02-06-14

Cultuurclash en verlies aan talent grootste problemen bij fusies

Tijdens grootschalige overnames en fusies vormen een potentieel verlies aan talent en een confrontatie tussen verschillende bedrijfsculturen voor personeelsverantwoordelijken de grootste bezorgdheid. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Mercer bij bijna vierhonderd bedrijven. De onderzoekers stelden daarbij vast dat persoonlijke problemen bij fusies en overnames volgens 47 procent van de personeelsverantwoordelijken nog zwaarder zijn geworden dan twaalf maanden geleden. Volgens 25 procent is er geen evolutie gebleken in de problemen, terwijl 28 procent zich niet kon uitspreken.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, overname |  Facebook |

18-02-14

Fusie moet zo snel mogelijk human resources inschakelen

Bij fusies en overnames moet zo vlug mogelijk beroep worden gedaan op human resources. Dat is de conclusie van een enquête van de Britse Cass Business School bij meer dan dertig executives. Er wordt aan toegevoegd dat de inschakeling van human resources noodzakelijk is om mislukkingen te vermijden. De onderzoekers stelden vast dat 60 procent van de ondervraagde executives toegeeft dat hun fusieprojecten beter hadden kunnen worden afgerond indien specialisten in human resources vroeger bij het project betrokken waren geweest. Slechts 10 procent van de fusiedossiers zouden al in de vroegste fases van het fusieproject - bij de studie van een mogelijke samenwerking - aan human resources hebben gedacht.

“Het onderzoek bracht aan het licht dat 81 procent van de operaties in het stadium van de uiteindelijke integratie beroep doet op de inbreng van human resources, maar de ondervraagden geven zelf toe dat daarmee te laat initiatief wordt genomen,” zegt onderzoeksleider Anna Faelten, onderdirecteur van het onderzoekscentrum aan de Cass Business School. “De respondenten gaven ook toe dat het zonder de inbreng van human resources onmogelijk is gebleken om problemen te voorkomen, waardoor de verwachte return-on-investment van de operatie werd uitgehold of geheel teniet werd gedaan. Het management blijkt bij fusies het probleem van de integratie vaak te onderschatten.”

“Indien de integratie niet optimaal verloopt, is een succesvolle fusie nagenoeg uitgesloten,” waarschuwt Anna Faelten. “Vaak wordt human resources ingeroepen wanneer de fusie of overname wordt aangekondigd, maar dan blijft nog slechts weinig tijd over om een actieplan uit te werken. Er moet immers grote aandacht worden besteed aan de motivering van de werknemers die bij de operaties zijn betrokken. Bovendien blijken bij een fusie de eerste honderd dagen van cruciaal belang te zijn voor het succes van de operatie. Human resources zou moeten betrokken worden bij de eerste plannen voor een fusie, aangezien moet worden bekeken of de cultuur van de potentiële partners complementair is.”

“Meestal wordt human resources genegeerd omdat men ervan uitgaat dat de divisie niet de financiële expertise heeft om bij de voorbereiding betrokken te worden,” zegt de onderzoekster nog. “Het management is vaak meer gericht op financiële aspecten dan op de medewerkers die door de operatie zullen worden geraakt. De respondenten geven nochtans zelf aan dat het mislukken van fusies meestal te wijten is aan een onoverkomelijk verschil in cultuur. Dat is een gebied waarin human resources belangrijke diensten kan leveren.”

Lees Verder

09:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, human resources |  Facebook |

05-02-14

Fusies moeten extra aandacht besteden aan de klanten

Bedrijven moeten na een fusie extra aandacht besteden aan de klanten. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Rice University, Kent State University en de University of Pittsburgh naar een aantal fusieprojecten tussen het midden van de jaren negentig en de eerste helft van het voorbije decennium. Hoewel fusies en overnames worden opgezet met de bedoeling een grotere efficiënte te realiseren, zal volgens de onderzoekers pas echt een meerwaarde worden gecreëerd wanneer ook een verbetering kan worden opgetekend bij de tevredenheid van de consument. Tijdens de fusie-operatie moet het management-team volgens de wetenschappers dan ook gelijktijdig werken aan synergie-effecten en klanttevredenheid.

“Fusies die een verhoogde efficiëntie aan een optimale klanttevredenheid kunnen koppelen, realiseren op langere termijn de beste financiële prestaties,” merkt onderzoeksleider Vikas Mittal, professor marketing aan de Rice University, op. “Het realiseren van die dubbele doelstelling blijkt in praktijk echter een moeilijke opdracht. Er zijn in de recente geschiedenis verscheidene voorbeelden van fusies die tevergeefs hebben geprobeerd op beide vlakken optimale resultaten te laten optekenen. In een aantal gevallen hebben die problemen zelfs mee bijgedragen tot een faillissement. Andere bedrijven hebben zelfs geen strategie ontwikkeld om beide doelstellingen te bereiken.”

“Een fusie biedt aan bedrijven een opportuniteit om hun meest winstgevende klantengroepen te identificeren en zich op dat doelpubliek te focussen, zodat de winstgevendheid kan worden opgedreven” voert professot Mittal aan. “Bovendien kan het fusieproject ook nieuwe marktsegmenten aanreiken, waarbij de vraag van het publiek en het aanbod van de onderneming op elkaar dienen te worden afgestemd.” Er mag volgens de onderzoeker niet uit het oog worden verloren dat de consument de belangrijkste omzet-factor betekent voor de onderneming. Wanneer na een fusie de inspanningen alleen worden gefocust op kostenbesparingen, dreigen volgens professor Mittal belangrijke kansen verloren te gaan.

Lees Verder

11:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consument, fusie |  Facebook |

12-12-13

Fusies en overnames moeten talentmanagement centraal stellen

Alleen door het centraal stellen van het talentmanagent, kunnen fusies en overnames tot een echt succes leiden. Dat zegt Chris Molloy, chief executive van de Britse verzekeraar RSA Group. Molloy verwijst daarbij naar studies die hebben uitgewezen dat 83 procent van de fusies er niet in slagen om voor de aandeelhouders een daadwerkelijke meerwaarde te creëren, terwijl meer dan de helft van de operaties zelfs tot een waardevermindering blijkt te leiden. Als belangrijkste redenen voor die mislukkingen worden menselijke factoren en culturele verschillen naar voor geschoven. Te vaak wordt er volgens Molloy gekeken naar onmiddellijke financiële resultaten.

“Er bestaat geen vast scenario van om fusies en overnames een succes te maken,” zegt Chris Molloy. “Het doorvoeren van deze operaties is bijzonder tijdrovend en stresserend en kan alleen tot een succes worden uitgebouwd indien talentmanagement in die transformatie een cruciale rol krijgt. Een bedrijf is immers veel meer dan zijn tastbare activa. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de cultuur en de geplogenheden die bij de medewerkers zijn gegroeid en die in belangrijke mate de basis voor de productiviteit en het succes van de onderneming hebben gelegd. Indien die elementen bij een transformatieproces centraal worden gezet, kunnen fusies of overnames bijzonder productieve resultaten opleveren.”

“Een fusie heeft een organisatorische stress tot gevolg, maar die problemen verdwijnen in realiteit volledig naar de achtergrond wanneer de gecombineerde persoonlijke stress van alle betrokken werknemers in rekening wordt gebracht,” waarschuwt Chris Molloy. “Die stress laat zich op alle hiërarchische niveaus voelen. Niemand wordt gespaard. In fusies heeft één van de beide partijen meestal een dominante positie, waardoor de medewerkers van de andere entiteit zich verplicht zien zich aan nieuwe regels en waarden aan te passen. Vaak moet bovendien worden vastgesteld dat de operatie dreigt te leiden tot een interne concurrentie voor arbeidsplaatsen of functies.”

“Fusies en overnames zijn voor de werknemers een bijzonder emotioneel proces,” merkt Chris Molloy nog op. “Het is dan ook cruciaal dat die emotionele problemen in die transformatie-periodes niet worden genegeerd.” Hij benadrukt dat in die fusieprocessen de personeelsdiensten van beide entiteiten betrokken dienen te worden. Het opdringen van één dominante cultuur zal volgens hem immers bijna onvermijdelijk tot een mislukking leiden.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, overname, talentmanagement |  Facebook |

04-02-13

Sector hernieuwbare energie kent minder fusies

De fusiebeweging in de sector van hernieuwbare energie heeft het voorbije jaar een gevoelige terugval gekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers. In totaal werden het voorbije jaar 463 overnames geteld. Dat betekende een daling met 22 procent tegenover het jaar voordien. Op het gebied van waarde werd zelfs een daling met 31 procent opgetekend tot 18 miljard dollar. De consulent merkt echter op te verwachten dat de sector in de toekomst nog belangrijke fusieprojecten zal laten optekenen.

Lees Verder

18:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, hernieuwbare energie |  Facebook |

02-01-13

Mediafusies voorbije jaar met 50 procent gestegen

De mediasector heeft het voorbije jaar 1.350 fusies en overnames laten optekenen. Dat betekent een stijging met 50 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Jordan Edmiston Group Inc (Jegi). Het totale overnamebedrag steeg van 52,2 miljard dollar tot 75 miljard dollar. In het rapport wordt opgemerkt dat het grootste gedeelte van de activiteit werd vertegenwoordigd door kleinere fusies en overnames, want in 90 procent van de dossiers was er sprake van minder dan 50 miljoen dollar.

Er wordt opgemerkt dat slechts veertien projecten een waarde van meer dan 1 miljard dollar lieten optekenen. Daarvan situeerden zich zes transacties tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar. In totaal werden tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar meer dan vierhonderd transacties opgetekend, waarbij volgens Jegi geanticipeerd werd op nieuwe belastingsregels die bij de intrede van het nieuwe jaar van kracht werden. Er wordt aan toegevoegd dat de interactieve en digitale sectoren 70 procent van alle transacties vertegenwoordigden.

Grote overnames in de interactieve en digitale sectoren werden gerealiseerd door bedrijven zoals Adobe, Oracle, Salesforce en ExactTarget. Jegi voert nog aan dat de fusie-activiteit in de mediasector vier jaar geleden, in de nasleep van de financiële crisis, met ruim zeshonderd transacties en een bedrag van 31,2 miljard dollar een dieptepunt kende. Een absolute piek in de sector werd zes jaar geleden gerealiseerd, toen de fusies een waarde van 104,4 miljard dollar lieten optekenen, verdeeld over 872 transacties.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, fusie |  Facebook |

29-09-12

Omzet op fusiemarkt op laagste niveau in acht jaar

De inkomsten uit fusies en overnames zijn teruggevallen tot het laagste niveau in acht jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van consulent Thomson Reuters. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar hebben banken slechts 50,1 miljard dollar commissies gehaald uit fusie-activiteiten. Dat betekent een daling met 16 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, overname |  Facebook |

29-01-12

Overname-activiteit in media en marketing blijft toenemen

Het aantal fusies en overnames in de media en marketing is tijdens het voorbije jaar opnieuw een groei gekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van de investeringsbank Berkery Noyes. Opgemerkt wordt dat er het voorbije jaar wereldwijd voor 54 miljard dollar fusies en overnames werden geregistreerd, tegenover 38 miljard dollar het jaar voordien. Die groei is volgens het rapport een teken van consolidatie na de financiële crisis. Ook drie jaar geleden werd een niveau van 54 miljard dollar opgetekend.

Het voorbije jaar werden in totaal 1.409 transacties opgetekend op de overnamemarkt. Het jaar voordien ging het om 1.225 dossiers. Drie jaar geleden werden 938 overnames en fusies opgetekend. De grootste groei werd opgetekend in de marketing, waar het voorbije jaar 428 transacties werden opgetekend. Dat betekent een stijging met 29 procent tegenover het jaar voordien. De belangrijkste fusiemarkt blijft echter de internetmedia, waar 430 dossiers werden geteld, tegenover 350 transacties het jaar voordien. Internetmedia zijn al drie jaar op rij de belangrijkste fusiemarkt van de sector.

De voorbije drie jaar werden in totaal 3.572 dossiers geregistreerd met een gezamenlijke waarde van 120 miljard dollar. De grootste transactie is de overname van NBC Universal door Comcast voor een bedrag van 22,9 miljard dollar. Andere belangrijke dossiers zijn de overnames van Seven Media Group door West Australian Newspapers (4,2 miljard dollar), van Warner Music door Access Industries (2,9 miljard dollar) en van Synovate door Ipsos (847 miljoen dollar). Met 39 transacties vertoonde de Franse reclamegroep Publicis de voorbije drie jaar de grootste activiteit op de overnamemarkt.

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, marketing, media, overname |  Facebook |

04-08-11

Voedingssector verwacht verdere fusiebeweging

Bij voedingsbedrijven en drankenproducenten wordt in de volgende periode een belangrijke fusiegolf verwacht. Dat is de conclusie van een enquête van consulent KPMG bij executives uit de Amerikaanse voedingssector. Daarbij wordt opgemerkt dat 67 procent van de ondervraagden verwacht dat zijn bedrijf de volgende twee jaar bij een fusie betrokken zal worden. Er wordt aan toegevoegd dat de ondervraagde bedrijven ook aangeven voldoende financiële middelen te hebben om overnames of fusies te overwegen.

"De fusies moeten de bedrijven toelaten om hun omzet, die onder prijsdruk staat, op te drijven door zich te focussen op het behoud en verwerven van klanten," merkt Patrick Dolan, specialist voeding bij KPMG, op tegenover het webmagazine Foodnavigator." In het rapport wordt opgemerkt dat 62 procent van de ondervraagden aangeeft dat zijn bedrijf voldoende financiële middelen ter beschikking heeft om overnames te realiseren en een uitbreiding te zoeken in nieuwe markten.

Er wordt aan toegevoegd dat 54 procent van de ondervraagden van mening is dat prijsdruk op dit ogenblik de grootste rem op de groei van onderneming vormt. Daarbij verwijst 40 procent naar de volatiele grondstoffenprijzen. "De bedrijven worden geconfronteerd met een blijvende druk op hun werkkapitaal te optimaliseren en de voorraadketen te verbeteren," voert Patrick Dolan aan. "Daarbij wordt de focus gericht op de verbetering van de operationele processen en kostenreducties, maar organische groei zal voor het management het volgende jaar het belangrijkste streefdoel zijn."

10:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, fusie, overname |  Facebook |

02-04-11

Tijd is rijp voor nieuwe fusie AOL-Time Warner

Het samengaan van America Online (AOL) met Time Warner is weliswaar een mislukking geworden, maar wordt wellicht wel het model voor de toekomst. Dat stelt Dennis Berman, financieel specialist van de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Berman stelt dat verwacht mag worden dat vertegenwoordiger van de nieuwe media in de toekomst opnieuw over zal gaan tot een overname in de traditionele sector. De fusie tussen America Online en Time Warner viel volgens Berman op een verkeerd tijdstip. Vandaag ligt de situatie volgens hem echter veel gunstiger.

De fusie tussen America Online en Time Warner, met een waarde van 164 miljard dollar, werd een complete mislukking. "Daarmee kregen de synergie-ambities in de sector een zware klap," merkt Dennis Berman op. De mislukte fusie werd als een toonbeeld van misplaatste ambities, roekeloze ego's en holle synergie-slogans bestempeld. Berman merkt op dat er nu echter opnieuw gekeken wordt naar een samengaan tussen content en distributie.

Dennis Berman merkt op dat online bedrijven en traditionele media-ondernemingen samenwerkingsverbanden sluiten om hun zakelijk model te optimaliseren. Uiteindelijk zal dat volgens hem echter leiden tot een overname van een traditioneel mediabedrijf door één van de grote digitale groepen. Hij voert aan dat de schaduw van de desastreuze combinatie tussen America Online en Time Warner niet eeuwig als een schaduw over de mediasector zal blijven hangen. Sindsdien zijn er volgens Berman immers nieuwe technologieën en een nieuw publiek gevormd.

Berman wijst er op dat Mark Zuckerberg, topman van Facebook, bij de aankondiging van de fusie America Online en Time Warner elf jaar geleden, amper vijftien jaar oud was.

16:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: america online, fusie, time warner |  Facebook |

16-03-11

Sociale games belangrijke fusiemarkt voor toekomst

Door de sociale netwerken genieten videogames voor het grote publiek een steeds grotere populariteit. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Ernst & Young. Die groeiende bijval leidt volgens het rapport bovendien tot microbetalingen en reclame-inkomsten. Er wordt aan toegevoegd dat deze trend zich de volgende jaren zal vertalen in een toenemende fusiebeweging in de sector van de videogames. Een sprekend voorbeeld van het succes van videogames in sociale netwerken, is volgens Ernst & Young de grote bijval van het spel Angry Birds.

"Ontwikkelaar Rovio merkt op dat het game alleen al aan reclame-inkomsten meer dan 1 miljoen dollar per maand genereert," merken de onderzoekers op tegenover het webmagazine Online Media Daily. Er wordt aan toegevoegd dat de microbetalingen voor bijkomende inkomsten zorgen en bovendien loyaliteit kunnen aankweken omdat de consumenten het gevoel hebben te investeren in hun virtuele communities en figuren.

Ernst & Young voegt er aan toe dat deze evolutie de traditionele game-uitgevers zal dwingen om meer titels te ontwerpen voor de markt van het grote publiek, of bedrijven over te nemen die in deze sector actief zijn. "Dat patroon zal onvermijdelijk leiden tot een grotere fusie-activiteit," merken de onderzoekers op. In het rapport wordt nog opgemerkt dat de meerderheid van de toekomstige inkomsten in de mediasector vooral afkomstig zal zijn van services in plaats van producten.

19:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, sociale games |  Facebook |

28-02-11

Management grotendeels genegeerd bij fusie-operatie

Bij overnames wordt vaak nagelaten om de managers van de twee samengevoegde entiteiten bij het integratieproces te betrekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Towers Watson bij Britse managers. De onderzoekers merken op dat een dergelijke nalatigheid niet alleen bijzonder veel geld kan kosten, maar ook bij het management van beide entiteiten tot grote frustraties kan leiden. Bovendien kan dit ook leiden tot een belangrijk personeelsverloop. In 82 procent van de overnames was ook de betrokkenheid van het personeel geen onderdeel van het integratieproces.

"Het is bekend en erkend dat managers bij een overname cruciaal zijn voor het begeleiden van hun werknemers om de fusie-operatie te laten slagen," aldus het webmagazine managersonline.nl. "Toch houden veel bedrijven hier totaal geen rekening mee. Dat leidt er onvermijdelijk toe dat managers onvoldoende voorbereid en uitgerust zijn om hun medewerkers door het integratieproces te helpen of er zelfs niet eens achter staan."

Gevolgen van dergelijke nalatigheid zijn volgens de onderzoekers tweeledigheid en verwarring, een informatievacuüm dat roddels en achterdocht in de hand werkt, een lagere betrokkenheid, het vertrek van goede mensen en verminderde productiviteit. Uit het onderzoek blijkt dat amper een derde van de ondervraagde managers lid was van een integratieteam rond een fusie, terwijl slechts een even grote groep officieel aangewezen was om de communicatie richting medewerkers te verzorgen tijdens de overname. Meer dan een kwart werd zelfs helemaal niet betrokken bij de integratie.

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, management |  Facebook |

26-02-11

Wereldwijde fusie-activiteit met één derde gestegen

Het aantal fusies en overnames is het voorbije jaar wereldwijde met 33 procent gestegen in vergelijking met het jaar voordien. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau IntraLinks. Tijdens het vierde kwartaal van het jaar werd een stijging met 20 procent opgetekend tegenover dezelfde periode het jaar voordien, maar dat betekende wel een daling met 3 procent tegenover het kwartaal voordien. Dat betekende de eerste daling in anderhalf jaar.

Er wordt opgemerkt dat er in alle regio's een belangrijke stijging kon worden opgetekend, maar wel het grootste was in de groeimarkten. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika (Emea) werd een stijging met 33 procent opgetekend en in de Verenigde Staten werd een toename met 26 procent genoteerd, maar in Azië werd een stijging met 65 procent opgetekend en ook in Zuid-Amerika werd een groei met 55 procent genoteerd. De wereldwijde fusiebeweging zit nu terug op het niveau van drie jaar geleden.

Volgens de onderzoekers is de toename te danken aan de continue stabiliteit in de equity-markt, gunstige rentetarieven, de heropleving van financiële sponsoractiviteiten door grotere kapitaalvoorraden, een organisatiegroei die alleen kan worden gerealiseerd door fusies en overnames en een behoefte aan natuurlijke grondstoffen. IntraLinks verwacht ook voor dit jaar een verdere groei, vooral in Azië en Zuid-Amerika, waar de hoeveelheid van intraregionale deals tussen groeiende markten naar verwachting het sterkst zou groeien.

12:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, intralinks |  Facebook |

15-02-11

Chinese fusiemarkt met bijna 14 procent gegroeid

In China werden vorig jaar 1.798 fusies en overnames opgetekend. Daarmee was een bedrag gemoeid van 82 miljard dollar. Dat is een stijging met 13,8 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Chinese consulent ChinaVenture Group. Er wordt aan toegevoegd dat het aantal overnames door buitenlandse bedrijven met 57,9 procent is gestegen. In totaal werden dertig Chinese bedrijven voor een gezamenlijke som van 2,39 miljard dollar overgenomen.

Het grootste gedeelte van de overnames kwam op naam van Japanse, Amerikaanse en Franse bedrijven. De betrokken bedrijven waren vooral actief in de farmaceutische sector en de bierindustrie. Chen Gong, voorzitter van de Chinese industriële denktank Anbound Group, stelt dat China zijn eigen mechanismen moet ontwikkelen om de overnames van Chinese bedrijven door buitenlandse groepen te evalueren. Hij voegt er aan toe dat de overnames van buitenlandse bedrijven door Chinese groepen in het verleden herhaaldelijk werden geblokkeerd.

"Zes jaar geleden zag het China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) zich onder politieke druk gedwongen om een overnamebod van het 18,5 miljard dollar op het Amerikaanse bedrijf Unocal in te trekken," merkt de krant China Daily op. "Ook het Amerikaanse Committee on Foreign Investment zou van plan zijn om een veto te stellen tegen een bod van 2 miljoen dollar van het Chinese Huawei Technologies op het Amerikaanse technologiebedrijf 3Leaf Systems."

Er wordt aan toegevoegd dat 11 procent van de buitenlandse overnamepogingen van Chinese bedrijven mislukken. Bij Amerikaanse bedrijven bedraagt dat slechts 2 procent in in Groot-Brittannië draait slechts 1 procent van de overname-operaties op een mislukking uit.

10:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, fusie |  Facebook |

31-12-10

Vertrouwen consument kan fusiemarkt stimuleren

Dit jaar hebben de consumenten een afremmende invloed gehad op de fusiemarkt, maar volgend jaar zouden zij kunnen zorgen voor een stimulans. Dat zeggen analisten van de financiële groep MasterCard. Omdat de consument de voorbije periode bijzonder terughoudend bleef en zijn bestedingen beperkte, stapelden bedrijven belangrijke financiële reserves op. Maar de bestedingen van de Amerikaanse consumenten tijdens de eindejaarsperiode, waar een groei met 5,5 procent werd opgetekend, zouden de bedrijven opnieuw optimistischer kunnen stemmen en aanzetten opnieuw een groter risico te nemen. Een aantal analisten verwacht tijdens het nieuwe jaar een agressieve fusiemarkt.

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, overname |  Facebook |

09-12-10

Fusie-activiteit in Rusland op hoogste niveau in drie jaar

In Rusland zijn tijdens het derde kwartaal van dit jaar fusies en overnames gerealiseerd voor een totale waarde van 33,8 miljard dollar. Dat blijkt uit cijfers van het persbureau Bloomberg. Daarmee wordt in Rusland de hoogste fusie-activiteit in drie jaar tijd opgetekend. De waarde van de fusies tijdens het derde kwartaal van dit jaar ligt drie keer hoger dan de cijfers van dezelfde periode vorig jaar. Analisten merken op dat de kosten voor fusies op dit ogenblik gevoelig lager liggen dan twaalf maanden geleden. In China werden tijdens het derde kwartaal van dit jaar voor 37,7 miljard dollar fusies gerealiseerd. In Brazilië bedroeg de omzet van de fusie-bewegingen 8,2 miljard dollar.

Tot de belangrijkste transacties van de voorbije periode behoren onder meer de voedingsketen X5 Retail Group, de financiële dienstverlener VTB Capital en het Amerikaanse drankenconcern Pepsico. Opgemerkt wordt dat het terugschroeven van de intresten op leningen en obligaties de fusiebeweging heeft gestimuleerd. De intresten op leningen op drie tot vijf jaar zijn op één jaar tijd van 13 procent tot 8 procent en van 15 procent tot 12 procent teruggevallen. Adviseur Andrei Goltsblat, gespecialiseerd in fusies en overnames, merkt op dat aantrekkelijke intrestvoeten cruciaal zijn voor de fusiemarkt. De onkosten van fusie-operaties zijn door de lagere intresten volgens Goltsblat dan ook gevoelig gedaald tegenover vorig jaar.

"Russische bedrijven vertonen opnieuw een groter enthousiasme voor investeringen," merkt Marina Vlasenko, kredietanalist bij Commerzbank in Londen, op. "Dat gaat gepaard met het herstel van de kredietsector. Kasreserves op de balansen van de sterkere bedrijven en de verzwakte positie van concurrenten na de economische crisis bieden eveneens een gunstige omgeving voor een grotere fusie-activiteit." Vlasenko voegt er aan toe dat de meeste overnames met schulden worden gefinancierd. Grigory Dudarev, managing director van adviseur Evli Russia, merkt echter op dat alleen grotere bedrijven van de betere marktvoorwaarden kunnen profiteren. Kleinere bedrijven hebben volgens hem nog altijd moeilijkheden om toegang te krijgen tot kredietmogelijkheden.

17:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, rusland |  Facebook |

24-05-10

Fusiebeweging op komst bij toeleveranciers autosector

Het herstel van de Amerikaanse autoverkoop uit het grootste dal uit bijna drie decennia zal mogelijk leiden tot een belangrijke fusiebeweging bij de toeleveranciers van de sector, met mogelijke interesse van investeringsfondsen en concurrenten. Dat zeggen een aantal waarnemers, verwijzend naar het recente overnamebod van Johnson Controls op een aantal activiteiten van het failliete Visteon voor een bedrag van 1,25 miljard dollar. Maar ook investeerders zoals BorgWarner en Federal Mogul van Carl Icahn hebben volgens de waarknemers hun interesse in mogelijke overnames laten blijken. Daarbij wordt opgemerkt dat de overnamemarkt duidelijk tekenen van verbetering vertoont. De Amerikaanse analist John Casesa zegt dat bedrijven de voorbije achttien maanden vooral aan kostenbesparingen hebben gedacht en nu kunnen herademen en opnieuw strategische plannen kunnen maken.

"De versnelling in de fusiebeweging bij de toeleveranciers van de autosector zou volgen, op uitzondering van de reddingsoperaties door de Amerikaanse overheid, op de rustigste periode sinds het midden van het decennium," aldus het persbureau Bloomberg. "Het is volgens Paul Elie, automotive-specialist bij PricewaterhouseCoopers in Detroit, niet onmogelijk dat het aantal transacties dit jaar met 25 procent zal stijgen tegenover vorig jaar en het hoogste niveau bereiken in drie jaar tijd." Drie jaar geleden werden er bij de Amerikaanse toeleveranciers voor de autosector 338 transacties opgetekend. Het jaar daarop werden nog 294 transacties geteld. Vorig jaar werden echter slechts 161 fusies en overnames opgetekend. De totale waarde van de overnames, op uitzondering van de Amerikaanse reddingsoperaties, bedroeg vorig jaar minder dan 18 miljard dollar, tegenover een piek van 46 miljard dollar drie jaar geleden.

Verwacht wordt dat het herstel van de Amerikaanse autoverkoop investeringsfondsen zal aantrekken. Onder meer concerns zoals Delphi, Faurecia, Lear en ArvinMeritor worden daarbij als mogelijke doelwitten naar voor geschoven, net zoals een aantal overblijvende activiteiten van Visteon. De grootste overname dit jaar was het aanbod van TPG Capital op American Tire Distributors Holdings voor een bedrag van 1,3 miljard dollar. De meest actieve overnemers van de voorbije drie jaar waren Carlyle Group, Cerberus Capital, Kleiner Perkins Caulfield & Byers en Rockport Capital Partners. Jose Maria Alapont, chief executive van Federal Mogul, stelt echter dat er op het gebied van overnames veel meer realisme is dan in het verleden, waarbij duidelijk zal moeten worden aangetoond dat het overgenomen bedrijf snel positieve resultaten zal moeten opleveren.

17:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, fusie |  Facebook |

14-02-10

Technologische fusiemarkt moet realistisch blijven

Het aantal fusies en overnames in de technologiesector is het voorbije jaar gevoelig gedaald en ook de waarde van die transacties kende een belangrijke terugval. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC). Er wordt echter aan toegevoegd dat er voor dit jaar opnieuw een hernieuwde fusieactiviteit mag worden verwacht. Een aantal sectoren zullen daarbij proportioneel meer activiteiten vertonen op de fusiemarkt. Daarbij wordt gewag gemaakt van financiële technologie, software-as-a-services, healthcare-technologie en de convergentie van verschillende digitale services. Wereldwijd verwacht het adviesbureau op relatief korte termijn voor 15 miljard dollar aan fusies en overnames. Dat zal echter alleen het geval zijn wanneer de verwachtingen van de verkopers en de biedprijzen van de kandidaat-kopers voldoende dicht bij elkaar zullen liggen.

Europese bedrijven ondervonden het voorbije jaar volgens PricewaterhouseCoopers proportioneel een grotere impact van de economische crisis. "Het Europese aandeel in de technologische fusiemarkt zakte daarbij volgens het adviesbureau van 39 procent naar 17 procent," merkt het magazine The Register op. "In Groot-Brittannië werden het voorbije jaar nog vijfentwintig transacties opgetekend. Dat is 60 procent minder dan het jaar voordien. De waarde van die transacties daalde met 52 procent tot 3,3 miljard euro." Volgens het rapport mag echter worden verwacht dat de fusieactiviteit in Europa dit jaar opnieuw zal heropleven, naarmate het vertrouwen van de bedrijven opnieuw toeneemt en aantrekkelijker wisselkoersen een aantal Europese markten interessanter maken.

Een woordvoerder van PricewaterhouseCoopers zegt dat er duidelijk tekenen van een ommekeer opgemerkt kunnen worden. Hij voegt er echter aan toe dat financiers en bedrijfseigenaars hun verwachtingen zouden moeten temperen. "Er wordt nog altijd geaarzeld en het succes op de fusiemarkt zal worden bepaald door de verwachtingen van de kandidaat-verkoper," merkt hij op. "Zowel kopers als verkopers moeten aanvaarden dat er een nieuw tijdperk van realisme is ingetreden, indien men daadwerkelijke transacties wil afsluiten." Onder meer het beveiligingsedrijf Sophos heeft al bekend gemaakt om mogelijk later dit jaar een beursgang te overwegen, nadat gelijkaardige plannen twee jaar geleden door de marktonzekerheid moesten worden opgeborgen.

12:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, fusie |  Facebook |

22-01-10

Japanse bedrijven mikken op buitenlandse overnames

Japanse bedrijven zullen mogelijk dit jaar extra pogingen ondernemen om buitenlandse overnames en fusies op te zetten. Met die strategie zou het Japanse bedrijfsleven de impact van de stagnerende binnenlandse economie willen opvangen en de kosten van de regelgeving rond de klimaatveranderingen willen terugschroeven. Dat zegt Hikari Imai, chief executive van het Japanse adviesbureau Recof. Volgens Imai zouden Japanse bedrijven dit jaar mogelijk voor 3,6 triljoen yen overnames en fusies kunnen realiseren. Dat komt overeen met een bedrag van 39 miljard dollar. Daarmee zou de fusie-activiteit van de Japanse bedrijven met bijna 30 procent stijgen tegenover vorig jaar. Toen werd een terugval met 62 procent opgetekend en werd het laagste niveau in vier jaar tijd gerealiseerd.

"De Japanse bevolking neemt af en veroudert," merkt Hikari Imai op tegenover de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Daardoor neemt de vraag op de lokale markt gevoelig af. Om te overleven zien Japanse bedrijven zich dan ook verplicht om te investeren in landen zoals China en India. Bovendien verplicht de klimaatwetgeving bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven, wat hen extra onkosten bezorgt. Dat zet de bedrijven aan om fusies aan te gaan, zodat ze de financiële lasten kunnen verdelen en concurrentieel kunnen blijven." Hikari Imai acht het niet onmogelijk dat een Japans bedrijf dit jaar betrokken zal worden bij een fusie-operatie van meer dan één triljoen yen. Vooral in de voeding, energie en chemie verwacht Imai overnames, maar ook grondstoffen zouden een doelwit kunnen zijn. Hij wijst er daarbij op dat Japan 95 procent van zijn energie moet invoeren.

In april wordt in Japan de fusie afgerond tussen Nippon Oil en Nippon Mining Holdings. Dat zal de grootste olieraffinage-holding creëren, waardoor de bedrijven hun operationele kosten kunnen terugschroeven en hun concurrentiepositie kunnen verhogen. De Japanse regering van premier Yokio Hatoyama overweegt een aantal klimaatmaatregelen door te voeren, waarbij de uitstoot van broeikasgassen zou worden gelimiteerd en er een uitstootbelasting zou worden opgelegd aan gezinnen en bedrijven. Op die manier hoopt Japan zijn doelstelling te bereiken om tegen het einde van dit decennium de uitstoot met 25 procent te kunnen terugschroeven. Dergelijke maatregelen vergen volgens Imai een energie-revolutie, waarbij massale investeringen moeten worden gedaan.

10:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, fusie |  Facebook |

04-01-10

Boeind jaar op komst voor fusies en overnames

Het wordt een boeiend jaar voor fusies en overnames. Dat is de conclusie van een rapport van beursspecialist Dow Jones. Het voorbije jaar vormde een dieptepunt op het gebied van fusies en overnames, maar tijdens het vierde kwartaal werd volgens Dow Jones een herstel merkbaar. Dat geeft aan dat het dieptepunt voorbij is en er dit jaar opnieuw meer samenwerkingsverbanden zullen worden gecreëerd. Er wordt echter aan toegevoegd dat investeerders nog wel enkele tijd vrede zullen moeten nemen met lagere opbrengsten van de verkoop van bedrijven. De gemiddelde prijs voor een overname bedroeg tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 145 miljoen dollar. Het jaar voordien werd gemiddeld 19 miljoen dollar betaald, maar dat cijfer werd scheef getrokken door enkele bijzonder grote overnames. De mediaan van het voorbije jaar ligt nog altijd lager dan het niveau van drie jaar geleden.

"Het voorbije jaar gebeurde er op het vlak van fusies en overnames bijna niets," aldus het magazine Venturebeat.com. "De eerste drie kwartalen van vorig jaar bleef nagenoeg absoluut blank, maar dat werd tijdens het vierde kwartaal goedgemaakt. Tijdens de laatste drie maanden van dit jaar werd 44 procent van de omzet aan fusies en overnames gerealiseerd. Het eerste kwartaal van dit jaar zal dan ook in niets te vergelijken zijn met dezelfde periode vorig jaar." Er wordt aan toegevoegd dat tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 86 fusies en overnames werden opgetekend voor een gezamenlijke waarde van 7,3 miljard dollar. Dat is een stijging met 50 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Een absoluut laagtepunt werd bereikt tijdens het derde kwartaal van dit jaar, toen 84 fusieprojecten amper 2,6 miljard dollar verzamelden.

Dow Jones voegt er aan toe dat in de Verenigde Staten het voorbije jaar amper acht bedrijven naar de beurs gingen. Daarbij werd in totaal een bedrag van 904 miljoen dollar opgehaald. De grootste beursgang kwam op naam van batterijproducent A123 Systems uit de staat Massachussets, die met zijn beursgang een bedrag van 371 miljoen dollar ophaalde. Dow Jones voegt er aan toe dat dit jaar op dat vlak heel wat meer activiteit mag worden verwacht. Onderzoekster Jessica Canning acht het zelfs niet mogelijk dat er wordt afgestevend op een echt succesjaar. Zij verwijst daarbij naar het feit dat op dit ogenblik al 25 Amerikaanse bedrijven een beursgang voorbereiden. Gemiddeld duurt het nu 7,9 jaar vooraleer een bedrijf naar de beurs gaat. In 2008 werd nog een recordperiode van 8,7 jaar opgetekend.

17:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overname, fusie |  Facebook |

21-12-09

Recordpremies betaald bij overnames en fusies

Bij overnames en fusies werden de voorbije de grootste premies uit de geschiedenis betaald. Dat is een teken dat bedrijven positiever worden over winstmarges en beursnoteringen. Dat blijkt uit cijfers van de financiële nieuwsdienst Bloomberg. Vorig jaar werden bij fusies en overnames gemiddeld een premie van 47 procent betaald, maar dat is volgens Bloomberg dit jaar gestegen tot 56 procent. Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven zoveel vertrouwen hebben in het herstel van de economie dat ze een premie betalen die 37 procent hoger ligt dat het gemiddelde van de voorbije acht jaar. Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat Dell in september van dit jaar 3,9 miljard dollar betaalde voor Perot Systems. Dat was 77 procent meer dan de beurskoers van Perot. Hetzelfde viel op te merken bij Xerox, dat 5,8 miljard dollar betaalde voor Affiliated Computer Services. Dat was 38 procent meer dan de beurskoers van het overnamedoelwit.

"Fusies en overnames zijn een teken van vertrouwen in de toekomst," merkt Bill Gerber, chief financial officer bij het adviesbureau TD Ameritrade Holding, op tegenover de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Bedrijven moeten minstens twee tot vijf jaar vooruit kijken. De overnamepremies lijken dan wel bijzonder hoog in vergelijking met de winsten die de voorbije twaalf maanden werden gemaakt, maar analisten stellen dat er over twee jaar veel grotere inkomsten zullen worden gerealiseerd." Bloomberg voegt er aan toe dat hoge overnamepremies de winstmarges op de aandelenmarkt kunnen verhogen. Uit een rapport van Deutsche Bank blijkt dat de aandelen van potentiële Amerikaanse overnamedoelwitten zeven keer meer zijn gestegen dan de gemiddelde markt sinds de schuldcrisis van Dubai de financiële markten vorige maand door elkaar schudde. Het gemiddelde Amerikaanse aandeel is nog altijd goedkoper dan de dag dat de Amerikaanse bank Lehman Brothers in elkaar stortte.

Uit een rapport van het Bureau of Economics van de Amerikaanse Federal Trade Commission blijkt dat overnames de waarde voor de aandeelhouders in 30 procent tot 55 procent van de gevallen verhoogt. Overnames en fusies kunnen de onkosten voor het gecombineerde bedrijf verlagen, maar wanneer de kopers teveel betalen dreigt de waarde van het geheel volgens het Bureau of Economics uitgehold te worden. Volgens Brad Hintz, analist bij het adviesbureau Sanford C. Bernstein, zal het aantal fusies en overnames volgend jaar mogelijk met 35 procent stijgen, gevolgd door een toename met 23 procent het jaar daarop. Hintz stelt dat goedkope prooien niet voldoende zijn om fusies en overnames te stimuleren, maar moet er ook een economische groei en een vertrouwen in de economie aanwezig zijn. Hij voegt er aan toe dat een slecht overnameproject voor een chief executive de zekerste manier is om zijn baan kwijt te raken en er dus vooral overnames zullen gebeuren wanneer de economische vooruitzichten positief zijn.

15:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dell, overname, fusie, xerox |  Facebook |

05-02-09

Investeerders tonen groeiende interesse in sociale netwerken

In de Amerikaanse online mediasector zijn het voorbije jaar in totaal 707 fusies, overnames of kapitaalverhogingen gerealiseerd. Dat zijn 92 transacties meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Peachtree Media Advisors. Bij de transacties was het voorbije jaar een kapitaal van in totaal 16,9 miljard dollar betrokken. Dat is een daling met 62 procent tegenover vorig jaar. De transacties van vorig jaar omvatten 348 kapitaalverhogingen. Dat zijn er 75 meer dan het jaar voordien. Bij 359 overnames ging het voorbije jaar ook de controle in andere handen over. Daarbij wordt opgemerkt dat er vorig jaar opvallend minder grote overnameprojecten werden gerealiseerd dan het jaar voordien. Het aantal kleinere overnameprojecten kende daarentegen een gevoelige groei.

In de publieksector was de overname van CNET door CBS voor een bedrag van 1,8 miljard dollar vorig jaar de grootste transactie in de Amerikaanse online mediasector. In totaal vormde de publieksector met een totaal van 3,4 miljard dollar het voorbije jaar de belangrijkste overnamemarkt in de online mediasector. Daarna volgde de sector business-to-business met een totaal overnamebedrag van 2,7 miljard dollar, waaronder de overname van Getty Images door Hellman & Friedman en IAG Research door Nielsen. Business-to-business was trouwens nagenoeg de enige sector waarin het aantal overnames en fusies vorig jaar niet was gedaald tegenover het jaar voordien. Op de derde plaats staat de mobiele mediasector, gevolgd door de reclamediensten en e-commerce.

De publieksector telde het voorbije jaar 85 transacties. Het jaar voordien stond die sector op de eerste plaats, maar werd nu overvleugeld door sociale netwerken (102 transacties), online video en gaming (88 transacties) en online applications en enabling (86 transacties). "Die sectoren hebben hun groei vooral te danken aan de grotere belangstelling van risicokapitaal voor sociale netwerken en online videobedrijven in het begin van vorig jaar en een substantiële groei van kapitaal dat naar projecten rond applicaties en enabling vloeide," stippen de onderzoekers aan. In de sectoren business-to-business, content, reizen, verhuring en immobiliën was er een duidelijke achteruitgang.

15:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, overname, fusie |  Facebook |

24-12-08

InBev koning van de overnames

InBev&ABush-wDe wereldwijde overnamemarkt is dit jaar met één derde gedaald tot 2,89 triljoen dollar. Dat blijkt uit een onderzoek van het persbureau Thomson-Reuters. Dat is het laagste cijfer in drie jaar tijd. Tijdens het vierde kwartaal van dit jaar was de situatie nog slechter. Tijdens die periode werd een daling met 44 procent opgetekend tegenover dezelfde periode vorig jaar. In de Verenigde Staten was er zelfs een achteruitgang met 55 procent. Bovendien blijkt deze daling zich volgens het rapport ook volgend jaar verder te zullen doorzetten. Thomson-Reuters stelt dat dit jaar meer dan 1.100 overnamedossiers werden afgevoerd, zoals de mislukte overnamepoging van BHP Billiton op Rio Tinto. Ook dat is een record

De overnamemarkt in de Verenigde Staten kende over het hele jaar een daling met 38 procent. In Europa werd een achteruitgang met 29 procent opgetekend, terwijl Asia-Pacific een daling met 12 procent liet noteren. De terugval op de overnamemarkt is wereldwijd, met uitzondering van China en Brazilië, waar een stijging met respectievelijk 25 procent en 93 procent werd opgetekend. Overnameprojecten door investeringsfondsen vielen het voorbije jaar zwaar naar beneden. Dat is een achteruitgang met 72 procent en een dieptepunt in een periode van vijf jaar. "Alleen vijandige overnames bleven het enigszins goed doen," benadrukt Thomson-Reuters. "Dat is een typisch fenomeen in moeilijke economische periodes en sterke bedrijven op zwakkere prooien jagen."

Bij de vijandige overnames vormde de overname van de Amerikaanse biergroep Anheuser-Busch door het Belgisch-Braziliaanse concern InBev voor een bedrag van 52 miljard dollar het hoogtepunt. Maar niet alle vijandige overnames lukten, zoals het overnamebod van Microsoft op Yahoo of van Samsung Electronics op SanDisk. Toch wordt vermoed dat volgend jaar nog een aantal vijandelijke overnames zullen worden gerealiseerd, onder meer in de farmaceutische, industriële en nutssector. Vooral wanneer de economie weer tekenen van heropleving vertoont, zullen volgens Thomson-Reuters nog een aantal overnames doorgevoerd worden. De totale overnamemarkt zal volgens Thomson-Reuters volgend jaar echter nog met 30 procent tot ongeveer 2 triljoen dollar dalen.

12:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overname, fusie, inbev |  Facebook |

14-12-08

Fusies worden gedreven door noodingreep

De fusie- en overnamesector zal volgend jaar gedomineerd worden door noodingrepen. Dat is de conclusie van een rapport van de zakenbank JP Morgan. Voor volgend jaar wordt slechts voor een bedrag aan 2,5 triljoen dollar aan overnameprojecten verwacht. Dat zou het laagste niveau in vijf jaar tijd worden. Tijdens de eerste tien maanden van dit jaar werd al een daling met 27 procent genoteerd tegenover 2,86 triljoen dollar vorig jaar. De fusiemarkt kende vorig jaar een absoluut record. Volgend jaar zullen aantal kapitaalkrachtige spelers volgens het rapport ongetwijfeld een aantal koopjes kunnen doen, terwijl herstructurerende bedrijven niet-kernactiviteiten zullen afstoten. Volgens de onderzoekers zullen ook regeringen volgend jaar een rol spelen in de overname-activiteiten.

Vooral grote petroleumbedrijven zoals Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, British Petroleum en Total en producenten van consumptiegoederen zoals Procter & Gamble, Nestlé en Diageo zullen volgens de onderzoekers volgend jaar nieuwe overnamemogelijkheden krijgen. Een groot gedeelte van de fusie-operaties zullen het gevolg zijn van een gedwongen herstructureringen. "Onder meer alle banken en verzekeraars die aan het onderzoek hebben deelgenomen, stellen volgend jaar meer herstructureringen te zullen moeten doorvoeren," wordt er aangegeven. "Door de groeiende kredietcrisis was de financiële sector dit jaar goed voor een kwart van alle fusie-activiteiten en deze consolodatiegolf zal zich ook volgend jaar doorzetten, waarbij vooral kleinere Europese en Amerikaanse banken zullen betrokken worden."

Ook wordt er opgemerkt dat bedrijven het nodige geld zullen moeten zoeken om hun schulden te betalen. Daardoor zullen een aantal randactiviteiten worden afgestoten. "Onder meer het mijnbedrijf Rio Tinto heeft al aangekondigd een aantal afdelingen te willen verkopen," wordt er opgemerkt. "Verder overwegen Ford Motor en General Motors de verkoop van hun Amerikaanse dochters Saab en Volvo." Eén van de grote hinderpalen wordt volgens de onderzoekers echter de aarzeling van de banksector om de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen. Ook investeringsfondsen zullen een gedeelte van hun kapitaal elders moeten zoeken. In ieder geval wordt verwacht dat de fusie-operaties volgend jaar tot extra ontslagen zullen leiden.

13:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, kredietcrisis |  Facebook |

21-10-08

Russisch staalbedrijf wil terugkomen op recordovername

Het Amerikaanse investeringsbedrijf Carlyle Group heeft het Russische staalbedrijf Novoliptsk Steel (NLMK) voor de rechter gedaagd. Carlyle wil NLMK verplichten om de aankoop van de Amerikaanse staalbuizen-producent John Maneely af te ronden. Carlyle en NLMK kwamen eerder dit jaar overeen dat de Russische groep het staalbuizenbedrijf zou overnemen voor een bedrag van 3,5 miljard dollar. Dat zou één van de grootste Russische overnameprojecten van het jaar moeten worden. Indien Novoliptsk zich terugtrekt, vordert Carlyle een schadevergoeding.

De Russische staalproducent probeert terug te komen op het overnamebod. "Vertegenwoordigers van Novoliptsk voerden daarbij aan dat gewijzigde situatie op de financiële markten aanleiding was om de overnameprijs te verlagen of de fusie grondig te herstructureren," aldus het persbureau Reuters. "Tijdens de onderhandelingen gaf het Russisch bedrijf te kennen zich uit de overname te willen terugtrekken." Novoliptsk is eigendom van Vladimir Lisin, de 21ste rijkste man van de wereld. Het bedrijf zegt zich te zullen verzetten tegen de eis van Carlyle.

Carlyle kocht John Maneely twee jaar geleden voor een bedrag van 568 miljoen dollar. In augustus van dit jaar werd er met Novoliptsk een overnamecontract getekend voor een bedrag van 3,53 miljard dollar. De overname betekende 12 procent van de totale Amerikaanse fusiemarkt tijdens de maand augustus. Die prijs vertegenwoordigt op dit ogenblik ongeveer tweederde van de totale marktwaarde van Novoliptsk, wiens aandeel met 80 procent is gedaald sinds de overeenkomst werd afgesloten, vooral door de vrees van een dalende vraag naar staalproducten in de bouwsector.

16:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carlyle, staal, overname, fusie, novoliptsk |  Facebook |

21-09-08

Goede communicatie belangrijk voor succesvolle fusie

Amper één op drie fusies, overnames of andere grote veranderingen wordt als succesvol bestempeld. Dat blijkt uit een internationale enquête van het onderzoeksbureau McKinsey bij bedrijfsleiders. Bedrijven die een dergelijke operatie succesvol afronden, blijken daarvoor heel duidelijke redenen en doelstellingen naar voor geschoven te hebben en hun beslissing ook duidelijk gecommuniceerd te hebben naar het personeel en daarbij een positieve nadruk gelegd te hebben op het streven naar successen in plaats van te focussen op het oplossen van problemen.

"Een duidelijke motivering voor de verandering is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol afronden van een fusie of een overname," aldus McKinsey. "Eveneens is het belangrijk daarbij de lat hoog te leggen. Bovendien moeten alle geledingen van het bedrijf via een brede waaier van middelen ingeschakeld worden in de operatie, terwijl ook een betrokken en heel zichtbare chief executive een grote rol speelt. Succesvolle operaties zijn bovendien ook met diverse communicatiemethodes naar voor geschoven."

De belangrijkste reden voor grote veranderingen binnen de bedrijven is het streven naar betere prestaties (35 procent), gevolgd door het verlagen van de kosten (15 procent), het afwenden van een crisis (12 procent), een geografische uitbreiding (9 procent), het afronden of integreren van een fusie (12 procent) het afstoten van een afdeling (4 procent) en het voorbereiden van een privatisering of een liberalisering van de markt (2 procent). Amper 5 procent van de ondervraagden zegt de voorbije vijf jaar geen belangrijke veranderingen in het bedrijf ervaren te hebben.

08:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, fusie |  Facebook |

02-07-08

Goldman Sachs wordt grootste fusiebegeleider

Goldman Sachs Group is de grootste fusiebegeleider van de eerste helft van dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de financiële informatieverstrekker Thomson Reuters. De groep stootte concurrent Morgan Stanley van de troon. Goldman Sachs Group begeleidde tijdens de eerste zes maanden van dit jaar mergers and aquisitions voor een totaal bedrag van 593 miljard dollar. Negen van de tien grootste attracties werden door Goldman Sachs begeleid. De derde plaats wordt ingenomen door JP Morgan, dat een stijging met twee plaatsen realiseerde.

Goldman Sachs werkte aan de drie grootste overnames die dit jaar gerealiseerd werden. Het gaat over de spinoff van Altria Group van Philip Morris International (met een waarde van 113 miljard dollar), het overnamebod van de Belgisch-Braziliaanse brouwgroep InBev op zijn Amerikaanse concurrent Anheuser-Busch (55,5 miljard dollar) en het bod van France Telecom op het Spaanse Teliasonera (47,8 miljard dollar). Die projecten hielpen Goldman Sachs om van de tweede plaats naar de hoogste sport van de ladder te stijgen.

Op de tweede plaats volgt Citigroep, die vorig jaar op een derde plaats stond. Morgan Stanley viel van de eerste plaats terug naar de vijfde positie, vooral omdat het naast de projecten van Philip Morris en InBev greep en wereldwijd slechts in vier van de grootste overnameprojecten was betrokken. Merrill Lynch zakte van de vierde naar de achtste plaats. JP Morgan steeg dankzij werk voor Philip Morris van een vijfde naar een derde plaats. Deutsche Bank steeg van een negende naar een vierde plaats, dankzij zijn adviseurswerk voor InBev in de geplande overname van Anheuser-Busch.

Het volume aan fusies en overnames is tijdens de eerste helft van dit jaar met ongeveer één derde teruggevallen. "Dat is het gevolg van de kredietcrisis en de economische onzekerheid," aldus het persbureau Reuters.

20:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, goldman sachs |  Facebook |

13-04-08

Minder fusies in wereldwijde telecomsector

AmericaMovilHet aantal fusies en overnames in de wereldwijde telecomsector is het voorbije jaar gevoelig gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC). Vorig jaar werden er 1.190 deals gesloten. Het jaar voordien was er sprake van 1.260 overnames en fusies. De transactiewaarde daalde van 332 miljard euro 185 miljard euro. De kredietcrisis raakt volgens de onderzoekers vooral de private equity-partijen.

De consolidatie in de West-Europese markt is volgens PwC nagenoeg afgerond. De gemiddelde omvang van een transactie daalde van 502 miljoen euro naar 313 miljoen euro. In totaal werden er in West-Europa voor 52 miljard telecomfusies gerealiseerd. Dat is 30 miljard minder dan tijdens het jaar voordien. Meer bedrijvigheid was te merken in opkomende markten, zoals Midden- en Oost-Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika.

Een belangrijke reden voor de daling is volgens PwC het uitblijven van megadeals. In die groep was er vorig jaar alleen het samengaan van America Telecom en America Movil in Latijns-Amerika. Daar was een bedrag van 23 miljard euro mee gemoeid. PwC houdt er rekening mee dat Indiase en Chinese operators zich in de toekomst meer gaan oriënteren op overzeese overnames.

09:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telecom, fusie |  Facebook |

30-03-08

Meer overnames in financiële sector

Het aantal overnames en fusies in de financiële sector is het voorbije jaar met 61 procent gestegen. In totaal gaat het om 281 overnameprojecten. Daarbij waren er 31 transacties met een waarde van meer dan één miljard euro. Het jaar voordien ging het om 18 dossiers. Dat blijkt uit een rapport van PricewaterhouseCoopers. Het aantal kleine tot middelgrote overnames - minder dan 0,5 miljard euro - steeg met 64 procent. Bijna één vijfde van alle overnames in Europa kwam in 2007 voor rekening van de financiële sector.

"In Europa werd vorig jaar voor in totaal 207,7 miljard euro gespendeerd aan overnameprojecten binnen de financiële sector," aldus het persbureau ANP. PricewaterhouseCoopers wijst er echter op dat de overname van de Nederlandse bank ABN Amro door het consortium van Fortis, Baco Santander en Royal Bank of Scotland neemt echter een derde hiervan voor zijn rekening. "Het is met afstand de grootste overname in Europa," aldus nog het rapport.

De onrust op de financiële markten lijkt volgens de onderzoekers de overnamecapaciteit niet te temperen. Drie op de tien financiële dienstverleners verwacht dat de drang tot grote overnames dit jaar zal toenemen. Private equitypartijen zullen het komende jaar naar verwachting minder overnames doen. Bijna negen op de tien ondervraagden zegt een daling te verwachten van de beschikbaarheid van vreemd vermogen voor de financiering van overnames.

14:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overname, fusie, financien |  Facebook |

03-04-07

Overnames bijna op dotcom-niveau

In de eerste drie maanden van dit jaar is de waarde van de wereldwijde fusies en overnames gestegen naar een recordbedrag van 846,4 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Dealogic. Dit bedrag betekent een stijging van 14 procent ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. De consolidatiegolf benadert die van de dotcom-bloeiperiode.

"Nooit eerder was een eerste kwartaal drukker op het gebied van fusies en overnames dan de afgelopen drie maanden," aldus de Britse zakenkrant Financial Times. De fusie- en overnamegolf wordt volgens de krant in belangrijke mate aangejaagd door private equity, ambitieuze bestuursvoorzitters en lage rentestanden. De waarde van overnames door investeringsmaatschappijen steeg in het voorbije kwartaal met 53 procent tot 114,8 miljard euro.

De grootste overname was die van het Texaanse energiebedrijf TXU. Met die transactie ging een bedrag van 33,7 miljard euro gepaard. Omgerekend naar jaarniveau kwam de waarde van fusies en overnames uit op 8,8 procent van het bruto binnenlands product. Dat komt in de buurt van de 10,5 procent die vlak voor de dotcom-crisis in 2000 werd opgetekend. Wereldwijd boekten fusies en overnames een recordbedrag van 2.537 miljard euro.

10:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financien, overname, fusie |  Facebook |