11-05-18

Reflectie op eigen bezittingen kan impulsaankoop onderdrukken

Een reflectie op de eigen bezittingen kan de neiging tot impulsaankopen onder controle houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University bij nagenoeg negenhonderd consumenten in de Verenigde Staten. Consumenten die zich bezonnen over persoonlijke eigendommen die ze recent had verworven, bleken immers minder drang te voelen om tot de aankoop over te gaan van een product waarmee ze onverwacht werden geconfronteerd. Deze consumenten bleken ook bereid te zijn om voor nieuwe producten te betalen. Ook de aard van het product blijkt echter een invloed te hebben.

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

08-01-18

Budgetbeperking is voor consument geen eenvoudige opdracht

Budgetherinneringen zijn niet altijd een gelukkig initiatief. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wyoming. De studie bracht immers aan het licht dat dergelijke herinneringen vaak het tegenovergestelde effect hebben. Consumenten die de grenzen van hun budgetten al hebben bereikt, zullen volgens de onderzoekers door de boodschap vaak worden aangezet nog extra aankopen te doen. Klanten die daarentegen zeer spaarzaam zijn gebleken, zouden in veel gevallen worden gestimuleerd om hun bestedingspatroon nog verder terug te schroeven. Er werd ook vastgesteld dat veel consumenten de reële omvang van hun bestedingen niet kunnen aangeven.

“Er kunnen op het gebied van bestedingen verschillende types consumenten worden onderscheiden,” aldus onderzoeksleider Chian Jones Ritten, professor toegepaste economie aan de University of Wyoming. “In eerste instantie is er de klant die perfect volgens zijn beschikbare bestedingskracht leeft. Daarnaast is er echter een groep die moet toegeven meestal de grenzen van zijn bestedingsmogelijkheden te overschrijden. Tenslotte is er ook nog de categorie die naar eigen inzicht eigenlijk te zuinig met zijn beschikbare middelen omgaat. Op al die verschillende consumenten kunnen budget-waarschuwingen ook een andere invloed hebben.”

“Verwacht kon worden dat een waarschuwing in de groep met budgetoverschrijdingen tot de nodige terughoudendheid zou leiden,” aldus professor Ritten. “In werkelijkheid bleken de waarschuwingen weinig impact te hebben. Spaarzame consumenten werden zelfs nog terughoudender in hun uitgaven. Budgetprogramma’s zijn dan ook mogelijk geen goede keuze om consumenten te helpen. Dergelijke initiatieven zijn vooral nuttig voor consumenten die zichzelf op budgetoverschrijdingen betrappen. Maar hun gedrag blijkt door de waarschuwingen niet bijgestuurd te kunnen worden.” Er werd ook vastgesteld dat de meeste consumenten niet in de mogelijkheid zijn om de reële kosten van een aankoop weer te geven.

“Hier is misschien sprake van een strategische onwetendheid,” zeggen de onderzoekers nog. “De meeste consumenten willen binnen de grenzen van hun budget blijven. Daarom wordt vaak de reële kostprijs van een gegeerd product vergeten of verkeerd weergeven, zodat een conflict met het eigen geweten kan worden vermeden.”

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

24-09-17

Hoogste inkomenscategorieën willen vooral ervaringen kopen

In de Verenigde Staten zegt 49 procent van de consumenten dit jaar wellicht nog een belangrijke aankoop - zoals meubilair, een televisie, een smartphone, een computer, een vliegtuigticket of een elektrisch apparaat - te zullen verrichten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Bankrate.com bij duizend Amerikaanse consumenten. Slechts 17 procent voerde aan dit jaar helemaal geen substantiële aankoop te zullen verrichten. Met een score van 41 procent geniet het vliegtuigticket de grootste populariteit bij de belangrijke aankopen, gevolgd door meubilair (33 procent), computers (28 procent), smartphones (25 procent), elektrische apparatuur (25 procent) en televisie (23 procent).

“Het economisch herstel en de naderende komst van de eindejaarsfeesten zetten vele consumenten aan om plannen voor belangrijke aankopen te doen,” benadrukken de onderzoekers. De grootste intentie kan worden opgemerkt in de leeftijdsgroep van achttien tot zesentwintig jaar, waar 68 procent gewag maakt dit jaar een belangrijke aankoop te willen realiseren. Daarbij geeft 28 procent aan heel waarschijnlijk een desktop, laptop of tablet te zullen kopen. Er wordt echter aan toegevoegd dat Generation X niet ver achterop blijft, want ook in de leeftijdsgroep tussen zevenendertig en tweeënvijftig jaar zegt 62 procent dit jaar een belangrijke aankoop te willen verrichten.

In het algemeen kan worden gesteld dat fulltime arbeidskrachten, de hogere inkomensklasse en hoger opgeleide categorieën sneller geneigd zullen zijn dit jaar belangrijke aankopen te verrichten. Opmerkelijk is echter dat de lagere inkomenscategorieën - onder de grens van 30.000 dollar per jaar - de sterkste intentie tonen voor de aankoop van een televisietoestel, een computer of een huishoudelijk apparaat te kopen. Daarentegen moet bij de aankoop van vliegtuigtickets vooral naar de hogere inkomens worden gekeken. In de categorie boven 75.000 dollar per jaar wil immers 65 procent nog dit jaar een vliegtuigticket kopen, tegenover 31 procent in de inkomensgroep onder de grens van 30.000 dollar.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

03-09-17

Persoonlijkheid drijvende factor op markt luxegoederen

In lagere inkomenscategorieën zullen extraverte persoonlijkheden vaker tot de aankoop van luxeproducten overgaan dan introverte collega’s. Met de aankopen proberen deze extraverte consumenten de ervaring van een lage financiële status proberen te compenseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London op basis van de banktransacties van meer dan zevenhonderd consumenten over een periode van twaalf maanden. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat sociale en extraverte karakters een grotere bezorgdheid tonen over hun sociale status dan andere consumenten.

“Personen met een laag inkomen voelen vaak een lage maatschappelijke status en spenderen een hoger percentage van hun geld aan goederen en diensten die met een hogere status zijn verbonden,” benadrukken de onderzoekers Joe Gladstone en Blaine Landis. “Uit deze studie blijkt dat de persoonlijkheid een belangrijke factor kan zijn in de omvang van de consument met beperkte middelen. Wanneer extraverte persoonlijkheden met een beperkt inkomen worden geconfronteerd, zullen zij proportioneel meer besteden aan statusgoederen dan introverte karakters uit dezelfde inkomenscategorie. In de hogere inkomensgroepen zwakken die verschillen af omdat ook introverte meer luxegoederen gaan kopen.”

“De studie maakt duidelijk dat een extraverte persoonlijkheid voor individuen uit lagere inkomenscategorieën een belangrijke drijfveer vormt voor de aankoop van luxegoederen,” zeggen Gladstone en Landis. “Dit gedrag moet wellicht een compensatie bieden voor het gevoel van een lage sociale status, dat bij introverte persoonlijkheden minder manifest aanwezig is.” In de lagere loonklasse, met een gemiddeld jaarinkomen van 10.850 pond, bleken extraverten 65 procent meer aan luxegoederen uit te geven dan introverten. In de hogere looncategorieën, met een gemiddeld inkomen van 28.470 pond, bleek dit kloof echter herleid te worden tot 14 procent.

Lees Verder

18:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

22-12-16

Frustratie met partner heeft impact op aankoopbeslissing

Aankoopbeslissingen kunnen een uitdrukking van frustratie zijn met de romantische partner. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New Hampshire. Om die ergenis te ventileren blijkt volgens de onderzoekers immers de beslissing genomen te worden een product of een merk te kiezen dat loodrecht ingaat tegen de voorkeuren van de partner. Vooral partijen die zich in hun relatie de lagere in de hiërarchie voelen, zouden volgens de wetenschappers op gelijkaardige strategieën beroep doen. Ook de merkenkeuze wordt volgens de onderzoekers gebruikt om met conflicten in relaties om te gaan.

“De onbewuste keuze voor een merk dat loodrecht tegenover de voorkeuren van de partner staat, zorgt voor een beter gevoel, zonder dat men het zelf beseft,” verduidelijkt onderzoeksleider Danielle Brick, professor marketing aan de University of New Hampshire. Uit het onderzoek bleek dat respondenten met de lagere relatie-macht gevoelens van frustratie toonden door bij de keuze van aankopen een selectie te kopen met merken die tegenover de voorkeuren van de partner stonden. Gevoelens van droefheid bleken daarentegen te leiden tot een keuze van producten die in overeenstemming bleken met de voorkeuren van de partner.

“Personen die gefrustreerd zijn, hebben de neiging actie te ondernemen en te protesteren,” verduidelijkt professor Brick. “Daarentegen zet droevigheid het individu aan tot een passief gedrag en is er geen aanzet om actief oppositie te voeren tegenover de partner.” In ieder geval heeft de studie volgens de onderzoekers uitgewezen dat de keuze voor een tegengesteld product een betere aanpak lijkt om een relationeel conflict te kanaliseren dan een confrontatie of een passief gedrag. De resultaten van de studie hebben volgens Danielle Brick echter ook implicaties voor de marketing, aangezien marketeers immers veronderstellen dat consumenten bewuste en overwogen keuzes maken.

“Er zijn echter ook andere factoren, die vaak zels buiten het bewustzijn van de consument vallen, die de klantenbeslissingen kunnen beïnvloeden,” aldus nog professor Brick.

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

26-10-16

Consument doet vooral beroep op vertrouwde bronnen

Persoonlijke aanbevelingen van vertrouwde bronnen hebben op de aankoopbeslissing van de consument een grotere impact dan marketing. Dat is d conclusie van een onderzoek van consulent Influence Central op basis van een enquête bij vierhonderd Amerikaanse moeders. Vastgesteld werd dat 96 procent van de ondervraagden erkent in de aanloop naar de aankoop van een service of een product het advies van bekenden in te winnen, terwijl 91 procent toegeeft te rade te gaan bij opinies op sociale netwerken. Vastgesteld werd dat 74 procent van de consumenten toegeeft meer op sociale media beroep te doen dan drie jaar geleden.

Het toegenomen gebruik van sociale media kan volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan een grotere vertrouwdheid met het medium, terwijl het intensiever gebruik van het platform ook tot meer connecties heeft geleid. Bovendien zou de consument ervaren beter in staat te zijn te bepalen welke opinies kunnen worden vertrouwd. Daarbij getuigde 93 procent van de respondenten heel goed in staat te zijn te onderscheiden welke informatie kan worden vertrouwd. Bij de selectie van betrouwbare opinies wordt vooral gekeken naar besprekingen waarin veel aandacht wordt besteed aan details. Ook wordt vaak beroep gedaan op bronnen die eerder al werden geraadpleegd.

Het grootste vertrouwen wordt gehecht aan de opinies van familie en hechte vrienden, gevolgd door andere moeders, online zoekopdrachten en het sociale netwerk van de consument. Op de laatste plaats volgen de traditionele media. De onderzoekers stelden vast dat 56 procent van de ondervraagden door de grotere beschikbaarheid van informatie door zoekmachines en sociale media, ook meer content verzamelen. Slechts 17 procent gaf te kennen minder materiaal te verzamelen. Anderzijds gaf 93 procent te kennen naar meer types van informatie te zoeken, waarbij 88 procent meer beroep doet op beïnvloeders dan vijf jaar geleden.

Tevens bleek dat 72 procent van de ondervraagde vrouwen ook de eigen aanbevelingen op sociale netwerken publiceert.

Lees Verder

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

03-10-16

Consument verwacht dat robot superieure service zal bieden

De consument gelooft dat robots uiteindelijk een betere klantenservice zullen leveren dan mensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf OpenText, gespecialiseerd in zakelijk informatie-management, bij tweeduizend Britse consumenten. Vastgesteld werd dat 27 procent van de ondervraagden van mening was dat de klantendienst van een bedrijf efficiënter zou worden georganiseerd door een robot dan door een mens. Ongeveer een even grote groep bleek van mening dat ook de klantenservice in een restaurant door de inzet van robots een meerwaarde zou blijken. Volgens 20 procent zouden ook callcenters door de inzet van robots aan efficiëntie winnen.

Daarnaast gaf 17 procent aan dat ook de service van overheidsinstelling door robots zou kunnen worden verbeterd. De onderzoekers merken op dat niet alleen de jongere generaties overtuigd zijn van de superioriteit van de robots in de klantenservice. Daarbij werd vastgesteld dat de steun voor de inzet van artificiële intelligentie bij de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar oploopt tot een recordniveau van 58 procent. Bovendien bleek 20 procent van de vijfenzestigplussers ervan overtuigd te zijn door een robot bij een aankoop in de winkel een betere service te krijgen dan door een menselijke verkoper.

Daarentegen bleek 29 procent van de millennials te erkennen niet zeker te zijn dat een robot een betere service zou garanderen. Daarmee vertonen opmerkelijk genoeg de millennials de grootste twijfel over de efficiëntie van robots. Verder werd vastgesteld dat 22 procent van de ondervraagden van mening zijn dat bedrijven door de inzet van robots de wachttijden voor de consumenten gevoelig zullen kunnen beperken. Dat cijfer loopt bij mannelijke respondenten op tot 28 procent, tegenover slechts 15 procent bij vrouwen. Het onderzoek toont volgens Mark Bridger,  vice-president Noord-Europa bij OpenText, dat bedrijven door de inzet van robots een belangrijk concurrentieel voordeel kunnen uitbouwen.

“De moderne consument eist een klantendienst van uitzonderlijk niveau en zal niet aarzelen een andere aanbieder op te zoeken indien op die wensen niet kan worden ingegaan,” zegt Mark Bridger. “Bedrijven realiseren dat de interactie met de consument moet worden veranderd om de behoeften van het publiek te kunnen invullen. De introductie van robots en artificiële intelligentie is een opportuniteit om dat interactie-proces in de nabije toekomst drastisch te veranderen.”

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot, consumptie |  Facebook |

07-07-14

Impulsieve consumenten vergeten hun vroegere zonden

Personen die de herinnering aan voorbije vroegere zonden verdringen, zijn meer geneigd om van de toekomst te genieten. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Virginia Polytechnic Institute and State University en de University of Miami. De onderzoekers voegen er aan toe dat consumenten zichzelf vaak een voorliegen over hun gedrag het verleden om zich ook in de toekomst opnieuw te kunnen laten gaan.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, impulsiviteit |  Facebook |

18-06-14

Consument toont grotere waardering voor duurzame merken

Een groot gedeelte van de consumenten over de hele wereld toont zich bereid om extra te betalen voor maatschappelijk verantwoorde merken. Dat is de conclusie van een studie van consulent Nielsen over sociaal verantwoordelijkheid ondernemen bij dertigduizend online consumenten in zestig landen. Daarbij werd vastgesteld dat 55 procent van de respondenten bereid bleek om meer te besteden aan producten en diensten van bedrijven die zich inzetten voor een positieve impact op de maatschappij en het leefmilieu. Drie jaar geleden gaf slechts 45 procent van de ondervraagden aan extra te willen betalen voor duurzaamheid.

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, consumptie |  Facebook |

22-05-14

Sociale verwachtingen rond macht beïnvloeden aankopen

Wanneer het individu de sociale verwachtingen rond macht goed kan scheiden van het interne machtsgevoel, wordt een betere controle over de perceptie over macht gerealiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Northwestern University, University of Hawaii en de Columbia University. Wanneer een individu wordt in een machteloze of krachtige rol worden geplaatst, ontstaat een neiging om aan de verwachtingen over die functie te voldoen. Wanneer men echter gericht is op interne gevoelens van macht of ondergeschiktheid, kan volgens de onderzoekers een tegenovergesteld gedragspatroon worden opgemerkt.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: macht, consumptie |  Facebook |

16-05-14

Sommige consumenten worden met geen enkele aankoop gelukkiger

Vele shoppers zijn na de aankoop van materiële goederen of levenservaringen niet gelukkiger dan voordien. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de San Francisco State University. Hoewel eerdere research heeft laten uitschijnen dat ervaringen bij de shopper een groter geluk creëren dan materiële producten, maar dat is volgens de nieuwe Amerikaanse studie niet altijd het geval. Extreem materialistisch shoppers, die ongeveer één derde van de totale populatie uitmaken, zouden zich volgens de onderzoekers immers met geen enkele aankoop gelukkiger kunnen voelen. Bij elke aankoop spelen elementen die de tevredenheid blijken af te remmen.

“Extreem materialistische shoppers hebben slechts een beperkte interesse in de aankoop van ervaringen,” benadrukt onderzoeksleider Ryan Howell, professor psychologie aan de San Francisco State University. “De aankoop van een ervaring zal dan ook niet geneigd zijn om hun geluksniveau te verhogen. Investeringen in levenservaringen zijn immers niet in overeenstemming met de persoonlijkheid en de waarden van de extreem materialistische shopper. Maar ook wanneer toch gekozen wordt voor een materialistische aankoop, is er weinig kans dat deze groep shoppers zich gelukkiger zal voelen. Ze beseffen immers dat de materialistische keuzes door hun omgeving zullen worden bekritiseerd of veroordeeld.”

“De aankoop van een ervaring blijkt de materialistische consument niet het gevoel te geven dat hij een mogelijkheid heeft gekregen om zijn persoonlijke identiteit naar voor te laten komen,” geeft professor Howell nog aan. “Er is geen enkele perceptie dat de aankoop de eigen persoonlijkheid weerspiegelt.” Het onderzoek toont volgens Ryan Howell dan ook aan dat men niet zonder meer kan stellen dat investeringen in levenservaringen het geluksniveau zullen verhogen. Er moet volgens de onderzoekers immers rekening worden gehouden met de persoonlijke waarden van de consument. Om het geluksniveau te stimuleren moet de levenservaring dan ook in lijn liggen met de eigen waarden.

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

15-05-14

Burger is niet enige verantwoordelijke voor Europese overconsumptie

Het is onrechtvaardig om de verantwoordelijkheid voor de Europese overconsumptie volledig bij de burger te leggen. Dat zegt Guliz Ger, sociologe aan de Bilkent Universiteit in Ankara. De sociologe merkt immers op dat de definitie van het normale de voorbije eeuw belangrijke verschuivingen heeft gekend. Onder meer wijst Ger op een aantal externe factoren, zoals de impact van de Amerikaanst televisie-series. Maar ook wordt gewezen op andere maatschappelijke evoluties, zoals de dagelijkse douche. Er is volgens haar dan ook een maatschappelijke verschuiving noodzakelijk om aan het continent een duurzame ecologische voetafdruk te bezorgen.

Lees Verder

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, duurzaamheid |  Facebook |

11-05-14

Ideeën consumenten vinden weinig gehoor bij bedrijven

Consumenten voelen zich minder verbonden met hun favoriete merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten YouGov en Top Level Design bij een groep Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stellen vast dat ongeveer de helft van de respondenten van mening zijn dat de merken weinig interesse hebben in de ideeën van hun consumenten. Er wordt opgemerkt dat consumenten aanvoelen weinig mogelijkheden te hebben om hun visie over de ontwikkelingen van hun favoriete merken naar voor te brengen. De onderzoekers stelden verder vast dat Google als het meest collaboratieve merk wordt bestempeld. Walmarkt daarentegen haalt op het gebied van samenwerking de laagste score.

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

09-05-14

Slechte ervaring leidt bij één kwart tot definitief verlies aan vertrouwen

Een wrok wegens een slechte ervaring met een onderneming kan een leven lang aanslepen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Thunderbird bij meer dan tweeduizend Britse consumenten en verantwoordelijken van meer dan dertig Britse ondernemingen. Het onderzoek stelde vast dat een slechte ervaring 24 procent van de consument voor een jaar onbereikbaar zou maken voor de onderneming. Bovendien bleek 23 procent na de negatieve ervaring nooit meer vertrouwen te kunnen hebben in het betrokken bedrijf. Er werd ook vastgesteld dat 52 procent van de klanten de voorbije drie jaar geen enkele verbetering heeft gezien in hun contacten met het bedrijfsleven.

Lees Verder

13:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, marketing |  Facebook |

06-05-14

Brein stimuleert om keuze van de meerderheid te volgen

Veel alledaagse beslissingen worden beïnvloed door de voorkeuren van andere mensen. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers aan het University College London, die de hersenactiviteit controleerden van consumenten die verschillende merken van voeding of drank aangeboden kregen. De onderzoekers stellen dat consumenten de neiging hebben om zich te richten naar de meest populaire keuzes, ook al hadden ze in eerste instantie een andere keuze gemaakt. Volgens de wetenschappers registreert het brein de oorspronkelijke discripantie en geeft bij een nieuwe blootstelling aan de producten een signaal waardoor de consument een grotere neiging heeft om de eigen keuze te veranderen.

Lees Verder

19:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

26-04-14

Nagenoeg geen enkele consument heeft absoluut vertrouwen in reclame

Slechts 3 procent van de consumenten heeft volledig vertrouwen in de reclame waarmee ze worden geconfronteerd, terwijl 11 procent toegeeft geen enkel vertrouwen te hebben in advertenties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent van YouGov bij bijna duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden ook vast dat 44 procent van de ondervraagden reclame minstens gedeeltelijk oneerlijk vindt. Er wordt aan toegevoegd dat de resultaten relatief consistent blijven over de verschillende demografische niveaus. Wel wordt opgemerkt dat het wantrouwen blijkt toe te nemen naarmate een hoger opleidingsniveau wordt opgetekend.

Lees Verder

11:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, reclame |  Facebook |

Consument gelooft niet dat zijn relatie met bedrijven verbetert

Consumenten hebben niet het gevoel dat hun relaties met bedrijven verbeteren. Dat is de conclusie van een online onderzoek door consultants Thunderhead.com en Populus bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten. De studie stelde vast dat een kwart van de klanten zou overstappen naar een andere provider op basis van één enkele negatieve ervaring, terwijl ongeveer 20 procent na een significante negatieve ervaring nooit nog tot een volledig vertrouwen zou terugkeren. De onderzoekers zeggen ook dat de consument bijzonder verontwaardigd reageert op aanmatigend en irrelevante communicatie en op trage responstijden.

Lees Verder

11:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

13-04-14

Chinese consument is wereldwijd marktleider in e-shopping

Chinese consumenten zijn drie keer meer geneigd om minstens wekelijks online te winkelen dan het mondiale gemiddelde. Daarbij wordt bovendien vaak gebruik gemaakt van mobiele platformen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) bij vijftienduizend online shoppers in vijftien landen. De onderzoekers stelden vast dat 60 procent van de Chinese consumenten beweerde minstens op een wekelijkse basis online te winkelen. Het wereldwijde gemiddelde bedraagt 21 procent. Daarnaast blijkt ongeveer 25 procent van de Chinese consumenten mobiel te winkelen, tegenover een wereldwijd gemiddelde van 9 procent.

Lees Verder

11:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, china, e-shopping |  Facebook |

03-04-14

Man eist grotere inbreng in de dagelijkse gezinsaankopen

De dagelijkse gezinsinkopen in supermarkten worden steeds vaker door mannen uitgevoerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Defy Media. De onderzoekers zeggen dat mannen steeds vaker de shopping-verantwoordelijkheid nemen zonder concrete instructies ontvangen te hebben van hun echtgenotes. Uit het onderzoek blijkt dat 65 procent van de mannen de hoofdverantwoordelijkheid over een brede waaier van producten voor het huishouden hebben overgenomen. De cijfers tonen volgens Defy Media duidelijk aan dat vele mannen hun plaats als beslissingsverantwoordelijke binnen het gezin opeisen.

Lees Verder

14:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

23-03-14

Consument maakt snel voorkeur tussen alternatieven

De consument laat bij een keuze tussen twee verschillende alternatieven snel een preferentie merken. Bijkomende informatie wordt vaak geboetseerd om die keuze te bevestigen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University en de Georgetown University. Wanneer er echter meer dan twee alternatieven worden aangeboden, blijkt de consument volgens de onderzoekers naast zijn eerste keuze ook een reserve-voorkeur te maken. In die omstandigheden wordt bijkomende informatie positief gebruikt om de eerste keuze te bevestigen, terwijl de invloed op de reserve-voorkeur neutraal blijft. Alle andere alternatieven dreigen door die bijkomende informatie met een negatieve impact geconfronteerd te worden.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

14-03-14

Aankoop complex product wordt door consument vaak betreurd

De consument geeft bij een aankoop van een product vaak de voorkeur voor een grotere functionaliteit boven het gebruiksgemak, maar blijkt niet zelden die keuze later te betreuren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Washington University en de University of Toronto. De onderzoekers stelden vast dat de grotere functionaliteit, hoewel daarvoor vaak een hogere prijs wordt gevraagd, een grotere aantrekkingskracht blijkt uit te oefenen op de consument. Wanneer het product of het apparaat daadwerkelijk moet worden gebruikt, blijkt de complexiteit van de grotere functionaliteit echter plaats te moeten ruimen voor het praktische gebruiksgemak, waardoor de consument minder positief reageert op zijn duurdere aankoop.

Lees Verder

13:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

08-03-14

Ambitieus persoon valt moeilijk tevreden te stellen

Personen met hoge ambities zijn zelfs door de beste producten moeilijk te bevredigen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat een constant streven naar het allerhoogste niveau in werkelijkheid negatieve gevoelens, zoals spijt of ontevredenheid, in andere aspecten van het dagelijkse leven, zou kunnen stimuleren. De wetenschappers voegen er aan toe dat deze ambitieuze personen ook opvallend vaak geneigd zijn om producten naar de winkel terug te brengen of helemaal naar andere merken over te stappen.

Lees Verder

10:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

Chaotische omgeving leidt tot problematisch consumptiegedrag

Een controle over de chaotische omgeving kan één van de belangrijkste hulpmiddelen om probleemgedrag zoals impulsaankopen en hamsteren te verhelpen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia. Wanneer het individu een chaotische omgeving creëert, dreigt volgens de onderzoekers een negatief kader te worden gecreëerd waarin het gevoel van persoonlijke controle nog verder wordt uitgehold. Onder meer bleek dat proefpersonen in een chaotische kamer geneigd waren om een brede waaier aangeboden goederen te kopen dan collega’s die zich in een ordere ruimte bevonden.

Lees Verder

10:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

20-01-14

Vorm en kleur glas bepalend voor omvang inhoud

De vorm, omvang en kleur van een wijnglas is bepalend voor het volume dat wordt ingeschonken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Iowa State University en de Cornell University. De onderzoekers merken op dat de meeste consumenten een glas als één eenheid beschouwen, maar in werkelijkheid vaak twee tot drie keer het normale volume inschenken. Dat gedrag wordt volgens de Amerikaanse wetenschappers bepaald door een geheel van omgevingsfactoren, die belangrijke consequenties zouden kunnen hebben op het gebied van overconsumptie. Cruciaal in het probleem is volgens de onderzoekers het feit dat consumenten geneigd zijn om verticaal te denken in plaats van met horizontale factoren rekening te houden.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

22-12-13

Consument wil gedetailleerde informatie over producten

De consument wil gedetailleerd worden geïnformeerd over de ingrediënten van producten die worden gekocht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University bij meer dan driehonderdvijftig shoppers. De onderzoekers merken op dat labels op de verpakking aan de consument een eerste kans bieden om een antwoord te zoeken op vragen rond voedingsproducten, maar blijkt de klant in praktijk behoefte te tonen aan extra informatie, vooral wanneer de producent inspanningen heeft gedaan om potentieel schadelijke ingrediënten uit zijn goederen te weren. Zelfs negatieve informatie blijkt volgens de onderzoekers meer gewaardeerd te worden dan louter een label.

Lees Verder

12:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

19-12-13

Russische consument is minder gericht op luxe

De hedendaagse Russische consument is minder op luxe gericht dan tijdens de opkomst van het kapitalisme in de jaren negentig van de voorbije eeuw. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Landor Associates en het magazine Bne.eu bij tweeduizend Russische consumenten. Er wordt echter aan toegevoegd dat de Russische consument nog altijd streeft naar kwaliteit en bereid is om daarvoor extra te betalen. Daarnaast wordt opgemerkt dat de Russische klant de voorkeur geeft aan binnenlandse producten boven import. Anderzijds zijn de Europese services volgens de respondenten nog altijd superieur aan binnenlandse alternatieven.

“De zware gouden halsketting en het massieve Rolex-horloge behoren niet langer tot de ambities van de Russische shopper,” benadrukt Ben Aris, hoofdredacteur van Bne.eu. “De Russische retailsector richt zich inmiddels vooral op de middenklasse. In het verleden werd vooral gemikt op de nieuwe rijken, maar het tijdperk van deze Novy Russki lijkt definitief tot het verleden te behoren. De Novy Russki, die vaak met duistere of criminele activiteiten tijdens de chaotische periode na het instorten van de Sovjet-Unie snelle rijkdom verwierven, stonden bekend voor hun opvallende consumptie en bedenkelijke smaak, waardoor ze een dankbaar doelwit werden van spot en grappen.”

“De teloorgang van de Novy Russki werd echter ingezet door de stabiliteit die met het aantreden van president Vladimir Poetin gepaard ging en die ertoe leidde dat de Russische middenklasse sinds het begin van deze eeuw begon te groeien,” zegt Emma Beckman, verantwoordelijk voor de Russische divisie van Landor. “De Novy Russki is bijgezet in de geschiedenis van de Sovjet-Unie. De huidige Russische consument is veel complexer geworden dan tijdens de jaren negentig. Wel blijft Rusland een natie van contrast en contradictie, waar brand-building nog meer cruciaal is geworden dan in het verleden. De kwaliteit, prijs en herkomst van goederen en diensten zijn voor de klant bijzonder belangrijk geworden.”

Uit het onderzoek bleek dat nog slechts 17,5 procent van de Russische consumenten een voorkeur heeft voor luxegoederen. De verhouding tussen prijs en kwaliteit vormt daarentegen voor 70 procent van de respondenten de basis voor de aankoopbeslissingen. Toch zeggen waarnemers niet te verwachten dat de Russische luxemarkt zal instorten. De toenemende rijkdom van het land garandeert volgens hen een verdere groei. Uit het onderzoek bleek verder dat de Russische consumenten steeds meer geneigd zijn om binnenlandse producten boven westerse alternatieven te verkiezen. Wel wordt opgemerkt dat vele Russen de service van de binnenlandse bedrijven slechter vinden dan van West-Europese concurrenten.

Verder wordt aangevoerd dat één op drie Russische consumenten bereid is om nieuwe merken uit te testen. Bovendien zegt minder dan één op drie Russen loyaal te zijn aan een merk. Wel wordt opgemerkt dat in sectoren zoals elektronische goederen, cosmetica en lichaamsverzorgen, die grotendeels worden gedomineerd door westerse merken, een grotere loyaliteit kan worden opgetekend. De onderzoekers stelden ook vast dat het grootste gedeelte van het Russische salaris wordt besteed aan voeding, terwijl in het westen de huur of hypotheek van de woning het zwaarste op het gezinsbudget weegt. In de supermarkten kiest de Russische consument vaak voor voedingsproducten uit de hogere prijscategorie.

“De Russische consument heeft een hekel aan goedkope merken,” voert Landor aan. “Minder dan 20 procent geeft een voorkeur aan budget-merken.” Na voeding en huur vormen uitgaven voor de kinderen de belangrijkste kostenpost van het Russische gezin. Russische ouders wensen niet te besparen op de uitgaven voor hun kinderen. Bijna de helft van respondenten zegt voor de jongere generatie premium-producten te kopen. Slechts 14 procent is bereid om voor hun kroost budget-producten aan te schaffen.

Lees Verder

13:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, consumptie |  Facebook |

18-12-13

Duitse consument weinig positief over Chinese merken

Duitse consumenten reageren weinig positief op Chinese merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Globeone naar de visie van duizend Duitse consumenten over merken uit opkomende markten. Er wordt opgemerkt dat vele Duitse consumenten Chinese bedrijven als een grote concurrent voor hun nationale industrie beschouwen. De onderzoekers stelden vast dat slechts 17 procent van de ondervraagden in staat was om spontaan een Chinees merk te noemen. Ook werd vastgesteld dat 69 procent van de ondervraagden toegaf geen voorkeur te hebben voor merken uit opkomende markten, maar 32 procent benadrukte geen waardering te hebben voor Chinese merken.

Lees Verder

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, duitsland, china |  Facebook |

30-10-13

Authentieke winkel kan voor consument tweede thuis worden

Wanneer een winkel een authentieke uitstraling heeft en op aangename medewerkers kan rekenen, kan de locatie door de consument als een tweede thuis worden beschouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aal de Université Paris Est, de Monash University en de Concordia University. Opgemerkt wordt dat consumenten bij het ervaren van een familiale sfeer met locaties een sterke emotionele band kunnen opbouwen. De wetenschappers stellen dat de consument zelfs met heel banale locaties een sterke band kan opbouwen, op voorwaarde dat de omgeving aan het familiale gevoel, authenticiteit en veiligheid beantwoordt.

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, winkel |  Facebook |

Consument wil onmiddellijk van discount kunnen profiteren

Consumenten willen de voordelen van discounts onmiddellijk kunnen ervaren. Strategieën om die voordelen uit te stellen, kunnen dan ook contraproductief werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University en de University of Toronto. De onderzoekers menen in het fenomeen onder meer een verklaring te kunnen zien waarom discounts op korte termijn een stimulans kunnen vormen voor de omzet, maar op lange termijn een negatief effect kunnen hebben op de tevredenheid en de merkentrouw van de klant. Discounts en promoties moeten volgens de wetenschappers dan ook bijzonder overwogen aan de consument worden voorgesteld.

“Het aanbieden van prijskortingen is een bijzonder courante gewoonte bij de promotie van producten,” voeren de onderzoekers Leonard Lee en Claire Tsai aan. “Deze strategieën kunnen de consument belangrijke besparingen opleveren, aankoopbeslissingen sturen, het uitproberen van nieuwe producten stimuleren en de consument een goed gevoel bezorgen omdat hij de perceptie heeft zich als een intelligente shopper te gedragen. Toch blijken deze discounts in een aantal gevallen contraproductief te werken. Vooral wanneer de consument moet wachten tot hij van zijn voordeel kan genieten, kunnen kortingen een tegenovergesteld effect hebben.”

“In het algemeen leiden discounts tot een groter geluksgevoel bij de consument,” verklaren Lee en Tsai het fenomeen. “Anderzijds blijkt echter dat het betalen van een lagere prijs voor een product de behoefte doet afnemen om de besteding te motiveren, waardoor de gebruiker tijdens de consumptie minder aandacht heeft aan het product, waardoor de tevredenheid over de beleving wordt uitgehold. De relatieve impact van deze tegengestelde waarden is afhankelijk van het tijdsverloop tussen de aankoop en de consumptie. Onmiddellijk na de aankoop is het positieve effect van de korting het grootste, maar na verloop van tijd begint de impact van de verminderde aandacht te overheersen.”

De onderzoekers stelden onder meer vast dat consumenten van chocolade één week na een discount-aanbod gevoelig minder bleken te genieten van het product dan collega’s die de aankoop onmiddellijk konden verbruiken.

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, discount |  Facebook |

26-10-13

Aziatische luxeconsument voorzichtig met financiële investeringen

De luxebestedingen op de Aziatische markt blijven toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos. De onderzoekers stellen dat in nagenoeg alle categorieën een groei kan worden opgemerkt, waarbij vooral een toenemende belangstelling voor intelligente technologie en luxegoederen kon worden vastgesteld. Ook merkte Ipsos op dat de internationale vlieguitreizen eveneens een groei laten optekenen, maar er wordt wel aangevoerd dat de kapitaalkrachtige bevolking van de regio bijzonder voorzichtig blijft met zijn financiële investeringen, waarbij de investeringen in vastgoed zelfs een daling lieten optekenen tegenover vorig jaar.

Lees Verder

10:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, azië, consumptie |  Facebook |