09-08-17

Hogeropgeleiden hebben grotere controle op werkuren

Personen in hoogwaardige banen en superviserende functies hebben in het algemeen een grotere controle over hun werkuren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent in de lidstaten van de Europese Unie. De onderzoekers stelden vast dat slechts 22 procent van de Europese werknemers de mogelijkheid hebben de eigen werkuren te bepalen. De grootste vrijheid wordt opgetekend in Scandinavië en Nederland, waar een cijfer van meer dan 40 procent wordt opgetekend. Daana volgen landen zoals Oostenrijk, Duitsland, België, Estland, Slovenië en Groot-Brittannië, waar een score van minstens 20 procent wordt geregistreerd.

“Vastgesteld moet worden dat de lagere segmenten van de arbeidsmarkt vaak het minst van gezinsvriendelijke arrangementen gebruik kunnen maken,” benadrukt onderzoeksleider Heejung Chung, professor sociologie aan de University of Kent. “Er kan een duidelijk verband tussen talenthiërarchie en toegang tot flexibiliteit worden geregistreerd. Elke hogere trede in de bedrijfshiërarchie gaat gepaard met een toename van anderhalve punt in de controle over het werkschema. Bovendien kan worden opgemerkt dat flexibele maatregelen door de werkgever eerder worden ingevoerd op basis van productiviteit en werkintensiteit dan specifiek gericht zijn op de behoeften van de betrokken medewerker.”

Verder werd opgemerkt dat oudere werknemers, die meestal over de grootste expertise beschikking, gemakkelijker toegang krijgen tot een controle over het eigen werkschema, net zoals collega’s met een superviserende functie. Dat geldt volgens de onderzoekers ook voor werknemers met ondersteunde managers. Bovendien kan worden vastgesteld dat flexibele maatregelen het gemakkelijkst worden toegestaan in functies waarin vrouwen en mannen nagenoeg evenveel zijn vertegenwoordigt. Die bereidheid tot flexibiliteit neemt af tegenover functies die vooral door mannen worden ingevuld. Het laagste niveau van soepelheid werd echter opgetekend in taken die vooral door vrouwen worden opgenomen.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

28-03-17

Flexibel werk moet ook soepel worden georganiseerd

Flexibel werk moet ook soepel worden georganiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cass Business School and Cranfield School of Management bij ruim zesentwintighonderd werknemers in Groot-Brittannië. Er werd immers vastgesteld dat werknemers de grootste tevredenheid tonen over een flexibele werkorganisatie wanneer ze de voorwaarden op een informele manier met hun baas hebben kunnen bespreken. Wanneer er daarentegen sprake is van formele arrangementen neemt de tevredenheid gevoelig af. Opgemerkt wordt dat de informele afspraken de werknemer immers toelaten het gezinsleven en zijn professionele activiteiten optimaal op elkaar af te stemmen.

“Flexibel werk kan bij de werknemer de jobtevredenheid en het engagement tegenover de onderneming versterken,” benadrukt Lilian de Menezes, professor bestuurswetenschappen aan de Cass Business School. “Flexibiliteit biedt de werknemer immers een grotere autonomie over de invulling van zijn taak en mondt uit in een grotere jobtevredenheid en loyaliteit tegenover de werkgever. De manier waarop de flexibiliteit wordt benaderd, blijkt echter een belangrijke impact te hebben. Wanneer informele regelingen worden getroffen, kan de positieve impact immers sterker worden ervaren dan bij de introductie van een formeel kader.”

“Onder meer kon worden vastgesteld dat informele afspraken de individuele prestaties gevoelig kunnen verbeteren,” betoogt de Menezes. “De werkgever wordt beloond met een grotere loyaliteit, aanwezigheid en punctualiteit. Anderzijds bleek dat de werknemers in een informeel flexibel systeem in het algemeen ook een hogere waardering meekrijgen. Bij een informele regeling kan immers gezocht worden naar oplossingen die voor alle betrokken partijen de meeste baten opleveren. Formele afspraken maken het bovendien minder gemakkelijk om in te spelen op specifieke situaties die nieuwe of bijkomende opportuniteiten zouden kunnen bieden.

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

08-07-14

Flexibele werknemer gaat liefst vroeg op de dag aan de slag

Een groot gedeelte van de Britse werknemers wil bij een flexibel werkaanbod liever vroeger in de ochtend aan de slag te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent LogMeIn. De onderzoekers stelden vast dat 48 procent van de ondervraagden liefst voor negen uur in de ochtend met de werkdag zouden beginnen. Slechts 34 procent zou willen vasthouden aan de vaste werkdag van negen uur in de ochtend tot vijf uur in de namiddag.

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

17-06-14

Flexibiliteit leidt vaak tot afgunst bij collega’s

Eén op drie werknemers ervaart dat flexibel werken wordt geconfronteerd met een stigma of afgunst van collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Netmums en het Family and Childcare Trust bij Britse werknemers. Uit het onderzoek bleek ook dat 80 procent van de ondervraagden aangeeft tijdens de zoektocht naar een nieuwe baan een grote waarde te hechten aan flexibele werkmethodes die de potentiële werkgever te bieden heeft. Tegelijkertijd geeft 15 procent van de betrokkenen aan dat flexibel werken niet voor iedereen binnen zijn bedrijf beschikbaar is. Bovendien merkt bijna 29 procent op gedwongen te zijn hun baan op te zeggen omdat werk en gezin niet konden worden gecombineerd.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

04-05-14

Inzicht in persoonlijkheid kan efficiëntie flexibel werken voorspellen

Er kunnen verscheidene karakteristieken worden aangeduid die kunnen helpen inschatten of een werknemer ook in een flexibel arbeidssysteem optimaal zal kunnen functioneren. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Calgary. De Canadese onderzoekers wijzen daarbij onder meer op kenmerken zoals een neiging tot uitstel, eerlijkheid en zorgvuldigheid. De wetenschappers voegen er aan toe dat met een gepast personeelsmanagement en inzicht in de invloed van de persoonlijkheid op het arbeidsgedrag kan worden voorkomen dat de productiviteit door een flexibel arbeidssysteem wordt uitgehold. De inzichten kunnen volgens de onderzoekers zowel werkgevers als werknemers helpen.

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

03-05-14

Extreme flexibiliteit bedreigt mentale gezondheid werknemer

Extreme flexibiliteit betekent een gevaar voor de geestelijke gezondheid van de werknemers. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Cambridge, op basis van een jaar observaties op de werkvloer bij een Britse supermarktketen en interviews met werknemers en vakbondsvertegenwoordigers. De wetenschappers voeren aan dat werknemers het recht op inspraak in de programmering van hun uren moeten hebben. Er wordt aan toegevoegd dat flexibiliteit op de werkvloer werd ingevoerd ten voordele van de werknemers, maar inmiddels grotendeels is geboetseerd naar de behoeften van de werkgevers.

Lees Verder

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit, gezondheid |  Facebook |

29-04-14

Vooringenomenheid tegen flexibiliteit creëert toxische werkomgeving

Vooringenomenheid tegen flexibel werken kan tot een toxische cultuur leiden die de hele werkomgeving aantast. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University en de University of California bij meer dan tweehonderd wetenschappers op Amerikaanse universiteitscampussen. De vooringenomenheid kan volgens de onderzoekers niet alleen een negatieve impact hebben op de tevredenheid over de balans tussen werk en persoonlijk leven, maar kan ook het engagement aantasten en tot een groter personeelsverloop leiden. Ook dreigt volgens de wetenschappers de productiviteit in het gedrang te komen.

Lees Verder

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

12-02-14

Flexibiliteit kan steeds moeilijker worden geweigerd

Een beter evenwicht tussen de professionele carrière en het gezinsleven wordt voor een belangrijk aantal werknemers die jaar een grote prioriteit. Indien de economische omstandigheden verder verbeteren zal over vijf jaar wellicht geen enkel bedrijf het zich nog kunnen veroorloven aan zijn medewerkers elke vorm van flexibiliteit te weigeren. Dat heeft Charles Elvin, chief executive van het Britse Institute of Leaderschip and Management (ILM) gezegd. Elvin merkt daarbij op uit een onderzoek is gebleken dat nu al 73 procent van de bedrijven heeft aangegeven door het aanbieden van flexibele werkomstandigheden erin geslaagd te zijn om talentvolle medewerkers langer aan zich te binden.

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

21-01-14

Over vijf jaar heeft meerderheid werknemers een flexibel statuut

Ondernemingen schatten dat over vijf jaar een meerderheid van zijn werknemers een flexibel statuut zal hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van management-specialist Right Management bij personeelsverantwoordelijken van Britse en Ierse bedrijven. Daarbij werd vastgesteld dat 79 procent van de respondenten verwacht dat hun medewerkers over vijf jaar een aantal simultane carrières zullen hebben uitgebouwd. Daarnaast zegt 60 procent te verwachten dat een groot gedeelte van de werknemers met een tijdelijk contract of op freelance basis zal worden ingeschakeld. Ook bleek dat 92 procent verwacht dat oudere werknemers zullen kiezen voor een parttime baan in plaats van een pensioen.

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

06-01-14

Flexibiliteit komt vooral ten goede aan het bedrijfsleven

Flexibele werkplaatsen lijken voor werknemers op het eerste zicht een bijzonder aantrekkelijk concept om een optimaal evenwicht tussen de professionele carrière en het persoonlijke leven na te streven, maar in werkelijkheid blijkt vooral de onderneming het grootste voordeel uit het systeem te halen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de City University London. Aangevoerd wordt dat de ondernemingen het flexibele systeem hanteren om onder het mom van een grotere autonomie en persoonlijke vrijheid grotere delen van de persoonlijke tijd van de werknemer op te eisen en in te palmen.

“De voorbije eeuw konden bijzonder duidelijke grenzen tussen het privéleven en werk worden geïdentificeerd,” benadrukt onderzoeksleider Peter Fleming, professor ondernemen en maatschappij aan de City University London. “Op het ogenblik dat de werknemer de fabriekspoorten binnenstapte, liet hij zijn privéleven achter zich. Anderzijds werd ook het werk bij de terugkomst thuis voor die dag een afgesloten hoofdstuk. Flexibiliteit heeft echter fundamenteel gebroken met die scheiding. Flexibele werknemers worden verwacht om vierentwintig uur per dag beschikbaar te zijn. Tegelijkertijd kan er vaak ook een verschuiving in het geijkte gedrag op de werkvloer worden opgetekend.”

“Deze grotere vrijheid en autonomie heeft voor de werknemer een aantal gevaarlijke valkuilen,” geeft professor Fleming aan. “In deze nieuwe arbeidsomgeving kan een bevestiging worden gevonden van de theorieën van de Franse socioloog Michel Foucault, die aangegeven heeft dat achter de hedendaagse neo-liberale maatschappij in werkelijkheid een grotere controle schuilgaat dan in het historische hiërarchische model. Het maakt bedrijven niet meer uit waar of wanneer er gewerkt wordt, maar daardoor sluipen de arbeidsverhoudingen ongemerkt binnen in het persoonlijke leven van de werknemer. Wanneer werk en leven volledig verstrengeld raken, worden zelfs rust en slaap als tijdverlies bestempeld.”

Fleming verwijst onder meer naar de dood vorig jaar van de jonge bankier Moritz Erhadt, die compleet instortte na drie dagen en nachten onafgebroken arbeid gepresteerd te hebben. “Bureaucratie wordt vervangen door een biocratie, waarbij de werknemer niet langer een onderscheid maakt tussen werk en leven,” voert de onderzoeker aan. “Biocratie legt beslag op alle aspecten van het dagelijkse leven, waarbij de werknemer onder de perceptie van een grotere zelfstandigheid en vrijheid tot een hogere productie wordt gedreven. Op die manier maken de bedrijven extra winsten zonder daarvoor enige inspanning te moeten doen.”

Lees Verder

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit, bedrijfsleven |  Facebook |

04-12-13

Groot-Brittannië is Europees marktleider in flexibel werken

In Groot-Brittannië wordt op de arbeidsmarkt vaker van flexibiliteit gebruik gemaakt dan in andere Europese landen. Dat is de conclusie van een enquête van consulent BakkerElkhuizen bij vierhonderd personeelsverantwoordelijken in Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland en België. De onderzoekers stelden daarbij vast dat in Groot-Brittannië 64 procent van de ondervraagde bedrijven al meer dan een jaar gebruik maakt van flexibel werken. Duitsland staat op de tweede plaats met een score van 57 procent, gevolgd door Nederland (48 procent) en België (38 procent), dat volgens het rapport echter met een inhaalbeweging bezig is.

Er wordt ook opgemerkt dat er tussen de landen tevens een verschil in motivaties voor flexibel werken kan worden vastgesteld. “In Duitsland, België en Groot-Brittannië gebeurt de introductie van flexibel werken vooral vanuit het oogpunt van de organisatie van de arbeid,” wordt in het rapport benadrukt. “In Nederland wordt de trend daarentegen vooral gestuwd door een streven naar kostenbesparingen op het gebied van immobiliën. In Duitsland zijn vooral een grotere tevredenheid bij het personeel en verschuivingen in de externe omgeving de belangrijkste redenen om tot flexibele arbeidssystemen over te gaan, terwijl in België en Groot-Brittannië vooral wordt ingespeeld op een vraag die vanuit de werknemers naar voor komt.”

De onderzoekers voeren verder aan dat ook de aangeboden concepten tussen de verschillende landen sterk variëren. “In Duitsland werken nog 80 procent van de bedrijven overwegend met een vaste werkplek,” wordt er opgemerkt. “In België valt dat cijfer echter terug tot 55 procent en Groot-Brittannië en Nederland laten met cijfers van respectievelijk 48 procent en 46 procent nog lagere scores registreren. Op het gebied van flexibele arbeidsplaatsen is Nederland lijstaanvoerder (80 procent), gevolgd door Groot-Brittannië (58 procent), Vlaanderen (53 procent), Duitsland (41 procent) en Wallonië (28 procent).

Verder werd vastgesteld dat in alle landen meer dan 50 procent van de ondernemingen de mobiele arbeidsplaats van hun werknemers ondersteunt. “De resultaten over het thuiswerk zijn echter verrassend,” aldus BakkerElkhuizen. “In Nederland, België en Duitsland hebben de meeste bedrijven geen enkel inzicht in de kwaliteit van het home office van hun medewerkers. In Groot-Brittannië worden daarentegen huisbezoeken georganiseerd, waarbij 57 procent gewag maakt van een voldoende tot goede kwaliteit van het home office.” Verder blijkt dat in Nederland door 93 procent van de ondernemingen trainingen rond flexibiliteit worden gegeven, gevolgd door België (78 procent), Groot-Brittannië (77 procent) en Duitsland (55 procent).

Ook blijkt dat in Nederland 86 procent van de bedrijven zijn personeel ondersteunt met computers, notebooks of tablets (86 procent), gevolgd door Groot-Brittannië (70 procent), Duitsland (68 procent) en België (58 procent).

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

11-10-13

Meerderheid managers heeft vertrouwen in thuiswerk

De meerderheid van de managers heeft vertrouwen in de arbeidsethiek van thuiswerkende medewerkers. Dat is de conclusie van een onderzoek van het softwarebedrijf Citrix en consulent YouGov bij meer dan tweehonderd managers van Britse bedrijven. Daarbij werd vastgesteld dat 63 procent van de ondervraagden aangeeft er vertrouwen in te hebben dat hun medewerkers ook buiten de traditionele kantooromgeving hun productiviteit op peil houden. Daarnaast werd vastgesteld dat 28 procent van de managers ervan overtuigd is dat flexibiliteit een belangrijke bijdrage kan leveren om de werknemer de mogelijkheid te bieden een beter evenwicht te vinden tussen de professionele carrière en het persoonlijke leven.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 25 procent van de executives toegeeft onder een grotere druk te staan om mobiele en flexibele arbeidsmodellen te introduceren of te verhogen dan vijf jaar geleden. Die druk is vooral afkomstig van personeel dat op een grotere flexibiliteit aanstuurt (28 procent), maar gaat ook terug naar een noodzaak om budgetten, zoals reiskosten, terug te schroeven (17 procent). Hoewel een aantal executives nog altijd een wantrouwen koestert tegenover werknemers die voor alternatieve arbeidslocaties kiezen, geeft 21 procent toe dat een flexibel arbeidsmodel ook een positieve impact heeft op de continuïteit van de activiteiten.

“Managers realiseren steeds meer dat flexibele modellen een aantal belangrijke commerciële voordelen te bieden kunnen hebben,” merkt Andrew Millard, directeur marketing bij Citrix, op. “In het actuele technologische tijdperk kunnen werknemers aan de hand van virtuele toepassingen op alternatieve locaties even efficiënt werken als op kantoor. Bovendien gaat dat meestal gepaard met een verlaging van de reiskosten en lagere uitgaven voor kantoorinfrastructuur.” Een aantal executives gaf onder meer aan dat een grotere flexibiliteit en een beter evenwicht met het persoonlijke leven ertoe leiden dat deadlines gemakkelijker worden gehaald.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

21-09-13

Flexibiliteit wordt door vrouwen en mannen anders ingevuld

Vrouwen hebben op het gebied van flexibiliteit totaal andere beweegredenen dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New South Wales (UNSW) bij meer dan zevenduizend Australische werknemers. Opgemerkt wordt onder meer dat vrouwen vooral geïnteresseerd zijn in thuiswerk om tegelijkertijd ook de kinderzorg op zich te kunnen nemen, terwijl mannen volgens de onderzoekers vooral weg willen zijn van kantoor, waar ze teveel zouden worden afgeleid. De onderzoekers stelden daarbij ook vast dat het thuiswerk van mannen niet leidt tot een groter aandeel in de verantwoordelijkheid voor de kinderzorg.

“Thuiswerk leidt bij mannen tot een extra prestatie van eenenvijftig minuten per dag tegenover collega’s met een traditionele kantoorbaan,” stelden de onderzoekers Abigail Powell en Lyn Craig vast. “Daarmee bieden thuiswerkende mannen aan hun werkgever tien minuten per dag meer arbeidstijd dan hun vrouwelijke tegenhangers. In tegenstelling tot vrouwen, leidt het thuiswerk bij mannen echter niet tot multitasken of bijkomende zorg voor de kinderen of gezinstaken. Thuiswerkende mannen laten slechts zes extra minuten kinderzorg per dag optekenen, terwijl ook amper vijftien minuten meer wordt besteed aan huishoudelijke taken. Bij vrouwen nemen die activiteiten respectievelijk vierenveertig minuten en één uur extra in beslag.”

“Het onderzoek toont aan dat mannen beter in staat zijn om de grens tussen werk en gezin te handhaven,” geven Powell en Craig aan. “Er kon echter ook vastgesteld worden dat het thuiswerk aan beide geslachten een groter stressgevoel bezorgt, maar toch blijkt men over het algemeen tevreden te zijn met de regeling. Daarbij moet echter vastgesteld worden dat mannen zich met het thuiswerk gelukkiger voelen dan vrouwen, hoewel ze zich tegelijkertijd ook meer gestresseerd voelen.” Het onderzoek toonde aan dat 82 procent van de thuiswerkende mannen zich tevreden voelt over zijn tijdsbesteding. Bij vrouwen daalt dat cijfer tot 65 procent.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit, carrière |  Facebook |

19-03-13

Veel vrouwelijke vijftigplussers willen minder werken

Bij de vrouwelijke werknemers boven de vijftig jaar zou 40,1 procent er de voorkeur aan geven om minder uren te moeten werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Trade Union Congres (TUC) bij Britse vrouwelijke werknemers. In de leeftijdsgroep tussen twintig en vierendertig jaar zegt nog 30,3 procent van de vrouwen eigenlijk minder uren te willen presteren. Het feit dat zo weinig vrouwen erin slagen om hun arbeidstijd terug te schroeven, geeft volgens het rapport aan dat de algemene vraag naar een grotere flexibiliteit onvoldoende wordt beantwoord.

De Britse vakbond noemt het opmerkelijk dat de recessie traditioneel wordt gekenmerkt door een ondertewerkstelling, waarbij fulltime werknemers gedwongen worden deeltijdse banen op te nemen, terwijl anderzijds een belangrijk gedeelte van de populatie klaagt over een overdreven werklast. Werknemers die hun arbeidsprestaties willen terugschroeven, worden volgens de Britse vakbond al te vaak gedwongen in laagbetaalde parttime banen te stappen in plaats van bij hun huidige werknemer een flexibeler werkritme aangeboden te krijgen.

Frances O'Grady, secretaris-generaal van het Trade Union Congres, merkt op dat veel vrouwelijke vijftigplussers een evenwicht moeten proberen te zoeken tussen hun professionele activiteiten en diverse zorgtaken. "Werkgevers denken bij zorg echter alleen maar aan jonge kinderen, waardoor vele oudere vrouwen verplicht zijn een minderwaardige baan aan te nemen om de zorg te kunnen dragen voor onder meer kleinkinderen of hun eigen ouders," stipt O'Grady aan. "Men moet er rekening mee houden dat dit probleem in de toekomst alleen nog maar zal toenemen."

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgelegenheid, flexibiliteit |  Facebook |

09-08-06

Managers denken vooral aan flexibiliteit

Managers beschouwen flexibiliteit als iets dat zeer belangrijk is voor hun organisatie. Dat blijkt uit een Nederland onderzoek Vedior en de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Ook arbeidsproductiviteit is voor managers volgens de onderzoekers belangrij.

TNO stelt daarbij dat veel managers een nogal beperkte interpretatie van het begrip flexibiliteit hanteren. Het accent ligt volgens de organisatie te veel op het reageren op kortetermijnfluctuaties. "Dat is echter niet de vorm van flexibiliteit waar het bedrijfsleven in de toekomst de meeste baat bij heeft," aldus TNO.

Daarnaast is het volgens de onderzoekers opvallend dat de managers veel traditionele maatregelen om de arbeidsproductiviteit te verhogen, van de hand wijzen. "Zo hebben zij weinig vertrouwen in het versoberen van de arbeidsvoorwaarden, het verlengen van de werkweken of het matigen van de lonen," stellen ze.

Volgens de onderzoekers denken managers hun doel eerder te kunnen verwezenlijken door middel van de invoering van efficientere werkprocessen, het investeren in opleidingen en het geven van extra verantwoordelijkheden.

17:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tno, human resources, flexibiliteit |  Facebook |