25-02-16

Overwinning doet kans op toekomstig frauduleus gedrag toenemen

Een overwinning doet de kans op een frauduleus gedrag in de toekomst toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de Ben-Gurion University of the Negev en de Hebrew University of Jerusalem in Israël. De reden voor het fenomeen moet volgens de wetenschappers wellicht worden gezocht in het feit dat de zege de overwinnaar het gevoel bezorgt recht te hebben op een blijvende dominantie. De onderzoekers wijzen er nog op dat het fenomeen een belangrijke maatschappelijke impact kan hebben en sociale mobiliteit en gelijkheid kan belemmeren, waardoor de bestaande verschillen in de samenleving nog dreigen te worden uitgebreid in plaats van afgevlakt te worden.

“Intuïtief zou men kunnen vermoeden dat een partij na een overwinning minder snel geneigd zou zijn om fraude te plegen, aangezien de zege het vertrouwen in eigen kunnen zal doen toenemen,” stippen de onderzoekers Amos Schurr en Ilana Ritov. “Dat blijkt in de praktijk echter niet het geval te zijn. Uit verschillende experimenten is immers gebleken dat een zege in een competitie de overwinnaar kan aanzetten om in een volgende ontmoeting met dezelfde tegenstander naar bedrieglijke praktijken te grijpen om opnieuw de bovenhand te kunnen halen. De overwinnaar is blijkbaar van mening een definitief recht op dominantie te hebben verworven.”

De onderzoekers merken wel op dat het frauduleus gedrag niet zozeer gelinkt kan worden aan succes, maar wel aan winst. “Wanneer succes uitgedrukt wordt in de vorm van een sociale vergelijking, zoals winst in een competitie, kan een duidelijke toename van het frauduleuze gedrag bij de overwinnaar worden vastgesteld,” wordt er aangevoerd. “Wanneer daarentegen geen sociale afwegingen in het spel zijn, zoals het nastreven van een persoonlijke prestatie, verdwijnt de neiging tot bedrieglijke praktijken.” De onderzoekers wijzen er nog op dat de studie belangrijke implicaties kan hebben, aangezien competitie ook te maken heeft met economische, technologische en maatschappelijke vooruitgang.

Meer Nieuws

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overwinning, bedrog |  Facebook |

21-02-16

Ook planten en dieren maken gebruik van bedrog en misleiding

Ook planten en dieren proberen herhaaldelijk met bedrog en misleiding hun kans op overleving en reproductie te verbeteren. Dat is de conclusie van het boek ‘Cheats and Deceits: How Animals and Plants Exploit and Mislead’ van auteur Martin Stevens, professor evolutionaire biologie aan het Centre for Ecology and Conservation van de University of Exeter. De onderzoeker merkt op dat vaak moet worden vastgesteld dat soorten andere objecten of organismen in de omgeving proberen te kopiëren om zich te beschermen, andere verleiden hun nakomelingen op te voeden, prooien te vangen en partners voor reproductie aan te trekken.

“Ook in de natuur is misleiding een alledaagse zaak,” merkt Martin Stevens op. “Bovendien blijkt dat een economisch gebruik van de waarheid het verschil tussen leven en dood kan betekenen. Een aantal voorbeelden van misleiding in de dierenwereld zijn wijd bekend, zoals de gesofisticeerde gelijkenis die sommige springspinnen voor hun eigen beveiliging met mieren vertonen of de strategieën die de koekoek gebruikt om voor zijn nakomelingen gastouders te zoeken. Andere opmerkelijke voorbeelden van bedrog en camouflage in de natuur zijn daarentegen pas onlangs aan de oppervlakte gekomen.”

Bedrog wordt in de maatschappij algemeen negatief benaderd, maar in de natuur blijkt het concept volgens professor Stevens één van de meest efficiënte strategieën om de overlevingskansen te verhogen. “Misleiding is bij flora en fauna heel gewoon,” merkt hij op. “De natuur kent geen morele oordelen. In die wereld geldt alleen overleving en reproductie. Bedrog om een predator te misleiden zijn even waardevol als de snelheid of behendigheid om aan de vijand te ontsnappen. Misleiding is in de natuur een overlevingsstrategie die massaal werd geadopteerd.” Volgens Martin Stevens gaat misleiding in de natuur, zoals fossiele vondsten hebben aangetoond, minstens 125 miljoen jaar terug.

Andere wetenschappers menen dat bedrog in de natuur zelfs teruggaat tot het vroege maritieme leven ongeveer 500 miljoen jaar geleden, waarbij onschadelijke armpotigen de alarmsignalen van giftige soortgenoten zouden hebben gekopieerd om predatoren af te schrikken.

Lees Verder

17:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, bedrog, misleiding |  Facebook |

10-12-13

Bedriegers gebruiken cognitieve truuks om zichzelf te misleiden

Bedriegers maken gebruik van cognitieve constructies om de impact van hun bedrog op de eigenwaarde af te zwakken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of South Alabama. De onderzoekers stellen dat de meeste personen zichzelf als een morele en goede persoonlijkheid beschouwen en bedrog veroordelen, maar zich desondanks toch tot bedrieglijke praktijken lenen. Om die tegenpolen toch enigszins met elkaar in verzoening te kunnen brengen, zullen de daders volgens de wetenschappers trachten om hun bedrieglijke acties rationeel te verklaren, zodat het eigen geweten tot rust kan worden gebracht. Dat fenomeen dreigt volgens de onderzoekers echter ook een pad naar recidivisme te openen. Onderzoeker: Joshua Foster

Lees Verder

13:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrog |  Facebook |

08-09-13

Bedriegers houden vaak roes over aan hun misleidingen

Bedriegers die met hun misleidingen zijn weggekomen zonder iemand te schaden, voelen zich nadien vaker opgewekt dan berouwvol. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington bij meer dan duizend proefpersonen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat vele respondenten aangeven dat ze aan een bedrieglijke daad een slecht gevoel zouden overhouden, maar dat strookt volgens de wetenschappers niet met de werkelijkheid. Een oneerlijke handeling die niemand rechtstreeks schade toebrengt, zou bij vele daders volgens de wetenschappers immers tot een blijmoedige roes leiden.

“Uit eerder onderzoek is gebleken dat een onethische daad met de bedoeling iemand te kwetsen, zoals het toedienen van een elektrische schok, de dader achteraf een slecht gevoel bezorgt,” zegt onderzoeksleider Nicole Ruedy, professor management aan de University of Washington. “Uit ons onderzoek is echter gebleken dat daders vaak een opgewekte roes ervaren wanneer ze een onethische daad hebben gepleegd die niemand schade heeft toegebracht. In het algemeen bleek dat bedriegers zich opgewekter voelen dan collega’s die zich aan de ethiek houden. Het onderzoek toonde aan dat bedrieglijke praktijken die werknemers een extra bonus opleverden, voor een emotionele stimulans zorgden.”

“De opgewekte roes is mogelijk een reden waarom mensen zich ook tot onethisch gedrag lenen wanneer de uiteindelijke beloning beperkt blijft,” zegt Ruedy. De proefpersonen bloeken zich ook opgewekt te voelen wanneer anderen voor hen bedrog plegen, terwijl de roes nog groter was wanneer de belangrijkheid van een ethische houding extra was benadrukt. De resultaten van het onderzoek wijzen volgens Ruedy uit dat er inspanningen moeten worden gedaan om een beter inzicht te verwerven in de impact van emoties op de moraliteit. De onderzoekster voegt er aan toe dat er ook verder zou moeten worden onderzocht of de opgewekte roes de dader aanzet om zijn onethisch gedrag te herhalen. (MH)

Lees Verder

12:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrog, misleiding |  Facebook |

07-09-13

In langdurige relatie wordt bedrag gemakkelijker vergeven

In langdurige relaties heeft vertrouwen de neiging om een gewoonte te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers stelden vast dat de lengte van de relatie een impact heeft op het gedeelte van de hersenen dat wordt geactiveerd bij beslissingen om vergiffenis te schenken voor een bedrog. De wetenschappers stellen dat bedrog in het begin van een relatie niet gemakkelijk wordt geaccepteerd, maar naarmate de band langer aanwezig is, blijkt er een grotere bereidheid om de dader vergiffenis te schenken. De resultaten van de studie hebben volgens de onderzoekers niet alleen belang voor intieme relaties, maar ook voor werkrelaties en strategische samenwerkingen.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie, bedrog |  Facebook |

22-10-11

Dreigende straf beste preventief middel tegen bedrog

Het individu voelt zich het meest aangezet tot bedrag wanneer de voordelen groter zijn dan de kosten, maar ook wanneer het risico op ontdekking beperkt blijft. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland naar schwalbes in het voetbal. De Australische onderzoekers voegen er aan toe dat hun research uitwijst dat een dreiging met bestraffing de beste manier is om bedrieglijke praktijken te ontmoedigen.

"Volgens de theorie zal bedrieglijk bedrag alleen optreden wanneer de potentiële voordelen hoger liggen dan de kosten en wanneer het risico op ontdekking beperkt blijft," merkt Gwendolyn David, onderzoeker aan de School of Biological Sciences van de University of Queensland, op. "Dat werd ook bevestigd tijdens een analyse van schwalbes in het voetbal. De schwalbes gebeurden vooral bij het aanvallende team, dat de grootste kans heeft om te scoren. Bovendien bleek het aantal schwalbes het hoogste te liggen wanneer de ploegen in de stand heel dicht aan elkaar gewaagd zijn."

Verrassend was volgens de onderzoekster echter dat bleek dat schwalbes ook het vaakst gebeuren in competities waar de scheidsrechters het meest geneigd bleken te zijn om de frauduleuze actie met een vrije trap of een penalty te belonen. "Wanneer de scheidsrechters het bedrog niet detecteren of bestraffen, worden vaker schwalbes opgemerkt," voert Gwendolyn David aan. "Daaruit blijkt dat het inperken van bedrog grotendeels de verantwoordelijkheid van de scheidsrechters en de regulerende instanties is."

19:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrog, straf |  Facebook |