07-11-17

Britse bedrijven vrezen voor verlies Europese klanten

De trage vordering van de brexit-onderhandelingen zetten een meerderheid van de Europese bedrijven aan om de bestellingen bij hun Britse leveranciers terug te schroeven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Procurement and Supply (Cips) bij meer dan honderd Europese ondernemingen met Britse leveranciers. Vastgesteld werd dat 63 procent van de ondervraagden toegeeft zijn orders bij Britse leveranciers te hebben afgebouwd, tegenover 44 procent in mei dit jaar. De betrokkenen vrezen dat de moeilijke onderhandelingen uiteindelijk zullen leiden tot een abrupte scheiding zonder overgangsperiode.

“Er moet in het bedrijfsleven een toenemende onrust over de uiteindelijke afloop van de gesprekken rond de brexit worden vastgesteld,” benadrukt Gerry Walsh, chief executive van het Chartered Institute of Procurement and Supply. “Groot-Brittannië en de Europese Unie hebben wel te kennen geven klaar te zijn om de onderhandelingen te versnellen, maar dat lijkt voor een aantal bedrijven al te laat te zijn. Een belangrijk aantal Britse ondernemingen dreigt een deel van zijn Europese klanten te verliezen. Het is voor de ondernemingen niet mogelijk om hun leveranciers en klanten op een wachtlijst te plaatsen tot de onderhandelingen over de brexit een oplossing hebben gebracht.”

Ook Philip Hammond, Brits minister van financiën, benadrukte eerder al dat de onduidelijkheid rond de onderhandelingen al een impact heeft op de toekomst van de Britse economie. “Die toekomst vervult het bedrijfsleven niet met vertrouwen,” aldus de minister. Uit het onderzoek zou ook blijken dat Britse ondernemingen moeilijkheden ervaren om contracten te sluiten voor meer dan anderhalf jaar, de datum waarop het daadwerkelijke vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie is voorzien, af te sluiten. Door het zwakkere Britse pond zijn de voorraadkosten van bijna twee op drie Britse bedrijven toegenomen.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

03-11-17

Brexit vooral gesteund door laaggeschoolde Britten

Bij de keuze over de brexit kon een belangrijk verschil in opleidingsniveau worden opgetekend. Voorstanders van een scheiding met de Europese Unie konden vooral worden aangetroffen in regio’s met een lager gemiddeld opleidingsniveau. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol. De onderzoekers merken tegelijkertijd op dat er geen verband kon worden opgetekend met een hogere werkloosheid of lagere socio-economische status. De resultaten van de studie tonen volgens de Britse wetenschappers onder meer welke aspecten ook in andere Europese landen op referendums over maatschappelijke vraagstukken kunnen hebben.

“In het kwart Engelse regio’s met het laagste gemiddelde educatieve niveau, bleek gemiddeld 63 procent van de bevolking voor een brexit te hebben gekozen,” zegt onderzoeksleider Peter Tammes, professor sociologie aan de University of Bristol. “In het kwart regio’s met het hoogste gemiddelde educatieve niveau, valt dat cijfer echter terug tot 49 procent. Die vaststelling bleef ook geldig wanneer een invloed van een aantal mogelijke verklaringen - zoals opkomst voor het referendum en werkloosheidsniveaus - uitgesloten bleek. Er kan dan ook worden vastgesteld dat in Engeland het opleidingsniveau van de kiezers een belangrijke rol heeft gehad in de uiteindelijke uitkomst van het referendum.”

Professor Tammes zegt verder nog vastgesteld te hebben dat er een grotere voorkeur voor een scheiding met de Europese Unie diende te worden opgetekend in regio’s waar tijdens de tweede helft van het voorbije decennium een grote instroom immigranten was vastgesteld. De resultaten van de studie gaan daarmee in tegen de beweringen van een aantal analisten, die immers hadden aangevoerd dat de grootste steun voor de brexit werd teruggevonden in regio’s die slechts in beperkte mate met immigratie in aanraking waren gekomen. Het is volgens Peter Tammes dan ook duidelijk dat de aanwezigheid van immigranten in de regio een keuze voor een brexit kan hebben ondersteund.

Regio’s waar de bevolking een minder goede perceptie over de eigen gezondheid laat bleken, toonden eveneens een grotere voorkeur voor een brexit. Dat geldt vooral in gebieden met een relatief oudere populatie.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

11-08-17

Duitse taal hoopt na brexit op groter Europees belang

Na de brexit moeten in de diensten van de Europese Commissie de Duitse taal meer aan bod komen. Dat hebben de Duitse parlementsleden Johannes Singhammer, Gunther Krichbaum en Axel Schäfer aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel gevraagd. De parlementsleden hadden eerder ook al contact met de Duitse Europees commissaris Günther Oettinger om op een grotere rol van de Duitse taal op het Europese niveau aan te dringen. De Europese Commissie vertaalt alle officiële documenten in de vierentwintig talen van de Europese Unie, maar interne nota’s worden uitsluitend in het Engels, het Duits en het Frans verdeeld.

Johannes Singhammer, lid van de Christlich-Soziale Union (CSU), benadrukte dat na de scheiding met Groot-Brittannië voor de Franse en Duitse taal in Europese aangelegenheden meer ruimte zou moeten worden gecreëerd. “De Engelse taal zal ongetwijfeld ook na de brexit een dominante rol in het Europese beleid blijven vervullen, maar het lijkt zinvol om ook het gebruik van de Franse en Duitse taal op te voeren,” aldus Singhammer, die er ook op wees dat de Europese Commissie tijdens de jongste jaren gevoelig trager is geworden in de Duitse vertaling van officiële documenten van de Europese Unie.

“Het is belangrijk dat de parlementsleden met officiële vertalingen kunnen werken,” betoogde hij. “Men moet er immers rekening mee houden dat vaak bijzonder complexe onderwerpen moeten worden behandeld, waarbij elke letter van belang is.” De vertaaldiensten van de Europese Commissie hebben een aandeel van 0,3 project in het totale jaarbudget van de Europese Unie, dat ongeveer 158 miljard euro bedraagt. Op dit ogenblik heeft de Europese Commissie 114 medewerkers die documenten naar het Duits vertalen. De Engelse en Franse divisie van de vertaaldienst telt ongeveer evenveel werknemers. In totaal heeft de Europese Commissie ongeveer vijftienhonderd vertalers in dienst.

Singhammer, Krichbaum en Schäfer willen een sterker gebruik van de Duitse taal in eigen land promoten.

Lees Verder

11:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

10-08-17

Ook directiekamers Britse ondernemingen gevoelig voor brexit

De brexit kan ook in de directiekamers van grote Britse ondernemingen voor belangrijke problemen zorgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Opal Transfer naar de samenstelling van de bestuursraden van de honderd grootste beursgenoteerde Britse bedrijven. In totaal werden daarbij 1.069 directeurs geteld, waarvan echter 26 procent afkomstig bleek uit het buitenland. De Europese Unie levert 14 procent van de volledige bestuursraden van de grote Britse ondernemingen. Het beleid van de Britse regering tegenover buitenlandse werknemers kan volgens Opal Transfer dan ook belangrijke consequenties hebben voor de elite van de Britse economie.

“Door de brexit dreigen ook de bestuursraden van het Britse bedrijfsleven met een braindrain geconfronteerd te worden,” benadrukt Gita Petkevica, managing director van Opal Transfer. “De resultaten van de studie dat Groot-Brittannië bijzonder afhankelijk is van talent uit de Europese Unie. De brexit en striktere regels op immigratie zouden dan ook bijzonder nadelig kunnen uitvallen voor de Britse economie.” Er wordt op gewezen dat een aantal Britse bedrijven met een bijzonder uitgesproken bestuursraad werken. Onder meer wordt erop gewezen dat bij International Air Group (IAG) 50 procent van de directieleden buitenlander zijn. Ook bij AstraZeneca en Vodafone worden cijfers van respectievelijk 45 procent en 31 procent gemeld.

“De Britse regering moet dan ook actie ondernemen om te beletten dat zijn bedrijfsleven niet langer toegang zou krijgen tot hoogwaardig bestuurstalent,” aldus nog Gita Petkevica. “De Britse overheid moet beseffen welke economische bijdrage Europeanen aan het land leveren. Elke dag wordt verteld over het belang en de waarde van diversiteit voor zakelijk succes, maar tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat Groot-Brittannië op het punt staat één van zijn belangrijkste diversiteitstroeven - zijn burgers uit de Europese Unie - uit handen te geven. Er worden wel uitzonderingen voorzien, maar geïnteresseerde kandidaten zouden door deze mentaliteit kunnen worden afgeschrikt.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

08-08-17

Britse arbeidsmarkt door brexit steeds meer onder druk

Tijdens de maand juli is het tekort aan geschikte kandidaten op de Britse arbeidsmarkt sterk gestegen. De cijfers tonen aan dat de Britse arbeidsmarkt zwaar wordt geraakt door de beslissing van het land om de Europese Unie te verlaten. Dat heeft de Britse Recruitment and Employment Confederation (REC) gezegd. Opgemerkt wordt daarbij dat vele expats uit de Europese Unie hun baan in Groot-Brittannië hebben opgegeven en weer naar hun eigen land zijn teruggekeerd, waardoor op de Britse arbeidsmarkt steeds grotere leemtes zouden ontstaan. Gevraagd wordt dan ook dat de Britse overheid duidelijk maakt dat Europese werknemers ook in de toekomst welkom zullen blijven.

“De beschikbaarheid van geschikte kandidaten op de Britse arbeidsmarkt heeft tijdens de maand juli de grootste terugslag in anderhalf jaar gekend,” aldus Kevin Green, chief executive van de Recruitment and Employment Confederation. “Vooral regio’s en sectoren met een grotere aanwezigheid van Europese expats werden getroffen. Onder meer de arbeidsmarkt in Londen ervaart een toenemende druk. De rekrutering neemt er significant trager toe dan op andere locaties in het land. De rekrutering bij de financiële diensten, een cruciaal onderdeel van de Londense arbeidsmarkt, blijft onder het normale niveau. De onzekerheid door de brexit leidt immers tot een grotere terughoudendheid.”

“Werkgevers vinden het niet alleen moeilijker om absoluut toptalent te vinden, maar ook moeten er in beroepen zoals koks, chauffeurs en magazijniers moeten tekorten worden vastgesteld,” aldus nog Kevin Green. Hij voegt eraan toe dat de vraag naar arbeidskrachten in mei het hoogste niveau in ongeveer twee jaar heeft bereikt. Daardoor zijn de loonstijgingen voor permanent personeel het hoogste niveau in twintig maanden tijd bereikt. Ook de uurlonen voor tijdelijk personeel zijn gestegen. De organisatie Open Britain - die zich oorspronkelijk tegen de brexit verzette en vervolgens aanstuurde op een hechte relatie tussen beide partijen - stelt dat de Britse overheid de gepaste maatregelen moet nemen.

“In eerste instantie moet al begonnen worden met de schrapping van de schadelijke en onbereikbare doelstellingen om de netto migratie tot een absoluut minimum te beperken,” zegt James McGroy, executive director van Open Britain.

Lees Verder

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

29-03-17

Britse mannen meest positief over mogelijkheden brexit

In Groot-Brittannië tonen mannen een groter vertrouwen in een positieve impact van de brexit op de nationale arbeidsmarkt dan vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Corporate Executive Board (CEB). Vastgesteld werd onder meer dat 22 procent van de mannen van mening was dat de brexit nieuwe mogelijkheden op de Britse arbeidsmarkt zal creëren, maar die mening wordt slechts door 14 procent van de vrouwen gedeeld. Dit resultaat weerspiegelt volgens de onderzoekers wellicht de veronderstelling dat het vertrek uit de Europese Unie nieuw leven zal inblazen in een aantal sectoren die meestal door mannelijke werknemers worden gedomineerd.

De onderzoekers wijzen erop dat de bedrijven in heel Europa gewag maken van betere vooruitzichten, maar er wordt aan toegevoegd dat het optimisme over de arbeidsmarkt in Groot-Brittannië dit kwartaal een stijging met 4 procent heeft laten opgetekend. Toch wordt opgemerkt dat niet iedereen overtuigd is van een positieve evolutie. Minder dan een kwart van de Britse werknemers getuigt immers erop te vertrouwen dat de brexit een positieve impact zal hebben op de nationale arbeidsmarkt. Volgens de onderzoekers gaat een aantal werknemers ervan uit dat de brexit zou kunnen leiden tot de terugkeer van een aantal functies die eerder door de vooruitgang van de technologie onder druk stonden.

“Het mannelijke optimisme zal echter wellicht van korte duur zijn,” benadrukt Brian Kropp, specialist personeelszaken bij de Corporate Executive Board. “De daling van het aantal arbeidsplaatsen met een beperkte toegevoegde waarde was het gevolg van technologische vorderingen en innovatie. Men kan zich moeilijk een rationeel beleid voorstellen dat de brexit de klok voor deze functies en industrieën zou terugdraaien.” Er werd verder nog wel vastgesteld dat het toenemend economische vertrouwen 22 procent van de Britse werknemers zou hebben aangezet om de overstap naar een andere werkgever te overwegen. Tevens bleek dat slechts 16 procent zich bij zijn werkgever voor 100 procent inzet.

Lees Verder

19:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

Britse bedrijven zien brexit niet als een fundamentele verandering

In Groot-Brittannië beschouwt slechts 26 procent van de executives de brexit als een fundamentele wijziging in de manier waarop ze zullen opereren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Willis Towers Watson bij de personeelsverantwoordelijken van een negentigtal bedrijven in Groot-Brittannië. Daarentegen beschouwt 59 procent van de executives het vertrek van hun land uit de Europese Unie als een disruptie die elk bedrijf in zijn normale levensloop kan ontmoeten. Bedrijven uit de financiële sector, ontspanning, retail en distributie lijken geneigd om van een fundamentele verandering gewag te maken.

“Er moet worden vastgesteld dat 58 procent van de respondenten met een belangrijke impact van de brexit op de rekrutering en het personeelsbeleid rekening houdt,” betogen de onderzoekers. “Dat betekent nagenoeg een status-quo tegenover juli vorig jaar, onmiddellijk na het Britse referendum dat over de vertrek van het land uit de Europese Unie besliste. Elders in de Europese Unie is de vrees voor een belangrijke impact echter gevoelig gedaald. Nog slechts 45 procent van de ondernemingen in de Europese Unie geeft te kennen met een significante weerslag rekening te houden, tegenover 71 procent in juli vorig jaar.”

Uit het onderzoek bleek wel dat 36 procent van de Britse ondernemingen het aantrekken en behouden van Europese expats met specifieke vaardigheden door de brexit als een grotere prioriteit bestempelt. Tevens gaf 32 procent aan ook meer aandacht te besteden aan de rekrutering en het behoud van talent uit eigen land, tegenover 20 procent in juli vorig jaar. Inmiddels zou al 24 procent een plan hebben voor de samenstelling van het personeelsbestand dat in de toekomst nodig zal blijken. Nog eens 29 procent zegt nog volop aan deze planning te werken. Daarbij erkende 6 procent ook zijn rekruteringsplannen te hebben herzien. Bij 43 procent zou deze bijstelling worden voorbereid.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

22-03-17

Brexit stimuleert internationale plannen Brits bedrijfsleven

Sinds de beslissing van hun land om zich uit de Europese Unie terug te trekken, kijken Britse ondernemingen vaker naar mogelijkheden voor een verdere internationale uitbreiding. Dat blijkt uit een onderzoek van het Dubai Multi Commodities Centre (DMCC). Er werd ook vastgesteld dat 43 procent van de Britse ondernemingen taxvrije aanbiedingen als een stimulans zouden kunnen beschouwen om activiteiten op een buitenlandse markt te starten, terwijl 29 procent gewag maakt van een vlotte afhandeling van formaliteiten voor onder meer handelslicenties, visa en de huur van kantoorruimte en andere zakelijke infrastructuur. Er wordt echter opgemerkt dat 13 procent een buitenlandse uitbreiding te complex vindt.

De onderzoekers stelden vast dat 42 procent van de Britse bedrijven door het vertrek van hun land uit de Europese Unie een grotere interesse toont om zijn activiteiten buiten de eigen nationale grenzen uit te breiden. Daarbij wordt door 63 procent betoogd dat opkomende markten steeds aantrekkelijker worden, terwijl 47 procent aanvoert dat hun onderneming voor zijn groei een aanwezigheid op de internationale markten nodig heeft. Daarnaast verwijst 44 procent naar de beschikbaarheid van buitenlands talent op de internationale arbeidsmarkt, terwijl 36 procent verwijst naar de toenemende onzekerheden over de Britse markt.

Volgens het rapport zou 75 procent van de Britse bedrijven Dubai beschouwen als een potentiële buitenlandse vestigingsplaats. Daarbij wordt erop gewezen dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) nu al de vierde grootste exportmarkt van Groot-Brittannië buiten Europa is en voor vele bedrijven dan ook een logische volgende stap in hun internationale uitbreiding zou zijn. Daarnaast wordt gewezen op de historische banden tussen Dubai en Groot-Brittannië, terwijl het emiraat bij de Britse bevolking ook gekend is als een populaire toeristische bestemming. Het is volgens het rapport dan ook geen verrassing dat veel Britse bedrijven bij een verdere internationale groei in eerste instantie aan Dubai denken.

Ook bij de bedrijven die nog twijfelen over een buitenlandse expansie, zou 40 procent een eventuele vestiging in het Midden-Oosten niet uitsluiten. Bij Britse ondernemingen die nog niet aan een internationale uitbreiding hebben gedacht, zou 34 procent te kennen geven dat hun activiteiten niet op buitenlandse markten zijn voorzien.

Lees Verder

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

16-03-17

Brexit is niet de belangrijkste bekommernis van Britse bevolking

De Britse consument ligt niet wakker van de brexit. Hij moet met dringender problemen afrekenen. Dat blijkt uit een enquête van de bank HSBC Holdings bij tweeduizend Britse consumenten. Daarbij moest worden vastgesteld dat slechts 32,1 procent van de ondervraagden toegeeft zich zorgen te maken over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. In de ranglijst met de grote bekommernissen van de Britse bevolking staat de impact van de brexit pas op een vierde plaats. De toenemende inflatie staat met een score van 49,3 procent helemaal bovenaan, gevolgd door gezondheid (44,5 procent) en terrorisme (35,8 procent).

“Het is opmerkelijk dat de Britse bevolking weinig bezorgdheid tentoon spreidt over de brexit,” zeggen de onderzoekers. “Temeer daar de inflatie als de grootste bekommernis naar voor wordt geschoven. Er moet immers worden gesteld dat de stijgende levenskosten minstens gedeeltelijk een gevolg zijn van de Britse beslissing om zich van de Europese Unie los te maken. Even opmerkelijk is anderzijds dat amper 15,5 procent van ondervraagden zich zorgen maakt over werkzekerheid.” Algemeen moet volgens de onderzoekers worden geconcludeerd dat het Britse publiek nog altijd een robuust consumentenvertrouwen laat optekenen.”

Uit het onderzoek bleek verder dat 26 procent van de Britten verwacht dit jaar meer geld te kunnen sparen, terwijl 38,4 procent ongeveer hetzelfde bedrag als vorig jaar hoopt te kunnen opzij zetten. Indien consumenten aangeven hun bestedingen terug te schroeven, wordt in de eerste plaats gedacht aan een beperking van het restaurantbezoek (30 procent), gevolgd door besparingen op de vakantieplannen (19 procent) en een matiging van het cafébezoek (15 procent). Daarnaast wordt ook nog bespaard op kleding en schoenen (12,9 procent), de woninginrichting (10 procent) en entertainment (9 procent).

“Indien in deze sectoren wordt bespaard, dreigt de economie van Groot-Brittannië in de vicieuze cirkel terecht te komen,” merken de onderzoekers op. Daarbij wordt erop gewezen dat de dienstensector 80 procent van de totale Britse arbeidsmarkt vertegenwoordigt.

Lees Verder

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |