02-03-18

Wangedrag chief executive moet bestuursraad activeren

Bedrijven kunnen op verschillende manieren reageren om de gevolgen van wangedrag van de chief executive op te vangen en het vertrouwen van het publiek terug te winnen. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers aan de Singapore Management University, de Washington University en de University of Miami bij nagenoeg negentig studenten. De onderzoekers zeggen dat het bestuur op crisissen kan reageren door de chief executive te ontslaan, maar ook kan beslissen om de bedrijfsleider te handhaven, waarbij wel een verontschuldiging en een erkenning van de gepleegde wandaden moet worden geëist. Beide tactieken kunnen volgens de studie het vertrouwen in de organisatie verhogen, maar wel op verschillende manieren.

"Door de liquidatie van de chief executive onderscheidt het bestuur zichzelf van de zondaar, waardoor de reputatie van de organisatie intact blijft,” zegt hoofdonderzoeker Donald Ferrin, professor sociale psychologie aan de Singapore Management University. “In gevallen waarin de chief executive de kans krijgt aan te blijven, kan de bestuursraad door de eis op een verontschuldiging en een erkenning van de gedane wandaden, ervoor zorgen dat de buitenwereld de dader als een hervormd zondaar zal bestempelen. Dat kan helpen om het vertrouwen in de organisatie te herstellen. In beide gevallen kan de bestuursraad worden gezien als een orgaan dat van zijn autoriteit gebruik maakt om de situatie te normaliseren.”

De auteurs suggereren dat bestuursraden moeten overwegen op welke manier best kan worden aangegeven dat de schuldige chief executive zich onderscheidt van de rest van het betrouwbare topmanagement of dat de zondaar zijn les heeft geleerd en zich in de toekomst als een gereformeerde leider zal gedragen. "Transgressies van chief executives - zoals een handel met voorkennis, de aanwending van bedrijfsfondsen voor persoonlijk gebruik of ongepast persoonlijk gedrag - blijken helaas met regelmaat in de zakelijke pers te moeten worden gemeld,” zeggen de onderzoekers. “Acties van de bestuursraad zijn cruciaal bij de aanpak van wangedrag door de chief executive.”

"Het bestuur kan na een crisis verschillende signalen naar het publiek uitstralen,” zeggen de onderzoekers nog. “Men kan de chief executive wegsturen of men kan hem dwingen zich te verontschuldigen en voor de gepleegde inbreuken te betalen. Deze acties zijn cruciaal om het vertrouwen in de organisatie en de bedrijfsleiding te herstellen. Indien de zondige chief executive toch kan aanblijven, moet in ieder geval met een erkenning van schuld en excuses voor het wangedrag worden gestart.”

Lees Verder

09:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive |  Facebook |

19-06-14

Hogere compensatie chief executive komt bedrijf duur te staan

Increased CEO compensation linked to decreased financial performance of firms Chief executives die hogere prestatiebeloning ontvangen, leiden hun bedrijven naar afnemende financiële prestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Utah. De onderzoekers stelden dat de best betaalde chief executives gedurende een periode van drie jaar een negatieve impact konden hebben op het rendement voor de aandeelhouders. Bovendien werd vastgesteld dat chief executives met een gemiddelde vergoeding van meer dan 20 miljoen dollar per jaar konden worden gekoppeld aan een gemiddeld jaarverlies van 1,4 miljard dollar voor hun onderneming. Het inschakelen van glamoureuze en hoogbetaalde chief executives gaat volgens de onderzoekers in tegen een intelligent beleid.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive |  Facebook |

09-02-14

Jeff Bezos meest performante chief executive ter wereld

Jeff Bezos, topman van de online retailer Amazon, was het voorbije jaar de meest performante chief executive van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Chinese consulent Xinfu naar de efficiëntie van de driehonderd grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld, waarbij cijfers over de prestatie van de onderneming werden gecombineerd met typische leiderschapskwaliteiten. Jeff Bezos wordt in de rangschikking van Xinfu gevolgd door Pony Ma van Tencent China, Jeffrey Boyd van Priceline, Robin Li van Baidu en Oh-Hyun Kwon van Samsung. Carlos Brito, topman van brouwer AB InBev, eindigde op een tiende plaats.

Lees Verder

11:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeff bezos, chief executive |  Facebook |

02-02-14

Chief executive beseft dat personeel prioriteit moet zijn

In het beleid van de chief executive staat het personeel dit jaar centraal. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van The Conference Board en het Chartered Management Institute bij duizend bedrijfsleiders over de hele wereld. De onderzoekers stelden daarbij vast dat het ontwikkelen, engageren, managen en behouden van talent voor de chief executive dit jaar de eerste prioriteit vormt. De onderzoekers merken op dat de geplande strategieën tussen de verschillende regio’s weliswaar kunnen variëren, maar steeds naar het beheer van het personeelsverband verwijzen. Op de tweede plaats volgen de promotie van het merk en de reputatie van de onderneming.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive, personnel |  Facebook |

28-01-14

Groot-Brittannië heeft bestbetaalde chief executives van Europa

Groot-Brittannië heeft de bestbetaalde chief executives van Europa. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Vlerick Business School naar het verloningsbeleid bij bedrijven in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië. Daarbij werd in Groot-Brittannië bij bedrijven met minstens 5 miljard euro aan activa een verlonings-mediaan van ruim 4,7 miljoen euro geregistreerd. Op de tweede plaats volgt Duitsland met een mediaan van 3,1 miljoen euro. De laagste compensaties werden opgetekend in Frankrijk (2,29 miljoen euro) en België (1,99 miljoen euro). Er wordt wel opgemerkt dat steeds meer bedrijven naar niet-financiële bonussen zoeken om hun chief executives te belonen.

Het onderzoek bracht naar voor dat chief executives minder salaris ontvangen dan voor het uitbreken van de financiële crisis. In Frankrijk kon een daling met 13 procent worden opgetekend, tegenover een achteruitgang met respectievelijk 6 procent en 3 procent in België en Nederland. In Duitsland daarentegen kon een stijging met 3 procent worden geregistreerd. De onderzoekers merken daarnaast op dat ook de samenstelling van het vergoedingspakket een duidelijke evolutie heeft gekend. Daarbij kreeg het vaste salaris een groter aandeel in de totale verloning, ten nadele van de variabele vergoeding. Dat heeft volgens de onderzoekers onder meer te maken met de regelgeving rond ethisch ondernemen.

Bedrijven proberen volgens de onderzoekers naar alternatieve motivaties voor financiële beloningen te zoeken, wat tot betere prestaties zou kunnen leiden. “Bovendien mag worden vermoed dat chief executives hun vertrouwen in aandelen-pakketten hebben verloren,” zegt Xavier Baeten, expert in beloningsmanagement en professor aan de Vlerick Business School. “Gevreesd wordt immers dat de aandelenkoers zou kunnen dalen en hun verloningspakket daardoor in waarde zou kunnen dalen.” Baeten merkte verder nog op dat 70 procent in het verschil in verloning van de chief executives kan worden verklaard door de omvang van de onderneming, terwijl de prestatie slechts een impact heeft van ongeveer 3 procent.

Hij voegt er aan toe dat deze verhouding zou moeten worden gewijzigd en meer aandacht zou moeten worden besteed aan de complexiteit van de opdracht, de relatie met stakeholders en positieve reacties van het publiek. “Er zou moeten gekeken worden op welke manier de verloning de chief executive zou kunnen stimuleren tot een duurzame waardecreatie,” aldus nog Xavier Baeten.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive |  Facebook |

03-12-13

Salaris chief executive nog steeds niet gelinkt aan prestaties onderneming

Het salaris van de chief executive weerspiegelt nog niet altijd de prestaties van de onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent KPMG naar het verloningsbeleid bij de driehonderdvijftig grootste ondernemingen van Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat de meerderheid van de betrokken bedrijven hun chief executives minstens 60 procent van de maximum toegelaten bonus toekennen, terwijl een kwart van de ondernemingen met een winstdaling diende af te rekenen. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat bedrijven bij de remuneratie van hun executives weinig rekening houden met de geleverde prestaties.

“Hoewel het salaris van de chief executives slechts een stijging met bijna 4 procent liet optekenen, vertegenwoordigden de bonussen bij de honderd grootste Britse ondernemingen 31 procent van het totale loonpakket,” merkt David Ellis, analist remuneratie bij KPMG, op. “Het grote aandeel van de bonussen in het totale loonpakket geeft aan dat de bedrijven remuneratie en prestatie onvoldoende tegenover elkaar afwegen. Zonder verdere verduidelijking zou dit onevenwicht bij de aandeelhouder de indruk kunnen wekken dat de jaarlijkse bonusbetalingen aan het management van de onderneming niet gerechtvaardigd kunnen worden. Vele bedrijven geven alleen op het hoogste niveau gedetailleerde informatie over de verloning.”

Uit het onderzoek bleek dat één op drie onderzochte bedrijven aan zijn chief executive een variabele vergoeding toekent die overeenkomt met 80 procent van de maximale bonus. Slechts bij 10 procent van de bedrijven ontving de chief executive dit jaar geen enkele bonus. “Door de nieuwe Britse regels over transparantie in de remuneratie van het management, krijgen de aandeelhouders in de toekomst echter een bindende stem over het loonbeleid van de onderneming,” aldus nog Ellis. “Verwacht mag worden dat die maatregel zal leiden tot een groter evenwicht tussen de verloning van de chief executive en de prestatie van de onderneming.”

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, chief executive |  Facebook |

27-11-13

Vrouwelijke bestuurders rem op megalomanie chief executives

Naarmate een onderneming meer vrouwen telt in zijn bestuursraden, betaalt het bedrijf minder voor overnames en fusies. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia naar de overnameprojecten van vijftienhonderd grote bedrijven in de Verenigde Staten tussen de tweede helft van de jaren negentig en het einde van het voorbije decennium. De Canadese onderzoekers merken op dat de aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraden van de onderneming een remmende werking heeft op de ambities van vele chief executives om rond hun onderneming een steeds groter koninkrijk uit te bouwen.

“Aangezien fusies en overnames vaak geen enkele meerwaarde creëren voor de aandeelhouders, kunnen vrouwelijke bestuurders een belangrijke beschermende factor vormen voor de belangen van investeerders en de algemene prestaties van de organisatie,” zegt onderzoeksleider Kai Li, professor financiën aan de University of British Columbia. “Uit het onderzoek bleek dat elke bijkomende vrouwelijke bestuurder de kosten van een succesvolle overname met 15,4 procent reduceert. Bovendien blijkt elke extra vrouw in de bestuursraad het aantal overnameprojecten dat hun onderneming lanceert, met 7,6 procent terug te dringen.”

De studie toont volgens professor Li aan dat vrouwen zich terughoudend opstellen tegenover transacties die mogelijke risico’s zouden kunnen inhouden en bovendien van investeringen een hogere return eisen. “De voorzichtigheid die vrouwelijke bestuurders hanteren tijdens de onderhandelingen rond fusies en overnames, heeft een substantieel positief effect op de waarde van de onderneming,” zegt professor Li. “Het is voor het bedrijf dan ook zinvol om een grotere aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraad te stimuleren.” Slechts 1 procent tot 2 procent van de grootste bedrijven ter wereld wordt door een vrouwelijke chief executive geleid. In die bedrijven vormen vrouwen ook slechts 10 procent van alle bestuurders.

Lees Verder

13:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive, bestuurder |  Facebook |