02-03-18

Wangedrag chief executive moet bestuursraad activeren

Bedrijven kunnen op verschillende manieren reageren om de gevolgen van wangedrag van de chief executive op te vangen en het vertrouwen van het publiek terug te winnen. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers aan de Singapore Management University, de Washington University en de University of Miami bij nagenoeg negentig studenten. De onderzoekers zeggen dat het bestuur op crisissen kan reageren door de chief executive te ontslaan, maar ook kan beslissen om de bedrijfsleider te handhaven, waarbij wel een verontschuldiging en een erkenning van de gepleegde wandaden moet worden geëist. Beide tactieken kunnen volgens de studie het vertrouwen in de organisatie verhogen, maar wel op verschillende manieren.

"Door de liquidatie van de chief executive onderscheidt het bestuur zichzelf van de zondaar, waardoor de reputatie van de organisatie intact blijft,” zegt hoofdonderzoeker Donald Ferrin, professor sociale psychologie aan de Singapore Management University. “In gevallen waarin de chief executive de kans krijgt aan te blijven, kan de bestuursraad door de eis op een verontschuldiging en een erkenning van de gedane wandaden, ervoor zorgen dat de buitenwereld de dader als een hervormd zondaar zal bestempelen. Dat kan helpen om het vertrouwen in de organisatie te herstellen. In beide gevallen kan de bestuursraad worden gezien als een orgaan dat van zijn autoriteit gebruik maakt om de situatie te normaliseren.”

De auteurs suggereren dat bestuursraden moeten overwegen op welke manier best kan worden aangegeven dat de schuldige chief executive zich onderscheidt van de rest van het betrouwbare topmanagement of dat de zondaar zijn les heeft geleerd en zich in de toekomst als een gereformeerde leider zal gedragen. "Transgressies van chief executives - zoals een handel met voorkennis, de aanwending van bedrijfsfondsen voor persoonlijk gebruik of ongepast persoonlijk gedrag - blijken helaas met regelmaat in de zakelijke pers te moeten worden gemeld,” zeggen de onderzoekers. “Acties van de bestuursraad zijn cruciaal bij de aanpak van wangedrag door de chief executive.”

"Het bestuur kan na een crisis verschillende signalen naar het publiek uitstralen,” zeggen de onderzoekers nog. “Men kan de chief executive wegsturen of men kan hem dwingen zich te verontschuldigen en voor de gepleegde inbreuken te betalen. Deze acties zijn cruciaal om het vertrouwen in de organisatie en de bedrijfsleiding te herstellen. Indien de zondige chief executive toch kan aanblijven, moet in ieder geval met een erkenning van schuld en excuses voor het wangedrag worden gestart.”

Lees Verder

09:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive |  Facebook |

19-06-14

Hogere compensatie chief executive komt bedrijf duur te staan

Increased CEO compensation linked to decreased financial performance of firms Chief executives die hogere prestatiebeloning ontvangen, leiden hun bedrijven naar afnemende financiële prestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Utah. De onderzoekers stelden dat de best betaalde chief executives gedurende een periode van drie jaar een negatieve impact konden hebben op het rendement voor de aandeelhouders. Bovendien werd vastgesteld dat chief executives met een gemiddelde vergoeding van meer dan 20 miljoen dollar per jaar konden worden gekoppeld aan een gemiddeld jaarverlies van 1,4 miljard dollar voor hun onderneming. Het inschakelen van glamoureuze en hoogbetaalde chief executives gaat volgens de onderzoekers in tegen een intelligent beleid.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive |  Facebook |

09-02-14

Jeff Bezos meest performante chief executive ter wereld

Jeff Bezos, topman van de online retailer Amazon, was het voorbije jaar de meest performante chief executive van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Chinese consulent Xinfu naar de efficiëntie van de driehonderd grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld, waarbij cijfers over de prestatie van de onderneming werden gecombineerd met typische leiderschapskwaliteiten. Jeff Bezos wordt in de rangschikking van Xinfu gevolgd door Pony Ma van Tencent China, Jeffrey Boyd van Priceline, Robin Li van Baidu en Oh-Hyun Kwon van Samsung. Carlos Brito, topman van brouwer AB InBev, eindigde op een tiende plaats.

Lees Verder

11:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeff bezos, chief executive |  Facebook |

02-02-14

Chief executive beseft dat personeel prioriteit moet zijn

In het beleid van de chief executive staat het personeel dit jaar centraal. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van The Conference Board en het Chartered Management Institute bij duizend bedrijfsleiders over de hele wereld. De onderzoekers stelden daarbij vast dat het ontwikkelen, engageren, managen en behouden van talent voor de chief executive dit jaar de eerste prioriteit vormt. De onderzoekers merken op dat de geplande strategieën tussen de verschillende regio’s weliswaar kunnen variëren, maar steeds naar het beheer van het personeelsverband verwijzen. Op de tweede plaats volgen de promotie van het merk en de reputatie van de onderneming.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive, personnel |  Facebook |

28-01-14

Groot-Brittannië heeft bestbetaalde chief executives van Europa

Groot-Brittannië heeft de bestbetaalde chief executives van Europa. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Vlerick Business School naar het verloningsbeleid bij bedrijven in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië. Daarbij werd in Groot-Brittannië bij bedrijven met minstens 5 miljard euro aan activa een verlonings-mediaan van ruim 4,7 miljoen euro geregistreerd. Op de tweede plaats volgt Duitsland met een mediaan van 3,1 miljoen euro. De laagste compensaties werden opgetekend in Frankrijk (2,29 miljoen euro) en België (1,99 miljoen euro). Er wordt wel opgemerkt dat steeds meer bedrijven naar niet-financiële bonussen zoeken om hun chief executives te belonen.

Het onderzoek bracht naar voor dat chief executives minder salaris ontvangen dan voor het uitbreken van de financiële crisis. In Frankrijk kon een daling met 13 procent worden opgetekend, tegenover een achteruitgang met respectievelijk 6 procent en 3 procent in België en Nederland. In Duitsland daarentegen kon een stijging met 3 procent worden geregistreerd. De onderzoekers merken daarnaast op dat ook de samenstelling van het vergoedingspakket een duidelijke evolutie heeft gekend. Daarbij kreeg het vaste salaris een groter aandeel in de totale verloning, ten nadele van de variabele vergoeding. Dat heeft volgens de onderzoekers onder meer te maken met de regelgeving rond ethisch ondernemen.

Bedrijven proberen volgens de onderzoekers naar alternatieve motivaties voor financiële beloningen te zoeken, wat tot betere prestaties zou kunnen leiden. “Bovendien mag worden vermoed dat chief executives hun vertrouwen in aandelen-pakketten hebben verloren,” zegt Xavier Baeten, expert in beloningsmanagement en professor aan de Vlerick Business School. “Gevreesd wordt immers dat de aandelenkoers zou kunnen dalen en hun verloningspakket daardoor in waarde zou kunnen dalen.” Baeten merkte verder nog op dat 70 procent in het verschil in verloning van de chief executives kan worden verklaard door de omvang van de onderneming, terwijl de prestatie slechts een impact heeft van ongeveer 3 procent.

Hij voegt er aan toe dat deze verhouding zou moeten worden gewijzigd en meer aandacht zou moeten worden besteed aan de complexiteit van de opdracht, de relatie met stakeholders en positieve reacties van het publiek. “Er zou moeten gekeken worden op welke manier de verloning de chief executive zou kunnen stimuleren tot een duurzame waardecreatie,” aldus nog Xavier Baeten.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive |  Facebook |

03-12-13

Salaris chief executive nog steeds niet gelinkt aan prestaties onderneming

Het salaris van de chief executive weerspiegelt nog niet altijd de prestaties van de onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent KPMG naar het verloningsbeleid bij de driehonderdvijftig grootste ondernemingen van Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat de meerderheid van de betrokken bedrijven hun chief executives minstens 60 procent van de maximum toegelaten bonus toekennen, terwijl een kwart van de ondernemingen met een winstdaling diende af te rekenen. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat bedrijven bij de remuneratie van hun executives weinig rekening houden met de geleverde prestaties.

“Hoewel het salaris van de chief executives slechts een stijging met bijna 4 procent liet optekenen, vertegenwoordigden de bonussen bij de honderd grootste Britse ondernemingen 31 procent van het totale loonpakket,” merkt David Ellis, analist remuneratie bij KPMG, op. “Het grote aandeel van de bonussen in het totale loonpakket geeft aan dat de bedrijven remuneratie en prestatie onvoldoende tegenover elkaar afwegen. Zonder verdere verduidelijking zou dit onevenwicht bij de aandeelhouder de indruk kunnen wekken dat de jaarlijkse bonusbetalingen aan het management van de onderneming niet gerechtvaardigd kunnen worden. Vele bedrijven geven alleen op het hoogste niveau gedetailleerde informatie over de verloning.”

Uit het onderzoek bleek dat één op drie onderzochte bedrijven aan zijn chief executive een variabele vergoeding toekent die overeenkomt met 80 procent van de maximale bonus. Slechts bij 10 procent van de bedrijven ontving de chief executive dit jaar geen enkele bonus. “Door de nieuwe Britse regels over transparantie in de remuneratie van het management, krijgen de aandeelhouders in de toekomst echter een bindende stem over het loonbeleid van de onderneming,” aldus nog Ellis. “Verwacht mag worden dat die maatregel zal leiden tot een groter evenwicht tussen de verloning van de chief executive en de prestatie van de onderneming.”

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, chief executive |  Facebook |

27-11-13

Vrouwelijke bestuurders rem op megalomanie chief executives

Naarmate een onderneming meer vrouwen telt in zijn bestuursraden, betaalt het bedrijf minder voor overnames en fusies. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia naar de overnameprojecten van vijftienhonderd grote bedrijven in de Verenigde Staten tussen de tweede helft van de jaren negentig en het einde van het voorbije decennium. De Canadese onderzoekers merken op dat de aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraden van de onderneming een remmende werking heeft op de ambities van vele chief executives om rond hun onderneming een steeds groter koninkrijk uit te bouwen.

“Aangezien fusies en overnames vaak geen enkele meerwaarde creëren voor de aandeelhouders, kunnen vrouwelijke bestuurders een belangrijke beschermende factor vormen voor de belangen van investeerders en de algemene prestaties van de organisatie,” zegt onderzoeksleider Kai Li, professor financiën aan de University of British Columbia. “Uit het onderzoek bleek dat elke bijkomende vrouwelijke bestuurder de kosten van een succesvolle overname met 15,4 procent reduceert. Bovendien blijkt elke extra vrouw in de bestuursraad het aantal overnameprojecten dat hun onderneming lanceert, met 7,6 procent terug te dringen.”

De studie toont volgens professor Li aan dat vrouwen zich terughoudend opstellen tegenover transacties die mogelijke risico’s zouden kunnen inhouden en bovendien van investeringen een hogere return eisen. “De voorzichtigheid die vrouwelijke bestuurders hanteren tijdens de onderhandelingen rond fusies en overnames, heeft een substantieel positief effect op de waarde van de onderneming,” zegt professor Li. “Het is voor het bedrijf dan ook zinvol om een grotere aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraad te stimuleren.” Slechts 1 procent tot 2 procent van de grootste bedrijven ter wereld wordt door een vrouwelijke chief executive geleid. In die bedrijven vormen vrouwen ook slechts 10 procent van alle bestuurders.

Lees Verder

13:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive, bestuurder |  Facebook |

15-11-13

Mannen scharen zich meer achter vrouwelijke chief executive

Vrouwen die een positie als chief executive ambiëren, kunnen bij mannelijke werknemers meer steun vinden dan bij de eigen seksegenotes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University bij werknemers in Rusland, Servië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan en Kyrgizië. De onderzoekers stelden verder dat beide geslachten van een grotere tevredenheid in hun werk getuigen wanneer ze ervan overtuigd zijn dat een vrouw de kans heeft om chief executive van het bedrijf of de organisatie te worden. Het wegwerken van discriminatie aan de top van het bedrijfsleven heeft volgens de onderzoekers dan ook bij alle werknemers een positieve impact op de professionele tevredenheid.

De onderzoekers stellen verrast te zijn door de vaststelling dat mannen bij een grotere gelijkheid tussen de geslachten op de werkvloer het vaakst gewag maken van een grotere arbeidstevredenheid. “Er kunnen weinig bewijzen worden gevonden dat mannen weigerachtig zouden staan om voor een vrouwelijke baas te werken,” merkt onderzoekersleider Susan Linz, professor economie aan de Michigan State University, op. “Evenmin is gebleken dat mannen de grotere toegang voor vrouwen tot hogere hiërarchische posities in de organisatie als een bedreiging voor de eigen carrièrekansen bestempelen. Vooral bij de jongere generatie heerst een positieve houding tegenover betere carrièrekansen voor vrouwen.”

“Mannen zien in de promoties van vrouwen wellicht ook kansen voor zichzelf,” benadrukken de onderzoekers. “Het feit dat vrouwen erin slagen om op te klimmen in de hiërarchie, zou mannen immers het zelfvertrouwen kunnen bezorgen dat ook zij die stap met succes kunnen wagen.” Professor Linz wijst erop dat het concept van gelijke kansen voor vrouwen in de onderzochte landen nog niet altijd evident is, zodat de positieve band tussen arbeidstevredenheid en gendergelijkheid opmerkelijk mag worden genoemd. Er zou volgens de onderzoekster dan ook een gelijkaardige research moeten worden opgezet in regio’s zoals de Verenigde Staten, Europa en Azië.

“De resultaten van de studie geven in ieder geval aan dat het voor bedrijven aangewezen is om een omgeving te creëren waarin vrouwen de mogelijkheid krijgen hun professionele carrière uit te bouwen,” merkt Susan Linz nog op. “Een hogere tevredenheid bij de werknemers creëert immers een hogere productiviteit, die de basis vormt voor het opdrijven van omzet en winst.”

Lees Verder

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gender, chief executive |  Facebook |

16-09-13

Ethiek chief executive straalt af op hele onderneming

Chief executives die zich lenen tot onethisch gedrag voor persoonlijk voordeel, maken vaal deel uit van bedrijven waar in het algemeen minder rekening wordt gehouden met morele waarden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Tennessee en de University of Alabama. De onderzoekers merken anderzijds op dat de betrokken chief executives ook een groter risico lopen om hun baan te verliezen, terwijl hun bedrijven tijdens een economische dalperiode met een groot waardeverlies worden bedreigd. De studie toont volgens de wetenschappers echter vooral aan dat de ethiek en persoonlijkheid van de chief executive een belangrijke impact hebben op de algemene bedrijfscultuur.

De onderzoekers, die twee decennia lang meer dan 3.700 bedrijven volgden, stelden vast dat 249 chief executives systematisch hun aandelenopties manipuleerden, waardoor aandeelhouders en belastingbetalers werden benadeeld. “De bedrijven die door deze manipulerende chief executives werden geleid, bleken echter ook hun winstgevendheid te overdrijven en minder rendabele overnamestrategieën te hanteren,” merkt onderzoeksleider Andy Puckett, professor financiën aan de University of Tennessee, op. “De betrokken chief executives bleken hun ware aard tijdens periodes van economische bloei wel goed te kunnen verhullen, maar liepen een grotere kans om tijdens marktcorrecties hun baan te verliezen.”

De onderzoekers stellen dat na de aanwerving van chief executives die achteraf van dubieus gedrag konden worden verdacht, ook de bedenkelijke praktijken van hun ondernemingen toenamen. Dat geeft volgens de wetenschappers aan dat het karakter van de chief executive een grote impact heeft op de onderneming. “Het is uiteraard wel een positief signaal dat ethiek op termijn belangrijk is en dat het onethische gedrag van executives uiteindelijk uiteindelijk aan de oppervlakte komt,” voert Andy Puckett aan. “De studie toont dan ook aan dat de ethische houding van kandidaten voor de bestuursraden een belangrijke factor zou moeten vormen wanneer over de aanstelling van een nieuwe chief executive moet worden beslist.”

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ethiek, chief executive |  Facebook |

01-09-13

Volgende generatie chief executives creëert andere bedrijfscultuur

Tijdens de tweede helft van dit decennium zullen de eerste millennials tot chief executive van grote bedrijven worden aangesteld. Dat zal leiden tot een grote veranderingen in de organisatiecultuur. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Deloitte en het telecombedrijf Everything Everywhere (EE) bij meer dan duizend werknemers van grote Britse bedrijven. De onderzoekers merken daarbij op dat de toekomstige leiders vooral gefrustreerd zijn door de afwezigheid van een mobiliteitscultuur in het bedrijfsleven. Er wordt aan toegevoegd dat de managementstijl van de millennials wellicht een werkomgeving zal aanmoedigen die de medewerkers een grotere vrijheid biedt over de organisatie van hun opdracht.

“Bedrijven moeten zich nu al instellen op een filosofie van mobiele arbeid,” zegt Gerry McQuade, chief marketing officer bij Everything Everywhere. “Vele bedrijven hebben op het gebied van investeringen in mobiliteit een decennium passief aan zich voorbij laten gaan. Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van respondenten gewag maakt van presenteïsme op de werkvloer, waarbij de helft van de ondervraagden aangeeft door zijn werkgever belet te worden een alternatieve locatie te gebruiken voor de traditionele kantooromgeving. Er mag echter verwacht worden dat de volgende generatie executives daarin een fundamentele verandering zal brengen.”

De onderzoekers stelden vast dat 78 procent van de millennials aanstuurt op een groter gebruik van mobiele technologieën binnen hun organisatie. “In de toekomst zullen werknemers kunnen kiezen hoe en wanneer, in plaats van waar, hun professionele taken worden uitgevoerd,” voert Gerry McQuade nog aan. “Werknemers blijven nog altijd de belangrijkste activa voor de onderneming. Er komt een keerpunt in de geschiedenis waarop leiders aan hun organisaties zullen vragen om optimaal gebruik te maken van de mobiele mogelijkheden. Bedrijven mogen bij het bijsturen van hun mobiele strategieën niet wachten tot de eerste chief executives van de millennial-generatie arriveren.”

Lees Verder

10:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfscultuur, chief executive |  Facebook |

12-08-13

Narcistische chief executive houdt van controversiële technologieën

Narcistische chief executives zijn sneller geneigd om naar controversiële technologieën te grijpen dan minder egocentrisch gerichte collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University, de Unversität Erlangen-Nüremberg en IMD International. De onderzoekers stellen dat narcistische chief executives door hun gevoel van superioriteit meer zelfvertrouwen hebben in het nemen van risico’s en door hun rusteloos gevoel meer openstaan voor veranderingen, zelfs wanneer radicale consequenties tot de waarschijnlijkheid behoren. Bovendien hopen ze door hun stoutmoedigheid volgens de wetenschappers aandacht te krijgen van collega’s en de pers.

“Een aantal controversiële technologieën gaan in tegen de aanvaarde geplogendheden van een sector, verstoren de bestaande structuren en processen van een organisatie en verzwakken de waarde van de bestaande kennis,” merkt onderzoeksleider Donald Hambrick, professor management aan de Pennsylvania State University, op. “De meeste gevestigde bedrijven vertonen een weerstand tegen die controversiële technologieën, die immers met een groot risico gepaard gaan en vaak zware investeringen vergen.” Uit de studie, die over een periode van dertig jaar investeringen van farmabedrijven in biotechnologie analyseerde, bleek volgens Hambrick echter dat narcistische toplui bereid zijn om die risico’s te nemen.

De onderzoekers merken op dat een aantal factoren een sturende invloed kunnen hebben op het narcistisch optreden van de chief executive. “In de eerste plaats is er de interesse van het publiek,” voeren ze aan. “Indien de consumenten de technologie of het onderwerp belangwekkend of provocatief beschouwen, zal de narcistische chief executive meer geneigd zijn om zijn programma door te drukken. Daarnaast zal de chief executive zich ook meer aangezet voelen om zijn management te dwingen meer aandacht te besteden aan de technologie indien ook een aantal gerespecteerde externe groepen zich al voor de betrokken ontwikkelingen hebben geëngageerd.” (MH)

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive, narcisme |  Facebook |

11-07-13

Zelfvertrouwen chief executive kan dodelijk zijn voor bedrijf

Chief executives met een overdreven zelfvertrouwen dreigen hun bedrijven in risicovolle avonturen mee te sleuren en de investering van beleggers in het gedrang te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri, Georgia Tech University en de University of Texas-Arlington. De onderzoekers stellen dat chief executives met een overdreven zelfvertrouwen er onterecht vanuit gaan dat over superieure beslissings-capaciteiten te beschikken en grotere vaardigheden te hebben dan hun collega’s, maar daarbij tot grote risico’s geneigd zijn. De onderzoekers merken op dat een overdreven zelfvertrouwen een positieve eigenschap kan zijn voor de bedrijfsleider, maar moet er wel een controle aanwezig blijven.

“Chief executives met een overdreven zelfvertrouwen blijken onder meer geneigd te zijn om aan te sturen op risicovolle fusies en overnames,” zegt onderzoeksleider Stephen Ferris, professor financiën aan de University of Missouri. “Daarbij wordt door de bedrijfsleiders vaak gemikt op overnamedoelwitten die niet binnen de kernactiviteiten van de onderneming passen. Fusies die leiden tot een diversifiëring van bedrijven hebben nochtans relatief weinig kans op succes. Ook bleek bij die transacties vaak beroep gedaan te worden op beschikbare cash van de onderneming, aangezien de bedrijfsleiders van mening zijn dat de aandelen van het bedrijf ondergewaardeerd zijn. Daardoor kunnen de middelen van het bedrijf echter worden uitgehold.”

De onderzoekers zeggen verder dat chief executives met een overdreven zelfvertrouwen in de hele wereld kunnen worden aangetroffen, maar toch blijken ze vooral teruggevonden te worden in culturen die op individuele karakteristieken zijn gefocust. Chief executives die afkomstig zijn uit een cultuur die op lange termijn richt en gericht zijn op conservatieve financiële acties, blijken minder geneigd te zijn om een overdreven zelfvertrouwen tentoon te spreiden. Individuele culturen kunnen volgens Ferris vooral worden aangetroffen in landen zoals de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. In landen zoals Japan, Brazilië en Mexico wordt volgens de onderzoeker daarentegen meer op lange termijn gekeken.

“Zelfvertrouwen hoeft niet altijd negatief te zijn,” waarschuwt Ferris. “Het zelfvertrouwen van de chief executive kan belangrijk zijn voor de lancering van innovatieve producten of het doorbreken van inertie. Niemand wil een timide leider volgen. Vertrouwen is besmettelijk en kan de interesse van investeerders versterken en innovatie ondersteunen. Vertrouwen kan vele positieve bijdragen leveren tot het bedrijf. Potentiële investeerders moeten naast de financiële fundamenten van de onderneming echter ook de persoonlijkheid van de chief executive bestuderen. Wanneer er blijk is van een overdreven zelfvertrouwen bij de chief executive, is een onafhankelijke directieraad cruciaal.”

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive |  Facebook |

04-07-13

Chief executives tonen meer belangstelling in innovatie

Chief executives nemen een grotere verantwoordelijkheid voor het sturen en stimuleren van innovatie, die steeds belangrijker wordt voor de groei van merken en bedrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers bij bijna tweehonderdvijftig chief executives in Noord-Amerika, Europa, Asia-Pacific, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. De onderzoekers stelden daarbij vast dat slechts 3 procent van de respondenten innovatie niet als een prioriteit voor hun bedrijf bestempelden. De bedrijfscultuur wordt anderzijds vaak bestempeld als de grootste hinderpaal voor innovatie.

Uit het onderzoek bleek dat 37 procent van de ondervraagde chief executives zichzelf als een leider van de innovatieve strategie bestempelt. Daarnaast is er echter ook een groep van 34 procent die zichzelf vooral ziet als een visionair op het gebied van innovatie. “De toenemende belangstelling van de chief executives voor innovatie kan wellicht worden toegeschreven aan het toenemende concurrentiële klimaat, waarin het internet, sociale media en digitale apparaten tot een revolutie hebben geleid in de verwachtingen en koopgewoontes van de consument,” wordt in het rapport opgemerkt.

“Loutere productverbeteringen zijn bovendien niet voldoende om een duurzame groei te garanderen en chief executives zoeken niet alleen meer naar betere producten, maar ook naar nieuwe bronnen van inkomsten,” merkt PricewaterhouseCoopers nog op. Na de focus op het product blijken vooral het zakelijk model van de onderneming en de klantenervaring op middellange termijn grote aandacht van de chief executive weg te dragen. Ook werd een duidelijke verschuiving opgemerkt in de focus van producten naar oplossingen, terwijl bij de technologie vooral de nadruk wordt gelegd op het verwerven van betere consumenteninzichten.

Lees Verder

14:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive, innovatie |  Facebook |

17-05-13

Chief executives vertrekken op jongere leeftijd

Het bedrijfsleven wordt sinds enkele tijd geconfronteerd met chief executives die op relatief jonge tijd hun afscheid aankondigen. Dat heeft het persbureau Reuters gemeld. Volgens waarnemers is dat vroegtijdige vertrek een duidelijk signaal dat de toplui van het bedrijfsleven steeds meer druk op hun schouders voelen. Dat heeft volgens hen niet alleen te maken met de grote problemen die door de economische crisis worden opgeworpen, maar vooral aan de zwaardere eisen die aan de chief executives worden gesteld en die uiteindelijk teveel worden.

Onder meer Peter Voser (54) van de Brits-Nederlandse olieproducent Shell, Joe Hogan (55) van het Zwitserse engineeringconcern ABB Group, Pierre-Olivier Beckers (53) van de Belgische retailer Delhaize en Paul Walsh (57) van de drankgroep Diageo hebben onlangs hun vertrek aangekondigd. "Toch stond geen van de betrokkenen onder externe druk om op te stappen," voert Reuters aan. "Ook Johann Rupert (62), oprichter en voorzitter van de luxegroep Richemont, stopte in april dit jaar als chief executive."

"De druk op de topfiguren van het bedrijfsleven is de voorbije jaren enorm toegenomen," zegt Ian Butcher, headhunter bij rekruteerder MWM Consulting. "Op een bepaald ogenblik is het genoeg geweest. Er zijn niet alleen de economisch moeilijke omstandigheden, maar er zijn ook de striktere regelgeving, de druk van de kwartaalresultaten en de reizen die over de hele wereld moeten worden gemaakt. Deze executives zijn bovendien nog relatief jong en hebben de energie om in hun leven nog iets totaal anders te doen."

De leeftijd-mediaan van een chief-executive van een Europees beursgenoteerd bedrijf bedraagt vijfenvijftig jaar. De mediaan van hun beleidstermijn bedraagt vier jaar. Slechts 16 procent is langer dan tien jaar in functie gebleven. Vier executives zijn ouder dan zeventig jaar. De oudste van de hele groep in Albert Frère (87) van de Belgische holding Group Bruxelles Lambert.

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive |  Facebook |

23-04-13

Amerikaanse chief executive ontvangt jaarloon van 12,3 miljoen dollar

Chief executives van de grote Amerikaanse bedrijven hebben het voorbije jaar gemiddeld een vergoeding van 12,3 miljoen dollar ontvangen. Daarmee hebben de toplui van het bedrijfsleven 354 keer meer verdiend dan de gemiddelde Amerikaanse werknemer. Dat blijkt uit een rapport van de American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). Er wordt nog opgemerkt dat de gemiddelde vergoeding van de chief executives met 5 procent is gedaald tegenover het jaar voordien. Dat was echter grotendeels te danken aan het technologiebedrijf Apple.

De best betaalde Amerikaanse chief executive van het voorbije jaar was Larry Ellison van het technologiebedrijf Oracle, dat aan zijn topman een vergoeding van 96,1 miljoen dollar uitbetaalde. Op de tweede plaats staat Brett Roberts van Credit Acceptance met 54,3 miljoen dollar, gevolgd door David Zaslav van Discovery Communications met 50 miljoen dollar. Er wordt nog opgemerkt dat de vergoeding van Timothy Cook, topman van Apple, van 376 miljoen dollar tot 4,2 miljoen dollar is teruggevallen. Het jaar voordien had hij nog kunnen rekenen op een bijzondere bonus.

De gemiddelde Amerikaanse werknemer ontving het voorbije jaar een vergoeding van 34.645 dollar. "De Amerikaanse werknemer moet elke dag vechten om rond te komen," merkt Richard Trumka, president van de vakbondsorganisatie, op. "De meesten wachten al lange tijd vergeefs op een loonsverhoging, terwijl bedrijven ook nog proberen te besparen op ziekteverzekeringen en pensioenen. Slechts weinigen hebben een inzicht in de verloning van de bedrijfstop." De vakbond vraagt dat bedrijven zouden verplicht worden de vergoedingen van de topkaders bekend te maken.

In het begin van de jaren tachtig verdiende een chief executive 42 keer meer dan de gemiddelde werknemer. Bij de eeuwwisseling had die kloof een piek bereikt, waarbij toplui van de ondernemingen vijfhonderd keer meer werden betaald dan de gewone arbeidskracht.

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive, verloning |  Facebook |

03-10-12

Loonsverhogingen Britse bedrijfstop gevoelig vertraagd

De loonsverhoging van de chief executives van de honderd grootste beursgenoteerde Britse bedrijven is vertraagd tot een mediaan van 8,5 procent, hoewel de gemiddelde stijging van 14 procent aangeeft dat een minderheid nog altijd van een substantiële verhoging heeft kunnen genieten. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Institute of Development Studies. De resultaten liggen gevoelig lager dan de groei die tijdens een vorige studie in oktober vorig jaar werd opgetekend. De vertraging kan grotendeels worden toegewezen aan het afbouwen van de bonussen, die met 2 procent tot een mediaan van 669.000 pond zijn gedaald.

De onderzoekers merken op dat de vertraging kan worden toegewezen aan de verslechterende economische omstandigheden, maar ook aan de toenemende druk van de overheid, aandeelhouders en de media. “Er is recent veel aandacht besteed aan de druk van de aandeelhouders op de verloning van de chief executives, maar het onderzoek toont aan dat de loonpakket voor de bedrijfstop al in de tweede helft van vorig jaar de impact ondervond van de houding van die aandelenbezitters en het brede publiek. Er is duidelijk sprake van een afkoeling van het verloningsniveau van de chief executives,” merkt onderzoeksleider Steve Tatton op.

“De leden van de remuneratiecommissies hebben beseft dat hun beslissingen van dichtbij worden opgevolgd door de aandeelhouders en de media,” voert Steve Tatton nog aan. “Aandeelhouders eisen een verklaring voor de vergoedingen die ze betalen. De remuneratiecommissies en de directies hebben blijkbaar niet meer de vrije hand om zichzelf naar eigen goeddunken te vergoeden.” De toename van het totaal kan volgens de onderzoekers grotendeels worden verklaard door de inkomsten uit incentives op lange termijn en bonusaandelen die op prestaties uit het verleden zijn gebaseerd.

Lees Verder

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vergoedingen, chief executive |  Facebook |

11-06-12

Geen enkele aanwijzing voor voordeel externe executives

Het verloop van chief executives is wereldwijd opnieuw teruggekeerd naar het niveau dat was bereikt voor het uitbreken van de recessie. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Booz & Company over een onderzoek bij 2.500 beursgenoteerde bedrijven. Daarbij werd vastgesteld dat het voorbije jaar 14,2 procent van de bedrijven een nieuwe chief executive heeft aangesteld. Dat betekent een stijging met 2,6 procentpunten tegenover het jaar voordien.

"Tijdens periodes van economische onzekerheid zijn bestuursraden meer geneigd om hun chief executives in dienst te houden," merken de onderzoekers op. "Daarmee hopen ze de nodige stabiliteit te kunnen bewaren. Wanneer de vooruitzichten echter opnieuw verbeteren, durft men het meer aan om een verandering door te voeren." Er wordt opgemerkt dat bedrijven bij de aanwerving van nieuwe chief executives ook vaak blijven kiezen voor externe figuren, hoewel die strategie volgens Booz geen enkel voordeel lijkt op te leveren.

Chief executives die binnen het bedrijf zijn opgegroeid blijken volgens Booz vorig jaar hun onderneming een winst van 4,4 procent opgeleverd te hebben. Bij externe executives is dat slechts 0,5 procent. Desondanks worden volgens Booz steeds meer externe chief executives aangetrokken. Vijf jaar geleden werden 14 procent van de nieuwe chief executives van buiten aangetrokken, maar dat is vorig jaar gestegen tot 22 procent. Vooral bij nutsbedrijven, financiële diensten en telecombedrijven lijkt men meer te geloven in een externe inbreng.

Lees Verder

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive, human resources |  Facebook |

26-11-09

Ken Powell blijft populairste Amerikaanse chief executive

Voor het derde kwartaal op rij is Ken Powell, de chief executive van General Mills, door de Amerikaanse werknemers verkozen tot meest populaire industrietopman van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Glassdoor.com. De chief executive van General Mills kreeg een waardering van 96 procent achter zijn naam. Op de tweede plaats staat Edward Zore van Northwestern Mutual met een waardering van 90 procent. Steve Jobs van Apple staat met een gelijkaardige score op een derde plaats. Jobs kreeg echter 4 procent afwijzingen, tegenover slechts 3 procent bij Zore. Ook Ken Powell kreeg 3 procent afwijzingen achter zijn naam. Glassdoor.com voegt er echter aan toe dat slechts drie Amerikaanse industriële topfiguren tijdens het voorbije kwartaal een betere score halen dan tijdens de drie maanden voordien. Het gaat om Dave O'Reilly van Chevron (79 procent), Bill Marriott van Marriott (75 procent) en Jim Sinegal van Costco (74 procent). Dat trio slaagde erin zijn score met 1 procent op te drijven.

"Hoewel een aantal chief executives bijzonder hoge scores halen, lijken de economische recessie en internet maatregelen bij de Amerikaanse topbedrijven een impact te hebben gehad op de algemene populariteit van de bedrijfsleiders," stipt Glassdoor.com aan. "Meer dan 60 procent van alle chief executives boekten aan populariteit in tegenover het tweede kwartaal van dit jaar. Slechts 25 procent liet een vooruitgang optekenen. Bij de absolute topbedrijven zijn er slechts drie chief executives die aan populariteit winnen." De onderzoekers merken ook op dat de opinie over de chief executive mede wordt bepaald door de bestaande afstand tegenover het machtscentrum in het hoofdkwartier van het betrokken bedrijf. Medewerkers in de buurt van dat machtscentrum hebben de neiging om een grotere waardering te hebben voor de chief executive dan collega's in een buitenkantoor, al is die regel volgens de onderzoekers zeker niet algemeen geldend.

De topvijf wordt rondgemaakt door Eric Schmidt van Google en Alan George Lafley van Procter & Gamble, die elk een waardering van 87 procent meekregen. Powel, Zore, Jobs en Schmidt stonden ook het kwartaal voordien in de topvijf. Glassdoor.com merkt verder op dat Mark G. Parker, topman van Nike, nog altijd de negende meest populaire chief executive van de Verenigde Staten blijft, maar steeds verder blijkt weg te zakken. De minst populaire chief executive van de Verenigde Staten is Krishna Srinivasan van Frost & Sullivan. De topman van het onderzoeksbureau krijgt een weerstandscore van 84 procent. Ook Steve Odland (Office Depot), Glenn Tilton (United Airlines), Andy Prozes (LexisNexis) en Moshe Garvrielov (Xilinx) genieten weinig populariteit bij de werknemers. Glassdoor.com voegt er aan toe dat werknemers een bijzonder belangrijke barometer vormen voor de interne werking van een onderneming en hun houding tegenover de chief executive een waardevolle informatiebron vormen voor de stakeholders, aangezien de tevredenheid een grote impact kan hebben op productiviteit en diensten.

12:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, chief executive |  Facebook |

01-05-09

Toplui bedrijven leveren 7 procent inkomsten in

De toplui uit het bedrijfsleven zijn zwaar getroffen door de recessie. Dat blijkt uit statistieken van het bureau Standard & Poor's. Daarbij wordt gesteld dat de verloning, bestaande uit vaste vergoedingen, bonussen en aandelenopties - bij de vijfhonderd grootste bedrijven voor het voorbije jaar met gemiddeld 7 procent is gedaald tot 7,6 miljard dollar. Er wordt bovendien op gewezen dat de verliezen van de toplui nog groter zouden kunnen worden indien de beurskoersen niet opnieuw stijgen. Op dit ogenblik zou 90 procent van de aandelenopties die het voorbije jaar aan bedrijfsleiders werden toegekend te laag genoteerd zijn om daar winst uit te putten. Er wordt echter op gewezen dat vele bedrijven al aanpassingen aanbrengen in de verloning, zodat hun toplui in de toekomst opnieuw meer betaald zouden kunnen worden.

"Sinds het uitbreken van de economische crisis is er vanwege aandeelhouders, het Amerikaanse Congres en president Barack Obama druk uitgeoefend op bedrijfsleiders om hun verloning bescheiden te houden," aldus het persbureau Associated Press. "Specialisten in executive-verloning stellen echter dat het nog te vroeg is om te kunnen zeggen dat deze maatregelen de start zijn van een nieuwe trend. Gevreesd wordt dat weinig bestuursraden een belangrijke beleidswijziging zullen doorvoeren." Het persbureau stelt onder meer dat een aantal bedrijven de regels al heeft veranderd om executives in aanmerking te laten komen voor bonussen, terwijl andere ondernemingen meer aandelenopties toekennen.

Uit de statistieken van Standard & Poor's blijkt dat het voorbije jaar vier op vijf chief executives een bonus heeft gekregen, ondanks het feit dat de beurskoersen van de betrokken bedrijven gemiddeld met 36 procent daalden en de winst met 31 procent terugviel. Gemiddeld daalde de uitkering van lonen en bonussen met 20 procent tot 2,4 miljoen dollar. "Maar dat is nog altijd achtenveertig keer dan wat de gemiddelde Amerikaanse werknemer opstrijkt," aldus nog Associated Press. Vier van de absolute topverdieners kwamen uit de financiële sector. Het gaat om toplui van de bedrijven Goldman Sachs, American Express, Citigroup en JPMorgan Chase, die allemaal staatssteun kregen om de financiële crisis te kunnen overleven.

Associated Press geeft echter toe dat die verloning voor een groot gedeelte afkomstig was van overeenkomsten over het jaar voordien. Geen van de betrokkenen kreeg een bonus over het voorbije jaar. Anderzijds merkt het persbureau op dat een aantal executives, zoals Jeffrey Immelt van General Electric en Robert Iger van Disney, vrijwillig afstand hebben gedaan van de bonussen die hen door hun bedrijven waren toegezegd. Anderen bleven echter vasthouden aan de gedane beloftes. Associated Press stelt dat het ook helemaal niet zeker is dat bedrijven in de toekomst terughoudender zullen zijn met de verloning van hun toplui. "Eerder dit decennium was er bij het publiek immers ook grote verontwaardiging rond de schandalen bij Enron en Worldcom," aldus het persbureau. "Maar nadat de economie heropleefde, zakte dat weer helemaal weg."

16:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, loon, chief executive |  Facebook |

19-10-08

Weblogs nieuw ontslagbericht voor chief executives

open_doorSteeds meer bedrijven maken van Web 2.0 hun ingrijpende wijzigingen aan de top van de onderneming of in het personeelsbestand aan te kondigen. Maar daarbij wordt veel minder decorum gebruikt dan bij de vroegere officiële persberichten met dergelijke tijdingen. Dat zegt alvast Ashlee Vance van de Amerikaanse krant The New York Times naar aanleiding van het recente ontslag van de toplui Ze'ev Drori van Tesla Motors, Jack Dorsey van Twitters en Mike Foster van Cadence Design Systems, wiens verdwijnen allemaal online bekend werd gemaakt.

"In vroegere tijden werd bij een ontslag van een topfiguur nog gemeld dat de betrokkene meer tijd voor zichzelf en zijn familie ging nemen of nieuwe uitdagingen ging aangaan," aldus Ashlee Vance. "Maar in het tijdperk van de corporate blog is dat beetje decorum blijkbaar verdwenen. Destijds was het altijd nog spannend om uit te zoeken waar de eufemismen eindigden en de waarheid begon. Maar die oude tradities bij het dooreenschudden van de bedrijfstop, behoren in het weblog-tijdperk blijkbaar tot de verleden tijd."

"Bij Tesla hees voorzitter Elon Musk zichzelf via een blogpost in de stoel van chief executive," stipt Ashlee Vance aan. "In de zesde paragraaf van zijn blogpost kondigde Musk terloops ook een ontslagronde bij het personeel aan. Ook Jack Dorsey, chief executive van Twitter, zag zijn vertrek aangekondigd in een blogpost van het bedrijf. Bij Cadence koos men nog wel voor het plaatsen van een echt persbericht op de weblog, waarin voorzitter John Shoven het harde werk en de grote betrokkenheid van Mike Foster roemde. Over familie en toekomstige carrières was ook hier echter geen plaats."

17:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontslag, management, chief executive |  Facebook |