24-05-18

Waarschuwingslabels kunnen impact hebben op alcoholgebruik

Waarschuwingslabels op flessen en verpakkingen van alcohol zouden de bevolking mogelijk kunnen aanzetten tot een gezonder gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University College London (UCL) en de Oxford Brookes University op basis van een enquête bij 130.000 consumenten in meer dan veertig landen. Vooral een herinnering aan het feit dat alcohol het risico op kanker doet toenemen, blijkt volgens de onderzoekers bij de consument door te dringen. Geraamd wordt dat wereldwijd ongeveer 3,3 miljoen mensen overlijden aan de gevolgen van alcoholgebruik.

Lees Verder

 

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

02-05-18

Schotland heeft wereldprimeur met minimumprijs voor alcohol

In Schotland moet bij de verkoop van alcohol voortaan een minimumprijs worden betaald. Dat is het gevolg van een nieuwe wetgeving die in het Schotse parlement is goedgekeurd. In de toekomst moet men een minimumprijs betalen van 0,57 euro voor elke tien milliliter pure alcohol. De maatregel is ingegeven door een streven naar de beperking van de schade die door goedkope sterke alcohol wordt veroorzaakt. Onderzoek wees uit dat de nieuwe wetgeving de volgende vijf jaar 392 levens zal redden. Het beleid zal meer dan 3 euro toevoegen aan een prijs van whisky. Voor een fles van twee liter sterke cider zal voortaan 8,50 euro moeten worden betaald. Op dit moment wordt een prijs van 2,80 euro gevraagd.

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

12-02-18

Vragen rond promotie voor alcoholarme dranken

Wijnen en bieren met een lager alcoholgehalte worden niet in de markt gezet als alternatief voor sterkere producten. Deze marketing vormt dan ook mogelijk geen promotie voor een gezonder drinkgedrag. Dat zegt onderzoek door wetenschappers van de University of Cambridge op basis van marketingberichten op de websites van de vier grootste supermarktketens in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat wijn met een lager alcoholgehalte vooral werd gepromoot als een drank die voor elke gelegenheid en elke dag was geschikt. Bier met een lager alcoholgehalte werd vooral geadverteerd als aanvulling op bijzondere aangelegenheden, zoals sportevenementen, bij het normale verbruik van sterkere alternatieven.

Marketing voor wijnen en bieren met lagere alcoholgehaltes bleek volgens de onderzoekers ook vaker in verband te worden gebracht met concepten zoals gezondheid, gewichtscontrole en gezonde voedingsproducten, zoals fruit. “Dranken met een lagere sterkte zullen het totale alcoholconsumptie alleen verminderen wanneer ze in de plaats komen van alternatieven met hogere alcoholvolumes,” zegt onderzoeksleider Milica Vasiljevic, docente toegepaste psychologie aan de University of Cambridge. “Wanneer ze daarentegen als aanvulling worden gepromoot, zullen de totale consumptie daarentegen verhogen.”

“Het onderzoek suggereert dat deze producten mogelijk vooral op de markt worden gebracht om frisdranken te vervangen,” zegt Milica Vasiljevic nog. “Het feit dat wijnen en bieren met een lager alcoholgehalte als een gezonder alternatief worden gepromoot en voor alle gelegenheden worden aangeraden, zou uiteindelijk de totale alcoholconsumptie kunnen doen toenemen. Maatregelen die op het eerste gezicht bedoeld zijn om de volksgezondheid te verbeteren, kunnen op die manier in werkelijk leiden tot een grotere omzet van de drankenindustrie. Tegelijkertijd wordt ook de gezondheid van de bevolking verder onder druk gezet.”

De onderzoekers zeggen in de marketing nergens te hebben teruggevonden dat aan de consument de raad wordt gegeven om minder alcohol te drinken. Evenmin werd gewag gemaakt van de mogelijke schadelijke gevolgen van het gebruik van alcohol.

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

05-01-18

Hogere inkomens kunnen ook alcohol beter verteren

De impact van alcohol op de gezondheid van het hart kan mogelijk beïnvloed worden door het persoonlijke inkomen. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan het Norwegian Institute of Public Health in Oslo. Uit een onderzoek bij meer dan tweehonderdduizend consumenten in Noorwegen over een periode van dertig jaar bleek dat enkele eenheden alcohol per week uiteindelijk het risico op een overlijden door een hartaandoeningen verlaagde. Er moest echter tegelijkertijd worden gesteld dat deze impact het sterkst kon worden opgetekend bij respondenten uit de hoogste inkomenscategorieën.

Anderzijds moest worden vastgesteld dat vier tot zeven eenheden alcohol per week het risico op overlijden door hartaandoeningen verhoogde, maar ook die tendens kon volgens de onderzoekers enkel worden vastgesteld bij mensen uit de laagste socio-economische categorieën. Onderzoeksleider Eirik Degerud wees er wel op dat er geen oorzakelijk verband tussen beide fenomenen kon worden vastgesteld. Toch is het volgens de Noorse wetenschappers aangewezen om bij gezondheidsadvies rond alcohol het inkomensniveau in gedachten te houden, aangezien de effecten van het drankgebruik onder invloed van het salarisniveau zouden kunnen veranderen.

Alleen het bingedrinken blijkt in alle gevallen, onafgezien van de financiële achtergrond, een negatieve impact te hebben op de gezondheid. Personen die minstens wekelijks in staat van dronkenschap verkeren blijken volgens het rapport een groter risico, ongeacht hun financiële status, op een fatale hartaandoening te lopen. Een de Amerikaanse cardioloog Michael Goyfman bevestigt dat alcohol mogelijk niet bij elk individu hetzelfde effect op het hart zal hebben. Over de heilzame werking van enkele eenheden per week kunnen volgens Goyfman echter moeilijk duidelijke uitspraken worden gedaan. In geen geval mogen de resultaten van de studie volgens hem beschouwd worden als een motivatie om meer alcohol te consumeren.

Het is immers mogelijk dat rijkere personen in het algemeen een beter gezondheidsgedrag vertonen, waardoor een mogelijke negatieve impact van alcohol zou kunnen worden opgevangen.

Lees Verder

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

20-08-17

Gelukkige kinderen hebben geen tabak of alcohol nodig

Een gevoel van welzijn kan, samen met kennis over de mogelijke gevaren van de praktijk, bij jongeren de consumptie van tabak en alcohol tegengaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London (UCL) bij meer dan zeventienhonderd jongeren tussen tien en vijftien jaar. De onderzoekers stelden vast dat jongeren met een sterker geluksgevoel en een grotere kennis over de gevaren van de producten, minder kans maakten ooit te roken of te drinken. Er wordt wel opgemerkt dat bijkomende studies noodzakelijk zijn om een oorzakelijk verband tussen het welzijnsgevoel en het gebruik van alcohol en tabak te bevestigen.

“In het algemeen kon worden vastgesteld dat een grotere kennis over de schadelijke impact van tabak en alcohol, jongeren kon aanzetten het roken en drinken te mijden, maar dat bleek toch niet bij iedereen het geval te zijn zijn,” benadrukte onderzoeksleider Noriko Cable, professor epidemiologie aan het University College London. “Bij sommige adolescenten bleek die kennis net een aanzet om tabak en alcohol uit te proberen. Mogelijk moet daarbij worden verondersteld dat de positieve verwachtingen over roken en drinken bij sommige jongeren opweegt tegen het inzicht over de gezondheidsproblemen die deze producten kunnen veroorzaken. Ook ondersteunende vrienden vormen hier geen barrière.”

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de meest gelukkige kinderen 10,8 procent kans maken alcohol of sigaretten uit te proberen. Bij hun minst gelukkige generatiegenoten loopt dat cijfer echter op tot 21,5 procent. “Kinderen die zich in alle aspecten van het leven - in de thuisomgeving, op school en tussen vrienden - gelukkig voelen, hebben geen andere substanties nodig om een gebrek aan emotioneel welzijn te compenseren,” benadrukken de onderzoekers. “Positieve verwachtingen rond alcohol en tabak kunnen alleen worden opgemerkt wanneer de producten worden gebruikt om negatieve emotionele gevoelens te helpen verwerken.”

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, alcohol, kinderen, welzijn |  Facebook |

06-06-17

Wereldwijde verkoop alcohol valt verder terug

De wereldwijde verkoop van alcoholische dranken is het voorbije jaar met 1,3 procent ingekrompen. De daling wordt geleid door de biersector, die een achteruitgang met 1,8 procent diende te melden. Dat blijkt uit een rapport van consulent International Wine and Spirits Research. Er wordt aan toegevoegd dat de cijfers een versterking vormen van een trend die de voorbije jaren al kon worden opgetekend. De voorbije vijf jaar heeft de verkoop van alcoholische dranken een gemiddelde terugval met 0,3 procent laten optekenen. De wereldwijde bierverkoop had tijdens diezelfde periode een gemiddelde achteruitgang van 0,6 procent dienen te melden.

“Rekening houdend met de heropleving van de wereldwijde economie, kan de sterkere terugval toch wel verrassend worden genoemd,” benadrukt Alexander Smith, topman van IWS Research. “Het wereldwijde bruto binnenlandse product liet het voorbije jaar een groei met 3,1 procent optekenen en volgens cijfers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan ook dit jaar een verdere stijging met 3,6 procent in het vooruitzicht worden gesteld. Een dergelijke groei zou normaal gepaard moeten gaan met een hogere alcoholconsumptie. Bovendien breidt ook de wereldwijde populatie volwassenen - die legaal alcohol kan consumeren - verder uit. Maar toch is de groei op de drankenmarkt achterwege gebleven.”

Het fenomeen moet volgens Alexander Smith echter grotendeels worden toegeschreven aan de economische zwakte op een aantal opkomende markten, terwijl ook met de strengere regelgeving rekening moet worden gehouden. Op de markt van de sterke dranken kon nog wel een lichte groei van 0,3 procent worden opgetekend, maar vooral de dalende bierconsumptie heeft volgens Smith tot een achteruitgang geleid. Daarbij wordt vooral gewezen naar China, in volumes de grootste biermarkt van de wereld, waar een omzetdaling met 4,2  procent moest worden gemeld. Maar ook in Brazilië en Rusland, twee andere belangrijke markten, werd een achteruitgang met respectievelijk 5,3 procent en 7,8 procent geregistreerd.

Het grote lichtpunt van het voorbije jaar was gin, waar de verkoop wereldwijd een stijging met 3,7 procent liet noteren.

Lees Verder

09:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

17-05-17

Alcohol beïnvloedt persoonlijkheid minder dan vaak gedacht

Onder invloed van alcohol kan de persoonlijkheid een aantal veranderingen laten blijken. Toch is de verschuiving minder sterk dan in het algemeen wordt gedacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. Opgemerkt wordt dat buitenstaanders minder veranderingen blijken op te merken dan de alcohol-gebruiker zelf. Daarop kan volgens de onderzoekers wel één uitzondering worden gemeld. Onder invloed van alcohol komen volgens de getuigen immers meer extraverte eigenschappen van de persoonlijkheid aan de oppervlakte.

“Mensen geven gaven toe dat hun persoonlijkheid onder invloed van drank een sterke verandering kan ondergaan, maar volgens observaties van bevriende getuigen zijn die verschillen veel minder drastisch dan men in het algemeen laat uitschijnen,” benadrukt onderzoeksleider Rachel Winograd, professor psychologie aan University of Missouri. “De drinkers meenden dat in alle grote karaktereigenschappen onder invloed van alcohol een verandering zou kunnen worden opgemerkt, maar volgens de buitenstaanders kon eigenlijk op het gebied van extroversie een duidelijk verschil worden geregistreerd.”

“Er kan wel een verklaring worden gegeven voor die afwijkende meningen,” zegt professor Winograd. “De getuigen melden immers de uiterlijke kenmerken, terwijl de drinkers wellicht vooral gewag maken van interne veranderen die ze ervaren, maar die voor de buitenwereld onzichtbaar blijven.” De drinkers citeerden daarbij een daling van de zorgvuldigheid, behulpzaamheid en openheid, terwijl een toename zou worden ervaren bij de extraversie en de emotionele stabiliteit. De getuigen zagen daarentegen alleen een versterking van de extraversie, waarbij vooral werd gewezen op een stijging van de assertiviteit, activiteit en de camaraderie.

De onderzoekers erkennen wel dat een eventuele impact van andere factoren niet kan worden uitgesloten. Anderzijds wordt benadrukt dat de resultaten van het onderzoek mogelijk een instrument kunnen vormen in een toekomstige behandeling van personen met alcoholproblemen.

Lees Verder

13:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

21-04-17

Sociale dieren zijn gevoeliger voor alcohol dan eenzaten

Sociale wezens blijken gevoeliger voor alcohol dan eenzaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Maryland bij een populatie rivierkreeften. Uit de studie kan volgens de onderzoekers echter ook worden afgeleid dat geïsoleerde individuen door hun grotere weerstand mogelijk geneigd zouden kunnen zijn om tot de consumptie van grotere hoeveelheden over te gaan. Er wordt aan toegevoegd dat de resultaten van het onderzoek uiteindelijk zouden kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van preventieve maatregelen en therapieën om slachtoffers van alcoholmisbruik te helpen.

“De effecten van alcohol kunnen bijzonder onvoorspelbaar zijn,” benadrukt onderzoeksleider Jens Herberholz, professor psychologie aan de University of Maryland. “Sommige mensen worden vriendelijke en aanhankelijk, terwijl anderen met een gelijkaardige consumptie tot brutaal gedrag vervallen. Het is dan ook niet gemakkelijk om de gevoeligheid voor alcohol te ontleden. Niet alleen mensen zijn echter gevoelig voor de invloed van overdreven alcohol-consumptie. Ook bij rivierkreeften bleek alcoholintoxicatie tot irrationeel gedrag te leiden. Daarbij kon echter vastgesteld worden dat dieren met meer sociale contacten gevoeliger zijn voor de impact van alcohol dan soortgenoten die meer geïsoleerd zijn gebleven.”

“Geïntoxiceerde dieren toonden onder meer een grotere neiging tot achterwaartse salto’s,” verduidelijkt professor Herberholz. “Er werd daarbij vastgesteld dat de alcohol ervoor zorgt dat in het lichaam minder zware elektrische signalen moeten worden gegeven om een salto te laten uitvoeren. Exemplaren die uit een sociale omgeving afkomstig waren, hadden voor de salto’s echter nog minder zware signalen nodig dan soortgenoten die de week voordien geïsoleerd waren gebleven. Daaruit kan een duidelijke sociale impact op de gevoeligheid voor alcohol worden afgeleid. Vermoed kan worden dat de alcohol bij sociale dieren sneller een impact heeft op de processen die verantwoordelijk is voor de gedragscontrole.

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

10-02-17

Opnieuw exportrecord voor Franse wijnen en sterke dranken

Frankrijk heeft het voorbije jaar voor 11,9 miljard euro wijnen en sterke dranken geëxporteerd. Dat betekende een stijging met 1,2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Franse Fédération des Exportateurs de Vins & Spiritueux (FEVS). Opgemerkt wordt dat Frankrijk daarmee voor het tweede jaar op rij een recordexport kon laten optekenen. Wel wordt opgemerkt dat het succes vooral te danken is aan de uitvoer van sterke dranken, die één derde van de totale uitvoer vertegenwoordigden en waarbij vooral de grote buitenlandse interesse in cognac opviel. De export van Franse wijnen viel daarentegen terug.

“Cognac was het voorbije jaar het sterproduct van de Franse drankenexport,” wordt er opgemerkt. “De uitvoer kende een stijging met 5,5 procent, waarbij vooral in de Verenigde Staten een duidelijke toename kon worden gemeld.” Maar ook in China heeft de consument volgens de sector zijn smaak voor luxeproducten teruggevonden. Daarentegen moest bij de wijnexport een daling met 1,8 procent worden gemeld. De Franse wijn moet op de internationale markt al enkele tijd prijsgeven en twee jaar geleden diende het land zijn titel van grootste wijnproducent ter wereld al af te staan aan Italië. Er wordt echter op gewezen dat dit jaar een hogere kwaliteit kon worden geboden, waardoor ook betere prijzen konden worden gevraagd.

Vooral op de Britse markt, die een belangrijke bestemming vormt voor de Franse wijnexport, diende een daling met 10 procent worden gemeld. Dat wordt toegeschreven aan de koersdaling van het Britse pond, waardoor de Franse wijn voor de Britse consumenten duurder is geworden. In de Verenigde Staten, de belangrijkste exportmarkt van de Franse wijn, konden echter sterke prestaties worden gemeld. Ook in China kon, na een dalperiode van enkele jaren, opnieuw een groei met 12,7 procent worden opgetekend. De sector wijst er ook op dat alcohol na de aerospace-industrie het belangrijkste Franse exportproduct is geworden.

Lees Verder

10:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

27-11-16

Russische bevolking verlekkerd op farmaceutische ethanol

Medicinale alcohol dreigt in Rusland een gigantische bedreiging voor de volksgezondheid te worden. Dat heeft de Russische federale alcoholregulator gemeld. Opgemerkt wordt dat farmaceutische ethanol voor miljoenen verpauperde Russische burgers het enige betaalbare alternatief is voor echte alcohol. Meer dan 10 procent van de Russische bevolking zou medicinale alcohol consumeren als een surrogaat voor wodka. Geraamd wordt dat in Rusland jaarlijks tussen 170 miljoen liter en 250 miljoen liter van de medicinale alcohol als een roesmiddel wordt gebruikt. Bovendien wordt opgemerkt dat de vraag jaarlijks een toename met 20 procent laat optekenen.

Uit een onderzoek bleek onder meer dat 13 procent van de Russische consumenten een kennis hebben die surrogaat-alcohol drinkt. Omdat op deze farmaceutische ethanol geen alcohol-taks wordt geheven, dreigt de Russische staat jaarlijks tussen 34 miljard roebel en 50 miljard roebel aan fiscale inkomsten te missen. Dat komt overeen met een verlies tussen 526 miljoen dollar en 773 miljoen dollar. Omdat geen taks hoeft te worden betaald, hebben de producenten van farmaceutische ethanol volgens de Russische regulator ook een concurrentieel voordeel op de producenten van legale dranken. Het valt echter moeilijk te bewijzen dat de producenten hun voorraden niet voor medische of cosmetische activiteiten reserveren.

De Russische autoriteiten hebben echter bekend gemaakt om volgend jaar een controlesysteem te introduceren dat ook de productie van farmaceutische ethanol nauwkeuriger zal opvolgen. Bovendien heeft het Russische ministerie van financiën voorgesteld om de verkoop van alcohol-producten in automaten te verbieden. Bepaalde producenten van de surrogaat-wodka bleken immers hun voorraden als parfum in automaten aan te bieden. Ook werd gesuggereerd de alcohol-taks uit te breiden tot alle medicinale en cosmetische producten die alcohol-omvatten, maar critici merken op dat de kostprijs van een aantal populaire geneesmiddelen daardoor gevoelig zou kunnen worden opgedreven.

“Ongeveer 90 procent van de geneesmiddelen op basis van alcohol zou van de markt verdwijnen,” waarschuwt de Russische alcohol-expert Vadim Drobiz. “Bovendien zou het verdwijnen van de farmaceutische ethanol een stimulans kunnen betekenen voor de ambachtelijke samogon-alcohol, die thuis wordt geproduceerd, maar bijzonder gevaarlijk is. Gevreesd moet worden dat de productie van samogon-alcohol zou oplopen tot 800 miljoen liter, ongeveer het volume van de legale wodka-verkoop vorig jaar.”

Lees Verder

12:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, alcohol |  Facebook |

05-05-16

Alcohol leidt alleen tijdelijk tot groter geluksgevoel

Alcohol kan tijdelijk wel voor een groter geluksniveau zorgen, maar heeft geen enkele impact op de levenstevredenheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent en de University of Sussex in Groot-Brittannië. De onderzoekers zeggen te hopen dat de resultaten van de studie het beleid zal aanzetten om ook het concept van geluk in rekening te brengen bij hun analyses over de baten en nadelen van een alcohol-regulering. Op die manier kan het beleid volgens de Britse onderzoekers mogelijk in staat zijn betere en transparantere beslissingen te nemen over een beleid dat de bevolking ten goede kan komen.

“Er wordt in het publieke debat opvallend weinig aandacht besteed aan het verband tussen welzijn en alcohol,” zegt onderzoeksleider Ben Baumberg Geiger, professor sociaal beleid aan de University of Kent. “Bovendien is er ook opvallend weinig empirisch onderzoek om eventuele beleidskeuzes te ondersteunen. In het algemeen kan worden gesteld dat het beleid in de alcohol-problematiek vooral aandacht heeft besteed aan negatieve invloeden op het welzijn, terwijl positieve verbanden in het algemeen worden genegeerd. Anderen overdrijven de positieve invloeden. Maar vaak wordt met welzijn in de alcohol-problematiek helemaal geen rekening gehouden.”

Uit het onderzoek is volgens Geiger gebleken dat mensen zich tijdens de consumptie van alcohol tijdelijk gelukkiger kunnen voelen, maar anderzijds werd vastgesteld dat over langere periodes geen enkele positieve impact op de levenstevredenheid kan worden opgetekend. “Wanneer de mogelijke invloed van andere factoren, zoals gezondheidsproblemen, wordt gecorrigeerd, blijkt er geen verband tussen het drankgedrag en het geluksgevoel over een langere periode. Op die regel kan echter wel één uitzondering worden aangegeven. Wanneer de consumptie van alcohol problematisch wordt, moet een daling van het welzijnsgevoel worden vastgesteld.”

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, welzijn |  Facebook |

15-07-14

Strijd tegen druggebruik jongeren moet breder worden aangepakt

Het aanleren van jongeren om zich afwijzend op te stellen tegenover alcohol of drugs, levert geen grote beveiliging tegen misbruik. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. Opgemerkt wordt dat een meer gesofisticeerde aanpak nodig is om jongeren te beschermen tegen een sociale druk die tot het gebruik van alcohol of drugs zou willen aanzetten.

Lees Verder

18:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, alcohol |  Facebook |

05-07-14

Aantrekkingskracht alcohol gaat terug tot de grote apen

De aantrekkingskracht van alcohol op de mens gaat minstens achttien miljoen jaar terug, tot de opkomst van de grote apen. Dat wordt naar voor gebracht in het boek ‘The Drunken Monkey’ van de Amerikaanse evolutie-psycholoog Robert Dudley. De interesse van de mens voor alcohol kan volgens Dudley dan ook evolutionair worden verklaard. Mogelijk gaat het gebruik volgens Dudley zelfs terug tot vijfenveertig miljoen jaar geleden bij de introductie van de fruit-etende primaten.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

08-06-14

Agressie door alcohol niet alleen te wijten aan consumptie

De blootstelling van mensen aan alcohol-gerelateerde woorden kunnen agressief gedrag genereren dat vergelijkbaar is met de impact van de daadwerkelijke consumptie van alcohol-houdende producten. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Kent. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers bijdragen tot een beter inzicht in het gedrag van het individu in een alcohol-gerelateerde omgeving, zoals cafés of bepaalde sportevenementen. De onderzoekers stellen dat een daadwerkelijke consumptie niet noodzakelijk is om de impact van alcohol te ervaren.

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: agressie, alcohol |  Facebook |

31-05-14

Georganiseerde sport wapen tegen alcoholmisbruik

Tieners die zich engageren in een georganiseerde sportactiviteit, lopen minder risico om met problematisch alcoholgebruik geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cardiff University. In de studie werd vastgesteld dat jongeren die wegens criminele feiten in contact met de politie waren gekomen of wegens wangedrag van school waren gestuurd, minder vaak betrokken zijn bij georganiseerde sportactiviteiten en tegelijkertijd ook vaker blijk geven van alcoholmisbruik. De resultaten van de studie zijn in tegenspraak met eerdere research, waar teamsporten in verband worden gebracht met een gestegen alcoholconsumptie.

Lees Verder

11:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, alcohol |  Facebook |

21-05-14

Facebook is een belangrijk promotiekanaal voor alcoholindustrie

Het sociale netwerk Facebook is één van de belangrijkste promotiekanalen voor de alcoholindustrie. Die vaststelling doet vragen rijzen over de regulering van de alcohol-marketing op sociale media. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland, die de activiteiten van twintig alcohol-merken op Facebook hebben onderzocht. Door hun samenwerking bouwen Facebook en de alcoholindustrie volgens de Australische onderzoekers een grote hoeveelheid gegevens over consumenten op, waardoor het voor de producenten gemakkelijker wordt om de positie van hun merk op de markt te versterken.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, alcohol |  Facebook |

13-05-14

Alcohol was voor prehistorische mens geen hedonisch product

In tegenstelling tot zijn moderne nazaten, deed de prehistorische Europese mens niet voor hedonistische doelstellingen beroep op geestverruimende producten. Het gebruik van alcohol en plantaardige drugs - zoals papaver en hallucinogene paddestoelen - was in de prehistorische gemeenschappen sterk gereguleerd en was nauw verbonden met het spirituele leven en religieuze begrafenis-rituelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad de Valladolid in Spanje. De wetenschappers benadrukken dat het gebruik van geestverruimende middelen een integraal onderdeel vormde van de prehistoristisch geloofsovertuiging.

“De prehistorische gemeenschap gebruikte geestverruimende middelen heel anders dan de moderne samenleving,” benadrukt onderzoeksleider Elisa Guerra-Doce, professor geschiedenis aan de Universidad de Valladolid. “De prehistorische mens was ervan overtuigd dat deze substanties een hulpmiddel vormden om met de spirituele wereld in contact te kunnen treden.” Guerra-Doce merkt op tijdens haar onderzoek uitsluitend op begraafplaatsen en ceremoniële sites sporen van geestverruimende middelen aangetroffen te hebben. Dat maakt volgens haar duidelijk dat de substanties een sterke band vertoonden met een ritueel gebruik.

“Geestverruimende producten werden gehanteerd om het normale bewustzijn te veranderen of een trance op te roepen,” voert Guerra-Doce aan. “De details van deze rituelen zijn nog niet duidelijk, maar vermoed kan worden dat de producten werden gebruikt bij begrafenis-plechtigheden om de overledene van levensonderhoud te voorzien voor zijn reis naar het hiernamaals. Ook moeten de rituelen mogelijk als een eerbetoon aan de goden van de onderwereld worden bestempeld. Omdat deze producten bedoeld waren om een band te creëren met de spirituele wereld en een sacrale rol speelden in de prehistorische Europese gemeenschappen, was hun gebruik wellicht ook streng gereguleerd.”

Elisa Guerra-Doce vond onder meer opium-restanten in de tanden van mannelijke volwassenen op een neolithische site in Spanje, verbrande cannabis-zaden in prehistorische kommen in Roemenië, sporen van bier in keramische vaten op verschillende locaties op het Iberische schiereiland en abstracte tekeningen in de Italiaanse alpen, waarin het ritueel gebruik van hallucinogene paddestoelen werd uitgebeeld.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, religie |  Facebook |

29-04-14

Beperken displays kan consumptie alcohol gevoelig terugschroeven

Het beperken van displays voor displays op het einde van winkelrekken kan het verbruik gevoelig terugbrengen zonder dat de prijs of beschikbaarheid wordt beïnvloed. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge, de University of East Anglia en consulent MRC Human Nutrition Research. Vaak wordt verondersteld dat prijs de belangrijkste factor is in de aankoopbeslissing, maar in werkelijkheid kunnen displays aan het einde van het gangpad volgens de Britse onderzoekers een veel grotere impact hebben. Displays aan het einde van het gangpas zou de verkoop van sterke drank met 46 procent kunnen doen toenemen. Bij wijn en bier is er sprake van een respectievelijke stijging met 34 procent en 23 procent.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: display, alcohol |  Facebook |

24-02-14

Alcohol en drugs toenemend probleem in City of London

De financiële wereld van de City of London wordt steeds meer geconfronteerd met een onaanvaardbaar gebruik van alcohol en drugs. Dat heeft het Londense advocatenkantoor GQ Employment Law gezegd. Opgemerkt wordt dat medewerkers met een toenemende druk worden geconfronteerd om steeds zwaardere doelstellingen te halen, waardoor een crisis in het gebruik van alcohol en drugs zou dreigen. Er wordt aan toegevoegd dat het management van de financiële bedrijven voor een grote verantwoordelijk staat om voor deze problemen een oplossing aan te brengen. Door de grote bedragen kan het probleem voor de financiële wereld volgens het advocatenkantoor nog erger zijn dan voor andere economische sectoren.

“De strengere legale verplichtingen en de grotere druk op de winsten hebben de financiële wereld aangezet om zwaardere eisen te stellen aan hun werknemers,” waarschuwt Paul Quain, partner bij GQ Employment Law. “Medewerkers worden met langere werkdagen geconfronteerd, ervaren hogere stressniveaus en moeten tijdens de avonduren vaak ook nog klanten onderhouden. Die contacten gaan vaak gepaard met een groot alcohol gebruik. Dat kan een basis leggen voor een verslaving of medewerkers met een probleemgedrag in een omgeving plaatsen waar de verleidingen te groot worden om weerstand te kunnen bieden. Weliswaar is men niet verplicht tijdens die ontmoetingen alcohol te gebruiken, maar vaak wordt de consumptie verwacht.”

“Sommige werknemers zullen een gedeelte van de verantwoordelijkheid afschuiven op hun onderneming, die hen verplicht heeft om klanten in een omgeving met alcohol te onderhouden,” geeft Paul Quain toe. “Problemen met drugs of alcohol worden echter niet door de bescherming op de arbeid gedekt en het is dan ook te begrijpen dat bedrijven het misbruik sanctioneren met een ontslag. Het is echter mogelijk om een formele aanpak te voorzien, waarbij onder meer aan de betrokkenen de mogelijkheid wordt geboden om hun probleem aan te pakken.” GQ Employment Law wijst onder meer op een aantal gevallen waarbij handelaars transacties manipuleerden na een omvangrijke maaltijd of een langdurig pubbezoek.

Uit cijfers van de Greater London Authority blijkt dat ongeveer 5 procent van de bevolking van de Britse hoofdstad met een alcohol-afhankelijkheid worden geconfronteerd.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: city of london, alcohol, drugs |  Facebook |

18-01-14

Alcohol is aanvaard gegeven in de sportwereld

Sport kan bij jongeren wel in verband worden gebracht met een toename van het alcoholgebruik, maar geeft geen aanleiding tot een grotere consumptie van illegale drugs. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McMaster University. Marihuana bleek echter een uitzondering op die vaststellingen, aangezien in sommige omstandigheden een toename diende te worden opgetekend, terwijl elders geen verband kon worden opgemerkt. Het verband tussen alcohol-consumptie en sport kan volgens de Canadese onderzoekers mogelijk worden toegeschreven aan de commerciële banden die tussen beide werelden bestaan, onder meer door sponsoring.

“De participatie aan sport blijkt bij adolescenten en jonge volwassen gelinkt te kunnen worden aan een groter risico op alcohol-misbruik”, benadrukt onderzoeksleider John Cairney, professor familiale geneeskunde aan de McMaster University. “Daarentegen kan wel worden vastgesteld dat sport bij tieners leidt tot een daling in het gebruik van verboden drugs.” De onderzoekers waarschuwen dat de relatie tussen sport en alcohol ook in het latere leven kan aanleiding geven tot drankmisbruik. De vastgestelde patronen wijzen volgens de wetenschappers op een mogelijk probleem dat een groot gedeelte van het leven van de betrokkene kan beïnvloeden.

“De studie laat gemengde resultaten blijken over de positieve invloed van sport,” zegt professor Cairney nog. “Enerzijds blijkt sport een rem te zijn op het gebruik van illegale middelen, maar lijkt er wel een stimulerende invloed te zijn voor het gebruik van alcohol. Dat zou mogelijk verklaard kunnen worden door de sterke band die tussen beide werelden kan worden opgemerkt. Vele drankenmerken zijn immers als sponsor actief in de sportwereld. Bovendien wordt drankgebruik vaak als een onderdeel van de sportbeleving bestempeld. Daardoor kunnen problemen ontstaan, vooral wanneer ouders en coachen het drankgebruik stilzwijgend tolereren. Er moet dan ook bekeken worden op welke manier deze problemen kunnen worden aangepakt.”

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, sport |  Facebook |

03-10-13

Alcohol heeft brede waaier functies op de werkvloer

De consumptie van alcohol op de werkvloer kan een sociaal voordeel opleveren voor zowel werknemers als hun organisatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wellington in Nieuw-Zeeland. De onderzoekers stellen dat alcohol belangrijke functies op de bedrijfsvloer kan vervullen, zoals het creëren van een teamgeest en het opbouwen van een vriendelijk en informeel imago wanneer er met klanten wordt genetwerkt. Ook wordt alcohol gebruikt om het succes van de onderneming te vieren, terwijl drank bovendien vaak een rol speelt bij de introductie van nieuwe werknemers in de organisatie.

“De uitgebreide aanwezigheid van alcohol in de professionele omgeving is opvallend,” merken de onderzoekers Benjamin Walker en Todd Bridgman, specialisten in management aan de University of Wellington, op. “Een aantal jonge werknemers getuigde dat de aanwezigheid van alcohol een positieve impact heeft gehad op de ontwikkeling van hun professionele carrière. Alcohol heeft een centrale positie in de westerse maatschappij en wanneer men geen toegang heeft tot drank, kan een gevoel van uitsluiting ontslaan. Overdreven drankgebruik wordt echter afgeraden, zodat de meeste werknemers bewust de consumptie van alcohol beperkt houden.”

De onderzoekers stelden vast dat de meeste respondenten aangeven de alcohol-consumptie in de meeste omstandigheden, zoals tijdens een happy hour op vrijdagavond, bewust binnen te perken te houden om hun goede reputatie te beschermen, maar anderzijds bleek dat bij speciale gelegenheden, zoals kerstmis of bijzondere feesten, geregeld van zwaar drankgebruik gewag gemaakt worden. De wetenschappers merken nog op dat werknemers positief reageren op de traktatie met gratis drank door hun onderneming, waardoor het bedrijf bij het personeel krediet kan opbouwen en medewerkers toegeven zich aangezet te voelen om zich tijdens de werkuren harder in te spannen.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, werkvloer |  Facebook |

29-08-13

Alcohol blijft belangrijk onderwerp in de populaire muziek

Alcohol blijft een belangrijk onderwerp in de populaire muziek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Boston University en de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, die in totaal meer dan zevenhonderd van de meest populaire songs uit de ranglijsten van het magazine Billboard gedurende een periode van drie jaar analyseerden. Daarbij werd vastgesteld dat 23,2 procent van de songs naar alcohol verwezen, terwijl 6,4 procent een specifiek alcoholmerk vernoemden. De merken Patron (tequila), Hennessy (cognac), Grey Goose (wodka) en Jack Daniel’s (whiskey) namen daarbij meer dan de helft van de vermeldingen voor hun rekening.

Uit het onderzoek blijkt dat in rap, hip-hop en aanverwante muziekgenres 37,7 procent van de songs verwijzingen naar alcohol omvatten, gevolgd door country (21,8 procent) en pop (14,9 procent). De onderzoekers wijzen erop dat diverse studies hebben uitgewezen dat de blootstelling aan alcohol-marketing in massamedia het drankgebruik bij jongeren stimuleert. Ook wordt aangevoerd dat adolescenten in de Verenigde Staten gemiddeld tweeënhalf uur per dag naar muziek luisteren. “Rekening houdt met de intensieve blootstelling van jongeren aan populaire muziek, mag worden aangenomen dat het medium een belangrijk promotiekanaal is geworden voor de alcoholconsumptie,” zegt onderzoeker David Jernigan.

De resultaten van de studie moeten volgens Jernigan, directeur van het Amerikaanse Center on Alcohol Marketing and Youth (Camy), een aanzet zijn om verder onderzoek te verrichten naar de relatie tussen populaire muziek en alcohol. De onderzoekers stelden nog vast dat in rap en hip-hop vooral wordt verwezen naar tequila, cognac, vodka en champagne, terwijl country en pop vaker gewag maken van whiskey en bier. Rockmuziek was in het onderzoek niet opgenomen. Er wordt nog opgemerkt dat meer dan 70 procent van de Amerikaanse universiteitsstudenten alcohol gebruiken. Jaarlijks zouden in de Verenigde Staten minstens 4.700 jongeren onder de leeftijdsgrens van eenentwintig jaar aan de gevolgen van alcohol overlijden.

Lees Verder

19:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, muziek |  Facebook |

23-05-13

Politici maken zich zorgen over drankproblemen in Britse parlement

Het Britse parlement wordt duidelijk met een alcoholprobleem geconfronteerd. Dat is de conclusie van een enquête van consulent ComRes bij honderdvijftig Britse politici. De onderzoekers stelden vast van 26 procent van de ondervraagden toegeeft zich zorgen te maken over de ongezonde drankcultuur in het Britse parlement. Bij vrouwelijke politici loopt dat cijfer op tot 36 procent. De hulporganisatie Alcohol Concern, opdrachtgever van het onderzoek, zegt dat de parlementaire autoriteiten dringend actie moeten ondernemen om het probleem aan te pakken.

Lees Verder

18:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, alcohol, gezondheid |  Facebook |

07-03-13

Alcohol wereldwijd derde belangrijkste ziektefactor

Alcohol is wereldwijd de derde belangrijkste oorzaak van ziektes en verwondingen geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centre for Addiction and Mental Health (CAMH). Daarbij wordt aangevoerd dat alcohol-consumptie een bepalende rol kan spelen in meer dan tweehonderd verschillende ziektes en verwondingen, waarbij onder meer wordt verwezen naar levercirrose en verkeersongevallen, maar ook naar verschillende vormen van kanker. Uit het onderzoek bleek verder dat de grootste consumenten van alcohol kunnen worden teruggevonden in Europa en de Sub-Sahara in Afrika. Het meest ongezonde drankgedrag wordt echter opgetekend in Oost-Europa en Zuid-Afrika.

Lees Verder

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, ziekte |  Facebook |

02-03-13

Consument drinkt meer alcohol dan openlijk wordt toegegeven

De alcoholconsumptie ligt wellicht gevoelig hoger dan algemeen wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London naar de alcoholconsumptie bij de Britse bevolking. Het alcoholgebruik dat door de bevolking zelf wordt opgegeven, vertegenwoordigt volgens internationale studies immers slechts 40 procent tot 60 procent van de verkoop. Dat verschil heeft volgens de onderzoekers grote implicaties voor de openbare gezondheid. Er wordt aan toegevoegd dat driekwart van de Engelse bevolking de aanbevolen dagelijkse limiet alcohol overschrijdt.

Lees Verder

14:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

12-02-13

Strategie tabaksindustrie vindt navolging in andere sectoren

Internationale producenten van voeding, drank en alcohol hanteren dezelfde strategieën die ook door de tabaksindustrie werden aangewend om het gezondheidsbeleid van de overheid te ondermijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers onder leiding van onderzoekers aan de University of Melbourne. De onderzoekers merken op dat een systeem van zelfregulering in deze omstandigheden geen resultaat kan opleveren en de industrie dus van buitenuit meer gereguleerd dient te worden. Onder meer wordt opgemerkt dat de bedrijven bij politici lobbyen om een strenge regelgeving te blokkeren en resultaten van wetenschappelijke studies manipuleren.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, drank, alcohol, tabak |  Facebook |

20-08-12

Vier op tien Amerikanen verkiest bier boven wijn

De Amerikaanse consument verkiest in het algemeen bier boven wijn, maar er kan tussen de verschillende bevolkingscategorieën wel een belangrijk onderscheid worden gemaakt. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. De onderzoekers stelden vast dat 66 procent van de Amerikaanse bevolking aangeeft alcohol te consumeren. Bovendien zegt 44 procent minstens één keer per week alcohol te gebruiken. Slechts 12 procent geef toe de voorbije week meer dan acht alcohol-consumpties te hebben verbruikt, maar 22 procent geeft toe soms teveel te drinken. Gallup merkt echter op dat het aantal excessieve drinkers aan het begin van deze eeuw hoger leek te liggen dan vandaag. Het onderzoek bracht naar voor dat 39 procent van de Amerikanen het vaakst bier drinkt, terwijl 35 procent wijn prefereert en 22 procent sterke drank verkiest. Bij de vrouwen geeft echter 52 procent de voorkeur aan wijn, tegenover slechts 20 procent bij de mannen.

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

04-07-12

Zomervakantie biedt tieners toegang tot alcohol en drugs

Tijdens de zomerperiode neemt het gebruik van alcohol, tabak en drugs bij tieners gevoelig toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration bij meer dan 230.000 tieners. De onderzoekers merken op dat tijdens de maanden juni en juli elke dag meer dan elfduizend Amerikaanse tieners voor de eerste keer in contact komen met alcohol, terwijl vijfduizend een eerste sigaret roken en vierduizendvijfhonderd voor de eerste keer marihuana uitproberen. Tijdens de vakantieperiode hebben tieners volgens de onderzoekers meer verloren tijd en worden ze minder geconfronteerd met gestructureerde verantwoordelijkheden en ouderlijke supervisie. December is de enige maand die daarbij in de buurt komt van de zomermaanden. De onderzoekers benadrukken dat ouders met hun kinderen vooraf over deze risico's moeten praten.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol, drugs |  Facebook |

26-06-12

Matige alcoholconsumptie biedt vijftigplusser beste levenskwaliteit

Matige consumenten van alcohol laten een betere levenskwaliteit optekenen dan leeftijdgenoten die het verbruik afbouwen of stoppen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Boston University Medical Center bij een groep van ruim vijfduizend Canadese vijftigplussers. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de matige consumenten over een periode van zes jaar op het gebied van levenskwaliteit betere resultaten lieten optekenen dan geheelonthouders, gewezen verbruikers, consumenten die hun gebruik hebben teruggeschroefd en respondenten die een onregelmatig drankpatroon laten optekenen. De grootste terugval in levenskwaliteit wordt volgens de wetenschappers opgemerkt in de groep die de consumptie van alcohol had afgebouwd.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, levenskwaliteit |  Facebook |

10-06-12

Rusland wil ook online alcoholreclame aanpakken

In Rusland gaat volgende maand een verbod op alcohol-reclame op radio en televisie in, maar ook op de frontpagina's en de achterzijde van kranten en magazines en in buitenreclame mag geen promotie voor alcohol worden gevoerd. In een tweede wet, die nog moet worden goedgekeurd, wil men een ook verbod invoeren op reclame voor alcohol in online nieuwsmedia. Een aantal Russische politici willen dat verbod echter uitbreiden tot het hele internet. Daarmee zou men onder meer de sociale media willen viseren.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, reclame, alcohol |  Facebook |