18-10-17

Iedereen wil profiteren van economische vooruitgang

Ambitieuze personen die van mening zijn onvoldoende deel te kunnen nemen aan de economische vooruitgang, dreigen zich tegen de autoriteiten te zullen keren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vanderbilt University op basis van een interview met meer dan tweeduizend huishoudens in de provincies Punjab, Sidh en Kyber-Pakhtunkhwa in Pakistan. De resultaten van het onderzoek tonen volgens de wetenschappers dat de overheid niet alleen op een economische bloei mag rekenen om zich van de steun van de kiezer te kunnen verzekeren, maar moet gezorgd worden dat de volledige bevolking van die positieve evoluties kan profiteren.

“Vooral personen met hoge aspiraties kunnen agressief reageren wanneer ze het gevoel hebben door de economische vooruitgang genegeerd te zijn,” benadrukt onderzoeksleider Cecilia Hyunjung Mo, professor politieke wetenschappen aan de Vanderbilt University. “Het gevoel achtergelaten te zijn zal op zich minder gemakkelijk tot onvrede met de overheid leiden, maar dat verandert drastisch bij personen die beseffen niet tenvolle te kunnen profiteren van de mogelijkheden die de maatschappij op het gebied van sociale mobiliteit heeft te bieden. In die groep leiden vergeefse aspiraties al snel tot een erosie van het vertrouwen in de overheid.

“In het tijdperk van de hyper-geconnecteerde wereld wordt, onder meer dankzij sociale media, sneller een gevoel gevormd achtergelaten te worden,” zegt professor Mo nog. “Het individu wordt immers overspoeld met boodschappen en beelden over een rijkelijke levenswijze. Op die manier wordt de persoonlijke perceptie over de eigen relatieve welvaart voortdurend in vraag gesteld. Dat kan mogelijk leiden tot toenemende gevoelens van ontevredenheid. De overheden moeten ervoor zorgen dat onderdanen met hoge aspiraties de mogelijkheid krijgen zich toegang te verschaffen tot de groeimogelijkheden die zich rondom hen manifesteren. Dat geldt zowel voor opkomende economieën als gevestigde markten.”

Lees Verder

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie |  Facebook |

05-04-17

Amerikaanse politieke verdeeldheid laat zich ook in economie voelen

In de Verenigde Staten is 70 procent van de bevolking van mening dat de politici minder betrouwbaar zijn dan twintig jaar geleden. Datzelfde wordt door 42 procent van de Amerikaanse burgers echter ook gezegd over commerciële merken. Dat blijkt uit een studie van het bureau McCann Truth Central bij duizend Amerikaanse respondenten. De onderzoekers merken op dat de conclusies van het rapport belangrijke implicaties kunnen hebben voor marketeers, die zich moeten bewegen door een cultureel landschap dat steeds meer tussen rechts en links - conservatief en progressief - verdeeld is geraakt.

“Hoewel er aanwijzingen kunnen worden gevonden van een aantal gemeenschappelijke waarden bij het Amerikaanse publiek, kunnen op basis van de politieke visies toch een aantal verschillen in mening worden opgetekend tegenover merken, instellingen en zelfs buitenlandse mogendheden,” stippen de onderzoekers aan. “Onder meer bleek dat conservatieven voor Walmart zouden kiezen indien een merk de leiding over de Verenigde Staten zou krijgen. Progressieven gaven daarentegen de voorkeur aan Google. De grootste consensus over de volledige bevolking kon bij Amazon worden geregistreerd.”

Tevens werd vastgesteld dat conservatieven de zeearend als het meest Amerikaanse concept naar voor schoven, terwijl progressieven vooral dachten aan jazz en blues. De grootste consensus kon worden opgemerkt bij hamburgers, frieten en frisdranken. De National Aeronautics and Space Agency (Nasa) werd bekroond als de meest betrouwbare Amerikaanse instelling, maar conservatieven gaven de voorkeur aan het Amerikaanse leger, terwijl progressieven in eerste instantie gewag maakten van het Center for Disease Control and Prevention. Daarnaast vonden conservatieven dat Groot-Brittannië buiten de Verenigde Staten het beste politieke systeem van de wereld had. De progressieven kozen voor Zweden.

Steve Zaroff, chief strategy officer van McCann North America, benadrukte dat de studie oorspronkelijk niet de bedoeling om zich op politieke onderwerpen te focussen. “Het Amerikaanse publiek heeft ons echter verplicht voor die invalshoek te kiezen,” benadrukt Zaroff. “De politiek is een onderdeel van de populaire cultuur geworden.”

Lees Verder

21:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie |  Facebook |

25-06-14

Economische impact van World Cup op wereldeconomie niet echt duidelijk

Het is bijzonder moeilijk om de economische impact van een evenement zoals de World Cup in Brazilië in te schatten. Dat zegt Simon Chadwick, directeur aan het Centre for the International Business of Sport at the Coventry University. Voor een aantal partijen zal het evenement volgens Chadwick een goudmijn betekenen, terwijl elders van zware verliezen of verspilling gewag wordt gemaakt.

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: world cup, economie |  Facebook |

22-06-14

Vluchtelingen kunnen de economie een positieve bijdrage leveren

Vluchtelingen kunnen een meerwaarde vormen voor de economie van de landen waar ze een toevlucht zoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Oxford op basis van cijfers over de vluchtelingenproblematiek in Oeganda. Opgemerkt wordt dat vluchtelingen vaak worden afgeschilderd als passieve individuen die alleen op hulp rekenen, maar in werkelijkheid een positieve bijdrage leveren.

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vluchtelingen, economie |  Facebook |

28-05-14

Ontwikkelingslanden kennen vooral grijze ondernemers

De economie van ontwikkelingslanden bestaat voor een groot gedeelte van een grijze sector, waarbij ondernemers het nalaten om hun activiteiten officieel bij de autoriteiten aan te geven. Die praktijken betekenen echter een belangrijke bedreiging voor de nationale economische groei. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan het Imperial College London over achtenzestig landen. De onderzoekers merken op dat deze grijze sector weliswaar legale goederen en diensten verkopen, maar daarover geen officiële melding maakt, zodat de overheid belangrijke fiscale inkomsten mist en ook geen controle heeft over de economische activiteit.

Lees Verder

14:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingslanden, economie |  Facebook |

03-02-14

Economie en cultuur hebben slaap van werknemer uitgehold

Economie en cultuur hebben ervoor gezorgd dat een belangrijk deel van de Amerikaanse arbeidsbevolking te lijden heeft aan een overdreven werkdruk en een tekort aan nachtrust. Dat voert Alan Derickson, professor arbeidsgeschiedenis aan de Pennsylvania State University, in zijn boek 'Dangerously Sleepy' aan. De auteurs merkt op dat de Amerikaanse bevolking heeft geleerd om slaap te vereenzelvigen met luiheid, zelfs al dreigt daardoor de gezondheid en veiligheid ondergraven te worden. Derickson voegt er aan toe dat de mens het enige wezen op de wereld lijkt te zijn dan vrijwillig zijn slaap opoffert. Het uithollen van de nachtrust heeft zich volgens de wetenschapper gradueel in de Amerikaanse cultuur genesteld.

“Al bij de vroegste Amerikaanse filosofen, zoals Benjamin Franklin, werd aan arbeid een bijzonder grote ethische waarde gekoppeld,” voert Alan Derickson aan. “Die waarde kreeg nog een grotere nadruk door de industriële revolutie. Vele moderne bedrijven konden immers niet op een eenvoudige manier worden stilgelegd, waardoor een noodzaak ontstond aan een arbeidspopulatie die het machinepark gedurende vierentwintig uur per dag operationeel kon houden. Naarmate het productieproces kapitaalintensiever werd, diende er bovendien ook voor gezorgd te worden dat de infrastructuur een maximaal productieniveau bereikte.”

Onder meer de staalproductie en de papierindustrie waren volgens professor Derickson pioniers in het streven naar een continue productie. “Maar tijdens de industriële revolutie dienden ook de eerste veiligheidsproblemen en ongevallen tengevolge van slaapgebrek optetekend te worden,” merkt de onderzoeker op. “Honderd jaar geleden al werden de eerste wetenschappelijke studies naar voor gebracht waarin de relatie tussen lange arbeidsdagen en het aantal werkongevallen werd aangetoond. Sindsdien wordt echter steeds meer duidelijk dat slaapgebrek ook met een aantal andere gezondheidsproblemen, zoals cardiovasculaire aandoeningen en chronische vermoeidheid, in verband kan worden gebracht.”

Professor Derickson merkt op dat een aantal industriële leiders in de twintigste eeuw niet alleen een korte slaap propageerden, maar ook instrumenten creëerden om de slaapbehoefte op te vangen. “Thomas Edison, die zelf beweerde slechts twee uur slaap per dag nodig te hebben, creëerde met de elektrische verlichting een efficiënt hulpmiddel om fabrieken dag en nacht te laten draaien,” zegt de auteur. “Die ontwikkeling vormde de basis voor het ploegenstelsel. Edison wordt dan ook de vader van de nachtploeg genoemd. De modernisering van de maatschappij heeft de aanval op de nachtrust echter ook niet laten afzwakken. Die strijd gaat ook vandaag nog verder. Vele internet-pioniers staan bekend voor hun marathon-programmeersessies.”

“Maar ook andere sectoren, zoals gezondheidszorg en transport, worden met slaaptekort geconfronteerd,” zegt Derickson nog. “Het is echter duidelijk dat een gebrek aan slaap en oververmoeidheid belangrijke consequenties kunnen hebben voor de veiligheid. Niet alleen de werknemer zelf, maar ook het ruimere publiek worden met die problemen geconfronteerd.” De onderzoeker zegt nog dat de mens door het gebruik van geneesmiddelen en andere strategieën om de slaap te reguleren, het enige wezen op aarde is dat inspanningen doet om zichzelf van zijn rust te beroven.

Lees Verder

11:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, cultuur, slaap |  Facebook |

21-01-14

Economische crisis heeft negatieve impact op mentale gezondheid

Een economische crisis heeft vooral een negatieve impact op de mentale gezondheid van de mannelijke bevolking. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan het Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) en de University of East Anglia naar de mentale gezondheid van de Spaanse bevolking. Uit het onderzoek blijkt dat twee jaar geleden bij 17 procent van de Spaanse mannen psychologische problemen konden worden vastgesteld. Zes jaar voordien, voor het uitbreken van de financiële crisis die het land zwaar heeft getroffen, werd bij 15 procent van de Spaanse mannen een mentaal probleem vastgesteld. Daarentegen werd bij Spaanse vrouwen een daling van 25 procent tot 23 procent vastgesteld.

“Twee jaar geleden al gaven statistieken van de Spaanse artsen een toename van de mentale gezondheidsproblemen aan,” merkt onderzoeksleider Xavier Bartoll op. “Het nieuwe onderzoek betekent een bevestiging van die vaststellingen. Tegelijkertijd kon echter worden vastgesteld dat een verslechtering van de economische situatie niet op alle bevolkingsgroepen dezelfde impact heeft, maar kan variëren volgens geslacht, leeftijd en socio-economische status.” Daarbij kon worden opgemerkt dat vooral de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar (26 procent), handarbeiders (22 procent), lagere diploma’s (28 procent) en migranten (33 procent) signalen van grotere mentale gezondheidsproblemen laten optekenen.

“De grotere impact van de economische crisis op de mannelijke bevolking moet wellicht worden toegeschreven aan de toenemende vertegenwoordiging van mannen in de werkloosheid, die een bekende risicofactor voor mentale gezondheidsproblemen vormt,” zegt Xavier Bartoll nog. “Een recent onderzoek heeft daarbij ook gewezen op een toenemend aantal zelfmoorden bij mannen van middelbare leeftijd. Anderzijds blijkt de verbetering van de mentale gezondheid bij vrouwen zich vooral te concentreren bij de werkende populatie. Mogelijk deze groep door hun professionele activiteit een grotere erkenning en zelfwaarde, dankzij de nieuwe rol als kostwinner voor het gezin die vele vrouwen hebben geadopteerd.”

De onderzoeker stelt zich ook pessimistisch op voor de toekomst. “De economie heeft zich nog altijd niet fundamenteel hersteld en de langdurige werkloosheid blijft toenemen,” voert hij aan. “Bovendien heeft de overheid allerhande maatregelen voor sociale ondersteuning wegens budgetbesparingen dienen terug te schroeven. Er moet dan ook niet snel een verbetering van de situatie worden verwacht.”

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, mentale gezondheid |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende