11-07-14

Openbare sector heeft geen grotere aantrekkingskracht op sociaal gemotiveerde werknemers

Werknemers in de publieke sector hebben een grotere neiging om aan sociaal gemotiveerde activiteiten deel te nemen dan collega’s uit de privésector. Dat heeft echter vooral te maken met het feit dat de openbare dienst vaak hogeropgeleide werknemers tellen. Dat zijn karakteristieken Southampton.

Lees Verder

23:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement |  Facebook |

07-07-14

Engagement Facebook op hoogste niveau buiten de werkuren

Om de betrokkenheid en zichtbaarheid van berichten op Facebook te stimuleren, moeten bedrijven overwegen hun communicatie te concentreren buiten de traditionele werkuren. Dat is de conclusie van een rapport van consulent TrackMaven. De vaststelling weerspiegelt volgens de onderzoekers een intuïtief aanvoelen, aangezien de meeste mensen tijdens de werkdag geen toegang hebben tot sociale netwerken.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, engagement |  Facebook |

01-06-14

Duidelijke doelstelling stimuleert engagement van werknemer

Het omschrijven van duidelijke doelstellingen kan het engagement van werknemers stimuleren. Dat zegt de Britse neurowetenschapper Lynda Shaw. Opgemerkt wordt dat werknemers vaak een gebrek aan motivatie vertonen omdat bedrijven onvoldoende inzicht hebben in de werking van beloning-systemen. Professor Shaw wijst daarbij op de werking van dopamine in het menselijk brein. Dopamine zorgt immers voor het gevoel van tevredenheid. Wanneer bedrijven erin slagen om een omgeving te creëren die de aanmaak van dopamine bevordert, kan volgens de neurowetenschapper ook de motivatie worden gestimuleerd.

Lees Verder

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement |  Facebook |

29-05-14

Bedrijf moet werknemers een fascinerende visie presenteren

Om het engagement van medewerkers te stimuleren, moeten bedrijven een fascinerende visie creëren. Daarmee kan voor de werknemers een collectief doel worden gegenereerd en kan aan de personeelsleden een gevoel worden bezorgd dat ze aan een groter doel werken. Dat zegt Mike Henry, topman van de Lead Change Group, een internationale organisatie die naar een nieuwe vorm van leiderschap streeft. Indien het bedrijf niet over een fascinerende visie beschikt, zullen volgens Henry ook andere maatregelen om talentrijke werknemers aan te trekken en te houden geen resultaten opleveren.

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement |  Facebook |

16-05-14

Engagement wordt bepalende factor in de rekrutering

Branding, reclame en de mogelijkheid een daadwerkelijk engagement met sollicitanten te kunnen opzetten, wordt cruciale voorwaarden in recruitering. Deze factoren zullen doorslaggevender worden dan het verzamelen van online bronnen. Technologie en de beschikbaarheid van gratis online informatie over kandidaten zullen immers voor een gelijk speelveld zorgen. Dat zegt Jason Roberts, vice-president operaties bij Randstad Sourceright. Hij voert aan dat de technologie er immers voor zorgt dat iedereen de opportuniteit krijgt om dezelfde kandidaten te vinden. Dat zal volgens hem bedrijven aanzetten om grote inspanningen doen om de aandacht van kandidaten op zich te trekken.

Lees Verder

15:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement, recrutering |  Facebook |

05-04-14

Meer dan één op drie werknemers voelt zich niet geëngageerd

Wereldwijd voelt 59 procent van de werknemers zich bij zijn baan of bedrijf betrokken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ORC International bij meer dan zevenduizend werknemers in twintig landen. Het grootste engagement werd opgetekend in India, waar 74 procent van de werknemers aangeeft zich betrokken te voelen bij zijn baan of onderneming. Op de tweede staat staat China met een score van 66 procent, gevolgd door Australië en Rusland (65 procent). Daarentegen werd het laagste engagement opgetekend in Japan (42 procent), vooraf gegaan door Hongkong (48 procent), Groot-Brittannië (49 procent), Spanje (53 procent) en Frankrijk (55 procent).

“De verhouding tussen werkgever en werknemers wordt duidelijk mee bepaald door de bredere economische omgeving,” voeren de onderzoekers aan. “De studie toont aan dat niet alleen geld bepalend is voor het engagement van de werknemer. Geld, welzijn en motivatie zijn niet noodzakelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Indië laat al het vierde jaar op rij de hoogste score op het gebied van engagement optekenen. Veranderende arbeidsvoorwaarden vormen de belangrijkste factor achter een grotere tevredenheid bij de werknemers. Dat wordt onder meer aangetoond door de hoge score van Rusland, waar bedrijven door de wetgeving worden verplicht om meer rekening te houden met de wensen van hun werknemers.”

De tevredenheid van de wereldwijde arbeidsbevolking nam tegenover vorig jaar met 1 procentpunt toe. “Vooral de gevestigde industrielanden laten echter povere prestaties op het gebied van arbeidstevredenheid optekenen,” zeggen de onderzoekers nog. “Onder meer Groot-Brittannië en Frankrijk laten zich met relatief lage scores opmerken. In Japan is de tevredenheid bij de werknemers zelfs helemaal ingestort.” De studie bracht nog aan het licht dat ambtenaren zich met een score van 55 procent wereldwijd het minst tevreden tonen. De hoogste score wordt opgetekend in de dienstensector (63 procent), gevolgd door de financiële industrie (62 procent).

Lees Verder

13:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement |  Facebook |

25-02-14

Kleine investeringen in engagement kunnen grote winst opleveren

Werkgevers die hun investeringen in het engagement voor laaggeschoolde en goedkope arbeidskrachten met 10 procent opdrijven, kunnen een belangrijke extra winst genereren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse denktank Work Foundation. Er wordt aan toegevoegd dat deze investeringen aan de Britse economie een extra bedrag van 49 miljard pond zou kunnen opleveren omdat de betrokken werknemers door het hogere engagement minder ziekteverlet zouden opnemen. Bovendien vormt een groter engagement volgens de onderzoekers ook extra ambassadeurs voor het bedrijf, het merk en zijn producten.

Lees Verder

10:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement, human resources |  Facebook |

03-02-14

Simultaan gebruik beeldschermen verhoogt engagement

Het simultaan gebruik van verschillende beeldschermen verhoogt het engagement met televisie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Neuro-Insight. Er wordt aan toegevoegd dat dit engagement ook een cumulatief karakter heeft. Het raadplegen van een tweede scherm leidt volgens de onderzoekers immers tot een stijging met 9 procent in het engagement met het televisieprogramma. Naarmate meermaals een tweede scherm werd geraadpleegd, kende het engagement volgens de onderzoekers tegen het einde van het televisieprogramma uiteindelijk een toename met 26 procent.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement, beeldscherm |  Facebook |

11-09-13

Intranet vormt stimulans voor engagement werknemer

Een intranet is een uitgelezen platform om het engagement bij de werknemers te stimuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Appirio, aanbieder van clouddiensten. De onderzoekers stelden vast dat voor 85 procent van de ondervraagde bedrijven een intranet voor werknemers cruciaal is. Daarbij merkt 66 procent op dat het intranet de druk op de personeelsdienst verlicht, terwijl 39 procent van mening is dat het portal het engagement bij de werknemers stimuleert. Appirio wijst er echter op dat minder dan 15 procent van deze portals aangepast zijn aan mobiele apparaten en minder dan 25 procent is geïntegreerd met sociale platformen.

"Bedrijven betalen een hoge prijs voor werknemers met een gebrek aan inzet en engagement," zegt Jason Averbook, consulent innovatie bij Appirio. "Toch dient op de werkvloer heel frequent een gebrek aan engagement vastgesteld te worden. "Uit een internationaal onderzoek van het bureau Gallup bleek dat meer dan 70 procent van de werknemers een gebrek aan engagement of een totale aliënatie tegenover het bedrijf toegeeft. Dat levert het bedrijfsleven jaarlijks een schade op van 370 miljard dollar. Dat probleem moet bij de vorming van de volgende generatie werknemers, die onder meer een digitaal en globaal karakter zal kennen, aangepakt worden."

Jason Averbook voert aan dat het uitbouwen van een intranet een opmerkelijke kans vormt om het engagement bij de werknemers te stimuleren. De meeste platformen zijn volgens hem als een adminstratief instrument uitgebouwd, maar zouden moeten worden omgevormd tot sociale toepassingen. "Het intranet kan de werknemer toegang verschaffen tot een omvangrijke bron informatie om mee aan de slag te gaan," stipt hij aan. Er moet daarbij volgens de onderzoekers wel voor gezorgd worden dat deze netwerken zijn aangepast aan mobiele en sociale platformen. Die integratie doet het engagement bij de werknemers volgens het rapport stijgen tot 77 procent. (MH)

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intranet, engagement |  Facebook |

23-08-13

Maandag lijkt beste ogenblik voor engagement in sociale netwerken

Het is voor bedrijven een bijzonder moeilijke opdracht om een ideaal tijdstip te identiciferen waarop gebruikers van het sociale netwerk Facebook het gemakkelijkst kunnen worden geëngageerd. Dat is de conclusie van een analyse van bijna drie miljoen berichten op drieëntwintigduizend bedrijven-pagina’s op Facebook. In het algemeen wordt opgemerkt dat maandag één van de meest uitgelezen ogenblikken vormt om het engagement te stimuleren, terwijl de meeste berichten op het einde van de week worden geplaatst. Ook wordt aangevoerd dat het weekend geen geschikt ogenblik lijkt om het engagement te proberen stimuleren.

Lees Verder

14:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, engagement |  Facebook |

04-04-13

Theater en kunst stimuleren maatschappelijk engagement bij jongeren

Theater en kunst zijn de beste strategieën de beste manier om kinderen te helpen de maatschappelijke waarden te adopteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southampton en de University of Oxford naar het voluntariaat bij bijna vijfduizend Britse jongeren tussen tien en vijftien jaar. De onderzoekers merken op dat theater en kunst voor het stimuleren van maatschappelijke waarden zelfs meer geschikt blijken te zijn dan een religieus geloof.

Onderzoekers Matthew Bennett en Meenakshi Parameshwaran merkten op dat 4 procent van de ondervraagde kinderen nagenoeg dagelijks vrijwilligerswerk deden, terwijl 6 procent minstens één keer per week aan voluntariaat zou wijden. Daarnaast bleek 8 procent minstens één keer per maand vrijwilligerswerk te presteren. Voor 33 procent is er sprake van minstens één keer voluntariaat per jaar. Deze cijfers komen volgens de onderzoekers overeen met Amerikaanse cijfers. Meisjes bleken 50 procent meer geneigd te zijn aan voluntariaat te doen dan jongens.

De onderzoekers stelden echter vast dat het bijwonen van culturele op sportieve gebeurtenissen het grootste verband vertoonden met maatschappelijk engagement. Jongeren die aangaven vaak naar theater, ballet, muziekconcerten, musea, kunstgalerijen of sportevenementen te gaan, bleken 65 procent meer geneigd tot voluntariaat dan hun leeftijdsgenoten. Bij jongeren die wekelijks religieuze diensten bijwoonden, bleek volgens de onderzoekers daarentegen geen verschil opgemerkt te kunnen worden met hun leeftijdsgenoten.

"Een deelname aan culturele activiteiten getuigt van een bepaalde instelling en voorkeuren," voeren de onderzoekers aan. "Mogelijk zet dit hen ook aan dat vrijwilligerswerk hen eveneens van anderen zal onderscheiden."

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: theater, kunst, engagement |  Facebook |

27-01-13

Consument eist meer lokale betrokkenheid van bedrijven

Consumenten willen dat bedrijven vaker een actieve rol opnemen in hun lokale gemeenschappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Havas Worldwide bij meer dan tienduizend consumenten in eenendertig landen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 61 procent van de consumenten zou wensen dat hun favoriete merken of bedrijven zich een grotere rol zouden spelen in lokale gemeenschappen. Bij de prosumers, voortrekkers in de consumentenmarkt, loopt dat cijfer verder op tot 76 procent.

Lees Verder

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement |  Facebook |

13-01-13

Marketeer en consument kijken anders naar engagement

Marketeers en consumenten lijken een verschillende visie te hebben over het engagement met merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus Turn en Forbes Insights. De onderzoekers stellen dat bij een brede waaier van marketing-activiteiten een duidelijk verschil van mening kan worden opgetekend tussen marketeers en consumenten. Volgens de onderzoekers moet de reden voor dit verschil wellicht worden gezocht in het feit dat de consument grotendeels ongevoelig is geworden voor de inspanningen van marketeers om het engagement te forceren.

De onderzoekers stelden onder meer vast dat 49 procent van de marketeers ervan overtuigd is dat online content een grote impact kan hebben op het engagement van het publiek, maar die mening wordt slechts door 15 procent van de consumenten gedeeld. Ook vormen aanbevelingen volgens 45 procent de marketeers een belangrijk signaal van engagement, maar dat wordt slechts door 24 procent van de consumenten gedeeld. Alleen over opt-in als bewijs van engagement blijken beide partijen het grotendeels eens te zijn.

Ook bleek dat 72 procent van de marketeers ervan overtuigd is dat een persoonlijk contact met de gebruiker een belangrijke opdracht vinden, maar slechts 9 procent van de consumenten zegt zich geëngageerd te voelen of in een merk geïnvesteerd te hebben na een persoonlijke boodschap van een persoon die met de adverteerder is verbonden. Bovendien blijkt 35 procent van de marketeers belang te hechten aan personalisering van het product, maar slechts 15 procent van de consumenten meent dat dit aanbod het engagement opdrijft.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, engagement |  Facebook |

13-08-12

Gezamenlijke consumptie geeft geen aanleiding tot engagement

Consumenten die gedurende een korte tijd gebruik maken van een product in plaats van eigendom te hebben, tonen een grotere onverschilligheid tegenover het voorwerp en identificeren zich ook minder met het merk en andere consumenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Northeastern University en de Suffolk University bij gebruikers van de autodelen-dienst Zipcar. De wetenschappers voeren aan dat er een duidelijk psychologisch verschil kan worden opgemerkt tussen toegankelijkheid en eigendom. Opgemerkt wordt dat de Zipcar-gebruikers geen enkel psychologisch gevoel van eigendom ervaarden. Hoewel Zipcar volgens de onderzoekers proberen een merkcommunity uit te bouwen, zouden de consumenten dit type van engagement afwijzen. Er wordt aan toegevoegd dat het bedrijf louter als een aanbieder van diensten wordt beschouwd. Er moeten volgens hen dan ook vragen worden gesteld bij het principe van gezamenlijke consumptie.

Lees Verder

12:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autodelen, zipcar, engagement |  Facebook |