10-02-14

Technologie bepalend voor evolutie bedrijfsleven

Technologische vooruitgang zal de volgende vijf jaar de grootste impact hebben op het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers bij Amerikaanse chief executives. De onderzoekers stelden vast dat 86 procent van de respondenten van mening was dat technologische vooruitgang de volgende vijf jaar tot de drie belangrijkste factoren van de verandering in het zakelijke landschap zullen behoren, gevolgd door demografische verschuivingen (69 procent) en wijzigingen in het wereldwijde economische machtsevenwicht (58 procent). Er wordt aan toegevoegd dat slechts 20 procent van overtuigd is dat onderzoek en ontwikkeling is voorbereid om op de veranderingen in te spelen.

De onderzoekers stelden vast dat 57 procent van de chief executives ook vreest dat de snelheid van de technologische veranderingen een potentiële bedreiging op de groei zou kunnen zijn. De grootste bezorgdheid van de Amerikaanse chief executives werd gevormd door het fiscale beleid van de overheid (92 procent), gevolgd door een trage of negatieve groei in de ontwikkelde economieën (81 procent). Wel bleek vorig jaar slechts 43 procent van de ondervraagden de snelheid van de technologsche veranderingen als een potentiële bedreiging te zien. Om op de veranderende situatie in te springen, overwegen de chief executives een aantal bijsturingen in het bedrijfsbeleid.

Daarbij wordt in eerste instantie gemikt op het behoud en het uitbreiden van het klantenbestand (93 procent) en het optimaal beheer van data en analyses (90 procent). Uit het onderzoek bleek nog dat slechts 36 procent van de ondervraagden van mening is dat hun marketing-divisie goed voorbereid is om op de veranderende trends in de wereld te kunnen inspelen. Daarmee staat marketing onderaan in de rangschikking, alleen nog gevolgd door sales (33 procent), informactica (32 procent) en onderzoek en ontwikkeling (20 procent), maar wel gevoelig lager dan het executive-kader (63 procent), financiële diensten (50 procent) en risico-management (42 procent).

Lees Verder

10:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

18-12-13

Werknemers gefrustreerd door gebrek aan technologische instrumenten

Werknemers voelen zich gefrustreerd omdat ze van hun werknemer niet de gepaste technologische instrumenten krijgen om maximale prestaties te leveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Google en consulent Deloitte bij zesendertighonderd werknemers in Europa. Er wordt opgemerkt dat het gebrek aan geschikte instrumenten ook een negatieve impact heeft op het moreel van de werknemers en de productiviteit van de onderneming aantast. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de werknemers vooral aansturen op een vlottere toegang tot technologieën die hen toelaten om de samenwerking met collega’s te verbeteren.

De toegang tot collaboratie-instrumenten zou volgens 20 procent van de ondervraagden aanleiding tot een grotere tevredenheid over de cultuur op te werkvloer. Bovendien wordt de beschikbaar van de instrumenten vaak gezien als een signaal dat de werkgever bekommerd is om het moreel bij de werknemers. “Technologie is niet alleen een kostenbesparing, maar leidt tot een fundamentele transformatie van de werkomgeving,” aldus de onderzoekers. In het rapport wordt echter opgemerkt dat aan deze wensen door de Europese werkgevers niet of schoorvoetend tegemoet wordt gekomen, want slechts relatief weinig Europese werknemers krijgen toegang tot technologieën zoals video-conferencing of sociale media.

“De blootstelling aan collaboratie-instrumenten in de persoonlijke omgeving heeft vele Europese werknemers overtuigd van de potentie die deze technologieën zouden kunnen hebben voor de werkomgeving,” voeren de onderzoekers aan. “In de praktijk gaan echter slechts relatief weinig werkgevers mee met deze gedachtengang. Men mag zich echter niet de illusie maken dat een afwijzing ook zal beletten dat de technologieën hun weg naar de werkomgeving zouden vinden. Vele werknemers geven immers toe na een negatieve reactie van de bedrijfsleiding beslist te hebben om hun persoonlijk materiaal ook voor professionele activiteiten in te schakelen.”

Er wordt nog aan toegevoegd dat vaak wordt vergeten dat een toegang tot collaboratie-instrumenten ook een impact heeft op innovatie. “Zelfs in een progressieve arbeidsomgeving zoals Zweden, blijkt nog altijd de helft van de werknemers actief te zijn in een professionele omgeving met een beperkt gehalte aan collaboratie en innovatie,” stippen de onderzoekers aan. “In Groot-Brittannië is slechts 5 procent van de werknemers tevreden met de digitale collaboratie-instrumenten die hen door de werkgever ter beschikking zijn gesteld.”

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, technologie |  Facebook |

12-12-13

Meerderheid bevolking optimistisch over gezondsheidstechnologie

De meeste mensen zijn van mening dat technologische innovaties de kwaliteit van de geneeskunde verder zullen verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Intel en consulent Penn Schoen Berland bij meer dan twaalfduizend consumenten in Brazilië, China, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan en de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de meerderheid van de respondenten ervan overtuigd was dat technologische innovaties de grootste kansen bieden om fatale ziektes met succes te bestrijden. Technologische innovatie wordt daarbij hoger ingeschat dan een uitbreiding van de populatie geneesheren of bijkomende budgetten voor onderzoek.

“Het publiek toont een groot vertrouwen in technologische innovaties in het streven naar een betere gezondheid,” merkt Eric Dishman, manager van de gezondheidsdivisie bij Intel, op. “De meeste mensen lijken uit te kijken naar een toekomst die hen toelaat om onder meer gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen te ontvangen, hen de kans biedt om anoniem informatie over hun gezondheid ter beschikking te stellen en op gepersonaliseerde gezondheidsdiensten beroep te kunnen doen. Technologieën op basis van informatica en big data blijken de potentie te hebben om de wereldwijde structuur van de gezondheidszorg fundamenteel te veranderen.”

Vastgesteld werd onder meer dat meer dan 70 procent van de ondervraagden bereid is om zijn gezondheid virtueel te laten opvolgen. Bovendien bleek 53 procent te getuigen een groter vertrouwen te hebben in een medische test die ze zelf konden uitvoeren dan in de tussenkomst van een geneesheer. Daarnaast gaf 84 procent aan bereid te zijn om anoniem persoonlijke gezondheidsinformatie ter beschikking te stellen indien daardoor de totale kosten van het gezondheidssysteem zouden kunnen worden teruggeschroefd. Om innovatie te ondersteunen, bleken de respondenten sneller bereid te zijn gezondheidsinformatie ter beschikking te stellen dan hun telefoongegevens of bankinformatie.

Ook kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat 57 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat traditionele ziekenhuizen in de toekomst overbodig zullen worden. “Nieuwe technologieën kunnen consultaties, advies en coaching naar de thuisomgeving brengen,” aldus Eric Dishman. Daarbij benadrukte 72 procent van de respondenten bereid te zijn om routine-consultaties met de arts te organiseren met video-conferencing.

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, technologie |  Facebook |

20-11-13

Technologie heeft ingrijpende impact op de arbeidsmarkt

Technologie heeft een belangrijke impact gehad op de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Opinion Matters en het bedrijf Automatic Data Processing (ADP) bij meer dan vijfentwintighonderd Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 45 procent van de respondenten toegeeft dat technologie zijn carrière of functie het voorbije jaar een andere wending heeft gegeven. Bovendien zegt 21 procent dat technologie hen in staat heeft gesteld een beter evenwicht te creëren tussen zijn professionele carrière en persoonlijk leven. Werknemers uit de departementen human resources blijken volgens het rapport voorlopers in de adoptie van technologie.

“Werknemers zijn ervan overtuigd dat de technologische evoluties vele voordelen inhouden,” voeren de onderzoekers aan. “In tegenstelling tot de vrees dat de implementering van technologie de grenzen tussen werk en gezin zou doen vervagen, blijken werknemers in de technologische ontwikkelingen daarentegen mogelijkheden te zien om een betere balans te vinden tussen hun professionele carrière en hun persoonlijke leven. “Daarbij geeft 21 procent van de ondervraagden aan door technologie een beter evenwicht te hebben gevonden tussen werk en gezin, terwijl 10 procent gewag maakt van een grotere flexibiliteit die hen toelaat hun professionele opdracht beter uit te voeren.”

De leeftijdgroep tussen vijfendertig en vierenveertig jaar maakt daarbij het meest gewag van een positieve impact, terwijl werknemers tot vierentwintig jaar minder voordelen zien in de impact van technologie. “Er blijken rond technologie wel spanningen op de werkvloer te ontstaan,” stelden de onderzoekers vast. “Oudere werknemers vrezen dat jongere collega’s verwachten door hun technologische knowhow sneller recht te hebben op promoties.” Uit de enquête bleek dat in rekrutering en human resources met scores van respectievelijk 38 procent en 32 procent het grootste enthousiasme wordt opgemerkt over de impact van de technologie. Juridische divisies tonen zich met een score van 15 procent het meest sceptisch.

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, carrière |  Facebook |

31-10-13

Technologie heeft nieuw type werknemer gecreëerd

Technologie heeft een nieuw type van werknemer gevormd. Dat zegt Costas Markides, professor strategie en ondernemerschap aan de London Business School. Hij merkt op dat de technologische evoluties een belangrijke impact hebben gehad op het gedrag, het werk en de motieven van de werknemer. Professor Markides voegt er aan toe dat human resources zich moet aanpassen aan dit nieuwe type van werknemer, dat fundamenteel afwijkt van het personeelsbestand van de vorige generaties. Het is volgens Markides niet langer meer mogelijk om een volledige controle over de werknemer te handhaven, zodat een basis van sterke en gedeelde waarden bijzonder belangrijk is geworden.

“Werknemers van de nieuwe generatie zijn meer geïnformeerd en individualistischer ingesteld dan hun voorgangers,” voert Costas Markides aan. “Het is dan ook veel moeilijker geworden om deze gedecentraliseerde en veeleisende medewerkers te beheren en controleren. Human resources moet echter leren om de werknemers te vertrouwen en een grotere autonomie te verlenen. Cruciaal is echter dat een pakket sterke en gemeenschappelijke waarden wordt ontwikkeld, maar dat mag niet beperkt blijven tot een inhoudloze beginselverklaring. Het is gemakkelijk om dergelijke verklaringen af te kondigen, maar er dient voor gezorgd te worden dat ook de medewerkers van die visie doordrongen worden.”

“Bedrijven dienen een streefdoel uit te werken dat door de medewerkers tenvolle kan worden onderschreven,” aldus nog professor Markides. “Human resources moet zijn benadering ten opzichte van de motivatie van medewerkers aan deze nieuwe ontwikkelingen aanpassen. Daarvoor moet met andere departementen worden samengewerkt om de werknemers blijvend te begeesteren. Het onderhouden van persoonlijke contacten met de medewerkers is daarbij van cruciaal belang. Het is voor human resources vaak moeilijk voldoende tijd te vinden om die interactie met het volledige personeelsbestand op peil te houden, maar met efficiënte systemen en software kan daarvoor voldoende ruimte worden gecreëerd.”

“In het digitale tijdperk moet ook human resources van digitale technologieën gebruik maken om de motivatie en betrokkenheid van de werknemers te garanderen,” zegt Costas Markides nog.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, arbeid |  Facebook |

13-10-13

Arbeidsmarkt staat voor grote technologische revoluties

De arbeidsmarkt staat voor belangrijke technologische revoluties. Dat zegt Chad Jenkins, professor computerwetenschappen aan de Brown University. De nieuwe technologieën zullen volgens de wetenschapper de werknemer onder meer toelaten om overal in de wereld te werken zonder zijn originele woonplaats te hoeven verlaten. Reden voor die revolutie is volgens Jenkins een ver doorgedreven evolutie van teleconferencing die het aan de werknemer toelaten om zich quasi fysiek een andere locatie te werken. Deze ontwikkelingen zijn volgens Jenkins bijzonder belangrijk voor ondernemingen, die de mogelijkheid krijgen om wereldwijd de meest interessante medewerkers aan te trekken.

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, technologie |  Facebook |

Technologie heeft grootste impact op toekomst bedrijven

Chief executives menen dat technologie de belangrijkste externe impact zal hebben op de toekomst van hun onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf International Business Machines (IBM) bij meer dan vierduizend executives uit twintig sectoren in zeventig landen. De onderzoekers merken echter op dat chief executives met die visie geïsoleerd lijken. Verantwoordelijken voor informatica, marketing en de bevoorradingsketen verwezen naar marktfactoren als belangrijkste externe druk, terwijl financieel verantwoordelijken vooral de aandacht vestigen op macro-economische effecten. Verantwoordelijken voor human resources maakten in eerste instantie gewag van vaardigheden op de arbeidsmarkt.

“Hoewel de visies tussen de verschillende leidinggevenden kunnen variëren volgens hun functie, worden technologie en marktfactoren toch bij iedereen tot de drie belangrijkste externe invloeden gerekend,” voeren de onderzoekers aan. “Opmerkelijk is ook dat verantwoordelijken voor informatica en marketing dezelfde vier factoren naar voor schuiven. Rekening houdend met een aantal onderzoeken die mogelijke conflicten tussen beide groepen aanstippen, kan dat resultaat bemoedigend worden genoemd.” In het algemeen zeggen de respondenten de volgende drie tot vijf jaar belangrijke veranderingen te verwachten, onder meer met een grotere rol voor sociale en digitale interacties en een persoonlijke benadering van de klant.

Bij de chief executives wordt technologie als belangrijkste externe impact op de toekomst van de onderneming gevolgd door markfactoren, macro-economische effecten, vaardigheden op de arbeidsmarkt en regelgeving door de overheid. Vervolgens wordt gewag gemaakt socio-economische factoren, globalisering, ecologische bekommernissen en geopolitieke evoluties. Opmerkelijk is dat ecologische bekommernissen alleen door verantwoordelijken van de bevoorradingsketen tot de vijf belangrijkste factoren worden gerekend. Financieel verantwoordelijken hechten het minste belang aan de globalisering, maar ook informatica-executives schatten die problematiek relatief laag in.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, onderneming |  Facebook |