11-02-13

Duurzame certificiëring Europese bosbouw heeft extra stimulans nodig

De duurzame certificiëring van de Europese bosbouw blijft relatief beperkt. Dat is de conclusie van een pilootproject met een certificiëring in Denemarken, Portugal, Spanje, Zweden en Bulgarije. De onderzoekers stellen dat vele boseigenaars de certificiëring vooral als een bijkomende en dure administratieve last bestempelen. Volgens de initiatiefnemers voelen vele boseigenaars de certificiëring bovendien aan als een inmenging van een buitenstaander, terwijl specifieke procedures moete worden gevolgd worden die niet strikt noodzakelijk zijn. Europa telt ongeveer zestien miljoen kleinere boseigenaars, die samen ongeveer 55 procent van de totale voorraden vertegenwoordigen.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: certificiëring, bosbouw |  Facebook |

05-06-12

Duurzame bosbouw in tropische wouden is een valabele optie

Duurzame bosbouw in tropische wouden lijkt geen slechte optie. Indien de houtwinning op een selectieve manier gebeurt, blijft een groot gedeelte van de waarde van de natuur in de bosgebieden behouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Wageningen Universiteit. De Nederlandse onderzoekers stellen dat het bosbeheer in tropische wouden vaak gepaard gaat met een perceptie van gigantische bulldozers en het decimeren van het bosbestand, maar dat geeft volgens hen een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid.

"Ongeveer 90 procent van het tropisch hardhout komt uit gebieden met een selectieve ontginning," merkt Pieter Zuidema, onderzoeker aan de Forest Ecology and Forest Management Group van de Wageningen University, op. "Bij die ontginning wordt ervoor gezorgd dat de structuur en regeneratie van de bossen intact blijven. Meestal worden maximaal twintig bomen per hectare geveld. Vaak wordt daarbij gewag gemaakt van degradatie, maar uit onderzoek blijkt die terminologie onterecht te zijn."

"Selectieve bosbouw behoudt ongeveer 80 procent van de opslagcapaciteit voor koolstofdioxide en daarmee ook de waarde in de strijd tegen de klimaatverandering," voert Zuidema aan. "Bovendien is er nagenoeg ook geen verlies aan biodiversiteit. In de meeste gevallen wordt 85 procent tot 100 procent van de biodiversiteit bewaard." De wetenschapper benadrukt dat natuurbehoud uiteraard noodzakelijk blijft, maar stelt dat deze gebieden niet als verloren oppervlakte mogen worden bestempeld.

Lees Verder

14:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bosbouw, duurzaamheid |  Facebook |

11-05-12

Ontginning tropische wouden minder desastreus dan verwacht

De bosontginning in tropische wouden heeft mogelijk minder zware gevolgen voor het leefmilieu dan tot nu toe werd aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida. De Amerikaanse onderzoekers voegen er aan toe dat selectieve bosbouw mogelijk één van de weinige haalbare oplossingen zal blijken te zijn om de tropische wouden te conserveren, rekening houdend met de financiële verleidingen voor landeigenaars om bosgebieden in landbouwgrond om te zetten.

"Meer dan honderd studies over tropische wouden op drie continenten hebben uitgewezen dat de biodiversiteit en de opslag van koolstofdioxide wel een negatieve impact ervaren van de selectieve bosontginning, maar het verlies in houdbaar en gedeeltelijk omkeerbaar indien de bossen voldoende tijd krijgen om zich te herstellen," merkt onderzoeksleider Jack Putz, professor biologie aan de University of Florida, op. "Dat is echter niet het geval wanneer wouden worden omgevormd tot plantages voor rubber of palmolie. Wanneer een bos helemaal is verdwenen, is een terugkeer moeilijk."

Uit het onderzoek blijkt dat bij selectieve bosbouw tussen 85 procent en 100 procent van de biodiversiteit kan worden behouden. Ook bleken de wouden 76 procent van hun opslagcapaciteit voor koolstofdioxide te behouden. "Selectieve bosbouw heeft een aantal pluspunten," merkt Putz nog op. "De bosbouw is vaak cruciaal voor de overleving van de lokale bevolking, terwijl andere economische sectoren profiteren van eco-services, zoals de controle op gronderosie en emissies van broeikasgassen."

Het grote probleem is volgens Putz echter het streven om bossen om te vormen tot gebieden voor landbouw en veeteelt. "Bosbouw levert op twintig tot dertig jaar ongeveer 4.000 dollar per hectare op," voert hij aan. "Palmolie levert datzelfde bedrag op in minder dan één jaar tijd."

Lees Verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bosbouw, tropisch woud |  Facebook |

22-03-12

Illegale bosbouw genereert minstens 10 miljard dollar

Illegale bosontginning genereert jaarlijks een omzet van 10 miljard dollar tot 15 miljard dollar. Dat is de conclusie van een rapport van de Wereldbank. In het rapport wordt opgemerkt dat de meeste illegale bosontginning in handen is van de georganiseerde misdaad. Een groot gedeelte van de winsten uit die activiteiten gaan volgens de Wereldbank naar corrupte ambtenaren. Onder meer Indonesië, Madagascar en verscheidene landen in West-Afrika zouden door het probleem zwaar worden getroffen.

"De Wereldbank merkt op dat de vervolging van illegale bosontginning door de gerechtelijke diensten in een aantal landen duidelijk een positieve impact heeft gehad en zegt ook andere regeringen te willen stimuleren om hetzelfde te doen," merkt BBC News op. "Ook wordt aan donoren gevraagd om programma's te ondersteunen die de capaciteiten van de wettelijke instanties versterken om de illegale houthandel tegen te gaan. Opgemerkt wordt daarbij dat de illegale houthandel op dezelfde manier zou moeten worden aangepakt als drugstrafikanten of de maffia."

Volgens de Wereldbank wordt wereldwijd elke seconde een bosgebied met een omvang van een voetbalveld illegaal gerooid. Toch slagen de daders er volgens de Wereldbank in om ongemerkt of genegeerd te blijven. "In veel gevallen wordt het onderzoek, wanneer er al wordt gereageerd, op een amateuristische manier gevoerd," wordt er opgemerkt. "De resultaten zijn dan ook meestal heel bedroevend. Vaak worden vooral daders vervolgd die de inbreuken plegen uit armoede of exploitatie."

Er wordt wel opgemerkt dat een aantal landen, zoals Indonesië en Papoea Nieuw Guinea, strenger optreden tegen illegale bosontginning. In het rapport wordt echter opgemerkt dat ook westerse landen, consumenten en bedrijven een belangrijke rol kunnen spelen in de strijd tegen de illegale praktijken. Daarbij wordt gewezen op een Amerikaanse wetgeving, die bedrijven verplicht om aan te tonen dat hun hout een legale herkomst heeft. Dat heeft onder meer geleid tot een onderzoek naar de beroemde gitaarproducent Gibson.

14-03-12

Europese Unie wil ook landbouw en bosbouw in emissiehandel

De Europese regeringen dienen de emissies van landbouw en bosbouw opnemen in hun inspanningen om de klimaatverandering te bestrijden. Dat heeft Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor klimaatactie, gezegd. De Europese Unie heeft landbouw en bosbouw tot nu toe nog niet opgenomen in zijn schema's voor emissiehandel. Hedegaard wil dat de emissies van biomassa voor energie, het ploegen van landbouwgrond en het rooien van bomen accuraat in die schema's worden opgenomen.

In de huidige regelgeving van de Europese Commissie zijn voor bosbouw en landbouw wel de uitstoot van methaan en stikstofoxide, twee van de drie belangrijkste broeikasgassen, opgenomen, maar is daar geen aandacht besteed aan de emissies van koolstofdioxide. Groeiende planten slorpen grote hoeveelheden koolstofdioxide op, maar het gas komt bij het ploegen vrij uit de grond en ook afgestorven planten geven koolstofdioxide af. Hedegaard zegt dat de Europese Unie met dit streven tegemoet komt aan de doelstellingen die werden afgesproken tijdens de klimaatconferentie in Durban.

Het voorstel zal volgens Connie Hedegaard ook een bijdrage leveren tot de bescherming van de biodiversiteit en de watervoorraden, de ondersteuning van de landelijke ontwikkeling en de opbouw van een klimaatvriendelijke landbouw. De nieuwe voorstellen gaan nu naar de milieuministers van de lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe regels van kracht zouden kunnen worden. De Europese Unie is ook van plan om de scheepvaart in zijn emissie-beleid op te nemen.

26-08-11

Bosbouw loopt achter op klimaatrealiteit

De Noord-Amerikaanse bosbouw voelt al de impact van de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Department of Renewable Resources aan de University of Alberta in Canada. De onderzoekers stellen dat de bomen niet presteren zoals dat normaal het geval zou moeten zijn en er een grondige verandering moet worden doorgevoerd in het bosmanagement om de productie te optimaliseren. Bij herbebossing-plannen moet men volgens de onderzoekers niet kijken naar de huidige situatie, maar wel naar de toekomstige klimaatsituatie.

Onderzoeksleider Laura Gray merkt op dat de huidige bosbouw-regeling bepaalt dat zaad voor herbebossing uitsluitend mag gebruikt worden in gebieden waar het werd verzameld. "De klimaatverandering heeft de biotopen voor bomen echter veranderd, zodat de bestaande zones mogelijk niet langer de meest geschikte locaties zijn voor de huidige en toekomstige projecten voor herbebossing," waarschuwt de wetenschapster.

"Een groot gedeelte van het bosbeheer steunt op gegevens uit de jaren zestig en zeventig van de voorbije eeuw, maar het klimaat is sindsdien duidelijk veranderd," merkt Gray op. "Onder meer blijkt dat espen niet langer geschikt zijn voor de huidige herbebossing-zones. Dat heeft het voorbije decennium al geleid tot een verminderde productie. Het bosbeheer loopt duidelijk achter op de realiteit. Bomen moeten zoveel mogelijk in hun optimale omgeving worden geplant, zodat ze een betere productiviteit opleveren."

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, bosbouw |  Facebook |

15-07-10

Illegale bosontginning gevoelig teruggevallen

De illegale ontginning van tropische wouden is drastisch teruggevallen. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse denktank Chatham House. Daarbij wordt gewag gemaakt van een hoopvol signaal in de strijd tegen de klimaatverandering. Bovendien is het volgens Chatham House ook een positieve evolutie voor een groep van één miljard arme mensen die voor hun overlevingskansen van deze gebieden afhankelijk zijn. Er wordt echter aan toegevoegd dat de illegale bosontginning een belangrijk probleem blijft. Het voorbije jaar werden in Brazilië, Indonesië en Kameroen alleen al 100 miljoen kubieke meters illegaal hout gewonnen. Het verlies aan bosgebieden vertegenwoordigt tussen 12 procent en 20 procent van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Daarin spelen factoren zoals verstedelijking, veeteelt en landbouw echter een grotere rol dan illegale bosbouw.


Uit het rapport van Chatham House blijkt dat de illegale houtkap de voorbije acht jaar met bijna een kwart zou zijn teruggevallen. Dat zou onder meer te danken zijn aan de druk van de consumenten, wettelijke beperkingen in importlanden en de grotere mediabelangstelling. Chatham House voegt er aan toe dat in een aantal belangrijke landen de illegale houtkap nog sterker werd teruggedrongen, zoals in Brazilië, Kameroen en Indonesië. De denktank voegt er echter aan toe dat het veel moeilijker zal worden om nog verdere vooruitgang te boeken. In Indonesië werd op tien jaar tijd een daling met 75 procent opgetekend, terwijl in Kameroen de illegale houtkap werd gehalveerd. Brazilië zou daar ergens tussen zitten. Het rapport wijst er op dat in Indonesië nog altijd 40 procent van de houtkap illegaal is.


In de Verenigde Staten en de Europese Unie worden inmiddels strikte eisen opgelegd aan de houtimport, maar Chatham House stelt dat het ook voor Japan, het land met de hoogste illegale houtimport per hoofd van de bevolking, hoog tijd wordt om een gelijkaardige wetgeving door te voeren. Maar ook andere Aziatische landen blijven volgens de denktank een probleem. Daarbij wordt erop gewezen dat China steeds belangrijker wordt als een importland, maar niet louter voor eigen consumptie. China treedt steeds meer op als een regio voor houtverwerking. Dat betekent dat een groot gedeelte van de illegale houtvoorraden via Chinese fabrieken uiteindelijk toch in Europa en de Verenigde Staten terecht komen. Daarom wordt ook aan China, net zoals aan Vietnam, gevraagd de invoer van illegaal hout te verbieden.

05:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bosbouw, duurzaamheid |  Facebook |