15-04-17

Sterk verband tussen corruptie en populistisch succes

Er kan een sterke correlatie worden opgetekend tussen corruptie en het electorale succes van populistische partijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Göteborg in Zweden, op basis van interviews met 85.000 burgers in vierentwintig Europese landen. Opgemerkt wordt dat een beperkt vertrouwen in de publieke instellingen voor de bevolking één van de belangrijkste motivaties vormen om voor populistische kandidaten te kiezen. Burgers die dagelijks met corruptie worden geconfronteerd, beschouwen populistische partijen volgens de onderzoekers immers als een politiek alternatief dat deze problemen blijkbaar ernstig neemt.

“De kwaliteit van de maatschappelijke instellingen beïnvloedt niet alleen de kwaliteit van de services waarop de bevolking kan rekenen, maar bepaalt ook welke partijen de politieke macht zullen krijgen,” merkt onderzoeksleider Mattias Agerberg, politiek wetenschapper aan de Universiteit Göteborg. “Publieke diensten zoals politie, gezondheidszorg of onderwijs vormen vaak het belangrijkste contact tussen de overheid en de bevolking. De kwaliteit van deze diensten is dan ook cruciaal voor het vertrouwen van de bevolking in de openbare instellingen en de democratie in het algemeen. Een zwak vertrouwen in de publieke instellingen is vaak één van de meest duidelijke eigenschappen van volgelingen van populistische stromingen.”

“Corruptie is een belangrijke gemeenschappelijk kenmerk van maatschappijen met slecht functionerende instellingen,” betoogt Agerberg. “Corruptie heeft een sterke negatieve impact op de algemene levenskwaliteit van de bevolking. Onder meer zullen in een corrupte maatschappij mogelijk steekpenningen moeten worden betaald voor toegang tot een degelijke gezondheidszorg of superieure schoolresultaten. Uit het onderzoek is gebleken dat een sterk verband kan worden gelegd tussen het niveau van corruptie en de steun die populistisch partijen bij de bevolking genieten. Populisten zijn dan ook meestal bijzonder uitgesproken over politieke corruptie. Dat gedrag behoort bij hun retoriek van het anti-establishment.”

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, populisme |  Facebook |

26-01-17

Corruptie is vaak het gevolg van een plotse opportuniteit

Corruptie heeft meestal meer te maken met een plotse opportuniteit dan met een geleidelijk proces. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De onderzoekers zeggen vastgesteld dat corruptie meestal niet geleidelijk rijpt, maar soms abrupt, spontaan en onverwacht opduikt. Vooral wanneer beslissingen in een snelle opeenvolging moeten worden genomen, moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat vaker van een enkelvoudige gouden opportuniteit gebruik worden gemaakt in plaats van herhaaldelijk bij corruptie betrokken te worden.

“De resultaten van de studie zijn verrassend, want een geleidelijk proces lijkt intuïtief en theoretisch het meest aanvaardbaar en gelinkt te kunnen worden aan erkende psychologische processen van sociaal disengagement en verschuivende sociale normen,” zegt onderzoeksleider Nils Köbis, organisatiepsycholoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Algemeen wordt immers aangenomen dat onethisch gedrag meestal op een bescheiden niveau begint, maar geleidelijk evolueert naar grotere inbreuken. Daardoor kan de dader zichzelf immers nog altijd blijven voorhouden in wezen een plichtsbewust en moreel hoogstaand persoon te zijn.”

Vaak moet volgens de onderzoekers echter worden vastgesteld dat er niet over een geleidelijk proces kan worden gesproken, maar moet worden gewezen op de aanwezigheid van een gouden opportuniteit, die de dader heeft aangezet regels en afspraken naast zich neer te leggen. De resultaten kunnen volgens de onderzoekers belangrijke consequenties hebben voor het beleid. “Corruptie heeft immers zware negatieve gevolgen voor de samenleving,” benadrukt Nils Köbis. “Dit onderzoek heeft echter aangetoond dat specifieke elementen tot een groter risico op corruptie aanleiding kunnen geven. Mogelijk kunnen dergelijke situaties door de implementering van preventieve maatregelen worden vermeden.

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie |  Facebook |

13-10-16

Amerikanen vrezen corruptie meer dan terrorisme

De bevolking van de Verenigde Staten heeft meer angst voor corruptie bij de regering dan voor terroristische aanvallen op hun land. Dat blijkt uit een onderzoek van de Chapman University bij vijftienhonderd Amerikaanse burgers. Corruptie door de regering werd door 60,6 procent van de ondervraagden als een grote bezorgdheid genoemd. Terroristische aanvallen op de Verenigde Staten halen een score van 41 procent, gevolgd door een gebrek aan geld voor de toekomst (39,9 procent), persoonlijk een terreurslachtoffer te worden (38,5 procent) en een grotere wapencontrole (38,5 procent). Corruptie door de regering stond ook vorig jaar op de eerste plaats. Wapencontrole is nieuw in de ranglijst.

De top tien van de angsten van de Amerikaanse bevolking bestaat verder uit de dood van geliefden (38,1 procent), een economische of financiële instorting (37,5 procent), identiteitsdiefstal (37,1 procent), een zware ziekte van geliefden (35,9 procent) en de openbare gezondheid (35,5 procent). Onderzoeksleider Christopher Bader, professor sociologie aan de Chapman University, benadrukt dat een duidelijke verschuiving in de angsten van de Amerikaanse bevolking kan worden opgemerkt. “Vorig jaar werd vooral gewag gemaakt van economie en privacy, maar dit jaar wordt meer gekeken naar gezondheid en financiële bedreigingen,” zegt Bader.

“Mensen vrezen vooral dingen die ze niet kunnen controleren en dat wordt ook dit jaar in de resultaten bevestigd,” zegt professor Bader nog. “Verder kon worden vastgesteld dat de Amerikaanse bevolking ook heel vatbaar is voor samenzweringstheorieën. Meer dan de helft van de Amerikanen geloven dat hun regering informatie verzwijgt over de aanslag van nine-eleven en de moord op John Kennedy. Bovendien is 40 procent ervan overtuigd dat de overheid informatie verzwijgt over buitenaardse wezens en de klimaatverandering. Eén op drie gelooft dat niet alles wordt verteld over de oorsprong van het aids-virus. Vooral werkende katholieke republikeinen met een lagere opleiding en inkomen gelooft in samenzweringen.”

Lees Verder

18:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie |  Facebook |

28-05-14

Tussenpersonen vormen een stimulans voor corruptie

Tussenpersonen leiden tot een groter risico op corruptie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad Carlos in Madrid, de Florida State University en de Methodist University in Texas naar de interacties tussen ambtenaren en burgers. De onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld hebben dat in nagenoeg alle corruptie-gevallen de aanwezigheid van een tussenpersoon diende te worden geregistreerd. De resultaten van de studie zouden volgens de wetenschappers kunnen gebruikt worden om een gericht beleid uit te stippelen voor de inzet van tussenpersonen in onder meer de verdeling van goederen of openbare diensten.

"Zelfs de loutere aanwezigheid van een tussenpersoon, zonder actieve betrokkenheid in de overeenkomst, blijkt het risico op corruptie te verhogen," zeggen de onderzoekers, die probeerden te achterhalen op welke manier burgers zouden proberen een ambtenaar om te kopen om een betere toegang te krijgen tot belangrijke gezondheidszorg. Vastgesteld werd dat bij de inschakeling van een tussenpersoon meer corruptie werd opgetekend dan bij rechtstreekste contacten tussen de burger en de ambtenaar. Het fenomeen kan volgens de wetenschappers mogelijk worden verklaard door het feit dat de aanwezigheid van een tussenpersoon het gevoel van de persoonlijke verantwoordelijkheid zou uithollen.

“Door de tussenpersoon wordt de verantwoordelijkheid over de corruptie over meerdere personen verdeeld,” merkt onderzoeker Mikhail Drugov, professor economie aan de Universidad Carlos, op. “Die verdeling zorgt ervoor dat zowel de ambtenaar als de burger hun wangedrag minder zwaar inschatten. Zelfs in landen met een hoog corruptieniveau, is er doorgaans nog altijd een ethiek aanwezig die de meeste burgers zal beletten om aan corruptie praktijken mee te werken. Wanneer echter een tussenpersoon wordt ingeschakeld, lijken die ethische beginselen echter meer op de achtergrond geschoven te worden.”

“De resultaten van de studie kunnen een leidraad helpen bieden voor een regelgeving voor het inschakelen van tussenpersonen,” geeft professor Drugov aan. “Mogelijk zou moeten overwogen worden om in een aantal situaties het gebruik van tussenpersonen te verbieden. Vooraleer dergelijke maatregelen worden doorgevoerd, moet het fenomeen echter nog verder worden ontleed. Onder meer zou daarbij bekeken moeten worden of het nut van het systeem van tussenpersonen zou kunnen opwegen tegen een toenemend risico op corruptie. Er moet immers ook rekening mee gehouden worden dat een eerlijke tussenpersoon een positieve invloed heeft op de uiteindelijke uitkomst.”

Lees Verder

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tussenpersoon, corruptie |  Facebook |

25-02-14

Internationale bedrijven moeten meer doen dan corruptie bestrijden

Wereldwijd maatschappelijk verantwoord ondernemen moet verder gaan dan het bestrijden van corruptie. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Michigan. Opgemerkt wordt dat de strijd tegen corruptie en de promotie van mensenrechten moeten worden benaderd als geconnecteerde en complementaire verplichtingen in de landen waarin de bedrijven actief zijn. De wetenschappers merken op dat veel bedrijven er zich tevreden mee stellen geen steekpenningen te hebben betaald, maar moeten volgens de onderzoekers een stap verder gaan en zorgen dat ook de omstandigheden rond kinderarbeid en milieuproblemen worden aangepakt.

Lees Verder

10:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie |  Facebook |

02-01-14

Corruptie kan niet aan culturele factoren worden geweten

Culturele factoren kunnen geen verklaring geven voor corruptie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Swinburne University bij nagenoeg negenhonderd managers in Polen, Tsjechië, Hongarije en Slovakije. De Australische onderzoekers stelden daarbij naar eigen zeggen vast dat een grote meerderheid van de ondervraagde managers een duidelijk onderscheid kon maken tussen goed en slecht. Dat resultaat geeft volgens de wetenschappers aan dat grote ethische problemen, zoals verantwoord ondernemen, corruptie en transparantie in de zakelijke omgeving niet worden bepaald door de leiderschapscultuur.

“Vaak wordt opgeworpen dat een politieke en economische transformatie van een land aanleiding geven tot een grotere corruptie in het bedrijfsleven en de overheid,” merkt onderzoeksleider Aron Perenyi, docent internationaal beleid aan de Swinburne University, op. “Landen zoals Polen, Tsjechië, Hongarije en Slovakije, die de voorbije decennia door het uiteenvallen van het communistische Sovjet-blok een dramatische verschuiving in hun politieke en economische systeem hebben gekend, laten relatief slechte scores optekenen op het gebied van corruptie en een gebrek aan ethiek, wat aanleiding gaf tot suggesties dat er veranderingen in de lokale leiderschapscultuur dienden doorgevoerd te worden.”

“Uit het onderzoek is echter gebleken dat cultuur niet aan de basis van corruptie ligt en dat verandering ook niet de oplossing is,” geeft professor Perenyi aan. “Uit de studie is gebleken dat managers in de betrokken landen een goed onderscheid tussen goed en slecht kunnen maken. Daaruit kan worden afgeleid dat ethische problemen zoals verantwoord beleid, corruptie en transparantie in het bedrijfsleven van deze landen niet worden bepaald door de leiderschapscultuur. Verder onderzoek moet echter uitzoeken waar de oorzaak van de problemen liggen. Mogelijk heeft het fenomeen te maken met zwakke instellingen en een gebrekkig legaal kader.”

“De resultaten van de studie zouden lessen kunnen bieden voor andere naties die eveneens belangrijke transformaties ondergaan en voor de opkomende economieën in Afrika en Azië,” zegt professor Perenyi nog.

Lees Verder

12:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie |  Facebook |

13-09-13

Corruptie bij vrouwen afhankelijk van maatschappelijke ethiek

In het algemeen wordt aangenomen dat vrouwen minder geneigd zijn tot corruptie. Dat geldt in werkelijkheid echter enkel in een omgeving waar corruptie wordt gestigmatiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University. De relatie tussen geslacht en corruptie hangt volgens de Amerikaanse onderzoekers dan ook duidelijk af van de ruimere context. In landen met sterke democratische beginselen zullen vrouwen volgens de wetenschappers minder bij corruptie worden betrokken dan mannen, maar wanneer die ethische basis niet aanwezig is, zou er tussen de twee geslachten geen verschil meer kunnen worden opgemerkt.

“Resultaten van eerder onderzoek laten uitschijnen dat een grotere vrouwelijke participatie aan het politiek beleid een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren tot het terugdringen van de corruptieniveaus,” merkt onderzoeksleider Justin Esarey, professor politieke wetenschappen aan de Rice University, op. “De relatie tussen geslacht en corruptie is in werkelijkheid echter afhankelijk van de bredere context. In autocratische regimes blijkt die grotere vrouwelijke aanwezigheid immers geen impact te hebben op de corruptie. In die landen zijn vrouwen wellicht meer geneigd om zich te schikken in de status-quo dan het systeem aan te vallen.”

“Naties met een groter corruptieniveau zijn meestal ook minder democratisch,” aldus nog Esarey. “In autocratieën vormen omkoperij, favoritisme en persoonlijke loyaliteit vaak een onderdeel van het normale politieke beleid en worden ook minder als corruptie bestempeld. Veel vrouwen lijken zich gebonden te voelen door de politieke normen van hun maatschappij. Dat geldt ook wanneer ze deel uitmaken van het beleid. Het rekruteren van meer vrouwen voor het politieke beleid lijkt in het algemeen dan ook weinig te zullen bijdragen tot het reduceren van de corruptie. Alleen wanneer de maatschappij corruptie veroordeelt, zullen vrouwen zich sterker tegen onethische praktijken verzetten dan mannen.” (MH)

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, vrouw |  Facebook |

31-05-13

Vrienden van Vladimir Poetin verrijken zich met Olympische winterspelen

Ambtenaren en zakenlui uit de directe omgeving van de Russische president Vladimir Poetin hebben ongeveer 30 miljard dollar verduisterd uit fondsen die bestemd waren voor de organisatie van de Olympische winterspelen in Sochi volgend jaar. Dat moet blijken uit een rapport van oppositieleider Boris Nemtsov, topman van de Republican Party of Russia. De cijfers tonen volgens Nemtsov aan dat de grootste constructieprojecten voor het evenement werden voorbehouden voor vrienden van Vladimir Poetin, die hun prijzen probleemloos konden opdrijven.

"De betrokken contracten werden niet aan een openbare aanbesteding onderworpen," zegt Boris Nemtsov nog. "De organisatie van het evenement is één grote fraude." Hij voegde er aan toe er bij het Russische gerecht te zullen aandringen op een diepgaand onderzoek. Nemtsov heeft ook gevraagd alle informatie over de organisatie van het evenement openbaar te maken. Hij voegde er aan toe dat de Olympische fraudeurs voor de rechtbank moeten worden gebracht.

Met een budget van 51 miljard dollar wordt Sochi de duurste Olympische Spelen uit de geschiedenis. De vorige editie van de winterspelen in Canada kostten 6 miljard dollar en de Olympische zomerspelen in Peking en Londen bleken uiteindelijk een kostprijs van respectievelijk 45 miljard dollar en 30 miljard dollar te hebben. Oorspronkelijk was voor Sochi een budget van 12 miljard dollar voorzien. Het grootste gedeelte van de uitgaven is naar de aanleg van transportinfrastructuur, waarvoor een bedrag van 20,9 miljard dollar is gebudgetteerd, gegaan.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, corruptie, sochi, olympische spelen |  Facebook |

08-05-13

Corruptie leidt soms tot betere naleving van de wet

Corruptie leidt in een aantal gevallen tot een grotere gehoorzaamheid aan de regelgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Arkansas. De resultaten van het Amerikaanse onderzoek zijn in tegenspraak met algemene theorieën, die aangeven dat corruptie ervoor zorgt dat een correcte naleving van de wet wordt uitgehold. Volgens de Amerikaanse onderzoekers is het individu in praktijk echter vaak geneigd om de wetgeving strikter na te leven indien men weet geconfronteerd te worden met een corrupt ambtenaar.

"De vooruitzichten op smeergeld zetten corrupte ambtenaren aan om intensiever te controleren," merkt onderzoeker Fabio Mendez, professor economie aan de University of Arkansas, op. "Indien corrupte ambtenaren veronderstellen een extra premie te kunnen opstrijken, zullen ze geneigd zijn om harder te werken. Bovendien zullen de gecontroleerden door strengere inspecties aangezet worden om de regelgeving beter na te leven. Op die manier lijken corrupte ambtenaren ertoe te leiden dat de wet beter wordt nageleefd."

In het algemeen wordt aangenomen dat corruptie de bevolking aanzet om minder gevolg te geven aan de regelgeving, maar het onderzoek van Fabio Mendez maakt duidelijk dat dit verband niet altijd opgaat. De onderzoeker voert aan dat dit theoretisch model wordt bevestigd door cijfers van de World Bank over de corruptie-niveaus in Oost-Europese landen die van een centraal-geleide maatschappij naar een vrije markteconomie evolueren. Mendez benadrukt met zijn studie niet te willen aanvoeren dat corruptie een positief maatschappelijk element vormt.

Lees Verder

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie |  Facebook |

21-04-13

Politieke immuniteit vormt stimulans voor corruptie

Immuniteit en parlementaire onschendbaarheid voor politici stimuleert corruptie. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Stern School of Business van de New York University in vierenzeventig landen met een democratisch bestuur. De onderzoekers merken op dat de conclusies van de studies duidelijk maken dat het principe van politieke immuniteit moet worden herzien. Er wordt aan toegevoegd dat corrupte politici het immers mogelijk maken dat belangengroepen erin kunnen slagen om noodzakelijke maatschappelijke hervormingen te blokkeren.

"Uit het onderzoek is gebleken dat er een sterk verband kan worden opgemerkt tussen immuniteit en corruptie," merkt onderzoeksleider Vasiliki Skreta, professor economie aan de Stern School of Business, op. "Eerder was het verband al gesuggereerd, maar over de concrete impact op politici was tot nu toe weinig bekend." De onderzoekers stelden vast dat politici onder de bescherming van een immuniteit sneller overgaan tot het inschakelen van illegale middelen om een herverkiezing gemakkelijker te maken.

Onder meer stelden de onderzoekers vast dat de belangen van bepaalde groepen werden ondersteund door lakse controles of het negeren van inbreuken, het toekennen van illegale belastingvoordelen en andere vormen van favoritisme. "In ruil ontvingen de betrokken politici positieve propaganda van de bevoordeelde belangengroepen, financiering voor verkiezingscampagnes en zelfs gekochte stemmen," voeren de onderzoekers nog aan. "Bovendien blijkt het fenomeen van immuniteit een aantal oneerlijke individuen naar de politiek te lokken."

Lees Verder

12:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immuniteit, corruptie |  Facebook |

10-04-13

Corruptie in Europese Unie drie keer hoger dan eerder geraamd

Corruptie kost de lidstaten van de Europese Unie elk jaar 323 miljard dollar. Dat is gevoelig meer dan eerdere prognoses, waarbij de schade was geraamd op ongeveer 100 miljard dollar. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Hertie School of Governance in Berlijn en de Bertelsmann Foundation. De onderzoekers merken op ook een correlatie te hebben opgemerkt tussen de corruptieniveaus en de budgettekorten in de verschillende lidstaten van de Europese Unie.

De slechtste prestaties werden opgetekend in Slovakije, Roemenië, Italië, Letland, Hongarije en Griekenland. De minst corruptie lidstaat van de Europese Unie is Denemarken. "De resultaten van het rapport leggen toch wel een smet op het imago dat Europa pretendeert als een wereldwijd voorloper in de strijd tegen corruptie," geeft de Duitse politicus Jens Geier, lid van het budgetcomité van het Europese parlement, aan. "De cijfers tonen aan dat ook in Europa corruptie en fraude nog altijd een belangrijk probleem vormen."

De geraamde kosten van de corruptie komen overeen met ongeveer één derde met het voorziene budget van de Europese Unie voor de rest van het decennium. Aangevoerd wordt dat de corruptie kan gelinkt worden aan lage niveaus van belastinginning en budgettekorten, wat volgens de onderzoekers gedeeltelijk het huidige economische klimaat in Griekenland en Italië zou kunnen verklaren. Onderzoeksleider Alina Mungiu-Pippidi, professor aan de Hertie School, merkt op dat de cijfers aantonen dat Europa de corruptie heeft onderschat.

Er wordt aan toegevoegd dat Spanje, Griekenland en Italië, ondanks hun langdurig lidmaatschap van de Europese Unie, de voorbije jaren duidelijk een achteruitgang op het gebied van corruptie hebben moeten laten optekenen.

Lees Verder

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie |  Facebook |

10-02-13

Grote onderhoudswerken moeten ruïnes Pompeii redden

Een investering van 105 miljoen euro moet de toekomst van de historische stad Pompeii garanderen. De geplande werken zijn noodzakelijk om de ruïnes van de stad, die door een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius werd bedolven, te redden. De werken moeten het risico van de blootstelling van de ruïnes aan de natuurelementen beperken, moeten de oude Romeinse gebouwen en fresco’s herstellen en de videobewaking verbeteren. Het project ontvangt 41,8 miljoen euro steun van de Europese Unie. Tegelijkertijd is de Italiaanse financiële politie gestart met een gerechtelijk onderzoek tegen voormalig manager Marcello Fiori wegens wanbeheer en corruptie. Fiori werd vier jaar geleden door toenmalig premier Silvio Berlusconi aangesteld.

Lees Verder

07:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pompeii, restauratie, corruptie |  Facebook |

29-03-12

Minder corruptiezaken voor Russische rechtbanken

In Rusland is het voorbije jaar het aantal gerechtelijke dossiers over corruptie toegenomen, maar uiteindelijk zijn minder klachten voor de rechtbank gekomen. Dat heeft Alexander Buksman, assistent van de Russische openbare aanklager, in het Russische parlement gezegd. In totaal heeft de Russische openbare aanklager het voorbije jaar 312.330 klachten over corruptie behandeld. Dat betekent een stijging met 40 procent tegenover het jaar voordien. Uiteindelijk bleken 11.921 dossiers uiteindelijk hun weg te vinden tot bij de rechtbank. Dat betekende een daling met 4 procent.

Lees Verder

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, corruptie |  Facebook |

14-03-12

Rusland mag niet geloven aan westerse ratings

De landenratings van westerse organisaties zijn niet te vertrouwen. Rusland zou met eigen ratingsystemen moeten werken. Dat heeft Sergei Ivanov, hoofd van de Russische presidentiële administratie, gezegd. Onder meer Transparency International, dat een landenrating opstelt op het gebied van corruptie, is volgens Ivanov niet betrouwbaar. Volgens hem brengen die organisaties die landen naar eigen goeddunken en willekeur onder in een bepaalde categorie.

"De ratings, vooral wanneer die afkomstig zijn van westerse organisaties, zijn niet betrouwbaar," merkte Sergei Ivanov op naar aanleiding van een opmerking van president-elect Vladimir Poetin, die onlangs heeft opgemerkt dat Rusland op het gebied van investeringsklimaat van een honderdtwintigste naar een twintigste plaats moest stijgen. Ivanov stelde ook dat een gebrek aan infrastructuur een negatievere impact op de Russische economie dan corruptie.

Ivanov merkte tegenover het persbureau RIA-Novosti op dat het probleem niet op korte tijd kan worden opgelost en er de volgende jaren veel meer zal moeten worden geïnvesteerd in de uitbouw van een normale transport-infrastructuur. Volgens een aantal critici is vooral de ontwikkeling van de Russische transport-infrastructuur een gevoelige sector voor corruptie. Vorig jaar nog rees er bij de bevolking heel wat protest tegen de kost van 6 miljoen dollar voor de aanleg van één weg voor de Olympische Winterspelen in Sochi.

In de lijst van Transparancy International staat Rusland pas op een 143ste plaats. In totaal werden 182 landen in de lijst opgenomen.

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, corruptie, rating |  Facebook |

18-02-12

Chicago meest corrupte stad van de Verenigde Staten

De metropool van Chicago is het meest corrupte federale district van de Verenigde Staten. Illinois, met Chicago de belangrijkste stad, is de derde meest corrupte Amerikaanse staat. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Illinois. Daarbij wordt opgemerkt dat in Chicago sinds het midden van de jaren zeventig 1.531 veroordelingen zijn uitgesproken wegens corruptie, gevolgd door Los Angeles (1.275 veroordelingen) en Manhattan (1.202 veroordelingen). In de statenrangschikking wordt Chicago vooraf gegaan door Washington DC en Louisiana.

"Het is al langer algemeen aangenomen - minstens sinds het tijdperk van Al Capone - dat Chicago en Illinois een hoog niveau aan corruptie kennen," merkt onderzoeksleider Dick Simpson, professor politieke wetenschappen aan de University of Illinois, op. "Die veronderstellingen worden nu echter statistisch bevestigd." De onderzoekers merken op dat de openbare aanklagers in Illinois bijzonder actief zijn geweest en onder meer twee leden van het Amerikaanse congres, een lokaal minister van financiën, twee lokale senatoren en vijf lokale volksvertegenwoordigers hebben veroordeeld."

In Chicago werden eenendertig leden van het gemeentebestuur sinds de eerste helft van de jaren zeventig veroordeeld wegens diverse criminele feiten. Twee andere gemeenteraadsleden overleden nadat ze in beschuldiging waren gesteld, maar nog niet voor de rechter waren verschenen. "Er moeten duidelijk meer inspanningen worden gedaan om de corruptie in Illinois in te dijken," merkt Dick Simpson op. Onder meer wil hij elke gift aan verkozenen en ambtenaren laten verbieden en ethische trainingen laten opleggen.

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chicago, corruptie |  Facebook |

16-01-12

Russische ambtenaren verspillen 23 miljard dollar overheidsgeld

Russische ambtenaren hebben uit het federaal budget het voorbije jaar 718 miljard roebel verkeerd besteed. Dat komt overeen met een bedrag van 22,7 miljard dollar. Dat heeft de Russische Audit Chamber bekend gemaakt. Daarbij wordt gewag gemaakt van een recordbedrag in ruim tien jaar tijd. Toch wordt erop gewezen dat slechts 7,5 miljard roebel mogelijk onder de noemer van corruptie zou kunnen worden gecatalogeerd. Vier jaar geleden werd 97 miljard roebel verspild. Dat liep de daaropvolgende twee jaar op tot respectievelijk 238 miljard roebel en 484 miljard roebel.

"Een belangrijk gedeelte van de verspilling is te wijten aan ontransparante of onduidelijke financiële regels en aan incompetente ambtenaren die nalaten hun plichten na te komen, deadlines missen of weigeren om moderne technologieën te gebruiken," voert de Audit Chamber aan. In totaal heeft de Audit Chamber 176 dossiers overgemaakt aan het parket-generaal en andere gerechtelijke diensten. Op basis daarvan werden 72 strafrechterlijke procedures opgestart. In beide gevallen ging het om het grootste aantal in vier jaar tijd.

Onder meer bleek het Russische leger het voorbije jaar twee tot drie keer meer besteed te hebben aan de bouw van wapendepots voor oude munitie dan was begroot. Daarnaast bleken ambtenaren in Moskou meer dan 7 miljard roebel illegale subsidies toegekend te hebben aan de transportindustrie van de Russische hoofdstad. Ook blijken er onduidelijkheden te zijn over de verkoop van geconfisceerde goederen door de Russische douanediensten.

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, corruptie |  Facebook |

14-12-11

Wereldbevolking meest bezorgd over corruptie en armoede

Corruptie en armoede vormen bij de gewone bevolking wereldwijd de belangrijkste gespreksonderwerpen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van de BBC World Service. Ook bij de twee vorige edities van het onderzoek bleken deze onderwerpen helemaal bovenaan de lijst van gespreksonderwerpen te staan. In het nieuwe onderzoek is echter ook werkloosheid als belangrijk item naar voor gekomen. Werkloosheid staat samen met de inflatie op de derde plaats van de gespreksonderwerpen.

Er wordt wel opgemerkt dat de resultaten tussen de verschillende landen belangrijke variaties kunnen vertonen. In de Verenigde Staten, Frankrijk en Japan - stuk voor stuk rijke en ontwikkelde landen - is de staat van de wereldeconomie het belangrijkste gespreksonderwerp. Daarentegen wordt er in landen zoals Nigeria, India, Turkije, Indonesië, Nigeria en Peru vooral gesproken over corruptie. "Stuk voor stuk gaat het om ontwikkelingslanden met een slechte reputatie op het gebied van transparantie bij de overheid en het bedrijfsleven," aldus BBC World Service.

In een andere groep groeimarkten - zoals China, Rusland, Kenia en de Filipijnen - wordt vooral aandacht besteed aan de stijgende prijzen voor energie en voeding. In Latijns-Amerika daarentegen overheersen misdaad en geweld de gesprekken. De onderzoekers merken verder op dat de bevolking van ontwikkelde landen in het algemeen meer bezorgd is over problemen op langere termijn, zoals de klimaatverandering. Er wordt echter aan toegevoegd dat de klimaatverandering minder aandacht krijgt dan in het verleden.

Vorig jaar was de klimaatverandering het belangrijkste onderwerp in tien landen, maar dat geldt dit jaar alleen voor Duitsland en Groot-Brittannië.

28-09-11

Corruptie blijft economische groei bedreigen

Een duidelijke toename van het aantal corruptie-gevallen ondermijnt de voordelen van de economische liberalisering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Greenwich. Door hun contraproductieve impact op menselijk kapitaal en openbare financiën vertragen praktijken zoals nepotisme, omkoperij en verduistering volgens de onderzoekers de economische groei op een directe en indirecte manier.

"Corruptie is een internationale publieke zonde en blijft niet beperkt tot landen met een laag inkomen," voeren onderzoekers Mehmet Ugur en Nandini Dasgupta aan. "Om een duurzame economische groei te creëren moet er een beleid uitgestippeld worden dat het bestrijden van corruptie stimuleert." Er wordt echter aan toegevoegd dat die maatregelen gekoppeld worden aan een beter bestuur, vooral bij het management van openbare investeringen en bestedingen. Pas dan krijgt de strijd tegen corruptie volgens hen een significante impact op de economische groei.

"Hoewel corruptie praktijken over de hele wereld worden aangetroffen, blijkt er in vele landen een groeiende vastbeslotenheid opgemerkt te kunnen worden om oneerlijke praktijken, die de rijken bevoordelen ten koste van de arme bevolking en de bredere economie in het algemeen, uit te roeien," aldus het webmagazine Science Daily. "De voorbije periode werd onder meer in Brazilië en India geprotesteerd tegen geheime partijfinanciering, het gedogen van illegale praktijken en het uitdelen van voordelen voor bewezen diensten."

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, economische groei |  Facebook |

31-05-11

Rusland ontslaat één derde van politietop

De Russische regering heeft 119 politiechefs ontslagen. Dat is één derde van het totale topkader van de Russische politiediensten. Dat heeft Rashid Nurgaliyev, Russisch minister van binnenlandse zaken, bekend gemaakt. De betrokkenen slaagden volgens de overheid niet in een evaluatietest, een verplicht onderdeel van de lopende Russische politiehervormingen. Een concrete reden voor het ontslag werd niet bekend gemaakt. Evenmin werd aangegeven of tegen de betrokkenen ook een strafrechterlijk onderzoek is opgestart.

"Het is onduidelijk waarom de problemen bij vorige evaluaties niet aan het licht waren gekomen," merkt de Russische krant The Moscow Times op. "Hogere politie-ambtenaren moeten om de vijf jaar een evaluatie passeren. Kandidaten die de graad van generaal willen bereiken, worden bovendien extra gecontroleerd door de Russische Federal Security Service en het interne veiligheidsdepartement van het Russische ministerie van binnenlandse zaken, waarbij nagegaan wordt of de betrokkenen in het verleden bij corruptie zouden zijn betrokken."

Mikhail Pashkin, hoofd van de politievakbond in Moskou, zegt dat de top van het ministerie van binnenlandse zaken op de hoogte moet zijn geweest van de corruptie, maar van die wetenschap wellicht gebruik heeft gemaakt om de betrokkenen onder controle te houden. "Het is immers handig om die individuen in dienst te houden," merkt Pashkin op. "De officieren doen immers gedwee wat hen wordt opgedragen, uit angst dat hun misdrijven anders aan het licht zullen worden gebracht."

De Russische politiemacht telt 1,2 miljoen leden. Door de hervorming moeten er echter 200.000 banen worden geschrapt.

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, politie, rusland |  Facebook |

30-05-11

Chinese sleutelsectoren gevoeligst voor corruptie

Stedelijke bouwprojecten, landelijke infrastructuur, transport en spoorwegprojecten zijn de sectoren van de Chinese economie die het zwaarst getroffen worden door corruptie en andere misdrijven die voortkomen uit machtsmisbruik. Dat heeft Song Hansong, hoofd van de divisie overheidsmisdrijven van het Chinese openbare aanklager, in een gesprek met de krant China Daily gezegd. Corruptie en omkoperij vormen volgens Hansong de meerderheid van de misdrijven die door ambtenaren worden gepleegd.

"De betrokken sectoren vormen belangrijke pijlers van de Chinese economie en de ambtenaren van die ministeries worden dan ook het vaakst met corruptie-pogingen geconfronteerd," voert Song Hansong aan. "Maar ook politie-ambtenaren worden vaak met omkoperij benaderd." Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werden bij grote constructiewerken in totaal 1.923 personen van corruptie in verdenking gesteld. Onder de verdachten bevonden zich 160 hogere ambtenaren. In totaal ging het om 1.583 dossiers.

Volgens China Daily had 94 procent van de dossiers te maken met corruptie, waarbij een totaalbedrag van 270 miljoen yuan was betrokken. Dat komt overeen met een bedrag van 41,5 miljoen dollar. De andere dossiers hadden betrekking tot onvoorzichtigheid of inbreuken tegen de openbare rechten. De corruptie gebeurt volgens Hansong het vaakst bij de aanbesteding en de goedkeuring van procedures en de transfer van gronden. De corruptie gebeurt vaak onder de noemer van commissielonen, aandelen en gratis woongelegenheid.

 

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, corruptie |  Facebook |

25-05-11

Eén vijfde Russische defensiebudget verdwijnt door corruptie

Eén vijfde van het Russische defensiebudget wordt door corrupte militairen en ambtenaren gestolen. Dat heeft Sergei Fridinsky, militair openbaar aanklager, gezegd in een interview met de Russische krant Rossiiskaya Gazeta. Dit jaar heeft Rusland voor landsverdediging een budget van 1,5 triljoen roebel voorzien. Dat komt overeen met een bedrag van 53 miljard dollar. Dat betekent dat er elk jaar meer dan 10 miljard dollar wordt gestolen.

Fridinsky voegt er aan toe dat er elk jaar meer geld wordt gereserveerd voor landsverdediging, maar dat levert volgens hem niet veel successen op. "Er worden gigantische kapitalen gestolen, terwijl de Russische troepen het moeten stellen met onvoldoende kwaliteit aan uitrusting en wapens," stipt Fridinsky aan. De openbaar aanklager merkt op dat onder meer met fictieve contracten wordt gewerkt om de Russische staat te bestelen.

De westerse landen hebben hun budgetten voor landsverdediging teruggeschroefd, maar de Russische eerste minister Vladimir Poetin heeft beloofd om het volgende decennium nagenoeg 20 triljoen roebel te zullen investeren om de verouderde uitrusting van het Russische leger te moderniseren. Poetin zegt dat onder meer onderzeeërs, kernraketten en luchtdefensie-systemen zullen worden aangekocht. De Russische president Dmitry Medvedev heeft herhaaldelijk gewaarschuwd de corrupte defensie-sector te zullen uitkuisen.

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, defensie, rusland |  Facebook |

23-05-11

Russische strijd tegen corruptie vordert bijzonder traag

Rusland boekt slechts trage vorderingen in de strijd tegen corruptie. Dat zegt Michael Harms, voorzitter van de Russo-German Chamber of Commerce, ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het Compliance Initiative. Met dat project, een initiatief van grote Duitse bedrijven in Rusland en ondertekend door een honderdtal ondernemingen, moest het probleem van de corruptie in de Russische economie bestrijden. Vooral Duitse bedrijven nemen aan het initiatief deel. Slechts achttien Russische ondernemingen hebben het charter ondertekend.

"Uit een enquête blijkt dat 63 procent van de ondervraagde bedrijven van mening is dat het initiatief geen enkele impact heeft gehad op de strijd voor eerlijke concurrentie op de Russische markt," merkt de Russische krant The Moscow Times op. "Volgens 29 procent heeft het initiatief er zelfs voor gezorgd dat hun kansen op Russische contracten zijn gekrompen. Michael Harms zegt van oordeel te zijn dat het Compliance Initiave een project op langere termijn zal worden en veel tijd en geduld zal vergen."

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven in het kader van het Compliance Initiative in eerste instantie informatieve evenementen opzetten (62 procent), gevolgd door feedback van werknemers (36 procent) en het opstellen van nieuwe regels om de legaliteit van activiteiten te controleren (33 procent). Jürgen Sauer, president van Mercedes-Benz Russia, zei te hopen dat het initiatief ertoe zal leiden dat Rusland in de nabije toekomst een betere score zal halen op de corruptie-index van Transparency International. Volgens Michael Harms moeten er ook meer initiatieven komen van Russische bedrijven.

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, rusland |  Facebook |

01-05-11

Corruptie grote bedreiging voor klimaatverandering

De strijd tegen de klimaatverandering wordt bedreigd door corruptie. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Transparency International. Daarbij wordt opgemerkt dat er miljarden dollars dreigen geplunderd of verspild te worden, tenzij er strengere maatregelen worden genomen tegen misbruik en verduistering. In het rapport wordt opgemerkt dat de twintig landen die het meest kwetsbaar zouden zijn voor klimaatverandering, tot de meest corrupte naties van de wereld worden gerekend.

"Er zullen volgens het rapport miljarden dollars worden geïnvesteerd in die landen, terwijl die op de schaal van Transparency International over fraudebestrijding allemaal onder een score van 36 procent blijven," aldus de Britse krant The Independent. Bij de geviseerde landen behoren onder meer Bangladesh, Zimbabwe, Egypte en Vietnam. "Het rapport merkt dan ook op dat er strikte controles zullen moeten worden doorgevoerd om de correcte aanwending van hulpgelden te garanderen."

In het rapport wordt geraamd dat de totale investeringen in de strijd tegen klimaatverandering tegen het einde van het decennium wellicht zullen opgelopen zijn tot ongeveer 700 miljard dollar. "Waar dergelijke hoge bedragen worden gehanteerd, moet altijd opgepast worden voor corruptie," merken de onderzoekers op. "Die corruptie kan de impact van legale inspanningen op het gebied van klimaatverandering uithollen." Er wordt daarbij opgemerkt dat de uitstootmarkten al geregeld door corruptie werden getroffen.

Er wordt echter opgemerkt dat geen enkel land gespaard blijft. Daarbij wordt opgemerkt dat Groot-Brittannië er niet in slaagt om op te treden tegen de greenwashing-marketing van bedrijven die consumenten met valse milieuclaims proberen te misleiden. Er wordt aan toegevoegd dat ook de Verenigde Staten er niet in slagen om de invloed van de traditionele energielobby af te bouwen. Die lobby investeerde twee jaar geleden ongeveer 400 miljoen dollar om het beleid te beïnvloeden. Het budget van de duurzame lobby bedroeg 22 miljoen dollar.

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, klimaatverandering |  Facebook |

17-03-11

Nieuw wetsvoorstel legaliseert corruptie Russische bureaucraten

Een nieuw wetsvoorstel om de toewijzing van aanbestedingen voor de Russische overheden te regelen, is niet op gericht om fraude te bestrijden, maar wel om de corruptie te legaliseren. Dat zegt de Russische corruptiebestrijder Alexei Navalny. Ook andere critici stellen dat het voorstellen aan de bureaucraten een grotere beslissingsmacht zou geven over de voorwaarden van de contracten. Er wordt opgemerkt dat fraudeurs daardoor nog meer mogelijkheden zouden krijgen om hun illegale praktijken verder te zetten.

Eerder al had Konstantin Chuichenko, hoofdrevisor van de Russische regering, opgemerkt dat er door corruptie bij aanbestedingen voor de overheden elk jaar 1 triljoen roebel verloren gaat. Dat komt overeen met een bedrag van 35 miljoen dollar, voldoende om de complete organisatie van de Olympische winterspelen, die over drie jaar in het Russische Sochi worden georganiseerd, te financieren. Het bedrag komt ook overeen met de extra financiële middelen die de Russische regering de volgende drie jaar met privatiseringen hoopt op te halen.

Om die praktijken tegen te gaan werd in opdracht van de Russische Higher School of Economics en het Russische ministerie van economische zaken een nieuw wetsvoorstel uitgewerkt. "Dat biedt volgens Navalny aan bureaucraten de macht om zelf de voorwaarden voor aanbestedingen op te leggen, zodat ze een selectief aantal toeleveranciers kunnen bevoordelen, in ruil voor financiële tegemoetkomingen," aldus de krant The Moscow Times. Het wetsvoorstel in inmiddels geblokkeerd door de Russische Federal Anti-Monopoly Service geblokkeerd.

Eén van de grootste corruptie-gevallen kwam twee jaar geleden aan het licht, toen het Russische ministerie van binnenlandse zaken een suite uit puur goud wou bestellen voor één van zijn gastenhuizen. Met de bestelling was een bedrag van 24 miljoen roebel gemoeid. Het ministerie verdedigde zich met te stellen dat het order noodzakelijk was om het comfort van bezoekende politici te garanderen. Anderzijds bleek het ministerie van financiën een onderhandelingstafel met bijhorende tafels besteld te hebben voor een bedrag van 2,5 miljoen roebel.

Ook het ministerie van gezondheid en sociale ontwikkeling had een contract met een waarde van 55 miljoen roebel uitgeschreven voor de ontwikkeling van een sociale netwerksite voor artsen. Er werd echter geëist dat het project in twee weken zou worden afgerond. Analisten stelden dat het contract alleen kon worden ingevuld door een insider die al aan het project aan het werken was.

18:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bureaucratie, corruptie, rusland |  Facebook |

12-01-11

Rusland nog niet ver genoeg in strijd tegen corruptie

Rusland dreigt met internationale afkeuring te maken te krijgen indien het land er niet in slaagt om zijn toezeggingen tegenover de Group of States Against Corruption (Greco) van de Raad van Europa na te komen. Uit een rapport blijkt dat Rusland slechts één derde van de zesentwintig Greco-aanbevelingen heeft gerealiseerd. Het gaat daarbij onder meer om het uitwerken van een strategie tegen corruptie, een verbetering van de rekrutering van openbare aanklagers, ethische opleidingen en het uitwerken van een gedragscode voor de belastingsautoriteiten. Op het gebied van de criminalisering van corruptie en een effectieve bestraffing van inbreuken werd volgens het Greco-rapport echter geen enkele vordering geboekt.

Een aantal aanbevelingen werden gedeeltelijk ingevuld. Yelena Panfilova, hoofd van de Russische divisie van Transparency International, geeft wel toe dat het gebrekkige optreden tegen corruptie niet zal leiden tot een conflict tussen Rusland en Europa, maar het zou volgens haar wel kunnen leiden tot een internationale schaamte indien het land tegenover de Raad van Europa zou moeten verduidelijken waarom de aanbevelingen niet werden opgevolgd. "Dat zou bij een grote natie zoals Rusland bijzonder pijnlijk kunnen overkomen," merkt Panfilova op tegenover de Russische krant The Moscow Times. Greco heeft al duidelijk gemaakt dat Rusland alle aanbevelingen in hun geheel moeten doorvoeren.

"We verwachten dat er binnen een tijdsbestek van achttien maanden verdere vorderingen worden gemeld," aldus Bjorn Janson, ondersecretaris van Greco. "Rusland is een lid van Greco en is verplicht om te melden op welke manier de aanbevelingen worden geïmplementeerd, maar Greco gaat de Russische overheid niet zeggen welke concrete maatregelen er moeten worden genomen." Landen die weigeren om de aanbevelingen door te voeren, kunnen in theorie worden uitgesloten. Alexei Volkov, hoofd van de Russische parlementscommissie tegen corruptie, stelt dat het land samenwerkt met internationale organisaties om corruptie te bestrijden. Hij stelt dat op dit ogenblik onderzocht wordt welke maatregelen het meest effect zouden hebben in Rusland.

18:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, greco, rusland |  Facebook |

16-12-10

Schots bedrijf verontschuldigt zich voor samenwerking met Saddam

Het Schotse engineeringbedrijf Weir Group heeft zich officieel verontschuldigd voor zijn samenwerking met het regime van de Iraakse dictator Saddam Hussein tien jaar geleden. Met die samenwerking overtrad het bedrijf een embargo van de Verenigde Naties. Weir Group gaf toe destijds steekpenningen betaald te hebben aan de Iraakse regering om een aantal lucratieve contracten binnen te kunnen halen. Het Schotse bedrijf kreeg een boete opgelegd van 3 miljoen pond. Ook wordt er beslag gelegd op een bedrag van 13,9 miljoen pond, afkomstig van de inkomsten uit de Iraakse projecten. De rechter was van oordeel dat Weir Group inbreuken heeft gepleegd tegenover het programma Oil for Food, dat bedoeld was om de Iraakse bevolking te helpen.

De Verenigde Naties hadden Oil for Food ingevoerd om de export van Iraakse olie toe te laten, op voorwaarde dat het geld gebruikt werd voor voeding, geneesmiddelen en andere humanitaire behoeftes. Weir Group zou echter aan de Iraakse regering een bedrag van 3,1 miljoen pond hebben betaald om contracten voor een waarde van ongeveer 35 miljoen pond toegewezen te krijgen. Een tussenpersoon had een commissieloon van 1,4 miljoen pond ontvangen voor zijn diensten. Weir Group verontschuldigde zich voor de rechtbank in Glasgow officieel voor zijn praktijken. De rechter stelde echter dat het bedrijf een substantiële financiële straf moest opgelegd krijgen voor het breken van het embargo en om toekomstige inbreuken te ontraden.

De rechter stelde wel een aantal verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen. In de eerste plaats verwees hij naar het feit dat Weir Group erkende dat de illegale winsten van bijna 14 miljoen pond moesten worden terugbetaald. Bovendien gaf de rechter aan rekening te houden met het berouw dat de huidige raad van bestuur van het bedrijf heeft betoond omdat de leiding het vertrouwen van de onderneming, aandeelhouders en de bevolking hebben beschaamd. Indien Weir Group niet schuldig had gepleit, zou de rechter naar eigen zeggen een boete van 4,5 miljoen pond hebben opgelegd. Een woordvoerder van het bedrijf zei na afloop van het proces dat het bedrijf sinds de periode van de inbreuken een hele transformatie heeft ondergaan.

Cricketsport denkt aan inzet leugendetector tegen corruptie

De cricketwereld denkt aan het invoeren van leugendetectoren om corruptie te bestrijden. Dat heeft het World Cricket Committee van de Marylebone Cricket Club, waarin een aantal beroemde ex-spelers zoals Steve Waugh en Courtney Walsh zetelen, beslist. Het voorstel zal in februari aan het regelgevend comité van de Marylebone Cricket Club worden voorgelegd. Daarna zullen de aanbevelingen verder worden doorgespeeld aan de International Cricket Council, die een definitieve goedkeuring zou moeten geven. In het voorspel wordt ook gepleit voor een legalisering en regularisering van de gokmarkten in India, het opnemen van corruptie-clausules in spelerscontracten en het weren van besmette spelers.

"De nieuwe voorstellen moeten de reglementen van het cricket aanpassen, zodat corruptie in de toekomst vermeden kan worden," voert het World Cricket Committee aan. De maatregelen zijn een gevolg van het uitbreken van een schandaal waarbij de Pakistaanse spelers Salman Butt, Mohammad Amir en Mohammad Asif zijn betrokken. Het trio werd op verdenking van corruptie in september van dit jaar door de International Cricket Council voorlopig geschorst. De spelers worden ervan gedacht om een aantal wedstrijden beïnvloed te hebben met bedrieglijke acties, zoals het bewust maken van fouten. De Marylebone Cricket Club zegt bezorgd te zijn over de omvang van de corruptie en de schade die wordt toegebracht aan de integriteit.

"Ik ben het beu om steeds maar gevraagd te worden wat ik van het schandaal weet," merkt Steve Waugh op tegenover de Britse krant The Daily Mirror. "Met een leugendetector kunnen spelers bewijzen dat ze eerlijk zijn. Uiteraard kan een leugendetector niet worden verplicht, maar het is wel voor spelers een kans om duidelijk te maken dat ze niets hebben misdaan. Er is geen verplichting, maar dan zouden er uiteraard verdenkingen rijzen. Waarom zou iemand immers een leugentest weigeren wanneer hij niets te verbergen heeft." Het World Cricket Committee heeft geen officiële macht, maar heeft wel een grote invloed in de cricketwereld. Ook in het verleden werden aanbevelingen van het World Cricket Committee vaak aangenomen.

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, cricket |  Facebook |

10-12-10

Rusland staat op gebied corruptie tussen ontwikkelingslanden

Een meerderheid van de Russische bevolking is uiteindelijk overtuigd geraakt dat corruptie in hun land een groot probleem vormt. Dat zegt de Russische divisie van de organisatie Transparency International. Uit de cijfers van de organisatie blijkt dat 52 procent van de Russen zegt bereid te zijn om misbruiken te rapporteren. Yelena Panfilova, hoofd van de Russische divisie van Transparency International, zegt echter dat de ontevredenheid bij de Russische bevolking nog altijd in actie moet worden vertaald. Panfilova zegt niet overtuigd te zijn dat de Russische bevolking het daadwerkelijk zou aandurven om fraude te melden. Slechts 7 procent van de slachtoffers heeft immers tegen de corruptie opgetreden.

Er wordt aan toegevoegd dat 26 procent van de Russen aangeeft steekpenningen te moeten betalen. Daarmee staat Rusland op hetzelfde niveau als Wit-Rusland, Thailand, Turkije en Papoea-Nieuw Guinea. "Ook de Russische president Dmitry Medvedev, die van de strijd tegen corruptie één van de prioriteiten van zijn beleid heeft gemaakt, erkende onlangs nog dat corruptie een belangrijk probleem blijft in Rusland," aldus de Russische krant The Moscow Times. "Hij stelde voor om fraudeurs een boete op te leggen die honderd keer hoger lag dan de steekpenningen die ze hadden opgestreken." Er wordt aan toegevoegd dat de corruptie in de gezondheidszorg, onderwijs, landverdeling en juridische zaken dit jaar nog is gestegen.

Die stijgingen werden volgens Transparency International wel gedeeltelijk gecompenseerd door een afname van de corruptie bij de overheidsregulatoren, politiediensten en nutsmaatschappijen. Uit het onderzoek blijkt ook dat 48 procent van de Russische bevolking er niet van overtuigd is dat de strijd van president Medvedev tegen corruptie effectief werkt. Volgens 24 procent wordt er daarentegen wel vooruitgang geboekt. Er wordt opgemerkt dat Rusland in de rangschikking van Transparency International tussen ontwikkelingslanden staat. Er wordt aan toegevoegd dat Roemenië en Hongarije de enige lidstaten van de Europese Unie zijn waar meer dan 20 procent van de bevolking aangeeft steekpenningen te moeten betalen.

30-11-10

Rusland arresteert corrupte ambtenaren

In Rusland zijn aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen een groep ambtenaren die ervan verdacht worden steekpenningen geëist te hebben van een aantal bedrijven die in aanmerking kwamen voor overheidscontracten. Dat heeft een woordvoerder van het Russische openbare ministerie bekend gemaakt. De betrokkenen hadden onder meer Toshiba en andere producenten van medische apparatuur onder druk gezet om commissielonen te betalen in ruil voor een goedkeuring van hun aanbestedingen. Volgens het Russische ministerie van binnenlandse zaken hadden de ambtenaren een betaling van 1 miljoen dollar geëist om te vermijden dat de bedrijven op een zwarte lijst zouden worden geplaatst.

Uit een officieel bericht van het Russische ministerie van binnenlandse zaken blijkt dat ook verscheidene Russische vertegenwoordigers van internationale producenten van medische apparatuur door de groep corrupte ambtenaren zouden zijn benaderd. De Russische president Dmitry Medvedev had in augustus nog kritiek geuit op het bevoorradingssysteem van de Russische overheid, dat volgens hem open stond voor misbruik. Hij verwees daarbij onder meer naar het feit dat apparaten voor medische beeldvorming aan ziekenhuizen werden verkocht tegen prijzen die drie keer zo hoog laten dan de gehanteerde prijsniveaus. Dergelijke inefficiënties zouden de Russische overheid ongeveer 1 triljoen roebel per jaar kosten. Dat komt overeen met een bedrag van 32 miljard dollar.

Sergey Belyakov, hoofd investeringsbeleid bij het Russische ministerie van economie, had eerder al gewaarschuwd dat buitenlandse investeerders afgeschrikt zouden kunnen worden door de omkoop-praktijken. Hij weeg erop dat vele investeerders corruptie als het belangrijkste probleem in Rusland bestempelen. Belyakov voegde er aan toe dat er de voorbije twee tot drie jaar ook geen enkele degelijke poging is ondernomen om de corruptie tegen te gaan. In de eerste negen maanden van dit jaar ontdekte de Russische politie 35.000 gevallen van corruptie, waarbij onder meer vier vice-gouverneurs en vijf regionale ministers waren betrokken. De corruptie zou dit jaar 17,5 procent hoger liggen dan vorig jaar.

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, rusland |  Facebook |

21-11-10

Russische regering weigert onderzoek inkomen parlementsleden

De Russische regering heeft geweigerd om een onderzoek te openen naar de gecontesteerde inkomensdeclaraties van een aantal parlementsleden. Volgens de Russische regering kunnen parlementairen niet vervolgd worden aangezien ze in het presidentiële decreet rond anti-corruptie niet specifiek als ambtenaar zijn vermeld. Sergei Mitrokhin, leider van de oppositiepartij Yabloko, die eerder dit najaar de regering had gevraagd een onderzoek te openen, heeft zware kritiek op het afwijzen van zijn verzoek. Volgens Mitrokhin heeft de Russische regering naar artificiële uitvluchten gezocht om een onderzoek te kunnen afwijzen.

"Het afwijzen van het verzoek toont volgens Mitrokhin duidelijk aan dat de Russische regering zich heel ongemakkelijk voelt met de situatie," aldus de Russische krant The Moscow Times. "Hij voegde er aan toe dat de Russische regering zijn verzoek heeft verwezen naar de belastingdienst en naar het ethisch comité van de Duma, het Russische parlement." Bij het begin van de herfst hadden Mitrokhin en het Russische filiaal van de organisatie Transparency International bij Sergei Naryshkin, stafchef van de Russische regering, een aanvraag gedaan om de inkomensdeclaraties van Duma-voorzitter Boris Gryzlov van United Russia, liberaal-democraat Ashot Yegiazaryan en communist Sergei Levchenko te onderzoeken.

Begin oktober werd een bijkomend verzoek ingediend, waarbij Naryshkin ook gevraagd werd om de declaraties van vier andere parlementairen van United Russia, de partij van premier Vladimir Poetin, te onderzoeken. Daarbij werd opgemerkt dat de opgegeven activa van de gecontesteerde parlementsleden niet in overeenstemming waren te brengen met hun bescheiden jaarinkomen. De Russische president Dmitry Medvedev had in de lente van vorig jaar alle topambtenaren opgelegd om hun inkomen te declareren. Vorige herfst werd bepaald dat op vraag van politieke partijen en niet-gouvernementele organisaties een onderzoek naar die declaraties kon worden geopend.

22:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, duma, parlement, rusland |  Facebook |