02-06-14

Cultuurclash en verlies aan talent grootste problemen bij fusies

Tijdens grootschalige overnames en fusies vormen een potentieel verlies aan talent en een confrontatie tussen verschillende bedrijfsculturen voor personeelsverantwoordelijken de grootste bezorgdheid. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Mercer bij bijna vierhonderd bedrijven. De onderzoekers stelden daarbij vast dat persoonlijke problemen bij fusies en overnames volgens 47 procent van de personeelsverantwoordelijken nog zwaarder zijn geworden dan twaalf maanden geleden. Volgens 25 procent is er geen evolutie gebleken in de problemen, terwijl 28 procent zich niet kon uitspreken.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, overname |  Facebook |

18-02-14

Fusie moet zo snel mogelijk human resources inschakelen

Bij fusies en overnames moet zo vlug mogelijk beroep worden gedaan op human resources. Dat is de conclusie van een enquête van de Britse Cass Business School bij meer dan dertig executives. Er wordt aan toegevoegd dat de inschakeling van human resources noodzakelijk is om mislukkingen te vermijden. De onderzoekers stelden vast dat 60 procent van de ondervraagde executives toegeeft dat hun fusieprojecten beter hadden kunnen worden afgerond indien specialisten in human resources vroeger bij het project betrokken waren geweest. Slechts 10 procent van de fusiedossiers zouden al in de vroegste fases van het fusieproject - bij de studie van een mogelijke samenwerking - aan human resources hebben gedacht.

“Het onderzoek bracht aan het licht dat 81 procent van de operaties in het stadium van de uiteindelijke integratie beroep doet op de inbreng van human resources, maar de ondervraagden geven zelf toe dat daarmee te laat initiatief wordt genomen,” zegt onderzoeksleider Anna Faelten, onderdirecteur van het onderzoekscentrum aan de Cass Business School. “De respondenten gaven ook toe dat het zonder de inbreng van human resources onmogelijk is gebleken om problemen te voorkomen, waardoor de verwachte return-on-investment van de operatie werd uitgehold of geheel teniet werd gedaan. Het management blijkt bij fusies het probleem van de integratie vaak te onderschatten.”

“Indien de integratie niet optimaal verloopt, is een succesvolle fusie nagenoeg uitgesloten,” waarschuwt Anna Faelten. “Vaak wordt human resources ingeroepen wanneer de fusie of overname wordt aangekondigd, maar dan blijft nog slechts weinig tijd over om een actieplan uit te werken. Er moet immers grote aandacht worden besteed aan de motivering van de werknemers die bij de operaties zijn betrokken. Bovendien blijken bij een fusie de eerste honderd dagen van cruciaal belang te zijn voor het succes van de operatie. Human resources zou moeten betrokken worden bij de eerste plannen voor een fusie, aangezien moet worden bekeken of de cultuur van de potentiële partners complementair is.”

“Meestal wordt human resources genegeerd omdat men ervan uitgaat dat de divisie niet de financiële expertise heeft om bij de voorbereiding betrokken te worden,” zegt de onderzoekster nog. “Het management is vaak meer gericht op financiële aspecten dan op de medewerkers die door de operatie zullen worden geraakt. De respondenten geven nochtans zelf aan dat het mislukken van fusies meestal te wijten is aan een onoverkomelijk verschil in cultuur. Dat is een gebied waarin human resources belangrijke diensten kan leveren.”

Lees Verder

09:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, human resources |  Facebook |

05-02-14

Fusies moeten extra aandacht besteden aan de klanten

Bedrijven moeten na een fusie extra aandacht besteden aan de klanten. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Rice University, Kent State University en de University of Pittsburgh naar een aantal fusieprojecten tussen het midden van de jaren negentig en de eerste helft van het voorbije decennium. Hoewel fusies en overnames worden opgezet met de bedoeling een grotere efficiënte te realiseren, zal volgens de onderzoekers pas echt een meerwaarde worden gecreëerd wanneer ook een verbetering kan worden opgetekend bij de tevredenheid van de consument. Tijdens de fusie-operatie moet het management-team volgens de wetenschappers dan ook gelijktijdig werken aan synergie-effecten en klanttevredenheid.

“Fusies die een verhoogde efficiëntie aan een optimale klanttevredenheid kunnen koppelen, realiseren op langere termijn de beste financiële prestaties,” merkt onderzoeksleider Vikas Mittal, professor marketing aan de Rice University, op. “Het realiseren van die dubbele doelstelling blijkt in praktijk echter een moeilijke opdracht. Er zijn in de recente geschiedenis verscheidene voorbeelden van fusies die tevergeefs hebben geprobeerd op beide vlakken optimale resultaten te laten optekenen. In een aantal gevallen hebben die problemen zelfs mee bijgedragen tot een faillissement. Andere bedrijven hebben zelfs geen strategie ontwikkeld om beide doelstellingen te bereiken.”

“Een fusie biedt aan bedrijven een opportuniteit om hun meest winstgevende klantengroepen te identificeren en zich op dat doelpubliek te focussen, zodat de winstgevendheid kan worden opgedreven” voert professot Mittal aan. “Bovendien kan het fusieproject ook nieuwe marktsegmenten aanreiken, waarbij de vraag van het publiek en het aanbod van de onderneming op elkaar dienen te worden afgestemd.” Er mag volgens de onderzoeker niet uit het oog worden verloren dat de consument de belangrijkste omzet-factor betekent voor de onderneming. Wanneer na een fusie de inspanningen alleen worden gefocust op kostenbesparingen, dreigen volgens professor Mittal belangrijke kansen verloren te gaan.

Lees Verder

11:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consument, fusie |  Facebook |

12-12-13

Fusies en overnames moeten talentmanagement centraal stellen

Alleen door het centraal stellen van het talentmanagent, kunnen fusies en overnames tot een echt succes leiden. Dat zegt Chris Molloy, chief executive van de Britse verzekeraar RSA Group. Molloy verwijst daarbij naar studies die hebben uitgewezen dat 83 procent van de fusies er niet in slagen om voor de aandeelhouders een daadwerkelijke meerwaarde te creëren, terwijl meer dan de helft van de operaties zelfs tot een waardevermindering blijkt te leiden. Als belangrijkste redenen voor die mislukkingen worden menselijke factoren en culturele verschillen naar voor geschoven. Te vaak wordt er volgens Molloy gekeken naar onmiddellijke financiële resultaten.

“Er bestaat geen vast scenario van om fusies en overnames een succes te maken,” zegt Chris Molloy. “Het doorvoeren van deze operaties is bijzonder tijdrovend en stresserend en kan alleen tot een succes worden uitgebouwd indien talentmanagement in die transformatie een cruciale rol krijgt. Een bedrijf is immers veel meer dan zijn tastbare activa. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de cultuur en de geplogenheden die bij de medewerkers zijn gegroeid en die in belangrijke mate de basis voor de productiviteit en het succes van de onderneming hebben gelegd. Indien die elementen bij een transformatieproces centraal worden gezet, kunnen fusies of overnames bijzonder productieve resultaten opleveren.”

“Een fusie heeft een organisatorische stress tot gevolg, maar die problemen verdwijnen in realiteit volledig naar de achtergrond wanneer de gecombineerde persoonlijke stress van alle betrokken werknemers in rekening wordt gebracht,” waarschuwt Chris Molloy. “Die stress laat zich op alle hiërarchische niveaus voelen. Niemand wordt gespaard. In fusies heeft één van de beide partijen meestal een dominante positie, waardoor de medewerkers van de andere entiteit zich verplicht zien zich aan nieuwe regels en waarden aan te passen. Vaak moet bovendien worden vastgesteld dat de operatie dreigt te leiden tot een interne concurrentie voor arbeidsplaatsen of functies.”

“Fusies en overnames zijn voor de werknemers een bijzonder emotioneel proces,” merkt Chris Molloy nog op. “Het is dan ook cruciaal dat die emotionele problemen in die transformatie-periodes niet worden genegeerd.” Hij benadrukt dat in die fusieprocessen de personeelsdiensten van beide entiteiten betrokken dienen te worden. Het opdringen van één dominante cultuur zal volgens hem immers bijna onvermijdelijk tot een mislukking leiden.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, overname, talentmanagement |  Facebook |

04-02-13

Sector hernieuwbare energie kent minder fusies

De fusiebeweging in de sector van hernieuwbare energie heeft het voorbije jaar een gevoelige terugval gekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers. In totaal werden het voorbije jaar 463 overnames geteld. Dat betekende een daling met 22 procent tegenover het jaar voordien. Op het gebied van waarde werd zelfs een daling met 31 procent opgetekend tot 18 miljard dollar. De consulent merkt echter op te verwachten dat de sector in de toekomst nog belangrijke fusieprojecten zal laten optekenen.

Lees Verder

18:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, hernieuwbare energie |  Facebook |

02-01-13

Mediafusies voorbije jaar met 50 procent gestegen

De mediasector heeft het voorbije jaar 1.350 fusies en overnames laten optekenen. Dat betekent een stijging met 50 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Jordan Edmiston Group Inc (Jegi). Het totale overnamebedrag steeg van 52,2 miljard dollar tot 75 miljard dollar. In het rapport wordt opgemerkt dat het grootste gedeelte van de activiteit werd vertegenwoordigd door kleinere fusies en overnames, want in 90 procent van de dossiers was er sprake van minder dan 50 miljoen dollar.

Er wordt opgemerkt dat slechts veertien projecten een waarde van meer dan 1 miljard dollar lieten optekenen. Daarvan situeerden zich zes transacties tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar. In totaal werden tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar meer dan vierhonderd transacties opgetekend, waarbij volgens Jegi geanticipeerd werd op nieuwe belastingsregels die bij de intrede van het nieuwe jaar van kracht werden. Er wordt aan toegevoegd dat de interactieve en digitale sectoren 70 procent van alle transacties vertegenwoordigden.

Grote overnames in de interactieve en digitale sectoren werden gerealiseerd door bedrijven zoals Adobe, Oracle, Salesforce en ExactTarget. Jegi voert nog aan dat de fusie-activiteit in de mediasector vier jaar geleden, in de nasleep van de financiële crisis, met ruim zeshonderd transacties en een bedrag van 31,2 miljard dollar een dieptepunt kende. Een absolute piek in de sector werd zes jaar geleden gerealiseerd, toen de fusies een waarde van 104,4 miljard dollar lieten optekenen, verdeeld over 872 transacties.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, fusie |  Facebook |

29-09-12

Omzet op fusiemarkt op laagste niveau in acht jaar

De inkomsten uit fusies en overnames zijn teruggevallen tot het laagste niveau in acht jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van consulent Thomson Reuters. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar hebben banken slechts 50,1 miljard dollar commissies gehaald uit fusie-activiteiten. Dat betekent een daling met 16 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, overname |  Facebook |