26-01-17

Geluk is slechts een relatief concept

Het geluksgevoel van de mensheid bereikte een piek in de tweede helft van de jaren vijftig van de voorbije eeuw. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick en de Social Market Foundation, gebaseerd op een analyse van acht miljoen boeken in Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland. De onderzoekers zeggen echter vooral te hebben moeten vaststellen dat geluk slechts een relatief concept is en afhankelijk is van onder meer verwachtingen en ambities. Dat is volgens hen wellicht ook de reden waarom op de ogenblik door velen vaak een tekort aan geluk wordt gevoeld.

Uit het onderzoek, waarbij in literatuur van de jongste tweeënhalve eeuw gezocht werd naar uitdrukkingen over geluk en andere gevoelens, bleek onder meer een massale daling van het welzijn tijdens de tweede wereldoorlog. “Die dieptepunten in het geluksgevoel werden echter ook tijdens de Grote Depressie geëvenaard,” benadrukt onderzoeker Daniel Sgroi, professor economie aan de University of Warwick. “Anderzijds bleek tijdens de tweede helft van de jaren vijftig van de voorbije eeuw een piek in het geluksgevoel. Nochtans lag het bruto binnenlands product toen gevoelig lager dan vandaag, terwijl er meer werkuren werden gepresteerd en slechts weinig huishoudens centrale verwarming en televisie hadden.”

“Er moet echter tegelijkertijd worden opgemerkt dat ook de levensverwachtingen inmiddels veel hoger ligt dan in het midden van de voorbije eeuw,” verduidelijkt professor Sgroi. “Hoewel de groei van het bruto binnenlandse product de belangrijkste doelstelling is van het publiek beleid, blijkt het geluksgevoel niet noodzakelijk eenzelfde evolutie te volgen. Hieruit kan worden afgeleid dat er een breuk is ontstaan in het verband tussen geluk en economische groei. Er kan geen verband worden gevonden tussen economische groei en het geluksgevoel van de bevolking. Wel kunnen economische instabiliteit en economische rampen zoals een Grote Depressie het geluksniveau grotendeels uithollen.”

“Geluk moet dan ook als een relatief concept worden beschouwd,” verduidelijkt Daniel Sgroi. “Geluk is immers afhankelijk van verwachtingen en ambities, die de voorbije eeuwen een sterke evolutie hebben gekend. Er worden op dit ogenblik veel hogere aspiraties gekoesterd dan honderd jaar geleden, maar dat is mogelijk ook een belangrijke reden waarom zoveel mensen zich vandaag ongelukkig lijken te voelen. In het beleid moet dan ook meer aandacht worden besteed aan het geluk.”

Lees Verder

18:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluk |  Facebook |

08-02-14

Zingeving en geluk zijn verschillende concepten

Er kunnen weliswaar gelijkenissen worden aangetroffen tussen zingeving en geluk, maar er moet ook rekening worden gehouden met fundamentele verschillen tussen beide concepten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. De Amerikaanse onderzoekers merken ook op dat de impact van zingeving niet mag worden onderschat. De zoektocht naar zingeving is volgens hen immers een wezenlijk onderdeel van het menselijk bestaan. De onderzoekers stippen onder meer aan dat geluk vooral op de eigen persoon is gericht, terwijl zingeving eerder op de medemens is gericht.

Lees Verder

09:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zingeving, geluk |  Facebook |

15-12-13

Toenemende rijkdom kan uiteindelijk leiden tot verminderd geluk

Het inkomen heeft slechts tot op een bepaalde hoogte een impact op het geluksgevoel. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick en de University of Minnesota. De onderzoekers stelden vast dat een groei van het bruto binnenlands product slechts leidt tot een toename van het geluk tot een niveau van ongeveer 36.000 dollar per persoon is bereikt. Wanneer er nog een verdere stijging wordt gerealiseerd, blijkt het geluksgevoel volgens de onderzoekers niet langer meer toe te nemen, maar daarentegen opnieuw licht blijkt te verminderen. Dat heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met nieuwe ambities die bij het overschrijden van bepaalde grenzen worden gecreëerd.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom, geluk |  Facebook |

09-05-13

Consument ziet nog veel ruimte voor extra rijkdom en geluk

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, creëert extra rijkdom ook extra geluk. Dat zeggen de Amerikaanse economen Betsey Stevenson en Justin Wolfers. De onderzoekers voegen er aan toe dat de correlatie tussen extra inkomen en extra geluk bij rijken en armen bovendien gelijk blijft. Het fenomeen kent volgens Stevenson en Wolfers immers geen afvlakking naarmate de begunstigde rijker is en zelfs bij de superrijken duidelijk aanwezig blijft. De onderzoekers stelden bovendien dat het verschil in geluk ook aanwezig blijft tussen rijke en arme landen.

"Bij een inkomen van minder dan 10.000 dollar bleek slechts 35 procent van de ondervraagden zich heel gelukkig te voelen, terwijl amper 24 procent getuigde bijzonder tevreden te zijn met zijn leven," merken Stevenson en Wolfers op. "In de inkomenscategorie boven 500.000 dollar gaf 100 procent aan zich heel gelukkig te voelen en bijzonder tevreden te zijn met zijn leven. Die verhoudingen konden niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in andere landen worden vastgesteld. Indien er al een saturatiepunt bestaat, is dat zeker nog niet bereikt."

"Een concrete verklaring voor het fenomeen kan niet worden gegeven," geeft Justin Wolfers toe. "Maar wellicht ligt de verklaring niet in de relatie tussen het inkomen en het aantal producten dat kan worden gekocht, maar in de aantal keuzemogelijkheden die worden geboden. Naarmate de rijkdom toeneemt, nemen immers ook de keuzemogelijkheden toe. Rijken hebben wel meer extra inkomen nodig om zich gelukkiger te voelen. Een inkomensverhoging van 1.000 dollar naar 2.000 dollar geeft dezelfde tevredenheid als een toename van 10.000 dollar naar 20.000 dollar."

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom, geluk |  Facebook |

20-04-13

Millennials voelen zich het minst gelukkig

Millennials lijken zich in het algemeen minder gelukkig te voelen dan de gemiddelde bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Prosper Insights & Analytics bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat slechts 54,1 procent van de millennials aangeeft zich gelukkig te voelen. Bij Generation X loopt die score al op tot 55,7 procent, maar daarna volgt een relatief grote kloof met de babyboomers (61 procent) en vooral de senioren (66,7 procent). De millennials blijken zich echter wel het gelukkigst te voelen met hun werk.

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials, geluk |  Facebook |

16-03-13

Moeders kennen de beste formule voor het geluk

Moeders geven meestal een goed advies over het geluk. Dat zegt Daniel Gilbert, professor psychologie aan de Harvard University. De professor voert aan dat huwelijk, geld en kinderen drie sleutelelementen zijn voor het geluk, zoals door vele moeders aan hun kinderen op het hart wordt gedrukt. Onder meer voerde Gilbert aan dat het huwelijk het geluk gemiddeld tussen acht en vijftien jaar kan stimuleren. Hij merkte echter ook op dat mensen zich het meest gelukkig voelt wanneer de geest actief is. Dat is volgens hem de reden waarom het nietsdoen, wat voor vele mensen de ultieme droom blijkt te zijn, niet tot een groter geluk leidt. Bovendien levert elke extra dollar volgens de professor het meeste bijkomend geluk op bij inkomens tussen 50.000 dollar en 75.000 dollar per jaar.

Lees Verder

11:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluk, inkomen |  Facebook |

30-12-11

Geen enkel Europees land haalt geluksniveau van 50 procent

In geen enkel Europees land noemt de meerderheid van de bevolking zich gelukkig. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cambridge University. De Britse onderzoekers merken op dat Denemarken, waar 41 procent van de bevolking zich gelukkig noemt, de beste score laat optekenen. Zwitserland staat met een score van 31 procent op de tweede plaats, gevolgd door Oostenrijk (28 procent), Finland (27 procent) en Noorwegen (26 procent).

 

De slechtste score wordt opgetekend in Portugal en Rusland. Daar zegt amper 9 procent zich gelukkig te voelen, gevolgd door Slovakije (10 procent), Bulgarije (11 procent) en Oekraïne (13 procent). De Britse wetenschappers merken op dat het onderzoek werd uitgevoerd voor het uitbreken van de recessie en de crisis van de eurozone, zodat de actuele cijfers volgens hen mogelijk nog lager zouden kunnen liggen. In het algemeen wordt gesteld dat de bevolking van Noord-Europa het gelukkigste lijkt, gevolgd door Zuid-Europa en tenslotte Oost-Europa.

 

"Een aantal conclusies lijken bestaande stereotypes te bevestigen," merken de onderzoekers op. "Onder meer blijkt dat Zwitserland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Duitsland de beste scores halen op het gebied van competentie. Ook bleek dat Rusland op het gebied van optimisme helemaal onderaan staat. Sommige landen laten echter grote variaties optekenen. Frankrijk heeft de hoogste score van heel Europa op het gebied van engagement, maar behoort op het gebied van zelfbeeld en positieve relaties tot het staartpeloton."

 

Anderzijds blijkt Spanje de hoogste score te halen op het gebied van zelfbeeld, maar laat ook de slechtste score optekenen op het vlak van competentie en vitaliteit.

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluk |  Facebook |