11-01-18

In bedrijfsleven gaan diversiteit en innovatie samen

Bedrijven die inspanningen leveren om de diversiteit te bevorderen, blijken ook innovatiever. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University en de Portland State University, op basis van een analyse van de drieduizend grootste beursgenoteerde bedrijven van de Verenigde Staten gedurende het eerste anderhalve decennium van deze eeuw. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een grotere diversiteit gelinkt kan worden aan een grotere activiteit op het gebied van productinnovaties. Tevens kan ook een groter volume aan patenten en vermeldingen op patenten worden vastgesteld.

“Het onderzoek kon bevestigen dat bedrijven met een gericht beleid voor de promotie en het behoud van een diverse werkvloer - op het gebied van gender, ras en seksuele oriëntatie - ook betere prestaties leveren bij de ontwikkeling van innovatieve producten en services,” benadrukt onderzoeksleider Richard Warr, professor management aan de North Carolina State University. “Er is niet alleen sprake van een correlatie, maar wel van een oorzakelijk verband. Bovendien is die vaststelling van toepassing op een brede waaier industriële sectoren.” Vastgesteld werd dat diversiteit kon worden gekoppeld aan twee bijkomende productinnovaties over een periode van tien jaar.

“Bedrijven lanceren gemiddeld twee nieuwe producten per jaar,” verduidelijkt Richard Warr. “Een surplus van twee ontwikkelingen over een periode van tien jaar is dan ook een belangrijk resultaat. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat een versterking van het diversiteitsbeleid niet onmiddellijk tot een grotere innovativiteit zal leiden. Het kan enkele tijd duren vooraleer de resultaten kunnen worden vastgesteld. Belangrijk is echter dat een bedrijf met een sterke interesse in innovatie, uiteindelijk zal profiteren van de ondersteuning die aan de diversiteit in zijn organisatie wordt gegeven. Het fenomeen kan niet alleen bij de grote technologiebedrijven worden opgetekend, maar ook bij klassieke onderneming uit onder meer de bouwsector.

Lees Verder

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, innovatie |  Facebook |

12-03-14

Diversiteit wordt op werkvloer te weinig doorgezet

Organisaties leggen vaak de nadruk op diversiteit, maar meer dan de helft van de millennials is van mening dat de professionele opportuniteiten niet voor alle werknemers gelijk zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) bij meer dan veertigduizend werknemers uit de millennial-generatie. Onder meer wordt opgemerkt dat 29 procent van de vrouwelijke millennials van oordeel is dat werkgevers op het gebied van promoties teveel toegespitst zijn om mannelijke werknemers. Er wordt aan toegevoegd dat 82 procent van de vrouwelijke millennials het beleid van een onderneming op het gebied van diversiteit en gelijkheid laten doorwegen bij de keuze van een werkaanbieding.

Lees Verder

11:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit |  Facebook |

07-03-14

Hollywood loopt ver achter op het gebied van diversiteit

Hollywood slaagt er niet in om de toenemende diversiteit van de bevolking te volgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Center for African American Studies. Opgemerkt wordt dat de aanwezigheid van vrouwen en minderheden bij acteurs, schrijvers, regisseurs en producers van film en televisie slechts één twaalfde tot één tweede van hun daadwerkelijke vertegenwoordiging in de algemene populatie bedraagt. De onderzoekers merken dan ook op dat Hollywood geen enkel besef meer lijkt te hebben van de nieuwe Amerikaanse maatschappij, die gekenmerkt wordt door een toenemende diversiteit. Er wordt opgemerkt dat een grotere diversiteit nochtans meer kijkers aantrekt, wat tot hogere winsten voor studio’s en netwerken zou leiden.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hollywood, diversiteit |  Facebook |

18-02-14

Afslanken bedrijven gaat ten koste van diversiteit

Het afslanken van bedrijven heeft een grote impact op de diversiteit van het management-kader. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Tel Aviv University naar meer dan driehonderd Amerikaanse bedrijven die tussen het begin van de jaren tachtig en de eerste helft van het voorbije decennium een afslanking hebben doorgevoerd. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de operaties vooral nadelig bleken te zijn voor blanke vrouwen en zwarte bestuurders. De impact is volgens de Israëlische wetenschappers het meest duidelijk wanneer bij de afslanking rekening wordt gehouden met posities of status.

“Wanneer de afslanking is gebaseerd op een evaluatie van prestaties, blijkt de diversiteit volgens geslacht en ras gehandhaafd te kunnen blijven,” merkt onderzoeksleider Alexandra Kalev, professor sociologie en antropologie aan de Tel Aviv University, op. “Een individuele evaluatie op basis van prestaties in plaats van algemene paramaters zoals positie en status, blijkt bij de executives een bewustzijn over diversiteit op te roepen, waardoor ze gestimuleerd worden om diepgaand en creatief te denken over de invulling van de vereiste afslanking. Dat biedt niet alleen een optimale uitkomst op het gebied van diversiteit, maar ook voor de toekomst van onderneming, aangezien het beste talent aan boord wordt gehouden.”

“Wanneer louter met positie werd rekening gehouden, bleek het aandeel van blanke vrouwen en etnische minderheden in het management met respectievelijk 25 procent en 20 procent af te nemen,” zegt professor Kalev nog. “Ook wanneer de afslanking gebeurde op basis van status bleek het aandeel van blanke vrouwen in het management met 20 procent in te krimpen.” De onderzoekers stelden vast dat twee derde van de onderzochte ondernemingen gebruik maakten van positie en status om een selectie voor afslankingen te maken. Er wordt aan toegevoegd dat het onderzoek aantoonde dat de bedrijven in de loop van de decennia bij hun herstructureringen steeds vaker op basis van positie bleken te werken.

In het begin van de jaren tachtig werd slechts bij 30 procent van de operaties gebruik gemaakt van positie om selecties voor de afslanking te maken. Tegen de eerste helft van het voorbije decennium was dat echter al opgelopen tot meer dan 50 procent. Professor Kalev benadrukte ook nog vastgesteld te hebben dat steeds vaker op externe consulenten beroep gedaan wordt op de afslanking te begeleiden. Ook die trend heeft er volgens de sociologe voor gezorgd dat bij de selecties minder met diversiteit rekening gehouden werd. Een interne begeleiding zorgt volgens de onderzoekster daarentegen dat maatregelen, zoals herpositionering of opleidingen, worden genomen om de diversiteit in het kader te blijven garanderen.

Het onderzoek toont volgens professor Kalev echter aan dat bij problemen vrouwelijke kaderleden en etnische minderheden het grootste risico lopen om te moeten afvloeien.

Lees Verder

09:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sanering, diversiteit |  Facebook |

12-02-14

Gebrek aan diversiteit bedrijfstop doet onderneming opportuniteiten missen

Een gebrek aan diversiteit in de top van de ondernemingen berooft het bedrijfsleven van belangrijke opportuniteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Green Park bij de honderd grootste Britse bedrijven. Daarbij werd opgemerkt dat slechts drie voorzitters niet tot het blanke ras behoorden. Er werd bij de voorzitters ook slechts één vrouw aangetroffen. Daarnaast bleek dat ook amper vijf chief executives niet tot de blanke populatie behoorden. Datzelfde bleek ook voor amper twee financieel directeurs te gelden. De onderzoekers voegen er aan toe dat de top van het Britse bedrijfsleven nog steeds een blanke en mannelijke entiteit vormt.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, directie |  Facebook |

05-02-14

Diversiteit heeft een positieve impact op groepsprestaties

Diversiteit heeft een positieve impact op groepsprestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ryerson University in Toronto. De Canadese onderzoekers stelden vast dat prestaties van divers samengestelde wetenschappelijke teams door collega’s hoger worden ingeschat dan de resultaten die door homogene samenwerkingsverbanden worden aangebracht. Diversiteit verhoogt volgens de onderzoekers minstens de kans dat aan efficiënte wetenschap kan worden beoefend. De wetenschappers zeggen dan ook dat het stimuleren van diverse teams voor organisaties een bijzonder grote waarde te bieden heeft. Dat geldt volgens hen niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor andere maatschappelijke sectoren.

“Producten van gemengde wetenschappelijke researchteams krijgen door observatoren in het algemeen een hogere kwaliteit toegemeten dan het werk van homogene teams,” merkt onderzoeksleider Lesley Campbell, professor ecologie en evolutie aan de Ryerson University, op. “Er kan dan ook worden gesteld dat diversiteit minstens tot een grotere efficiëntie leidt. Dat geldt echter niet alleen voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor de zakelijke wereld, sociale samenwerkingsverbanden en andere vormen van collaboratie. Het onderzoek toont dan ook aan dat het aanmoedigen van divers samengestelde teams aan organisaties een meerwaarde kan opleveren en de succeskansen van individuen, teams en managers kan doen toenemen.”

Professor Campbell waarschuwt wel dat het aantal vrouwen in leidinggevende functies de voorbije tien jaar weliswaar is toegenomen, maar dat is volgens haar veel minder het geval bij de samenstelling van wetenschappelijke onderzoeksteams. “Dat dreigt een negatieve impact te hebben op de efficiëntie van het wetenschappelijk onderzoek,” benadrukt ze dan ook. “Er moeten dan ook meer inspanningen worden gedaan om de participatie van vrouwen op alle niveaus van het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Vooral universiteiten kunnen een belangrijke rol spelen in de rekrutering en het behoud van vrouwelijke wetenschappers voor onderzoek. Daarvoor moet een ondersteunend klimaat worden uitgebouwd.”

De onderzoekers stelden vast dat het wetenschappelijk onderzoek van genderdiverse teams 34 procent vaker in wetenschappelijke publicaties werd geciteerd dan het werk van homogene onderzoeksgroepen. “Diversiteit in een groep brengt ook uiteenlopende visies op het gebied van probleemoplossing bij elkaar,” zegt Lesley Campbell. “Er moet bij probleemoplossing immers niet alleen rekening worden gehouden met de feiten, maar ook met de manier waarop het onderwerp wordt benaderd. Divers samengestelde groepen blijken een duidelijk andere aanpak te hanteren dan homogene samenwerkingsverbanden.”

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, prestatie, groep |  Facebook |

26-10-13

Vrouwen in directieraad moet meer zijn dan diversiteit

De aanwezigheid van vrouwen in de directiekaders mag niet als een diversiteits-problematiek worden benaderd, maar moet als een zakelijke meerwaarde worden uitgespeeld. Dat zegt Heather Jackson, initiatiefneemster van An Inspirational Journey, een organisatie die werd opgericht om de carrière-ontwikkeling van talentvolle vrouwen te begeleiden. Wanneer men vrouwen een daadwerkelijke kans in de hoogste bedrijfskaders wil bieden, moeten er volgens Jackson inspanningen worden gedaan om de onbewuste vooringenomenheid in het rekruteringsproces weg te werken en door sponsoring en mentoring het zelfvertrouwen van talentvolle vrouwelijke medewerkers te ondersteunen en stimuleren.

“Het zou verkeerd zijn om bij gelijke kansen voor vrouwen alleen vanuit een diversiteits-problematiek te vertrekken,” zegt Heather Jackson, verwijzend naar het systeem van quota dat vaak naar voor wordt geschoven om vrouwen een groter aandeel in de leidende kaders van het bedrijfsleven te garanderen. “Er wordt gerekend met percentages en weegschalen, maar dat is niet de gepaste manier om diversiteit te stimuleren. Daarentegen moet bij human resources meer inspanningen worden gedaan om de onbewuste vooroordelen in het rekruteringsproces weg te werken en ervoor te zorgen dat vrouwen het nodige zelfvertrouwen winnen om een succesvolle carrière te kunnen uitbouwen.”

Volgens Heather Jackson ligt het probleem echter ook gedeeltelijk bij de vrouwen zelf. “De meeste bedrijven staan open voor diversiteit, maar dat betekent ook dat vrouwen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zichzelf promoten zoals ook hun mannelijke collega’s doen,” merkt ze op. “Er is wellicht ook minder sprake van een loondiscriminatie dan van een ongelijkheid in onderhandelingsvaardigheden. In dat geval kan Angela Ahrendts, vertrekkend chief executive van Burberry, als een rolmodel worden beschouwd. Ahrendts heeft zich opgewerkt tot de bestbetaalde chief executive van de Britse beursgenoteerde bedrijven omdat ze zich bewust was van haar waarde en die boodschap ook aan de bestuursraad duidelijk heeft gemaakt.”

Lees Verder

10:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, vrouw |  Facebook |