17-05-17

Negatieve emoties vormen belangrijk alarmsignaal

Negatieve emoties hebben een bijzonder nuttige functie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New South Wales. De Australische onderzoekers stellen dat alle menselijke emoties een nuttige functie hebben. Daarbij zouden milde negatieve gevoelens volgens de wetenschappers kunnen functioneren als een automatisch en onderbewust alarmsignaal, waardoor het individu tot een grotere alertheid zou worden aangezet en het denkvermogen zou worden gestimuleerd, zodat men moeilijke omstandigheden met een grotere aandacht en focus zou kunnen benaderen.

“Alle gevoelens en emotionele toestanden van de mens hebben een zinvolle bedoeling,” stippen de Australische onderzoekers aan. “Onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University stelden vast dat de menselijke emoties meer negatieve dan positieve gevoelens vertegenwoordigen. Negatieve gevoelens zoals angst, boosheid, schaamte of afkeer blijken belangrijke functies te hebben, aangezien ze bedreigende of gevaarlijke situaties kunnen helpen herkennen, vermijden of overwinnen. Sommige negatieve gevoelens, zoals melancholie en nostalgie, kunnen zelfs genietbaar zijn en kunnen interessante informatie verstrekken over toekomstige plannen en motivatie.”

De Australische onderzoekers zeggen dat er ook steeds meer aanwijzingen kunnen worden gevonden dat negatieve gemoedstoestanden, zoals droefheid, ook psychologische voordelen kunnen bieden. “Onder meer kon worden vastgesteld dat een slecht gevoel een stimulerende werking heeft op het geheugen, terwijl ook een meer rationeel oordeel zou kunnen worden gevormd omdat details efficiënter worden verwerkt. Bovendien bleek dat bij een moeilijke mentale opdracht een slecht gevoel aanleiding geeft tot een grotere doorzettingskracht. Tevens konden in discussies een efficiëntere communicatie en een betere argumentatie worden opgemerkt.”

“Droefheid is bovendien al vaak een basis voor artistieke creativiteit gebleken,” wordt er nog opgemerkt.

Lees Verder

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emoties |  Facebook |

06-05-14

Onderhandelaars moeten emoties onder controle houden

Deelnemers aan onderhandelingen moeten zich bewust zijn over de expressie van hun emoties, want hun gesprekspartners kunnen aan hun gezichtsuitdrukkingen een aantal conclusies verbinden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Marshall School of Business van de University of Southern California. De studie illustreert volgens de onderzoekers de complexe impact die emoties kunnen hebben op zakelijke interacties. Het onderzoek toont bovendien aan dat gezichtsuitdrukkingen in onderhandelingen even belangrijk zijn dan de woordkeuze en de inhoud van gepresenteerde voorstellen.

"Tijdens onderhandelingen moet men zijn emoties heel voorzichtig beheersen,” benadrukt onderzoeksleider Peter Carnevale, professor organisatie-management aan de Marshall School of Business. “De andere partijen aan tafel kunnen immers conclusies trekken uit de getoonde gelaatsuitdrukkingen. Een glimlach op het verkeerde ogenblik kan een negatieve impact hebben op de samenwerkings-intenties. Het onderzoek toont dan ook aan dat emoties een complexe rol hebben in zakelijke interacties. De studie maakt duidelijk dat de gelaatsuitdrukking tijdens een onderhandeling even belangrijk kan zijn dan gesproken woorden en voorstellen.”

“Onderhandelen vormt een kerncompetentie van het hedendaagse leiderschap en mangagement,” zegt Peter Carnevale. “Op de diverse werkplek is het vaak een grote uitdaging om samenwerking te kunnen creëren. Gezichtsuitdrukkingen die verschillende soorten emoties benadrukken, geven betekenis aan het gewone gesprek. Goede onderhandelaars zijn bedreven in het voeren van gesprekken en het voorleggen van oplossingen, maar ook in het beheersen van hun gezichtsuitdrukkingen. Soms is het niet aangewezen grote tevredenheid te tonen bij het sluiten van een overeenkomst, want de tegenpartij zou kunnen vrezen benadeeld te zijn geweest. Elders kan het tonen van emoties echter de weg naar succes betekenen.”

Lees Verder

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderhandelingen, emoties |  Facebook |

15-04-14

Emoties hoeven geen belemmering te zijn voor succesvolle beslissingen

Gevoelens van dankbaarheid hebben de capaciteit om het financiële ongeduld automatisch te verminderen. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Northeastern University, de University of California en de Harvard Kennedy School. Traditionele opvattingen zeggen dat emoties een belemmering vormen voor succes op lange termijn, maar volgens het rapport stroken deze theorieën niet met de waarheid. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie belangrijke implicaties kunnen hebben om een aantal problemen in het sociaal gedrag, van impulsief koopgedrag tot obesitas, aan te pakken.

Lees Verder

14:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emoties, beslissing |  Facebook |

09-12-13

Inzicht in emoties anderen kan aanleiding geven tot empathie of manipulatie

Mensen die goed in staat zijn om de gedachten van anderen in te schatten, hebben niet altijd de beste bedoelingen in gedachten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De Amerikaanse onderzoekers voeren daarbij aan dat zowel manipulatieve als empatische personen goed in staat blijken te zijn om de emoties van anderen in te schatten. Het inzicht in emoties van anderen kan volgens de onderzoekers wijzen op bezorgdheid en empathie, maar er wordt aan toegevoegd dat niet kan worden uitgesloten dat een aantal individuen die capaciteit zullen aanwenden om te trachten anderen te manipuleren.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emoties |  Facebook |

22-11-13

Brein stuurt impressie over emoties anderen bij

Het individu interpreteert de emoties van anderen op basis van de eigen gevoelens en is daardoor gedoemd tot vergissingen, maar het brein beschikt over een strategie om die fouten te herstellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de International School for Advanced Studies (Sissa) in het Italiaanse Trieste. De onderzoekers zeggen dat hun studie voor de eerste keer fysiologische aanwijzingen van adaptieve sociale mechanismen, zoals de mogelijkheid om de eigen emotionele stemming de onderdrukken om de gevoelens van anderen correct te kunnen evalueren, heeft kunnen aantonen. Verder onderzoek moet volgens de onderzoekers de specifieke werking van deze mechanismen aantonen.

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emoties |  Facebook |

15-09-13

Emoties beïnvloeden kritisch denken kinderen

Emoties hebben een impact op het inzicht van kinderen in realiteit en fantasie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Reading. De onderzoekers stelden daarbij vast dat kinderen vaak geneigd zijn om positieve karakters uit televisie en film als reële figuren te beschouwen, maar dat gaat niet op voor de negatieve tegenstanders. De wetenschappers zeggen dat de resultaten van de studie uitwijzen dat een emotionele connectie een belangrijke impact heeft op het beslissingsproces en het kritisch denken van kinderen. Die vaststellingen hebben volgens de onderzoekers ook belangrijke implicaties voor ouders, leerkrachten en de entertainmentsector.

Lees Verder

12:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emoties, kinderen |  Facebook |

22-08-13

Emoties vormen cruciaal element van efficiënt leiderschap

Goede leiders hebben geen angst om hun emoties te tonen. Dat zegt Doug Sundheim, consulent en auteur van verscheidene boeken over leiderschap. Hij merkt op dat de emotionele energie van de leider medewerkers kan insperen om moeilijke doelstellingen te halen, terwijl een terechte boosheid een middel kan zijn om werknemers opnieuw op het gewenste traject te krijgen. Emoties zijn volgens Sundheim cruciaal om een efficiënt leiderschap te kunnen uitbouwen. De consulent voert dan ook aan dat leiders op geregelde tijdstippen de eigen emoties onder de loep moeten durven nemen en een geschikt moeten uitzoeken om die gevoelens te uiten.

“De moderne zakenwereld wordt gekenmerkt door een gepolijste communicaties,” merkt Doung Sundheim op. “Veel boodschappen worden kunstmatig ingekleed om het gewenst effect te bereiken. Deze technieken hebben echter niets meer te maken met echte emoties, waarbij een reële persoon een reëel gevoel communiceert. Nochtans blijken die echte emoties een grote impact te hebben. Soms zijn die emoties weinig verfijnd en geven ze aanleiding tot een gevoel van ongemak, maar dat maakt de communicatie zo krachtig.” Emoties zijn volgens Sundheim cruciaal om vertrouwen op te bouwen, relaties te versterken, visies duidelijk te maken, energie op te wekken, mensen in beweging te brengen, moeilijke beslissingen te nemen en te leren uit mislukkingen.

“Emoties worden verborgen om de controle over de situatie te behouden of zich sterk te voelen,” benadrukt Sundheim. “In realiteit leidt het verbergen van emoties tot een verlies aan controle en een verzwakking van de capaciteit om zich als leider te profileren. Er is immers geen verband meer tussen visie en woorden. Dat kan nooit leiden tot een inspirerende of krachtige boodschap die een brug naar anderen slaat. Uiteraard kan een overdaad aan emoties zakelijke problemen creëren, aangezien een objectieve analyse kan worden bemoeilijkt of onderhandelingen kunnen mislukken, terwijl ook ondoordachte beslissingen tot een reëel risico behoren, maar toch blijkt een teveel aan emoties minder problematisch te zijn dan een tekort.”

Lees Verder

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emoties, leiderschap |  Facebook |