03-05-14

Ook Twitter weerspiegelt mannelijke vooringenomenheid

In de gesprekken op het sociale netwerk Twitter kan een duidelijke mannelijke vooringenomenheid worden opgetekend. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Men zou volgens de onderzoekers kunnen verwachten dat mannen in hun gesprekken op Twitter even vaak vrouwen zouden vernoemen dan omgekeerd. In werkelijkheid blijkt volgens de Zwitserse wetenschappers dat vrouwen in de gesprekken van mannen op het sociale netwerk minder aan bod komen dan in vrouwelijke gesprekken mannen aan bod komen.

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, gendergelijkheid |  Facebook |

23-03-14

Arme landen boeken weinig vooruitgang op gebied van gendergelijkheid

Rijke landen zijn erin geslaagd om de voorbije twintig jaar belangrijke vorderingen te boeken op het gebied van gelijkheid voor vrouwen en hebben ook een grotere toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg uitgebouwd. De armste landen hebben daarentegen op dat gebied weinig vooruitgang geboekt. Dat is de slotsom van een rapport van de Verenigde Staten. Die tegenstelling heeft volgens het rapport verder tot gevolg dat de situatie van ongeveer één miljard mensen in de vijftig tot zestig armste landen van de wereld zal stagneren, terwijl de rest van de wereld een grotere rijkdom zal kunnen opbouwen.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gendergelijkheid |  Facebook |

28-01-14

Bedrijfsleiders moeten zich persoonlijk achter gendergelijkheid scharen

Bedrijfsleiders moeten hun persoonlijke motivatie over het belang van een gendergelijkheid op de werkvloer duidelijk maken. Alleen op die manier zullen meer vrouwen kunnen worden gestimuleerd om topfuncties in het bedrijfsleven op te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent KPMG en wetenschappers aan het King’s College London, die vijftien mannelijke en vijf vrouwelijke chief executives van Britse ondernemingen ondervraagden. De onderzoekers stellen dat bedrijfsleiders nog vaak hun persoonlijke motivaties voor een grotere diversiteit minimaliseren en vooral gewag maken van commerciële en zakelijke voordelen.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleider, gendergelijkheid |  Facebook |

16-01-14

Vele executives twijfelen nog steeds aan meerwaarde vrouwelijke collega’s

Eén op drie executives twijfelt over de meerwaarde van vrouwen in de bestuursraden. Dat is de slotsom van een rapport van management-specialist Executives Online. Opgemerkt wordt dat 71 procent van de topexecutives ervan overtuigd is dat een genderdivisiteit in de bestuurskamers een positieve evolutie betekent, maar toch blijft de resterende 29 procent twijfelen aan de meerwaarde van een vrouwelijke vertegenwoordiging in de bestuursorganen. De onderzoekers stelden ook vast dat 75 procent van de executives van mening is dat een grotere gendergelijkheid in de bestuursraden ook zonder opgelegde of afgesproken quota kan worden gerealiseerd.

“Het rapport toont duidelijk aan dat nog niet alle leidinggevenden ervan overtuigd zijn dat een gender-diversiteit in de bestuursraad een positieve impact heeft op de onderneming,” merkt James O’Brien, managing director van Executives Online, op. “Wereldwijd vertegenwoordigen vrouwen in werkelijkheid nog altijd slechts 5,8 procent van alle executive-functies. Dat betekent zelfs een daling tegenover vorig jaar, toen een vrouwelijke aanwezigheid van 6,7 procent in de bestuursraden werd opgetekend.” Hoewel quota niet nodig worden geacht, blijkt 43 procent wel toe te geven dat het systeem vrouwen zou stimuleren om hun carrière verder te ontwikkelen.

Volgens 27 procent van de ondervraagden zou mentoring en begeleiding van beloftevolle vrouwen een zinvol alternatief zijn voor quota. Daarnaast geeft 21 procent aan dat de toegang tot flexibele arbeidsvoorwaarden vrouwen zou kunnen aanzetten om hogere functies na te streven. “Het grote bezwaar tegen quota is de vrees dat een verplichte selectie van vrouwen ten koste zou gaan van meer beloftevolle mannelijke kandidaten,” zegt O’Brien nog. “Volgens de grote meerderheid zou de selectie alleen mogen gebeuren op kwaliteit en verdiensten. Anderen vrezen dat quota ook vrouwen de indruk zou geven dat ze niet op kwaliteit werden gekozen.”

Volgens de respondenten is een bredere visie op de strategie het belangrijkste voordeel van een grotere aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraad (35 procent), gevolgd door een grotere aandacht voor ethische aspecten van het beleid (18 procent), een grotere gerichtheid op innovatie (17 procent) en een betere focus op risico-management (14 procent). Volgens 30 procent zou een grotere aanwezigheid van vrouwen echter ook nadelen kunnen hebben, zoals conflicten (11 procent), onbeslistheid (9 procent), pat-stellingen (8 procent) en een gebrek aan richting (7 procent).

“Het feit dat vele topexecutives ontkennen dat een grotere aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraden een meerwaarde betekent, is ongetwijfeld één van de rekenen waarom weinig topfuncties door vrouwelijke kandidaten worden ingenomen,” zegt O’Brien nog.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gendergelijkheid |  Facebook |

24-09-13

Afbouwen gender-ongelijkheid op arbeidsmarkt is gestopt

Het afbouwen van de gender-ongelijkheid op de wereldwijde arbeidsmarkt is nagenoeg tot stilstand gekomen. Dat is de conclusie van een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De onderzoekers wijzen er daarbij op dat een grotere participatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt nochtans een belangrijke positieve impact zou kunnen hebben op de economie. Daarbij wordt onder meer aangegeven dat een gelijke participatie van vrouwen en mannen aan de arbeidsmarkt de economische groei in de Verenigde Staten met 5 procent zou kunnen versnellen. In Japan zou die extra impact oplopen tot 9 procent en in Egypte zelfs tot 34 procent.

“Een grotere vrouwelijke arbeidspopulatie verbetert de wereldwijde vooruitzichten op economische groei en vormt een belangrijke pijler van ontwikkeling,” wordt in het rapport opgemerkt. “Het verlies aan productiviteit door de genderkloof moet op 27 procent worden geraamd. Op dit ogenblik hebben 865 miljoen vrouwen wereldwijd de potentie om een grotere bijdrage te leveren aan hun nationale economieën.” Er wordt wel opgemerkt dat de participatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt geografisch sterk kan verschillen. Het hoogste cijfer wordt opgetekend in Asia-Pacific (63 procent), terwijl het Midden-Oosten en Noord-Afrika zich helemaal aan het andere uiterste van het spectrum bevinden (21 procent).

Er wordt wel aan toegevoegd dat Latijns-Amerika en de Caraïben de voorbije twee jaar de grootste groei hebben laten optekenen. In Noord-Amerika en Europa werd daarentegen nagenoeg een status-quo op respectievelijk 55 procent en 50 procent gemeld. Wereldwijd vertegenwoordigen vrouwen volgens het rapport 40 procent van de totale arbeidsmarkt. Er wordt echter aangevoerd dat de loonkloof tussen de geslachten, ondanks een langzame verbetering in de ontwikkelde landen, wereldwijd nog altijd 16 procent bedraagt. Dat heeft volgens het rapport voor 30 proocent te maken met de toegankelijkheid tot bepaalde beroepen, gereduceerde werkuren en een verschil in professionele ervaring.

“Bij jonge vrouwen blijft de loonkloof relatief beperkt, maar er blijken grote verschillen te ontstaan gedurende de eerste jaren van het moederschap,” wordt in het rapport nog opgemerkt. “De loonstraf van het moederschap moet op ongeveer 14 procent worden geraamd.” Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), merkt op dat de wereld het blijkbaar moeilijk heeft om, na de grote vorderingen die tijdens de jaren vijftig van de voorbije eeuw werden geboekt, het streven naar gendergelijkheid op peil te houden. Dat moet volgens Lagarde echter een aansporing zijn om waakzaam te blijven en verder inspanningen te blijven leveren om het probleem aan te pakken.

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, gendergelijkheid |  Facebook |

30-07-12

Ook taal kent mannelijke vooringenomenheid

De taal is grotendeels volgens een mannelijke structuur opgebouwd. Dat stellen wetenschappers van de University of Alberta na een onderzoek bij een groep eentalig Engelssprekende kinderen en hun tweetalig Frans-Engels sprekende leeftijdsgenoten. De onderzoekers stelden dat de kinderen objecten vaak een mannelijk karakter meegaven. Dat was onder meer het geval voor het begrip koe. Dat lag volgens de onderzoekers niet aan een gebrek aan kennis bij de kinderen, want een groot gedeelte gaf aan dat koeien de vrouwelijke populatie van de veestapel uitmaken. Er is volgens de onderzoekers in de taal zelf sprake van een vooringenomenheid. Wanneer er geen specificatie wordt gegeven, is de basis volgens de onderzoekers in veel talen immers mannelijk. De Franse taal, die een groter onderscheid maakt tussen mannelijk en vrouwelijk, zou bij tweetalige kinderen wel voor een grotere nuance zorgen.

Lees Verder

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, gendergelijkheid |  Facebook |