08-01-18

Budgetbeperking is voor consument geen eenvoudige opdracht

Budgetherinneringen zijn niet altijd een gelukkig initiatief. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wyoming. De studie bracht immers aan het licht dat dergelijke herinneringen vaak het tegenovergestelde effect hebben. Consumenten die de grenzen van hun budgetten al hebben bereikt, zullen volgens de onderzoekers door de boodschap vaak worden aangezet nog extra aankopen te doen. Klanten die daarentegen zeer spaarzaam zijn gebleken, zouden in veel gevallen worden gestimuleerd om hun bestedingspatroon nog verder terug te schroeven. Er werd ook vastgesteld dat veel consumenten de reële omvang van hun bestedingen niet kunnen aangeven.

“Er kunnen op het gebied van bestedingen verschillende types consumenten worden onderscheiden,” aldus onderzoeksleider Chian Jones Ritten, professor toegepaste economie aan de University of Wyoming. “In eerste instantie is er de klant die perfect volgens zijn beschikbare bestedingskracht leeft. Daarnaast is er echter een groep die moet toegeven meestal de grenzen van zijn bestedingsmogelijkheden te overschrijden. Tenslotte is er ook nog de categorie die naar eigen inzicht eigenlijk te zuinig met zijn beschikbare middelen omgaat. Op al die verschillende consumenten kunnen budget-waarschuwingen ook een andere invloed hebben.”

“Verwacht kon worden dat een waarschuwing in de groep met budgetoverschrijdingen tot de nodige terughoudendheid zou leiden,” aldus professor Ritten. “In werkelijkheid bleken de waarschuwingen weinig impact te hebben. Spaarzame consumenten werden zelfs nog terughoudender in hun uitgaven. Budgetprogramma’s zijn dan ook mogelijk geen goede keuze om consumenten te helpen. Dergelijke initiatieven zijn vooral nuttig voor consumenten die zichzelf op budgetoverschrijdingen betrappen. Maar hun gedrag blijkt door de waarschuwingen niet bijgestuurd te kunnen worden.” Er werd ook vastgesteld dat de meeste consumenten niet in de mogelijkheid zijn om de reële kosten van een aankoop weer te geven.

“Hier is misschien sprake van een strategische onwetendheid,” zeggen de onderzoekers nog. “De meeste consumenten willen binnen de grenzen van hun budget blijven. Daarom wordt vaak de reële kostprijs van een gegeerd product vergeten of verkeerd weergeven, zodat een conflict met het eigen geweten kan worden vermeden.”

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

24-09-17

Hoogste inkomenscategorieën willen vooral ervaringen kopen

In de Verenigde Staten zegt 49 procent van de consumenten dit jaar wellicht nog een belangrijke aankoop - zoals meubilair, een televisie, een smartphone, een computer, een vliegtuigticket of een elektrisch apparaat - te zullen verrichten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Bankrate.com bij duizend Amerikaanse consumenten. Slechts 17 procent voerde aan dit jaar helemaal geen substantiële aankoop te zullen verrichten. Met een score van 41 procent geniet het vliegtuigticket de grootste populariteit bij de belangrijke aankopen, gevolgd door meubilair (33 procent), computers (28 procent), smartphones (25 procent), elektrische apparatuur (25 procent) en televisie (23 procent).

“Het economisch herstel en de naderende komst van de eindejaarsfeesten zetten vele consumenten aan om plannen voor belangrijke aankopen te doen,” benadrukken de onderzoekers. De grootste intentie kan worden opgemerkt in de leeftijdsgroep van achttien tot zesentwintig jaar, waar 68 procent gewag maakt dit jaar een belangrijke aankoop te willen realiseren. Daarbij geeft 28 procent aan heel waarschijnlijk een desktop, laptop of tablet te zullen kopen. Er wordt echter aan toegevoegd dat Generation X niet ver achterop blijft, want ook in de leeftijdsgroep tussen zevenendertig en tweeënvijftig jaar zegt 62 procent dit jaar een belangrijke aankoop te willen verrichten.

In het algemeen kan worden gesteld dat fulltime arbeidskrachten, de hogere inkomensklasse en hoger opgeleide categorieën sneller geneigd zullen zijn dit jaar belangrijke aankopen te verrichten. Opmerkelijk is echter dat de lagere inkomenscategorieën - onder de grens van 30.000 dollar per jaar - de sterkste intentie tonen voor de aankoop van een televisietoestel, een computer of een huishoudelijk apparaat te kopen. Daarentegen moet bij de aankoop van vliegtuigtickets vooral naar de hogere inkomens worden gekeken. In de categorie boven 75.000 dollar per jaar wil immers 65 procent nog dit jaar een vliegtuigticket kopen, tegenover 31 procent in de inkomensgroep onder de grens van 30.000 dollar.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

03-09-17

Persoonlijkheid drijvende factor op markt luxegoederen

In lagere inkomenscategorieën zullen extraverte persoonlijkheden vaker tot de aankoop van luxeproducten overgaan dan introverte collega’s. Met de aankopen proberen deze extraverte consumenten de ervaring van een lage financiële status proberen te compenseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London op basis van de banktransacties van meer dan zevenhonderd consumenten over een periode van twaalf maanden. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat sociale en extraverte karakters een grotere bezorgdheid tonen over hun sociale status dan andere consumenten.

“Personen met een laag inkomen voelen vaak een lage maatschappelijke status en spenderen een hoger percentage van hun geld aan goederen en diensten die met een hogere status zijn verbonden,” benadrukken de onderzoekers Joe Gladstone en Blaine Landis. “Uit deze studie blijkt dat de persoonlijkheid een belangrijke factor kan zijn in de omvang van de consument met beperkte middelen. Wanneer extraverte persoonlijkheden met een beperkt inkomen worden geconfronteerd, zullen zij proportioneel meer besteden aan statusgoederen dan introverte karakters uit dezelfde inkomenscategorie. In de hogere inkomensgroepen zwakken die verschillen af omdat ook introverte meer luxegoederen gaan kopen.”

“De studie maakt duidelijk dat een extraverte persoonlijkheid voor individuen uit lagere inkomenscategorieën een belangrijke drijfveer vormt voor de aankoop van luxegoederen,” zeggen Gladstone en Landis. “Dit gedrag moet wellicht een compensatie bieden voor het gevoel van een lage sociale status, dat bij introverte persoonlijkheden minder manifest aanwezig is.” In de lagere loonklasse, met een gemiddeld jaarinkomen van 10.850 pond, bleken extraverten 65 procent meer aan luxegoederen uit te geven dan introverten. In de hogere looncategorieën, met een gemiddeld inkomen van 28.470 pond, bleek dit kloof echter herleid te worden tot 14 procent.

Lees Verder

18:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

22-12-16

Frustratie met partner heeft impact op aankoopbeslissing

Aankoopbeslissingen kunnen een uitdrukking van frustratie zijn met de romantische partner. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New Hampshire. Om die ergenis te ventileren blijkt volgens de onderzoekers immers de beslissing genomen te worden een product of een merk te kiezen dat loodrecht ingaat tegen de voorkeuren van de partner. Vooral partijen die zich in hun relatie de lagere in de hiërarchie voelen, zouden volgens de wetenschappers op gelijkaardige strategieën beroep doen. Ook de merkenkeuze wordt volgens de onderzoekers gebruikt om met conflicten in relaties om te gaan.

“De onbewuste keuze voor een merk dat loodrecht tegenover de voorkeuren van de partner staat, zorgt voor een beter gevoel, zonder dat men het zelf beseft,” verduidelijkt onderzoeksleider Danielle Brick, professor marketing aan de University of New Hampshire. Uit het onderzoek bleek dat respondenten met de lagere relatie-macht gevoelens van frustratie toonden door bij de keuze van aankopen een selectie te kopen met merken die tegenover de voorkeuren van de partner stonden. Gevoelens van droefheid bleken daarentegen te leiden tot een keuze van producten die in overeenstemming bleken met de voorkeuren van de partner.

“Personen die gefrustreerd zijn, hebben de neiging actie te ondernemen en te protesteren,” verduidelijkt professor Brick. “Daarentegen zet droevigheid het individu aan tot een passief gedrag en is er geen aanzet om actief oppositie te voeren tegenover de partner.” In ieder geval heeft de studie volgens de onderzoekers uitgewezen dat de keuze voor een tegengesteld product een betere aanpak lijkt om een relationeel conflict te kanaliseren dan een confrontatie of een passief gedrag. De resultaten van de studie hebben volgens Danielle Brick echter ook implicaties voor de marketing, aangezien marketeers immers veronderstellen dat consumenten bewuste en overwogen keuzes maken.

“Er zijn echter ook andere factoren, die vaak zels buiten het bewustzijn van de consument vallen, die de klantenbeslissingen kunnen beïnvloeden,” aldus nog professor Brick.

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

26-10-16

Consument doet vooral beroep op vertrouwde bronnen

Persoonlijke aanbevelingen van vertrouwde bronnen hebben op de aankoopbeslissing van de consument een grotere impact dan marketing. Dat is d conclusie van een onderzoek van consulent Influence Central op basis van een enquête bij vierhonderd Amerikaanse moeders. Vastgesteld werd dat 96 procent van de ondervraagden erkent in de aanloop naar de aankoop van een service of een product het advies van bekenden in te winnen, terwijl 91 procent toegeeft te rade te gaan bij opinies op sociale netwerken. Vastgesteld werd dat 74 procent van de consumenten toegeeft meer op sociale media beroep te doen dan drie jaar geleden.

Het toegenomen gebruik van sociale media kan volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan een grotere vertrouwdheid met het medium, terwijl het intensiever gebruik van het platform ook tot meer connecties heeft geleid. Bovendien zou de consument ervaren beter in staat te zijn te bepalen welke opinies kunnen worden vertrouwd. Daarbij getuigde 93 procent van de respondenten heel goed in staat te zijn te onderscheiden welke informatie kan worden vertrouwd. Bij de selectie van betrouwbare opinies wordt vooral gekeken naar besprekingen waarin veel aandacht wordt besteed aan details. Ook wordt vaak beroep gedaan op bronnen die eerder al werden geraadpleegd.

Het grootste vertrouwen wordt gehecht aan de opinies van familie en hechte vrienden, gevolgd door andere moeders, online zoekopdrachten en het sociale netwerk van de consument. Op de laatste plaats volgen de traditionele media. De onderzoekers stelden vast dat 56 procent van de ondervraagden door de grotere beschikbaarheid van informatie door zoekmachines en sociale media, ook meer content verzamelen. Slechts 17 procent gaf te kennen minder materiaal te verzamelen. Anderzijds gaf 93 procent te kennen naar meer types van informatie te zoeken, waarbij 88 procent meer beroep doet op beïnvloeders dan vijf jaar geleden.

Tevens bleek dat 72 procent van de ondervraagde vrouwen ook de eigen aanbevelingen op sociale netwerken publiceert.

Lees Verder

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

03-10-16

Consument verwacht dat robot superieure service zal bieden

De consument gelooft dat robots uiteindelijk een betere klantenservice zullen leveren dan mensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf OpenText, gespecialiseerd in zakelijk informatie-management, bij tweeduizend Britse consumenten. Vastgesteld werd dat 27 procent van de ondervraagden van mening was dat de klantendienst van een bedrijf efficiënter zou worden georganiseerd door een robot dan door een mens. Ongeveer een even grote groep bleek van mening dat ook de klantenservice in een restaurant door de inzet van robots een meerwaarde zou blijken. Volgens 20 procent zouden ook callcenters door de inzet van robots aan efficiëntie winnen.

Daarnaast gaf 17 procent aan dat ook de service van overheidsinstelling door robots zou kunnen worden verbeterd. De onderzoekers merken op dat niet alleen de jongere generaties overtuigd zijn van de superioriteit van de robots in de klantenservice. Daarbij werd vastgesteld dat de steun voor de inzet van artificiële intelligentie bij de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar oploopt tot een recordniveau van 58 procent. Bovendien bleek 20 procent van de vijfenzestigplussers ervan overtuigd te zijn door een robot bij een aankoop in de winkel een betere service te krijgen dan door een menselijke verkoper.

Daarentegen bleek 29 procent van de millennials te erkennen niet zeker te zijn dat een robot een betere service zou garanderen. Daarmee vertonen opmerkelijk genoeg de millennials de grootste twijfel over de efficiëntie van robots. Verder werd vastgesteld dat 22 procent van de ondervraagden van mening zijn dat bedrijven door de inzet van robots de wachttijden voor de consumenten gevoelig zullen kunnen beperken. Dat cijfer loopt bij mannelijke respondenten op tot 28 procent, tegenover slechts 15 procent bij vrouwen. Het onderzoek toont volgens Mark Bridger,  vice-president Noord-Europa bij OpenText, dat bedrijven door de inzet van robots een belangrijk concurrentieel voordeel kunnen uitbouwen.

“De moderne consument eist een klantendienst van uitzonderlijk niveau en zal niet aarzelen een andere aanbieder op te zoeken indien op die wensen niet kan worden ingegaan,” zegt Mark Bridger. “Bedrijven realiseren dat de interactie met de consument moet worden veranderd om de behoeften van het publiek te kunnen invullen. De introductie van robots en artificiële intelligentie is een opportuniteit om dat interactie-proces in de nabije toekomst drastisch te veranderen.”

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot, consumptie |  Facebook |

07-07-14

Impulsieve consumenten vergeten hun vroegere zonden

Personen die de herinnering aan voorbije vroegere zonden verdringen, zijn meer geneigd om van de toekomst te genieten. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Virginia Polytechnic Institute and State University en de University of Miami. De onderzoekers voegen er aan toe dat consumenten zichzelf vaak een voorliegen over hun gedrag het verleden om zich ook in de toekomst opnieuw te kunnen laten gaan.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, impulsiviteit |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende