22-10-17

Ook voorhistorische mens kende gevaren van inteelt

Ook de voorhistorische mens kende de gevaren van inteelt. Er werden dan ook verbazend gesofisticeerde netwerken uitgebouwd om een gebrek aan diversiteit te vermijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge en de University of Copenhagen op de archeologische site van Sunghir in Rusland, die ongeveer 34.000 jaar geleden al zou zijn bewoond. De resultaten van de studie suggereren volgens de onderzoekers dat de bewoners bewust een partner buiten de onmiddellijke familiale kring werd gezocht. Bovendien bleek een breder netwerk van groepen te hebben bestaan waaruit partners konden worden gekozen.

“De mens lijkt zich al in een opvallend vroeg stadium bewust te zijn geweest van de gevaren van inteelt,” benadrukt onderzoeksleider Eske Willerslev, professor genetica aan de universiteiten van Cambridge en Kopenhagen. “Bovendien kan onder meer uit de vervaardiging van juwelen worden afgeleid dat deze uitwisseling van partners tussen groepen gepaard ging met een aantal regels, ceremonies en rituelen, die vergeleken zouden kunnen worden met het moderne huwelijk.” Het complexe partnersysteem kan volgens Wellerslev ook een verklaring zijn waarom de moderne mens zich met succes heeft kunnen handhaven, terwijl andere soorten - zoals de neanderthaler - zijn verdwenen.

Bij de opgravingen werd vastgesteld dat tussen de verschillende individuen vaak slechts oppervlakkige genetisch verwantschappen konden worden vastgesteld. “Dat geldt zelfs voor twee kinderen die samen in hetzelfde graf waren begraven,” aldus de onderzoekers. “Hieruit kan worden afgeleid dat deze populaties, die in kleine groepen leefden, begrepen dat inteelt een groot gevaar zou kunnen betekenen. Om die doelstelling te bereiken moet een bewust systeem zijn ontwikkeld. Indien tussen deze jager-verzamelaars slechts toevallige relaties tot stand zouden zijn gekomen, zouden veel meer aanwijzingen van inteelt moeten zijn gevonden.”

Lees Verder

14:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie |  Facebook |

03-09-14

Metaalbewerkers vormden ooit een elitegroep in de maatschappij

In de oudheid stonden metaalbewerkers in de maatschappij hoog aangeschreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van archeologen aan de Tel Aviv University in Israël, die opgravingen hebben verricht in de omgeving van drieduizend jaar oude kopersites in de Timna-vallei. De Israëlische wetenschappers stellen dat hun studie uitwijst dat de metaalbewerkers een unieke rol vertolkten in de vroegere maatschappijen. Er wordt aan toegevoegd dat koper in die samenlevingen één van de meest kostbare grondstoffen was, waardoor de metaalbewerkers volgens de onderzoekers onder meer beloond werden met de beste ingrediënten van het voedselmenu.

“Bij opgravingen op drieduizend jaar oude kopersites in de Israëlische Timna-vallei werden etensresten gevonden die duidelijk aangeven dat metaalbewerkers in de oude samenleving bijzonder hoog stonden aangeschreven,” voeren de archeologen Erez Ben-Yosef en Lidar Sapir-Hen aan. “Niet alleen werd voor de kopersmelters het beste vlees gereserveerd, maar ook bleek hun menu gedeeltelijk te bestaan uit visproducten die over een afstand van honderden kilometers vanuit de Middellandse Zee dienden aangevoerd te worden. Die voedingsbestanddelen weerspiegelen niet het menu van slavenarbeid, maar wel van een elitaire kaste.”

“Studies van de Amerikaanse archeoloog Nelson Glueck in de jaren dertig hadden de kopersmelters van de Levant uit de ijzertijd omschreven als slaven,” merken de onderzoekers op. “Hij verwees daarbij naar de ruwe woestijn-omgeving van de sites en de zware omwallingen van de productie-locaties, die volgens hem moesten beletten dat de slaven de koperovens zouden kunnen ontvluchten. In werkelijkheid moet daarentegen worden gesteld dat deze omwalling vooral diende om de productie te beschermen en buitenstaanders op afstand te houden en moet er worden geconcludeerd dat de kopersmelters deskundige ambachtmannen waren die een hoge sociale status en waardering genoten.”

“Metaalbewerkers hadden in de oudheid een unieke functie in de maatschappij,” aldus nog Erez Ben-Yosef en Lidar Sapir-Hen. “Koper, dat gebruikt werd voor de productie van werkinstrumenten en wapens, was de belangrijkste grondstof die de oude samenlevingen ter beschikking hadden. De kopersmelters dienden een grote vaardigheid en kennis te hebben om een bruikbaar product te creëren. Deze kennis was voor die periode zo vooruitstrevend dat de productie mogelijk als magie of bovennatuurlijk werd bestempeld. Koper had voor de oude samenlevingen evenveel waarde als olie voor de hedendaagse maatschappij. Er werd dan ook gezorgd dat de kopersmelters goed werden behandeld.”

“De mijnwerkers zouden mogelijk wel het voorwerp van slavenarbeid kunnen zijn geweest, aangezien ze eenvoudige taken onder zware omstandigheden dienden uit te voeren,” stippen de onderzoekers nog aan. “Het smelten van het koper vergde echter een grote vaardigheid en leiderschap, wat niet aan dwangarbeiders kon worden toevertrouwd.”

Lees Verder

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, metaalbewerker |  Facebook |

15-06-14

Golf olieboringen betekent ook stimulans voor archeologie

Een nieuwe golf van olieboringen heeft ook een nieuwe impuls gegenereerd voor de archeologie. Dat zegt Josh Wood, specialist voor de oliesector bij het persbureau Associates Press. Wood merkt daarbij op dat bij grote infrastructuurwerken in vele regio’s wettelijk eerst een onderzoek naar de archeologische waarde van de betrokken site moet worden uitgevoerd. Dat kan volgens hem niet alleen leiden tot een aantal opmerkelijke wetenschappelijke ontdekkingen, maar biedt aan archeologen bovendien de mogelijkheid om belangrijke expertise op te bouwen. Zonder de nieuwe golf olieboringen zouden vele jonge archeologen volgens Wood nooit de gelegenheid krijgen om een uitgebreide praktijkervaring op te doen.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olieboringen, archeologie |  Facebook |

29-12-12

Afrikaanse voorouder schakelde al snel over op menu van grassoorten

De mensheid is veel vroeger overgeschakeld op het eten van grassoorten dan tot nu toe werd aangenomen. Dat is de conclusie van een studie onder leiding van wetenschappers aan de University of Oxford over de levenswijze van de Australopithecus bahrelghazali in Tsjaad drie tot drieënhalf miljoen jaar geleden. Uit sporen bleek dat deze voorloper van de hedendaagse mens zich in belangrijke mate voedde met grassoorten. Dat is bijna een miljoen jaar eerder dan toe nu toe algemeen werd aangenomen.

Aangenomen wordt dat de eerste mensen zich vooral met fruit en insecten voedden, wat die groep gemeenschappelijk had met de meeste moderne apensoorten. “Op een bepaald ogenblik echter, door een verandering van het klimaat, werd overgestapt op een dieet dat ook grassoorten en zaden omvatte,” aldus onderzoeker Julia Lee-Thorpe. “Eerder al was aangetoond dat de Paranthropus boisei zich vooral voedde met planten, maar die situeerde zich ongeveer 2,8 miljoen jaar geleden.”

Het is volgens Lee-Thorpe echter niet duidelijk dat de Australopithecus bahrelghazali zich daadwerkelijk voedde met planten of daarentegen de wortels consumeerde. De Australopithecus bahrelghazali was ongeveer even groot als de moderne chimpansee en liep op twee benen. Het Afrikaanse landschap bestond in die periode vooral uit meren, overstromingsgebieden en beboste graslanden, wat volgens de onderzoekers op een natuurlijke wijze zou kunnen leiden tot een menu van grassen.

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, voeding |  Facebook |

16-12-12

Afrikaanse homo sapiens was eerste techneut uit de geschiedenis

De Afrikaanse homo sapiens van ongeveer zeventigduizend jaar geleden kan de eerste techneut uit de geschiedenis worden genoemd. Dat is de conclusie van een onderzoek van archeologen aan de Wits University. De onderzoekers merken op dat de Afrikaanse homo sapiens immers vele revolutionaire technologieën heeft geïntroduceerd. Archeoloog Christopher Henshilwood heeft het daarbij onder meer over het gebruik van de allereerste benen werktuigen en de toepassing van wrijving en warmte om stenen speerpunten te vervaardigen, maar ook verwijst de wetenschapper naar de eerste abstracte kunst en juwelen. Al die innovaties tonen volgens Henshilwood duidelijk aan dat de Afrikaanse homo sapiens op vele vlakken verstandelijk even modern was als de hedendaagse mens. Hij voegt er aan toe dat demografische factoren en veranderingen in het klimaat de belangrijkste stimulansen vormden voor deze innovaties.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: homo sapiens, archeologie |  Facebook |

13-12-12

Europese kaasproductie meer dan zevenduizend jaar oud

In Noord-Europa werd meer dan zevenduizend jaar geleden al kaas geproduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Bristol. De onderzoekers zeggen op archeologische sites in Polen sporen te hebben teruggevonden van een zuivelproductie. Dat kon worden afgeleid uit de vondst van vetzuren, terwijl ook instrumenten werden aangetroffen die met de hedendaagse kaasproductie kunnen worden vergeleken. Er wordt aan toegevoegd dat het verwerken van melk en vooral de productie van kaas cruciaal waren voor de vroege agriculturele maatschappijen, aangezien het proces toeliet om melkproducten langer te bewaren. Sluitende bewijzen voor een prehistorische kaasproductie in Europa konen tot nu toe nog niet worden gevonden. Wel waren al sporen van kaasproductie zevenduizend tot achtduizend jaar geleden aangetroffen in Anatolië en Libië.

Lees Verder

17:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kaas, archeologie |  Facebook |

10-12-12

Archeologen vinden eindelijk sporen van Romeinse haven

Franse en Italiaanse archeologen hebben de restanten gevonden van een graanhaven die een cruciale rol heeft gespeeld in de opkomst van het oude Rome. Dat heeft het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) gezegd. Boringen aan de monding van de Tiber zouden volgens de Franse archeologen aanwijzingen hebben gegeven van de aanwezigheid van een haven waar men eeuwenlang naar op zoek is geweest. De haven ligt ten noordoosten van Ostia, dat door Rome als een vooruit geschoven post was gebouwd om de rivier te bewaken en piraten en andere bedreigingen af te weren. De haven zou zijn ontstaan tussen de vierde en de tweede eeuw voor de huidige tijdrekening en zou een diepgang van zes meter hebben, waardoor de toegankelijkheid voor zeeschepen gegarandeerd was. De handel vormde een belangrijke pijler van de dominante positie die het historische Rome heeft uitgebouwd. Rome voerde onder meer grote hoeveelheden graan uit Egypte aan.

Lees Verder

18:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rome, haven, archeologie |  Facebook |

01-12-12

Peru opent archeologisch Inca-orakel voor toerisme

Peru heeft een oud Inca-orakel opengesteld voor toeristen. Het heiligdom Pachacamac zou door Inca-leiders bij grote beslissingen, zoals het starten van een oorlog, zijn geraadpleegd. De site van Pachacamac heeft een oppervlakte van ongeveer vijfhonderd hectaren en omvat een reeks pyramides en een paleis. Het gebied zou bewoond zijn tussen tweehonderd jaar voor onze tijdrekening en de eerste helft van de zestiende eeuw, toen de Spaanse conquistadores in de regio verschenen. Rond het heiligdom is een Route of the Pilgrims uitgetekend. In de voorbereiding van de toeristische site ondekten archeologen onder meer een groot grafmonument voor massale religieuze hondenslachtingen. Ook werd offergaven zoals koperen juwelen en kommen ontdekt.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: peru, archeologie, toerisme |  Facebook |

21-09-12

Wapengebruik bestaat al minstens drieduizend eeuwen

Archeologen van de University of Tübingen hebben in een oude bruinkoolmijn in het Duitse Schöningen acht goedbewaarde speren van driehonderdduizend jaar oud gevonden. Daarmee hebben de Duitse onderzoekers de oudste wapens ter wereld gevonden. De wapens behoorden wellicht toe aan de homo heidelbergensis, hoewel op de site geen overblijfselen van mensen werden gevonden. De homo heidelbergensis leefde van zeshonderdduizend tot driehonderdduizend jaar geleden en is mogelijk een rechtstreekse voorvader van de neanderthaler en de homo sapiens. Naast de wapens werden restanten van dieren gevonden, waaruit volgens de archeologen kan worden afgeleid dat hun gebruikers onderlegde ambachtslui en jagers waren die bovendien de mogelijkheid hadden om abstract te denken. De gevonden overblijfselen van dieren zouden afkomstig zijn van olifanten, neushoorns, paarden en leeuwen. Op de site werden ook de overblijfselen van een waterbuffel aangetroffen.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, wapen |  Facebook |

Recyclage is al minstens dertienduizend jaar oud

Al dertienduizend jaar geleden werden door de voorhistorische mens stenen werktuigen gerecycleerd voor andere doelstellingen. Dat is de conclusie van opgravingen van wetenschappers aan de Universitat Rovira i Virgili en het Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes) op de archeologische site van Moli del Salt in de Spaanse stad Tarragona. De opgravingen tonen volgens de onderzoekers aan dat recyclage destijds een ingeburgerde praktijk was. Er wordt aan toegevoegd dat de recyclage gebeurde naargelang een nieuwe behoefte ontstond. Jachtinstrumenten werden echter bijna nooit uit gerecycleerde materialen vervaardigd. De Spaanse onderzoekers merken op dat recyclage een belangrijke impact had, aangezien het de bewoners niet verplichtte om zich over relatief grote afstanden te verplaatsen om nieuwe gebruiksmaterialen te vinden.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage, archeologie |  Facebook |

12-08-12

Archeologen ontdekken grootste damproject van Maya-beschaving

Wetenschappers van de University of Cincinnati hebben in de oude stad Tikal de resten teruggevonden van de grootste dam die de oude Maya’s ooit in Centraal-Amerika hebben aangelegd. De dam zou ongeveer 75 miljoen liter water hebben kunnen verzameld. De dam was ongeveer 79 meter lang en zeker tien meter hoog. Het bouwwerk bestond uit stenen, puin en aarde. De ontdekking maakt volgens de onderzoekers duidelijk op welke manier de Maya's het voortbestaan van hun samenleving in roerige periodes konden garanderen. Tikal telde rond het begin van de achtste eeuw ongeveer 70.000 inwoners. Het gehele gebied van de Maya’s zou zo’n vijf miljoen inwoners hebben geteld. Dat is volgens de onderzoekers veel meer dan de huidige omgeving nu mogelijk maakt. Met afwisselend relatief lange periodes van regenval en droogte dienden de Maya's volgens de onderzoekers maatregelen te nemen om al die inwoners continu van water te voorzien en de maatschappelijke rust te bewaren. Opgemerkt wordt dat het verzamelen van water een centraal element vormt van de architectuur van de Maya's. Op en rond gebouwen werd water verzameld en vervolgens via diverse kanalen naar grote reservoirs doorgestuurd. In de negende eeuw begonnen de droogtes steeds langer te duren en konden ook de waterreservoirs niet meer aan de vraag voldoen. Dat leidde waarschijnlijk tot onrust en zou er uiteindelijk zelfs voor gezorgd hebben dat de Maya’s Tikal verlieten.

Lees Verder

08:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archéologie, maya |  Facebook |

19-06-12

Romeinse stad Palmyra leefde op ondergrondse watervoorraden

Onderzoekers van de University of Bergen zijn erin geslaagd te achterhalen waarom de Romeinse stad Palmyra, gelegen in het huidige Syrië, zich destijds midden in een woestijngebied heeft kunnen handhaven. Palmyra was weliswaar strategisch gelegen langs belangrijke handelswegen tussen het oosten en het westen, maar het was voor wetenschappers altijd een raadsel gebleven hoe de stad zich midden in een woestijngebied kon bevoorraden. De Noorse onderzoekers zeggen echter dat de bevolking kon terugvallen op ondergrondse wateraders.

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: palmyra, archeologie |  Facebook |

03-06-12

Aanwijzingen van vroege landbouw gevonden op Cyprus

Op Cyprus heeft een Franse groep archeologen naar eigen zeggen de oudste landbouwvestiging uit het mediterrane gebied gevonden. De onderzoekers merken op dat tot nu toe aangenomen werd dat de geïsoleerde ligging van het eiland er verantwoordelijk was dat landbouw op Cyprus pas duizend jaar na de opkomst van de sector in het Midden-Oosten zou zijn ingevoerd. De ontdekking van de Franse archeologen toont echter aan dat de vroege landbouwers al snel vanuit het Midden-Oosten naar Cyprus zijn uitgeweken.

Archeologen van Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en de Université de Toulouse hebben in het Cypriotische vestiging Klimonas, in de buitenwijken van de stad Limasol, aanwijzingen van een landbouwgemeenschap gevonden die dateert van ongeveer 9.000 jaar voor christus. Aangenomen wordt dat de landbouw rond 9.500 jaar voor christus in het Midden-Oosten werd ontwikkeld. Eerder was gedacht dat de landbouw op de eilanden in het Middellandse Zeegebied pas rond 8.400 jaar voor christus zijn intrede zou hebben gedaan.

De onderzoekers stuitten onder meer op de resten van oude voorraadschuren, gegroepeerd rond een soort gemeenschapshuis. Ook werden een aantal stenen werktuigen opgegraven, vergelijkbaar met vondsten in neolitische vestigingen op het nabijgelegen vasteland. De archeologen vonden verder de gecarboniseerde resten van zaden en planten. Tevens werden overblijfselen van katten en honden aangetroffen, wat de wetenschappers doet vermoeden dat de bewoners van Klimonas ook al huisdieren hadden.

Lees Verder

09:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyprus, landbouw, archeologie |  Facebook |

04-04-12

Gebruik van het vuur minstens één miljoen jaar oud

De voorhistorische mens maakte één miljoen jaar geleden al gebruik van het vuur. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Toronto en de Hewbrew University. De onderzoekers zeggen in de Wonderwerk Cave in Zuid-Afrika microscopische sporen van verbrand hout, samen met dierenbeenderen en stenen werktuigen, gevonden te hebben. Daarmee wordt de ontdekking van het vuur volgens de onderzoekers minstens 300.000 jaar verder in het verleden teruggeplaatst tegenover eerdere veronderstellingen.

"Het onderzoek geeft aan dat mogelijk de homo erectus het vuur al kende als een onderdeel van zijn dagelijks leven," merkt onderzoeksleider Michael Chazan op. Wonderwerk is een gigantische grot aan de grens van de Kalahari-woestijn, waar eerdere opgravingen van Peter Beaumont van het McGregor Museum in het Zuid-Afrikaanse Kimberley al een uitgebreide menselijke bewoning had aangetoond. Onderzoek van dat materiaal bracht verbrande plantenrestanten en beenderfragmenten aan het licht.

"Er werden ook sporen gevonden van een verkleuring van de grond, wat een typische kenmerk van verbranding is," voert Michael Chazan aan. "De controle over het vuur is een belangrijk keerpunt geweest in de menselijke evolutie. De impact van gekookt voedsel is al eerder uitgebreid gedocumenteerd, maar de impact van de controle over het vuur heeft een invloed gehad op alle aspecten van het menselijk leven. Het socialiseren rond het kampvuur is mogelijk een essentieel onderdeel van de menselijke cultuur."

14:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vuur, archeologie |  Facebook |

03-03-12

Graftombe in Jeruzalem brengt nieuwe getuigenissen over christendom

Onder een modern condominium in Jeruzalem hebben archeologen een ossuarium gevonden met graveringen die mogelijk de eerste aanwijzingen van de christelijke iconografie in de Israëlische stad zouden kunnen zijn. Dat heeft archeoloog Simcha Jacobovici, leider van een team onderzoekers dat de graftombe heeft onderzocht, gezegd. De onderzoekers merken op dat de graftombe dateert uit de eerste eeuw na christus, zodat het complex wellicht werd aangelegd door één van de eerste volgelingen van Jesus Christus.

Eén van de opschriften in het ossuarium verwijst naar een goddelijke Jehova die een persoon heeft laten verrijzen. "Het gaat hier om één van de vroegste archeologische aanwijzingen van het geloof in de verrijzenis van Jezus uit de dood," merkt Simcha Jacobovici op. "Een tweede opschrift verwijst naar Jonas, de bijbelse profeet die door een walvis werd opgeslokt en nadien weer kon ontkomen." De onderzoekers geven wel toe dat de ontdekking en hun interpretatie mogelijk tot controverses zou kunnen leiden. 

De graftombe werd al ruim dertig jaar geleden ontdekt, maar de originele onderzoekers werden door orthodoxe joodse groepen, die zich verzetten tegen het uitgraven van joodse graftombes, verplicht om te vertrekken. Pas twee decennia kreeg het nieuwe team toestemming om het onderzoek verder te zetten. Het ossuarium ligt naast een andere graftombe, die één jaar eerder was ontdekt, waar opschriften werden gevonden met namen die zouden verwijzen naar Jezus en zijn familie.

20:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, religie, jeruzalem, christendom |  Facebook |

24-11-11

Mexicaanse archeologen ontdekken koninklijke Maya-keuken

In de Mexicaanse staat Yucatan hebben archeologen een koninklijke keuken uit het Maya-tijdperk ontdekt. In het archeologische Kabah-gebied werden een groot aantal potten, stenen voorwerpen en andere materialen gevonden, samen met sporen van vuur. Dat hebben wetenschappers van het National Institute of Anthropology and History van Mexico bekend gemaakt. De keuken zou dateren uit de periode tussen het midden van de achtste en het midden van de tiende eeuw.

De keuken zou ongeveer veertig meter lang en veertien meter breed zijn geweest en zou dateren uit de bloeiperiode van de Maya-stad Kabah. Er wordt aan toegevoegd dat de aanwijzingen van menselijke activiteit zijn die teruggaan tot driehonderd jaar voor onze tijdrekening. Vermoed wordt dat de keuken onderdeel vormde van een paleis. In paleizen werden immers grotere hoeveelheden voeding bereid, waardoor er meer en grotere werktuigen moesten worden gebruik.

Archeoloog Lourdes Toscano merkt op dat de onderzoekers verrast waren door de afwezigheid van dierlijke beenderen op de site. "Dat doet veronderstellen dat het keukenafval naar een andere locatie werd gebracht," voert ze aan. Aan de hand van de sporen van organische restanten hopen de onderzoekers echter te kunnen afleiden welk soort voedsel door de plaatselijke gemeenschap werd geconsumeerd.

 

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, maya, mexico |  Facebook |

22-11-11

Sojateelt ouder dan tot nu toe werd aangenomen

Algemeen wordt aangenomen dat de teelt van soja ongeveer drieduizend jaar geleden is ontstaan in Centraal-China, maar volgens archeologen aan de University of Oregon heeft de domesticatie van de groente wellicht al vroeger en in andere regio's plaats gevonden. De sojateelt zou al kunnen worden opgemerkt bij het ontstaan van de eerste dorpen in Noord-China. Er wordt aan toegevoegd dat soja een plant vormt die bijzonder goed is uitgerust om in een menselijke omgeving te gedijen.

Onderzoeksleider Gyoung-Ah Lee merkt op dat gebruik van wilde sojabonen mogelijk teruggaat tot negenduizend jaar geleden. Eerder onderzoek gaf aan dat sojabonen door de Zhou-dynastie in China, ongeveer tweeduizend jaar geleden, werden gebruikt. Maar het nieuwe onderzoek geeft aan dat sojabonen mogelijk al 5.500 jaar geleden werden gebruikt. Omdat de soja zich bijzonder goed kon aanpassen aan een menselijke omgeving, hebben volksstammen volgens de onderzoekers ook het nut van de soort kunnen ontdekken.

De resultaten van het nieuwe onderzoek moeten volgens Lee een springplank zijn voor archeologen, plantwetenschappers en genetici om samen te werken aan het verwerven van een inzicht in de culturele invloed op de ontwikkeling van de soort. Culturele inzichten zouden volgens Lee de leemtes kunnen invullen die op dit ogenblik nog worden aangetroffen in het begrip over de domesticatie en genetische veranderingen die de soort heeft ondergaan.

 

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, china, soja |  Facebook |

06-11-11

Mens is pas gradueel een landbouwer geworden

De mensheid heeft wellicht een graduele in plaats van een plotse overgang gekend van jacht en verzameling naar landbouw. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of York en de University of Bradford over vondsten in de Baltische regio. De onderzoekers stellen dat de landbouw zich in de regio weliswaar snel heeft verspreid, maar niet geleid heeft tot een drastische levenswijze van de bevolking, zoals tot nu toe steeds werd gedacht.

De Britse onderzoekers analyseerden etensrestanten in archeologisch aardewerk uit de Baltische regio, daterend van ongeveer vierduizend jaar voor christus. Die periode reveleerde voor de eerste keer aanwijzingen van gedomesticeerde dieren en planten in de regio. De onderzoekers stelden vast dat nog steeds vissen en andere voedingsproducten uit een maritieme omgeving werden gebruikt nadat de landbouw en domesticatie al waren ingetreden.

De onderzoekers stellen dat ongeveer 20 procent van het aardewerk uit gebieden aan de kust nog overblijfselen van maritieme sporen aan het licht bracht. Op sites op het vasteland bleken 28 procent van het aardewerk sporen van zoetwater-producten te bevatten. Dat toont volgens onderzoeksleider Oliver Craig, professor aan de faculteit archeologie aan de Univeristy of Bradford, aan dat de lokale bevolking nog altijd visproducten bleven gebruiken, ondanks de aanwezigheid van gedomesticeerde dieren en planten.

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, landbouw, jacht |  Facebook |

24-09-11

Archeologen graven oud Romeinse scheepswerf op

Archeologen van de University of Southampton en de British School at Rome denken een grote Romeinse scheepswerf gevonden te hebben. De wetenschappers zouden de site hebben ontdekt tijdens opgravingswerken in Portus, de haven van het antieke Rome. Simon Keay, professor aan de University of Southampton en directeur van het Portus Project, noemt de opgraving bijzonder belangrijk. Er zijn tot nu toe immers weinig Romeinse keizerlijke scheepswerven ontdekt.

De onderzoekers ontdekten de overblijfselen van een groot gebouw aan een bassin in het centrum van het havencomplex van Portus. "Eerst werd er gedacht aan een opslagplaats," verduidelijkt Simon Keay. "Uit verdere opgravingen bleek echter dat de site eerder voor een andere doelstelling, verbonden aan de bouw en het onderhoud van schepen, werd gebruikt." Er werd al langer geweten dat Portus een cruciale handelspoort was die Rome toegang gaf tot het mediterrane gebied.

Portus Project onderzoekt al langer de belangrijkheid van de Romeinse haven. Tot nu toe werd er echter nog geen grote Romeinse scheepswerf gevonden, op uitzondering van een mogelijke site aan de Tiber in de buurt van Monte Testaccio. Daarnaast werd ook een mogelijke scheepswerf gevonden in de buurhaven Ostia. De vondst laat een constructie van 145 meter lengte en 60 meter breedte zien. Op bepaalde plaatsen zou het dak meer dan 15 meter hoog zijn geweest. Het complex dateert van de tweede eeuw voor christus.

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, rome, scheepswerf |  Facebook |

27-06-11

Archeologische maken zich zorgen over redding van Ur

Archeologen sturen aan op maatregelen om de archeologische site van Ur, de veronderstelde geboorteplaats van Abraham in het zuiden van Irak, te redden. De onderzoekers stellen dat de archeologische site door de invloed van de natuurelementen verloren dreigt te gaan. Archeologen zijn massaal teruggekeerd naar de regio om nieuwe bewijzen van de oude Mesopotamische cultuur op te graven, maar volgens de Iraakse expert Abdelamir Hamdani is het behoud van de sites op dit ogenblik de belangrijkste opdracht.

Ur was meer dan vierduizend jaar geleden de hoofdstad van het rijke keizerrijk dat over Mesopotamië heerste. "Algemeen wordt verondersteld dat slechts een miniem gedeelte van de stad is opgegraven," voert BBC News aan. "In de jaren twintig en dertig van de voorbije eeuw werden opgravingen gesubsidieerd door het British Museum en de University of Pennsylvania. Daarna zijn er echter geen grote projecten meer opgezet. Algemeen wordt aangenomen dat slechts 10 procent van de totale stad is opgegraven."

Hamdani wijst er echter op dat sinds een halve eeuw geen inspanningen meer zijn gedaan om de site te bewaren. De site ligt in de buitenwijken van de stad Nasiriyah, ongeveer driehonderd kilometer ten zuiden van Bagdad. Onder meer door de militaire conflicten is de site de voorbije dertig jaar gesloten gebleven voor buitenlandse archeologen. Bovendien heeft de huidige Iraakse regering andere prioriteiten dan het onderzoek van meer dan 12.000 archeologische sites te financieren.

De site in Ur wordt volgens Hamdani bedreigd door de wind, de extreme zomerhitte en het grote zoutgehalte van de bodem. Bovendien werd ook schade aangericht door bombardementen op een nabijgelegen Iraakse militaire basis tijdens de eerste Golfoorlog twintig jaar geleden. Onder Amerikaanse bescherming is men er volgens Hamdani echter wel in geslaagd om diefstallen en vandalisme te vermijden. Archeologie wordt ook bestempeld als een mogelijke toekomstige bron van inkomsten voor Irak.

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, archeologie, ur |  Facebook |

18-06-11

Fransen uit de ijzertijd waren bierbrouwers

Archeologen hebben aanwijzingen gevonden dat bewoners van het zuidoosten van Frankrijk tijdens de ijzertijd, ongeveer 2.500 jaar geleden, bier brouwden. Dat blijkt uit een analyse door de Franse archeoloog Laurent Bouby van een aantal granen die in de jaren negentig bij opgravingen in de buurt van Roquepertuse, in de omgeving van het huidige Aix-en-Provence, waren gevonden. De analyse gaf aan dat de granen bij het brouwproces werden gebruikt. Er werden ook sporen gevonden van een brouwoven.

"Het brouwen van bier gaat terug naar het bronzen tijdperk in China en het Midden-Oosten, maar de vondst van Laurent Bouby is het vroegste teken van bier in Frankrijk, waar doen al wijn werd geproduceerd," aldus BBC News. "Laurent Bouby bestudeert al meer dan een decennium planten uit de oudheid die zijn bewaard. Daarbij werd onder meer onderzoek gevoerd naar een geplaveide vloer rond een oven en een haardvuur in de woning uit de vijfde eeuw voor Christus."

Uit het onderzoek van bewaarde plantenresten leidden de onderzoekers af te maken te hebben met een oude huisbrouwerij, waarvoor geen gespecialiseerde uitrusting nodig is. De onderzoekers merken op dat op de site sporen gevonden waren van granen, vaten, een graanvloer, een oven en maalstenen, die gecombineerd een brouwactiviteit laten veronderstellen. Eerder al was aangetoond dat in de regio vooral een granensoort werd verbouwd die zich gemakkelijk leent voor het produceren van bier.

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, bier, frankrijk, ijzertijd |  Facebook |

12-02-11

Yale geeft vondsten Machu Picchu terug aan Peru

De Amerikaanse universiteit Yale gaat ongeveer vijfduizend eeuwenoude voorwerpen uit de Inca-citadel Machu Picchu teruggeven aan Peru. Het gaat onder meer om stenen gereedschap, keramieke voorwerpen en menselijke en dierlijke botten. De archeologische vondsten werden bijna honderd jaar geleden door ontdekkingsreiziger Hiram Bingham uit Peru naar de Verenigde Staten gebracht. Bingham ontdekte de citadel deed er veel onderzoek. Yale heeft ongeveer 40.000 Peruaanse voorwerpen in zijn bezit.

Yale heeft een overeenkomst gesloten met de universiteit in Cusco, die de voorwerpen gaat tentoonstellen en bewaren. Vanuit dat opzet krijgt Cusco een museum, een voorraad-afdeling en een onderzoekscentrum. Onderzoekers uit Peru en de Verenigde Staten krijgen toegang tot het centrum. Peru hoopt door de overeenkomst ook meer toeristen te kunnen aantrekken. De terugkeer van de voorwerpen maakt een einde aan een lang slepend en bitter dispuut tussen Peru en Yale.

In november werd in Lima nog een massale betoging gehouden, waarin president Alan Garcia samen met de bevolking eiste dat Yale de kunstschatten zou terugbezorgen. Garcia deed ook een beroep op zijn Amerikaanse ambtsgenoot Barack Obama. De Peruaanse regering daagde de Amerikaanse universiteit ook voor de rechter. Peru heeft altijd gesteld dat Yale de objecten had geleend en die moest retourneren. Yale risposteerde echter alle geleende voorwerpen al in de jaren twintig te hebben teruggegeven. De resterende voorwaarden waren naar eigen zeggen eigendom.

10:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, machu picchu, peru, yale |  Facebook |

20-05-09

Griekenland stelt gerecupereerde kunstschatten tentoon

In het National Archaeological Museum in Athene heeft de Griekse regering een aantal archeologische schatten tentoon gesteld die uit Duitsland, België en Groot-Brittannië werden gerecupereerd. Antonis Samaras, de Griekse minister van cutluur, wees bij de voorstelling van de archeologische voorwerpen op het belang van de teruggave. Hij benadrukte dat de samenleving steeds meer begint te erkennen dat culturele goederen niet alleen maar kunstvoorwerpen zijn, maar een link vormen met de historische identiteit van een volk. Griekenland probeert onder meer ook de befaamde Parthenon Marbles uit Groot-Brittannië terug te vorderen, maar tot nu toe is het British Museum daar nog altijd niet op ingegaan.

De tentoongestelde kunstschatten omvatten onder meer honderd kleifragmenten en geldstukken die in het bezit waren van de Belgische Archeologische School. "De voorwerpen werden veertig jaar geleden door archeologen opgegraven in archeologische sites in Thoriko ten zuiden van Athene en op het eiland Salamis en meegenomen naar België," aldus het persbureau AFP. "Ze werden tijdens een inventaris in het museum van Gent teruggevonden. De voorwerpen werden door de Belgische regering opnieuw aan de Griekse autoriteiten teruggeven." Het Griekse museum kreeg ook nog zeventig offervoorwerpen die twee jaar geleden door de Duitse douane in Nuremberg in beslag werden genomen.

De gerecupereerde verzameling omvatte ook nog een marmeren decoratie-element van een Byzantijnse kerk, dat in de jaren vijftig door een Britse toerist werd opgeraapt op de Agora, de archeologische markt van Athene. "Na de het overlijden van de toerist, werd het archeologisch voorwerp door zijn weduwe aan een Britse verzamelaar, die het overmaakte aan de Griekse ambassade in Londen," aldus nog AFP. "De Griekse regering heeft de jongste jaren haar inspanningen opgedreven voor de recuperatie van archeologische voorwerpen die illegaal uit het land werden geëxporteerd en bij buitenlandse musea en verzamelaars terecht kwamen." Griekenland wil ook de beroemde Parthenon Marbles, die door Lord Elgin in 1806 tijdens de bezetting door het Ottomaanse keizerrijk werden meegenomen naar Engeland."

De Parthenon Marbles worden op dit ogenblik bewaard in het British Museum. Dat weigert de kunstschat terug te geven. In het vernieuwde Acropolis-museum in Athene is echter al een speciale sectie gereserveerd voor de betwiste kunstschat.