08-04-17

Wereldwijde hernieuwbare energie boekt recordgroei

Het voorbije jaar hebben duurzame bronnen een recordvolume van 138,5 gigawatt aan de wereldwijde energiecapaciteit toegevoegd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het UN Environment Collaborating Centre en Bloomberg New Energy Finance (BNEF). De toegevoegde capaciteit lag het voorbije jaar 9 procent hoger dan de bijkomende 127,5 gigawatt die het jaar voordien was geïnstalleerd. Aangezien echter de kostprijs van duurzame technologieën het voorbije jaar verder werd afgebouwd, kon de totale investering in de nieuwe projecten het voorbije jaar met 23 procent worden teruggeschroefd.

In het rapport wordt opgemerkt dat het voorbije jaar nagenoeg dubbel zoveel werd geïnvesteerd in hernieuwbare bronnen dan in fossiele brandstoffen. Hernieuwbare bronnen vertegenwoordigden 55 procent van alle nieuwe energie die het voorbije jaar werd geïnstalleerd. Het aandeel van hernieuwbare bronnen in de totale elektriciteitsvoorziening - op uitzondering van de grote hydrocentrales - steeg daardoor van 10,3 procent naar 11,3 procent. Daardoor kon volgens het rapport ook de emissie van ongeveer 1,7 gigaton koolstofdioxide worden vermeden. De totale investeringen in duurzame energie bedroegen 241,6 miljard dollar. Dat is het laagste niveau in vier jaar, vooral te danken aan lagere kosten.

De gemiddelde uitgaven voor investeringen in zonnekracht en windenergie kenden het voorbije jaar een daling met meer dan 10 procent. Bij zonnekracht werd een daling met 34 procent tot 113,7 miljard dollar gemeld. Daarvoor werd echter een recordvolume van 75 gigawatt geïnstalleerd. Bij windenergie vielen de investeringen met 9 procent terug tot 112,5 miljard dollar. Hier diende bij de installatie echter wel een inkrimping van 63 gigawatt naar 64 gigawatt worden opgetekend. De investeringen in de ontwikkelde wereld viel met 14 procent terug tot 125 miljard dollar. In de ontwikkelingslanden was er sprake van een inkrimping met 30 procent tot 117 miljard dollar.

In China werd een daling met 32 procent tot 78,3 miljard dollar geregistreerd. Daarbij werd een einde gemaakt van een onafgebroken periode van elf jaar met toenemende investeringen.

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

09-02-17

Europese Unie installeert nagenoeg uitsluitend duurzame energie

In de Europese Unie is de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk het voorbije jaar met 24,5 gigawatt uitgebreid. Duurzame bronnen hadden een aandeel van 86 procent in die nieuwe capaciteit. Dat blijkt uit een rapport van sectororganisatie WindEurope. Het vorige record dateert van drie jaar geleden, toen duurzame bronnen 79 procent van de nieuwe capaciteit vertegenwoordigden. Er wordt aan toegevoegd dat voor de eerste keer in de geschiedenis meer dan de helft van de geïnstalleerde capaciteit door windenergie werd aangebracht. Windkracht is na gas inmiddels de belangrijkste energiebron van de Europese Unie geworden.

De cijfers tonen volgens het rapport aan dat Europa het gebruik van fossiele brandstoffen verder wil afbouwen. Het voorbije jaar heeft windkracht de plaats van steenkool als tweede belangrijkste bron van elektriciteit verdrongen. Duitsland zorgde het voorbije jaar voor de grootste toevoeging van windkracht, maar opgemerkt wordt dat in Frankrijk, Nederland, Finland, Ierland en Litouwen nieuwe installatie-records werd opgetekend. Weliswaar werd 3 procent minder capaciteit geïnstalleerd dan het jaar voordien, maar door een sterke toename van het aantal offshore windparken, die zwaardere budgetten vergen, werd een recordinvestering van 27,5 miljard euro gerealiseerd.

De grootste realisatie van het voorbije jaar was het windpark Gemini in Nederland, dat in februari vorig jaar aan het net werd gekoppeld, gevolgd door de projecten Gode Wind in Duitsland en Westermeerwind in Nederland. Giles Dickson, chief executive van WindEurope, wijst er echter op dat er nog een lange weg moet worden afgelegd. In totaal is op dit ogenblik in de Europese Unie een capaciteit van 153,7 gigawatt aan windkracht geïnstalleerd. In totaal heeft de regio echter een elektriciteitscapaciteit van 918,8 gigawatt. Gehoopt wordt een bijkomende stimulus kan worden ervaren wanneer steeds meer steenkoolcentrales worden verplicht de activiteiten stop te zetten.

Giles Dickson wijst echter ook op een bijzonder verdeeld beleid rond windkracht. Spanje, Portugal, Italië en Griekenland, die zich in het begin van deze eeuw bijzonder actief toonden, blijken nog nauwelijks nieuwe windkracht-capaciteit te creëren. In Polen is bovendien een beperkende maatregel ingevoerd. Daardoor spitst de sector zich volgens Dickson toe op een beperkt aantal landen. Duitsland, dat al drie keer meer windkracht heeft geïnstalleerd dan elke andere lidstaat van de Europese Unie, was ook vorig jaar verantwoordelijk voor 44 procent van de totale bijkomende capaciteit.

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

13-11-16

Europese Unie dreigt positie in duurzame energie te verliezen

Binnen een periode van vijf jaar zal de Europese Unie op het gebied van duurzame energie de Verenigde Staten en China moeten laten voorgaan. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). Nochtans had Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, beloofd van de Europese Unie de marktleider in duurzame energie te maken, niet alleen om de klimaatverandering te bestrijden, maar ook om de afhankelijkheid van energie-import af te bouwen. De Europese Unie is na de Verenigde Staten en China de grootste producent van koolstofdioxide. Maar tenzij meer wordt ingezet op hernieuwbare bronnen, zullen die Europese doelstellingen volgens het energiebureau niet worden gehaald.

“Wereldwijd wordt aan een versnelde energie-transitie gewerkt, maar de Europese Unie is in slaap gevallen en mis daardoor mogelijkheden die een meerwaarde voor de economie, de werkgelegenheid en de volksgezondheid zouden kunnen opleveren,” aldus Imke Lübbeke, hoofd klimaat en energie bij het Europese kantoor van het World Wildlife Fund (WWF). Het voorbije jaar werden dagelijks wereldwijd ongeveer een half miljoen zonnepanelen geplaatst. In China werden elk uur twee nieuwe windturbines in gebruik genomen. Er is volgens Fatih Birol, directeur van het International Energy Agency, wereldwijd een duidelijke verschuiving in de energiemarkt aan de gang.

Net zoals in andere sectoren ligt de zwaartekracht daarbij volgens Birol echter in de opkomende markten. De hernieuwbare capaciteit in de Europese Unie zou de volgende vijf jaar slechts met 23 procent groeien. Dat is gevoelig minder dan het groeitempo van 62 procent dat de voorbije zes jaar werd geregistreerd. De grootste groei in Europa wordt verwacht in Duitsland (16,7 gigawatt), gevolgd door Frankrijk (7,3 gigawatt), Groot-Brittannië (3,5 gigawatt) en Polen (0,9 gigawatt). De Europese inspanningen worden volgens het energiebureau onder meer afgeremd door beleidsonzekerheid in een aantal landen. In China wordt de volgende vijf jaar een uitbreiding van het hernieuwbare energiecapaciteit met 305 gigawatt verwacht.

Lees verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

10-10-16

Wereld moet zich voorbereiden op nieuwe energiesector

De wereldwijde vraag naar elektriciteit zal de volgende vijfenveertig jaar een verdubbeling kennen. De behoefte aan energie per hoofd van de wereldbevolking zal daarentegen een piek kennen tegen het einde van het volgende decennium en vervolgens geleidelijk afnemen. Dat blijkt uit een rapport van de World Energy Council. Opgemerkt wordt dat de energiesector de volgende vijf tot tien jaar een manier moet vinden om een antwoord te kunnen formuleren op verschuivende dynamieken en de disruptieve trends om een energieveiligheid te kunnen blijven garanderen, de toegang tot energie te versterken en aan de eisen van het leefmilieu te voldoen.

De groei in de energieproductie zal volgens het rapport vooral gesitueerd zijn buiten de sector van de fossiele brandstoffen. “De groei zal steunen op een fenomenale toename van de productie aan zonnekracht en windenergie, dankzij belangrijke kostenreducties voor hernieuwbare technologieën,” wordt in het rapport opgemerkt. “Daarbij kan verwacht worden dat hernieuwbare energiebronnen over vijfenveertig jaar mogelijk 70 procent goedkoper zullen zijn geworden.” Voorspeld wordt dat zonnekracht en windenergie over vijfenveertig jaar tussen 20 procent en 39 procent van de wereldwijde energieproductie zullen vertegenwoordigen, tegenover een niveau van 4 procent twee jaar geleden.

De groei zal vooral worden geconcentreerd in China, India, Europa en Noord-Amerika. Ook kernenergie, waterkracht en energieopslag zullen volgens het rapport een verdere groei kennen. Het aandeel van de fossiele brandstoffen zal daarentegen van 81 procent twee jaar geleden terugvallen tot een niveau tussen 50 procent en 70 procent. Die evolutie wordt in de hand gewerkt door nieuwe technologieën en een strikter energiebeleid. Volgens de meeste scenario’s zou de energieproductie uit steenkool al tegen het eind van dit decennium een piek kennen. De maximum productie van petroleum wordt tegen het einde van het volgende decennium in het vooruitzicht gesteld.

Over de ontwikkelingen bij aardgas tonen de verschillende scenario’s volgens het rapport belangrijke verschillen. De volgende periode zal volgens het rapport zwaar moeten geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur, zoals intelligente systemen om de energie-efficiëntie te versterken.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

28-05-14

Teelten voor Europese duurzame energie eisen 70 miljoen hectare op

Plannen van de Europese Unie om de teelt voor biobrandstoffen tegen het einde van het volgende decennium te verdubbelen, zullen een oppervlakte opeisen van 70,2 miljoen hectare. Dat komt overeen met de gezamenlijke oppervlakte van Polen en Zweden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vienna University. Bij het begin van dit decennium vertegenwoordigde de vraag naar biobrandstoffen volgens de onderzoekers de oppervlakte van Zweden. Het grootste gedeelte van het gebied zou worden opgeëist voor biomassa (40 miljoen hectare), gevolgd door bioenergie (29 miljoen hectare) en biobrandstoffen (11 miljoen hectare).

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, duurzaamheid |  Facebook |

13-05-14

Steenkoolcentrales vormen bedreiging voor klimaatdoelstellingen

De geraamde kosten voor de beperking van de klimaatverandering zijn de voorbije twee jaar nog met 8 biljoen dollar toegenomen. Dat is vooral te wijten aan het toenemend gebruik van steenkool, dat de inzet van duurzame energiebronnen heeft afgeremd. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). Opgemerkt wordt dat er een einde moet worden gemaakt aan de ingebruikname van steenkoolcentrales die geen mogelijkheid bieden tot een opvang en opslag van emissies. Volgens het rapport is er sinds het begin van het decennium meer extra energie-capaciteit door steenkool gecreëerd dan ook alle niet-fossiele bronnen samen.

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: steenkool, energie, klimaat |  Facebook |

30-04-14

Spaans eiland El Hierro gebruikt uitsluitend duurzame energie

El Hierro, het kleinste eiland van de Islas Canarias, zal zijn energie vanaf eind juni volledig uit duurzame bronnen kunnen putten. Daarmee wordt El Hierro het eerste eiland van de wereld dat zijn energievoorziening volledig op duurzame bronnen steunt. De belangrijkste bron is een windpark van vijf turbines in de buurt van de hoofdstad Valverde, dat met een productie van 11,5 megawatt meer dan voldoende elektriciteit levert voor een totale bevolking van tienduizend inwoners en de ontziltings-installaties aan de kust. De overschot aan energieproductie wordt gebruikt om water op te pompen naar een reservoir op een hoogte van bijna 700 meter, waardoor in periodes van windstilte op waterkracht kan worden overgeschakeld.

Hoewel ook andere eilanden over de hele wereld gedeeltelijk worden gevoed door zonnekracht of windenergie, is El Hierro volgens experts het eerste eiland dat een constante levering van elektriciteit heeft gegarandeerd door beide bronnen te combineren en de nood aan externe bevoorrading uit te schakelen. Het project zal ook de uitstoot van koolstofdioxide met 18.700 ton per jaar doen afnemen en een verbruik van veertigduizend vaten olie per jaar kunnen elimeren. Een bestaande elektriciteitscentrale op stookolie zal als reserve worden aangehouden om in noodgevallen de energiebevoorrading te kunnen blijven garanderen.

Het eiland wil zijn streven naar duurzaamheid verder benadrukken door de zesduizend voertuigen op het eiland tegen het einde van het decennium volledig op elektriciteit te laten rijden. Daarvoor werd een samenwerkingsverband opgestart met de autogroep Renault-Nissan. De bouw van het windturbinepark Gorona del Viento vergde een investering van 80 miljoen euro. De lokale autoriteiten hebben een aandeel van 60 procent in het turbinepark. Daarnaast heeft ook het Spaanse energiebedrijf Endesa een belang van 30 procent in het project. De resterende 10 procent is in handen van een lokaal technologie-instituut.

“El Hierro wil eigenaar blijven van het turbinepark,” aldus een woordvoerder van de lokale autoriteiten. “De winsten en mogelijke verliezen en dus de toekomst van Gorona del Viento is daardoor in handen van de lokale bevolking.” Er wordt aan toegevoegd dat de inkomsten uit het turbinepark het budget van het eiland met ongeveer 3 miljoen euro per jaar zal verhogen. Die inkomsten zullen volgens de woordvoerder ten goede komen aan de lokale bevolking, onder meer met subsidies op het waterverbruik en investeringen in infrastructuur en sociaal beleid. El Hierro hoopt verder dat zijn duurzame energieprojecten ook toeristen met een grote belangstelling voor natuur en wetenschap zal kunnen aantrekken.

Lees Verder

14:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: el hierro, energie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende