19-10-17

Petroleumverbruik transport piekt eind volgend decennium

Tegen eind volgend decennium zal het verbruik van fossiele brandstoffen door het autoverkeer een piek hebben bereikt. Onder invloed van de introductie van elektrische wagens en efficiëntere motoren, zal de vraag daarna gevoelig afnemen. Dat is de conclusie van het Britse bureau Wood Mackenzie. Opgemerkt wordt dat wereldwijd dagelijks 96 miljoen vaten olie worden verbruikt. Het transport neemt daarbij 60 miljoen vaten voor zijn rekening. De onderzoekers wijzen erop dat de impact van deze evoluties al sneller zal worden gevoeld, aangezien producenten minder in raffinaderijen zullen investeren en het aantal tankstations wordt afgebouwd.

Vooral midden volgend decennium mag volgens Wood Mackenzie een belangrijke ommekeer worden verwacht, omdat op dat ogenblik elektrische wagens sterk in populariteit zullen toenemen. “Het energieverbruik wordt steeds efficiënter,” betoogt Alan Gelder, analist bij Wood Mackenzie. “Daardoor wordt de afhankelijkheid van petroleum steeds verder afgebouwd. Het belang van olie in de wereldwijde economie zal in de toekomst dan ook een belangrijke terugval kennen.” De onderzoekers voegen er aan toe dat deze evoluties een belangrijke uitdaging kunnen vormen voor landen die voor hun fiscale inkomsten in sterke mate afhankelijk zijn van heffingen op de consumptie van petroleum.

In eerste instantie zal de sector volgens het rapport vooral worden geraakt door beperkende maatregelen van de overheden. Daarbij wordt gewezen naar onder meer de hogere normen voor energie-efficiëntie die in de Verenigde Staten, de Europese Unie en China werden ingevoerd. De introductie van elektrische auto’s zal volgens Alan Gelder in een later stadium een grotere impact laten voelen. Naarmate er verder in de toekomst wordt gekeken, zal volgens hem de impact van het elektrische vervoer steeds sterker worden. Indien steden massaal een verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen instellen, zal die evolutie volgens hem worden versneld.

Lees Verder

 

17:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

19-08-17

Hernieuwbare energie kan vele levens sparen

Een intensiever gebruik van hernieuwbare energie en een striktere regulatie hebben ervoor gezorgd dat over een periode van bijna tien jaar in de Verenigde Staten 12.700 vroegtijdige overlijdens konden worden vermeden. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het Amerikaanse ministerie van energie. Daarbij wordt opgemerkt dat in de Verenigde Staten in het midden van dit decennium een capaciteit van 100 gigawatt aan windenergie en zonnekracht kon worden geteld. Dat betekende een vertienvoudiging tegenover negen jaar voordien. Daardoor konden volgens het rapport ook de schadelijke uitstoot van fossiele brandstoffen gevoelig worden verminderd, wat een positieve impact heeft gehad op de gezondheid.

“Tijdens de geciteerde periode konden de emissies van koolstofdioxide met 20 procent worden verminderd, terwijl ook bij de uitstoot van zwaveloxide en stikstofoxide met respectievelijk 72 procent en 50 procent kon worden ingeperkt,” wordt in het rapport opgemerkt. “Ook bij de uitstoot van fijnstof kon een daling met 46 procent worden gemeld.” De onderzoekers merken op dat de gerealiseerde verbeteringen in de luchtkwaliteit een financieel voordeel tussen 29 miljard dollar en 112 miljard dollar hebben opgeleverd. Bovendien wordt gewag gemaakt van cumulatieve klimaatvoordelen tussen 5,3 miljard dollar en 106,8 miljard dollar dankzij het toegenomen gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

“Er moet rekening gehouden met een duidelijke impact op de gezondheidskosten, terwijl ook gewezen moet worden op veranderingen in de landbouwproductiviteit, het energieverbruik, verliezen uit natuurrampen zoals overstromingen en algemene ecosysteem-services,” benadrukken de onderzoekers nog. Er wordt echter aan toegevoegd dat ook een striktere regelgeving een bijdrage heeft geleverd tot de reductie van emissies, aangezien steenkoolcentrales de nodige maatregelen dienden te nemen om ervoor te zorgen dat hun installaties konden voldoen aan de nieuwe normen voor luchtkwaliteit.”

Geraamd wordt dat het gebruik van fossiele brandstoffen wereldwijd aan 6,5 miljoen mensen het leven kost.

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, duurzaamheid |  Facebook |

29-07-17

Gezondheid Oost-Europa profiteert van duurzame energie

De gezondheidskosten die aan het gebruik van fossiele brandstoffen moeten worden gelinkt, liggen veel hoger dan de subsidies die de overheden aan de sector toekennen. Dat is de conclusie van een rapport van de Health and Environment Alliance (Heal). Opgemerkt wordt dat de twintig grootste economieën van de wereld drie jaar geleden 444 miljard dollar subsidies hebben verstrekt voor de productie van olie, gas en steenkool. Tegelijkertijd heeft die productie in diezelfde landen volgens Heal voor 2,76 biljoen dollar gezondheidskosten wegens luchtverontreining veroorzaakt. In de Europese Unie zouden die kosten 229,5 miljard dollar hebben bedragen.

“De gezondheidskosten door fossiele brandstoffen liggen 600 procent hoger dan de subsidies die aan de sector worden toegekend,” benadrukt Heal. “Het is dan ook niet verantwoord dat de overheden geld in ongezonde energiebronnen blijven injecteren.” Opgemerkt wordt dat de verbranding van fossiele brandstoffen elk jaar wereldwijd aan 6,5 miljoen mensen het leven kost door onder meer beroertes, hartaanvallen, kanker en longziektes. Aangevoerd wordt dat in Duitsland 24,9 procent van de voortijdige overlijdens wegens luchtvervuiling zouden kunnen worden vermeden indien de subsidies voor fossiele brandstoffen zouden worden geschrapt en corrigerende belastingen zouden worden ingevoerd.

Ook Groot-Brittannië zou het aantal voortijdige overlijdens met 41,3 procent kunnen terugdringen, maar volgens Heal zou vooral Oost-Europa een belangrijk voordeel uit deze strategie kunnen halen. De grootste winsten zouden kunnen worden opgetekend in Bulgarije, waar het aantal voortijdige overlijdens met 89,1 procent zou kunnen worden gereduceerd, gevolgd door Roemenië en Polen, waar daling met respectievelijk 71,3 procent en 51,3 procent zou worden geregistreerd. Onder meer wordt aangevoerd dat de besparingen aan subsidies voor fossiele brandstoffen een land zoals Polen de mogelijkheid zou bieden vierendertig ziekenhuizen te bouwen en 30.000 artsen en 57.000 leerkrachten te betalen.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

08-04-17

Wereldwijde hernieuwbare energie boekt recordgroei

Het voorbije jaar hebben duurzame bronnen een recordvolume van 138,5 gigawatt aan de wereldwijde energiecapaciteit toegevoegd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het UN Environment Collaborating Centre en Bloomberg New Energy Finance (BNEF). De toegevoegde capaciteit lag het voorbije jaar 9 procent hoger dan de bijkomende 127,5 gigawatt die het jaar voordien was geïnstalleerd. Aangezien echter de kostprijs van duurzame technologieën het voorbije jaar verder werd afgebouwd, kon de totale investering in de nieuwe projecten het voorbije jaar met 23 procent worden teruggeschroefd.

In het rapport wordt opgemerkt dat het voorbije jaar nagenoeg dubbel zoveel werd geïnvesteerd in hernieuwbare bronnen dan in fossiele brandstoffen. Hernieuwbare bronnen vertegenwoordigden 55 procent van alle nieuwe energie die het voorbije jaar werd geïnstalleerd. Het aandeel van hernieuwbare bronnen in de totale elektriciteitsvoorziening - op uitzondering van de grote hydrocentrales - steeg daardoor van 10,3 procent naar 11,3 procent. Daardoor kon volgens het rapport ook de emissie van ongeveer 1,7 gigaton koolstofdioxide worden vermeden. De totale investeringen in duurzame energie bedroegen 241,6 miljard dollar. Dat is het laagste niveau in vier jaar, vooral te danken aan lagere kosten.

De gemiddelde uitgaven voor investeringen in zonnekracht en windenergie kenden het voorbije jaar een daling met meer dan 10 procent. Bij zonnekracht werd een daling met 34 procent tot 113,7 miljard dollar gemeld. Daarvoor werd echter een recordvolume van 75 gigawatt geïnstalleerd. Bij windenergie vielen de investeringen met 9 procent terug tot 112,5 miljard dollar. Hier diende bij de installatie echter wel een inkrimping van 63 gigawatt naar 64 gigawatt worden opgetekend. De investeringen in de ontwikkelde wereld viel met 14 procent terug tot 125 miljard dollar. In de ontwikkelingslanden was er sprake van een inkrimping met 30 procent tot 117 miljard dollar.

In China werd een daling met 32 procent tot 78,3 miljard dollar geregistreerd. Daarbij werd een einde gemaakt van een onafgebroken periode van elf jaar met toenemende investeringen.

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

09-02-17

Europese Unie installeert nagenoeg uitsluitend duurzame energie

In de Europese Unie is de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk het voorbije jaar met 24,5 gigawatt uitgebreid. Duurzame bronnen hadden een aandeel van 86 procent in die nieuwe capaciteit. Dat blijkt uit een rapport van sectororganisatie WindEurope. Het vorige record dateert van drie jaar geleden, toen duurzame bronnen 79 procent van de nieuwe capaciteit vertegenwoordigden. Er wordt aan toegevoegd dat voor de eerste keer in de geschiedenis meer dan de helft van de geïnstalleerde capaciteit door windenergie werd aangebracht. Windkracht is na gas inmiddels de belangrijkste energiebron van de Europese Unie geworden.

De cijfers tonen volgens het rapport aan dat Europa het gebruik van fossiele brandstoffen verder wil afbouwen. Het voorbije jaar heeft windkracht de plaats van steenkool als tweede belangrijkste bron van elektriciteit verdrongen. Duitsland zorgde het voorbije jaar voor de grootste toevoeging van windkracht, maar opgemerkt wordt dat in Frankrijk, Nederland, Finland, Ierland en Litouwen nieuwe installatie-records werd opgetekend. Weliswaar werd 3 procent minder capaciteit geïnstalleerd dan het jaar voordien, maar door een sterke toename van het aantal offshore windparken, die zwaardere budgetten vergen, werd een recordinvestering van 27,5 miljard euro gerealiseerd.

De grootste realisatie van het voorbije jaar was het windpark Gemini in Nederland, dat in februari vorig jaar aan het net werd gekoppeld, gevolgd door de projecten Gode Wind in Duitsland en Westermeerwind in Nederland. Giles Dickson, chief executive van WindEurope, wijst er echter op dat er nog een lange weg moet worden afgelegd. In totaal is op dit ogenblik in de Europese Unie een capaciteit van 153,7 gigawatt aan windkracht geïnstalleerd. In totaal heeft de regio echter een elektriciteitscapaciteit van 918,8 gigawatt. Gehoopt wordt een bijkomende stimulus kan worden ervaren wanneer steeds meer steenkoolcentrales worden verplicht de activiteiten stop te zetten.

Giles Dickson wijst echter ook op een bijzonder verdeeld beleid rond windkracht. Spanje, Portugal, Italië en Griekenland, die zich in het begin van deze eeuw bijzonder actief toonden, blijken nog nauwelijks nieuwe windkracht-capaciteit te creëren. In Polen is bovendien een beperkende maatregel ingevoerd. Daardoor spitst de sector zich volgens Dickson toe op een beperkt aantal landen. Duitsland, dat al drie keer meer windkracht heeft geïnstalleerd dan elke andere lidstaat van de Europese Unie, was ook vorig jaar verantwoordelijk voor 44 procent van de totale bijkomende capaciteit.

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

13-11-16

Europese Unie dreigt positie in duurzame energie te verliezen

Binnen een periode van vijf jaar zal de Europese Unie op het gebied van duurzame energie de Verenigde Staten en China moeten laten voorgaan. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). Nochtans had Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, beloofd van de Europese Unie de marktleider in duurzame energie te maken, niet alleen om de klimaatverandering te bestrijden, maar ook om de afhankelijkheid van energie-import af te bouwen. De Europese Unie is na de Verenigde Staten en China de grootste producent van koolstofdioxide. Maar tenzij meer wordt ingezet op hernieuwbare bronnen, zullen die Europese doelstellingen volgens het energiebureau niet worden gehaald.

“Wereldwijd wordt aan een versnelde energie-transitie gewerkt, maar de Europese Unie is in slaap gevallen en mis daardoor mogelijkheden die een meerwaarde voor de economie, de werkgelegenheid en de volksgezondheid zouden kunnen opleveren,” aldus Imke Lübbeke, hoofd klimaat en energie bij het Europese kantoor van het World Wildlife Fund (WWF). Het voorbije jaar werden dagelijks wereldwijd ongeveer een half miljoen zonnepanelen geplaatst. In China werden elk uur twee nieuwe windturbines in gebruik genomen. Er is volgens Fatih Birol, directeur van het International Energy Agency, wereldwijd een duidelijke verschuiving in de energiemarkt aan de gang.

Net zoals in andere sectoren ligt de zwaartekracht daarbij volgens Birol echter in de opkomende markten. De hernieuwbare capaciteit in de Europese Unie zou de volgende vijf jaar slechts met 23 procent groeien. Dat is gevoelig minder dan het groeitempo van 62 procent dat de voorbije zes jaar werd geregistreerd. De grootste groei in Europa wordt verwacht in Duitsland (16,7 gigawatt), gevolgd door Frankrijk (7,3 gigawatt), Groot-Brittannië (3,5 gigawatt) en Polen (0,9 gigawatt). De Europese inspanningen worden volgens het energiebureau onder meer afgeremd door beleidsonzekerheid in een aantal landen. In China wordt de volgende vijf jaar een uitbreiding van het hernieuwbare energiecapaciteit met 305 gigawatt verwacht.

Lees verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

10-10-16

Wereld moet zich voorbereiden op nieuwe energiesector

De wereldwijde vraag naar elektriciteit zal de volgende vijfenveertig jaar een verdubbeling kennen. De behoefte aan energie per hoofd van de wereldbevolking zal daarentegen een piek kennen tegen het einde van het volgende decennium en vervolgens geleidelijk afnemen. Dat blijkt uit een rapport van de World Energy Council. Opgemerkt wordt dat de energiesector de volgende vijf tot tien jaar een manier moet vinden om een antwoord te kunnen formuleren op verschuivende dynamieken en de disruptieve trends om een energieveiligheid te kunnen blijven garanderen, de toegang tot energie te versterken en aan de eisen van het leefmilieu te voldoen.

De groei in de energieproductie zal volgens het rapport vooral gesitueerd zijn buiten de sector van de fossiele brandstoffen. “De groei zal steunen op een fenomenale toename van de productie aan zonnekracht en windenergie, dankzij belangrijke kostenreducties voor hernieuwbare technologieën,” wordt in het rapport opgemerkt. “Daarbij kan verwacht worden dat hernieuwbare energiebronnen over vijfenveertig jaar mogelijk 70 procent goedkoper zullen zijn geworden.” Voorspeld wordt dat zonnekracht en windenergie over vijfenveertig jaar tussen 20 procent en 39 procent van de wereldwijde energieproductie zullen vertegenwoordigen, tegenover een niveau van 4 procent twee jaar geleden.

De groei zal vooral worden geconcentreerd in China, India, Europa en Noord-Amerika. Ook kernenergie, waterkracht en energieopslag zullen volgens het rapport een verdere groei kennen. Het aandeel van de fossiele brandstoffen zal daarentegen van 81 procent twee jaar geleden terugvallen tot een niveau tussen 50 procent en 70 procent. Die evolutie wordt in de hand gewerkt door nieuwe technologieën en een strikter energiebeleid. Volgens de meeste scenario’s zou de energieproductie uit steenkool al tegen het eind van dit decennium een piek kennen. De maximum productie van petroleum wordt tegen het einde van het volgende decennium in het vooruitzicht gesteld.

Over de ontwikkelingen bij aardgas tonen de verschillende scenario’s volgens het rapport belangrijke verschillen. De volgende periode zal volgens het rapport zwaar moeten geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur, zoals intelligente systemen om de energie-efficiëntie te versterken.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende