12-01-18

Consument schuift ethische vragen liefst opzij

Fabrikanten van onder meer textiel worden geregeld door belangengroepen wegens een gebrek aan ethisch gedrag op de korrel genomen. Toch heeft die kritiek vaak weinig impact op de verkoop. Dat is te danken aan een typische karaktertrek van de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University, de University of Texas en de San Diego State University. De onderzoekers zeggen immers te hebben moeten vaststellen dat vele consumenten snel het gebrek aan ethiek blijken te vergeten. Wie zich echt als een ethisch consument wil gedragen, moet zich volgens de wetenschappers bewust zijn van dit mechanisme.

“Veel consumenten hebben een weg gevonden om te kunnen omgaan met de kennis dat producten die ze begeren, niet op een ethische manier zijn vervaardigd,” betoogt onderzoeksleider Rebecca Reczek, professor marketing aan de Ohio State University. “Vaak moet worden vastgesteld dat de consument zijn kennis over het gebrek aan ethiek weer heel snel heeft verloren. Onder meer bleek dat consumenten vaak te kennen geven dat ze zich niet meer kunnen herinneren dat meubels van een aantal bepaalde merken gemaakt zijn uit tropisch hardhout en dat hun jeans gefabriceerd zijn met kinderarbeid. Het lijkt hen handig om een ongemakkelijk waarheid te verliezen.”

“In sommige gevallen blijkt het probleem nog dieper te gaan,” aldus nog professor Reczek. “Er moest immers worden vastgesteld dat vele consumenten ervan overtuigd zijn dat de geciteerde merken tot de groep fabrikanten behoren die een grote nadruk op een ethische productie leggen.” De onderzoekers waarschuwen wel dat er niet noodzakelijk sprake is van een bewuste strategie van de consument om onethisch gedrag van bedrijven over het hoofd te zien. “Er kan daarentegen gewag worden gemaakt van een aangeleerd mechanisme waardoor het mogelijk wordt ongemakkelijke informatie te wissen, zodat het leven gemakkelijker kan worden gemaakt.

Ook bedrijven mogen in ethische kwesties niet op het geheugen van de klanten rekenen. “Daarom moet er herhaaldelijk - ook op het verkooppunt - op het ethische karakter van de activiteiten van de onderneming worden gewezen,” waarschuwt Rebecca Reczek.

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ethiek |  Facebook |

22-03-14

Wetenschap leidt steeds meer tot ethische en morele vragen

Er zullen de volgende jaren wetenschappelijke ontwikkelingen worden gerealiseerd die tot ethische en morele vragen en controverses zullen leiden. Dat zeggen wetenschappers van de American University en de Columbia University in de Verenigde Staten, verwijzend naar onder meer verdere evoluties op het gebied van kunstmatige bevruchting, het gebruik van menselijk weefsel voor wetenschappelijk onderzoek en het manipuleren van nieuwe levensvormen. De wetenschappers stellen echter dat het bestaande media-systeem niet in staat is om efficiënt met deze vragen om te gaan en er dan ook een nieuwe civiele infrastructuur moet worden uitgebouwd om deze problemen te benaderen.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, ethiek |  Facebook |

06-01-14

Bedrijven hechten bij rekrutering grotere aandacht aan ethiek

Twee op de drie bedrijven zegt dat ethiek een onderdeel vormt van het rekruteringsproces. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Institute of Business Ethics (IBE) bij de grote Britse beursgenoteerde ondernemingen sinds het midden van de jaren negentig. Daarbij wordt opgemerkt dat de voorbije drie jaar bij het management van de bedrijven een grotere interesse kan worden opgemerkt in het implementeren van ethische programma’s. Daarbij zegt 70 procent van de bedrijven een dergelijk programma te hebben ontwikkeld, tegenover slechts 50 procent bij het begin van het decennium. Bovendien wordt door 87 procent van de respondenten aangegeven dat aan een bestuurder de eindverantwoordelijkheid over de ethische programma’s is gegeven.

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering, ethiek |  Facebook |

12-12-13

Tijd stuurt het morele compas opnieuw in de goede richting

Wanneer mensen worden gestimuleerd om aan geld te denken, wordt het risico op corruptie groter. Wanneer men daarentegen een stimulans wordt gegeven om aan het concept tijd te denken, wordt de ethiek versterkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard Business School en de University of Pennsylvania. De onderzoekers merken op dat het concept tijd het individu tot zelfreflectie aanzet, waardoor frauduleus gedrag zou kunnen worden vermeden. Uit een experiment met een woordpuzzel bleken verwijzingen naar geld bij 87,5 procent van de respondenten tot bedrieglijk gedrag te leiden, maar bij het gebruik van het concept tijd daalde dat cijfer tot 42,4 procent.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tijd, ethiek |  Facebook |

23-10-13

Economische recessie doet morele grenzen versoepelen

De naweeën van economische recessies kunnen leiden tot bedrog en een toename van de diefstallen op de werkvloer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De Canadese onderzoekers stellen dat de meeste mensen er stellig van overtuigd zijn dat ze zich in alle omstandigheden aan hun ethische principes zullen houden, maar wanneer men daadwerkelijk met een financieel gebrek wordt geconfronteerd, zou een grote verleiding groeien om de morele normen losser te laten en te overschrijden om de financiële situatie te verbeteren. Ook lijkt men volgens de onderzoekers in die situaties toleranter te worden voor andere individuen die ethische grenzen overschrijden.

“Uit het onderzoek bleek dat de meeste respondenten ervan overtuigd waren dat zelfs een financiële deprivatie hen niet tot een immoreel gedrag zou kunnen aanzetten,” merkt onderzoeksleider Nina Mazar, professor marketing aan de University of Toronto, op. “Wanneer men echter daadwerkelijk met financiële problemen wordt geconfronteerd, blijken die ethische principes veel minder nadruk te krijgen. Dat fenomeen kan leiden tot een sabotage op de werkvloer en diefstallen van onder meer voorraden en uitrusting. Ook overheidsmaatregelen die de percepties over ongelijkheid bevestigen, zoals fiscale gunstmaatregelen voor kapitaalkrachtige partijen, verhogen het risico op bedrog.”

“Een vergelijking met anderen is één van de belangrijkste factoren bij het inschatten van de eigen financiële situatie,” voert professor Mazar aan. “Er wordt dan ook vaak van een onrechtvaardige behandeling gewag gemaakt wanneer de eigen financiële situatie tegenover de directe omgeving lijkt te verslechteren. Een perceptie van rechtvaardigheid is cruciaal in de beslissing om zich ethisch of bedrieglijk te gedragen. De motieven voor diefstallen op de werkvloer zouden dan ook in belangrijke mate te maken kunnen hebben met percepties van werknemers dat ze financieel oneerlijk worden behandeld in vergelijking met hun superieuren of het management.”

De neiging tot bedrog blijkt volgens de onderzoekers wel af te nemen wanneer de respondent kan worden overtuigd dat onethisch gedrag onrechtvaardig zou zijn of hun financiële situatie niet zou verbeteren. Ook wanneer aanvaard wordt dat er gegronde redenen zijn voor de deprivatie, zou het bedrieglijk gedrag gevoelig worden teruggeschroefd.

Lees Verder

13:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, ethiek |  Facebook |

16-10-13

Toptalent eist dat bedrijven ethisch kader uitbouwen

Hoogopgeleiden die de arbeidsmarkt betreden, kijken bij de selectie van potentiële arbeidsplaatsen verder dan het maandelijks salaris dat wordt geboden. Ook de ethiek en de cultuur van de onderneming hebben immers een impact op hun beslissing om een sollicitatie te overwegen. Dat zegt Keith Astill, directeur human resources bij de Britse bouwmaatschappij Nationwide. Astill voegt er aan toe dat de ontwikkeling van de financiële omgeving de voorbije vijf jaar ertoe geleid heeft dat elke onderneming zich verplicht ziet om een ethisch kader uit te bouwen om toptalent te kunnen aantrekken. Dat geldt volgens hem zeker en vast voor werkgevers die zich in de financiële sector situeren.

“Hoogopgeleiden zijn de jongste periode veeleisender geworden en werkgevers moeten zich aan die evolutie aanpassen,” merkt Keith Astill op. “Jongeren kijken verder dan het salaris en besteden een grotere aandacht aan de cultuur, waarden en ethiek die een potentiële werkgever hanteert.” Daarbij wordt gewezen naar een enquête van Nationwide en The Job Crowd naar de motieven die hoogopgeleiden hanteren bij de keuze van een werkgever en waarbij bleek dat niet langer het salaris en bonussen als belangrijkste factoren naar voor werden geschoven, maar een grotere nadruk bleek te worden gelegd op cultuur, milieubewustzijn en collega’s.

“Werkgevers die hoogopgeleid talent willen aantrekken, zullen dan ook verplicht worden om ethische beginselen een belangrijke ruimte te geven binnen het bedrijfsbeleid,” geeft Keith Astill nog aan. “Werkgevers moeten een morele dimensie aan hun missie toevoegen indien ze erin willen slagen om het grootste talent te kunnen binnenhalen.” Volgens een aantal waarnemers wordt dit streven naar ethiek ook weerspiegeld in het feit dat steeds meer hoogopgeleiden ervoor kiezen om hun professionele carrière te beginnen bij kleine of middelgrote ondernemingen, ondanks de hogere salarissen die vaak bij grote concerns worden geboden.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ethiek |  Facebook |

08-10-13

Consument straft bedrijven af voor onverantwoord gedrag

Bedrijven worden door de consument afgestraft voor inbreuken tegen het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Cone Communications bij ruim twaalfhonderd Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 88 procent van de respondenten aangeeft niet langer de producten van een bedrijf te zullen kopen indien blijkt dat de onderneming zich aan onverantwoorde of bedrieglijke praktijken schuldig heeft gemaakt. Bovendien gaf 42 procent van de consumenten toe de voorbije twaalf maanden daadwerkelijk een aantal merken wegens inbreuken tegen maatschappelijk verantwoord ondernemen geschrapt te hebben.

Er werd ook vastgesteld dat 29 procent van de consumenten daadwerkelijk informatie heeft opgezocht over het duurzame beleid of de ondersteuning van maatschappelijke of ecologische projecten. Anderzijds bleek dat 38 procent van de respondenten familie en vrienden geïnformeerd hebben over de inspanningen die een bedrijf heeft geleverd op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook gaf 54 procent van de consumenten aan een product met een maatschappelijke of ecologische meerwaarde gekocht te hebben. Daarnaast was 25 procent van mening met zijn aankoopbeleid een significante positieve impact te kunnen hebben op belangrijke maatschappelijke onderwerpen.

Ook werd opgemerkt dat 82 procent van de consumenten bij de aanbeveling van producten of diensten aan andere consumenten rekening zegt te houden met de verbintenissen en praktijken die de onderneming op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft gerealiseerd. Daarnaast zegt 51 procent van sociale media gebruik gemaakt te hebben om rond maatschappelijke en ecologische problematieken in interactie te treden met ondernemingen. “De consument is bereid om bedrijven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te belonen, maar eist bewijzen voor de geleverde inspanningen,” aldus de onderzoekers. “Bedrijven moeten dan ook duidelijk tonen dat hun engagement meer is dan louter verklaringen.”

De onderzoekers merken nog op dat millennials minder dan andere generaties van bedrijven een enge focus op economische ontwikkeling verwachten, maar grotere aandacht vragen voor armoede, honger, milieu, mensenrechten en onderwijs. Bovendien gaf 26 procent van de millennials aan van sociale media gebruik gemaakt te hebben om negatieve informatie te verspreiden over bedrijven die nalaten om hun beloftes op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in te vullen. Bij de gemiddelde bevolking daalt dat cijfer tot 20 procent. Tevens getuigde 36 procent van de millennials het voorbije jaar het gedrag van een onderneming onderzocht te hebben, tegenover slechts 29 procent bij de gemiddelde bevolking.

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, ethiek |  Facebook |