26-01-17

Geluk is slechts een relatief concept

Het geluksgevoel van de mensheid bereikte een piek in de tweede helft van de jaren vijftig van de voorbije eeuw. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick en de Social Market Foundation, gebaseerd op een analyse van acht miljoen boeken in Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland. De onderzoekers zeggen echter vooral te hebben moeten vaststellen dat geluk slechts een relatief concept is en afhankelijk is van onder meer verwachtingen en ambities. Dat is volgens hen wellicht ook de reden waarom op de ogenblik door velen vaak een tekort aan geluk wordt gevoeld.

Uit het onderzoek, waarbij in literatuur van de jongste tweeënhalve eeuw gezocht werd naar uitdrukkingen over geluk en andere gevoelens, bleek onder meer een massale daling van het welzijn tijdens de tweede wereldoorlog. “Die dieptepunten in het geluksgevoel werden echter ook tijdens de Grote Depressie geëvenaard,” benadrukt onderzoeker Daniel Sgroi, professor economie aan de University of Warwick. “Anderzijds bleek tijdens de tweede helft van de jaren vijftig van de voorbije eeuw een piek in het geluksgevoel. Nochtans lag het bruto binnenlands product toen gevoelig lager dan vandaag, terwijl er meer werkuren werden gepresteerd en slechts weinig huishoudens centrale verwarming en televisie hadden.”

“Er moet echter tegelijkertijd worden opgemerkt dat ook de levensverwachtingen inmiddels veel hoger ligt dan in het midden van de voorbije eeuw,” verduidelijkt professor Sgroi. “Hoewel de groei van het bruto binnenlandse product de belangrijkste doelstelling is van het publiek beleid, blijkt het geluksgevoel niet noodzakelijk eenzelfde evolutie te volgen. Hieruit kan worden afgeleid dat er een breuk is ontstaan in het verband tussen geluk en economische groei. Er kan geen verband worden gevonden tussen economische groei en het geluksgevoel van de bevolking. Wel kunnen economische instabiliteit en economische rampen zoals een Grote Depressie het geluksniveau grotendeels uithollen.”

“Geluk moet dan ook als een relatief concept worden beschouwd,” verduidelijkt Daniel Sgroi. “Geluk is immers afhankelijk van verwachtingen en ambities, die de voorbije eeuwen een sterke evolutie hebben gekend. Er worden op dit ogenblik veel hogere aspiraties gekoesterd dan honderd jaar geleden, maar dat is mogelijk ook een belangrijke reden waarom zoveel mensen zich vandaag ongelukkig lijken te voelen. In het beleid moet dan ook meer aandacht worden besteed aan het geluk.”

Lees Verder

18:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluk |  Facebook |

08-02-14

Zingeving en geluk zijn verschillende concepten

Er kunnen weliswaar gelijkenissen worden aangetroffen tussen zingeving en geluk, maar er moet ook rekening worden gehouden met fundamentele verschillen tussen beide concepten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. De Amerikaanse onderzoekers merken ook op dat de impact van zingeving niet mag worden onderschat. De zoektocht naar zingeving is volgens hen immers een wezenlijk onderdeel van het menselijk bestaan. De onderzoekers stippen onder meer aan dat geluk vooral op de eigen persoon is gericht, terwijl zingeving eerder op de medemens is gericht.

Lees Verder

09:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zingeving, geluk |  Facebook |

15-12-13

Toenemende rijkdom kan uiteindelijk leiden tot verminderd geluk

Het inkomen heeft slechts tot op een bepaalde hoogte een impact op het geluksgevoel. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick en de University of Minnesota. De onderzoekers stelden vast dat een groei van het bruto binnenlands product slechts leidt tot een toename van het geluk tot een niveau van ongeveer 36.000 dollar per persoon is bereikt. Wanneer er nog een verdere stijging wordt gerealiseerd, blijkt het geluksgevoel volgens de onderzoekers niet langer meer toe te nemen, maar daarentegen opnieuw licht blijkt te verminderen. Dat heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met nieuwe ambities die bij het overschrijden van bepaalde grenzen worden gecreëerd.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom, geluk |  Facebook |

09-05-13

Consument ziet nog veel ruimte voor extra rijkdom en geluk

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, creëert extra rijkdom ook extra geluk. Dat zeggen de Amerikaanse economen Betsey Stevenson en Justin Wolfers. De onderzoekers voegen er aan toe dat de correlatie tussen extra inkomen en extra geluk bij rijken en armen bovendien gelijk blijft. Het fenomeen kent volgens Stevenson en Wolfers immers geen afvlakking naarmate de begunstigde rijker is en zelfs bij de superrijken duidelijk aanwezig blijft. De onderzoekers stelden bovendien dat het verschil in geluk ook aanwezig blijft tussen rijke en arme landen.

"Bij een inkomen van minder dan 10.000 dollar bleek slechts 35 procent van de ondervraagden zich heel gelukkig te voelen, terwijl amper 24 procent getuigde bijzonder tevreden te zijn met zijn leven," merken Stevenson en Wolfers op. "In de inkomenscategorie boven 500.000 dollar gaf 100 procent aan zich heel gelukkig te voelen en bijzonder tevreden te zijn met zijn leven. Die verhoudingen konden niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in andere landen worden vastgesteld. Indien er al een saturatiepunt bestaat, is dat zeker nog niet bereikt."

"Een concrete verklaring voor het fenomeen kan niet worden gegeven," geeft Justin Wolfers toe. "Maar wellicht ligt de verklaring niet in de relatie tussen het inkomen en het aantal producten dat kan worden gekocht, maar in de aantal keuzemogelijkheden die worden geboden. Naarmate de rijkdom toeneemt, nemen immers ook de keuzemogelijkheden toe. Rijken hebben wel meer extra inkomen nodig om zich gelukkiger te voelen. Een inkomensverhoging van 1.000 dollar naar 2.000 dollar geeft dezelfde tevredenheid als een toename van 10.000 dollar naar 20.000 dollar."

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom, geluk |  Facebook |

20-04-13

Millennials voelen zich het minst gelukkig

Millennials lijken zich in het algemeen minder gelukkig te voelen dan de gemiddelde bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Prosper Insights & Analytics bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat slechts 54,1 procent van de millennials aangeeft zich gelukkig te voelen. Bij Generation X loopt die score al op tot 55,7 procent, maar daarna volgt een relatief grote kloof met de babyboomers (61 procent) en vooral de senioren (66,7 procent). De millennials blijken zich echter wel het gelukkigst te voelen met hun werk.

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials, geluk |  Facebook |

16-03-13

Moeders kennen de beste formule voor het geluk

Moeders geven meestal een goed advies over het geluk. Dat zegt Daniel Gilbert, professor psychologie aan de Harvard University. De professor voert aan dat huwelijk, geld en kinderen drie sleutelelementen zijn voor het geluk, zoals door vele moeders aan hun kinderen op het hart wordt gedrukt. Onder meer voerde Gilbert aan dat het huwelijk het geluk gemiddeld tussen acht en vijftien jaar kan stimuleren. Hij merkte echter ook op dat mensen zich het meest gelukkig voelt wanneer de geest actief is. Dat is volgens hem de reden waarom het nietsdoen, wat voor vele mensen de ultieme droom blijkt te zijn, niet tot een groter geluk leidt. Bovendien levert elke extra dollar volgens de professor het meeste bijkomend geluk op bij inkomens tussen 50.000 dollar en 75.000 dollar per jaar.

Lees Verder

11:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluk, inkomen |  Facebook |

30-12-11

Geen enkel Europees land haalt geluksniveau van 50 procent

In geen enkel Europees land noemt de meerderheid van de bevolking zich gelukkig. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cambridge University. De Britse onderzoekers merken op dat Denemarken, waar 41 procent van de bevolking zich gelukkig noemt, de beste score laat optekenen. Zwitserland staat met een score van 31 procent op de tweede plaats, gevolgd door Oostenrijk (28 procent), Finland (27 procent) en Noorwegen (26 procent).

 

De slechtste score wordt opgetekend in Portugal en Rusland. Daar zegt amper 9 procent zich gelukkig te voelen, gevolgd door Slovakije (10 procent), Bulgarije (11 procent) en Oekraïne (13 procent). De Britse wetenschappers merken op dat het onderzoek werd uitgevoerd voor het uitbreken van de recessie en de crisis van de eurozone, zodat de actuele cijfers volgens hen mogelijk nog lager zouden kunnen liggen. In het algemeen wordt gesteld dat de bevolking van Noord-Europa het gelukkigste lijkt, gevolgd door Zuid-Europa en tenslotte Oost-Europa.

 

"Een aantal conclusies lijken bestaande stereotypes te bevestigen," merken de onderzoekers op. "Onder meer blijkt dat Zwitserland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Duitsland de beste scores halen op het gebied van competentie. Ook bleek dat Rusland op het gebied van optimisme helemaal onderaan staat. Sommige landen laten echter grote variaties optekenen. Frankrijk heeft de hoogste score van heel Europa op het gebied van engagement, maar behoort op het gebied van zelfbeeld en positieve relaties tot het staartpeloton."

 

Anderzijds blijkt Spanje de hoogste score te halen op het gebied van zelfbeeld, maar laat ook de slechtste score optekenen op het vlak van competentie en vitaliteit.

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluk |  Facebook |

26-06-11

Eén op drie Amerikanen voelt zich heel gelukkig

Eén op drie Amerikanen voelt zichzelf heel gelukkig. Dat is evenveel als vorig jaar, maar een lichte daling tegenover de twee jaar daarvoor, toen een score van 35 procent werd opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. De onderzoekers merken daarbij op dat het geluksgevoel bij de Amerikaanse mannen lijkt te dalen, terwijl bij de Amerikaanse vrouwen een stijging wordt opgetekend. Ook blijken oudere Amerikanen zich gelukkiger te voelen dan jongeren.

Uit het onderzoek blijkt dat 31 procent van de Amerikaanse mannen zich heel gelukkig voelt. Dat is een daling met 1 procent tegenover vorig jaar. Twee jaar geleden voelde echter nog 34 procent van de Amerikaanse mannen zich heel gelukkig. Bij de Amerikaanse vrouwen zegt 36 procent zich heel gelukkig te voelen. Dat betekent een stijging met 1 procent tegenover vorig jaar. Bij vijftigplussers zegt 37 procent zich heel gelukkig te voelen, terwijl dat bij vijfenzestigplussers nog verder stijgt tot 42 procent. In de groepen onder de vijftig jaar varieert het cijfer tussen 29 procent en 31 procent.

"Wanneer er echter ook rekening gehouden wordt met de respondenten die zich tamelijk gelukkig voelen, blijkt de score op te lopen tot 81 procent," merkt Harris op. "Ondanks de economische twijfels en de andere problemen voelen de Amerikanen zich dus niet echt ongelukkig. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat vooral familie en vrienden daarbij belangrijk zijn. Twee op drie Amerikanen zeggen een sterke band te hebben met hun familie en 59 procent geeft aan dat zijn vriendschapsbanden bijdragen tot het geluk. Hoe groter dat netwerk, hoe gelukkiger men zich voelt in het leven."

07:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluk, verenigde staten |  Facebook |

06-10-10

Geluk wordt bepaald door individuele keuzes

Mensen die van hun gezin een prioriteit maken, zijn gelukkiger dan collega's die naar materieel succes streven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Melbourne University in Australië. Onderzoeksleider Bruce Headey merkt daarbij op dat duurzaam geluk niet alleen in de genen blijkt te liggen, maar ook in de keuzes die het individu in zijn leven maakt. Hij voegt er aan toe dat het onderzoek in tegenspraak is met de algemene perceptie, waarbij men ervan uitgaat dat geluk in grote mate bepaald wordt door de genen, de burgerlijke stand of de persoonlijkheid van het individu. In plaats daarvan blijken keuzes op het gebied van partnerkeuze, evenwicht tussen werk en vrije tijd, sociale activiteiten en gezonde levensstijl bepalend te zijn.

18:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluk, human resources |  Facebook |

24-05-10

Gelukkige mensen praten over ernstige onderwerpen

Er is een interessante correlatie tussen de onderwerpen van gesprekken tussen mensen en hun gevoel van geluk. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive. De onderzoekers stellen dat men zou kunnen veronderstellen dat mensen die vaker over televisieprogramma's, films en celebrities praten, zich gelukkiger zouden voelen dan burgers die het geregeld hebben over politiek en religie. Maar in praktijk blijkt het omgekeerde het geval te zijn. Bij de ondervraagden die het geregeld hebben over ernstige onderwerpen - zoals politiek, economie, religie, de hervorming van de gezondheidszorg en opvoeding - zegt 39 procent zich heel gelukkig te voelen. Bij mensen die vaak over lichtere onderwerpen praten - zoals televisie en film, het weer, celebrities, sport en mode - zegt 32 procent zich heel gelukkig te voelen.

Bij mensen die nogal vaak over alle onderwerpen praten, zegt 26 procent zich heel gelukkig te voelen, terwijl bij de groep die het over geen enkel van deze onderwerpen heeft gehad, een score van 22 procent wordt opgetekend. "Geluk is belangrijk en een echt gelukkig gevoel heeft op bijna alle elementen van het menselijk leven een impact," merken de onderzoekers op. "Het helpt mensen zich ook af te schermen wanneer er negatieve dingen gebeuren. Een gelukkig iemand is sneller geneigd om negatieve dingen te relativeren. Een gelukkig iemand bevestigt dat er een aantal dingen mislopen, maar voegt er aan toe dat het op andere vlakken wel goed gaat. Een gelukkig iemand gaat aan de slag met de dingen die hem aangereikt worden." De onderzoekers voegen er echter aan toe dat ongelukkige mensen sneller hun ontevredenheid uiten en dus het beeld creëren over een zwartgallige maatschappij.

"Zeven op tien Amerikanen hebben de voorbije periode vaak het vaakst over het weer gepraat," merken de onderzoekers op. "Daarbij blijkt dat 71 procent van de ondervraagden de week voordien vaak over de weersgesteldheid hadden gepraat. Slechts 6 procent van de bevolking spreekt nooit over het weer. Op de tweede plaats staat de economie. Daar wordt door 59 procent van de ondervraagden gesproken, gevolgd door televisieprogramma's en bioscoopfilms (56 procent) en politiek (51 procent). De veelbesproken herziening van de wet op de gezondheidszorgen werd nog door 47 procent van de Amerikanen besproken, gevolgd door sport (42 procent), opvoeding (40 procent) en religie (38 procent). Roddels over beroemdheden en entertainment kwam nog in 23 procent van de gesprekken aan bod, terwijl 14 procent van de ondervraagden het over mode had gehad.

09:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluk, verenigde staten |  Facebook |

Nog één op drie Amerikanen voelt zich gelukkig

Nog 33 procent van de Amerikanen zegt zich heel gelukkig te voelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive. De twee jaar voordien zei nog telkens 35 procent van de Amerikanen zich gelukkig te voelen. Daarbij wordt opgemerkt dat vrouwen sneller geneigd zijn om zich gelukkig te voelen dan mannen. De onderzoekers stelden immers vast dat 35 procent van de Amerikaanse vrouwen van zichzelf vindt heel gelukkig te zijn, tegenover 32 procent bij de mannen. Bovendien blijkt 39 procent van de getrouwde zich heel gelukkig te voelen, tegenover 30 procent bij de vrijgezellen. Ook geld speelt een rol. Bij gezinnen met een inkomen van minder dan 35.000 dollar zegt 28 procent van de Amerikanen gelukkig te zijn. Bij een inkomen van minstens 75.000 dollar stijgt dat tot 38 procent.

"Echt geluk is ingewikkeld," merken de onderzoekers op. "Familie en relaties kunnen een grote impact hebben, net zoals werk, gezondheid, geldprobleem, spiritueel leven en zelfs de mogelijk om dingen te doen waarvan men houdt. Zelfs het constant opvolgen van de nieuwsverslaggeving over natuurrampen en terroristische aanvallen, kunnen een impact hebben op het geluksgevoel. Met al die elementen in het achterhoofd hoeft het niet te verbazen dat het gemiddelde geluksgevoel van de Amerikaan is gedaald." Uit het onderzoek blijkt verder dat ook leeftijd een rol speelt in het geluksgevoel. In de categorie tussen achttien en vierentwintig jaar zegt 26 procent zich heel gelukkig te voelen, terwijl dat in de categorie tussen vijfentwintig en negentwintig jaar stijgt tot 30 procent. Tussen dertig en veertig jaar daalt dat opnieuw tot 27 procent, maar gaat daarna constant de hoogte in. Bij vijfenzestigplussers bereikt dat een piek van 44 procent.

Er wordt aan toegevoegd dat bij de Afro-Afrikanen 40 procent zich gelukkig voelt, tegenover 35 procent twee jaar geleden en 41 procent vorig jaar. Ook bij Latino-Amerikanen wordt een constante stijging opgetekend tot 39 procent vorig jaar. Bij de blanke Amerikanen is echter nog slechts 32 procent gelukkig, tegenover 35 procent vorig jaar. Een aantal indicatoren zijn echter gelijk gebleven. In het algemeen zegt echter 80 procent van de Amerikanen dat ze gelukkig voelen met hun leven, tegenover 81 procent vorig jaar. Anderzijds zijn er in een aantal indicatoren wel opvallende schommelingen op te merken. Twee jaar geleden zei 73 procent van de Amerikanen het gevoel te hebben dat de nationale politiek geen rekening hield met zijn mening over problemen die hem nochtans aanbelangen. Dat was vorig jaar gedaald tot 67 procent, maar nu opnieuw gestegen tot 72 procent. De onderzoekers denken dat dit het gevolg zou kunnen zijn van de grote recente politieke disputen.

09:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluk, verenigde staten |  Facebook |

07-09-08

Economische vooruitgang maakt bevolking gelukkiger

De inwoners van de meeste landen voelen zich gelukkiger dan een kwarteeuw geleden. Dat blijkt uit gegevens van een wereldwijd geluksonderzoek van de World Values Survey. Uit een nieuwe analyse van de resultaten blijkt dat het bruto nationaal geluk in het grootste gedeelte van de onderzochte landen de afgelopen vijfentwintig jaar is toegenomen. Het percentage mensen dat zichzelf als erg gelukkig beschrijft, steeg wereldwijd met zeven procent. De grootste daling werd opgetekend in Zimbabwe en Georgië.

Volgens de onderzoekers zijn meer persoonlijke vrijheden en economische vooruitgang de belangrijkste oorzaken van het toegenomen geluk. Andere wetenschappelijke studies wijzen er nochtans op dat economische voorspoed in een land niet automatisch leidt tot een gelukkiger bevolking. Maar er zijn volgens de onderzoekers van de World Values Survey uitzonderingen op die regel. Wanneer mensen door economische vooruitgang aan armoede ontsnappen, gaat hun gelukscijfer volgens hen drastisch omhoog. Pas wanneer basisbehoeften zijn vervuld, leidt economische vooruitgang niet meer automatisch tot meer geluk.

Vooral in India, Mexico, Puerto Rico en Zuid-Korea werden mensen de afgelopen vijfentwintig jaar gelukkiger door economische groei. Ook veel voormalige Sovjet-staten stegen op de geluksranglijst, ondanks dat die landen last hebben van een kwakkelende economieën. Volgens de onderzoekers is die stijging waarschijnlijk te verklaren door de invoer van democratie en toegenomen persoonlijke vrijheden. Uit de enquêtes blijkt dat het nationaal geluk in een land direct wordt beïnvloed door de tolerantiegraad tegenover immigranten, homoseksuelen en mensen van verschillende rassen.

13:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluk, world values survey |  Facebook |