28-08-17

Ondersteunende partner cruciaal voor bloeiende loopbaan

Personen met een ondersteunende partner vertonen een grotere neiging om uitdagingen met positieve vooruitzichten aan te gaan. Bovendien blijken die uitdagingen maanden later te resulteren in een grotere persoonlijke groei, een sterker gevoel van geluk en persoonlijk welzijn en betere relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University bij meer dan honderdzestig gehuwde koppels. Respondenten met een ondersteunende partner bleken daarbij de voorkeur te geven om aan een competitieve prijskamp deel te nemen. Collega’s die weinig aanmoediging van hun partner kregen of met een gebrek aan vertrouwen werden geconfronteerd, kozen voor een eenvoudig puzzel.

“Keuzes die mensen op bepaalde ogenblikken maken - zoals de beslissing een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan of nieuwe vrienden te maken - blijken van groot belang te kunnen zijn voor het welzijn op langere termijn,” benadrukt onderzoeksleider Brooke Feeney, professor psychologie aan de Carnegie Mellon University. “Er kon daarbij worden vastgesteld dat de ondersteunende partners enthousiasme tonen over de geboden opportuniteit, hun wederhelft vertrouwen en zekerheid gaven en een interactie opzetten over de potentiële voordelen die met het aanvaarden van de uitdaging gepaard zouden kunnen gaan.”

“Een wederhelft kan het individu helpen om tot bloei te komen door op een aantal opportuniteiten in te gaan,” betoogt professor Feeney. “Anderzijds kan de partner ook een barrière betekenen door een mogelijke reactie op groeikansen af te remmen. De keuze van de partner kan dan ook een belangrijke impact hebben op de succeskansen die later in het leven mogelijk zullen kunnen worden gegrepen of gemist. Onder meer kan worden verwezen naar Barack Obama, die zes jaar geleden tegenover televisiefiguur Oprah Winfrey erkende een groot deel van zijn politiek succes te danken te hebben aan zijn echtgenote Michelle Robinson.

Mark Zuckerberg, topman van Facebook, getuigde op dezelfde manier over zijn echtgenote Priscilla Chan. Zangeres Beyoncé Knowles sprak in gelijkaardige bewoordingen over haar echtgenoot Jay-Z Shawn Corey Carter.

Lees Verder

15:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

30-01-17

Mannen hebben rond het werk andere verwachtingen dan vrouwen

Mannen hebben rond het werk andere verwachtingen dan vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de wervings-applicatie Coople en het bureau OnePoll bij tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat mannen vooral waarde hechten aan het salaris, bijkomende voordelen en reismogelijkheden. Vrouwen daarentegen wijzen vooral op een evenwicht tussen hun werk en hun persoonlijke leven en de uitbouw van een interessante carrière, maar getuigen vaak ook een verschil te willen maken. Anderzijds moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat er over de klachten van de werknemers tussen mannen en vrouwen een veel grotere eensgezindheid kan worden vastgesteld.

De onderzoekers stelden onder meer vast dat reisopportuniteiten voor 11 procent van de mannen een belangrijk onderdeel van de carrière moeten vormen, maar bij vrouwen daalt dat cijfer tot 5 procent. Anderzijds bleek dat het salaris voor 70 procent van de mannelijke werknemer een prioriteit vormt, maar die mening wordt slechts 66 procent van hun vrouwelijke collega’s gedeeld. Ook bij bedrijfsvoordelen laten mannen een score van 15 procent registreren, tegenover slechts 12 procent bij vrouwelijke werknemers. Daarentegen vraagt 60 procent van de vrouwen een goed evenwicht tussen carrière en gezin, tegenover 55 procent bij hun mannelijke collega’s.

Ook wijst 18 procent van de vrouwen op carrièremogelijkheden, tegenover 16 procent bij de mannen. Tenslotte zegt 26 procent van de vrouwen het verschil te willen maken, tegenover 21 procent van hun mannelijke collega’s. Het evenwicht tussen carrière en gezin wordt bij beide geslachten weliswaar op de tweede plaats gerangschikt, maar toch geeft 30 procent van de mannen toe geregeld overuren te presteren, tegenover 26 procent bij de vrouwen. Die overuren hebben volgens 10 procent van de mannen en 8 procent van de vrouwen echter een negatieve impact op hun seksleven. Bovendien maken 12 procent van de mannen en 10 procent van de vrouwen gewag van een impact op de relatie met de kinderen.

Tevens moest worden vastgesteld dat het werk voor 18 procent van beide geslachten de aanleiding van een meningsverschil met de partner is geweest. Ook geeft 50 procent van beide geslachten toe door werkplichtingen al een belangrijk sociaal evenement te hebben moeten missen.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

19-09-14

Migratie naar Australië kan ongezonde gevolgen hebben

Een migratie naar Australië kan een negatieve impact hebben op de gezondheid van de inwijkeling. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University in Australië en de University of Otago in Nieuw-Zeeland, die de gezondheid van allochtone en autochtone inwoners vergeleken. De onderzoekers zeggen over een periode van twee decennia een alarmerende daling van de gezondheid bij immigranten te hebben moeten vaststellen. De resultaten van de studie kunnen volgens de wetenschappers belangrijke implicaties hebben voor landen met grote groepen immigranten en kunnen ook een impact hebben op het internationaal immigratie-beleid.

“Migranten blijken bij hun aankomst in Australië opvallend minder klachten te hebben over chronische ziektes - zoals kanker, cardiovasculaire aandoeningen, artritis, diabetes of problemen met de luchtwegen - dan de lokale bevolking,” zegt hoofdonderzoeker Santosh Jatrana, professor sociale epidemiologie aan de Deakin University. “Na amper twintig jaar blijkt die gezondheidskloof echter helemaal te zijn verdwenen en vertonen allochtone groepen evenveel chronische gezondheidsproblemen als de lokale populatie. De gezondheid van migranten kan dan ook aangetast worden door de adoptie van Australische gewoonten op het gebied van dieet, een gebrek aan fysieke activiteit en het gebruik van tabak en alcohol.”

Professor Jatrana voegt er aan toe dat de gezondheid van de allochtone groep bovendien kan worden ondermijnd door de stress van de migratie, de aanpassing aan een nieuwe cultuur en discriminatie. “Alle migranten lopen door hun buitenlandse afkomst een risico op stress en discriminatie, maar vooral groepen met een visueel zichtbare minderheidsstatus dreigen met dergelijke problemen geconfronteerd te worden,” zegt de onderzoekster. “Socioculturele hindernissen zouden bovendien voor een aantal migrantengroepen een belemmering kunnen vormen voor preventieve gezondheidszorg, zoals onder meer bij de opsporing van kanker bij vrouwen uit sommige allochtone populaties.”

“Ook het taalverschil, budgetbeperkingen, cultuur en een gebrekkige kennis van het lokale gezondheidssysteem kunnen bijdragen tot een verslechtering van de gezondheid,” zegt professor Jatrana nog. “De resultaten van het onderzoek kunnen belangrijke implicaties hebben voor de internationale migratie. Chronische ziektes zijn wereldwijd een belangrijke oorzaak van overlijdens en werkonbekwaamheid en hebben belangrijke sociale, fysieke en economische effecten. De verslechterende gezondheid van migranten staat dan ook loodrecht op één van de belangrijkste pijlers van het immigratiebeleid.”

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

14-09-14

Jongeren willen in eerste plaats een geschikte baan

Voor de meeste twintigers is een geschikte baan belangrijker dan het huwelijk of een eigen woning. Dat is de conclusie van een studie van het wervingsplatform Indeed.com en het onderzoeksbureau Redshift Research bij duizend jongeren tussen achttien en dertig jaar in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat een geschikte baan op het gebied van prioriteiten een score haalt van 35 procent, gevolgd door het voleindigen van studies aan het hoger onderwijs (24 procent) en het bezit van een woning (12 procent). Het starten van een gezin is daarentegen slechts voor 10 procent van de ondervraagden een prioriteit, terwijl nog amper 7 procent een huwelijk als het belangrijkste doel naar voor schuift.

Uit het onderzoek bleek ook dat 43 procent van de ondervraagden aangeeft dat carrière-ambities de belangrijkste grondslag vormen voor het streven naar een goede tewerkstelling. In de Londense metropool loopt dat cijfer zelfs op tot meer dan 50 procent. Bovendien benadrukte 69 procent op dertigjarige leeftijd een kwalitatieve arbeidsbetrekking te willen hebben gevonden. “Jongeren getuigen van een positieve visie op hun professionele toekomst,” benadrukt Mary Ellen Dugan, vice-president corporate marketing bij Indeed.com. “Jongeren blijken zich niet alleen ambitieus op te stellen, maar tonen zich ook bijzonder hoopvol over hun professionele toekomst."

“De studie maakt ook duidelijk dat jongeren ervan overtuigd zijn dat een goede tewerkstelling hen kan helpen om ook andere levensdoelstellingen in te vullen,” stipt Dugan aan. “Men beseft dat een aantal streefdoelen, zoals het bezit van een woning of een verdere investering in hogere studies, het gemakkelijkst kunnen worden gerealiseerd wanneer men door een goede baan ook de nodige financiële reserves kan opbouwen.” De onderzoekers stellen ook vast dat de leeftijdsgrens van dertig jaar voor vele jongeren een belangrijke mijlpaal is. Tegen die datum wil immers ook 60 procent in het huwelijk zijn getreden. Tevens werd vastgesteld dat 53 procent er daarbij van overtuigd is de eigen professionele deadlines te zullen halen.

Daarnaast bleek dat 31 procent van de mannelijke respondenten aangeeft op eenentwintigjarige leeftijd al een gewenste baan te hebben gevonden. Bij hun vrouwelijke collega’s valt dat cijfer terug tot 20 procent. De studie gaf ook aan dat 48 procent van mening is meer carrière-mogelijkheden te hebben dan zijn ouders.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

13-09-14

Netwerking creëert vaak gevoel van morele contaminatie

Professionele netwerking kan het individu een gevoel van morele onzuiverheid en fysieke besmetting bezorgen. Dat is de conclusie van onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto, de Harvard Business School en de Northwestern University. De negatieve reacties tegenover professionele netwerking dient volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan de perceptie dat de netwerking vooral het eigenbelang dient. Er wordt echter gewaarschuwd dat deze problemen kunnen leiden tot een terughoudendheid tegenover netwerking, waardoor echter meteen ook de carrière-mogelijkheden zouden kunnen worden belemmerd.

“Bij de professionele netwerking ervaren mensen vaak het gevoel dat ze hun gedrag moeilijk tegenover zichzelf kunnen verantwoorden,” merkt onderzoeksleider Tiziana Casciaro, professor organisatiegedrag en personeelsbeheer aan de Rotman School of Management van de University of Toronto. “Het probleem moet worden toegeschreven aan het feit dat men in de netwerking een persoonlijk gevoel van eigenbelang ervaart in plaats van een bekommernis voor anderen.” De onderzoekers stelden vast dat een hogere positie in de hiërarchie van de eigen onderneming gepaard gaat met een lager gevoel van morele onzuiverheid en ook tot een grotere activiteit in de netwerken aanleiding geeft.

“Dit fenomeen maakt het nog veel moeilijker om bestaande machtsstructuren te penetreren,” zegt professor Casciaro nog. “Personen in een machtspositie voelen zich immers het meest comfortabel met het gebruik van netwerking en zijn dan ook in staat om hun positie steeds verder te versterken. Daarentegen voelen collega’s uit lagere hiërarchische niveaus een grotere morele contaminatie - hoewel zij nochtans het grootste voordeel zouden kunnen halen uit de netwerken - waardoor ze het ook moeilijker hebben om professionele progressie te maken.” Spontane netwerken werden daarentegen niet met een gevoel van morele onzuiverheid en fysieke besmetting geassocieerd.

“De negatieve percepties kunnen worden overwonnen indien wordt onderkend dat de netwerking niet louter het persoonlijke eigenbelang dient,” stipt Tiziane Casciaro aan. “Netwerken zouden moeten worden gezien als een opportuniteit om een grotere kennis te verwerven over de sector, die vervolgens met anderen kan worden gedeeld. Bovendien zou netwerking ook meer als een wisselwerking moeten worden gezien, waarbij iedereen een extra waarde te bieden heeft, ook al staat men pas aan het begin van zijn carrière. Men mag immers nooit onderschatten wat men aan de groep te bieden heeft.”

Lees Verder

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

09-09-14

Extra werkuren man bevorderen de gezondheid van de vrouw

Mannen die langere werkdagen presteren, hebben een positieve impact op de gezondheid van hun vrouwelijke partner. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas, gebaseerd op statistieken over arbeid en gezondheid bij bijna vierduizend Amerikaanse mannen en vrouwen. Opmerkelijk is echter dat langere werkdagen voor de vrouw geen positieve impact hebben op de gezondheid van de man. Een gezinsstructuur waarin zowel man als vrouw een baan hebben, bleek volgens de Amerikaanse onderzoekers de meest positieve impact te hebben op de gezondheid van beide partners.

“Wanneer mannen duidelijk langere werkweken lieten optekenen, bleek een significante impact op de gezondheid van hun vrouwelijke levensgezel geregistreerd te kunnen worden,” merkt onderzoeksleider Sibyl Kleiner, sociologe aan de University of Texas, op. “Eerder onderzoek bracht aan het licht dat de langere werkdagen van de man de financiële armslag van het gezin verbeteren en daarmee ook een impact hebben op de gezondheid van de vrouw. De nieuwe studie toont echter aan dat die invloed van een groter professioneel engagement breder moet worden gezocht. Langere werkdagen van de vrouw bleken immers geen positieve impact te hebben op de gezondheid van de man.”

In werkelijkheid bleek de gezondheid van de man volgens Sibyl Kleiner zelfs licht achteruit te gaan wanneer de vrouw met langere werkdagen wordt geconfronteerd. “Dat fenomeen kan mogelijk verklaard worden door het feit dat de man door de langere afwezigheid van zijn echtgenote een grotere verantwoordelijkheid in de huishoudelijke taken dient op te nemen en daardoor minder tijd vrij heeft om zijn lichamelijke conditie op peil te houden,” verduidelijkt de Amerikaanse sociologe. “Ook de traditionele taakverdeling, waarbij de man de functie van broodwinner opneemt, blijkt op geen van beide partners een positieve invloed te hebben op de gezondheid.”

“Het is moeilijk om te bepalen hoeveel tijd beide partners in hun professionele loopbaan zouden dienen te investeren om voor man en vrouw de beste resultaten op het gebied van gezondheid te genereren,” stipt Sibyl Kleiner nog aan. Corinne Reczek, professor sociologie aan de Ohio State University, noemt het interessant dat de werkuren van hun partner op mannen en vrouwen een totaal andere impact hebben. Reczek merkt daarbij op dat vooral mannen met nadelige implicaties worden geconfronteerd. Mogelijke economische winsten door een bijkomend inkomen, dreigen volgens haar immers uitgehold te worden door een gebrek aan tijd om de lichamelijke conditie te onderhouden.

“Wanneer er een grotere gelijkheid tussen de verloning van beide geslachten zou worden gerealiseerd, zouden de gezondheid van mannen mogelijk een groter voordeel kunnen ervaren van het extra professioneel engagement van hun levenspartner,” merkt Sibyl Kleiner echter op.

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, gezondheid |  Facebook |

Efficiënte video-rekrutering vergt eigen gesprekstechnieken

Een persoonlijk gesprek biedt de sollicitant nog altijd een groter kans op een aanwerving dan een video-conferentie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het rekruteringsbureau Cititec. De onderzoekers zeggen vastgesteld dat een persoonlijk gesprek de sollicitant 68 procent meer kans op een aanwerving bezorgt dan een video-onderhoud met technologieën zoals Skype. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan gesprekstechnieken. Daarbij wordt opgemerkt dat ieder medium zijn eigen wetmatigheden heeft. Sollicitanten die de video-gedragsregels respecteren, blijken volgens Cititec hun succeskansen gevoelig op te drijven.

“Door de internationalisering van de arbeidsmarkt, een streven naar kostenbesparingen en milieubekommernissen proberen veel bedrijven bij hun rekrutering beroep te doen op videotechnologie,” benadrukt Stephen Grant, managing director van Cititec. “Vooral bij een eerste kennismaking met de kandidaat wordt al courant van online videogesprekken gebruik gemaakt.” Grant getuigt dat het aantal Skype-interviews bij klanten van Cititec op vier jaar tijd met 700 procent is toegenomen. Tegenover vorig jaar is er sprake van een stijging met 50 procent. Toch blijkt de technologie volgens het rekruteringsbureau vaak niet de gewenste resultaten op te leveren.

“Wanneer andere factoren, zoals verschillen in vaardigheden of demografische kenmerken, worden uitgeschakeld, blijkt alleen de gesprekstechniek over te blijven als een mogelijke verklaring voor de tegenvallende resultaten van de videotechnologie,” voert Stephen Grant aan. “Men heeft interviewtechnieken aangeleerd die goed kunnen functioneren in een persoonlijke interactie. Slechts weinig personen doen echter geregeld beroep op video-gesprekken en in de professionele omgeving is dat gebruik nog zeldzamer. De meeste sollicitanten zijn dan ook niet goed voorbereid op een video-rekrutering. Dat geldt weliswaar voor beide partijen, maar het gebrek aan gesprekstechniek wordt vooral een probleem voor de sollicitant.”

“Toch kan het resultaat met enkele eenvoudige regels gevoelig worden verbeterd,” aldus Grant. “Kandidaten die deze regels toepassen, bleken een significant grotere kans op succes te kunnen te hebben. Die resultaten geven aan dat mensen technologie nuttig kunnen toepassen, op voorwaarde dat ze de wetmatigheden van het platform kennen en respecteren.” De gedragsregels van Citicec omvatten zowel technische als persoonlijke voorzorgsmaatregelen. Onder meer wordt erop gewezen dat de video-verbinding vooraf goed moet worden gecontroleerd, terwijl ook voor een geschikt decor dient te worden gezorgd. Anderzijds blijft ook een geschikte kledijkeuze en een verzorgd taalgebruik ook bij video noodzakelijk.

Lees Verder

16:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende