23-02-18

Lijn tussen democraten en republikeinen niet altijd strikt afgebakend

Het godsbeeld dat door een persoon wordt gehanteerd, kan ook op zijn individuele sociale en economische stellingnames een belangrijke impact hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University en de Baylor University, op basis van een enquête bij een groep van bijna zestienhonderd gelovige kiezers in de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de opmerkelijke vaststelling dat republikeinen door een sterker godsgevoel ook vatbaarder werden voor standpunten met een progressieve invalshoek, terwijl democraten onder dezelfde invloed een hardere visie zouden aannemen.

“De partijgebondenheid verklaart slechts een gedeelte van de overtuiging,” merkt onderzoeksleider Robert Thomson, psycholoog aan de Rice University. "Godsbeelden onthullen diepe morele perspectieven die van invloed zijn op de manieren waarop gerechtigheid wordt begrepen en uiteindelijk de partijpolitieke lijnen kunnen vervagen.” Eerder onderzoek van de wetenschappers had aangetoond dat de overtuiging van een oordelende god bij zowel republikeinen als democraten steun voor een vergeldende gerechtigheid - zoals de doodstraf - creëerde. Democraten laten daardoor een grotere steun blijken voor hardere strafrechtelijke straffen en militaire oplossingen voor buitenlandse conflicten.

"De nieuwe studie wees echter uit dat een visie op een god met een actieve betrokkenheid op te wereld, republikeinen kan aanzetten om een sterker welzijnsbeleid te ondersteunen, waarmee ze tegen hun partijstandpunt ingaan,” zeggen de onderzoekers nog. “Conservatieve kiezers die zich dicht bij god voelen, hebben de neiging om vaker naar de kerk te gaan en meer vrijwilligerswerk te doen, maar blijken vaak ook een grotere inzet van de overheid te vragen om voor de armen te zorgen. Republikeinen die een beeld van een afstandelijke god hanteren, blijken daarentegen minder mededogen te kennen.”

Algemeen gaat een conservatieve overtuiging gepaard met negatieve opvattingen over sociale rechtvaardigheid, vooral rond het verdelen van welvaart, het verbeteren van de levensstandaard voor etnische minderheden, het zoeken naar sociale en economische rechtvaardigheid en het zorgen voor zieken en behoeftigen. Conservatieven tonen anderzijds een voorkeur voor een vergeldende gerechtigheid, waarbij onder meer het behoud van de doodstraf wordt ondersteund, grotere bevoegdheden worden gevraagd voor de bestrijding van het terrorisme, hardere straffen voor criminele daden worden geëist. Ook het belang van de legerdienst wordt door conservatieven benadrukt.

"Terwijl de republikeinse partij zich verzet tegen pogingen om rijkdom gelijkmatiger te verdelen met fiscale en sociale programma’s, kunnen sommige volgelingen een persoonlijke verplichting tot een andere vorm van engagement ervaren,” stippen de onderzoekers aan. “Omdat republikeinen vaker bij een kerk zullen zijn aangesloten dan democraten, zullen ze ook eerder tijd en geld aan liefdadigheid schenken. Republikeinen met een geloof in een geëngageerde god, zullen op het gebied van sociale rechtvaardigheid consequent progressief reageren. Democraten met een geloof in een oordelende god, zullen zich tegenover vergeldende gerechtigheid consequent conservatief opstellen.”

Lees Verder

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof |  Facebook |

01-11-12

Amerikaanse gelovigen nog conservatiever tegenover abortus

Een aantal religieuze groepen in de Verenigde Staten is rond een aantal controversiële beginselen, zoals homoseksualiteit voor seks voor het huwelijk, wel enigszins toleranter geworden, maar dat geldt niet voor abortus. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cincinnati naar de evolutie in de religieuze overtuigingen in de Verenigde Staten de voorbije vier decennia. De onderzoekers merken op dat de religieuze standpunten rond abortus duidelijk conservatiever zijn geworden.

Uit het onderzoek van Paul Anderson, socioloog aan de University of Cincinnati, blijkt onder meer dat strikt praktiserende gelovigen nog altijd deze even afwijzend staan tegenover elke vorm van abortus dan veertig jaar geleden. Minder praktiserende gelovigen blijken daarentegen een minder tolerante houding tegenover abortus aan te nemen dan vier decennia geleden. Anderson voegt er aan toe dat dit fenomeen ook kan opgemerkt worden in de houding tegenover abortus uit medische redenen.

“Ook de algemene houding van de religieuze groepen tegenover homoseksualiteit blijft overwegend negatief, maar toch is daarin een minder strakke opstelling merkbaar dan veertig jaar geleden,” voert de wetenschappers aan. “De Amerikaanse maarschappij lijkt homofiele en lesbische seksuele relaties minder onacceptabel beginnen te vinden. Ook tegenover seks voor het huwelijk wordt een meer tolerante houding opgemerkt.” Anderson merkte nog op dat religieuze fundamentalisten tegenover alle onderwerpen de meest conservatieve houding hanteren.

De wetenschapper stelde verder vast dat katholieken, op uitzondering van abortus, toleranter lijken te worden. Conservatieve protestanten blijken daarentegen nog conservatiever te worden.

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, geloof, abortus |  Facebook |

20-06-12

Dreiging met de hel efficiënt wapen tegen criminaliteit

Een cultuur met een uitdrukkelijk geloof in de hel kent een lager criminaliteitsniveau dan een maatschappij waar het geloof in de hemel centraal staat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oregon. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken dat een gebrek aan vrees voor een bestraffing in het hiernamaals de terughoudendheid tegenover onethisch gedrag doet afnemen. De onderzoekers merken op dat het geloof geen monolitische constructie is, maar in verschillende pijlers kan worden opgesplitst die tot verschillende relaties aanleiding geven.

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof, criminaliteit |  Facebook |

04-01-11

Ongelovigen zijn het vaakst kwaad op God

Nagenoeg iedereen is ooit in zijn leven wel eens kwaad op God. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Case Western Reserve University in Cleveland in de Amerikaanse staat Ohio. Meestal komt die woede volgens onderzoeksleider Julie Exline naar boven na de diagnose van een ernstige ziekte, de dood van een geliefd persoon of een opgelopen trauma. Exline stelt dat nagenoeg twee op drie Amerikanen toegeeft ooit in zijn leven kwaad geweest te zijn op God. Meestal heeft die kwaadheid volgens haar te maken met het feit dat men gelooft dat God verantwoordelijk is voor de negatieve gebeurtenissen in het leven.

"Mensen die gelovig zijn, hebben echter minder de neiging om kwaad te worden," merkt Exline op. "Nochtans zijn deze mensen mogelijk er meer van overtuigd dat God aan de bron ligt van de pijn die men heeft opgelopen, maar tegelijkertijd is die groep ook sneller geneigd om positieve elementen te herkennen in de gebeurtenissen. Die groep zegt onder meer dat God met de gebeurtenissen de bedoeling heeft om de mensen sterker te maken." De onderzoekster noemt het opmerkelijk dat mensen die niet geloven in God of het bestaan van God in vraag stellen, bij tegenslag een grotere agressie tegen de godspersoon tentoon spreiden dan gelovigen.

Julie Exline voegt er aan toe dat binnen de gelovige gemeenschappen de protestanten het minst geneigd zijn om bij tegenslag kwaad te worden op God. Jongeren en blanken vormen volgens haar daarentegen groepen die sneller kwaad worden. Exline voegt er aan toe dat de kwaadheid die gevoeld wordt tegenover God vaak parallel loopt met een kwaadheid die men ook in andere relaties voelt. "Mensen hebben bij een diagnose van een ernstige ziekte vaak het gevoel dat ze door God zijn bedrogen," verduidelijkt de wetenschapper. Exline voegt er wel aan toe dat ook de kwaadheid tegenover God na een uitbarsting weer wegebt.

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof, religie |  Facebook |

28-08-10

Geloofsovertuiging arts speelt heeft impact op behandeling

Atheïstische of agnostische artsen zijn bijna twee keer zo snel geneigd om het beëindigen van het leven van terminale patiënten te helpen versnellen dan hun gelovige collega's. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centre for Health Sciences en de London School of Medicine and Dentistry in Groot-Brittannië. Onderzoeksleider Clive Seale merkt op dat het geloof van artsen de behandeling van terminale patiënten beïnvloedt. Hij voegt er aan toe dat gelovige artsen minder gewag maken van tussenkomsten die het leven van de patiënten zouden verkorten, zoals het stopzetten van levens-ondersteunende behandelingen. Wanneer gelovige artsen dergelijke beslissingen toch nemen, zijn ze echter ook minder geneigd om dat met de patiënt te bespreken.

In tegenstelling tot een Amerikaans onderzoek, bleken in Groot-Brittannië huisartsen niet meer geneigd zijn om zich gelovig te noemen dan andere collega's. Wel bleken blanke artsen het minst gewag te maken van een geloofsovertuiging en bleken ze bovendien ook de grootste voorstanders te zijn van wetsveranderingen die artsen zouden toelaten om deel te nemen aan euthanasie. Op uitzondering van blanke en Aziatische artsen bleken de meeste andere collega's zich tegen euthanasie op te stellen. Ook artsen uit de palliatieve zorg verzetten tegen hulp bij euthanasie. De onderzoekers stellen dat overtuigd niet-gelovige artsen sneller geneigd waren om verdoving te integreren in de behandeling van stervende patiënten en twee keer zo snel beslissingen nemen om het levenseinde te versnellen.

Clive Seale merkt op dat artsen, al dan niet gelovig, grotere inspanningen zouden moeten doen om te onderzoeken in welke mate hun persoonlijke percepties de interacties met de patiënt en hun algemene behandeling-beslissing kan beïnvloeden. "Artsen en patiënten zouden zich ervan bewust moeten zijn dat het geloof en de waarden van de gezondheidswerker een impact kan hebben op de behandeling rond het levenseinde," merkt hij op. Sean Morrison, directeur van het Amerikaanse National Palliative Care Research Center, bevestig dat de persoonlijke percepties van de behandelende geneesheer een rol speelt. Artsen moeten zich daarvan volgens hem bewust zijn en ervoor zorgen dat deze percepties niet in conflict komen met de belangen van de patiënt.

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, euthanisie, geloof, religie |  Facebook |