30-03-18

Europese energie eind volgend decennium 35 procent duurzaam

Tegen het einde van volgend decennium moeten duurzame bronnen minstens 35 procent van de energievoorziening van de Europese Unie dekken. Dat staat in een brief die een aantal sectororganisaties uit de duurzame economie hebben geschreven aan de regeringsinstanties van Oostenrijk, dat tijdens de tweede helft van dit jaar het voorzitterschap van de Europese Unie zal invullen. Daarbij wordt opgemerkt dat hernieuwbare bronnen inmiddels de goedkoopste bron van energie zijn geworden en voor de Europese Unie in toenemende mate een kostenefficiëntie optie bieden om de plannen voor het energieverbruik en de klimaatdoelstellingen te realiseren.

De brief van de duurzame coalitie was gericht aan de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz en Elisabeth Köstinger, Oostenrijks minister van duurzaamheid en toerisme. De kosten van hernieuwbare energie zijn de voorbije jaren jaren sterk gedaald, waardoor de Europese Commissie zijn kosten-batenanalyse van twee jaar geleden moest bijwerken. Aangevoerd wordt nu dat de realisatie van de doelstelling van 27 procent hernieuwbare energie tegen eind volgend decennium 2,9 miljard euro per jaar goedkoper zou zijn dan onder de vorige analyse. Dit suggereert dat een doelstelling van 30 procent voor het einde van het volgende decennium nu betaalbaar zou zijn.

Miguel Arias Cañete, Europees commissaris voor energie en klimaatactie, voert nu openlijk campagne om de ambities op het gebied van hernieuwbare energie te verhogen. Het Europees Parlement heeft zich al achter een doelstelling van 35 procent geschaard. In december kwamen de Europese regeringen een streefcijfer van 27 procent overeen, was tot teleurstelling leidde bij milieugroepen. Maar de dynamiek van de industrie beïnvloedt de discussie tussen de Europese wetgevers. De brief van de coalitie omschrijft de duurzame sector als een goedkope energiebron, die ondertussen 1,1 miljoen mensen tewerk stelt. Eind volgend decennium kan de sector 3 miljoen mensen in dienst hebben.

“Het is van cruciaal belang om de toekomstige investeringen te richten op duurzame technologieën en tewerkstelling,” aldus de coalitie, die ook oproept om de subsidies voor fossiele brandstoffen en andere vervuilende energiebronnen te elimineren. De brief was ondertekend door Egec Geothermal, de European Solar Thermal Electricity Association (Estela), de European Heat Pump Association (Ehpa), Ocean Energy Europe, Solar Heat Europe, Solar Power Europe, de European Biomass Association (Aebiom), de European Biogas Association (Eba), de Association of European Renewable Energy Research Centres (Eurec) en de European Renewable Energies Federation (Eref).

Lees Verder

09:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

23-01-18

Bedrijfsleven versnelt investeringen in duurzame energie

Het bedrijfsleven doet voor zijn elektriciteitsvoorziening steeds meer beroep op duurzame bronnen. Dat is de conclusie van een rapport van de Climate Group. Opgemerkt wordt dat steeds meer multinationals zich engageren om hun elektriciteit exclusief uit duurzame bronnen te putten. Toch kan wordt opgemerkt dat niet overal een even snelle overstap kan worden opgetekend. In de Verenigde Staten kan volgens het rapport in vergelijking met andere regio’s een sterk engagement van het bedrijfsleven worden opgemerkt. In Europa blijkt dat proces daarentegen trager te verlopen. Daarbij wordt echter ook verwezen naar de waaier van regelgevingen waarmee bedrijven in de verschillende landen rekening moeten houden.

Het initiatief RE100 probeert zoveel mogelijk bedrijven aan te sporen hun elektriciteit uitsluitend bij duurzame leveranciers te halen. “In landen zoals Groot-Brittannië, Nederland en Ierland kan een snelle toetreding worden opgetekend,” zegt Sam Kimmins, verantwoordelijke van het project. “Ook de Scandinavische landen, die van nature een positieve houding tegenover hernieuwbare bronnen tonen, tonen een sterke groei in het engagement voor een milieuvriendelijke energiebevoorrading. In andere Europese landen blijken beleidsbarrières echter de investeringen af te remmen. Dat blijkt ook uit het feit dat Britse bedrijven 63 procent van de totale afname van de duurzame elektriciteit vertegenwoordigden.”

“Hopelijk zullen de Europese Unie en de lidstaten een beleidskader creëren waarin duurzame investeringen nog meer ruimte krijgen,” aldus Kimmins. Ook wereldwijd blijkt het beleid voor het initiatief een grotere hindernis te vormen dan financiële bekommernissen. Daarnaast wordt aangegeven dat in een aantal markten ook gewag moet worden gemaakt van een gebrek aan geschikte contracten of certificaten. Aurélie Beauvais, beleidsdirecteur bij sectororganisatie SolarPower Europe, wijst echter op de richtlijn die de Europese Commissie heeft uitgevaardigd en waarbij is bepaald dat tegen het midden van de jaren dertig 35 procent van alle Europese elektriciteit uit duurzame bronnen moet worden geleverd.

Dat zal volgens haar ook het bedrijfsleven aanzetten tot bijzondere inspanningen om de investeringen in duurzame energie op te voeren.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

18-01-18

China draagt verdere uitbreiding duurzame energie

Een Chinese piek in de installatie van zonnepanelen heeft de wereldwijde investeringen in duurzame energietechnologieën het voorbije jaar bijna opnieuw tot recordniveaus opgejaagd. Dat is conclusie van een rapport van het persbureau Bloomberg. In totaal werd vorig jaar 333,5 miljard dollar in hernieuwbare energie geïnvesteerd. Dat betekent een stijging met 3 procent tegenover het jaar voordien, toen de sector nog een terugval kende. Het absolute recordniveau werd drie jaar geleden opgetekend met een bedrag van 360,3 miljard dollar. De Chinese groei compenseert een achteruitgang in Japan, Duitsland en Groot-Brittannië.

“De hoge cijfers van het voorbije jaar zijn nog opmerkelijker wanneer kan worden vastgesteld dat de installatiekosten voor zonnekracht nog altijd sterk blijven dalen,” zegt Jon Moore, chief executive van Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Bij zonnekracht werd het voorbije jaar een stijging met 18 procent tot 160 miljard dollar geregistreerd. Nochtans zijn de kapitaalkosten per megawatt met ongeveer één vierde gedaald. In China liepen de investeringen met 24 procent op tot 86,5 miljard dollar. Daarentegen moest worden vastgesteld dat de wereldwijde bestedingen in windenergie het voorbije jaar met 12 procent tot 107,2 miljard dollar zijn teruggevallen. Het jaar voordien was wel een sterke groei opgetekend.

De grootste investeringen werden opgetekend in China, waar een stijging met 24 procent tot 132,6 miljard dollar kon worden gemeld. Op de tweede plaats volgen de Verenigde Staten met een investering van 56,9 miljard dollar. Ook dat is nog steeds een stijging met 1 procent, ondanks een ongunstig klimaat voor duurzame energiebronnen sinds de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president. Anderzijds wordt opgemerkt dat in Europa teleurstellende resultaten moesten worden geregistreerd. De investeringen vielen immers met 26 procent terug tot 57,4 miljard dollar. Nog wordt opgemerkt dat de investeringen in alternatieven zoals biomassa, aardwarmte en kleinschalige waterkrachtcentrales elk onder de grens van 5 miljard dollar bleven.

Lees Verder

17:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

22-12-17

Europa bekijkt optimale integratie hernieuwbare energie

De Europese Unie heeft een budget van 20 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het project EU-SysFlex van de Ierse energieproducent EirGrid en zijn Franse sectorgenoot Electricité de France (EdF). Het project moet het Europese elektriciteitssysteem voorbereiden op de toenemende aanvoer van hernieuwbare bronnen. Opgemerkt wordt dat een grootschalige integratie van windenergie en zonnekracht weliswaar ecologische belangrijke voordelen heeft te bieden, maar tegelijkertijd moeten op het gebied van netstabiliteit een een aantal belangrijke knelpunten worden aangepakt. Met EU-SysFlex moet daarop een antwoord worden gevonden.

“Europa moet zich voorbereiden op een elektriciteitsnet dat voor meer dan 50 procent wordt gevoed door hernieuwbare bronnen,” benadrukt John Lowry, project-directeur bij EirGrid, dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van het initiatief. “Eerdere projecten hebben aangetoond dat een integratie technisch kan worden gerealiseerd, maar op Pan-Europees niveau moet daarbij met een aantal belangrijke knelpunten worden afgerekend. Elke lidstaat hanteert immers eigen strategieën en toepassingen. Met EU-SysFlex moet het merendeel van die operationele problemen kunnen worden aangepakt. Het geïntegreerde systeem moet het potentieel van hernieuwbare integratie maximaliseren.”

“Onder meer variabiliteit is een cruciaal aspect,” betoogt Vera Silva, ondezoeksdirecteur bij Electricité de France (EDF), dat als technisch coördinator van het testproject zal optreden. “Wanneer zon en wind geen productie leveren, moet men over andere bronnen kunnen beschikken. Bovendien moet de nodige flexibiliteit worden gegarandeerd om fluctuaties in de productie te kunnen opvangen. Er moet gezocht worden naar een aantal diensten die ervoor kunnen zorgen dat de nodige flexibiliteit kan worden getoond om aan de behoeften te beantwoorden, maar tegelijkertijd toch steeds een evenwichtige balans kan worden gegarandeerd.”

Onder meer wordt erop gewezen dat de Europese Unie tegen eind volgend decennium 61 procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zou willen halen. “Dat vergt echter een exponentiële groei van kleinschalige generatoren,” zegt Vera Silva, verwijzend naar onder meer zonnepanelen die door gezinnen op het dak van hun woning worden geplaatst. “Op korte termijn wordt op die manier van minder dan tweeduizend naar miljoenen generatoren geëvolueerd. Er moeten dan ook maatregelen worden genomen om potentiële energie-overschotten te vermijden. Daarom zullen oplossingen worden gezocht voor de opslag van energie, vraaggestuurde productie en grensoverschrijdende handel en diensten.”

Lees Verder

14:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

Frankrijk kondigt einde productie olie en gas aan

Nog slechts tot het einde van de jaren dertig zal de exploratie en productie van olie en gas op Frans grondgebied worden toegelaten. Dat heeft het Franse parlement beslist. Daarmee realiseert Frankrijk een wereldprimeur. Vergunningen voor nieuwe exploraties zullen vanaf nu worden afgewezen. Bestaande projecten worden nog geduld tot het einde van de jaren dertig, maar een verlenging van de bestaande concessies is uitgesloten. Waarnemers merken wel op dat de beslissing van Frankrijk grotendeels symbolisch moet worden opgevat. De productie vertegenwoordigt immers slechts een klein deel van de totale energiebehoefte van het land;

Frankrijk produceert jaarlijks ongeveer zes miljoen vaten fossiele brandstoffen. Dat vertegenwoordigt amper 1 procent van de nationale productie. Aan de import en raffinage van petroleum zal bovendien niet worden geraakt. Frankrijk heeft eerder al aangekondigd tegen het einde van de jaren dertig ook de stoppen met de verkoop van auto’s op benzine of diesel. De Franse president Emmanuel Macron gaf wel te kennen een afbouw van de nucleaire energie, zoals in Duitsland is voorzien, nog niet te kunnen doorvoeren. Prioriteit is volgens hem immers de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen en de sluiting van vervuilende steenkoolcentrales.

“Ik wil de kernenergie niet verdedigen,” beklemtoonde Macron. “Er moeten echter keuzes worden gemaakt. Daarbij moet volgens mij in Frankrijk, Europa en de rest van de wereld prioriteit worden verleend aan de emissies van koolstofdioxide en de opwarming van de aarde.” Nucleaire bronnen vertegenwoordigen in Frankrijk 75 procent van de totale energievoorziening. Macron wijst er daarbij op de kernenergie op het gebied van uitstoot als een zuivere energie moet worden bestempeld. De Franse Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) heeft aangekondigd over vier jaar een beslissing te zullen nemen over een eventuele verlenging van de levensduur van het Franse nucleaire park.

Frankrijk beschikt over achtenvijftig nucleaire reactoren. De uitbating is exclusief in handen van het staatsbedrijf Electricité de France (EdF).

Lees Verder

09:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, frankrijk |  Facebook |

19-10-17

Petroleumverbruik transport piekt eind volgend decennium

Tegen eind volgend decennium zal het verbruik van fossiele brandstoffen door het autoverkeer een piek hebben bereikt. Onder invloed van de introductie van elektrische wagens en efficiëntere motoren, zal de vraag daarna gevoelig afnemen. Dat is de conclusie van het Britse bureau Wood Mackenzie. Opgemerkt wordt dat wereldwijd dagelijks 96 miljoen vaten olie worden verbruikt. Het transport neemt daarbij 60 miljoen vaten voor zijn rekening. De onderzoekers wijzen erop dat de impact van deze evoluties al sneller zal worden gevoeld, aangezien producenten minder in raffinaderijen zullen investeren en het aantal tankstations wordt afgebouwd.

Vooral midden volgend decennium mag volgens Wood Mackenzie een belangrijke ommekeer worden verwacht, omdat op dat ogenblik elektrische wagens sterk in populariteit zullen toenemen. “Het energieverbruik wordt steeds efficiënter,” betoogt Alan Gelder, analist bij Wood Mackenzie. “Daardoor wordt de afhankelijkheid van petroleum steeds verder afgebouwd. Het belang van olie in de wereldwijde economie zal in de toekomst dan ook een belangrijke terugval kennen.” De onderzoekers voegen er aan toe dat deze evoluties een belangrijke uitdaging kunnen vormen voor landen die voor hun fiscale inkomsten in sterke mate afhankelijk zijn van heffingen op de consumptie van petroleum.

In eerste instantie zal de sector volgens het rapport vooral worden geraakt door beperkende maatregelen van de overheden. Daarbij wordt gewezen naar onder meer de hogere normen voor energie-efficiëntie die in de Verenigde Staten, de Europese Unie en China werden ingevoerd. De introductie van elektrische auto’s zal volgens Alan Gelder in een later stadium een grotere impact laten voelen. Naarmate er verder in de toekomst wordt gekeken, zal volgens hem de impact van het elektrische vervoer steeds sterker worden. Indien steden massaal een verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen instellen, zal die evolutie volgens hem worden versneld.

Lees Verder

 

17:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

19-08-17

Hernieuwbare energie kan vele levens sparen

Een intensiever gebruik van hernieuwbare energie en een striktere regulatie hebben ervoor gezorgd dat over een periode van bijna tien jaar in de Verenigde Staten 12.700 vroegtijdige overlijdens konden worden vermeden. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het Amerikaanse ministerie van energie. Daarbij wordt opgemerkt dat in de Verenigde Staten in het midden van dit decennium een capaciteit van 100 gigawatt aan windenergie en zonnekracht kon worden geteld. Dat betekende een vertienvoudiging tegenover negen jaar voordien. Daardoor konden volgens het rapport ook de schadelijke uitstoot van fossiele brandstoffen gevoelig worden verminderd, wat een positieve impact heeft gehad op de gezondheid.

“Tijdens de geciteerde periode konden de emissies van koolstofdioxide met 20 procent worden verminderd, terwijl ook bij de uitstoot van zwaveloxide en stikstofoxide met respectievelijk 72 procent en 50 procent kon worden ingeperkt,” wordt in het rapport opgemerkt. “Ook bij de uitstoot van fijnstof kon een daling met 46 procent worden gemeld.” De onderzoekers merken op dat de gerealiseerde verbeteringen in de luchtkwaliteit een financieel voordeel tussen 29 miljard dollar en 112 miljard dollar hebben opgeleverd. Bovendien wordt gewag gemaakt van cumulatieve klimaatvoordelen tussen 5,3 miljard dollar en 106,8 miljard dollar dankzij het toegenomen gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

“Er moet rekening gehouden met een duidelijke impact op de gezondheidskosten, terwijl ook gewezen moet worden op veranderingen in de landbouwproductiviteit, het energieverbruik, verliezen uit natuurrampen zoals overstromingen en algemene ecosysteem-services,” benadrukken de onderzoekers nog. Er wordt echter aan toegevoegd dat ook een striktere regelgeving een bijdrage heeft geleverd tot de reductie van emissies, aangezien steenkoolcentrales de nodige maatregelen dienden te nemen om ervoor te zorgen dat hun installaties konden voldoen aan de nieuwe normen voor luchtkwaliteit.”

Geraamd wordt dat het gebruik van fossiele brandstoffen wereldwijd aan 6,5 miljoen mensen het leven kost.

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, duurzaamheid |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende