18-07-14

Neerslag belangrijker dan warmte voor biodiversiteit?

Voor de meeste soorten is de lokale opwarming door klimaatverandering veel minder bepalend voor veranderingen in de populatie dan de geregistreerde neerslag. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers van de Oregon State University bij populaties vogels in het westen van Noord-Amerika. Er wordt daarbij op gewezen dat veranderingen in neerslag de groei van planten, de bodemvochtigheid, watervoorraden en de aanwezigheid van prooien kunnen bepalen.

Lees Verder

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neerslag, biodiversiteit |  Facebook |

23-06-14

Bescherming biodiversiteit is ook belangrijk voor mentale gezondheid

Het verlies aan biodiversiteit kan een belangrijke bedreiging vormen voor het welzijn en kan potentieel een belangrijke negatieve impact hebben op de mentale gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Reading. Opgemerkt wordt dat psychische stoornissen al een grote impact hebben op de maatschappij, maar die kost zou door het verlies aan biodiversiteit nog kunnen worden opgedreven.

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, gezondheid |  Facebook |

30-03-14

Stedelijke metropolen bedreiging voor gezondheid flora en fauna

Mensen in dichtbevolkte stedelijke gebieden hebben niet alleen een diepgaande invloed op de eigen fysieke omgeving, maar ook op de gezondheid en fitheid van de lokale flora en fauna. Dat is de boodschap van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University bij mannelijke roodmussen op zeven locaties in Maricopa County in het centrum van Arizona. De wetenschappers zeggen voor het eerst een rechtstreeks verband te hebben kunnen aantonen tussen de mate van verstedelijking en de prevalentie en ernst van twee verschillende parasieten - Isospora en avipoxvirus - bij wilde roodmussen. Net als de verspreiding van de ziekte bij de mens in bevolkte gebieden, kunnen stedelijke centra ziektes volgens de onderzoekers bij flora en fauna verergeren.

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: metropool, biodiversiteit |  Facebook |

15-03-14

Stedelijke omgeving kent grotere biodiversiteit dan verwacht

Stedelijke omgevingen behouden een grotere biodiversiteit dan altijd werd aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California in bijna honderdvijftig steden over de hele wereld. De onderzoekers merken op dat de snelle conversie van natuurlandschappen in stadsgebieden een bedreiging vormt voor de biodiversiteit, maar toch kon volgens de wetenschappers worden vastgesteld dat opmerkelijk veel soorten dieren en planten erin slagen om in die omgeving te overleven en zelfs te bloeien. Bovendien weerspiegelt die populatie volgens de onderzoekers het unieke biologische erfgoed van hun geografische locatie.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, biodiversiteit |  Facebook |

26-12-13

Kwaliteit even belangrijk voor biodiversiteit als kwantiteit

In het bewaren van biodiversiteit is kwaliteit minstens even belangrijk als kwaliteit. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de University of Masschusetts over het verlies aan biodiversiteit in een zout vengebied. De onderzoekers stelden daarbij vast dat niet louter het behoud van het aantal soorten bepalend is voor het garanderen van de biodiversiteit, maar moet vooral gekeken worden naar de overlevingskansen van een aantal cruciale soorten. Om biodiversiteit te garanderen, moet volgens de wetenschappers gezorgd worden voor het behoud van de juiste samenstelling van soorten. Wanneer die sleutelsoorten worden geëlimineerd, blijkt immers een drastische verandering in het gebied op te treden.

Lees Verder

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit |  Facebook |

19-10-13

Hogere levensverwachting mens legt druk op biodiversiteit

De verhoging van de levensverwachting van de mens gaat gepaard met een toenemende druk op de biodiversiteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California in honderd landen die ongeveer 87 procent van de wereldwijde bevolking en 43 procent van het globale bruto binnenlandse product vertegenwoordigden. De onderzoekers merken op dat de levensverwachting van de mens meestal niet in rekening wordt gebracht bij de impact op het leefmilieu, maar in werkelijkheid een duidelijke correlatie vertoont met een toename van het aantal invasieve soorten en bedreigde populaties.

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensverwachting, biodiversiteit |  Facebook |

02-07-13

Concentratie bedreigde zoogdieren in arme landen

Landen die het minste internationale steun ontvangen, herbergen een groot gedeelte van de bedreigde soorten zoogdieren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia. Aangezien de naties met de grootste nood aan steun ontwikkelingslanden zijn, kunnen volgens de onderzoekers belangrijke vorderingen worden geboekt aan een relatief lage kost. De veertig landen die de minste steun ontvangen, herbergen 32 procent van alle bedreigde biodiversiteit. Door te focussen op die landen, kan er volgens de onderzoekers dan ook snel succes worden geboekt.

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit |  Facebook |

28-05-13

Ook landbouw kent groot verlies aan biodiversiteit

Ook in de landbouw is er duidelijk sprake van een verlies aan biodiversiteit. Dat heeft Zakri Abdul Hamid, voorzitter van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) van de Verenigde Naties, gezegd. Hamid merkt daarbij op dat vele rassen worden opgegeven omdat nieuwe alternatieven grotere opbrengsten opleveren, maar daardoor dreigen volgens hem belangrijke genetische kwaliteiten verloren te gaan die belangrijk zouden kunnen zijn om veranderende omstandigheden te weerstaan of zich aan nieuwe situaties aan te passen.

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, biodiversiteit |  Facebook |

26-05-13

Klimaatinitiatieven moeten uitgaan van behoud biodiversiteit

Een duurzame economie kan ook een stimulans betekenen voor de biodiversiteit, maar moet weloverwogen worden georganiseerd om een aantal mogelijke bioperversiteiten uit te sluiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Adelaide naar de mogelijke effecten van het Australische Carbon Farming Initiative, dat landbouwers en grondbezitters de mogelijkheid biedt emissierechten te verwerven met initiatieven voor de opslag van koolstofdioxide, zoals het aanplanten van bomen of de opvang van methaan.

"De reductie van de emissie van broeikasgassen en het behoud van de biodiversiteit vormen twee belangrijke opdrachten voor de toekomst," merkt Corey Bradshaw, professor ecologie aan de University of Adelaide, op. "Die twee factoren sluiten elkaar niet uit en kunnen elkaar zelfs stimuleren, maar indien daarbij niet weloverwogen wordt tewerk gegaan, dreigt men mogelijk met een aantal negatieve effecten geconfronteerd te worden. Bij de uitbouw van systemen voor emissierechten moet steeds gekeken worden naar de bescherming van biodiversiteit."

"De aanplanting van bomen zal wellicht de meest positieve effecten hebben op de biodiversiteit," zegt Corey Bradshaw. "Daarbij moet echter opgepast worden voor een aantal bioperversiteiten. Er moet immers worden opgepast dat niet uitsluitend gekozen wordt voor snelgroeiende buitenlandse soorten die alleen de bedoeling hebben om koolstofdioxide op te vangen. Er moet over gewaakt worden dat de nodige ruimte wordt gecreëerd voor inlandse soorten die een habitat creëren voor de fauna. Maar ook moet gedacht worden aan de impact op de waterhuishouding."

Lees Verder

12:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, biodiversiteit |  Facebook |

18-02-13

Missionarissen hebben biodiversiteit Amazone beïnvloed

Christelijke missionarissen hebben een belangrijke impact gehad op de biodiversiteit van het Amazone-gebied. Dat is de conclusie van een onderzoek van biologen aan de Stanford University. De wetenschappers stellen dat de lokale bevolking onder invloed van de nieuwe religieuze beginselen een aantal populaties hebben beschermd die vergeleken kunnen worden met de huidige inspanningen om diersoorten te redden. Andere zendelingen zouden echter gedrag hebben geïntroduceerd dat een bedreiging betekent voor populaties die voordien door de levenswijze van de lokale bevolking werden beschermd.

Lees Verder

09:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, amazone, religie |  Facebook |

08-02-13

Biodiversiteit op akkers moet landbouw beschermen

Landbouwbedrijven moeten afstappen van een monocultuur. Biodiversiteit op de akkers is immers de beste manier om de landbouw te beschermen tegen plotse verstoringen van het ecosysteem. Ook zouden bossen moeten worden aangeplant als buffer tegen mogelijke bedreigingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Guelph. De onderzoekers stellen dat een verscheidenheid aan teelten ecosystemen kunnen helpen een onomkeerbare schade te vermijden die door menselijke activiteiten, zoals de klimaatverandering of de import van ziektes, zouden kunnen worden veroorzaakt.

Lees Verder

08:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, landbouw |  Facebook |

25-12-12

Inspanningen bescherming biodiversiteit moeten worden opgedreven

Indien men de wereldwijde biodiversiteit wil behouden, moeten de inspanningen voor natuurbescherming gevoelig worden opgedreven. Dat heeft de International Union for Conservation of Nature gezegd. Er wordt opgemerkt dat 25 procent van de zoogdieren, 13 procent van de vogels, 41 procent van de amfibieën en 33 procent van de koralen met uitsterven worden bedreigd. Volgens het World Wildlife Fund (WWF) moet jaarlijks ongeveer 200 miljard dollar in biodiversiteit worden geïnvesteerd om de biodiversiteit op peil te houden. De huidige verbintenissen vertegenwoordigen volgens de organisatie echter nog niet de helft van dat bedrag. Ook Conservation International voert aan dat de inspanningen moeten worden opgedreven. De Convention on Biological Diversity (CBD) heeft bepaald dat het verlies van biodiversiteit tegen het einde van het decennium moet zijn omgekeerd, maar volgens de milieuverenigingen zullen die doelstellingen met de huidige maatregelen niet worden gerealiseerd.

Lees Verder

11:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit |  Facebook |

27-10-12

Behoud natuursoorten kost 80 miljard dollar per jaar

Wereldwijd moet ongeveer 80 miljard dollar per jaar geïnvesteerd worden om het risico op het uitsterven van alle bedreigde soorten te bestrijden. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Sussex. Die kost, die bovendien amper 20 procent bedraagt van de wereldwijde consumptie aan softdrinks, zou volgens de onderzoekers bovendien meer dan worden terugbetaald door de economische, wetenschappelijke en maatschappelijke baten van het behoud van het natuurlijke erfgoed.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, biodiversiteit |  Facebook |

11-10-12

Theems massaal geconfronteerd met invasieve soorten

Nagenoeg honderd invasieve zoetwater-soorten kunnen in de Engelse rivier Theems worden opgemerkt. Daarmee is de Theems één van de zoetwater-systemen die wereldwijd het meest door het probleem van invasieve soorten wordt getroffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of London. Het resultaat van het onderzoek laat uitschijnen dat men geen grote successen heeft geboekt met de implementering van een wetgeving die de introductie van invasieve soorten in Groot-Brittannië diende te beletten. Invasieve soorten zouden elk jaar 1,7 miljard pond schade toebrengen aan de Britse economie.

Onderzoeksleider Michelle Jackson benadrukte dat in de Theems zesennegentig invasieve soorten werden aangetroffen. Er wordt aan toegevoegd dat elke vijftig weken een nieuwe invasieve soort wordt aangetroffen. “Volgens het onderzoek heeft de globalisering vreemde organismen toegelaten om zich, onder meer door transport en de concentratie van populaties, over de wereld te verspreiden,” voert Michelle Jackson aan. De Theems is de tweede langste rivier van Groot-Brittannië en passeert langs Oxford, Reading, Windsor en Londen vooraleer in de buurt van Southend-on-Sea in de Noordzee uit te monden.

“Invasieve soorten zijn een belangrijke oorzaak voor het verlies aan biodiversiteit en ecosystemen,” aldus nog de wetenschapster. “Bovendien hebben deze indringers de mogelijkheid om elkaars impact nog te versterken. Het is dan ook noodzakelijk om te achterhalen hoe deze verschillende soorten indringers op elkaar inspelen.” Vreemde planten en dieren vormen vaak een bedreiging voor inheemse soorten, die door de concurrentie dreigen weggedrukt te worden en het risico lopen uit te sterven. Onder meer het internationale transport werden eerder al aangeduid als één van de belangrijke factoren in het fenomeen.

Lees Verder

19:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: theems, biodiversiteit |  Facebook |

26-09-12

Strijd voor grond zal snel aan intensiteit winnen

De strijd voor grondzal snel erger worden. Dat zegt Kenneth Hermele, ecoloog en econoom aan de Lund University, op basis van veldstudies in Brazilië. De Zweedse onderzoeker stelt dat zelfs in een gigantische land zoals Brazilië onvoldoende grond beschikbaar is om biobrandstoffen en voeding te produceren zonder een negatieve impact op het klimaat en de biodiversiteit. Hermele merkt op dat de Braziliaanse veehouders vaak worden afgeschilderd als milieu-criminelen omdat ze bosgebieden afbranden om ruimte te creëren voor hun kuddes, maar in werkelijkheid van hun oorspronkelijk gebied verdreven te zijn door teelten voor biobrandstoffen of voedselproducten.

Lees Verder

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit |  Facebook |

05-08-12

Verlies aan biotopen groter gevaar dan algemeen verondersteld

Het verlies aan habitat voor dieren door menselijke activiteiten vormt een grotere bedreiging dan tot nu toe werd aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat de gemiddelde omvang van een territorium voor dieren de meestbepalende factor vormt voor de biodiversiteit binnen bepaalde geografische omschrijvingen. Die relatie gaat volgens de wetenschappers op voor nagenoeg twintigduizend soorten amfibieën, volgens en zoogdieren over de hele wereld. Het uitsterven van diersoorten gaat volgens de onderzoekers proportioneel gepaard met het verlies aan habibat. Het onderzoek bewijst volgens de wetenschappers de potentieel zware gevolgen van het verlies aan biotopen op de biodiversiteit van een gebied.

Lees Verder

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit |  Facebook |

15-07-12

Biodiversiteit gaat vaak gepaard met linguistische verscheidenheid

Biodiversiteit gaat vaak gepaard met een grote linguistische verscheidenheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. Daarbij wordt opgemerkt dat regio's met een grote biodiversiteit ongeveer 70 procent van alle gebruikte talen vertegenwoordigen. Omstandigheden die een bedreiging vormen voor biodiversiteit blijken volgens de onderzoekers tevens een gevaar te vormen voor het uitsterven van talen. Cruciaal in die evolutie is het vervangen van de lokale cultuur door een industriële maatschappijvorm.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit |  Facebook |

30-06-12

Coëxistentie tussen landbouw en biodiversiteit is niet uitgesloten

Hoewel landbouw en biodiversiteit vaak tegengestelde belangen lijken te hebben, kunnen beide toch perfect naast elkaar bestaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. Algemeen wordt opgemerkt dat de wereldwijde landbouw de volgende decennia in omvang zal moeten verdubbelen om aan de vraag te kunnen beantwoorden, waardoor de agrarische sector meer ruimte nodig heeft en gebieden van de natuur zal moeten inpikken, met een verlies aan biodiversiteit tot gevolg. De onderzoekers van de Stanford University merken echter op dat er toch alternatieven mogelijk blijken te zijn waardoor het landbouwareaal kan worden uitgebreid zonder grote schade toe te brengen aan de biodiversiteit. Er wordt aan toegevoegd dat gebieden met biodiversiteit ook belangrijke voordelen kunnen bieden voor het nabijgelegen landbouwareaal.

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, biodiversiteit |  Facebook |

08-06-12

Consumptie legt hypotheek op overlevingskansen bedreigde soorten

De onblusbare honger van de ontwikkelde wereld voor producten zoals koffie en hout legt een hypotheek op de overlevingskansen van één op de drie bedreigde diersoorten in ontwikkelingslanden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sydney. De onderzoekers stelden vast dat in landen zoals Madagascar, Papoea Nieuw Guinea en Honduras vijftig tot zestig procent van het verlies aan biodiversiteit kon worden gelinkt aan de export, vooral om te voorzien in de behoeften van de rijkere landen.

Lees Verder

09:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, biodiversiteit |  Facebook |

06-05-12

Grote bomen cruciaal voor behoud biodiversiteit stedelijke omgeving

Grote bomen spelen een belangrijke rol in het bewaren van de biodiversiteit en het beschermen van het vogelbestand in een stedelijke omgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Australian National University over de eucalyptus-bomen in de parken van de stad Canberra. De onderzoekers zeggen dat grote bomen in een stedelijke omgeving onontbeerlijk zijn voor het handhaven van de biotopen van het wildbestand.

"Grote bomen worden in landbouw en bosbouw gezien als een cruciale basisstructuur, die zorgt voor voeding, nestgelegenheid en een toevluchtsoord voor het wildbestand," merkt onderzoeker Karen Stagoll, wetenschapper aan de Fenner School of Environment and Society van de Australian National University, op. "Het onderzoek toont echter aan dat deze grote bomen ook in het stedelijk landschap onontbeerlijk zijn. Parken met meer grote eucalyptus-bomen bleken meer vogelsoorten, waarvan sommige normaal in bosgebieden leven, te herbergen."

"Ook bleek dat parken met oude en grote bomen meer vogelsoorten telden dan gebieden met kleinere aanplantingen," stipt Karen Stagoll nog aan. "Het is duidelijk dat er een uitgestippeld beleid voor het onderhoud van grote bomen wordt gehanteerd indien steden hun biodiversiteit willen behouden." De onderzoekster wijst erop dat het decennia duurt vooraleer bomen een relatief grote omvang hebben bereikt, zodat er bij het beleid op lange termijn moet worden gewerkt.

Lees Verder

11:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, biodiversiteit |  Facebook |

21-01-12

Verlies biodiversiteit mogelijk grotere plaag dan klimaatverandering

Het behoud van de wereldwijde biodiversiteit wordt mogelijk een zwaardere opdracht dan het opvangen van de negatieve effecten van de wereldwijde klimaatverandering. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Copenhagen. De onderzoekers merken op dat het verlies aan biodiversiteit en de degradatie van ecosystemen steeds sneller gaat. Dat tempo gaat volgens de onderzoekers op dit ogenblik honderd tot duizend keer sneller dan het natuurlijk verlies aan biodiversiteit.

De onderzoekers merken op dat in de geschiedenis van de aarde tot nu toe vijf keer sprake is geweest van het verdwijnen van de biodiversiteit. De laatste crisis werd 65 miljoen jaren geleden opgetekend met het verdwijnen van de dinosauriërs en vele andere soorten. Al die vorige crisissen werden veroorzaakt door wereldwijde veranderingen in het klimaat en de scheikundige samenstelling van de atmosfeer, de inslag van asteroïden en vulkaanactiviteit. Op dit ogenblik beleeft de aarde een zesde biodiversiteit-crisis.

"Dit keer is het verdwijnen van de biodiversiteit echter te wijten aan de strijd om bronnen tussen de mens en alle andere soorten," voert het rapport aan. "Dat proces wordt vooral gestuurd door de degradatie van ecosystemen, versterkt door een klimaatverandering die door de mensheid is veroorzaakt. De biodiversiteit-crisis is waarschijnlijk een grotere bedreiging dan de wereldwijde klimaatverandering. Indien men die crisis wil oplossen zal er een nauwe samenwerking tot stand moeten komen tussen wetenschappers en politici."

18:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, klimaatverandering |  Facebook |

15-01-12

Behoud biodiversiteit is meerwaarde voor arme bevolkingsgroepen

Gebieden die een prioriteit vormen voor het natuurbehoud, bieden verstrekken ook relatief hoge niveaus van ecosysteem-diensten zoals bestuiving, waterzuivering, voedselproductie en klimaatregulatie. De bescherming van die gebieden komt dan ook ten goede aan het welzijn van de bevolking. Het is echter moeilijk om daarrond een daadwerkelijk inkomstenmodel op te bouwen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers van Conservation International.

De onderzoekers benadrukken dat meer dan de helft van de ecosysteem-diensten die ten goede komen aan de armste bevolking van de wereld, terug te vinden zijn in gebieden die ook een hoge prioriteit genieten op het gebied van natuurbehoud. Bovendien ligt de waarde van de 25 procent meest belangrijke ecosystemen drie keer hoger dan de effectieve investeringen die moeten worden gedaan om deze gebieden te behouden.

Indien er effectieve mechanismes bestonden om de voordelen van de ecosysteem-diensten ook te laten gaan naar de bevolking die verantwoordelijk is voor het beheer van deze gebieden, zouden de wereldwijde voordelen voor arme gemeenschappen met ruim 50 procent stijgen. De onderzoekers ramen dat daardoor een extra inkomen van meer dan 1 dollar per dag zou kunnen gecreëerd worden voor ongeveer één derde van een totale bevolking van 1,1 miljard mensen die in extreem moeilijke omstandigheden moeten leven.

Er is volgens de onderzoekers een duidelijke relatie tussen biodiversiteit, de verstrekking van ecosysteem-services en armoede. "Dat kan door het beleid een instrument vormen om een betaalsysteem te ontwikkelen dat zowel de armoede als het verlies aan biodiversiteit kan aanpakken," voeren ze aan.

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, armoede |  Facebook |

05-09-11

Stamcellen mogelijke basis voor behoud biodiversiteit

Wetenschappers van de San Diego Zoo in de Verenigde Staten hebben voor de allereerste keer stamcellen van bedreigde diersoorten kunnen produceren. Dat betekent volgens waarnemers een belangrijke doorbraak, die het in de toekomst mogelijk zou moeten maken om de reproductie en de genetische diversiteit van een aantal soorten op te drijven. De realisatie zou er volgens hen kunnen voor zorgen dat het uitsterven van bepaalde diersoorten kan worden vermeden.

"Een vijftal jaar geleden had het team van Oliver Ryder, directeur genetica aan de San Diego Zoo, al gezorgd voor de creatie van de Frozen Zoo, een bank met huidcellen en ander materiaal van meer dan achthonderd diersoorten," meldt het persbureau AFP op. "De onderzoekers hoopten dat al die verzamelde stalen ooit de basis zouden kunnen vormen voor de bescherming van bedreigde diersoorten. Op dat ogenblik was de technologie echter nog niet voldoende gevorderd om uit dat materiaal stamcellen af te leiden."

In samenwerking met het Scripps Research Institute konden recent echter stamcellen worden opgebouwd uit bevroren huidcellen van de witte neushoorn en de mandril, twee bedreigde diersoorten. "Het behoud van dieren en hun biotoop is de beste manier om het uitsterven van dieren te voorkomen, maar dat is niet altijd mogelijk," stipt Ryder aan. "Indien men het voortbestaan van een aantal soorten wil garanderen, zal men tot alternatieve technologieën zoals stamcellen moeten overstappen."

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stamcel, biodiversiteit |  Facebook |

05-05-11

Bijna helft Engelse traditionele boomgaarden in slechte staat

Bijna de helft van de Engelse traditionele boomgaarden verkeren in verwaarloosde toestand. Dat is de conclusie van een onderzoek van de People's Trust for Endangered Species aan de hand van luchtfoto's. In totaal werden door de onderzoekers 35.378 boomgaarden geteld. Volgens het rapport verkeert 9 procent in uitstekende conditie en blijkt 46 procent voldoende onderhouden te worden. De slechte toestand van 45 procent van de Engelse boomgaarden is volgens de onderzoekers te wijten aan verwaarlozing, landbouw en landontwikkeling.

Anita Burrough, boomgaard-specialist bij de People's Trust for Endangered Species, voert aan dat de Engelse boomgaarden de biotoop vormen voor minstens 1.800 diersoorten. "Met het verlies van boomgaarden, dreigen ook zeldzame Engelse fruitsoorten, tradities, gewoontes en kennis verloren te gaan, terwijl ook een bedreiging wordt gevormd voor de genetische diversiteit die wordt gegarandeerd door de honderden soorten die met de traditionele boomgaarden worden geassocieerd."

De People's Trust for Endangered Species zegt te hopen dat het rapport zal worden gebruikt om aan een herstel van de Engelse boomgaard-cultuur te werken, waarbij advies zou worden verstrekt aan de eigenaars van de boomgaarden en met lokale overheden zou worden gewerkt. De traditionele Engelse boomgaarden worden zonder pesticiden onderhouden en gebruiken meestal grazende dieren. Het Engelse boomgaard-bestand zou sinds het midden van de voorbije eeuw met 63 procent zal ingekrompen.

14:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, boomgaard, engeland |  Facebook |

19-12-10

Satelliet bespiedt spechten vanuit de ruimte

Wetenschappers aan de Idaho University hebben een techniek ontwikkeld om met satelliet-lasers te voorspellen in welk gedeelte van een bosgebied spechten zouden kunnen leven. Het instrument kan vanuit de ruimte weliswaar geen individuele spechten of bomen onderscheiden, maar kan wel aangeven welke bosgebieden de vereiste karakteristieken vertonen. Mappen op basis van die waarnemingen, kunnen volgens de onderzoekers aangeven welke gebieden de voorkeur wegdragen van de spechten. De localisering van spechten is volgens de wetenschappers belangrijk omdat de soort bestempeld wordt als een goede indicator voor de totale vogeldiversiteit.

"Spechten creëren een biotoop voor heel wat andere bosdieren," merkt onderzoeksleider Kerri Vierling op tegenover BBC News. "Spechten zijn bijzonder selectief over hun leefgebieden." De wetenschappers maakten bij hun onderzoek gebruik van lasermeters in vliegtuigen en in de Icesat-satelliet van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, voor die in augustus buiten dienst werd gesteld. Icesat zou later dit decennium worden vervangen. Icesat werd oorspronkelijk ontwikkeld om de hoogte van het ijsoppervlak in de poolregio's te meten, maar blijkt ook bijzonder efficiënt te zijn in het verzamelen van informatie over de vegetatie in andere regio's van de wereld.

Op basis van die resultaten wordt volgens de wetenschappers ook grondonderzoek ter plaatse gedaan. Onderzoek naar de woudstructuur bleek in het verleden bijzonder arbeidsintensief te zijn, waarbij vele arbeidskrachten moesten worden ingezet om ter plaatse inventarissen op te maken. "Die research levert bijzonder gedetailleerde informatie op, maar zijn relatief beperkt in hun ruimtelijke gegevens," merkt BBC News nog op. "De nieuwe werkmethode zou het onderzoek van biotopen relevanter over grotere gebieden mogelijk kunnen maken. Die resultaten zouden volgens de onderzoekers heel belangrijk kunnen zijn voor de planning van landmanagement en biodiversiteit."

18:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, icesat, ruimtevaart, specht |  Facebook |

21-10-10

Wereld heeft nog tien jaar om biodiversiteit te redden

De wereld heeft tien jaar tijd om een natuurcrisis te voorkomen. Dat is gezegd op een congres van de Verenigde Naties rond de problematiek van biodiversiteit in de Japanse stad Nagoya. Ryo Matsumoto, minister van milieu van Japan, benadrukte daarbij dat het verlies aan biodiversiteit onomkeerbaar dreigt te worden, tenzij er snel voor een ommekeer kan worden gezorgd. Hij voegde er echter aan toe dat er wel hoop mag geput worden uit het feit dat analyses hebben uitgewezen dat het verlies aan soorten en ecosystemen de wereldwijde economie elk jaar triljoenen dollars kost. Gehoopt wordt dat in Nagoya een nieuwe reeks doelstellingen voor het einde van het decennium kan worden afgesproken.

Ryo Matsumoto wees erop dat alle leven op aarde afhankelijk is van biodiversiteit. "De wereld nadert echter een keerpunt, waarna het verlies aan biodiversiteit onomkeerbaar dreigt te worden," merkte de Japanse milieuminister op. "Indien er geen proactieve inspanningen worden gedaan om de biodiversiteit te bewaren, zou dat keerpunt mogelijk de volgende tien jaar worden bereikt. De voorbije jaren is de milieuproblematiek grotendeels gedomineerd door de klimaatverandering, maar Achim Steiner, executive director van het United Nations Environment Programme (UNEP), stelt dat er op het politieke niveau geen besef is over het belang van het behoud van de biodiversiteit.

"De aarde is de enige planeet in het universum die deze vorm van leven heeft," voerde Steiner aan. "Dat alleen zou iedereen aan het denken moeten zetten. Belangrijker is nog echter dat we de fundamenten van het leven op deze planeet aan het ondermijnen zijn. Maar op het intergouvernementele vlak blijkt het bijzonder moeilijk te zijn om het belang van deze problematiek te beseffen." Gehoopt wordt dat economische argumenten het beleid wel zullen kunnen aanzetten om actie te ondernemen. Uit een onderzoek van de Verenigde Naties is immers gebleken dat het verlies aan biodiversiteit een verlies van 2 triljoen dollar tot 5 triljoen dollar veroorzaakt, meestal in armere landen.

20:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, verenigde naties |  Facebook |

07-08-10

Slechts klein gedeelte biodiversiteit gespaard van klimaatverandering

Op het einde van deze eeuw dreigen in de tropische regenwouden slechts 18 procent van het huidige plantenbestand en 45 procent van de huidige dierenpopulatie over te blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Department of Global Ecology aan het Carnegie Institution. Tropische wouden omvatten meer dan de helft van alle soorten dieren en plannen van de wereld. Het gecombineerde effect van de klimaatverandering en ontbossing zou deze soorten echter kunnen verplichten om zich aan te passen, te verhuizen of te verdwijnen. Daniel Nepstad, wetenschapper aan het Woods Hole Research Center, stelt dat de uitstoot van broeikasgassen snel moet worden gereduceerd indien de wereld zijn biodiversiteit wil bewaren.

"Deze gebieden dreigen het zwaarst getroffen te zullen worden door de klimaatverandering," merkt onderzoeksleider Greg Asner op tegenover het magazine RedOrbit. "De resultaten van het onderzoek zouden landbeheerders ertoe moeten brengen om in de zwaarst getroffen gebieden hun inspanningen toe te spitsen op het reduceren van de druk van de ontbossing, soorten te helpen om zich aan te passen aan de klimaatverandering of hen de mogelijkheid te bieden om te emigreren. In gebieden die minder zware gevolgen dragen, zou men zich moeten inspannen om de vroegere situatie te herstellen. Het onderzoek moet milieubeschermers helpen vast te stellen waar hun inspanningen het meest efficiënt zullen zijn.

Er wordt opgemerkt dat de klimaatverandering in Zuid-Amerika een impact zou kunnen hebben op twee derde van de totale biodiversiteit van de tropische wouden. Gecombineerd met ontbossing zou volgens Asner alleen al in het Amazone-bassin meer dan 80 procent van de biodiversiteit worden geraakt. In het Congo-gebied komt volgens de onderzoeker de meeste impact van selectieve bosontginning en klimaatverandering, wat een negatieve impact zou kunnen hebben op 35 procent tot 74 procent van de biodiversiteit. In heel Afrika dreigt ongeveer 70 procent van de biodiversiteit kunnen worden aangetast. In Azië wordt vooral gedacht aan ontbossing en houtkap, met een negatieve impact op 60 procent tot 77 procent van de biodiversiteit.

01-05-09

Kunstmeststoffen grootste bedreiging voor biodiversiteit

Het intens gebruik van kunstmeststoffen vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Zürich. Daarbij wordt gesteld dat kunstmeststoffen snelgroeiende planten de kans bieden om een biotoop te domineren, waarbij ze beletten dat het levensnoodzakelijk zonnelicht kleinere soorten bereikt. Daardoor verdwijnen vele soorten uit gebieden die zwaar met kunstmeststoffen zijn bewerkt. De onderzoekers stellen dan ook dat er een striktere controle moet komen op het gebruik van kunstmeststoffen indien men de biodiversiteit van de plantenwereld op langere termijn wil behouden. Eerder al was gesteld dat kunstmeststoffen een bedreiging konden vormen voor de biodiversiteit, maar een exacte oorzaak had men tot nu toe niet kunnen achterhalen.

De onderzoekers ramen dat het globaal niveau aan stikstof en fosfor dat planten ter beschikking hebben de voorbije vijftig jaar is verdubbeld. "Er was in het verleden al aangetoond dat het gebruik van kunstmeststoffen in grasgebieden tot een daling van de biodiversiteit leidde, maar tot nu toe kon daar geen sluitende oorzaak worden voor aangewezen," aldus onderzoeker Andrew Hector van het Institute of Environmental Sciences van de Universiteit van Zürich. "Men zou kunnen veronderstellen dat de toename van chemische voedingsstoffen in een ecosysteem zou leiden tot een grotere biodiversiteit. Maar nu blijkt dat dit integendeel één van de grootste bedreigingen is voor die biodiversiteit."

"Door het toevoegen van kunstmeststoffen worden de planten productiever en kweken ze meer biomassa en dus meer schaduw," benadrukt professor Hector. "Daardoor krijgen kleinere soorten geen toegang tot het zonnelicht, wat uiteindelijk leidt tot een verlies aan biodiversiteit." Dat konden de onderzoekers aantonen door aan de grond extra te belichten. Daardoor bleken ook de kleinere plantensoorten te kunnen groeien en bleef de biodiversiteit bewaard. Daardoor werd bewezen dat niet een verhoogde concurrentie tussen planten, wat als een mogelijk alternatief gevolg van het gebruik van kunstmeststoffen werd bestempeld, tot het verdwijnen van de biodiversiteit leidde, maar wel het gebrek aan licht.

19:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu, biodiversiteit, kunstmeststof |  Facebook |

11-10-08

Daling biodiversiteit bedreiging voor Afrikaanse gemeenschap

De Afrikaanse biodiversiteit staat onder steeds grotere druk, onder meer door de klimaatverandering en menselijke activiteiten. Het gevaar bestaat dat dit zal leiden tot een grotere armoede, meer oorlogen en migratie naar andere continenten. Dat zegt het Zuid-Afrikaanse National Biodiversity Institute (NBI). Indien de Afrikaanse biosysteem aftakelt en het menselijk welzijn in het gedrang komt, zullen de cycli van armoede, geweld en oorlog volgens NBI-woordvoerder John Donaldson alleen nog maar erger worden.

De groei van de Afrikaanse bevolking, een overgebruik van de beschikbare gronden en de klimaatverandering vormen volgens Donaldson een grote bedreiging van de Afrikaanse natuur, waardoor vijftien procent van alle soorten van fauna en flora met uitsterven worden bedreigd. Maar in een continent zoals Afrika, waar de economie grotendeels afhankelijk van natuurlijke bronnen voor de mijnindustrie, de landbouw en het toerisme, is het volgens hem moeilijk om bij de bevolking een gedragsverandering door te voeren om het dieren- en plantenleven te beschermen.

"Wie echte honger lijdt en niet weet hoe zijn kinderen de volgende dag eten zullen kunnen krijgen, hecht weinig belang aan biodiversiteit of andere dingen die niet van onmiddellijk persoonlijk belang zijn," werd er tijdens een milieucongres in Kaapstad benadrukt. "Er moeten dan ook milieuplannen op lange termijn worden opgesteld. Wanneer men met arme gemeenschappen te maken heeft, moet men in de eerste plaats de dynamiek achter het landgebruik begrijpen." In regio's waar men de negatieve impact al heeft ervaren, is de bevolking gemakkelijker te overtuigen van doelstellingen op langere termijn.

14:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, biodiversiteit |  Facebook |

29-05-08

Armen meest getroffen door verlies aan ecosystemen

Schade aan de natuur kan het wereldwijde bruto binnenlands product tegen 2050 met ongeveer zeven procent doen dalen. Dat blijkt uit het rapport The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) van Stern Review. Maar het zijn vooral de armere regio's die volgens de onderzoekers door die achteruitgang zullen getroffen worden. Er wordt daarbij op gewezen dat deze natuurlijke systemen veertig tot vijftig procent vertegenwoordigen van het zogenaamde bruto binnenlands product van de armen.

"Volgens de onderzoekers zijn twee derde van de ecosystemen al aan het afnemen, waarvan sommige een dramatische achteruitgang kennen," aldus BBC News. "Het verlies komt vooral op het conto van de ontbossing." In het rapport wordt onder meer verwezen naar Haïti, waar de ontbossing wordt veroorzaakt door de arme bevolking, die hout kappen om te verkopen. Dat zorgt ervoor dat de bodem weggeërodeerd wordt en de grond minder productief wordt.

In 1992 werd op de Earth Summit in Rio de Janeiro overeengekomen dat aan het verlies van biodiversiteit tegen 2010 een einde moest gemaakt worden. "Die deadline zal echter niet gehaald kunnen worden," stippen de onderzoekers aan. Op de recente Convention on Biological Diversity in Bonn tekenden zestig landen de belofte dat de ontbossing tegen 2020 tot staan moet worden gebracht. De onderzoekers stellen dat de voorbije honderd jaar hebben aangetoond dat de mensheid op dergelijke bedreigingen in de meeste gevallen te laat en te weinig reageert.

14:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, biodiversiteit |  Facebook |