15-04-17

Sterk verband tussen corruptie en populistisch succes

Er kan een sterke correlatie worden opgetekend tussen corruptie en het electorale succes van populistische partijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Göteborg in Zweden, op basis van interviews met 85.000 burgers in vierentwintig Europese landen. Opgemerkt wordt dat een beperkt vertrouwen in de publieke instellingen voor de bevolking één van de belangrijkste motivaties vormen om voor populistische kandidaten te kiezen. Burgers die dagelijks met corruptie worden geconfronteerd, beschouwen populistische partijen volgens de onderzoekers immers als een politiek alternatief dat deze problemen blijkbaar ernstig neemt.

“De kwaliteit van de maatschappelijke instellingen beïnvloedt niet alleen de kwaliteit van de services waarop de bevolking kan rekenen, maar bepaalt ook welke partijen de politieke macht zullen krijgen,” merkt onderzoeksleider Mattias Agerberg, politiek wetenschapper aan de Universiteit Göteborg. “Publieke diensten zoals politie, gezondheidszorg of onderwijs vormen vaak het belangrijkste contact tussen de overheid en de bevolking. De kwaliteit van deze diensten is dan ook cruciaal voor het vertrouwen van de bevolking in de openbare instellingen en de democratie in het algemeen. Een zwak vertrouwen in de publieke instellingen is vaak één van de meest duidelijke eigenschappen van volgelingen van populistische stromingen.”

“Corruptie is een belangrijke gemeenschappelijk kenmerk van maatschappijen met slecht functionerende instellingen,” betoogt Agerberg. “Corruptie heeft een sterke negatieve impact op de algemene levenskwaliteit van de bevolking. Onder meer zullen in een corrupte maatschappij mogelijk steekpenningen moeten worden betaald voor toegang tot een degelijke gezondheidszorg of superieure schoolresultaten. Uit het onderzoek is gebleken dat een sterk verband kan worden gelegd tussen het niveau van corruptie en de steun die populistisch partijen bij de bevolking genieten. Populisten zijn dan ook meestal bijzonder uitgesproken over politieke corruptie. Dat gedrag behoort bij hun retoriek van het anti-establishment.”

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, populisme |  Facebook |

26-01-17

Corruptie is vaak het gevolg van een plotse opportuniteit

Corruptie heeft meestal meer te maken met een plotse opportuniteit dan met een geleidelijk proces. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De onderzoekers zeggen vastgesteld dat corruptie meestal niet geleidelijk rijpt, maar soms abrupt, spontaan en onverwacht opduikt. Vooral wanneer beslissingen in een snelle opeenvolging moeten worden genomen, moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat vaker van een enkelvoudige gouden opportuniteit gebruik worden gemaakt in plaats van herhaaldelijk bij corruptie betrokken te worden.

“De resultaten van de studie zijn verrassend, want een geleidelijk proces lijkt intuïtief en theoretisch het meest aanvaardbaar en gelinkt te kunnen worden aan erkende psychologische processen van sociaal disengagement en verschuivende sociale normen,” zegt onderzoeksleider Nils Köbis, organisatiepsycholoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Algemeen wordt immers aangenomen dat onethisch gedrag meestal op een bescheiden niveau begint, maar geleidelijk evolueert naar grotere inbreuken. Daardoor kan de dader zichzelf immers nog altijd blijven voorhouden in wezen een plichtsbewust en moreel hoogstaand persoon te zijn.”

Vaak moet volgens de onderzoekers echter worden vastgesteld dat er niet over een geleidelijk proces kan worden gesproken, maar moet worden gewezen op de aanwezigheid van een gouden opportuniteit, die de dader heeft aangezet regels en afspraken naast zich neer te leggen. De resultaten kunnen volgens de onderzoekers belangrijke consequenties hebben voor het beleid. “Corruptie heeft immers zware negatieve gevolgen voor de samenleving,” benadrukt Nils Köbis. “Dit onderzoek heeft echter aangetoond dat specifieke elementen tot een groter risico op corruptie aanleiding kunnen geven. Mogelijk kunnen dergelijke situaties door de implementering van preventieve maatregelen worden vermeden.

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie |  Facebook |

13-10-16

Amerikanen vrezen corruptie meer dan terrorisme

De bevolking van de Verenigde Staten heeft meer angst voor corruptie bij de regering dan voor terroristische aanvallen op hun land. Dat blijkt uit een onderzoek van de Chapman University bij vijftienhonderd Amerikaanse burgers. Corruptie door de regering werd door 60,6 procent van de ondervraagden als een grote bezorgdheid genoemd. Terroristische aanvallen op de Verenigde Staten halen een score van 41 procent, gevolgd door een gebrek aan geld voor de toekomst (39,9 procent), persoonlijk een terreurslachtoffer te worden (38,5 procent) en een grotere wapencontrole (38,5 procent). Corruptie door de regering stond ook vorig jaar op de eerste plaats. Wapencontrole is nieuw in de ranglijst.

De top tien van de angsten van de Amerikaanse bevolking bestaat verder uit de dood van geliefden (38,1 procent), een economische of financiële instorting (37,5 procent), identiteitsdiefstal (37,1 procent), een zware ziekte van geliefden (35,9 procent) en de openbare gezondheid (35,5 procent). Onderzoeksleider Christopher Bader, professor sociologie aan de Chapman University, benadrukt dat een duidelijke verschuiving in de angsten van de Amerikaanse bevolking kan worden opgemerkt. “Vorig jaar werd vooral gewag gemaakt van economie en privacy, maar dit jaar wordt meer gekeken naar gezondheid en financiële bedreigingen,” zegt Bader.

“Mensen vrezen vooral dingen die ze niet kunnen controleren en dat wordt ook dit jaar in de resultaten bevestigd,” zegt professor Bader nog. “Verder kon worden vastgesteld dat de Amerikaanse bevolking ook heel vatbaar is voor samenzweringstheorieën. Meer dan de helft van de Amerikanen geloven dat hun regering informatie verzwijgt over de aanslag van nine-eleven en de moord op John Kennedy. Bovendien is 40 procent ervan overtuigd dat de overheid informatie verzwijgt over buitenaardse wezens en de klimaatverandering. Eén op drie gelooft dat niet alles wordt verteld over de oorsprong van het aids-virus. Vooral werkende katholieke republikeinen met een lagere opleiding en inkomen gelooft in samenzweringen.”

Lees Verder

18:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie |  Facebook |

28-05-14

Tussenpersonen vormen een stimulans voor corruptie

Tussenpersonen leiden tot een groter risico op corruptie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad Carlos in Madrid, de Florida State University en de Methodist University in Texas naar de interacties tussen ambtenaren en burgers. De onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld hebben dat in nagenoeg alle corruptie-gevallen de aanwezigheid van een tussenpersoon diende te worden geregistreerd. De resultaten van de studie zouden volgens de wetenschappers kunnen gebruikt worden om een gericht beleid uit te stippelen voor de inzet van tussenpersonen in onder meer de verdeling van goederen of openbare diensten.

"Zelfs de loutere aanwezigheid van een tussenpersoon, zonder actieve betrokkenheid in de overeenkomst, blijkt het risico op corruptie te verhogen," zeggen de onderzoekers, die probeerden te achterhalen op welke manier burgers zouden proberen een ambtenaar om te kopen om een betere toegang te krijgen tot belangrijke gezondheidszorg. Vastgesteld werd dat bij de inschakeling van een tussenpersoon meer corruptie werd opgetekend dan bij rechtstreekste contacten tussen de burger en de ambtenaar. Het fenomeen kan volgens de wetenschappers mogelijk worden verklaard door het feit dat de aanwezigheid van een tussenpersoon het gevoel van de persoonlijke verantwoordelijkheid zou uithollen.

“Door de tussenpersoon wordt de verantwoordelijkheid over de corruptie over meerdere personen verdeeld,” merkt onderzoeker Mikhail Drugov, professor economie aan de Universidad Carlos, op. “Die verdeling zorgt ervoor dat zowel de ambtenaar als de burger hun wangedrag minder zwaar inschatten. Zelfs in landen met een hoog corruptieniveau, is er doorgaans nog altijd een ethiek aanwezig die de meeste burgers zal beletten om aan corruptie praktijken mee te werken. Wanneer echter een tussenpersoon wordt ingeschakeld, lijken die ethische beginselen echter meer op de achtergrond geschoven te worden.”

“De resultaten van de studie kunnen een leidraad helpen bieden voor een regelgeving voor het inschakelen van tussenpersonen,” geeft professor Drugov aan. “Mogelijk zou moeten overwogen worden om in een aantal situaties het gebruik van tussenpersonen te verbieden. Vooraleer dergelijke maatregelen worden doorgevoerd, moet het fenomeen echter nog verder worden ontleed. Onder meer zou daarbij bekeken moeten worden of het nut van het systeem van tussenpersonen zou kunnen opwegen tegen een toenemend risico op corruptie. Er moet immers ook rekening mee gehouden worden dat een eerlijke tussenpersoon een positieve invloed heeft op de uiteindelijke uitkomst.”

Lees Verder

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tussenpersoon, corruptie |  Facebook |

25-02-14

Internationale bedrijven moeten meer doen dan corruptie bestrijden

Wereldwijd maatschappelijk verantwoord ondernemen moet verder gaan dan het bestrijden van corruptie. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Michigan. Opgemerkt wordt dat de strijd tegen corruptie en de promotie van mensenrechten moeten worden benaderd als geconnecteerde en complementaire verplichtingen in de landen waarin de bedrijven actief zijn. De wetenschappers merken op dat veel bedrijven er zich tevreden mee stellen geen steekpenningen te hebben betaald, maar moeten volgens de onderzoekers een stap verder gaan en zorgen dat ook de omstandigheden rond kinderarbeid en milieuproblemen worden aangepakt.

Lees Verder

10:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie |  Facebook |

02-01-14

Corruptie kan niet aan culturele factoren worden geweten

Culturele factoren kunnen geen verklaring geven voor corruptie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Swinburne University bij nagenoeg negenhonderd managers in Polen, Tsjechië, Hongarije en Slovakije. De Australische onderzoekers stelden daarbij naar eigen zeggen vast dat een grote meerderheid van de ondervraagde managers een duidelijk onderscheid kon maken tussen goed en slecht. Dat resultaat geeft volgens de wetenschappers aan dat grote ethische problemen, zoals verantwoord ondernemen, corruptie en transparantie in de zakelijke omgeving niet worden bepaald door de leiderschapscultuur.

“Vaak wordt opgeworpen dat een politieke en economische transformatie van een land aanleiding geven tot een grotere corruptie in het bedrijfsleven en de overheid,” merkt onderzoeksleider Aron Perenyi, docent internationaal beleid aan de Swinburne University, op. “Landen zoals Polen, Tsjechië, Hongarije en Slovakije, die de voorbije decennia door het uiteenvallen van het communistische Sovjet-blok een dramatische verschuiving in hun politieke en economische systeem hebben gekend, laten relatief slechte scores optekenen op het gebied van corruptie en een gebrek aan ethiek, wat aanleiding gaf tot suggesties dat er veranderingen in de lokale leiderschapscultuur dienden doorgevoerd te worden.”

“Uit het onderzoek is echter gebleken dat cultuur niet aan de basis van corruptie ligt en dat verandering ook niet de oplossing is,” geeft professor Perenyi aan. “Uit de studie is gebleken dat managers in de betrokken landen een goed onderscheid tussen goed en slecht kunnen maken. Daaruit kan worden afgeleid dat ethische problemen zoals verantwoord beleid, corruptie en transparantie in het bedrijfsleven van deze landen niet worden bepaald door de leiderschapscultuur. Verder onderzoek moet echter uitzoeken waar de oorzaak van de problemen liggen. Mogelijk heeft het fenomeen te maken met zwakke instellingen en een gebrekkig legaal kader.”

“De resultaten van de studie zouden lessen kunnen bieden voor andere naties die eveneens belangrijke transformaties ondergaan en voor de opkomende economieën in Afrika en Azië,” zegt professor Perenyi nog.

Lees Verder

12:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie |  Facebook |

13-09-13

Corruptie bij vrouwen afhankelijk van maatschappelijke ethiek

In het algemeen wordt aangenomen dat vrouwen minder geneigd zijn tot corruptie. Dat geldt in werkelijkheid echter enkel in een omgeving waar corruptie wordt gestigmatiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University. De relatie tussen geslacht en corruptie hangt volgens de Amerikaanse onderzoekers dan ook duidelijk af van de ruimere context. In landen met sterke democratische beginselen zullen vrouwen volgens de wetenschappers minder bij corruptie worden betrokken dan mannen, maar wanneer die ethische basis niet aanwezig is, zou er tussen de twee geslachten geen verschil meer kunnen worden opgemerkt.

“Resultaten van eerder onderzoek laten uitschijnen dat een grotere vrouwelijke participatie aan het politiek beleid een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren tot het terugdringen van de corruptieniveaus,” merkt onderzoeksleider Justin Esarey, professor politieke wetenschappen aan de Rice University, op. “De relatie tussen geslacht en corruptie is in werkelijkheid echter afhankelijk van de bredere context. In autocratische regimes blijkt die grotere vrouwelijke aanwezigheid immers geen impact te hebben op de corruptie. In die landen zijn vrouwen wellicht meer geneigd om zich te schikken in de status-quo dan het systeem aan te vallen.”

“Naties met een groter corruptieniveau zijn meestal ook minder democratisch,” aldus nog Esarey. “In autocratieën vormen omkoperij, favoritisme en persoonlijke loyaliteit vaak een onderdeel van het normale politieke beleid en worden ook minder als corruptie bestempeld. Veel vrouwen lijken zich gebonden te voelen door de politieke normen van hun maatschappij. Dat geldt ook wanneer ze deel uitmaken van het beleid. Het rekruteren van meer vrouwen voor het politieke beleid lijkt in het algemeen dan ook weinig te zullen bijdragen tot het reduceren van de corruptie. Alleen wanneer de maatschappij corruptie veroordeelt, zullen vrouwen zich sterker tegen onethische praktijken verzetten dan mannen.” (MH)

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, vrouw |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende