16-02-17

Werkvloer lijdt onder discriminerende manager

Een vooringenomen manager dreigt ook de prestaties op de werkvloer negatief te beïnvloeden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University op basis van een studie bij een Franse winkelketen. Eerder was al aangetoond dat een vooringenomenheid binnen de onderneming een invloed kan hebben op het aantrekken van talent, maar de gevolgen reiken volgens de onderzoekers nog veel verder dan op het eerste gezicht vaak wordt gedacht. Daarbij wordt opgemerkt dat werknemers uit minderheidsgroepen op verschillende parameters minder goede prestaties laten optekenen wanneer ze onder een vooringenomen manager dienen te werken.

Onder meer kon worden vastgesteld dat de scores van de werknemers op onder meer absenteïsme, snelheid van klantenservices en verwerkte volumes varieerden naarmate ze geconfronteerd werden met een vooringenomen baas of een objectieve manager. Het verschil in prestatie kan volgens onderzoeksleider Amanda Pallais, professor politieke economie aan de Harvard University, bijzonder groot worden. Onder een vooringenomen manager werd een gemiddeld prestatieniveau van 53 procent opgetekend, maar onder een objectieve verantwoordelijke liep dat cijfer al snel op tot 79 procent. Andere werknemers lieten onder de verschillende manager-types daarentegen dezelfde scores optekenen.

Het probleem ondermijnt niet alleen de prestatie van de onderneming, maar heeft ook een negatieve impact op de verdiensten van de werknemers. Onder meer bleek men onder een vooringenomen manager ook minder bereid tot overuren, waardoor de inkomsten dalen. Gewag wordt gemaakt van een verlies van 2,5 procent van het inkomen. “De terugval in de prestatie kan bovendien een zelfvervullende profetie worden,” waarschuwt professor Pallais. “Vooringenomen managers veronderstellen immers dat minderheden slechter presteren dan hun collega’s. Wanneer die vooringenomenheid de prestaties van de geviseerde medewerkers negatief beïnvloedt, ziet de manager zijn visie bevestigd.”

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie |  Facebook |

04-02-17

Discriminatie op werkvloer blijft hardnekkig probleem

Ondanks alle wettelijke maatregelen, moet worden vastgesteld dat discriminatie van vrouwen op de werkvloer een hardnekkig fenomeen blijft. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Management Institute bij nagenoeg negenhonderd managers in Groot-Brittannië. Daarbij moest immers vastgesteld worden dat 81 procent van de respondenten erkent het voorbije half jaar van genderdiscriminatie getuige te zijn geweest. Daarbij verwijst 50 procent naar discriminatie bij rekrutering en promotie, terwijl 42 procent gewag maakt van ongelijkheden in lonen en beloningen. Vrouwelijke managers merkten wel meer discriminatie op dan hun mannelijke collega’s.

Tevens bleek dat 69 procent getuigt dat vrouwen het vaak moeilijk hebben om tijdens vergaderingen hun stem te laten horen. Bij vrouwelijke managers stijgt dat cijfer echter tot 83 procent, tegenover slechts 62 procent voor hun mannelijke collega’s. Anderzijds zegt 23 procent van de mannelijke managers de voorbije twaalf maanden een vrouwelijke werknemer te hebben gesponsord, terwijl 84 procent een vrouw voor promotie zou hebben voorgedragen en 69 procent als een mentor voor vrouwelijke medewerker was opgetreden. Verder erkende 81 procent van de managers getuige te zijn geweest van ongepaste opmerkingen, zoals commentaren met een seksuele ondergrond, vaak onder het grond van werkvloer-humor.

“Er zijn nochtans duidelijke motieven om gendergelijkheid in het bedrijfsleven te realiseren,” aldus Ann Francke, chief executive van het Chartered Management Institute (CMI). “Het bereiken van een genderevenwicht is essentieel om de nationale productiviteit te versterken. Daarom moeten managers zich op alle niveaus inspannen om discriminerend gedrag tegenover vrouwen te elimineren en gelijkheid op hun werkvloer aanmoedigen. Managers hebben veel mogelijkheden om in te grijpen. Dat kan met bijzondere initiatieven, zoals sponsoring en mentorship, maar ook tijdens de dagelijkse werkdag, zoals het verbieden van neerbuigende of seksistische opmerkingen en zorgen dat ook vrouwen tijdens meetings worden gehoord.”

Lees Verder

20:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie |  Facebook |

01-04-16

Een bijbelse naam garandeert een rijker en langer leven

Een bijbelse naam garandeert een rijker en langer leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University op basis van drie miljoen overlijdensaktes tussen het begin van de negentiende eeuw en het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw. De studie - uitgevoerd in de Amerikaanse staten Alabama, Illinois, Missouri en North Carolina - gaf aan dat zwarte mannen met traditionele namen zoals Elijah en Moses gemiddeld één jaar langer leefden dan generatiegenoten met andere namen. Eerdere studies hadden ook al uitgewezen dat moderne zwarte namen, zoals Jamal en Lakisha, geregeld tot discriminatie aanleiding gaven.

“Een traditionele naam kan voor een zwarte Amerikaan belangrijke voordelen bieden,” zegt onderzoeksleider Lisa Cook, professor economie aan de Michigan State University. “Eén extra jaar in een leven is bijzonder significant.” Professor Cook wijst erop dat vele traditionele namen afkomstig zijn uit de bijbel en dus mogelijk een hogere status oproepen, waardoor ze ook in de academische omgeving en een aantal andere activiteiten aan hogere verwachtingen zouden moeten voldoen en ook in de familie, de kerk en de gemeenschap sterkere banden kenden. Deze sterkere sociale netwerken zouden kunnen helpen negatieve elementen in het leven efficiënter op te vangen.

“Het onderwijzend personeel stelde wellicht grotere verwachtingen in leerlingen met een traditionele naam,” geeft Lisa Cook aan. “Daardoor kregen deze jongeren een status die hen anders niet te beurt zou zijn gevallen. Daarentegen bleek uit eerdere studies dat moderne namen zoals Tremayne of Tanisha een negatieve impact hebben op tewerkstellingskansen en academische ondersteuning, zoals de subsidiëring van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Wanneer mensen met een ongebruikelijke naam worden geconfronteerd, wordt een scherm opgetrokken en wordt een vermoeden van ongeschiktheid of onbetrouwbaarheid gecreëered.”

Lees Verder

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie, naam |  Facebook |

15-07-14

Kleine onderneming minst vaak toneel van discriminatie

Kleine bedrijven hebben organisatorisch minder met discriminatie af te rekenen dan grotere concerns. Dat is de conclusie van het juristenkantoor Doyle Clayton en consulent Censuswide Research bij duizend Britse werknemers in een brede waaier van sectoren. In de kleinste bedrijven, met minder dan tien werknemers, blijkt 97 procent nooit discriminatie op het gebied van hun geslacht ervaren te hebben. Bovendien zegt 96 procent ook dat de leeftijd nooit een probleem is geweest.

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie |  Facebook |

14-07-14

Moeilijke economische omstandigheden versterken etnische stereotypes

Wanneer de economie aan kracht verlies, worden de stereotiepe kenmerken van etnische groepen meer uitgesproken naar voor gebracht. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers van de New York University. Volgens de wetenschappers suggereren de bevindingen dat de economische dalperiodes tot een grotere etnische discriminatie zouden kunnen leiden. De resultaten van de studie wijzen er volgens de wetenschappers op dat schaarste de bevolking aanzet om het ras van een andere persoon op een andere manier te bekijken. Deze veranderende perceptie kan volgens de onderzoekers bijdragen tot een grotere ongelijkheid.

“Wanneer de economie een negatieve tendens kent, blijkt aan Afro-Amerikanen een zwartere huidskleur toegewezen te worden,” stipt onderzoeksleider David Amodio, professor psychologie aan de New York University, aan. “Ook een aantal andere stereotypes over Afro-Amerikanen worden extra benadrukt. De resultaten laten uitschijnen dat economische problemen raciale discriminatie stimuleert.” Amodio benadrukt dat eerder onderzoek al heeft uitgewezen dat het socio-economische onevenwicht tussen blanke Amerikanen en raciale minderheden onder economische schaarste gevoelig toeneemt. Schaarsheid blijkt ook een impact te hebben op de visuele percepties op leden van het andere ras.”

“Deze tendenzen kunnen bijdragen tot grotere onevenwichten in de maatschappij,” geeft professor Amodio nog aan. “De resultaten van het onderzoek zorgen voor een extra uitdaging in de strijd tegen discriminatie. De mens gaat er vanuit dat zijn visuele perceptie een accurate weerspiegeling van de wereld vertegenwoordigt. Indien die perceptie door economische factoren wordt verschoven, zal het individu het mogelijke vooroordeel zelfs niet beseffen.” Respondenten met een groter geloof in de competitie tussen blanken en zwarten bleken het snelst geneigd te zijn om gemengde rassen bij de Afro-Amerikaanse bevolkingsgroepen te rekenen.

Ook bleek dat een groter geloof in een concurrentiestrijd tussen blanken en zwarter sneller geneigd waren om bij de koppeling van raciale stereotypes aan bevolkingscategorie gemengde rassen sneller tot Afro-Amerikaanse groepen te rekenen dan respondenten die meer overtuigd waren van gelijke verhoudingen. Professor Amodio stelt dat de conclusies door verschillende types van experimenten werden bevestigd. “Telkens diende te worden geconcludeerd dat economische schaarste leidt tot vooroordelen in de percepties, waardoor discriminatie dreigt te worden versterkt en raciale verschillen worden benadrukt,” voert de wetenschapper aan.

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie |  Facebook |

31-05-14

Favoritisme is de belangrijkste basis voor discriminatie

De grootste discriminatie wordt niet veroorzaakt door pogingen om personen van andere groepen te benadelen, maar door inspanningen om leden van de eigen gemeenschap te bevoordelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de University of Washington en de University of California. De onderzoekers geven toe dat vooroordelen en vijandigheid niet kunnen uitgesloten worden in de discriminatie van andere groep, maar benadrukken dat die fenomenen veel minder centraal staan dan favoritisme. Nochtans heeft de sociale wetenschap vijandige vooroordelen altijd als de bron van discriminatie naar voor geschoven.

Lees Verder

11:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: favoritisme, discriminatie |  Facebook |

23-03-14

Discriminatie wegens mentale aandoeningen is dagelijks probleem

Eén op tien werknemers met psychische problemen wordt dagelijks met een stigma en discriminatie geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het initiatief Time To Change bij nagenoeg vijfduizend Britse werknemers met mentale problemen. Verder werd vastgesteld dat 34 procent van de betrokkenen minstens wekelijks of maandelijks met een stigma of discriminatie wordt geconfronteerd. Volgens 58 procent van de betrokkenen is het stigma even erg dan de psychische problemen zelf. Bovendien zegt 44 procent dat de stigma en discriminatie hen heeft doen besluiten om niet meer naar de werkvloer terug te keren of geen inspanningen meer te doen om ander werk te zoeken.

Lees Verder

13:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende