23-02-18

Afrikaanse landbouw biedt weinig uitbouw uit armoede

Landbouw blijkt voor de Afrikaanse economie weinig gunstige vooruitzichten te hebben. Slechts een beperkt aantal gezinnen lukt er door landbouw in om uit armoede te geraken. Dat blijkt uit een rapport van het Chronic Poverty Advisory Network (CPAN) van het Overseas Development Institute (ODI) over Ethiopië, Rwanda, Tanzania, Kenia en Nepal, waar overal ontwikkelingsprogramma’s op basis van de landbouw werden ingevoerd om de armoede te bestrijden. De onderzoekers waarschuwen echter dat landbouw eerder geneigd lijkt om grotere bevolkingsgroepen verder in armoede te duwen. Groepen die toch uit de armoede kunnen ontsnappen, blijken zich volgens de onderzoekers van de landbouw af te keren.

“Om de armoede te bestrijden hebben veel Afrikaanse autoriteiten een programma opgezet om van bovenuit economische projecten te lanceren,” benadrukt Andrew Shepherd, programmaverantwoordelijke bij het Chronic Poverty Advisory Network (CPAN). “Gehoopt wordt dat die projecten de snelste strategie vormen om armoede te reduceren, maar blijken vaak niet aan te slaan. Meer aandacht zou daarentegen moeten worden besteed aan programma’s die groei vanaf de basis, waarbij de informele economie kan worden versterkt, stimuleren.” Er wordt aan toegevoegd dat de stad meer kansen op een uitweg uit de armoede lijkt te bieden dan het platteland.

De onderzoekers merken op dat landbouwers vaak slechts over beperkte oppervlaktes kunnen beschikken, waar de opbrengsten relatief beperkt zijn in vergelijking met de investeringen die moeten worden gedaan. Bovendien wordt gewezen op de volatiliteit van het klimaat, die het risico op armoede nog verder doet toenemen. Er moeten zoveel middelen worden geïnvesteerd dat het voor vele Afrikaanse boeren onmogelijk is winsten te maken,” benadrukt het rapport. Bovendien bleken ook genderkwesties een belangrijke impact te hebben. Huishoudens met een vrouwelijk gezinshoofd hebben immers zeven keer meer risico om opnieuw in armoede terecht te komen dan families die door een man worden geleid.

“Bij de uitrol van maatregelen moet dan ook gekeken worden naar de versterking van de vrouwelijke positie,” stippen de onderzoekers aan. “Onder meer in Tanzania bleek dat vooral gescheiden vrouwen en weduwen in een bijzonder moeilijke situatie terecht kunnen komen en het risico lopen dat hun land wordt afgenomen. Dat is te wijten aan de patriarchale structuur van de lokale maatschappij. In de stad verdwijnt dat probleem, want vrouwen hebben er kans om onderwijs te volgen en op juridische procedures beroep kunnen doen om zich te beschermen.”

Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika |  Facebook |

23-01-18

Afrika moet zwaar investeren in infrastructuur

De economische groei heeft het voorbije jaar in Afrika een duidelijke versnelling laten optekenen. Die trend zal zich ook dit jaar verdere doorzetten. De regio heeft echter zware investeringen in infrastructuur nodig. Dat staat in een rapport van de African Development Bank (ADB). Twee jaar geleden kende de Afrikaanse economie een groei met 2,2 procent en vorig jaar kon een versnelling tot 3,6 procent worden opgetekend. Onder meer wordt verwezen op het herstel van de oliemarkt. Dit jaar wordt een groei van 4,1 procent verwacht. Dat niveau zou ook volgend jaar kunnen worden vastgehouden. Oost-Afrika is de sterke groeiregio binnen de Afrikaanse economie.

De tewerkstelling kan die groei echter niet helemaal volgen. Het voorbije jaar de Afrikaanse arbeidsmarkt slechts met 1,4 procent worden uitgebreid. Vooral vrouwen en jongeren tussen vijftien en vijfentwintig jaar blijken de het zwaarst getroffen te worden door de bescheiden groei van de arbeidsmarkt. Er wordt nochtans gewaarschuwd dat in Afrika elk jaar twaalf miljoen jongeren op de arbeidsmarkt debuteren. Om daarvoor voldoende arbeidsplaatsen te kunnen creëren, moet er volgens de African Development Bank snel werk worden gemaakt van een sterkere industrialisering van het continent. Daarvoor moeten echter een aantal belangrijke knelpunten worden opgelost.

Daarbij wordt vooral gewezen naar de gebrekkige infrastructuur, onder meer op het gebied van energie, watervoorzieningen en transport. Daarnaast moeten volgens het rapport ook investeringen worden voorzien in gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en administratieve kaders. Volgens het rapport moet in Afrika jaarlijks tussen 130 miljard dollar en 170 miljard dollar in infrastructuur worden geïnvesteerd. Daarvoor moeten echter ook telkens budgetten tussen 68 miljard dollar en 108 miljard dollar worden gevonden. Twee jaar geleden bleek uiteindelijk slechts 62 miljard dollar te worden gereserveerd voor Afrikaanse infrastructuurwerken.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, infrastructuur |  Facebook |

11-01-18

Ook wildbestand slachtoffer Afrikaanse conflicten

Oorlog is een belangrijke factor gebleken in de dalende populaties van de grote Afrikaanse zoogdieren. Toch kon zelden een inkrimping worden opgemerkt tot een niveau waarop geen herstel meer mogelijk was. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University in onder meer het Gorongosa National Park. De vaststelling geeft volgens de onderzoekers aan dat zelfs in de zwaarste conflictgebieden getroffen natuurgebieden nog altijd veelbelovende kandidaten zijn voor en rehabilitatie en natuurbehoud. Dat moet volgens de onderzoekers zelfs mogelijk zijn in gebieden die historisch bijzonder vatbaar zijn conflicten.

“Er moest worden vastgesteld dat 71 procent van de beschermde natuurgebieden in Afrika sinds het eind van de tweede wereldoorlog met minstens één gewelddadig conflict is geconfronteerd,” benadrukt onderzoeksleider Joshua Daskin, professor ecologie en evolutionaire biologie aan de Yale University. “In een kwart van de getroffen regio’s duurde het conflict minstens negen jaar. Die oorlogen hebben een negatieve invloed gehad op de populaties grote zoogdieren. Populaties die in oorlogsvrije gebieden stabiel waren, bleken slechts een minieme verhoging van een conflictsituatie nodig te hebben om aan een neerwaartse spiraal te beginnen. De dieren werden vaak gejaagd voor vlees en handelsgoederen zoals ivoor.”

“Geen enkele andere factor had op de dalende populaties dezelfde consistente impact,” zegt professor Daskin nog. “Er kon geen significante invloed worden opgemerkt van gebeurtenissen zoals mijnontginning, verstedelijking, corruptie of droogte. Er was zelfs geen relatie met het aantal menselijke slachtoffers van een gewelddadig conflict. Gelukkig kon worden vastgesteld dat zelfs de meest getroffen natuurgebieden nog altijd in staat tot herstel bleken. Nagenoeg op geen enkele locatie moest een totale uitsterving van bepaalde populaties worden genoteerd. Met een gepast beleid en voldoende mogelijkheden zou het meestal mogelijk moeten zijn om het verlies tot stilstand te brengen en om te keren.”

Lees Verder

19:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, afrika |  Facebook |

21-08-17

Multinationals hebben vaak weinig inzicht in Afrikaanse consument

Een groot aantal multinationals hebben al moeten vaststellen dat hun omzetten en winsten in de Sub-Sahara onder de verwachtingen zijn gebleven, maar dat moet vooral worden toegeschreven aan overdreven verwachtingen. Dat zegt Anna Rosenberg, directeur Afrikaanse markten bij consulent Frontier Strategy Group. Daarbij wordt opgemerkt dat de bedrijven de patronen achter de koopkracht van de Afrikaanse consument hebben onderschat, terwijl ook de impact van een aantal lokale factoren zouden zijn onderschat en onvoldoende rekening zou zijn gehouden met de evoluties die de consumentenklasse in de regio heeft doorgemaakt.

“Door overdreven aandacht te besteden aan grote economische indicatoren zoals het bruto binnenlandse product en demografische data, werd ondere meer voorbij gegaan aan de uitzonderlijke inkomensverschillen die in vele Afrikaanse landen worden geregistreerd en waar men vaak een kleine elite met een extreem bestedingsbudget van een grote populatie armen met een uiterst beperkte koopkracht moet onderscheiden,” benadrukt Anna Rosenberg. “Daarom kan beter worden gekeken naar de Consumer Class Conditions Index (CCCI), waar gekeken wordt op welke manier rijkdom door de verschillende onderdelen van de maatschappij stroomt.”

Frontier Strategy Group merkt bovendien op dat meer dan de helft van de Afrikaanse volwassenen een inkomen heeft uit informele activiteiten, die niet in de officiële statistieken kunnen worden opgenomen. “Deze informele salarissen betekenen weliswaar de dat de bestedingskracht van de bevolking in realiteit wellicht hoger ligt dan door officiële statistieken worden gesuggereerd, maar anderzijds wordt het veel moeilijker om de verschuivingen in de vraag van de consumenten te voorspellen,” aldus nog Rosenberg, die verder opmerkt dat de Afrikaanse consumptie onterecht in verband wordt gebracht met een streven naar status en een imitatie van de westerse klantengroepen.

“De Afrikaanse consument is veel minder geïnteresseerd in luxemerken,” betoogt de consulenten. “Duurzaamheid wordt bij duurdere aankopen belangrijker geacht dan glitter. Bovendien kan weliswaar worden vastgesteld dat de Afrikaanse consument meer gewend raakt aan diverse westerse producten, maar toch blijft traditie een belangrijke rol vervullen. Dat kan zich onder meer manifesteren in een voorkeur voor open markten boven shoppingcenters. Bovendien bieden stadsbewoners met hun inkomen vaak steun aan verwanten in landelijke regio’s, die daardoor dikwijls meer bestedingskracht hebben dan algemeen wordt aangenomen.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multinational, afrika, consument |  Facebook |

23-04-14

Afrikaanse consument is bijzonder merkbewust

Afrikaanse consumenten zijn aanzienlijk meer merkbewust dan in andere regio’s. Dat is de conclusie van een studie van de Boston Consulting Group (BCG) bij tienduizend consumenten in acht Afrikaanse landen. De onderzoekers stelden vast dat 70 procent van de Afrikaanse respondenten van mening waren dat merken hun persoonlijke waarden vertegenwoordigden, tegenover 40 procent in Brazilië, 29 procent in China en een gemiddelde van 24 procent in de ontwikkelde markten. De onderzoekers voegen er aan toe dat 99 procent van de Afrikaanse consumenten een favoriet telefoonmerk konden noemen, terwijl bij kleding een score van 89 procent werd opgetekend.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, afrika |  Facebook |

12-04-14

Koloniale erfenis heeft grote impact op Afrikaanse wetenschap

De koloniale erfenis heeft een belangrijke invloed op de wetenschappelijke productiviteit van Afrika. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Lomé in Togo, die het voorbije anderhalf decennium de wetenschappelijke productiviteit in zevenenveertig Afrikaanse landen analyseerden. De onderzoekers zeggen dat Afrika op wetenschappelijk gebied slechts matige prestaties laat optekenen in vergelijking met de andere regio’s van de wereld. Wel wordt opgemerkt dat de Afrikaanse landen met een Britse koloniale erfenis wetenschappelijk veel productiever zijn dan naties die tot de Franse of andere invloedsferen hebben behoord.

“Op het gebied van wetenschappelijke en technologische realisaties moeten er grote verschillen worden opgetekend tussen de diverse Afrikaanse landen,” benadrukt onderzoeksleider Mawussé Komlagan Nézan Okey, professor economische wetenschappen aan de University of Togo. “Die verschillen vinden hun oorsprong in het koloniale beleid, dat ook vandaag nog altijd zijn impact laat voelen.” De onderzoeker wijst erop dat in Britse kolonies meer inspanningen werden gedaan om het hoger onderwijs bij de bevolking te promoten, waardoor de betrokken landen volgens Okey ook vandaag nog een belangrijke wetenschappelijke voorsprong hebben op andere Afrikaanse naties.

“Een grotere toegang tot het hoger onderwijs heeft ervoor gezorgd dat deze landen voor hun wetenschappelijke en innovatieve projecten meer beroep konden doen op landgenoten en minder vaak dienden terug te vallen op externe hulp,” zegt professor Okey nog. “Maar ook de impact van het talenregime mag niet worden genegeerd. Voormalige Britse kolonies hebben op taalgebied duidelijk een voordeel, aangezien zij gemakkelijker een brug kunnen slaan naar de internationale wetenschappelijke wereld, die in grote mate op de Engelse taal terugvalt. Daardoor wordt onder meer een samenwerking met vermaarde universiteiten en onderzoekscentra in het buitenland veel gemakkelijker.”

“Het Engelse taalonderwijs moet dan ook een centraal element blijven in het Afrikaanse wetenschappelijk beleid,” benadrukt Mawussé Okey. “Maar ook moeten er inspanningen gedaan worden om de samenwerking met westerse universiteiten te stimuleren, ongeacht de structuur van de oorspronkelijke koloniale banden.”

Lees Verder

10:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, wetenschap |  Facebook |

20-02-14

China gedraagt zich in Afrika als een koloniale mogendheid

China gaat in Afrika tewerk zoals de koloniale mogendheden zich in het verleden op het continent hebben gedragen. Die houding heeft echter desastreuse gevolgen voor het Afrikaanse leefmilieu. Dat zegt de Britse primatologe Jane Goodall. China heeft het voorbije decennium zwaar geïnvesteerd in Afrikaanse grondstoffen, het ontwikkelen van mijnen en oliebronnen en de aanleg van infrastructuurwerken. Activisten beschuldigen Chinese bedrijven er echter van om bij hun projecten geen enkele aandacht te hebben van de ecologische impact van hun projecten. Jane Goodall zegt dat de Afrikaanse bevolking opnieuw het slachtoffer wordt van deze nieuwe golf van kolonialisme.

“China herhaalt in Afrika het kolonialistische beleid van het verleden,” voert Jane Goodall aan. “China wil de Afrikaanse grondstoffen om zijn economische groei te ondersteunen, net zoals de koloniale mogendheden voordien hebben gedaan. De Afrikaanse natuurlijke rijkdommen worden uitgeput, maar uiteindelijk blijft de lokale bevolking verarmd achter. De situatie dreigt bovendien nog grotere gevolgen te hebben dan in het verleden. China is immers veel groter dan de voormalige koloniale mogelijkheden en kan ook gebruik maken van verbeterde technologische middelen. Afrika dreigt dan ook met een regelrechte ramp geconfronteerd te worden.”

Jane Goodall wijst er ook op dat China een belangrijke markt is voor ivoor en andere dierlijke producten, waardoor de stroperij in Afrika tot een absoluut recordniveau is gestegen. Toch stelt de primatologe zich optimistisch op. “China maakt een belangrijke verandering door,” meent ze. “De Chinese autoriteiten hebben beslist om illegale ivoorvoorraden te vernielen. Dat zou tien jaar geleden, zelfs onder zware internationale druk, nooit het geval zijn geweest. “Tien jaar geleden zou de Chinese overheid ook nooit een verbod hebben uitgevaardigd op het serveren van haaievinnensoep tijdens officiële banketten.”

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, afrika |  Facebook |

02-12-13

Geboortecontrole kan belangrijke impact hebben op Afrikaanse economie

Geboortecontrole kan in Afrika leiden tot een hoger opleidingsniveau, een grotere participatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt en economische groei. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Radbouw Universiteit in Nijmegen. Moeders die in een korte tijdsspanne meerdere kinderen ter wereld brengen, hebben volgens de onderzoekers minder opportuniteiten om werkgelegenheid te vinden. Deze gezinnen genereren volgens de studie ook minder rijkdom. Er wordt echter opgemerkt dat toegang tot contraceptiva en informatiecampagnes deze problemen kunnen reduceren en vrouwen de mogelijkheid bieden om de geboorte van hun kinderen beter te plannen.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geboortecontrole, afrika |  Facebook |

01-12-13

Afrika heeft jaarlijks 200 miljard dollar nodig voor strijd tegen klimaatverandering

Afrika zal mogelijk jaarlijks tussen 200 miljard dollar en 350 miljard dollar moeten besteden om over een halve eeuw de impact van de klimaatverandering op te kunnen vangen. Dat is de conclusie van een rapport van het United Nations Environment Programme (Unep). Een groot gedeelte van die investeringen zal volgens het rapport moeten worden voorzien om de Afrikaanse infrastructuur voor te bereiden op de stijgende zijspiegel en de grotere stormactiviteit. Ook dreigen miljarden dollar inkomsten verloren te gaan door een reductie van de landbouwopbrengsten. Tot het einde van dit decennium bedragen de adaptatiekosten voor Afrika volgens het rapport al tussen 7 miljard dollar en 15 miljard dollar per jaar.

Lees Verder

11:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, klimaatverandering |  Facebook |

23-11-13

MTN Group meest waardevolle merk van Afrika

Mobiele telecomoperator MTN Group uit Zuid-Afrika is het meest waardevolle merk van het Afrikaanse continent. Dat is de conclusie van een rapport van African Business Magazine. MTN Group heeft volgens het rapport een merkwaarde van 4.655 punten, waarmee de mobiele telecomoperator een grote voorsprong heeft op zijn rechtstreekse concurrenten Woolworths (1.294), Shoprite (1.115) en PicknPay (1.035), drie Zuid-Afrikaanse retailers. Naast deze vier bedrijven is Zuid-Afrika met brouwer Castle op een zesde plaats en het voedingsconcern Tiger Brands op een tiende plaats nog twee vertegenwoordigers in de top tien. Nigeria is met drie merken vertegenwoordigd in de top tien. De resterende plaats is voor Kenia.

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mtn group, afrika |  Facebook |

12-11-13

Illegale geldstromen kosten Afrika één miljard dollar per week

Afrika heeft de voorbije drie decennia wekelijks 1 miljard dollar verloren aan illegale kapitaalvlucht. Dat heeft de hulporganisatie Oxfam gezegd. Er wordt aan toegevoegd dat de ontdekking van talloze nieuwe bronnen van grondstoffen in Afrika die problematiek in de toekomst nog meer op de spits dreigt te drijven. Oxfam benadrukt echter dat het bedrijfsleven een belangrijke inbreng kan hebben om deze problemen te helpen aanpakken. Weliswaar kunnen buitenlandse bedrijven het corrupte beleid van overheden niet corrigeren, maar ze kunnen volgens Oxfam wel stoppen met het exploiteren van het gebrek aan ethiek van een aantal Afrikaanse leiders en ambtenaren.

“Elke dag worden in Afrika nieuwe bronnen van grondstoffen ontdekt en ontwikkeld,” merkt Winnie Byanyima, executive director van Oxfam, op. “Die nieuwe ontwikkelingen zorgen voor gigantische inkomsten, die tientallen miljarden dollar belastingen voor de bouw van scholen en ziekenhuizen kunnen opleveren. Dat kan echter alleen gerealiseerd worden wanneer die nieuwe rijkdom in Afrika blijft. In het verleden zijn die opbrengsten in echter vaak in Zurich of Londen in plaats van in Zambia of Liberia terecht gekomen.” Byanyima verwijst daarbij naar een rapport van de African Development Bank, die berekend heeft dat het continent de voorbije drie decennia 1,4 biljoen dollar aan illegale geldstromen heeft verloren.

Exportlanden zoals Nigeria, Egypte en Zuid-Afrika zouden daarbij met een verlies van 732,8 miljard dollar het ergst zijn getroffen. “Nieuwe minerale ontginningen van onder meer ijzererts, olie, gas, goud en steenkool - voor een totale waarde van 11 miljard dollar - in landen zoals Guinea, Ghana, Liberia, Tanzania en Mozambique, dreigen het toneel te zullen worden van nieuwe illegale geldstromen,” waarschuwt Oxfam. Daarbij wordt opgemerkt dat ook westerse bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen en erover moeten helpen waken dat de opbrengsten van die lokale rijkdommen ten goede komen aan de lokale Afrikaanse bevolking.

“Het beheer van de rijkdom die met de ontginning van grondstoffen wordt gecreëerd, zal bepalend zijn voor de duurzaamheid van de fragiele economische Afrikaanse groei,” voert Nic Cheeseman, directeur van het African Studies Center aan de Oxford University, aan. “Er moeten dan ook inspanningen worden gedaan om te achterhalen op welke manier de Afrikaanse landen hun grondstoffen-industrieën het best kunnen beheren. Daarbij mag echter niet enkel gekeken worden naar de Afrikaanse overheden. Multinationals en buitenlandse regeringen hebben in het verleden in Afrika vooral eigenbelang nagestreefd. Ook die partijen moeten helpen garanderen dat de Afrikaanse rijkdom aan de lokale bevolking ten goede komt.”

Er wordt echter aan toegevoegd dat dit streven een grote uitdaging dreigt te worden. Uit een onderzoek van de organisatie Civicus is immers gebleken dat de meeste Afrikaanse landen met nieuwe grondstoffen-productie de hoogste corruptie-niveaus van de hele wereld laten optekenen. Bovendien tonen ramingen van de ontwikkelingsorganisatie Christian Michelsen Institute (CMI) aan dat elke dollar olie-export in Afrika gepaard gaat met een bedrag tussen 11 dollarcent en 26 dollarcent aan illegale kapitaalvlucht.

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, illegale geldstromen |  Facebook |

19-10-13

Afrikaanse markt wordt belangrijk doelwit voor luxesector

De Afrikaanse markt wordt de volgende jaren een belangrijk doelwit voor de producenten van luxegoederen. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Euromonitor International. Opgemerkt wordt dat de sector de Afrikaanse regio door de grote politieke instabiliteit lange tijd heeft links laten liggen, maar steeds meer aangetrokken wordt door de toenemende rijkdom uit de winning van olie en gas, wat aanleiding heeft gegeven tot een belangrijke economische groei en de vorming van een klasse superrijken met een exclusieve smaak in landen zoals Nigeria, Angola, Ghana, Mozambique en Kenia. De voorbije jaar heeft de verkoop van luxeproducten in de regio al een stijging met 35 procent laten optekenen.

Ook de volgende jaren zal de Afrikaanse luxemarkt volgens Euromonitor met 33 procent verder blijven groeien. “Afrika is na Asia-Pacific de snelstgroeiende economische markt van de wereld,” wordt opgemerkt. “Bovendien vertegenwoordigt Afrika ook vijf van de tien snelstgroeiende nationale economieën van de wereld. Dat zal zich vertalen in hogere inkomens en toenemende bestedingsbudgetten bij de Afrikaanse consument. Daarmee zullen vele Afrikanen naast de basisbehoeftes voor de eerste keer eindelijk ook andere goederen kunnen kopen, waardoor ook de luxesector in de regio uitzicht krijgt op een belangrijke return-on-investment.”

Zuid-Afrika en Nigeria vormen de belangrijkste groeimarkten op het Afrikaanse content. Nigeria behoort inmiddels tot de twintig grootste champagnemarkten van de wereld. Fflur Roberts, hoofdonderzoeker luxeproducten bij Euromonitor, waarschuwt wel dat de sector in Afrika met een aantal belangrijke hindernissen moet rekening houden. “Hoewel de Afrikaanse middenklasse een belangrijke groei kent, blijft armoede een groot probleem,” merkt Roberts op. “Bovendien kunnen ook de zwakke infrastructuur, onderontwikkelde retailmarkten en een gebrek aan merkenkennis de nodige barrières opwerpen. Bovendien kan ook corruptie en politieke instabiliteit een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van de sector.”

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, afrika |  Facebook |

12-10-13

Afrikaanse economische groei kan armoede niet wegwerken

Hoewel onophoudelijk gewag gemaakt wordt van de Afrikaanse economische groei, blijft een groot gedeelte van het continent gevangen in armoede. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers merken op dat ongeveer één op vijf Afrikanen nog altijd frequent geconfronteerd wordt met een gebrek aan voeding, zuiver water en geneeskundige zorgen. Die vaststelling geeft volgens de wetenschappers aan dat de economische groei niet doorsijpelt naar de armste bevolkingsgroepen van het Afrikaanse continent. Afrikaanse regeringen mogen volgens de onderzoekers niet alleen kijken naar economische groei, maar ook naar het bestrijden van de armoede.

“De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er een duidelijke kloof bestaat tussen de economische groei en de hardnekkigheid van armoede,” benadrukt onderzoeker Carolyn Logan, professor politieke wetenschappen aan de Michigan State University. Uit de studie, die in vierendertig Afrikaanse landen werd uitgevoerd, bleek dat 17 procent van de respondenten toegaf dikwijls met een gebrek aan voeding geconfronteerd te worden, terwijl 22 procent geregeld geen enkele toegang tot zuiver water had en 20 procent vaak geen mogelijkheid tot medische zorgen genoot. Bovendien bleek dat ongeveer 50 procent van de Afrikanen minstens occasioneel met deze problemen diende af te rekenen.

“De problemen blijken het meest te zijn geconcentreerd in het westen en het oosten van Afrika,” merkt professor Logan nog op. “In het noorden en het zuiden van het continent is de problematiek minder acuut.” De onderzoekers stelden verder vast dat 53 procent van de Afrikanen een negatieve perceptie hebben over hun nationale economie. Bovendien bleek dat 38 procent van mening was dat de toestand van hun nationale economie het voorbije jaar nog verslechterd is. Volgens 56 procent voert hun regering een slecht economisch beleid, terwijl 69 procent van oordeel is dat te weinig inspanningen worden gedaan om de levensstandaard van de arme bevolking te verbeteren.

Volgens 71 procent van de Afrikanen wordt onvoldoende gedaan om nieuwe banen te creëren, terwijl 76 procent van mening is dat de overheid niet voldoende inzet toont om de inkomenskloof te verminderen.

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, economische groei |  Facebook |

12-08-13

Bestedingskracht Afrikaanse consument neemt snel toe

De bestedingen van de consumenten in Afrika kennen een snelle groei, waardoor aan marketeers belangrijke opportuniteiten worden geboden in te pikken op de vraag naar bekende merken en producten die gebruiksvriendelijk zijn en de status van de eigenaar versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Euromonitor International. De onderzoekers merken op dat de consumentenbestedingen in de Sub-Sahara tegen het einde van het decennium tot 1.134 miljard dollar zullen zijn toegenomen. Dat komt overeen met een bedrag van 1.088 dollar per persoon. Hoewel dat cijfer in China al in het midden van het voorbije decennium werd gehaald, is er volgens Euromonitor International toch sprake van een belangrijke groei.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, consumptie |  Facebook |

08-08-13

Afrika gaat harder optreden tegen import van e-waste

De Afrikaanse landen hebben opgeroepen om over het hele continent actie te voeren tegen de import van elektronisch afval, met inbegrip van oude computers en mobiele telefoons uit Europa, waar de strenge milieuwetgeving het goedkoper maakt de afgeschreven elektronica te exporteren dan in eigen regio te verwerken. Aangevoerd wordt dat een aantal producten naar Afrika worden verstuurd als goederen voor hergebruik, hoewel ze in de praktijk door defecten of een verouderde technologie onmogelijk nog op de markt kunnen worden gebracht. Over drie jaar moet in Europa 45 procent van de elektronische producten worden gerecycleerd. Over zes jaar moet die recyclage zijn opgelopen tot 65 procent.

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, e-waste |  Facebook |

24-07-13

Grote hotelketens zien vooral groei op de Afrikaanse markt

De grote hotelketens breiden hun aanwezigheid op de Afrikaanse markt gevoelig uit. Daarmee hopen ze te kunnen inspelen op de grote economische groei van de regio en een aantal belangrijke demografische trends. Dat zegt Trevor Ward, topman van de gespecialiseerde consulent W Hospitality Group. Daarbij wijst de consulent dat de geplande hotel-ontwikkelingen in de Sub-Sahara met 23 procent zijn gestegen, terwijl ook in Noord-Afrika sprake is van een groei met 9 procent. In de regio Asia-Pacific is er nog sprake van een toename met 8,5 procent, maar in Europa valt dat cijfer terug tot 4 procent.

Lees Verder

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hotel, afrika |  Facebook |

26-06-13

Toenemende inkomenskloof remt Afrikaanse groei

Afrika blijft ook de volgende jaren één van de snelstgroeiende regio's, maar die vooruitgang wordt afgeremd door een toenemende inkomenskloof. Dat is de conclusie van een rapport van de Verenigde Naties en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. In het rapport wordt opgemerkt dat de Afrikaanse economie dit jaar een groei zal kennen met 4,8 procent. Volgend jaar zou dit groei nog verder worden doorgetrokken tot 5,3 procent door het herstel na de conflicten in Noord-Afrika en het effect van de Europese schuldencrisis.

Anderzijds moet er volgens het rapport rekening gehouden worden met blijvende conflicten, fragmentatie, politieke kwetswaarheid en de afhankelijkheid van sommige landen van buitenlandse ontwikkelingshulp, waardoor een onevenwichtig groeipatroon wordt geregistreerd. "De economische groei gaat gepaard met een onvoldoende reductie van de armoede, een aanhoudende werkloosheid, een toenemende inkomens-ongelijkheid en in een aantal landen ook een achteruitgang op het gebied van gezondheid en onderwijs," aldus de auteurs.

"In het begin van de jaren negentig werd 57 procent van de Afrikaanse bevolking met armoede geconfronteerd," merkt Andris Piebalgs, Europees Commissaris voor ontwikkeling, op. "Tegen het midden van dit decennium zal dat cijfer zijn teruggevallen tot 42 procent. Toch blijft absolute armoede een groot probleem. Afrika zal de enige regio in de hele wereld zijn die er niet zal in slagen om tegen het midden van het decennium de armoede te halveren. Te weinig mensen zien de Afrikaanse transformatie in hun inkomen weerspiegeld."

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, inkomenskloof |  Facebook |

08-06-13

Afrikaanse bevolking krijgt nauwelijks compensaties voor onteigeningen

In Afrika krijgt de lokale bevolking nauwelijks compensaties voor de onteigening van gebieden die worden toegewezen aan projecten van buitenlandse bedrijven. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de University of Georgia over industriële projecten in Ghana, Mozambique, Tanzania en Zambia. De onderzoekers stellen dat de betrokken landen weliswaar een uiteenlopende wetgeving hanteren, maar in praktijk blijken de projecten volgens hen steevast nadelig uit te draaien voor de lokale bevolking.

Lees Verder

10:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, onteigening |  Facebook |

31-05-13

Afrika kan economische kloof met westerse wereld snel overbruggen

Afrika heeft de mogelijkheden om de economische kloof met het westen snel te overbruggen. Dat zegt de Nederlandse professor Ewout Frankema, docent agrarische geschiedenis aan de Universiteit Wageningen. De wetenschapper merkt op dat er immers een einde lijkt te komen aan een aantal historische factoren die een snelle agrarische evolutie tot nu toe hebben geblokkeerd. De onderzoeker wijst daarbij op de ontwikkelingen op het gebied van transport en vervoer, de verstedelijking en politieke veranderingen.

"Tot dusver is de Sub-Sahara achtergebleven bij de economische ontwikkeling van het westen en Azië," zegt professor Frankema. "In veel Afrikaanse landen is de voedselproductie per hoofd van de bevolking in vergelijking met de jaren zestig zelfs gedaald. Door de ecologische omstandigheden is de landbouw in grote delen van Afrika noodgedwongen extensief, die minder geschikt zijn om een agrarische revolutie te realiseren. De Afrikaanse landbouw is echter allerminst primitief en heel wel in staat de eigen bevolking te voeden. De jongste twintig jaar is er een enorme potentie aan industriële technologie beschikbaar gekomen."

"Door vooruitgang op het gebied van transport en communicatie zijn afstanden bovendien veel minder belangrijk geworden en door de verbeterde communicatie krijgen commercieel ingestelde boeren gemakkelijker toegang tot nuttige informatie," stipt Ewout Frankema nog aan. "Ook is het duidelijk dat de bevolkingsgroei en urbanisatie zullen leiden tot een toenemende vraag naar voedsel, waarbij de groeiende middenklasse in staat zal zijn hogere prijzen te betalen. Ook macro-economisch zijn de vooruitzichten voor vele Afrikaanse landen veel verbeterd, terwijl de politieke structuur eveneens verschuift, waarbij politieke leiders steeds meer rekening dienen te houden met de wil van de kiezer."

De Nederlandse wetenschapper ziet echter wel grote contrasten tussen de verschillende Afrikaanse landen. Frankema zegt relatief optimistisch te zijn over de Westafrikaanse kuststrook en relatief compacte landen met een intensief landgebruik, zoals Rwanda, Burundi en Oeganda. Minder positief zijn volgens hem echter de vooruitzichten van landen in het binnenland, zoals Niger en Tsjaad, of voor grote koloniale constructies zoals Congo, Soedan of Nigeria. Die evoluties dreigen volgens Frankema de ongelijkheid binnen het continent nog te verscherpen en de migratiestromen tussen de verschillende landen te doen toenemen.

Lees Verder

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, economie |  Facebook |

16-05-13

Europese Unie moet zich focussen op China en Afrika

China en Afrika vormen de volgende twintig jaar een belangrijke motor van economische groei en Europa moet die realiteit aanpakken om met die regio's banden te smeden en hen niet als een bedreiging bestempelen. Dat heeft Pascal Lamy, directeur-generaal van de World Trade Organisation (WTO), tijdens de European Business Summit, gezegd. Lamy wees er daarbij op dat 19 procent van de Europese groei zich de volgende tien jaar buiten de eigen regio zou bevinden. China zal volgens hem één derde van die externe vertegenwoordigen.

"Een toenemend economisch en politiek engagement met opkomende economieën is cruciaal voor de Europese groei," merkt Pascal Lamy op, die toegaf zich bezorgd te maken over de huidige handelsconflicten tussen China en Europa over subsidies die door het Aziatische land aan zijn producenten van zonnepanelen en telecom-apparatuur worden toegekend. Ondanks die wrijvingen is er volgens de topman van de World Trade Organisation een duidelijke grond om naar een stevig partnership te streven.

"De Europese Unie moet nog altijd een overtuigende groeistrategie voorleggen," merkte ook Elvire Fabry, onderzoeker bij de organisatie Notre Europe, op. "Er is geen enkele aanwijzing dat de politieke leiders de stap kunnen zetten om verder te kijken dan de interne problemen en overschakelen op de wereldwijd strategisch denken." Pascal Lamy wees er ook nog op dat de Europese Unie ook Afrika, dat tegen het einde van het volgend decennium anderhalf miljard inwoners zal tellen, niet mag vergeten.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, china, afrika |  Facebook |

01-05-13

China investeert massaal in Afrikaanse ontwikkelingsprojecten

De Chinese regering heeft op tien jaar 75,4 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van Afrika. Dat is de conclusie van een rapport van het Center for Global Development. De Amerikaanse denktank merkt op dat China met dat bedrag dicht in de buurt van de investeringen van de Verenigde Staten in Afrikaanse projecten komt, maar de Chinese hulpprojecten hebben volgens het rapport een totaal ander karakter. Een groot gedeelte van de Chinese hulp blijkt immers buiten de officiële ontwikkelingskanalen te vallen.

Volgens het Center for Global Development heeft China op tien jaar tijd 1.673 officieuze projecten in vijftig Afrikaanse landen ondersteund, gaande van budgetten voor dammen of sportstadions tot financiering van de ontginning van grondstoffen. Aan officiële ontwikkelingshulp werd volgens het rapport daarentegen slechts 1,1 miljard dollar besteed. De onderzoekers merken op bijzonder moeilijk cijfers te hebben kunnen verkrijgen van Chinese officiële instanties en voeren aan dat het land systematisch zijn investeringen in deze ondersteunende project minimaliseert.

Uit het rapport van de denktank blijkt dat Ghana met een bedrag van 11,4 miljard dollar de grootste begunstigde was van de Chinese hulp, gevolgd door Nigeria met 8,4 miljard dollar en Soedan met 5,4 miljard dollar. Ook wordt opgemerkt dat een aantal landen bijzonder afhankelijk zijn geworden van Chinese financieringen. In Ghana vertegenwoordigt de Chinese investering inmiddels 5,3 procent van de totale nationale economie. Ook in Zimbabwe bedraagt dat aandeel 4,1 procent en in Mauritanië loopt dat cijfer zelfs op tot 16 procent.

Burkina Faso, Swaziland, Gambia en Sao Tome waren de enige Afrikaanse landen die geen Chinese steun hebben ontvangen. Deze landen hebben echter officieel Taiwan, de aartsvijand van China, erkend.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, afrika, ontwikkeling |  Facebook |

16-04-13

Afrika blijft sneller groeien dan wereldwijde economie

De economische groei in de Sub-Sahara zal de volgende drie jaar gevoelig hoger liggen dan het wereldwijde gemiddelde. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank. Door de stijgende prijzen van grondstoffen, een toename van de investeringen en een algemene heropleving van de wereldeconomie zal de economische groei van het Afrikaanse continent volgens het rapport tot meer dan 5 procent oplopen. Er wordt echter aan toegevoegd dat de Afrikaanse regeringen meer inspanningen dienen te leveren om ervoor te zorgen dat die groei ook de armoede terugdringt. Risico's blijven de crisis in de Europese Unie en een mogelijk dalende vraag naar grondstoffen in China.

De wereldwijde economie zal volgens de Wereldbank dit jaar een gemiddelde groei kennen van 2,4 procent. Er wordt aan toegevoegd dat de directe buitenlandse investeringen zullen blijven stijgen en over twee jaar in Afrika een bedrag van 54 miljard dollar zullen bereiken. De Wereldbank merkt op dat de Afrikaanse economische groei het voorbije decennium geleid heeft tot een gevoelige daling van de armoede. Op het einde van het voorbije decennium verdiende nog 48,5 procent van de Afrikaanse bevolking minder dan 1,25 dollar per dag, tegenover 58 procent in het midden van de jaren negentig.

"Indien de middelen een een gepaste wijze worden aangewend, kan Afrika uitkijken naar een verdere groei, een verdere afbouw van de armoede en een grotere deelname aan de welvaart," merkt Punam Chuhan-Pole, econoom bij de Wereldbank op. "De regio wordt echter nog altijd geconfronteerd met een grote inkomensongelijkheid en een grote afhankelijkheid van de export van mineralen en mijnproducten. Landen met grote grondstoffenvoorraden, zoals Equatoriaal Guinea, Nigeria en Gabon maken minder vooruitgang in het bestrijden van armoede dan andere Afrikaanse landen."

Lees Verder

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, wereldbank |  Facebook |

05-03-13

Westen moet zijn koloniale houding tegenover Afrika laten varen

Indien de westerse landen hun marktaandeel tegenover China en andere opkomende markten niet willen verliezen, moeten ze hun koloniale houding tegenover Afrika laten varen. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma tegenover de Britse zakenkrant Financial Times gezegd. Zuma stelde daarbij dat de westerse regering een psychologisch probleem hebben en er nog altijd op uit zijn om Afrika vanuit een machtpositie de les te lezen. Ook westerse bedrijven moeten volgens Zuma hun investeringsstrategieën wijzigen indien ze willen vermijden dat Afrika zich zou wenden toe nieuwe partners die hen op een andere manier behandelen. Hij voegde er aan toe dat financiële instellingen Afrika hebben uitgeperst in plaats van te helpen.

Lees Verder

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: westen, afrika |  Facebook |

20-02-13

Illegale olifantenjacht in Afrika weerspiegelt bijzonder zware crisis

Er zijn het voorbije jaar in Afrika opnieuw meer dan 25.000 olifanten illegaal gedood. Dat heeft John Scanlon, secretaris-generaal van Convention on International Trade in Endangered Species (Cites), gezegd. Het aantal gedode olifanten lag volgens Scanlon het voorbije jaar daarmee opnieuw hoger dan het jaar voordien. Iain Douglas-Hamilton, oprichter van de organisatie Save the Elephants, stelde dat de tol in pure aantallen in de jaren zeventig en tachtig weliswaar zwaarder was, maar zegt dat er zonder meer van een bijzonder zware crisis gewag gemaakt kan worden. Douglas-Hamilton voert daarbij aan dat er minder olifanten zijn dan veertig jaar geleden, terwijl de vraag naar ivoor blijkbaar blijft toenemen.

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olifant, afrika |  Facebook |

20-01-13

Afrika moet kansen krijgen zelf voldoende voedsel te produceren

De voedselproductie in Afrika kent een duidelijk stijgende trend, maar toch blijft het voedseltekort in de armste landen van het continent toenemen. Dat is de conclusie van een rapport van de hulporganisatie Oxfam. Er wordt aan toegevoegd dat Europese donoren en Afrikaanse regeringen meer moeten investeren in kleinschalige landbouwbedrijven en aan de landelijke bevolking een grotere inspraak bieden in het beslissingsproces. Volgens Oxfam worden meer dan 230 miljoen mensen in de Sub-Sahara met een voedseltekort geconfronteerd. Dat betekent een stijging met 38 procent tegenover twintig jaar geleden.

"In de Sub-Sahara wordt één op vier inwoners geconfronteerd met een voedseltekort," merkt Oxfam op. "In vele Afrikaanse landen is er nochtans duidelijk een positieve evolutie merkbaar op het gebied van voedselbeschikbaarheid en voedingswaarde, maar de beperkte toegang tot landbouwgrond en onderinvesteringen in de agriculturele sector houdt nog altijd veel Afrikanen in armoede. Er moet meer aandacht worden besteed aan de landbouw, want die zorgt voor het inkomen van de meerderheid van de Afrikanen."

Ricardo Fuentes-Nieva, hoofd onderzoek bij de Britse afdeling van Oxfam, merkt op dat Afrika theoretische nochtans is staat is om voldoende voedsel te produceren om de hongersnood te bestrijden en de voedingswaarde te verbeteren, op voorwaarde dat de landbouwsector de gepaste ondersteuning zou krijgen van het nationale en internationale beleid. "Onderzoek heeft echter al gewezen op een onderinvestering in onderzoek, training, irrigatie en opslag, waardoor de landbouwproductie in de Sub-Sahara onder druk blijft staan," aldus nog Oxfam.

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, voeding, honger |  Facebook |

16-01-13

Europees geld voor Afrikaans wegennet dreigt grotendeels verloren te gaan

De Europese Unie heeft miljarden euro geïnvesteerd in de bouw van een wegennetwerk in Afrika, maar die inspanningen dreigen door een gebrek aan onderhoud grotendeels verloren te gaan. Dat is de conclusie van een evaluatie van het European Development Fund (EDF) door het European Court of Auditors. Er wordt opgemerkt dat de Europese Unie tussen het midden van de jaren negentig en het begin van dit decennium in totaal 7,4 miljard euro heeft geïnvesteerd in het Afrikaanse snelwegennet, maar die projecten hebben volgens het rapport niet het gewenste resultaat gehad omdat de landen van bestemming er niet in slagen om de trajecten degelijk te onderhouden. Er degelijk netwerk is nochtans noodzakelijk in de regio, want meer dan 80 procent van de cargovervoer in de Sub-Sahara gebeurt langs het wegvervoer.

Lees Verder

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, wegverkeer, vervoer |  Facebook |

15-01-13

Baidu mikt op het Afrikaanse mobiele internet

Het Chinese online zoekmachinebedrijf Baidu heeft met het Franse concern Telecom een partnership gesloten om het gebruik van het mobiele internet te stimuleren. In de overeenkomst is voorzien dat France Telecom de mobiele browser van Baidu zal installeren op Android-telefoons voor consumenten in Afrika en het Midden-Oosten. Baidu wijst erop dat de vraag naar mobiele telefoons tijdens de tweede helft van vorig jaar in de regio een verdubbeling heeft gekend.

Afrika wordt de volgende jaren één van de meest dynamische telecomregio’s van de wereld. De vraag naar mobiel internet met smartphones kent er een grote toename, aangezien de beschikbaarheid van vaste telefoonlijnen op het continent heel beperkt blijft. France Telecom zegt te verwachten dat zijn mobiele telefoons voor vele Afrikanen de belangrijkste toegang tot het internet zullen vormen. De mobiele penetratie kent in Afrika een grote variatie, gaande van 17 procent in Congo tot 102 procent in Tunesië.

Baidu merkt op de regio van het Midden-Oosten en Noord-Afrika als een bijzonder belangrijk gebied te bestempelen. De nieuwe browser die door Baidu en Orange, dochter van France Telecom, wordt aangeboden, is speciaal ontworpen om data te compresseren en gebruikers een gemakkelijke toegang te bieden tot webdiensten zoals Wikipedia, Facebook en Twitter. Orange heeft het over een pragmatisch partnership dat het Franse bedrijf toelaat het gebruik van het mobiele internet te stimuleren, terwijl Baidu zijn kennis over de markt kan opschroeven en zijn publiek kan uitbreiden.

Lees Verder

19:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baidu, france telecom, afrika |  Facebook |

13-01-13

Arabische investeerders kijken steeds vaker naar Afrika

Investeerders uit de Arabische Golfregio richten zich steeds meer op Afrika, dat onder meer op het gebied van grondstoffen bijzonder veel mogelijkheden biedt. Daarmee wordt een duidelijke verschuiving opgetekend bij de Arabische investeerders, die zich in het verleden vooral gefocust hebben op de Verenigde Staten Europa. Er wordt aan toegevoegd dat de stroom van Arabisch geld een belangrijke pijler kan worden voor de verdere Afrikaanse groei. Voor de Arabische landen biedt Afrika anderzijds investeringsmogelijkheden voor de rijkdom die door de petroleumsector is opgebouwd.

“De Amerikaanse en Europese markten lijken voor Arabische investeerders niet meer zo aantrekkelijk dan enkele jaren geleden,” geeft Ahmed Heikal, voorzitter van de investeringsmaatschappij Citadel Capital, toe. “Er zijn ook een aantal positieve beweegredenen. Afrika kent immers een snelle groei, met een bevolking die over steeds grotere bestedingsmogelijkheden beschikken. Bovendien heeft men de indruk dat grote gedeelten van het Afrikaanse content beter worden geleid en politiek stabieler zijn geworden.”

Bovendien wordt opgemerkt dat Afrika ook bijzonder interessante mogelijkheden biedt voor de woestijnlanden van de Golfregio. Het Afrikaanse continent is immers een belangrijke voedselproducent en heeft ook grote mogelijkheden op het gebied van landbouw. Daarnaast wordt opgemerkt dat Afrika op dit ogenblik een evolutie doormaakt die de Golfregio zelf het voorbije decennium heeft gekend. Onder meer wordt opgemerkt dat de expertise van de Golfregio op het gebied van onder meer luchthavens, havens en communicatienetwerken in Afrika kan worden verzilverd.

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: golfregio, afrika, investeringen |  Facebook |

05-12-12

Wegeninfrastructuur tekent aids-landkaart in Afrikaanse Sub-Sahara

Wegeninfrastructuur en geografische toegankelijkheid hebben een belangrijke impact op de verspreiding van het hiv-virus in de Afrikaanse Sub-Sahara. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Florida. Transportnetwerken en verbindingen hebben volgens de onderzoekers een groter verband met de verspreiding van het hiv-virus dan de louter lijnrechte geografische afstand. Onder meer wordt opgemerkt dat de slechte verbindingen in Centraal-Afrika de groei van de epidemie initieel hebben afgeremd en verklaren waarom op dit ogenblik de hiv-besmettingen in de regio op een relatief laag niveau blijven, terwijl elders een sterke toename wordt opgemerkt. De onderzoekers zeggen te hopen dat hun studie kan helpen om een inzicht te krijgen op welke cultuur en andere factoren een impact kunnen hebben op de verspreiding van aids.

Lees Verder

18:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, sub-sahara, aids |  Facebook |

Op vijftig jaar tijd driekwart Afrikaanse savanne verdwenen

De voorbije vijftig jaar is ongeveer driekwart van de Afrikaanse savanne verdwenen. Tegelijkertijd is ook de leeuwenpopulatie in de regio met meer dan twee derde ingekrompen. Dat is de conclusie van een rapport van de Duke University. Op dit ogenblik zouden in de Afrikaanse savanne nog ongeveer 32.000 leeuwen leven. In het begin van de jaren zestig zou die populatie nog ongeveer 100.000 exemplaren hebben geteld. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat er over het hele Afrikaanse continent minder dan zeventig geïsoleerde savanne-gebieden kunnen worden aangetroffen waar de impact van aanwezigheid van de mens voldoende beperkt is gebleven. Slechts tien gebieden zouden voldoende voorwaarden bieden om de leeuwen een ernstige overlevingskans te bieden. Deze gebieden bevinden zich volgens het rapport meestal in nationale parken. Vooral in West-Afrika zou er nauwelijks een leefbare biotoop zijn overgebleven.

Lees Verder

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, savanne |  Facebook |