14-12-17

Ecologisch kapitaal wordt niet correct gewaardeerd

Het natuurkapitaal is cruciaal om een wereldwijde welvaart te kunnen blijven garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University en de Green Economy Coalition. Opgemerkt wordt dat de natuur een grote impact op de economie heeft. Daarbij wordt gewag gemaakt van extreme weersomstandigheden, maar ook van de uitsterving van soorten, dalende opbrengsten uit de landbouw en de vervuiling van het water en de atmosfeer. Er wordt aan toegevoegd dat vervuiling alleen al jaarlijks tot een schade van 4,6 biljoen dollar leidt. Er moeten volgens de onderzoekers dringend nieuwe modellen en methodologieën worden ontwikkeld.

“Het merendeel van de waarde die door de economie wordt gecreëerd, is aan de natuur te danken,” benadrukt onderzoeksleider Cameron Hepburn, professor ecologie en economie aan de Oxford University. “Lucht, water, voeding, energie en grondstoffen vormen producten die de economie nodig heeft en die zonder de natuur onmogelijk kunnen worden aangeleverd. Gevreesd moet echter worden dat de druk op deze noodzakelijke producten blijft toenemen.” Onder meer wordt verwezen naar bodemdegradatie, waardoor de voedselproductie in het gedrang zou kunnen komen. Bovendien hebben georganiseerde economieën nood aan een stabiel klimaat om optimaal te kunnen functioneren.

De onderzoekers merken op dat de overheden nalaten om de waarde van het natuurkapitaal correct te meten. Maar ook moet worden vastgesteld dat de economische modellen niet zijn uitgerust om met de relatie tussen natuur en menselijke activiteit rekening te houden. Op die manier wordt het onmogelijk om de onmisbare inbreng van natuurkapitaal te begroten. Tenslotte moet volgens de wetenschappers worden vastgesteld dat de structuur van de politieke en economische instellingen niet in staat is om het natuurkapitaal op een efficiënte manier te beheren. Op die manier is het ook niet mogelijk om de waarde van het natuurkapitaal weer te geven.

Lees Verder

09:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecologie |  Facebook |

28-08-17

Gelijkheidsgevoel en ecologische overtuiging gaan vaak samen

Personen die een sterkere voorkeur vertonen voor een maatschappijvorm die is gebaseerd op hiërarchie en ongelijkheid, tonen zich meestal ook minder bekommerd om het leefmilieu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Victoria University in Canada bij ruim vijfduizend respondenten in vijfentwintig landen. Respondenten die de overtuiging toonden dat superieure groepen een dominantie moesten uitoefenen tegenover inferieure entiteiten en een streven naar gelijkheid niet wenselijk was, minder snel geneigd bleken om voor ecologische problemen in actie te komen.

“Personen die in ongelijkheid geloven, bleken minder geneigd om een petitie voor natuurbescherming te ondertekenen, milieuvriendelijke producten te kopen of een ecologische organisatie financieel te steunen,” benadrukt onderzoeksleider Taciano Milfont, professor psychologie aan de Victoria University. “Bovendien blijkt het effect door de omgeving versterkt te worden. In een sociale context van ongelijkheid en bij een gebrek aan maatschappelijke ontwikkeling en ecologische normen, krijgen de verdedigers van de ongelijkheid een sterkere basis om inspanningen voor de bescherming van het leefmilieu af te wijzen.”

“De resultaten van de studie tonen aan dat inzichten in sociale dominantie, dat eerder al was gelinkt aan groepsdynamieken en vooroordelen, niet alleen belangrijk zijn voor intermenselijke relaties, maar ook voor de omgang van de mens met flora en fauna,” betoogt professor Milfont nog. “Eerder onderzoek heeft al een verband getoond tussen voorkeuren voor sociale dominantie en standpunten tegenover milieuvraagstukken, zoals de ontkenning van de klimaatverandering, maar met deze studie wordt de aanwezigheid van het fenomeen over verschillende culturen bevestigd. De resultaten van het onderzoek kunnen dan ook helpen een beter inzicht te verwerven in een aantal actuele milieuproblemen.”

“De conclusies van de studie suggereren dat een hiërarchische visie tegenover de natuur, met de mens aan de top en flora en fauna onderaan, gelinkt is met een overtuiging dat de mens het recht heeft de natuur te domineren,” aldus nog Taciano Milfont.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gelijkheid, ecologie |  Facebook |

18-09-13

Leefmilieu heeft geen remmende werking op economie

Sectoren die schadelijk zijn voor het milieu, zijn meestal geen pijlers van economische groei. Het is dan ook mogelijk om de ecologische impact van de economie te verkleinen zonder de groei in gevaar te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Finnish Environment Institute (Syke). De onderzoekers stellen dat vaak wordt opgeworpen dat ecologische ingrepen de economische groei zouden afremmen, maar in werkelijkheid gaat het volgens de Finse wetenschappers over twee duidelijk gescheiden subsystemen. Het bruto binnenlands product en de ecologische voetafdruk worden volgens het rapport veroorzaakt door verschillende economische factoren.

Uit de studie van Tuomas Mattila, onderzoeker aan het Finnish Environment Institute, blijkt dat de ecologische voetafdruk van de Finse economie vooral wordt bepaald door de basisproductie van hout, energie, landbouwproducten en vis, terwijl de grootste meerwaarde wordt gecreëerd door de verkoop van appartementen, winsten uit de retailhandel en openbare diensten. “Het was verbazend vast te stellen dat het bruto binnenlandse product en de ecologische voetafdruk door compleet verschillende aspecten van de economie worden bepaald,” zegt Mattila. “Nochtans wordt vaak aangevoerd dat het terugschroeven van de milieu-impact nadelig zou zijn voor de economische groei.”

“Er kunnen in de economie tienduizenden verschillende productieprocessen worden geregistreerd,” merkt de Finse wetenschapper op. “Maar uiteindelijk blijkt slechts een beperkt aantal processen een belangrijke ecologische voetafdruk te hebben. In het onderzoek bleek dat slechts 0,3 procent van alle productieprocessen een relevante impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen.” De studie toont volgens Mattila aan dat de strijd tegen de wereldwijde milieuproblemen efficiënt zou kunnen worden georganiseerd door zich toe te spitsen op een beperkt aantal productieprocessen. Mattila werkt aan een nieuw model van het onderzoek, waarbij onder meer de situatie in ontwikkelingslanden aan bod zou komen.

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecologie, economie |  Facebook |

02-09-12

Financiële motivaties niet geschikt om ecologisch gedrag te bevorderen

Het promoten van de financiële voordelen van het autodelen kan ander milieuvriendelijk gedrag afremmen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cardiff University. Het onderzoek bracht volgens de wetenschappers aan het licht dat onder meer het recyclagegedrag van het publiek afhankelijk bleek van de informatie die de respondenten ontvingen over het autodelen. Respondenten die financiële motivaties kregen aangereikt over de voordelen van autodelen, bleken niet meer te recycleren dan proefpersonen die geen informatie hadden ontvangen. Evenmin bleek een combinatie van financiële en ecologische motivaties het recyclagegedrag te bevorderen. Respondenten die daarentegen uitsluitend ecologische informatie ontvingen, bleken wel een hoger recyclage-niveau te laten optekenen. Onderzoeksleider Greg Maio merkt dan ook op dat er vragen moeten worden gesteld bij campagnes die de consument proberen te overtuigen dat milieuvriendelijk gedrag ook financieel rendabel is.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecologie |  Facebook |

26-06-12

Ecologie moet voor beleid in economische termen worden gegoten

Aan ecosystemen moet een economische waarde worden toegemeten. Dat is de enige manier om het beleid ertoe te brengen om de problematiek ernstig te nemen. Dat zegt Bobby Cochran, executive director van de Amerikaanse milieukoepel Willamette Partnership. Door ecosystemen als een economisch goed te definiëren, wordt volgens Cochran een kader gecreëerd waarin het beleid de waarde van de natuur kunnen erkennen. Het herdefiniëren van natuurbescherming in termen van baten en verliezen, helpt volgens hem ook de oude patstelling tussen het milieu en andere economische belangen oplossen. Emily Bernhardt, organisator van een symposium van de Ecological Society of America, voegt er aan toe dat natuurlijke ecosystemen diverse diensten bieden die vaak mogelijk te kwantificeren zijn.

Lees Verder

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecologie |  Facebook |

09-06-12

Inleveren geneesmiddelen ecologisch weinig zinvol

Er moet onderzocht worden of het inleveren van oude geneesmiddelen bij de apotheker wel zinvol is. Dat zeggen onderzoekers van de University of Michigan. Volgens hen is zijn er aanwijzingen dat het afvoeren van ongebruikte geneesmiddelen in het gewone afvalcircuit de beste optie lijkt om het gevaar op vergiftiging te minimaliseren en de ecologische voetafdruk van de farmaceutische sector terug te schroeven. Amerikaanse gezinnen leveren elk jaar ongeveer 100 miljoen kilogram ongebruikte geneesmiddelen in.

Lees Verder

10:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, ecologie |  Facebook |

30-05-12

Herstel na grootste ecologische crisis duurde tien miljoen jaar

Het heeft de aarde ongeveer tien miljoen jaar gekost om zich te herstellen van de Permische uitsterving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de China University of Geosciences en de University of Bristol. Bij de Permische uitsterving, de grootste ecologische uitroeiing uit de geschiedenis van de aarde, verdween 95 procent van het leven in de zee en 70 procent van het leven op het vasteland. De Permische uitsterving werd veroorzaakt door een reeks ecologische schokken, zoals een opwarming van het klimaat, zure regen en een verzuring en anoxie van de oceaan.

Op het einde van het Perm-tijdperk vormden alle continenten één grote landmassa, die bekend staat als het supercontinent Pangea. "Er wordt al langer gediscussieerd of de aarde zich snel of traag van dat cataclysme heeft hersteld," merken de onderzoekers Zhong-Qiang Chen van de China University of Geosciences in Wuhan en Michael Benton van de University of Bristol op. "Door de enorme omvang van de crisis 252 miljoen jaar geleden en de ongunstige omstandigheden in de daaropvolgende periode heeft het 10 miljoen jaar geduurd vooraleer er van een herstel gewag kon worden gemaakt."

"Na de grote crisis bleven gure omstandigheden in uitbarstingen van vijf tot zes miljoen jaar optreden," voeren Zhong-Qiang Chen en Benton aan. "Sommige dieren in de oceanen en op het land herstelden zich snel en begonnen hun ecosystemen herop te bouwen, maar werden vervolgens door een nieuwe crisis getroffen. Pas wanneer de milieucrisissen definitief achter de rug waren, konden er weer opnieuw meer complexe ecosystemen groeien."

"Massavernietiging wordt als een extreem negatief gebeuren ervaren, maar bij deze gigantische crisis bleek het leven zich, weliswaar na miljoenen jaren, opnieuw te kunnen herstellen," merkt Michael Benton op.

Lees Verder

11:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: permische uitsterving, ramp, ecologie |  Facebook |

29-01-12

Duurzame ontwerpster slaagt erin sponsors aan te trekken

De Boliviaanse ontwerpster Marion Macedo is voor haar jongste modeshow in Le Paz in geslaagd om een aantal sponsors, die zich aangetrokken voelden door het milieuvriendelijke imago van de collectie, aan te trekken. Macedo ontwerpt al sinds het midden van het voorbije decennium mode op basis van onder meer krantenpapier en groenten. De Boliviaanse ontwerpster is inmiddels al aanwezig geweest op modeshows in Amsterdam, Parijs, Tokio en Madrid. Tot de sponsors in La Paz behoorden een aantal lokale merken, maar ook drankenproducent Coca-Cola.

"Marion Macebo gebruikt bij haar creaties onder meer oude kranten, plastic zakken, oude cd-roms en flessendoppen," geeft het persbureau AFP aan. "Het meeste werk wordt door Macedo zelf uitgevoerd. De productie van één kledingstuk neemt ongeveer één week beslag." Macedo wijst erop dat niet alleen papier wordt gerecycleerd, maar er wordt ook gewerkt met plantaardige verfstoffen en ook de kleefstoffen van zijn organische oorsprong. Bedoeling is om ecologisch zo puur mogelijk te werken.

De ontwerpen zijn hoofdzakelijk bedoeld voor de modeshows, maar Macedo zegt toch al orders gehad hebben voor kleding en accessoires zoals sjaals, halskettingen en papieren bloemen. De meeste klanten zijn vrouwen uit de middenklasse die tussen 50 dollar en 100 dollar betalen voor een handgemaakte deken, één van de meest populaire elementen uit haar collectie. Vijf jaar geleden werd Macedo door de Latin American Design Association nog bekroond met een prijs voor creativiteit.

21:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecologie, marion macedo, mode |  Facebook |

02-12-11

Tecnalia en Metropoli Foundation lanceren platform duurzame stadsontwikkeling

Het Spaanse instituut Tecnalia Research & Innovation en de internationale Metropoli Foundation het Cities Knowledge Platform opgericht. Dat platform moet onderzoeken op welke manier nieuwe technologieën op het gebied van duurzaamheid op steden kunnen worden toegepast. Bedoeling is dat het initiatief wordt uitgebreid met andere internationale organisaties en bedrijven die innovatie oplossingen kunnen aanbrengen voor de toekomstige duurzame ontwikkeling van steden.

De alliantie wil knowhow verzamelen op gebied van steden en ecotechnologie. "Het verschijnen van steden op de internationale scène is één van de meest belangrijke fenomenen van de start van de 21ste eeuw," merkt Alfonso Vegara, voorzitter van de Metropoli Foundation, op. "De steden zijn de nieuwe spelers in de wereldwijde economie. Het design en het management van steden is een cruciaal element van de levenskwaliteit van de burgers, sociale cohesie en het aantrekken en behoud van talent."

"Men mag echter ook niet vergeten dat 80 procent van de uitstoot van koolstofdioxide geproduceerd wordt door steden," merkt Fernando Espiga, hoofd van de divisie duurzame ontwikkeling bij Tecnalia, op. "De sleutel tot de duurzaamheid van de planeet en de economie ligt in het ontwerp van de steden van de toekomst. Oplossingen op urbanistisch gebied gaan dan ook samen met ecotechnologie." Eén van de recente onderzoeksprojecten van Tecnalia behelst het gebruik van afgeschreven autobanden als geluidsschermen langs wegen.

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, ecologie |  Facebook |

13-10-11

Economische activiteiten cruciaal voor succes invasieve soorten

Biologische invasies vormen niet alleen een systeem voor ecologische modellen, maar maakt op de impact duidelijk van economische activiteiten op ecologische processen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of York. De onderzoekers merken daarbij op dat een groot gedeelte van de veranderingen die ecosystemen gevoeliger maken voor invasieve soorten, rechtstreekse consequenties zijn van het economische gedrag.

De impact op de ecosystemen worden volgens de onderzoekers echter vaak niet ernstig genomen. "De verantwoordelijken lopen immers geen risico om wettelijk aansprakelijk te worden gesteld," merkt onderzoeksleider Mark Williamson op. "Bovendien heeft die ecologische impact meestal geen rechtstreekse gevolgen voor de economische markten. In de meeste gevallen halen de grootste benadeelden slechts marginale tot onbestaande voordelen uit de betrokken economische transacties."

De onderzoekers merken ook op dat biologische invasies goede modellen vormen voor de studie van algemene modellen in ecologie. "Vooral het gedrag van ecosystemen die niet in evenwicht zijn, kunnen bij invasie gemakkelijk worden bestudeerd," merken ze op. "Biologische invasies helpen om een inzicht te verwerven in de mechanismen van verspreiding, dat belangrijk is voor de kolonisatie van nieuwe biotopen. Biologische invasie is ook cruciaal om de impact van de globalisering op ecosystemen te voorspellen."

13:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecologie, invasieve soort |  Facebook |

28-07-06

Russen vinden westerse bedrijven onvoldoende transparant

Buitenlandse bedrijven die in Rusland actief zijn, geven geen blijk van transparantie. Dat stelt het Russische Independent Ecological Rating Agency (NERA), dat de negatieve invloed van grote ondernemingen op het Russische leefmilieu in kaart brengt. Daarin wordt gesteld dat de grootste Russische bedrijven ook de grootste vervuilers zijn, terwijl buitenlandse bedrijven wel cleaner lijken te werken, maar een groot gebrek aan transparantie vertonen.

Het NERA stelt dat traditionele vervuilers - zoals energiebedrijven - de meeste vorderingen lijken te maken om de negatieve impact van hun activiteiten op het milieu te beperken. Buitenlandse bedrijven geven volgens het NERA wel de indruk milieuvriendelijker te werken, maar bijzonder gesloten blijven over hun milieupraktijken.

Zo wordt gesteld dat de locale vestiging van de Amerikaanse autoconstructeur Ford op het gebied van milieupolitiek pas op een vijftiende plaats van milieubewuste bedrijven staat omdat het bedrijf geen inzicht geeft over zijn milieubeleid. De Russische autoconstructeur Avtovaz uit Tolyatti werd op de vierde plaats gerangschikt.

Het milieuvriendelijkste bedrijf op de Russische markt is volgens NERA de bandenproducent Nizhnekamskshina, gevolgd door het ruimtevaartbedrijf Energia en vliegtuigconstructeur Sukhoi. Westerse bedrijven zoals Mars, Stinol en Sun Interbrew waren volgens de onderzoekers heel terughoudend bij hun medewerking. "Westerse bedrijven lijken op hun lauweren te rusten," aldus een woordvoerder van de International Socio-Ecological Union.

Bijna de helft van de onderzochte bedrijven gaf volgens de onderzoekers slechts fragmentarische of helemaal geen informatie. Slechts 22 ondernemingen zouden volledig meegewerkt hebben aan het onderzoek. Opvallend is volgens het NERA dat sommige van de meest open bedrijven ook de slechtste scores halen, zoals Yukos (92ste) en Unified Energy Systems (95ste). "Bedrijven die minder medewerking verleenden, bleken dikwijls hoger te eindigen," aldus NERA.

De petroleumsector scoorde gemiddeld genomen het slechtste. Met een 41ste plaats toonde Tatneft zich het milieuvriendelijkste bedrijf uit de sector. Het meest vervuilende energiebedrijf was Bashneft (109de), maar ook Norilsk Nickel, Novatek, TNK-BP en Itera haalden bedroevende scores. "TNK-BP reageerde alvast verbaasd en voegde er aan toe nog nooit van NERA gehoord te hebben," aldus The Moscow Times.

De allerslechtste score ging naar het waterbedrijf Mosvodokanal (110de), maar dat is volgens de onderzoekers verantwoordelijk voor enorme hoeveelheden waterafval die het moet proberen te verwerken. "Sommige bedrijven worden gehinderd door de aard van hun activiteiten," aldus NERA. Anderzijds werd geconcludeerd dat staatsbedrijven gemiddeld beter scoorden dan bedrijven onder het beheer van plaatselijke overheden.

11:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nera, ecologie, milieu, vervuiling |  Facebook |