16-04-12

Ontwikkelde wereld moet consumptie rood vlees halveren

De ontwikkelde wereld zou zijn consumptie van rood vlees moeten halveren om de reductie-doelstellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) op het gebied van stikstofdioxide te halen. Dat is de conclusie van een rapport van Eric Davison, directeur van het Woods Hole Research Centre in de Amerikaanse staat Massachusetts. Stikstofdioxide, afkomstig van onder meer meststoffen, is de derde grootste producent van broeikasgassen, na koolstofdioxide en methaan.

"Om de emissies te reduceren moet het management van meststoffen gevoelig worden verbeterd, maar ook moet tegen het midden van de eeuw de consumptie van rood vlees in de ontwikkelde wereld met 50 procent worden teruggedrongen," voert Eric Davison aan. "De concentraties van stikstofdioxide zullen blijven toenemen, tenzij er belangrijke vorderingen worden gerealiseerd in de efficiëntie van de landbouw en de eetgewoonten in de ontwikkelde wereld."

Davison geeft toe dat een halvering van de vleesconsumptie op dit ogenblik totaal onrealistisch lijkt. "Maar men is er ook in geslaagd om het rookgedrag terug te schroeven," voert hij aan. "Dat is een bewijs dat er veranderingen kunnen worden doorgevoerd in het menselijk gedrag. Voor vele Amerikanen en West-Europeanen zou een beperking van de consumptie bovendien een voordeel opleveren voor de gezondheid." Davison geeft ook aan dat er al alternatieve technologieën beschikbaar zijn om de productie van stikstofdioxide in de sector van de meststoffen te beperken.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlees, broeikasgas |  Facebook |

07-12-10

Schepen moeten betalen voor uitstoot broeikasgassen

In de toekomst zullen de havenkosten van schepen mogelijk worden bepaald door hun uitstoot van koolstofdioxide. De regering van Papoea Nieuw Guinea zou overwegen om een dergelijke tarief uit te werken en hoopt dat ook andere landen dat voorbeeld zouden volgen. The Carbon War Room, een project dat onder meer onder impuls van Richard Branson werd opgericht, heeft een online tool gelanceerd om zestigduizend commerciële schepen te klasseren volgens hun uitstoot van koolstofdioxide. De wereldwijde vloot stoot jaarlijks één gigaton koolstofdioxide uit. Dat is meer dan de totale uitstoot van een land zoals Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat een verbetering van de efficiëntie in de scheepvaart tot een verlaging van de emissies met 30 procent zou kunnen leiden.

Op dit ogenblik zijn scheepsbrandstoffen niet opgenomen in de nationale uitstootniveaus, wat geleid heeft tot grote discussies over de verrekening van hun ecologische voetafdruk. "De nieuwe benadering moet bedrijven een noodzakelijk instrument bieden om te kiezen voor milieuvriendelijker vaartuigen," merkt BBC News op. "Richard Branson merkt daarbij op dat de Carbon War Room ervoor gekozen heeft om het bedrijfsleven een leidende rol te laten spelen in het reduceren van de emissies. Hij voegt er aan toe dat het project marktleiders in de sector en hun klanten zal aanzetten om betere beslissingen te maken voor hun resultaten en uiteindelijk ook voor de planeet."

De initiatiefnemers hopen dat de grote bedrijven selectief gebruik zullen maken van milieuvriendelijker maritiem transport. "We hopen dat bedrijven zoals Nike en Walmart die strategie zullen volgen," merkt Peter Boyd van de Carbon War Room op. "In de eerste plaats kunnen zij hierdoor hun milieuvriendelijk imago ondersteunen, maar ook hun bevoorradingketens beschermen." Boyd voegde er echter aan toe zich ook bijzonder aangesproken te voelen door het idee om nationale regering de aanmeerkosten van schepen te laten afhangen van hun emissies. Daarbij wordt verwezen naar de normen voor consumptiegoederen, zoals koelkasten, in de Europese Unie. Die normen zouden een positieve impact hebben gehad op de milieuprestaties van de sector.

17:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: broeikasgas, scheepvaart |  Facebook |

24-11-09

Opslagcapaciteit koolstofdioxide Europese natuur volledig teniet gedaan

De natuurlijke opname van koolstofdioxide in Europa door bossen en graslanden wordt volledig tenietgedaan door de uitstoot van andere broeikasgassen zoals lachgas en methaan door de landbouw. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University. De onderzoekers stellen daardoor dat de broeikasgas-balans daarmee op nul staat. De onderzoekers waarschuwen dat toenemende intensivering van de landbouw in met name Oost-Europa de balans nog verder kan verstoren. Broeikasgassen komen in de landbouw onder meer vrij bij bemesting en ze worden mede verantwoordelijk gehouden voor de klimaatverandering op aarde. De onderzoekers stellen dat de uitstoot van broeikasgassen het voorbije jaar opnieuw is gestegen. Door de financiële crisis ging die stijging echter trager dan de jaren voordien. Er wordt rekening mee gehouden dat er zelfs een kortstondige afname zou kunnen optreden.

15:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, landbouw, koolstofdioxide, broeikasgas |  Facebook |

06-11-09

Aandeel ontbossing in uitstoot broeikasgassen gedaald

Het aandeel van de ontbossing in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is gedaald, maar dat is het gevolg van de gestegen vervuiling van fossiele brandstoffen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bomen vormen een belangrijk wapen in de strijd tegen de opwarming van het klimaat, aangezien ze erin slagen om koolstofdioxide op te nemen. De ontbossing draagt volgens onderzoeksleider Guido van der Werf op dit ogenblik nog 12 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Twee jaar geleden bedroeg dat aandeel volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change nog 20 procent. De onderzoeker voegt er echter aan toe dat deze daling niet te wijten is aan het afnemen van de ontbossing, maar wel aan het feit dat de uitstoot door de verbranding van fossiele brandstoffen de voorbije periode gevoelig is gestegen. De onderzoeker voegt er aan toe dat de vernietiging van veengebieden inmiddels als 3 procent bijdraagt tot de uitstoot van broeikasgassen.

Uit de studie van Guido van der Werf blijkt dat de ontbossing verantwoordelijk is voor 15 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide. Twee jaar geleden werd dat aandeel geraamd op 20 procent. "Die eerdere studies waren niet fout, maar gewoon gebaseerd op de toenmalige cijfers," merkt Van de Werf op. "De jongste twee jaar werd het aandeel van de ontbossing echter bijgesteld. Daarvoor kunnen twee oorzaken worden aangeduid. In de eerste plaats is de bijdrage van de fossiele brandstof meer gegroeid dan werd verwacht, waardoor het aandeel van de ontbossing verhoudingsgewijs naar beneden ging. Maar bovendien werd in de jongste studies ook beter gecontroleerd of satellietmetingen ook op de grond nog kloppen." Het onderzoek toont volgens van der Werf echter duidelijk aan dat het gebruik van fossiele brandstoffen de kern van de problematiek van de klimaatverandering vertegenwoordigt en daar dus in de eerste plaats actie moet worden ondernomen.

Omdat het aandeel van de ontbossing in het verleden werd overschat en fossiele brandstoffen belangrijker zijn voor de klimaatverandering dan eerder werd gedacht, kloppen volgens van de Werf ook de cijfers van de streefdoelen niet meer. De streefcijfers voor fossiele brandstoffen liggen volgens de Nederlandse wetenschapper te laag om de uitstoot van koolstofdioxide met het geëiste pakket te doen verminderen. Het terugschroeven van ontbossing is volgens van de Werf wel voor ontwikkelingslanden een mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hij voert aan dat ontbossing voor tientallen ontwikkelingslanden de grootste bron van uitstoot van broeikasgassen vormt. Verder wijst de Nederlandse wetenschapper erop dat de emissies van veengronden officieel niet bij de ontbossing worden gerekend en ook niet als een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen wordt bestempeld, maar daar moet volgens van de Werf bij het volgende klimaatverdrag wel degelijk aandacht aan besteed worden.

15:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: broeikasgas, ontbossing, uitstoot |  Facebook |

02-10-09

Productie broeikasgassen ligt dubbel zo hoog als berekend

De Britten produceren wellicht twee keer zoveel broeikasgassen dan officieel wordt berekend. Dat heeft David MacKay, de nieuwe topwetenschapper voor energie van de Britse regering, gezegd. Hij merkte daarbij op dat de reducties in de uitstoot van koolstofdioxide sinds het begin van de jaren negentig in Groot-Brittannië een illusie is. De ecologische voetafdruk van Groot-Brittannië is volgens MacKay alleen maar gedaald omdat de industrie werd geëxporteerd. Goederen die Britten kopen en gebruiken worden daardoor immers in het buitenland geproduceerd. Hij stelt daarbij dat landen zoals China en India het verwijt krijgen dat hun uitstoot van broeikasgassen exponentieel blijft stijgen, maar die goederen wel in opdracht van het westen vervaardigen.

20-09-09

NASA onderzoekt broeikasgas-eigenschappen materialen

Wetenschappers van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (NASA) zeggen een nieuwe methode te ontwikkelen om molecules te screenen en te voorspellen hoe bepaalde materialen, gaande van chemische producten in tapijten tot elektronica, zullen bijdragen tot de opwarming van de aarde. De wetenschappers hopen dat de resultaten van hun onderzoek zullen gebruikt worden in het ontwerp en de ontwikkeling van meer milieuvriendelijke materialen. Daarbij wordt opgemerkt dat al geweten is dat molecules in gassen een verschillende capaciteit hebben om bij te dragen tot de opwarming van de aarde, maar er is nog weinig geweten over de oorzaken van deze verschillen. Uit het onderzoek bleek dat moleculen met fluorine-atomen sterkere broeikasgas-neigingen vertonen dan moleculen met chlorinen en waterstof.

23:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, nasa, broeikasgas |  Facebook |

25-10-08

Methaan en stikstoftrifluoride onderschatte broeikasgassen

Bij broeikasgassen wordt vooral gesproken over koolstofdioxide, maar wetenschappers beginnen zich steeds meer zorgen te maken over methaan en stikstoftrifluoride. In vergelijking met koolstofdioxide, veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen, is hun invloed op de klimaatverandering relatief gering, maar de voorbije jaren is hun aanwezigheid in de atmosfeer gevoelig verhoogd. Onderzoekers stellen dat bij de voorspellingen over de klimaatverandering echter geen rekening is gehouden. Zij spreken over een negatieve verrassing voor klimaatwaarnemers.

"Van die twee gassen zorgt methaan voor het grootste probleem," aldus het persbureau Associated Press. "Methaan wordt door specialisten bestempeld als het tweede belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer en zijn effect op de opwarming van de aarde bedraagt één derde van die invloed van koolstofdioxide. Methaan is afkomstig van stortplaatsen, natuurlijk gas, steenkoolontginning, dierlijke afvalproducten en rottende planten. Het is vooral dit laatste probleem dat de wetenschappers bijzonder bezorgd maakt."

Duizenden jaren geleden werden in het noordpoolgebied miljarden tonnen methaan gevormd door afstervende planten. "Het methaan zit gevangen in de permafrost en de oceaanbodem," aldus Ron Prinn, atmosfeerwetenschapper aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). "Wanneer de noordpool opwarmt, zou dit methaan kunnen vrijkomen en de opwarming van de aarde nog verergeren. Wetenschappers proberen nu uit te zoeken of dit proces al op gang is gekomen. Het is nog te vroeg om daarover al definitieve conclusies te trekken, maar er zijn toch al signalen in die richting."

Na een periode van acht jaar stabiliteit, zijn de methaanniveau's in de atmosfeer twee jaar geleden plots beginnen te stijgen. "Van juni 2006 tot oktober 2007 steeg dat niveau met bijna 28 miljoen ton," verduidelijk Ron Prinn. "Er is nu meer dan 5,6 miljard ton methaan in de atmosfeer. Indien deze evolutie zich doorzet, is dat zeker slecht nieuws voor de toekomst. Er is duidelijk rook, maar we moeten nog uitzoeken of er ook vuur is. Maar wanneer de methaanniveau's stijgen, wordt de klimaatverandering versneld."

Stikstoftrifluoride werd altijd bestempeld als een klein probleem, zodat het grotendeels genegeerd werd. "Het gas wordt gebruikt tijdens de productie van lcd-schermen, computerschermen en zonnepanelen," aldus Ray Weiss, geochemicus aan het Scripps Institution of Oceanography. "Tot nu toe werd de aanwezigheid van stikstoftrifluoride in de atmosfeer altijd onderschat. "De niveau's van stikstoftrifluoride in de atmosfeer is sinds 1978 verdertigvoudigd. In vergelijking met koolstofdioxide, bedraagt de invloed van het gas op de opwarming van de aarde slechts 4 procent, maar het is wel duizenden keer sterker dan koolstofdioxide in het opslaan van warmte.