur uiteindelijk tot een verarmde mens zullen leiden.

"Uit het onderzoek van Peter Kahn is gebleken dat mensen sneller van een matige stress-situatie herstelden door naar de natuur te kijken dan bij het zien van een televisiebeeld in hoge definitieve van hetzelfde beeld," aldus het magazine Science Daily. "De technologische natuur biedt volgens Kahn dan ook niet dezelfde psychologische voordelen als de echte natuur. Hij verwijst daarbij ook naar studies over de relaties van kinderen met mensrobotten. Op het eerste gezicht leken die kinderen de robotten als een ander menselijk wezen te behandelen, maar wanneer ze met een echte hond in contact gebracht werden, bleken de sociale interacties veel dieper te zijn.

Robots en virtuele huisdieren beginnen volgens de onderzoekers interactie van kinderen met echte dieren te vervangen. "Maar we moeten ons bezorgd maken dat de technologische natuur de fundamentele basis zal veranderen van wat beschouwd wordt als een echte menselijke beleving van de natuur en dat zou kunnen leiden tot een steeds verder afnemende kennis en besef van de natuur (environmental generational amnesia). Mensen gaan er immers vanuit dat de natuurlijke omgeving die ze in hun jeugd ontdekken, de norm is waartegen ze de latere natuurverloedering afwegen. Het erge is dat elke nieuwe generatie vertrekt met een steeds verder gedegradeerde situatie van de natuur."

"De slechte luchtkwaliteit is daarvan een goed voorbeeld," aldus Kahn. "Er zijn steeds meer mensen met astma, maar we zijn geneigd om dat te beschouwen als een relatief normaal aspect van de menselijke gezondheidstoestand. "Dat gaat ook op van mensen die zichzelf milieubewust noemen. Ze beseffen niet dat hun eigen ervaring al werd beïnvloed. Op die manier dreigt over enkele opeenvolgende generaties een bijzonder zwak natuurbeeld te groeien en dreigen we als mens te verarmen."

18:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, psychologie |  Facebook |

21-03-09

Natuur blijft gevolgen kernramp Chernobyl dragen

Twee decennia na de ontploffing in de kerncentrale van Chernobyl blijven de populaties insecten en spinnen in het gecontamineerde gebied nog altijd onder hun normale niveau. Dat blijkt uit onderzoek van Thimothy Mousseau van de Universiteit van South Carolina en Anders Moller van de Universiteit van Parijs. Uit een eerder onderzoek van Mousseau en Moller bleek eerder al dat een laag stralingsniveau een negatieve impact heeft op de vogelpopulaties. De onderzoekers stellen dat de populaties afnemen naarmate het stralingsniveau toeneemt. De resultaten van Mousseau en Moller worden echter door andere studies tegengesproken. Daarin wordt gesteld dat de natuur in de verboden zone van Chernobyl volop bloeit, vooral dankzij de afwezigheid van menselijke activiteit.

"Chernobyl biedt een unieke mogelijkheid om de potentiële risico's van nucleaire contaminatie te bestuderen," aldus Mousseau en Moller. "In de verboden zone kan men de echte ecologische draagwijdte van stralingsbesmetting ontdekken. Een definitief verdict over de gevolgen op lange termijn is er nog niet. Een onderzoek van het ecosysteem rond Chernobyl vormt unieke kansen die niet zouden mogen worden gemist. Alles wijst er echter op dat een voortdurende blootstelling aan lage stralingsdosissen tot een afname van dierenpopulaties leidt." Door de ontploffing in een kernreactor van Chernobyl op 26 april 1986 ontsnapte een grote nucleaire wolk, die voor een grote reactieve neerslag zorgde.

Mousseau en Moller onderzoeken op dit ogenblik ook de populaties van zoogdieren, zoals wolven, vossen, eekhoorns en konijnen, maar vermoeden dat ze op dezelfde resultaten zullen stuiten. De beperkte dierenpopulaties in de verboden zone van Chernobyl zouden twee oorzaken hebben. De eerste is dat de straling zich in bepaalde diersoorten over verschillende generaties zouden accumuleren door de opname van gecontamineerd stof, water en voedsel. Daarnaast zou het verdwijnen van bepaalde diersoorten plaats gemaakt hebben voor nieuwe soorten die daarop ook gecontamineerd zouden raken en hun latere overlevingskansen verminderen. Daardoor zou het ecosysteem van Chernobyl zich nooit volledig hebben hersteld.

Volgens Mousseau en Moller wijzen er op dat ook de omwonenden de gevolgen van de kernramp blijven dragen. In de jaren na de ramp werd bij vele kinderen uit de regio schildklierkanker vastgesteld. Ook nu nog wordt bij vele kinderen een tekort aan bloedcellen opgemerkt. De conclusies van Mousseau en Muller worden echter door andere wetenschappers toegesproken. Sergii Gashchak, onderzoeker aan het Chernobyl Center in Oekraïne, voert daarbij aan dat de natuur rond de kerncentrale volop bloeit, vooral dankzij de afwezigheid van menselijke activiteit. Volgens Gashchak hebben de dieren onder invloed van de straling specifieke mechanismen van weerstand en herstel ontwikkeld.

12:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: natuur, milieu, kernenergie, chernobyl |  Facebook |

10-03-09

Ook apen kunnen een planning maken

Ook apen kunnen, net zoals mensen, dingen vooraf plannen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Zweedse Lund University over een chimpansee die bezoekers van een dierentuin op een goed voorbereide manier met stenen bekogelde. De onderzoekers stellen dat de resultaten de stelling bevestigen van collega's van het Max Planck Institute for Evalutionary Anthropology in het Duitse Leipzig. Die hadden eerder gesteld dat orang oetans en bonobo's erin slaagden om uit te zoeken welke instrumenten gebruikt konden worden om later een druif te bemachtigen. Joseph Call, onderzoeksleider van het Max Planck Institute, benadrukte dat de bevestiging van de Zweedse onderzoekers van groot belang is, omdat daardoor experimentele gegevens bevestigd worden door observaties.

"Centraal in het Zweedse onderzoek stond de chimpansee Santina van de Furuvik Zoo in Zweden," aldus het persbureau Associated Press. "Het gefrustreerde dier verzamelde stenen en begon daarmee nadien bezoekers te bekogelen," aldus het persbureau Associated Press. "Volgens de onderzoekers begon de chimpansee zijn stenen te verzamelen in de ochtenduren, voor de dierentuin zijn deuren opende. Hij wrikte zelfs stenen los uit de betonnen aankleding van zijn verblijf. Hij wachtte tot de middag voor hij met zijn fusillade begon." Volgens onderzoeker Mathias Osvath bewijst dit dat ook apen in een complexe manier over de toekomst denken en zich mogelijke gebeurtenissen mentaal kunnen voorstellen.

Santino was de leider van een groep en voelde zich volgens Osvath bijzonder comfortabel in zijn situatie. Hij viel ook geen andere chimpansees aan, maar richtte zijn frustratie uitsluitend op bezoekers. Joseph Call stelt wel dat er grote individuele verschillen zijn bij chimpansees en dat wellicht niet alle soortgenoten van Santino even bekwaam zijn in het plannen van een aantal dingen. Volgens Osvath onderzocht Santino ook zijn verblijf om de zwakke plekken te zoeken en brak hij te grote stukken in kleinere exemplaren voor ze aan zijn arsenaal toe te voegen. Aangezien de chimpansee bijzonder rustig bleef bij het verzamelen van de stenen, maar ze gebruikte wanneer hij opgewonden was, bewijst volgens Osvath dat het hier niet om een onmiddellijke emotionele drijfveer ging.

14:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, onderzoek, chimpansee |  Facebook |