03-05-16

Agressie op vliegtuigen vaak toegeschreven aan klasseverschil

Aan boord van vliegtuigen kunnen reizigers heel wat bronnen van frustratie vinden, maar de grootste aanleiding voor agressief gedrag tijdens de vlucht is het klasseverschil tussen de verschillende categorieën reizigers. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto in Canada. Vastgesteld werd dat reizigers uit economy-klasse bijna vier keer vaker problemen veroorzaken wanneer ze vaststellen dat in hetzelfde vliegtuig ook een aanbod eersteklasse aanwezig is. Daarmee geeft het klasseverschil volgens de onderzoekers bijna evenveel risico op problemen dan een vertraging van meer dan negen uur.

“Reizigers kunnen in een vliegtuig veel redenen vinden om zich ergeren,” geeft onderzoeksleider Katherine DeCelles, professor organisatiegedrag aan de University of Toronto, toe. “Men wordt er geconfronteerd met een nijpend gebrek aan beenruimte, terwijl men voortdurend het risico loopt een por te krijgen van een buur. Vaak wordt de situatie nog verergerd door schreeuwende kinderen, hoge temperaturen en onverwachte vertragingen waarvoor geen enkele verklaring wordt gegeven. Toch is gebleken dat er nog andere factoren bepalend zijn voor de sfeer aan boord van een vliegtuig.

Wanneer dieper wordt gekeken, blijkt immers vooral de aanwezigheid van een luxeklasse het merendeel van de reizigers voor het hoofd te stoten. “Door de aanwezigheid van verschillende klassen, wordt een ongelijkheid gecreëerd die agressie in de hand kan werken,” benadrukt professor DeCelles. “Wanneer mensen zich achtergesteld voelen, wordt vaak een aandrang tot agressie gevoeld.” Ook werd vastgesteld dat het risico op problemen meer dan een verdubbeling kende wanneer de passagiers bij het instappen eerst door de luxeklasse moeten passeren vooraleer ze hun eigen plek in een economy-zetel bereiken in plaats van rechtstreeks de eigen klasse te kunnen betreden.

De passage van de economy-passagiers blijkt echter ook bij de reizigers in firstclass een neiging tot agressie op te wekken. De firstclass-passagier wordt zich volgens Katherine DeCelles door de passage van andere reizigers meer bewust van zijn hogere status, waardoor hij zich meer antisociaal en minder verdraagzaam zal opstellen.

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: agressie, luchtvaart |  Facebook |

08-06-14

Agressie door alcohol niet alleen te wijten aan consumptie

De blootstelling van mensen aan alcohol-gerelateerde woorden kunnen agressief gedrag genereren dat vergelijkbaar is met de impact van de daadwerkelijke consumptie van alcohol-houdende producten. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Kent. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers bijdragen tot een beter inzicht in het gedrag van het individu in een alcohol-gerelateerde omgeving, zoals cafés of bepaalde sportevenementen. De onderzoekers stellen dat een daadwerkelijke consumptie niet noodzakelijk is om de impact van alcohol te ervaren.

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: agressie, alcohol |  Facebook |

24-02-14

Agressiviteit moet mannelijke geloofwaardigheid ondersteunen

De plotse en onverwachte aanval op straat is een gevolg van de noodzaak om zijn masculine geloofwaardigheid aan de mannelijke omgeving te bewijzen en wordt meestal gestimuleerd door alcohol-gebruik. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queensland University of Technology (QUT). De Australische onderzoekers waarschuwing echter dat alcohol niet mag worden aangewezen als de oorzaak van het probleem. Daarentegen moet volgens de wetenschappers vooral gewezen worden naar een gebrek aan positieve mannelijke rolmodellen, waardoor jongeren tussen achttien en vijfentwintig jaar gewelddadiger zouden worden.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: agressie |  Facebook |

10-02-14

Gevaarlijke locaties creëren agressieve kinderen

De meest gevaarlijke locaties van de wereld produceren ook agressievere kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University bij bijna dertienhonderd gezinnen in China, Colombia, Italië, Jordanië, Kenia, de Filipijnen, Zweden, Thailand en de Verenigde Staten. In alle landen kon volgens de wetenschappers een link worden vastgelegd tussen een bedreigende omgeving en het niveau aan agressie bij jongeren. Er wordt ook opgemerkt dat Amerikaanse studies eerder al een link hadden aangetoond tussen gevaarlijke wijken en het agressieve gedrag bij kinderen, maar kan er blijkbaar van een fundamenteel verband gewag worden gemaakt. De onderzoekers stelden tevens vast dat de bedreigende omgeving ook een impact heeft op de stijl van het ouderschap.

“Eerder onderzoek heeft al een verband aangetoond tussen gevaarlijke wijken en het agressieve gedrag van kinderen in de Verenigde Staten,” zegt onderzoeksleider Ann Skinner, professor gezinsbeleid aan de Duke University. “De nieuwe studie toont echter aan dat dit verband ook in andere culturen kan worden vastgesteld. Nochtans waren er tussen de onderzochte landen duidelijke verschillen merkbaar op het gebied van economische ontwikkeling en maatschappijvorm. Maar zowel in ontwikkelingslanden als in mature regio’s en bij zowel individualistische als collectivistische maatschappijen kon het verband tussen gevaar en agressie worden vastgesteld.”

Mogelijk moet het agressievere gedrag worden worden aan de strijd om in de ruwere omstandigheden van gevaarlijke wijken te kunnen overleven. De onderzoekers merken echter daarnaast ook op dat gevaarlijke wijken tevens indirect een impact hebben op de kinderen. “In alle onderzochte landen bleken ouders in gevaarlijke wijken ook hardere opvoedingsmethodes te hanteren,” zegt professor Skinner. “Wel moet daarbij worden aangegeven dat de mening van kinderen en ouders op dit vlak belangrijke verschillen laat optekenen. Er is dan ook verder onderzoek noodzakelijk om aan te tonen of gevaarlijke wijken ook tot een ruwere opvoeding aanleiding geven."

Lees Verder

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: agressie, gevaar |  Facebook |

04-02-14

Mannen beseffen strategische waarde van agressie

Mannen beseffen perfect welke impact agressie kan hebben op het beslissingsproces en zullen van die kennis ook gebruik maken om concurrenten bij onderlinge confrontaties proberen te manipuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de Universiteit Amsterdam bij een honderdveertigtal mannelijke studenten. De onderzoekers merken op dat de meeste mensen intuïtief aanvoelen dat boosheid een negatieve impact heeft op de kwaliteit van de beslissing. Mannen blijken van dat inzicht volgens de wetenschappers echter gebruik te maken om de positie van de concurrentie te verzwakken. Hoewel in het onderzoek alleen gekeken werd naar confrontaties met andere mannen, wordt de strategie volgens de onderzoekers wellicht ook tegenover vrouwen gehanteerd.

“Wanneer de deelnemers aan de studie beseften dat het ergeren van een tegenstander bij onder meer een computertest voor henzelf in een beter eindresultaat kon uitmonden, bleek massaal van een agressieve strategie gebruik gemaakt te worden,” stippen de onderzoekers Uri Gneezy en Alex Imasc aan. “Wanneer de agressieve strategie daarentegen voor de betrokkene geen positieve gevolgen lijkt te zullen hebben of de tegenpartij uiteindelijk bevoordeeld zou kunnen worden, werd niet langer geprobeerd om de opponent te ergeren.” De wetenschappers stelden tijdens het onderzoek dan ook vast dat de respondenten sneller geneigd zijn om agressie toe te passen bij mentale tests dan bij fysieke proeven. Ergernis kan immers tot een mentale verzwakking leiden, maar kan fysiek het tegenovergestelde resultaat bereiken.

“Emoties vormen een cruciaal onderdeel van sociale interacties en het beslissingsproces,” benadrukken Gneezy en Imasc. “Het individu beseft duidelijk welke impact emoties op het gedrag kunnen hebben en maakt van die inzichten in zijn interacties met anderen gebruik. Dat geldt zeker voor fenomenen zoals agressie en ergernis, waardoor de tegenstander bij het uitvoeren van een mentale opdracht mogelijk tot concentratieverlies zou kunnen worden gebracht.” Uit het onderzoek kon echter niet worden afgeleid of de agressie door de proefpersonen bewust werd gehanteerd om in de confrontaties de bovenhand te halen of moet worden bestempeld als een automatische reactie van het individu op een situatie waaraan het wordt blootgesteld.

Lees Verder

12:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: agressie |  Facebook |

28-03-13

Vrolijk gezicht is efficiënt wapen tegen agressief gedrag

Een vrolijk gezicht is een efficiënt wapen tegen agressief gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol. De Britse onderzoekers stelden vast dat agressieniveau bij jongeren met een hoog risico op crimineel gedrag kon worden afgezwakt door hun aandacht te vestigen op vriendelijke in plaats van boze gelaatsuitdrukkingen. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat het emotioneel proces een belangrijk rol speelt in het beheren van agressieve gedrag en in de toekomst dan ook mogelijk zou kunnen leiden tot nieuwe behandelingen.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: agressie, emoties |  Facebook |

01-01-13

Individu in staat om bewuste agressie te herkennen

Het individu is in een fractie van een seconde in staat om te bepalen of een schadelijke actie tegenover een derde persoon ongewild of bewust werd opgezet. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie kunnen helpen om een beter inzicht te verwerven in onder meer de morele reacties van psychopaten of van kinderen die niet in staat blijken om empathie te tonen voor anderen.

“De studie toont aan dat de bepaling van de intentie de eerste stap is in het morele standpunt,” merkt onderzoeksleider Jean Decety, professor psychologie en psychiatrie aan de University of Chicago. De wetenschappers stelden vast dat het brein bij het aanschouwen van een bewuste aanval binnen een tijdsbestek van 60 milliseconden reageert, waarop quasi onmiddellijk de amygdala en de prefrontal cortex, die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor emoties en morele beslissingen, worden geactiveerd. Bij accidentele incidenten is er van een activatie geen sprake.

“De mogelijkheid om bewuste aanvallen te herkennen en emotioneel te beantwoorden is een basisbron van moraliteit in alle culturen,” voert Jean Decety aan. “De evolutie heeft het brein van de mens geleerd om gevoelig te zijn voor tekens van lijden van andere personen. Dat heeft de basisprincipes gelegd voor moraliteit en gevoeligheid voor rechtvaardigheid. Het onderzoek toont aan dat emoties en de perceptie van intentie, in tegenstelling tot een rationele benadering, de eerste component vormen van morele reacties.”

Lees Verder

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: agressie, psychologie |  Facebook |