18-09-10

Europese energiebesparing moet gevoelig worden opgedreven

Indien Europa tegen het einde van het decennium zijn klimaatdoelstellingen wil realiseren, moet de omvang van de energiebesparing worden verdrievoudigd. Dat blijkt uit een rapport van de European Climate Foundation en het Regulatory Assistance Project. Indien de Europese Unie alle mogelijke energiebesparingen zou implementeren, zouden de gestelde doelstellingen volgens het rapport kunnen worden gehaald. Dat zou de Europese consumenten tegen het einde van het decennium in totaal een besparing van 78 miljard dollar per jaar kunnen opleveren. De gemiddelde energierekening van een Europees gezin zou daardoor met 380 dollar per jaar kunnen worden verlaagd.

Er wordt echter op gewezen dat het Europees beleid op dit ogenblik slechts één derde van allee energiebesparingen realiseert. Indien Europa zijn doelstellingen wil halen, moet er volgens het rapport tegen het einde van het decennium een besparing van 394 miljoen ton olie-equivalent worden opgebouwd. De economische recessie heeft de consumptie met 70 miljoen ton olie-equivalent doen dalen. Nieuwe beleidsmaatregelen zouden mogelijk 115 miljoen ton olie-equivalent kunnen besparen. Dat betekent volgens het rapport dat de Europese Unie nog een bijkomende besparing voor 208 miljoen ton olie-equivalent moet vinden. Het rapport merkt dan ook op dat Europa zijn besparings-potentieel volledig moet benutten.

In het rapport wordt opgemerkt dat een verplicht energie-besparingsplan voor de sector van de eindgebruikers zal moeten worden uitgewerkt. Dat wordt cruciaal genoemd om de gestelde doelstellingen te kunnen halen. Daarbij wordt opgemerkt dat een dergelijke verplichting niet alleen de Europese energie-doelstellingen zou kunnen garanderen, maar ook het nationaal beleid terzake versterken. In tegenstelling tot de uitstootbeperking en hernieuwbare energiebronnen, die in een Europese richtlijn zijn vervat, is energie-efficiëntie voor de lidstaten van de Europese Unie geen verplichting. In het rapport wordt gewaarschuwd dat de energie-besparingen bijzonder divers zijn en gespreid zijn over alle sectoren, maar toch bijzonder snel moeten geïmplementeerd worden om het doel te bereiken.

14-04-10

Doelstellingen Europees klimaatplan zijn haalbaar

Het klimaatplan van de Europese Unie kan gerealiseerd worden en kan de energieprijs gevoelig terugschroeven. Dat is de conclusie van een rapport van de European Climate Foundation. Daarbij wordt opgemerkt dat de Europese Unie tegen het midden van deze eeuw de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent kan terugschroeven en de energierekening met 350 miljard dollar per jaar kan verlagen, op voorwaarde dat er binnen een periode van vijf jaar actie wordt ondernomen. In het rapport wordt onder meer gesteld dat de volgende veertig jaar meer dan 3 triljoen euro zal geïnvesteerd worden in nieuwe technologieën en energie-efficiëntie, maar die kost zal worden gecompenseerd door lagere operationele kosten en besparingen door een grotere energie-efficiëntie. Günther Oettinger, Europees Commissaris voor energie, stelde aangemoedigd te zijn door de resultaten van het rapport.

De Europese Unie wil de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van dit decennium met 20 procent verlagen, in vergelijking met het niveau van het begin van de jaren negentig. De volgende decennia wil de Europese Unie de uitstoot met 80 procent tot 95 procent verlagen. "Dat streefdoel is haalbaar en uitstootvrije elektriciteit kan nu al als een betrouwbaar en economische alternatief worden bestempeld," aldus de European Climate Foundation." Tom Brookes, hoofd van het Energy Strategy Center van de European Climate Foundation, voert daarbij aan dat het rapport duidelijk afrekent met een aantal mythes en aantoont dat hernieuwbare energie perfect haalbaar is. Hij voegt er aan toe dat de bestaande capaciteit aan nucleaire energie en fossiele brandstoffen tegen het midden van het decennium zullen wegvallen en een nieuwe capaciteit moet uitgebouwd worden. De toekomst daarvan is volgens Brookes een politieke beslissing.

De energiekosten per eenheid van het bruto binnenlandse product kan volgens het rapport tegen het midden van het decennium met ongeveer 30 procent teruggeschroefd worden, vooral te danken aan een verhoogde energie-efficiëntie, het afbouwen van het gebruik van olie en gas voor energieproductie en de lagere blootstelling van duurzamer bedrijven aan uitstootrechten. Bevoegd Europees Commissaris Oettinger stelde dat het rapport een uitstekende gelegenheid is om met de verschillende belanghebbenden de nodige strategieën uit te weken, niet alleen om een uitstootarme maatschappij te creëren, maar ook een leiderschap te verwerven in een wereldwijde industriële race. In het rapport wordt de Europese Unie echter opgeroepen om dringend bindende streefdoelen voor energie-efficiëntie in te voeren, zijn lidstaten doelstellingen op lange termijn op te leggen voor hernieuwbare energie en voldoende financiering te voorzien voor uitstootarme projecten.