01-11-17

Bank weet relatief weinig over consument

De bank is één van de belangrijkste adviseurs waarop de consument tijdens zijn leven beroep kan doen, maar toch blijken de financiële instellingen relatief weinig inzicht te hebben in de persoonlijkheid en de gewoontes van hun klanten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Segmint, leverancier van software voor sterk gereguleerde industrieën, bij meer dan tweeëntwintighonderd bankklanten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd immers dat 64 procent van de respondenten van mening is dat online retailers zoals Amazon, Netflix en Zappos inmiddels meer over de consumenten weten dan de traditionele bank.

“Financiële instellingen beschikken over een goudmijn klanteninzichten die hen in staat zouden stellen hun consumenten nuttig advies te verstrekken,” betoogt Rob Heiser, chief executive van Segmint. “Deze services kunnen de bank in staat stellen een vruchtbare relatie met hun klanten uit te bouwen en tegelijkertijd ook een groter aandeel in het beheer van het persoonlijke vermogen te verwerven.” Er werd daarbij vastgesteld dat ook 54 procent van de consumenten geïnteresseerd zou zijn in marketing-communicatie van hun bank, op voorwaarde dat de aangeboden informatie op hun persoonlijke financiële behoeftes zou zijn afgestemd. Bij millennials loopt dat cijfer op tot 63 procent.

Er moet anderzijds worden vastgesteld dat 16 procent van de respondenten de communicatie van zijn bank vervelend vindt. Wel moet worden opgemerkt dat de banken op dit vlak nog relatief goed scoren. De communicatie van kredietkaartmaatschappijen wordt immers door 53 procent van de consumenten vervelend genoemd. Verder bleek dat 33 procent van de consumenten van zijn bank informatie ontvangt die geen enkele persoonlijke relevantie heeft. Tevens moest worden opgetekend dat 28 procent van de respondenten van zijn bank voorafgaand aan het afsluiten van een hypotheek al graag de nodige informatie terzake zou hebben ontvangen.

Lees Verder

14:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank |  Facebook |

22-01-17

Relatie tussen bank en onderneming ligt vaak moeilijk

Kleine bedrijven hebben vaak een moeilijke relatie met hun bankier. Dat blijkt ook uit een studie van de financiële dienstverlener Amicus Commercial Finance, gebaseerd op een enquête bij meer dan vijfhonderd managers van kleine bedrijven in Groot-Brittannië. Er moest daarbij worden vastgesteld dat 46 procent van de ondervraagden hun banken een gebrek aan flexibiliteit toeschrijft, terwijl 30 procent betoogt dat de bankiers zich niet behulpzaam opstellen. Bovendien beklaagt 40 procent er zich over in het verleden al slechte raad van de bank te hebben gekregen. De onderzoekers maken dan ook gewag van een verontrustende vaststelling.

Uit de enquête bleek dat 47 procent van de ondernemers van mening is dat het advies van de bank een negatieve impact heeft gehad op de prestatis van het bedrijf. Bovendien zegt 16 procent door het advies uiteindelijk in een slechtere situatie te zijn geraakt. Er moet dan ook worden vastgesteld dat 52 procent van de ondernemers het voorbije jaar een bankadvies naast zich heeft neergelegd. Daarnaast maken veel ondernemers hun beklag dat ze bij hun bank met een callcenter moeten communiceren. Volgens 22 procent zijn die interacties tijdrovend, terwijl 17 procent toegeeft gefrustreerd te raken door de contacten met de callcenters. Daarnaast zegt 10 procent dat het systeem met callcenters te ingewikkeld is.”

“Het is zorgwekkend dat het advies van de banken door de onderneming geregeld moet worden afgewezen of met negatieve consequenties wordt gevolgd,” benadrukt John Wilde, managing director van Amicus Commercial Finance. “Er moet een toenemende kloof worden vastgesteld tussen de zakelijke services en flexibiliteit die door de ondernemers worden geëist en het advies dat hen door de banken wordt verstrekt. Werkkapitaal en cashflow hebben per definitie een dynamisch karakter, maar vele traditionele banken zijn er de voorbije jaren niet meer in geslaagd om met dat gegeven efficiënt om te gaan.” Vooral in de sectoren technologie en communicatie wordt geklaagd over de kwaliteit van het bankadvies.

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank |  Facebook |

12-01-17

Consument ziet technologiebedrijf als potentiële bank

Grote technologiebedrijven zouden ook met financiële diensten een omvangrijk en wereldwijd cliënteel kunnen uitbouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture bij meer dan dertigduizend consumenten in achttien landen. Vastgesteld werd dat bijna 33 procent van de consumenten interesse zou hebben voor bankactiviteiten die door ondernemingen zoals Google, Facebook of Amazon zouden worden aangeboden. In de leeftijdsgroep tussen achttien en eenentwintig jaar loopt dat cijfer zelfs op tot 41 procent en in markten zoals de Verenigde Staten wordt zelfs een score van 50 procent bereikt.

De consument blijkt niet alleen voor bankservices bereid om het aanbod van de bekende technologiebedrijven te gebruiken, want 29 procent gaf toe zich ook voor verzekeringsproducten tot deze ondernemingen te willen wenden. Bovendien erkende 38 procent bereid te zijn op de deze entiteiten beroep te doen voor het inwinnen van financieel advies. “De consument verwacht dat alle zakelijke transacties het kwalitatieve niveau halen van de diensten die ze ontvangen van Google, Amazon, Facebook en Apple,” zegt Alan McIntyre, managing director van Accenture Banking. “Dat kan vooral voor de bankwereld een grote uitdaging betekenen.”

“Banken moeten filialen creëren die een geavanceerde digitale beleving garanderen, maar moeten ook een gemakkelijke locatie bieden,” benadrukt Alan McIntyre. “Tegelijkertijd moet een online digitale ervaringen worden ontwikkeld die de confrontatie met de grote technologiespecialisten kan overleven. De grote meerderheid van de hedendaagse consumenten benaderen hun bankrelaties uit en transactioneel standpunt. Om loyaliteit op te bouwen, moeten de banken zich assertiever opstellen in het gebruik dat een persoonlijk aanbod garandeert op het tijdstip en de locatie dat optimaal aan de eisen van de consument tegemoet komt.”

In Brazilië zou 60 procent van de consumenten bereid zijn om hun bankaccount naar een technologiebedrijf over te hevelen. In Indonesië en Italië worden scores van respectievelijk van 54 procent en 52 procent gehaald.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank |  Facebook |

20-05-14

Tablet favoriete platform voor financiële transacties

Mobiel bankieren zal in Europa de volgende jaren een snelle groei kennen, maar tablets zullen daarbij snel het marktleiderschap naar zich toe trekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Forrester. Het fenomeen kan volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan het snelgroeiende aanbod financiële applicaties en een grotere veiligheid in vergelijking met mobiele platformen. Forrester noemt het onwaarschijnlijk dat bankieren op een mobiele telefoon door de consument ooit evenveel vertrouwd zal worden als financiële transacties op desktops of tablets, die immers slechts zelden de woning verlaten en veel minder risico’s op verlies of diefstal opleveren.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablet, bank |  Facebook |

28-03-14

Banken hebben al voor 100 miljard dollar moeten schikken met Amerikaanse autoriteiten

De grootste banken van de wereld hebben sinds het uitbreken van de financiële crisis al bijna 100 miljard dollar moeten betalen om in de Verenigde Staten juridische geschillen rond hun activiteiten te schikken. Dat blijkt uit een berekening van de Britse zakenkrant Financial Times. Opgemerkt wordt dat sinds het uitbreken van de financiële crisis door banken al 99,5 miljard dollar aan schikkingen diende te worden betaald, waarbij 15,5 miljard dollar afkomstig was van buitenlandse instellingen. Door de aanslepende onderzoeksfase werd volgens de krant vorig jaar in totaal een pakket van 52 miljard dollar aan schikkingen betaald.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, schikking |  Facebook |

11-03-14

Toegankelijkheid websites financiële instellingen onvoldoende

Een grote meerderheid van de Europese banken biedt aan de consument geen optimale toegang tot hun websites. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitad de Oviedo in Spanje bij nagenoeg vijftig banken in de Europese Unie. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 74 procent van de onderzochte banken geen optimale toegang tot hun websites bieden. Er wordt aan toegevoegd dat de financiële instellingen een grotere aandacht moeten hebben voor dit technologisch en sociale probleem. Volgens de onderzoekers krijgen onder meer consumenten met een lichamelijke handicap door het probleem geen optimale toegang tot online financiële activiteiten.

Lees Verder

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: website, bank |  Facebook |

07-03-14

Bankiers kunnen veel lessen trekken uit gedrag van primaten

Sociale netwerken van primaten kunnen veel lessen aanreiken om grote maatschappelijke crisissen, zoals de financiële crisis van zes jaar geleden, te helpen voorspellen en vermijden. Dat is de slotsom van een studie van wetenschappers aan de University of California. De Amerikaanse onderzoekers merken daarbij op dat het gedrag van de resusaap en de bankwereld beiden complexe netwerken vertonen. Crisissen worden volgens de wetenschappers in beide werelden vaker veroorzaakt door breuken in de interne netwerken dan door verlammende externe factoren. Er wordt aan toegevoegd dat catastrofale instortingen zouden kunnen worden vermeden door de veranderingen in deze interne netwerken op te volgen.

“Het is misschien niet conventioneel om apen met een financieel systeem te vergelijken, maar er kunnen toch een aantal opmerkelijke overeenkomsten worden opgetekend,” voert onderzoeksleider Fushing Hsieh, professor statistiek aan de University of California, aan. “Er kan zowel in een apenpopulatie als in de bankwereld worden gedetecteerd wanneer er een mogelijke crisis dreigt. Bij een studie van resusapen in het California Primate Research Center bleek dat de machtsstructuur bij de apen vooral gebaseerd is op wederzijdse verzorging, vechtpartijen en statussignalen zoals het ontbloten van de tanden. Die gedragingen worden in de bankwereld weerspiegeld door het interbank-leningen, kredietverstrekkingen, effecten-activiteiten en verzekeringen.”

“Activiteiten binnen een gemeenschap die de andere relaties beïnvloeden, zijn het meest cruciaal," zeggen de onderzoekers. “In de apengemeenschap moet daarbij verwezen worden naar onder meer het ontbloten van de tanden en ander status-gedrag dat duidelijk maakt wie in het sociale netwerk bovenaan de hiërarchie staat. Deze gedragingen bepalen relaties op lange termijn en de agressie tussen individuele dieren. In de financiële wereld kan dit cruciale gedrag worden vergeleken met de interbank-activiteiten, waar een gelijkenis kan worden aangetroffen met de hiërarchie in de apen-populatie. Deze netwerken van zijn cruciaal belang, aangezien ze de stabiliteit van de andere relaties of netwerken bepalen.”

“Door de verandering van de patronen in deze cruciale netwerken en in de afhankelijk-structuren is het mogelijk om een toenemende verstoring van het systeem waar te nemen, waardoor opkomende problemen kunnen worden geïdentificeerd en kan worden tussengekomen vooraleer de situatie een castastrofaal kantelpunt heeft bereikt,” zeggen de onderzoekers nog.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, primaten |  Facebook |

17-11-13

Bankiers in Hongkong en Duitsland meest optimistisch over bonus

Bankmedewerkers in Hongkong en Duitsland stellen zich bij hun bonusverwachtingen voor dit jaar het meest optimistisch op. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eFinancialCareers bij meer dan vijfenveertighonderd specialisten in zeven financiële centra over de hele wereld. De onderzoekers stelden daarbij vast dat in Hongkong en Duitsland 83 procent van de bankmedewerkers verwacht dit jaar een bonus te zullen ontvangen. Op de derde plaats volgt Singapore met een score van 72 procent. In de City of London verwacht daarentegen 61 procent van de financiële specialisten ook dit jaar een bonus te zullen ontvangen en in Wall Street in New York valt het cijfer verder terug tot 59 procent.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de Amerikaanse bankiers zich relatief de minste begoochelingen maken over de omvang van hun bonus. Opgemerkt werd dat in Wall Street 72 procent van de respondenten verwacht dat zijn bonus minstens even hoog zal liggen als vorig jaar. In het Midden-Oosten, waar de bankiers zich het meest optimistisch opstellen over de omvang van hun beloningen, loopt dat cijfer echter op tot 88 procent. Volgens James Bennett, managing director van eFinancialCareers, tonen de cijfers aan dat de striktere regelgeving in de Europese Unie en de Verenigde Staten, die al zwaar werden getroffen door de crisis, een duidelijke impact heeft op de financiële sectoren van de betrokken regio’s.

Bennett voert aan dat de cijfers in het algemeen wijzen op een herstel van het vertrouwen in de financiële sector. “Het is bemoedigend vast te stellen dat een meerderheid van de financiële professionals een groter vertrouwen in hun vooruitzichten tentoon spreiden,” voert hij aan. “De relatief terughoudende verwachtingen in de Europese Unie en de Verenigde Staten laten echter uitschijnen dat deze regio’s met een bepaalde vorm van kwetsbaarheid worden geconfronteerd en dan ook hun aantrekkingskracht op talentvolle financiële professionals dreigen te verliezen en dus mogelijk vaardigheden aan meer dynamische gebieden, zoals de regio Asia-Pacific, zouden kunnen verliezen.”

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, bonus |  Facebook |

18-10-13

Banksector wordt met zwaar gezondheidsprobleem bedreigd

Vrees voor werkloosheid, een toenemende druk en psychisch misbruik zorgen ervoor dat de wereldwijde financiële sector met zware gezondheidsproblemen wordt bedreigd. Dat is de conclusie van een onderzoek van UNI Finance, het internationale vakverbond voor de financiële sector, bij leden in zesentwintig landen. Er wordt opgemerkt dat meer dan 80 procent van de financiële vakbonden in Europa een toenemend gezondheidsprobleem als één van de grote bekommernissen van hun leden naar voor schuiven. De vakbond merkt op dat miljoenen hardwerkende en eerlijke medewerkers mee het slachtoffer zijn geworden van het onethische gedrag van de bankiers.

“Vele bankmedewerkers worden geconfronteerd met onrealistische verkoopsdoelstellingen, terwijl hun salaris is uitgehold en dezelfde werkvolumes met minder collega’s moeten worden afgehandeld,” voert Marcio Monzane, hoofd van UNI Finance, aan. “Bovendien wordt vaak gewag gemaakt van een angst voor ontslag, gedeeltelijk te wijten aan de trend om oudere werknemers door jongere krachten te vervangen. Daarnaast hebben de banken ook de gewoonte om steeds vaker met tijdelijke arbeidscontracten te werken, waardoor de werkzekerheid voor de betrokkenen nagenoeg volledig is weggevallen. De helft van de ondervraagden zegt door al die problemen in zijn persoonlijke leven een zware druk te ervaren.”

“De financiële crisis heeft iedereen getroffen,” merkt Marcio Monzane op. “Het is terecht om met de vinger te wijzen naar het bankmanagement, dat met zijn gedrag een belangrijke rol heeft gehad in de wereldwijde economische problemen, maar de sector telt ook miljoenen hardwerkende en eerlijke werknemers wiens leven compleet is geruïneerd door de zware schokgolven die door de financiële wereld zijn gegaan. Honderdduizenden banen zijn verloren gegaan en zullen ook nooit meer terugkeren. Al die problemen hebben een zware impact gehad op de gezondheid en de levensstijl van grote groepen bankmedewerkers over de hele wereld. Er moeten dan ook inspanningen worden gedaan om de druk op de werknemers te verlichten.”

De vakbond zegt dat de herstructureringen binnen de sector op een rechtvaardige basis dienen te worden doorgevoerd, waarbij de vergoedingen voor de aandeelhouders zouden worden teruggeschroefd en alles in het werk zou worden gesteld om de tewerkstelling te beschermen.

Lees Verder

12:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, arbeid |  Facebook |

11-09-13

Mobiele applicaties en websites vertolken andere functie in banksector

Mobiele applicaties zijn binnen de banksector vaak cruciaal voor het uitvoeren van transacties, terwijl mobiele websites veelal in eerste instantie worden gebruikt om informatie op te zoeken. Dat is de conclusie van een rapport van de consulenten xAd en Telmetrics. De onderzoekers stellen dan ook dat financiële instellingen beide technologieën dienen te implementeren om het contact met hun klanten optimaal te houden. De onderzoekers melden nog dat een digitaal bezoek aan een bank met mobiele apparaten meestal korter duurt dan met een personal computer. Op een computer duurt een gemiddeld bezoek 5,5 minuten, tegenover 3,2 minuten voor een smartphone en 3 minuten voor een tablet.

"Aangezien consumenten minder vaak geneigd zijn om een bankapplicatie te downloaden dan een bezoek te brengen aan de website van de financiële instelling, bereiken deze platformen minder klanten dan de traditionele online toepassingen," voeren de onderzoekers aan. "Het engagement bij applicaties ligt echter gevoelig hoger dan bij mobiele websites." Tijdens de voorbije lente bleken bankapplicaties in de Verenigde Staten 45,5 procent van de mobiele klanten te bereiken. Bij mobiele browsers liep dat op tot 49,6 procent. Het onderzoek toonde verder aan dat de bankactiviteiten op personal computers en smartphones veel gelijkenissen vertonen, met piekperiodes tijdens de lunchpauze en de vroege avond. Tablets daarentegen laten een piek optekenen rond drie uur in de namiddag en vertonen verder fluctuaties tot elf uur in de avond.

De onderzoekers benadrukken nog dat gebruikers van applicaties of mobiele websites van bankinstellingen gemiddeld iets jonger zijn dan de totale groep mobiele consumenten. Daarbij wordt opgemerkt dat nagenoeg twee derde van de millennials al een mobiele financiële transactie heeft uitgevoerd en het mobiele platform ook verder intensief hanteert voor onderzoek. Het is volgens de onderzoekers voor adverteerders ook belangrijk dat driekwart van deze leeftijdsgroep tijdens het uitvoeren van hun transacties mobiele reclames opmerkt. Tenslotte wordt nog aangegeven dat mobiele financiële platformen in eerste instantie worden gebruikt voor het controleren van bankrekeningen of spaardeposito's, gevolgd door het opvolgen van rekeningen van kredietkaarten.

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, mobiel |  Facebook |

06-09-13

Indiase bank voorziet mobiel filiaal voor dorpelingen

Indiase dorpelingen krijgen in de toekomst toegang tot mobiele bankkantoren. Dat is het gevolg van een initiatief van Icici Bank, de grootste privébank van India, die routes voor een mobiel bankkantoor heeft uitstippeld langs dorpen die niet over een eigen financiële infrastructuur beschikken. Het eerste mobiel bankkantoor wordt ingezet in de staat Maharashtra. De financiële instelling wil met het initiatief zijn bereik uitbreiden tot de landelijke bevolking die geen toegang heeft tot de traditionele bankdiensten. Uit ramingen blijkt dat meer dan een half miljoen Indiase dorpen geen enkele toegang tot bankdiensten hebben. In India heeft 41 procent van de bevolking geen toegang tot bankdiensten. In landelijke gebieden loopt dat cijfer op tot 61 procent.

Lees Verder

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, bank |  Facebook |

04-09-13

Bankklant wil meerdere platformen kunnen gebruiken

Bankconsumenten zijn geïnteresseerd in digitale toepassingen, maar kiezen wensen meerdere kanalen ter beschikking te hebben voor hun financiële activiteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau eMarketer bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stellen dat de consument nog altijd toegang wenst tot een fysiek bankfiliaal, vooral wanneer financieel advies wordt gezocht of wanneer complexere transacties met een emotioneel aspect dienen te worden uitgevoerd. Daarom moeten de banken volgens de onderzoekers hun aanbod aan beschikbare platformen zo breed mogelijk houden.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, internet |  Facebook |

15-06-13

Bankpersoneel voelt zich vaak gestresseerd

Een groot gedeelte van de werknemers uit de financiële sector voelt zich dagelijks gestresseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eFinancialCareers bij meer dan drieduizend werknemers uit de financiële sector in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Het hoogste stressniveau wordt opgetekend in Frankrijk, waar 60 procent van de respondenten toegeeft zich vaak gestresseerd te voelen. Ook in het Midden-Oosten maakt 55 procent gewag van een frequente stress.

In Duitsland zegt nog 49 procent van de respondenten frequent met stress geconfronteerd te worden. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië daalt dat cijfer verder tot respectievelijk 45 procent en 42 procent. Daarentegen blijken in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië meer respondenten zich onderbetaald te voelen dan hun collega's in andere landen. Ook blijken Amerikaanse en Britse respondenten sneller geneigd te zijn om tijdens de lunch door te werken en werk mee naar huis te nemen dan collega's in andere landen.

In de meeste landen wordt getracht om de stress in eerste instantie op te vangen door tijd door te brengen met familie en vrienden, sport en muziek. De Verenigde Staten vormen daarop een uitzondering, want daar wordt televisie als de belangrijkste vorm van ontspanning naar voor geschoven. De onderzoekers stelden echter vast dat 66 procent van de Amerikaanse ondervraagden aangeeft een evenwicht gevonden te hebben tussen zijn professionele carrière en zijn gezinsleven. In Duitsland valt dat cijfer terug tot 47 procent.

Lees Verder

13:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress, bank |  Facebook |

06-05-13

Qatar National Bank sterkste bankgroep van de wereld

De Qatar National Bank is de sterkste bankgroep van de wereld. Dat blijkt uit een rangschikking van de economische informatieverstrekker Bloomberg. Er wordt daarbij onder meer opgemerkt dat de Qatarese bank, die gedeeltelijk in handen is van de overheid, de voorbije vijf jaar telkens een gemiddelde winstgroei met 27 procent heeft laten optekenen. Qater National Bank verdringt de Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) uit Singapore, dat de voorbije twee jaar de lijst van Bloomberg aanvoerde, van de eerste plaats.

Door een aantal overnames in het Midden-Oosten en Noord-Afrika heeft Qatar National Bank een portefeuille van meer dan 100 miljard dollar uitgebouwd, waardoor de instelling voor het eerst in aanmerking kwam voor een rangschikking bij de sterkste banken van de wereld. Naast de belangrijke winstgroei, toonde de instelling volgens Bloomberg ook een sterke supervisie van de overheid en een snelle internationale uitbreiding. Bovendien heeft de instelling volgens het rapport ook kunnen genieten van de sociale problemen in de buurlanden.

Op de derde plaats in de rangschikking staat de Canadian Imperial Bank of Commerce, gevolgd door de Royal Bank of Canada, DBS Group Holdings uit Singapore, United Overses Bank uit Singapore, Bank of Nova Scotia uit Canada, Toronto-Domino Bank uit Canada, Citigroup uit de Verenigde Staten en Hang Seng Bank uit Hongkong. Naast Citigroup is JP Morgan Chase op een vijftiende plaats de enige Amerikaanse bank in de top twintig. De Qatar National Bank is voor 50 procent eigendom van de Qatar Investment Authority.

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, qatar |  Facebook |

03-05-13

Bijna helft van Londense bankiers kijkt uit naar nieuwe baan

Een groot gedeelte van de bankiers uit de City of Londen kijkt uit naar een nieuwe baan. Dat blijkt uit een enquête van consulent Hays bij elfhonderd medewerkers uit de Londense banksector. Oorzaak van het fenomeen is het beleid van de banken, die niet langer bereid zijn om belangrijke bonussen uit te keren. De onderzoekers stelden vast dat 55 procent van de ondervraagden het voorbije jaar geen bonus heeft ontvangen of een belangrijke inlevering heeft moeten doen tegenover het jaar voordien. Daardoor zegt 44 procent naar een andere baan te zoeken.

"Het tijdperk van de grote bonussen in de financiële sector behoort duidelijk tot het verleden en zal wellicht ook niet snel terugkeren," voert Geoff Fawcett, directeur financiële markten bij Hays, aan. "Vooral werknemers met meer dan vijftien jaar ervaring hebben zwaar moeten inleveren op hun bonussen. Toch blijkt er nog plaats te zijn voor bonussen, op voorwaarde dat men bereid is om de voordelen te koppelen aan doelstellingen op middellange of lange termijn."

"De banken moeten proberen om een correct evenwicht te creëren tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en het behoud van het noodzakelijke toptalent om op langere termijn concurrentieel te kunnen blijven," zegt Geoff Fawcett nog. Uit het onderzoek bleek nog dat mannelijke medewerkers sneller geneigd bleken om over de ontvangen bonus te klagen dan hun vrouwelijke collega's. Ook werknemers met zes tot tien jaar ervaring bleken vaker te klagen dan andere bankiers."

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, bank |  Facebook |

29-04-13

Banksector blijft bijzonder gevoelig voor cyberaanvallen

De banksector blijft bijzonder gevoelig voor cyberaanvallen. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Financial Stability Oversight Council. De auteurs zeggen zich vooral bezorgd te maken over de toenemende kennis en vaardigheden van hackers om financiële instellingen aan te vallen. Om een betere bescherming tegen die bedreiging op te bouwen, is volgens het rapport een multidisciplinaire samenwerking, onder meer met sectoren zoals energie en telecommunicatie, noodzakelijk.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, cyberaanval |  Facebook |

16-04-13

Financiële coöperatieven gevoelig duurzamer dan traditionele banken

Financiële coöperatieven hebben de wereldwijde recessie veel beter opgevangen dan de traditionele banken. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Sterling in opdracht van de International Labour Organization (ILO). Aangevoerd wordt dat financiële coöperatieven duurzamer zijn gebleken dan banken omdat in hun structuur stabiliteit en risico-aversie zijn ingebouwd. Bovendien blijken coöiperatieven volgens het rapport een dam op te werpen tegenover een monopolistische geldverstrekking, waardoor een instorting van de markt kon worden voorkomen. Ook landen met veel financiële coöperatieven bleken volgens het rapport beter bestand tegen de crisis.

"De managers van financiële coöperatieven delen niet in de winsten die de instelling maakt," merkt Johnston Birchall, professor sociaal beleid aan de University of Sterling, op. "Daarom hebben de coöperatieven zich minder tot risicogedrag geleend dan de traditionele banksector, die uiteindelijk dienden te vechten om te kunnen overleven omdat risicovolle transacties tot grote verliezen hadden geleid. Het succes van de financiële coöperatieven biedt dan ook een geloofwaardig alternatief voor de traditionele banksector. Weliswaar kunnen de coöperatieven niet uitpakken met de massale winsten, maar ze worden ook niet bedreigd door gigantische instortingen."

Uit het rapport van Johnston Birchall blijkt dat de activa van de financiële coöperatieven tijdens de laatste vier jaar van het voorbije decennium met 10 procent zijn gestegen, terwijl het aantal klanten met 14 procent is gestegen, terwijl de banksector met een zware terugval werd geconfronteerd. "De Europese coöperatieven zijn zonder zware problemen uit de financiële crisis gekomen," voert de onderzoeker nog aan. "Inmiddels situeren vijf Europese coöperatieven zich bij de vijftig veiligste banken van de wereld. De meeste coöperatieven hadden geen overheidssteun nodig en bleven hun kredietverstrekking aan particulieren en ondernemingen verder zetten."

De coöperatieve sector heeft volgens het rapport dan ook aan populariteit gewonnen bij het publiek, dat ontgoocheld is geraakt in het casino-kapitalisme.

Lees Verder

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, financiële coöperatieve |  Facebook |

08-01-13

City of London heeft zwaar herstructureringsjaar achter de rug

Het voorbije jaar werden in de City of London ruim 35.000 banen gecreëerd. Dat betekent een daling met 35 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van het wervingsbedrijf Astbury Marsden. Bovendien wordt er opgemerkt dat er in december vorig jaar in de City of London ongeveer achthonderd betrekkingen werden aangeboden. Tijdens dezelfde maand het jaar voordien werden in het financiële centrum nog bijna vijftienhonderd vacatures geteld.

“De afdelingen human resources hebben een bijzonder druk jaar achter de rug gehad in de City of London,” voert Mark Cameron, chief operating officer van Astbury Marsden, op. “Bestuursraden en management van de financiële dienstverleners hebben kostenbesparingen het hele jaar prioriteit moeten geven. Door de strengere regelgeving, waaronder de vereiste voor het aanleggen van grotere kapitaalbuffers, heeft de kosten in de sector gevoelig opgedreven, terwijl de inkomsten door de moeilijke economische omstandigheden tegelijkertijd een terugval kenden.”

“Hoewel kostenbesparingen tijdens een dalperiode traditioneel zijn in de City of Londen, werden het voorbije jaar bijzonder zware ingrepen genoteerd,” zegt Cameron nog. “De banken voerden het voorbije jaar bijzonder structurele maatregelen door, waarbij vaak hele divisies werden ontmanteld. Hopelijk zijn de zwaarste kostenbesparingen inmiddels achter de rug. Hoewel er misschien nog afvloeiingen zullen volgen, zijn de grootste herstructureringen inmiddels wellicht achter de rug.”

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: city of london, bank |  Facebook |

04-01-13

Internationale banken bouwen activiteiten in Midden-Oosten af

Vele grote internationale banken hebben de voorbije periode hun activiteiten in het Midden-Oosten gevoelig afgebouwd. Nochtans werd de regio enkele jaren geleden door de meeste instellingen nog bestempeld als een belangrijk groeigebied voor de toekomst. Het voorbije jaar werd volgens het magazine Gulf Business echter door een belangrijke ommekeer gekenmerkt, te wijten aan de dalende activiteit in de regio en de druk van de moeilijkheden op de westerse thuismarkten, die verdere investeringen in het Midden-Oosten afremmen.

“Een half decennium geleden maakten de grote internationale bankinstellingen nog ambitieuze plannen bekend voor hun activiteiten in het Midden-Oosten, vooral gebaseerd op de grote verwachtingen rond inkomsten uit de oliesector en de rijke investeringsfondsen,” voert Gulf Business aan. “In werkelijkheid hebben de activiteiten in het Midden-Oosten aan de internationale banken tot nu toe weinig opbrengsten opgeleverd en de divisies moesten meestal vanuit de hoofdkwartieren worden gesubsidieerd.”

Met de hoop op de toekomst werden er volgens Gulf Business echter jarenlang weinig problemen gemaakt rond die transfers. “Door de moeilijkheden in de financiële sector is de ruimte en het enthousiasme voor die transfers echter gevoelig ingekrompen,” wordt er opgemerkt. “Bovendien zijn de inkomsten uit het investeringsbankieren tijdens de eerste negen maanden van het voorbije jaar met 14 procent teruggevallen. Bovendien werden fusies en overnames en beursintroducties vooral afgewerkt door lokale concurrenten.”

Lees Verder

17:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, midden-oosten |  Facebook |

04-10-12

Britse bankindustrie aantrekkelijk voor buitenlandse arbeidskrachten

De Britse bankindustrie blijft aantrekkelijk voor buitenlandse arbeidskrachten. Dat is de conclusie van een onderzoek van Totaljobs.com en Intelligence Group bij meer dan honderdzestigduizend kandidaat-expats uit zesenzestig landen. De onderzoekers kwamen tot de vastsstelling dat 27 procent van de kandidaat-expats een interesse toonden in de Britse banksector. Daarmee is de financiële industrie de tweede meest populaire Britse economische sector voor buitenlandse werknemers. Op de eerste plaats staat consultancy met een aandeel van 28 procent.

De Britse banksector wordt volgens de onderzoekers onder meer interessanter door de crisis in andere Europese financiële centra, zoals Parijs, Madrid en Rome, waar voor verdere afslankingen wordt gevreesd. Bovendien zou ook de blijvende schuldencrisis in de eurozone een rol spelen. De onderzoekers merken op dat 42 procent van de Franse werknemers interesse toont om naar Groot-Brittannië uit te wijken, wat volgens het rapport mogelijk te wijten zou kunnen zijn aan de belastingsmaatregelen van de socialistische Franse president Françios Hollande.

“Algemeen wordt beschouwd dat Britse bedrijven betere carrièremogelijkheden bieden, aangezien de Britse economie relatief stabiel blijft,” wordt er opgemerkt. “Bovendien zou de aantrekkingskracht van de Britse economie mogelijk ook zijn toegenomen door de beslissing van de Britse regering om de belastingen voor een aantal categorieën te versoepelen.” Mike Booker, internationaal directeur bij Totaljobs.com, wijst er wel op dat die aantrekkingskracht op buitenlandse werknemers de druk op de arbeidsmarkt voor de eigen bevolking zou kunnen doen toenemen.

Lees Verder

15:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, bank |  Facebook |

21-07-12

Zimbabwe eist meerderheid in buitenlandse banken

Buitenlandse banken in Zimbabwe moeten 51 procent van hun aandelen binnen het jaar overdragen aan binnenlandse investeerders. Dat heeft de regering van het Afrikaanse land bekend gemaakt. De bepaling vormt een onderdeel van een wet die vijf jaar geleden al werd ingevoerd om meer macht over te dragen aan de lokale bevolking. De wet heeft zich tot nu toe echter vooral gericht op grote mijnbedrijven zoals Rio Tinto en Impala Platinum, maar nu willen president Robert Mugabe en minister van empowerment Saviour Kasukuwere ook de financiële sector aanpakken. Vooral Kasukuwere beschuldigt de buitenlandse banken ervan leningen te weigeren aan de landbouwindustrie en kleine ondernemingen van de lokale zwarte bevolking. Een aantal andere vooraanstaande leiders, zoals premier Morgan Tsvangirai en Gideon Gono, president van de centrale bank van Zimbabwe, hebben zich echter al tegen de maatregel uitgesproken.

Lees Verder

09:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zimbabwe, bank |  Facebook |

03-07-12

Britse toezichthouder wil levenslange verbanning voor knoeiende bankiers

Bankiers die verantwoordelijk worden gesteld voor de instorting van hun financiële instelling, zouden nooit meer toelating mogen krijgen om naar de sector terug te keren. Dat heeft Adair Turner, voorzitter van de Britse Financial Services Authority (FSA), in een Brits televisie-interview gezegd. Er moet volgens Turner in de financiële sector met een striktere regelgeving worden gewerkt, met inbegrip van een levenslange verbanning en een strafrechterlijke procedure bij zware inbreuken. Er zijn volgens Turner de voorbije twintig jaar, vertrekkend vanuit een zelfregulering, al wel inspanningen geleverd om voor de sector een strikter regulerend kader te creëren, maar hij geef toe dat die inspanningen nog verder moeten worden doorgedreven. Ook Vince Cable, Brits minister van economie, is van mening dat bankiers vaker strafrechterlijk zouden moeten worden vervolgd.

Lees Verder

14:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, rechtbank |  Facebook |

30-06-12

Banken in groeimarkten onvoldoende gericht op digitale eisen consument

In vele groeimarkten slagen de financiële instellingen er niet in om de digitale eisen van hun consumenten te beantwoorden. Dat is de conclusie van een enquête van de bureaus SunGard en Celent bij duizend internetgebruikers en ruim honderd bankverantwoordelijken in acht groeimarkten. Er wordt opgemerkt dat iets meer dan de helft van de Aziatische consumenten toegeeft dat de financiële instellingen in belangrijke mate tegemoetkomen aan hun behoeften. In het Midden-Oosten valt dat cijfer echter terug tot minder dan 50 procent. In beide regio's bestempelde ruim de helft van de consumenten de banken als een technologische innovator, maar slechts 28 procent geeft aan dat de providers zich bij hun dienstverlening helemaal op de consument hebben gefocust. Toch blijkt 76 procent van de banken ervan overtuigd te zijn dat mobiliteit en digitale technologie een opportuniteit biedt om meer persoonlijke ervaringen aan te bieden.

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, groeimarkten |  Facebook |

28-06-12

Gewezen topman beticht Barclays van systematische oneerlijkheid

De Britse bank Barclays heeft zich schuldig gemaakt aan een systematische oneerlijkheid. Dat heeft Martin Taylor, voormalig chief executive van de financiële instelling, tegenover de Britse omroep BBC gezegd in een reactie op een boete van 290 miljoen pond die Barclays opgelegd werd wegens pogingen om de intrestvoeten te manipuleren. De bedrieglijke praktijken van Barclays lijken volgens Taylor een bewuste strategie te zijn, aangezien de feiten over een lange periode zijn gespreid. Martin Taylor, die in de jaren negentig gedurende vier jaar de leiding van Barclays in handen had, zegt dat moeilijk aangenomen kan worden dat de top van de bank niet op de hoogte was van een beleid dat systematisch werd gehanteerd. De bankiers van Barclays zouden gelogen hebben om Barclays sterker te laten lijken tijdens de financiële crisis en zouden met collega's van andere banken akkoorden hebben gesloten om winsten te maken.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barclays, bank |  Facebook |

10-06-12

Britse banken slagen er niet in vertrouwen te herstellen

De banken blijven moeilijkheden ondervinden om hun reputatie bij de Britse consumenten opnieuw te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus SixthSense en YouGov. De onderzoekers stelden vast dat meer dan 60 procent van de Britse consumenten ervan overtuigd is dat geen enkele financiële instelling te vertrouwen is. Een aantal grote banken - waaronder Lloyds, Barclays en HSBC Holdings, halen slechts een vertrouwen van 28 procent. Bij kleinere banken daalt dat vertrouwen verder tot 22 procent.

Lees Verder

15:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank |  Facebook |

20-05-12

Mobiel banken bereikt in groeimarkten penetratie van meer dan 50 procent

In ontwikkelingslanden doet inmiddels 53 procent van de gebruikers van het mobiele internet ook beroep op online financiële diensten. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau On Device Research in India, Kenia, Indonesië, Ghana en Nigeria. In Kenia maakt volgens het rapport zelfs 96 procent van de mobiele online populatie gebruik van financiële diensten. Het verzenden van airtime-kredieten blijkt de meest populaire mobiele financiële activiteit te zijn. Mobiele betalingen blijken in landelijke gebieden even populair te zijn dan in stedelijke agglomeraties.

Lees Verder

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, mobile, bank |  Facebook |

20-04-12

Banksector heeft het moeilijk met sociale media

De wereldwijde banksector heeft het moeilijk met de aanpassing aan sociale media, hoewel een aantal partijen, zoals Royal Bank of Scotland, ING Direct en Westpac, in deze sector vorderingen lijken te boeken. Dat is de conclusie van een enquête van consulent KPMG bij executives uit de financiële sector. De onderzoekers merken op dat de algemene adoptie van sociale media door de consument in principe moeilijk genegeerd kan worden, maar de retailbanken blijken op dat vlak volgens het rapport achterop te zijn gebleven.

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, sociale media |  Facebook |

04-04-12

Fysieke bankkantoor blijft belangrijk voor consument

Het fysieke bankkantoor blijft nog altijd een cruciaal gegeven voor de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van Dat is de conclusie van een onderzoek van telecomoperator British Telecom en het bureau Davies Hickman Partners bij consumenten in Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Er wordt wel opgemerkt dat de onderliggende infrastructuur moet beantwoorden aan de verwachtingen van de hedendaagse klant en de vergelijking met de retailsector moet kunnen doorstaan, met inbegrip van video, internet-terminals en wifi-toegang.

Ondanks het toenemend gebruik van online en digitale technologieën, blijven de bankfilialen volgens de onderzoekers bijzonder populair bij de consumenten. Opgemerkt wordt dat 64 procent het lokale kantoor als een cruciale link naar hun bank bestempelen. Daarmee halen alleen bankautomaten een hogere score. "Het publiek denkt dat filialen belangrijker zijn dan in het werkelijkheid het geval is," merken de onderzoekers op. "Men zegt dat men filialen nodig heeft, maar er wordt in praktijk relatief weinig gebruik van gemaakt."

De onderzoekers merken verder op dat de consument zich enthousiast toont over mobiel banken, maar er wordt aan toegevoegd dat er nog verscheidene drempels moeten worden overwonnen. Er wordt daarbij opgemerkt dat de markt op dit ogenblik bijzonder gefragmenteerd is, waarvoor volgens de onderzoekers een oplossing moet worden gezocht. Tot nu toe zou 24 procent van de consumenten mobiel banken hebben uitgeprobeerd, ondanks vragen over de veiligheid. Daarnaast zegt 31 procent geïnteresseerd te zijn in de technologie.

14:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank |  Facebook |

02-03-12

Beveiligers waarschuwen voor grotere aanvallen online bankrekeningen

Het aantal plunderingen van bankrekeningen zal de komende jaren explosief stijgen. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Bonn in Duitsland en het bedrijf G Data Software. Hackers lanceren elke dag zeker 600 nieuwe virussen waarmee ze de bankgegevens van consumenten proberen te achterhalen. De onderzoekers voegen er aan toe dat slechts 12 procent van de meest gebruikte virusscanners is in staat om binnen vierentwintig uur deze virussen te herkennen.

Banken zijn in toenemende mate verwikkeld in een cyberoorlog met hackers die bankrekeningen van argeloze consumenten proberen te plunderen. De onderzoekers zeggen ernstige aanwijzingen te hebben dat bendes personeel in de Oekraïne inschakelen om, wanneer de computer van een consument eenmaal is overgenomen, handmatig extra betaalopdrachten toe te voegen zonder dat de rekeninghouder zich van de transacties bewust is.

"Men mag verwachten dat het aandeel geslaagde plunderingen van bankrekeningen de volgende jaren een explosieve groei zal kennen," voeren de onderzoekers aan. Er wordt aan toegevoegd dat banktrojans mogelijk al in de loop van dit jaar voor bijna de helft van alle geslaagde aanvallen verantwoordelijk zullen zijn. De onderzoekers merken op dat er weliswaar slechts weinig families van banktrojans bestaan, maar worden op basis daarvan steeds nieuwe varianten met steeds kortere levensduur gecreëerd. Gemiddeld zou die levensduur inmiddels nog amper 27 uur zijn.
         

13:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: trojan, bank, cybercriminaliteit |  Facebook |

04-02-12

Vrouwen liggen sneller wakker van negatief banksaldo

Vrouwen maken zich drukker over een negatief saldo op hun bankrekening dan mannen. Vrouwen krijgen bij een schuld van vijftig euro al een vervelend gevoel, terwijl mannen zich pas bij een negatief saldo van meer dan vijfhonderd euro ongemakkelijk beginnen te voelen. Dat is de conclusie van de Nederlands onderzoek in opdracht van SNS Bank. De onderzoekers stelden ook vast dat mannen vaker hun partner aanwijzen als de oorzaak van het geldgebrek op de gemeenschappelijke bankrekening.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de bevolking af en toe met een negatief saldo op de bankrekening wordt geconfronteerd. Tegelijkertijd blijkt dat 85 procent van de ondervraagden tegelijkertijd ook spaart, hoewel de inkomsten uit de spaarrekening gevoelig lager ligt dan de rente die op het negatieve saldo moet worden betaald. Tenslotte gaven de respondenten aan dat ze door bezuiningen op dagelijkse boodschappen wel proberen te vermijden dat ze vaak tot een negatief banksaldo, dat een dure vorm is van lenen, moeten overgaan.

Zowel mannen als vrouwen bleken van mening dat een negatief saldo voor de dagelijkse boodschappen en uitgaven voor de kinderen perfect verdedigbaar is. Daarnaast blijken mannen het echter ook geen probleem te vinden om voor de aankoop van een auto met een negatief banksaldo geconfronteerd te worden. In Nederland loopt het gezamenlijke negatieve banksaldo op tot ongeveer 10 miljard euro. Dat heeft voor SNS Bank gedeeltelijk te maken met onverwachte grote uitgaven, maar ook met het feit dat er eenvoudigweg te veel geld wordt uitgegeven en het leven duurder is geworden.

08:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, financiën |  Facebook |