22-10-17

Ook voorhistorische mens kende gevaren van inteelt

Ook de voorhistorische mens kende de gevaren van inteelt. Er werden dan ook verbazend gesofisticeerde netwerken uitgebouwd om een gebrek aan diversiteit te vermijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge en de University of Copenhagen op de archeologische site van Sunghir in Rusland, die ongeveer 34.000 jaar geleden al zou zijn bewoond. De resultaten van de studie suggereren volgens de onderzoekers dat de bewoners bewust een partner buiten de onmiddellijke familiale kring werd gezocht. Bovendien bleek een breder netwerk van groepen te hebben bestaan waaruit partners konden worden gekozen.

“De mens lijkt zich al in een opvallend vroeg stadium bewust te zijn geweest van de gevaren van inteelt,” benadrukt onderzoeksleider Eske Willerslev, professor genetica aan de universiteiten van Cambridge en Kopenhagen. “Bovendien kan onder meer uit de vervaardiging van juwelen worden afgeleid dat deze uitwisseling van partners tussen groepen gepaard ging met een aantal regels, ceremonies en rituelen, die vergeleken zouden kunnen worden met het moderne huwelijk.” Het complexe partnersysteem kan volgens Wellerslev ook een verklaring zijn waarom de moderne mens zich met succes heeft kunnen handhaven, terwijl andere soorten - zoals de neanderthaler - zijn verdwenen.

Bij de opgravingen werd vastgesteld dat tussen de verschillende individuen vaak slechts oppervlakkige genetisch verwantschappen konden worden vastgesteld. “Dat geldt zelfs voor twee kinderen die samen in hetzelfde graf waren begraven,” aldus de onderzoekers. “Hieruit kan worden afgeleid dat deze populaties, die in kleine groepen leefden, begrepen dat inteelt een groot gevaar zou kunnen betekenen. Om die doelstelling te bereiken moet een bewust systeem zijn ontwikkeld. Indien tussen deze jager-verzamelaars slechts toevallige relaties tot stand zouden zijn gekomen, zouden veel meer aanwijzingen van inteelt moeten zijn gevonden.”

Lees Verder

14:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie |  Facebook |

03-09-14

Metaalbewerkers vormden ooit een elitegroep in de maatschappij

In de oudheid stonden metaalbewerkers in de maatschappij hoog aangeschreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van archeologen aan de Tel Aviv University in Israël, die opgravingen hebben verricht in de omgeving van drieduizend jaar oude kopersites in de Timna-vallei. De Israëlische wetenschappers stellen dat hun studie uitwijst dat de metaalbewerkers een unieke rol vertolkten in de vroegere maatschappijen. Er wordt aan toegevoegd dat koper in die samenlevingen één van de meest kostbare grondstoffen was, waardoor de metaalbewerkers volgens de onderzoekers onder meer beloond werden met de beste ingrediënten van het voedselmenu.

“Bij opgravingen op drieduizend jaar oude kopersites in de Israëlische Timna-vallei werden etensresten gevonden die duidelijk aangeven dat metaalbewerkers in de oude samenleving bijzonder hoog stonden aangeschreven,” voeren de archeologen Erez Ben-Yosef en Lidar Sapir-Hen aan. “Niet alleen werd voor de kopersmelters het beste vlees gereserveerd, maar ook bleek hun menu gedeeltelijk te bestaan uit visproducten die over een afstand van honderden kilometers vanuit de Middellandse Zee dienden aangevoerd te worden. Die voedingsbestanddelen weerspiegelen niet het menu van slavenarbeid, maar wel van een elitaire kaste.”

“Studies van de Amerikaanse archeoloog Nelson Glueck in de jaren dertig hadden de kopersmelters van de Levant uit de ijzertijd omschreven als slaven,” merken de onderzoekers op. “Hij verwees daarbij naar de ruwe woestijn-omgeving van de sites en de zware omwallingen van de productie-locaties, die volgens hem moesten beletten dat de slaven de koperovens zouden kunnen ontvluchten. In werkelijkheid moet daarentegen worden gesteld dat deze omwalling vooral diende om de productie te beschermen en buitenstaanders op afstand te houden en moet er worden geconcludeerd dat de kopersmelters deskundige ambachtmannen waren die een hoge sociale status en waardering genoten.”

“Metaalbewerkers hadden in de oudheid een unieke functie in de maatschappij,” aldus nog Erez Ben-Yosef en Lidar Sapir-Hen. “Koper, dat gebruikt werd voor de productie van werkinstrumenten en wapens, was de belangrijkste grondstof die de oude samenlevingen ter beschikking hadden. De kopersmelters dienden een grote vaardigheid en kennis te hebben om een bruikbaar product te creëren. Deze kennis was voor die periode zo vooruitstrevend dat de productie mogelijk als magie of bovennatuurlijk werd bestempeld. Koper had voor de oude samenlevingen evenveel waarde als olie voor de hedendaagse maatschappij. Er werd dan ook gezorgd dat de kopersmelters goed werden behandeld.”

“De mijnwerkers zouden mogelijk wel het voorwerp van slavenarbeid kunnen zijn geweest, aangezien ze eenvoudige taken onder zware omstandigheden dienden uit te voeren,” stippen de onderzoekers nog aan. “Het smelten van het koper vergde echter een grote vaardigheid en leiderschap, wat niet aan dwangarbeiders kon worden toevertrouwd.”

Lees Verder

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, metaalbewerker |  Facebook |

15-06-14

Golf olieboringen betekent ook stimulans voor archeologie

Een nieuwe golf van olieboringen heeft ook een nieuwe impuls gegenereerd voor de archeologie. Dat zegt Josh Wood, specialist voor de oliesector bij het persbureau Associates Press. Wood merkt daarbij op dat bij grote infrastructuurwerken in vele regio’s wettelijk eerst een onderzoek naar de archeologische waarde van de betrokken site moet worden uitgevoerd. Dat kan volgens hem niet alleen leiden tot een aantal opmerkelijke wetenschappelijke ontdekkingen, maar biedt aan archeologen bovendien de mogelijkheid om belangrijke expertise op te bouwen. Zonder de nieuwe golf olieboringen zouden vele jonge archeologen volgens Wood nooit de gelegenheid krijgen om een uitgebreide praktijkervaring op te doen.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olieboringen, archeologie |  Facebook |

29-12-12

Afrikaanse voorouder schakelde al snel over op menu van grassoorten

De mensheid is veel vroeger overgeschakeld op het eten van grassoorten dan tot nu toe werd aangenomen. Dat is de conclusie van een studie onder leiding van wetenschappers aan de University of Oxford over de levenswijze van de Australopithecus bahrelghazali in Tsjaad drie tot drieënhalf miljoen jaar geleden. Uit sporen bleek dat deze voorloper van de hedendaagse mens zich in belangrijke mate voedde met grassoorten. Dat is bijna een miljoen jaar eerder dan toe nu toe algemeen werd aangenomen.

Aangenomen wordt dat de eerste mensen zich vooral met fruit en insecten voedden, wat die groep gemeenschappelijk had met de meeste moderne apensoorten. “Op een bepaald ogenblik echter, door een verandering van het klimaat, werd overgestapt op een dieet dat ook grassoorten en zaden omvatte,” aldus onderzoeker Julia Lee-Thorpe. “Eerder al was aangetoond dat de Paranthropus boisei zich vooral voedde met planten, maar die situeerde zich ongeveer 2,8 miljoen jaar geleden.”

Het is volgens Lee-Thorpe echter niet duidelijk dat de Australopithecus bahrelghazali zich daadwerkelijk voedde met planten of daarentegen de wortels consumeerde. De Australopithecus bahrelghazali was ongeveer even groot als de moderne chimpansee en liep op twee benen. Het Afrikaanse landschap bestond in die periode vooral uit meren, overstromingsgebieden en beboste graslanden, wat volgens de onderzoekers op een natuurlijke wijze zou kunnen leiden tot een menu van grassen.

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, voeding |  Facebook |

16-12-12

Afrikaanse homo sapiens was eerste techneut uit de geschiedenis

De Afrikaanse homo sapiens van ongeveer zeventigduizend jaar geleden kan de eerste techneut uit de geschiedenis worden genoemd. Dat is de conclusie van een onderzoek van archeologen aan de Wits University. De onderzoekers merken op dat de Afrikaanse homo sapiens immers vele revolutionaire technologieën heeft geïntroduceerd. Archeoloog Christopher Henshilwood heeft het daarbij onder meer over het gebruik van de allereerste benen werktuigen en de toepassing van wrijving en warmte om stenen speerpunten te vervaardigen, maar ook verwijst de wetenschapper naar de eerste abstracte kunst en juwelen. Al die innovaties tonen volgens Henshilwood duidelijk aan dat de Afrikaanse homo sapiens op vele vlakken verstandelijk even modern was als de hedendaagse mens. Hij voegt er aan toe dat demografische factoren en veranderingen in het klimaat de belangrijkste stimulansen vormden voor deze innovaties.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: homo sapiens, archeologie |  Facebook |

13-12-12

Europese kaasproductie meer dan zevenduizend jaar oud

In Noord-Europa werd meer dan zevenduizend jaar geleden al kaas geproduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Bristol. De onderzoekers zeggen op archeologische sites in Polen sporen te hebben teruggevonden van een zuivelproductie. Dat kon worden afgeleid uit de vondst van vetzuren, terwijl ook instrumenten werden aangetroffen die met de hedendaagse kaasproductie kunnen worden vergeleken. Er wordt aan toegevoegd dat het verwerken van melk en vooral de productie van kaas cruciaal waren voor de vroege agriculturele maatschappijen, aangezien het proces toeliet om melkproducten langer te bewaren. Sluitende bewijzen voor een prehistorische kaasproductie in Europa konen tot nu toe nog niet worden gevonden. Wel waren al sporen van kaasproductie zevenduizend tot achtduizend jaar geleden aangetroffen in Anatolië en Libië.

Lees Verder

17:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kaas, archeologie |  Facebook |

10-12-12

Archeologen vinden eindelijk sporen van Romeinse haven

Franse en Italiaanse archeologen hebben de restanten gevonden van een graanhaven die een cruciale rol heeft gespeeld in de opkomst van het oude Rome. Dat heeft het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) gezegd. Boringen aan de monding van de Tiber zouden volgens de Franse archeologen aanwijzingen hebben gegeven van de aanwezigheid van een haven waar men eeuwenlang naar op zoek is geweest. De haven ligt ten noordoosten van Ostia, dat door Rome als een vooruit geschoven post was gebouwd om de rivier te bewaken en piraten en andere bedreigingen af te weren. De haven zou zijn ontstaan tussen de vierde en de tweede eeuw voor de huidige tijdrekening en zou een diepgang van zes meter hebben, waardoor de toegankelijkheid voor zeeschepen gegarandeerd was. De handel vormde een belangrijke pijler van de dominante positie die het historische Rome heeft uitgebouwd. Rome voerde onder meer grote hoeveelheden graan uit Egypte aan.

Lees Verder

18:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rome, haven, archeologie |  Facebook |