17-01-18

Minder wolven in financiële wereld dan algemeen gedacht

De financiële wereld wordt veel minder door onderlinge vijandigheid en naijver gekenmerkt dan vaak wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de City University London. Opgemerkt wordt dat concurrentie dikwijls overdreven negatief wordt bekeken. In werkelijkheid blijkt volgens de onderzoekers dat ook deze bedrijven vooral streven naar goede relaties in de competitie, waarbij de nadruk wordt gelegd op collaboratie en wederkerigheid. Onder meer kan volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat vaak gepoogd wordt om waarde te creëren voor een brede waaier partijen, zelfs wanneer er sprake is van concurrentie.

“De financiële wereld toont veel minder gelijkenissen met de film Wolf of Wall Street, met boosaardige tyconen die aan het hoofd van inhalige bedrijven en te allen koste willen winnen, dan algemeen wordt gedacht,” benadrukt onderzoeksleider Paula Jarzabkowski, professor management aan de City University London. “In die veronderstelde wereld is concurrentie vergelijkbaar met oorlog en vergelding. De financiële markten worden als slagvelden bestempeld. In werkelijkheid kan worden opgemerkt dat er niet in de eerste plaats getracht wordt om rivalen te verslaan, maar wel kan een streven worden opgetekend naar een situatie die aan alle partijen baten kan opleveren.”

“Onder meer kan worden vastgesteld dat vaak gestreefd wordt naar maatregelen die de volledige markt ten goede komen,” zegt professor Jarzabkowski. “Vooral bedrijven die geen rechtstreekse transactionele relaties kennen, zullen vaak beslissingen nemen die de gezondheid van de markt op lange termijn nastreven. Veel minder zal een zware strijd worden opgetekend waarbij de concurrentie zoveel mogelijk wordt ondermijnd om te allen koste te winnen. Het stilzwijgende begrip tussen concurrenten vormt zelfs en tegenspraak met de actuele percepties, waarbij gewag wordt gemaakt van financiële markten en andere competitieve omgevingen waarbij prijzenoorlogen en vergelding dagelijkse kost zouden zijn.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën |  Facebook |

02-01-18

Amerikaanse consument optimistisch over zijn financiële situatie

In de Verenigde Staten kan bij de consumenten met kinderen een optimistische visie over het nieuwe jaar worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos en New York Life bij meer dan duizend Amerikaanse ouders. Vastgesteld werd dat 57 procent van de respondenten ervan overtuigd is dat zijn financiële situatie dit jaar verder zal verbeteren. Daarbij maakt 22 procent zelfs gewag van een substantiële verbetering. Anderzijds kan worden vastgesteld dat 26 procent geen echte verandering in zijn financiële situatie verwacht. Daarentegen vreest 17 procent voor een achteruitgang.

De onderzoekers merken op dat vooral jonge ouders zich opmerkelijk optimistisch opstellen. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar bleek immers 68 procent dit jaar een verbetering van zijn financiële situatie te verwachten. Bij vijfendertigplussers daalt dat aandeel echter tot 54 procent. Het optimisme van de Amerikaanse consument heeft volgens de onderzoekers verscheidene aspecten. Onder meer bleek dat 71 procent verwacht zijn schuldenlast te kunnen verminderen, terwijl 70 procent hoopte meer te kunnen sparen. Daarbij gaf 38 procent aan hulp te willen zoeken om hun financiële zaken te helpen beheren.

Daarnaast kon worden opgemerkt dat 57 procent verwacht ook financieel beter voorbereid te zullen zijn op zijn pensioen. Bovendien zegt 62 procent zich wellicht beter gewapend te zullen weten tegen onverwachte gebeurtenissen. Daarnaast maakte 56 procent gewag van betere carrière-opportuniteiten. Vooral in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar wordt gewezen op een toename van de spaarkansen, een verbetering van de pensioenvoorzieningen. Deze groep is er ook meer van overtuigd dat hun gezinnen beter opgewassen zullen zijn tegenover onverwachte gebeurtenissen. Dezelfde categorie maakt ook vaker gewag van verbeterde carrièremogelijkheden.

Lees Verder

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën |  Facebook |

22-09-17

Consument toont interesse in alternatieve financiële aanbieders

Consumenten tonen een sterke interesse om voor financiële transacties alternatieven te zoeken voor de traditionele banken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Fiserv bij ruim drieduizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat weliswaar 88 procent van de respondenten voor betalingen beroep zouden willen doen op traditionele banken en aanverwante instellingen, maar ook betaalplatformen halen een score van 52 procent, gevolgd door technologiebedrijven (40 procent) en sociale netwerkinitiatieven (16 procent). Voor leningen halen banken een score van 82 procent, gevolgd door betaalplatformen (32 procent), technologiebedrijven (29 procent) en sociale netwerkinitiatieven (14 procent).

“Banken moeten ermee rekening mee houden dat hun sector onder grotere druk kan komen door het alternatieve aanbod van technologiebedrijven, die duidelijk op een toenemende interesse bij het brede publiek kunnen rekenen,” benadrukt Mark Ernst, chief operating officer bij Fiserv. “De traditionele financiële instellingen zullen zichzelf dan ook als een technologie-provider moeten opwerpen, zodat ze van de opportuniteit gebruik kunnen maken om hun bestaande klantenbasis verder te kunnen uitbreiden en beter te kunnen inspelen op de vraag naar snelle en gebruiksvriendelijke oplossingen die het leven van de consument gemakkelijker kunnen maken.”

Opgemerkt wordt dat voor jongere consumenten en klanten met hogere inkomens sneller geneigd te zijn om voor alternatieve aanbieders te kiezen. Het fenomeen kon ook vooral in stedelijke agglomeraties worden geregistreerd.  Er kon daarbij ook een groeiende interesse in innoverende technologieën worden opgetekend. “De helft van de ondervraagden zegt het voorbije jaar al gebruik gemaakt te hebben van stemherkenning,” wordt er opgemerkt. “In die groep heeft bovendien al meer dan 25 procent naar eigen zeggen de technologie de voorbije dertig dagen voor bankfuncties te hebben toegepast.” Vooral wordt stemtechnologie gebruikt voor een controle van de rekening (68 procent) en de betaling van een rekening (46 procent).

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën |  Facebook |

28-06-16

Millennial verkiest voor financiën technologiebedrijf boven bank

Millennials hebben in de traditionele banken veel minder geloof dan vroegere generaties en zijn sneller geneigd om hun vertrouwen te stellen in alternatieve financiële partijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Neopay bij tweeduizend Britse consumenten. De onderzoekers zeggen daarbij duidelijk te hebben kunnen vaststellen dat de traditionele banken door de jongere generatie niet langer als de enige optie voor het beheer van zijn financiën worden bestempeld. Daarentegen vertonen de millennials volgens Neopay steeds meer de neiging om hun financiële belangen aan digitale financiële kanalen toe te vertrouwen.

Uit het onderzoek bleek dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar inmiddels 50 procent van alle ondervraagden digitale financiële transacties niet aan een traditionele bank zou toevertrouwen. Daarentegen geeft 32 procent voor die activiteiten wel vertrouwen te hebben in technologiebedrijven zoals Google of Apple. In de oudere generaties loopt dat cijfer terug tot amper 17,5 procent. Ook in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar zegt nog altijd 41 procent voor elektronische financiële transacties geen vertrouwen te hebben in een traditionele bank. Het vertrouwen in de traditionele banken loopt op naarmate de leeftijd van de respondent toeneemt.

“Banken waren traditioneel een synoniem voor betrouwbaarheid en degelijkheid,” benadrukt Scott Dawson, commercieel directeur van Neopay. “Sinds de financiële crisis wordt de robuustheid van de banken echter in vraag gesteld. Bovendien werd de reputatie van de banken verder uitgehold door een grote reeks van schandalen, gecombineerd met twijfels over infrastructuur en veiligheid en de toename van de geautomatiseerde processen. Tegelijkertijd kon de opkomst worden vastgesteld dat nieuwe technologiebedrijven die over een grote rijkdom persoonlijke data beschikking en de grondslag blijken voor innovatie en groei in de bredere economie.”

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, millennial |  Facebook |

23-05-14

Financieel welzijn eerst gelinkt aan dagelijks levensonderhoud

In staat zijn om de dagelijkse kosten van het leven te dragen, is voor de meeste werknemers de hoogste prioriteit. Dat blijkt uit een onderzoek van consultant Capita Employee Benefits bij meer dan drieduizend Britse medewerkers. De financiering van het dagelijkse levensonderhoud is voor 33 procent van de respondenten de hoogste prioriteit, gevolgd door sparen voor een volgende vakantie (31 procent), het afbetalen van schulden, het opbouwen van een reserve voor noodgevallen (17 procent) en het opbouwen van een pensioenreserve (16 procent). Ook bleek dat Google met een score van 37 procent de meest populaire financieel adviseur van de Britse werknemer is.

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn, financiën |  Facebook |

13-04-14

Online financiële reclame meest succesvol tijdens het weekend

Aanbiedingen in de late weekendavonden lijken voor de financiële sector de meest succesvolle digitale campagnes. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Rocket Fuel, leverancier van reclame-oplossingen op basis van artificiële intelligentie voor digitale marketeers. De studie, die drieëntwintighonderd advertenties van meer dan tweehonderd financiële campagnes analyseerde, toonde aan dat consumenten op zaterdag 16 procent meer geneigd waren om op digitale aanbiedingen van financiële dienstverleners in te gaan. Op zondag wordt zelfs een extra intentie van 30 procent genoteerd. Bovendien bleken de succespercentages een piek te registreren tussen middernacht en zes uur in de ochtend.

Lees Verder

11:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, financiën |  Facebook |

11-04-14

Sociale media worden gevoelig platform voor financiële sector

Het internet-of-things wordt vaak bestempeld als de grote bedreiging voor de privacy, maar dat mag de bezorgdheid niet afleiden van potentiële problemen rond sociale media en financiële dienstverlening. Dat zeggen sociologen van de Lancaster University. Opgemerkt wordt dat sociale media een aantal nieuwe financiële partijen hebben aangezet om financiële services te ontwikkelen. Het massale gebruik van sociale en mobiele toepassingen zullen financiële partijen volgens de sociologen de mogelijkheid bieden om de consument te verleiden op hun producten en diensten beroep te doen. Het is volgens de onderzoekers bijzonder moeilijk om aan die invloeden te ontsnappen.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, financiën |  Facebook |

19-02-14

Meerderheid vrouwen voor Britse financiële vacatures

Een toename van beschikbaar vrouwelijk talent en inspanningen van de overheid en het bedrijfsleven om een grotere diversiteit te promoten, heeft ervoor gezorgd dat er bij vacatures voor financiële diensten en professionals inmiddels meer vrouwelijke kandidaten worden geteld dan mannelijke sollicitanten. Dat blijkt uit cijfers van rekruteerder Randstad Financial & Professional over de Britse arbeidsmarkt. De rekruteerder stelt dat vrouwen 51 procent vertegenwoordigden van de totale groep kandidaten die voor de vacatures konden worden opgemerkt. De twee jaar voordien bleken vrouwen slechts 47 procent van alle kandidaten te vertegenwoordigen.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, vacature, vrouw |  Facebook |

28-12-13

Financiële sector moet online inspanningen opdrijven

Sociale media kunnen voor financiële instellingen een werkinstrument vormen om zich van hun concurrenten te onderscheiden. In praktijk hebben echter slechts weinig instellingen een optimale strategie voor de ontwikkeling van online activiteiten uitgebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Forrester Research in opdracht van het bedrijf Lithium Technologies. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat de meeste financiële instellingen niet de consumentenservice leveren die de klant in een online omgeving verwacht. Er wordt aan toegevoegd dat 41 procent van de klanten een consumentenondersteuning met sociale media verwacht.

Lees Verder

10:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, internet |  Facebook |

03-10-13

Financiële specialisten passen zich snel aan nieuwe situatie aan

Een neurotransmitter signaleert het menselijk brein wanneer de financiële wereld een verandering heeft doorgemaakt en dat het individu zich moet aanpassen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Australian School of Business (ASB). Dat systeem maakt het financiële professionals volgens de Australische onderzoekers mogelijk om zich opmerkelijk snel aan nieuwe situaties op de financiële markten, die constant aan verschuivingen onderhevig zijn, aan te passen. Het vermogen om zich snel aan nieuwe situaties aan te passen was volgens de wetenschappers een evolutionaire noodzaak om de overlevingskansen te garanderen.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën |  Facebook |

11-04-13

Londense financiële sector vertoont tekenen van herstel

De tewerkstelling in het financiële centrum van de City of London lijkt opnieuw een herstel te vertonen. Dat is de conclusie van een rapport van het wervingsbedrijf Morgan McKinley. Opgemerkt wordt dat de financiële sector van de Britse hoofdstad tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 5.859 nieuwe vacatures had uitgeschreven. Dat aantal is tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 25 procent gestegen tot 7.308 vacatures. Er wordt wel gewaarschuwd dat tijdens de maand maart opnieuw een daling diende te worden opgetekend.

Tijdens de maand maart werden in de City of London 2.394 vacatures geregistreerd. Dat betekende een daling met 7 procent tegenover de maand voordien. Tegenover de maand maart van vorig jaar is er sprake van een daling met 14 procent. Dat betekende echter wel de traagste terugval in meer dan anderhalf jaar. In september vorig jaar werd tegenover dezelfde maand het jaar voordien nog een daling met 43 procent opgetekend. Tussen maart vorig jaar en dezelfde periode het jaar voordien was er zelfs sprake van een achteruitgang met 55 procent.

"De cijfers weerspiegelen een goed begin van het jaar," merkt Hakan Enver, directeur operaties bij Morgan McKinley Financial Services. "De terugval tijdens de maand maart moet immers wellicht worden toegeschreven aan de vroege datum van de paasperiode, waardoor de werkmaand werd ingekort." De onderzoekers merken op dat ook de verloning in de City of London concurrentieel blijft. Gemiddeld leverde een nieuwe betrekking aan de sollicitanten een salarisverhoging met 17 procent op.

Lees Verder

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, financiën |  Facebook |

19-01-13

Sociaal isolement leidt tot risicovol financieel gedrag

Consumenten die zich sociaal geïsoleerd voelen, zijn sneller geneigd om financiële risico’s te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hong Kong University. De onderzoekers stelden vast dat een sociaal isolement de consument aanzet om risicovolle, maar potentieel winstgevende opportuniteiten na te streven. Bij afwezigheid van sociale ondersteuning, blijken de consumenten geld volgens de wetenschappers als een alternatief te bestempelen om toch het maximale uit de sociale omgeving te halen.

"Sociale aanvaarding en nauwe vriendschapsbanden behoren tot de meest fundamentele behoeftes van de mens," merken de onderzoekers Rod Duclos, Echo Wen Wan en Yuwei Jiang op. "De mens is dan ook bereid om zware opofferingen te brengen om sociale banden te kunnen beveiligen. Bij gebrek aan sociale ondersteuning hoopt de consument echter vooral financiële middelen te verzamelen om het maximum te halen uit het sociale systeem. Consumenten die zich sociaal afgewezen voeren, vertonen financieel een risicovoller gedrag."

"Mensen voelen zich geregeld afgewezen," voeren de onderzoekers aan. "Romantische relatief blijven vaak niet duren en ook op kantoor of party's loopt men de kans genegeerd te worden. Men moet echter beseffen dat er bij beslissingen een evenwicht dient gezocht te worden tussen het risico en de financiële beloning. Consumenten zouden dan ook moeten vermijden om na een breuk of een ruzie met familie of vrienden belangrijke financiële beslissingen te nemen. Een inzicht in het risicogedrag moet leiden tot een beter geïnformeerde beslissing."

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, isolement, risico |  Facebook |

04-02-12

Vrouwen liggen sneller wakker van negatief banksaldo

Vrouwen maken zich drukker over een negatief saldo op hun bankrekening dan mannen. Vrouwen krijgen bij een schuld van vijftig euro al een vervelend gevoel, terwijl mannen zich pas bij een negatief saldo van meer dan vijfhonderd euro ongemakkelijk beginnen te voelen. Dat is de conclusie van de Nederlands onderzoek in opdracht van SNS Bank. De onderzoekers stelden ook vast dat mannen vaker hun partner aanwijzen als de oorzaak van het geldgebrek op de gemeenschappelijke bankrekening.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de bevolking af en toe met een negatief saldo op de bankrekening wordt geconfronteerd. Tegelijkertijd blijkt dat 85 procent van de ondervraagden tegelijkertijd ook spaart, hoewel de inkomsten uit de spaarrekening gevoelig lager ligt dan de rente die op het negatieve saldo moet worden betaald. Tenslotte gaven de respondenten aan dat ze door bezuiningen op dagelijkse boodschappen wel proberen te vermijden dat ze vaak tot een negatief banksaldo, dat een dure vorm is van lenen, moeten overgaan.

Zowel mannen als vrouwen bleken van mening dat een negatief saldo voor de dagelijkse boodschappen en uitgaven voor de kinderen perfect verdedigbaar is. Daarnaast blijken mannen het echter ook geen probleem te vinden om voor de aankoop van een auto met een negatief banksaldo geconfronteerd te worden. In Nederland loopt het gezamenlijke negatieve banksaldo op tot ongeveer 10 miljard euro. Dat heeft voor SNS Bank gedeeltelijk te maken met onverwachte grote uitgaven, maar ook met het feit dat er eenvoudigweg te veel geld wordt uitgegeven en het leven duurder is geworden.

08:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, financiën |  Facebook |

21-12-11

Amerikanen hebben meer vertrouwen in financiële coöperaties

Het verschil tussen het vertrouwen in coöperatieve financiële initiatieven en de banken is bij de Amerikaanse bevolking dit jaar gevoelig toegenomen. Dat is de conclusie van een rapport van de American Customer Satisfaction Index (ACSI). Daarbij wordt opgemerkt dat het vertrouwen in de coöperatieven op dit ogenblik een score haalt van 87 punten op een totaal van honderd. Dat betekent een stijging met bijna 9 procent tegenover hetzelfde tijdstip. Daarentegen daalde het vertrouwen in de banken met 1,3 procent tot 75 punten.

Bij de vier grote Amerikaanse banken bleef het vertrouwen in Wells Fargo voor het derde jaar op rij status-quo op 73 punten. Citigroep liet echter een stijging met 6 procent optekenen en komt nu ook op 73 punten. JP Morgan Chase liet een stijging met 4,5 procent tot 70 punten optekenen. Bank of America bleef status-quo op 68 punten. Bij de kleine banken werd weliswaar een terugval met 1 procent opgetekend, maar met een score van 79 punten scoren zij op het gebied van vertrouwen gevoelig beter dan de grote banken.

De tevredenheid met aanbieders van levensverzekeringen bleef status-quo op 80 punten, waarbij de kleine aanbieders hun score van 81 punten naar 82 punten opdreven. Daarna volgt Northwestern Mutual met een stijging van 80 punten naar 81 punten, gevolgd door New York Life en Prudential, die elk een stijging met 3 procent tot respectievelijk 80 punten en 79 punten. MetLife daalde daarentegen van 78 punten naar 77 punten. Bij schadeverzekeraars werd een stijging met 3,8 procent opgetekend tot een historisch record van 83 procent, vooral te danken aan de kleinere aanbieders.

Bij de ziekteverzekeraars werd daarentegen een daling met 1 punt tot 72 punten.

18:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verzekering, bank, financiën |  Facebook |

08-10-11

Vroege financiële opvoeding creëert bewuste consument

Een cumulatieve financiële opvoeding leidt tot een grotere financiële kennis en een positiever financieel gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Arizona. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat een cumulatieve financiële opleiding in het het middelbaar onderwijs en aan de universiteit de financiële knowhow verhoogt, wat op zijn beurt leidt tot een meer verantwoord financieel gedrag als jonge volwassene.

"Er is duidelijk sprake van een sneeuwbaleffect, waarbij financiële opvoeding op relatief jonge leeftijd de kans exponentieel verhoogt dat studenten verder een meer uitgebreide kennis terzake zullen opdoen, met inbegrip van informele leerprocessen aan de hand van boeken, magazines of seminaries," merkt onderzoeksleider Soyeon Shim, directeur van de Norton School of Family and Consumer Sciences aan de University of Arizona, op.

Die grotere kennis leidt volgens de Amerikaanse onderzoekers tot een positiever financieel gedrag, zoals een beter opvolgen van de uitgaven, een voorzichtig beheer van kredietkaarten en een maandelijkse spaargewoonte. "Ook blijken deze studenten in het algemeen een grotere kennis te hebben over de financiële sector," benadrukt Soyeon Shim. "De objectieve kennis van de betrokkenen bleek bij een financiële quiz 5 procent hoger te liggen dan de gemiddelde scores.

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, opvoeding |  Facebook |

05-09-11

Aziatische consument vertrouwt buitenlandse banken niet meer

Aziatische consumenten worden minder trouw aan hun bank en geven de voorkeur aan lokale dienstverleners. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent McKinsey. Opgemerkt wordt dat Aziatische klanten op dit ogenblik 3,3 verschillende bankrelaties hebben. Vier jaar geleden werden slechts 2,7 bankrelaties per klant opgetekend. Bij de rijkere consumenten uit de ontwikkelde Aziatische markten is er sprake van 4,7 bankrelaties. Daar werden vier jaar geleden 3,6 bankrelaties per consument opgetekend.

De toename van het aantal bankrelaties geeft volgens de onderzoekers aan dat Aziatische consumenten het risico op hun spaarrekening willen spreiden. Daarnaast wordt opgemerkt dat de Filipijnen de grootste bankentrouw van Azië kennen. Daar zegt 72 procent van de consumenten zijn bank te willen aanbevelen aan andere gebruikers. Ook in Thailand wordt op dat gebied een score van 71 procent opgetekend. In China valt dat niveau echter terug tot 47 procent en in Japan zegt slechts 13 procent zijn financiële instelling te willen aanbevelen.

De onderzoekers merken verder op dat 81 procent van de Aziatische consumenten aangeeft het belangrijk te vinden met een lokale instelling te kunnen werken. Bij de rijkere consumenten uit de ontwikkelde markten daalt dat cijfer tot 63 procent. In China wil op dit ogenblik echter 87 procent van de consumenten met een lokale instelling werken. Vier jaar geleden bedroeg dat cijfer slechts 75 procent. In Hongkong werd op dat vlak een stijging van 55 procent naar 76 procent opgetekend, terwijl India een toename van 75 procent tot 95 procent laat registreren.

Het streven naar lokale dienstverleners heeft volgens McKinsey wellicht te maken met de vragen van de Aziatische consument over de veiligheid van buitenlandse banken na de financiële crisis.

14:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, azië |  Facebook |

01-09-11

Moderne geldtransacties zegen voor criminelen

Een brede waaier van nieuwe technologieën, gecombineerd met oude methodes van geldtransfers, hebben aan criminelen de mogelijkheid geboden om hun financiële sporen uit te wissen. Dat is de conclusie van een rapport van het Baker Institute for Public Policy van de Rice University en het Brookings Institution Center for Technology Innovation. Om die criminele activiteiten te kunnen blijven bestrijden zal volgens de onderzoekers een combinatie van maatregelen nodig blijken.

"De geschiedenis van de geldtransacties is even complex en gevarieerd als de monetaire geschiedenis zelf, van goudschepen, zoutcaravanen, gepantserde geldtransporten, cheques tot digitale transfers," merken de onderzoekers op. De combinatie van de enorme groei van de sociale netwerken, de complexe wereld van p2p-systemen en software en het aantal apparaten dat aan het internet of mobiele platformen is verbonden, heeft het landschap van de financiële transacties echter fundamenteel gewijzigd zoals dat nog nooit eerder het geval is geweest."

Er wordt opgemerkt dat geldtransfers altijd omgeven zijn door een sfeer van geheimhouding en anonimiteit. "Dat was vooral ingegeven uit bescherming van de privacy en een verdediging tegen mogelijke diefstal," stippen de onderzoekers aan. "Er zijn echter ook een aantal andere redenen om bij financiële transacties - al dan niet legitiem - een low profile aan te houden." Om criminaliteit rond financiële transacties te bestrijden, zal er volgens de onderzoekers gewerkt moeten worden met een combinatie van zelfregulatie en samenwerking tussen overheid en financiële sector.

Er wordt echter aan toegevoegd dat er bij de overheid ook een verschuiving op het gebied van technologie en cultuur zal moeten worden doorgevoerd om met succes criminele financiële transacties te kunnen bestrijden.

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, financiën |  Facebook |

31-08-11

Twitter belangrijkste sociale platform voor financiële sector

Financiële merken maken een groter gebruik van sociale media voor marketing en klantendiensten. Dat is de conclusie van een Amerikaanse studie van het onderzoeksbureau Corporate Insight. Daarbij wordt opgemerkt dat de sector voor die activiteiten in eerste instantie gebruik maakt van Twitter, gevolgd door Facebook. Het onderzoek geeft aan dat 67 procent van de belangrijkste financiële instellingen op de Amerikaanse markt een officiële aanwezigheid hebben op Twitter, tegenover 59 procent op Facebook.

De aanwezigheid op Twitter is sinds oktober vorig jaar met 10 procentpunten gegroeid. Bij Facebook is er sprake van een groei met 3 procentpunten. Drie jaar geleden had slechts 15 procent van de betrokken instellingen een aanwezigheid op Twitter, terwijl 32 procent actief was op Facebook. Er wordt aan toegevoegd dat inmiddels 45 procent van de onderzochte bedrijven minstens twee accounts heeft op Twitter, tegenover 38 procent op Facebook.

Daarbij wordt opgemerkt dat de financiële bedrijven in eerste instantie een algemene account op sociale netwerken opzetten en vervolgens een reeks secundaire projecten opzetten voor specifieke onderwerpen of producten. Daarbij wordt onder meer gewezen op rekruterings-pagina's, speciale aanbiedingen voor onder meer kredietkaarten, caritatieve initiatieven en speciale campagnes rond sponsoring en promotie. Ook worden vaak specifieke klantendiensten en financieel advies aangeboden.

18:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, sociale netwerken |  Facebook |

23-06-11

Digitale media wordt strijdtoneel voor financiële sector

American Express maakt binnen de financiële sector het best gebruik van digitale media, gevolgd door American Express en Bank of America. Dat blijkt uit een onderzoek van de denktank L2 bij grote retailbanken en kredietkaartbedrijven. Er wordt aan toegevoegd dat 68 procent van de onderzochte bedrijven inmiddels actief is op de microbloggingsite Twitter, waar ongeveer twee derden een realtime klantenservice aanbiedt. Daarnaast heeft 59 procent van de betrokken bedrijven een officiële aanwezigheid op YouTube en Facebook.

Er wordt echter opgemerkt dat slechts 28 procent van de financiële bedrijven op Facebook een specifieke merkpagina heeft. Gemiddeld realiseren die pagina's 92.000 likes, tegenover 553.000 likes voor luxeproducten en 374.000 likes voor gezondheidsproducten. Er wordt aan toegevoegd dat 28 procent accounts bezit die linken naar een sponsoring, gevolgd door individuele producten en mecenaat (14 procent), individuele personaliteiten en rekrutering (8 procent).

Uit het onderzoek blijkt dat 82 procent van de onderzochte instellingen een applicatie voor smartphones heeft ontwikkeld, terwijl 74 procent een mobiele website heeft gebouwd en 73 procent tekstberichten verstuurt. "Innovatie in digitale en mobiele media is een nieuw strijdtoneel waar marktaandeel zal worden gewonnen of verloren," merkt Scott Galloway, oprichter van L2, op. Er is volgens de onderzoekers echter nog een belangrijke ruimte voor groei, aangezien 56 procent nog altijd geen productvergelijking mogelijk maakt en 48 procent ook geen chatmogelijkheid aanbiedt.

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, digitale media |  Facebook |

11-03-11

Twijfels over Britse duurzame overheidsbank

Groot-Brittannië zou honderden miljarden ponden in groene investeringen kunnen verliezen en zijn klimaatdoelstellingen missen indien de Britse regering zijn engagement ten opzichte van zijn Green Investment Bank terugschroeft. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Environmental Audit Committee. Daarbij wordt opgemerkt dat de duurzame bank de nodige financiële middelen ter beschikking moet krijgen om extra kapitaal van investeerders te kunnen verwerven.

De Britse regering had beloofd dat de Green Investment Bank een kapitaal van 1 miljard pond ter beschikking zou krijgen om investeringen in zuivere energie en koolstof-arme projecten te financieren. "Er heerst echter bezorgdheid dat de Britse regering die plannen zou willen terugschroeven," aldus BBC News. "Ook wordt gevreesd dat de overheid gedeelten van zijn belang in de duurzame bank zou willen verkopen. Sommigen zouden de bank willen herleiden tot een fonds, terwijl men eerder een volwaardige investeringsbank in gedachten had."

"Indien de Green Investment Bank geen bijkomende fondsen kan lenen, zullen de doelstellingen nooit kunnen worden gehaald," wordt er opgemerkt. Vince Cable, Brits minister van industrie, merkte echter op dat de Green Investment Bank tot een belangrijke instelling zou kunnen uitgroeien die de economische groei zou kunnen helpen promoten. Verwacht wordt dat Groot-Brittannië de volgende tien tot twintig jaar een bedrag tussen 200 miljard pond en 1 triljoen pond nodig zal hebben om zijn klimaatdoelstellingen te halen.

29-01-11

Mogelijk nieuw topjaar voor islamitische beleggingen

De verkoop van islamitische effecten zou dit jaar een omzet kunnen realiseren van 31 miljard dollar. Dat zegt Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, chief executive van Maybank Investment. Daarmee zouden de recordniveaus van vier jaar geleden kunnen worden geëvenaard. Er wordt aan toegevoegd dat veel beleggers omwille van de lage instapkosten snel zullen willen investeren in deze sukuk, vooraleer de economische groei de prijzen weer zou opdrijven.

Tijdens de tweede helft van vorig jaar werden voor 10,6 miljard sukuk verkocht. Dat is een stijging met 62 procent tegenover het jaar voordien. Badlisyah Abdul Ghani, chief executive bij CIMB Islamic in Kuala Lumpur, merkt op dat er een grote reeks infrastructuurwerken zijn voorzien, zowel in Maleisië als in de Golfregio, waardoor er volgens hem een grote vraag is naar financiering. Een woordvoerder van Dow Jones voegt er aan toe dat het publiek weliswaar beseft dat de economische situatie nog heel onzeker blijft, maar even goed weet dat de intrestvoeten moeilijk nog lager kunnen gaan.

Het voorbije jaar haalde de verkoop van islamitische effecten een omzet van 17,1 miljard dollar. Abdul Aziz voegt er aan toe dat de pijplijn minstens even sterk is als tijdens de laatste zes maanden van vorig jaar. Onder meer zijn er grote projecten gepland in Saudi-Arabië, waar een budget van 384 miljard dollar voorzien in onderwijs, immobiliën en transport. In Maleisië zijn eveneens een reeks projecten aangekondigd, met onder meer de bouw van een kerncentrale en een ondergronds spoorwegnet. Dergelijke initiatieven zouden de sukuk-markt moeten stimuleren.

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: effecten, financiën, islam, obligaties, sukuk |  Facebook |

07-01-11

Londen blijft financiële draaischijf van Europa

Londen blijft het financiële centrum van Europa en concurreert alleen met Azië en de Verenigde Staten. Dat heeft George Osborne, de Britse minister van financiën, gezegd naar aanleiding over berichten over de concurrentie tussen Londen, Frankfurt en Parijs rond het aanbod aan financiële diensten. Osborne stelde dat het geen zin heeft om te praten over een concurrentie tussen de verschillende Europese financiële markten. De relatieve concurrentie van Europa, met Londen als belangrijkste financiële draaischijf, die volgens Osborne moet worden bekeken tegenover andere centra in Azië en Amerika. Er mag volgens hem niemand aan twijfelen dat Londen van plan is om een wereldwijd financieel centrum te blijven.

"De eurozone moet de logica van een eenheidsmunt volgen en zich met meer overtuiging achter de euro scharen," merkt Osborne op in een artikel in de Britse zakenkrant Financial Times. "Acties op Europees niveau moeten gepaard gaan met beslissingen op nationaal vlak, al kunnen die bijzonder pijnlijk zijn." Hij verwijst daarbij naar het Britse plan om het tekort terug te schroeven, waardoor Groot-Brittannië volgens Osborno zijn hoge kredietrating heeft kunnen behouden. Analisten wijzen erop dat Groot-Brittannië nochtans niet van plan is om eventueel financiële hulp te verlenen aan de Europese financiën. Eerder al benadrukte de Britse premier David Cameron dat Groot-Brittannië niet zal deelnemen aan toekomstige reddingsoperaties van landen zoals Griekenland en Ierland.

Europa is volgens Osborne niet drastische genoeg geweest in zijn reacties op de problemen van de euro en de financiële instellingen. Die aarzelende houding vormt volgens hem een beletsel voor een economisch herstel. Europa moet volgens Osborne het vertrouwen herstellen door de budgettekorten aan te pakken en maatregelen nemen om de groei te stimuleren. "De eurocrisis mag misschien zijn afgezwakt, maar de hoge intrestvoeten vormen nog altijd een probleem voor verscheidene Europese economieën," aldus Osborne. Ook Gordon Brown, de gewezen Britse premier, heeft opgemerkt dat de Europese landen er niet in geslaagd zijn om het het voorbeeld te volgen van Groot-Brittannië, dat er volgens hem voor gezorgd heeft dat de banken na de financiële crisis voldoende werden versterkt.

09:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, financiën, londen |  Facebook |

02-01-11

Financiële sector levert grootste bijdrage aan Britse fiscus

De Britse financiële sector heeft het voorbije fiscale jaar 53,4 miljard pond sterling bijgedragen aan de Britse belastinginkomsten. Dat blijkt uit cijfers van de City of London Corporation. Daarmee vertegenwoordigt de sector naar eigen zeggen 11,2 procent van de totale fiscale verdiensten van de Britse overheid. Stuart Fraser, beleidsverantwoordelijke bij de City of London Corporation, roept op om een bedrijfsomgeving te creëren die de sector toelaat om internationaal concurrentieel te kunnen blijven. Alleen op die manier kunnen ook de fiscale inkomsten van de overheid volgens Fraser duurzaam worden gehouden. Critici stellen echter dat de financiële sector, omwille van zijn hoge winsten, nog onvoldoende wordt belast.

"De financiële dienstensector heeft zijn plaats heroverd als belangrijkste individuele betaler aan de Britse fiscus," merkt de Britse krant The Telegraph op. "De totale fiscale afdragingen van de sector zijn wel met 8 miljard pond gedaald tegenover het jaar voordien, maar toch slaagde de financiële wereld erin om terug de belangrijkste sector te worden voor de Britse fiscus. Stuart Fraser benadrukt dan ook dat de financiële sector een cruciale bijdrage levert aan de Britse economie. De financiële sector heeft een belangrijke veerkracht tegenover de wereldwijde economische situatie. Hij voegt er echter aan toe dat er limieten zijn aan de steun die een sector aan de nationale economie kan leveren."

De British Bankers Association stelde bijzonder tevreden te zijn met de resultaten van het rapport en merkte op dat de financiële sector vastbesloten blijft om een volwaardige rol te blijven spelen in het herstel van de Britse economie. Het jaar voordien leverde de sector van de Noordzee-olie de grootste bijdragen aan de Britse fiscus, maar werd vorig jaar opnieuw naar de tweede plaats verwezen. Op de derde plaats volgt de distributiesector, gevolgd door de productie-industrie. Een aantal bankiers hebben de Britse overheid gewaarschuwd voor hogere belastingen, die bepaalde financiële instellingen zouden kunnen stimuleren naar het buitenland te verhuizen.

18:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, fiscus, groot-brittannië |  Facebook |

06-11-10

Eén op vijf internetgebruikers zoekt online financieel advies

Meer dan één op vijf Britse internetgebruikers zoekt online financieel advies. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ComScore. Daarbij wordt opgemerkt dat gemiddeld vijftien minuten per maand aan websites rond financieel advies wordt besteed. Dat is minder dan één procent van de totale tijd die de Britse internetgebruiker online is. Gemiddeld is een Britse internetgebruiker immers 1.856 minuten online. In totaal zoeken ongeveer 9,9 miljoen Britten online financieel advies. Tijdens de maand september was de website Moneysupermarket.com daarbij marktleider met 3,7 miljoen unieke bezoekers en een gemiddelde van bijna negen minuten per consument.

Groot-Brittannië telt op dit ogenblik ongeveer 43,3 miljoen internetgebruikers. Daarvan heeft 22 procent tijdens de maand september online financieel advies gezocht. Na Moneysupermarket.com wordt de tweede plaats ingenomen door Comparethemarket.com van BGL Group (1,2 miljoen bezoekers), gevolgd door Confused.com (1,1 miljoen bezoekers). Een gemiddeld bezoek aan Confused.com duurde echter 12,9 minuten. Dat is meer dan alle andere sites uit de top tien. Er wordt aan toegevoegd dat Adaptive Affinity tijdens de maand september de grootste adverteerder in online displays in de sector van het financieel advies was.

Adaptive Affinity kwam aan bijna 382 miljoen online display-impressies. Dat vertegenwoordigt nagenoeg 57 procent van het totale Britse publiek voor online display-reclame. Nagenoeg alle campagnes van Adaptive Affinity werden gebracht op het platform QuickCreditScore.co.uk. Op de tweede plaats staat TotallyMoney.com van Media Ingenuity met 381 miljoen impressies, gevolgd door Aviva met 334 miljoen impressies. Aviva bereikte echter bijna 25 miljoen unieke bezoekers. Dat is meer dan de andere adverteerders uit de top tien. Op de vierde plaats volgt American Express met 294 miljoen impressies en 24 miljoen unieke bezoekers.

20:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, internet |  Facebook |

01-07-10

Moskou is nog lang geen globaal financieel centrum

Het zal decennia duren vooraleer de Russische hoofdstad Moskou een wereldwijd financieel centrum zal worden, zoals de Russische president Dmitry Medvedev dat hoopt te realiseren. Dat zeggen wetenschappers van de London School of Economics en de Cass Business School in Londen. Volgens de wetenschappers deinzen investeerders immers terug voor de lange geschiedenis van corruptie en de zwakke bescherming van de eigendomsrechten. Ook binnen de Russische regering zelf zijn er twijfels. Sergei Storchak, vice-minister van financiën, merkte daarbij op dat Rusland nooit een financieel centrum zal kunnen worden, tenzij de markt wordt gestructureerd naar de Britse wetgeving en het Engels de voertaal wordt in de Russische financiële wereld, zoals dat wel het geval is in de financiële sectoren van Dubai en Hongkong.

"Tom Kirchmaier, docent beleidswetenschappen aan de London School of Economics, toont zich weinig optimistisch over de vooruitzichten van Moskou om een wereldcentrum van financiën te worden," merkt het persbureau Bloomberg op. "Volgens hem gelooft niemand dat Rusland een afdoende wetszekerheid kan voorleggen en bovendien zijn de officiële instellingen bijzonder zwak, gaande van rechtbanken en regulatoren tot de centrale banken. Bovendien is er op het vlak van eigendomsrechten een duidelijk gebrek aan vertrouwen in de Russische markt. Ook Kate Phylaktis, professor internationale financiën aan de Cass Business School in Londen, geeft te kennen dat Moskou weinig kansen heeft om een wereldwijd financieel centrum te worden. Het zal volgens haar decennia duren vooraleer het vertrouwen van internationale investeerders zou kunnen gewonnen worden. Moskou zal volgens haar zelfs nog een lange weg moeten afleggen om een regionale status te verwerven."

Volgens een rapport van de City of London staat Moskou in de wereld van de financiële centra op dit ogenblik op een achtenzestigste plaats. Daarbij werd opgemerkt dat nieuwe centra zoals Moskou wel de connectiviteit hebben om te slagen, maar de noodzakelijk sterkte missen om dat potentieel op korte termijn te vervullen. In de internationale transparantie-lijst staat Rusland op plaats honderdzesenveertig, naast landen zoals Zimbabwe, Sierra Leone en Kameroen. Volgens risico-adviseur Maplesoft is Rusland ook de twintig meest riskante plaats om zaken te doen, wegens een gebrek aan rechtszekerheid, eigendomsrechten, toegang tot het rechtssysteem, beleidsethiek en regelgevende kaders en een grote corruptie. Bovendien is de financiële markt volgens critici weinig gestructureerd uitgebouwd.

16:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financien, moskou |  Facebook |

04-06-10

Communistisch Laos wil eigen aandelenbeurs lanceren

Communistisch Laos wil eigen aandelenbeurs lancerenDe regering van Laos heeft bekend gemaakt weldra een eigen aandelenbeurs te zullen lanceren. Daarmee hoopt de communistische regering te kunnen profiteren van de groeiende interesse in de mijnbouw en de waterkracht. Woordvoerders van de Laotiaanse regering hebben echter gezegd dat de economische liberalisering geen invloed zullen hebben op de politieke beleidskeuzes. Het land hoopt echter dat de aandelenbeurs het nodige kapitaal zal kunnen aantrekken voor zijn economie. In Laos wonen ongeveer zes miljoen mensen. Een groot gedeelte daarvan leeft echter onder de armoedegrens. Vathana Dalaloy, assistent secretaris-generaal van de Securities and Exchange Commission van Laos, stelt dat de economie van het land grote mogelijkheden heeft, maar slechts beperkte financiële middelen heeft om die groei te ondersteunen.

De Securities and Exchange Commission van Laos zou worden in opgezet in een joint venture met de Korea Exhange, de vierde grootste aandelenbeurs van Korea. Met het project zou een investering van 20 miljoen dollar zijn gemoeid. Laos is één van de laatste geïsoleerde economieën van de wereld. Volgens de Asian Development Bank heeft het bruto binnenlandse product van Laos de voorbije jaren een gemiddelde groei van meer dan 7 procent gekend. Uit cijfers van de Wereldbank blijkt dat het bruto binnenlandse product van Laos het voorbije jaar ongeveer 6 miljard dollar bedroeg. Dat betekent een bedrag van bijna 900 dollar per inwoner, tegenover 4.000 dollar in buurland Thailand. Het land telt vele rivieren, waardoor Laos echter een belangrijke bron van waterkracht zou kunnen worden voor een aantal buurlanden die veel energie nodig hebben. Bovendien herbergt de jungle van Laos vele mineralen.

De Chinese groep Minmetals breidt zijn jaarlijkse productie van de kopermijn Sepon in de provincie Savannakhet uit van 65.000 ton naar 80.500 ton. Ook de Vietnamese steenkoolproducent Vinacomin heeft aangekondigd dit jaar de exploratie in Laos op te willen starten. Padaeng Industry, de enige zinkproducent van Zuidoost-Azië, heeft aangekondigd zijn mijn in Thailand te zullen sluiten en zich alleen te zullen concentreren op Laos. Ook de Australische groep PanAust is in Laos actief met de kopermijn van Phu Kham. Naast waterkracht en grondstoffen zouden in eerste instantie ook telecommunicatie en industriële activiteiten op de beurs actief kunnen worden. Het staatsbedrijf Electricité du Laos heeft al aangekondigd om een minderheidsbelang te willen verkopen om de kosten van nieuwe projecten in landelijke gebieden te realiseren. Laos wil vijfenvijftig grote dammen bouwen, maar heeft daarvoor buitenlandse financiële investeringen nodig.

15:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financien, beurs, laos |  Facebook |

15-11-09

Consument wil meer financiële kennis verwerven

Onder invloed van de economische crisis probeert een grote meerderheid van de consumenten zijn financiële kennis te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Mintel Comperemedia. Ook is het publiek meer geïnteresseerd in het advies van financiële specialisten. Dat alles geldt volgens de onderzoekers voor alle leeftijdscategorieën, maar vooral de jongere groep is bijzonder geïnteresseerd in financiële kennis. Financiële dienstverleners die hun klanten en potentieel cliënteel de nodige financiële informatie verstrekken, kunnen volgens de onderzoekers uit die trends dan ook belangrijke voordelen halen. De onderzoekers stellen dat de economische crisis heel wat consumenten heeft wakker geschud. Door de economische crisis voelen zij zich immers onzeker over investeringen en geldbeheer en bij vrienden, familie en professionals te rade gaan om zich beter te informeren over financiële zaken. Mintel stelt dat vele consumenten vastbesloten zijn om de fouten uit het verleden nooit meer te herhalen.

Uit het onderzoek van Mintel Comperemedia blijkt dat 75 procent van de Amerikaanse consumenten door de economische crisis aangezet wordt om zijn financiële kennis te verbeteren. Daarbij zegt 32 procent inmiddels meer kennis opgebouwd te hebben over financiële zaken, terwijl 43 procent zegt in de toekomst meer know-how te willen opbouwen over geldzaken. De onderzoekers stellen verder dat 65 procent van de ondervraagden toegeeft door de economische crisis zich onzeker te voelen over investeringen. Daarbij geeft 38 procent aan de raad gevraagd te hebben van een financieel adviseur of zegt dat in de nabije toekomst te zullen doen. Ook zegt 31 procent toe te geven graag advies te hebben van een professionele kracht over investeringen. De onderzoekers stellen dat deze trends opgaan voor alle leeftijdscategorieën, maar vooral jonge volwassenen blijken bijzonder gemotiveerd te zijn om een grotere financiële kennis op te bouwen.

De onderzoekers merken daarbij op dat 84 procent van de EchoBoomers, de groep tussen vijftien en tweeëndertig jaar, aangeeft meer financiële kennis verworven te hebben of dat in de nabije toekomst te zullen doen. In die groep zegt ook 39 procent geïnteresseerd zijn in advies van een financieel deskundige. Uit het onderzoek van Mintel Comperemedia blijkt dat financiële dienstverleners gemiddeld 22 procent van hun direct mail aan consumenten besteden aan informatieve berichtgeving. Dat geldt in de eerste plaats voor de verzekeringswereld, gevolgd door investeringsfondsen en kredietkaartmaatschappijen. Mintel Comperemedia voegt er aan toe dat het onderzoek aantoont dat financiële dienstverleners heel wat potentiële marketing-opportuniteiten hebben met het verlenen van informatie, begeleiding en assistentie aan deze leergierige consumenten. Er wordt aan toegevoegd dat campagnes rond financiële kennis kunnen helpen om het vertrouwen in de sector te herstellen, de klantenrelaties op te bouwen en een meer verantwoordelijk en geïnformeerd publiek op te bouwen.

14:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financien, economische crisis |  Facebook |

23-09-09

Achteruitgang financiële vaardigheden voorloper van dementie

Een achteruitgang in financiële vaardigheden kan een voorbode zijn van dementie. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Alabama. Daarbij werd gesteld dat bij proefpersonen die één jaar later Alzheimer ontwikkelden, de algemene financiële vaardigheden op twaalf maanden tijd met 6 procent achteruit gingen. De vaardigheden om een chequeboek te beheren, bleken met 9 procent te dalen. De onderzoekers stellen dat de resultaten van het onderzoek aantonen dat de achteruitgang van financiële vaardigheden voor geneesheren een nuttige indicator kan zijn. Eerdere studies gaven al aan dat problemen met dagelijkse activiteit vaak een voorbode zijn van de ziekte van Alzheimer. Een aantal hulporganisaties wijst echter dat mensen met rekenproblemen door deze resultaten niet in paniek hoeven te raken.

22:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financien, alzheimer, dementie |  Facebook |

Zwaartepunt financiële wereld verschuift steeds meer naar Azië

De leidende positie van Londen en New York als de belangrijkste financiële centra van de wereld wordt steeds meer bedreigd door de opkomst van Aziatische steden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de City of London Corporation. In de toptien van de financiële centra zijn volgens het rapport inmiddels vijf Aziatische steden te vinden. Deze gegevens bevestigen de onderzoekers de trend dat het zwaartepunt van de financiële wereld steeds meer begint te verschuiven naar snelgroeiende markten, waarbij vooral Azië een centrale rol speelt. Er wordt aan toegevoegd dat de financiële centra in de groeimarkten door de economische crisis veel minder zwaar zijn getroffen dan de westerse landen. In de topvijf van de financiële markten blijft Londen voorlopig op een eerste plaats staan, gevolgd door New York, maar daarna volgen Hong Kong, Singapore en Shenzhen.

22:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, londen, financien, azie, banken |  Facebook |

29-04-09

Gebruik online banking blijft stijgen

Ondanks de economische crisis, is het aantal online bankklanten in de Verenigde Staten het voorbije jaar gestegen. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau ComScore. De onderzoekers stellen dat online bankklanten ook geïnteresseerd zijn in extra toepassingen die hen kunnen helpen om hun persoonlijke financiën te beheren. Er wordt aan toegevoegd dat de consument in de huidige economische situatie zijn financiële situatie immers van dichtbij wil volgen en dat een online serviceverlening met diverse toepassingen voor de banken een middel kunnen zijn om een hechte band te creëren met de consument en daardoor ook hun inkomsten gevoelig op kunnen drijven.

"Na verscheidene jaren van een sterke groei van online bankverrichtingen bij de Amerikaanse banken, werd tijdens de tweede helft van 2007 een vertraging tot een stijging met één procent opgetekend," aldus ComScore. "Maar het voorbije jaar herstelde die groei zich enigszins, onder meer door het feit dat de banken zich agressiever opstelden in het aanwerven van nieuwe online bankklanten." De onderzoekers wijzen echter op het grote belang van extra toepassingen die aan de klant ter beschikking worden gesteld. Zo stelt 60 procent van de online bankklanten geïnteresseerd te zijn in een gratis identiteitsbeveiliging, terwijl 52 procent interesse toont in een gratis kredietopvolging en 37 procent belangstelling heeft voor online toepassingen voor persoonlijk financieel management. Voor dit laatste wil de helft van de geïnteresseerden ook een klein bedrag betalen.

Uit het onderzoek bleek dat 71 procent van de Amerikanen bijzonder tevreden is met zijn bank. Dat is een lichte daling met 1 procent tegenover vorig jaar, maar ook een stijging met 1 procent tegenover het jaar daarvoor. Bij kredietkaartbedrijven zegt 62 procent van de klanten bijzonder tevreden te zijn met zijn maatschappij. Dat is 3 procent minder tegenover vorig jaar, maar een status-quo tegenover het jaar daarvoor. Bij de makelaars is er echter een zware terugval in de tevredenheid op te merken. Daar zegt nog 58 procent van de Amerikanen bijzonder tevreden te zijn, tegenover 70 procent vorig jaar en 67 procent het jaar voordien. Door de evoluties op de financiële markten het voorbije jaar, is het volgens ComScore perfect te begrijpen dat de tevredenheid over financiële makelaars gevoelig is afgenomen.

16:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, financien, online banking |  Facebook |