28-04-18

Huiselijk geweld kost Amerikaans economie tientallen miljarden dollars per jaar

De blootstelling van kinderen aan huiselijk geweld kost de Verenigde Staten jaarlijks een bedrag van 55 miljard dollar. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Case Western Reserve University. De onderzoekers wijzen daarbij op de impact van hogere gezondheidskosten, maar ook op een groter risico op criminaliteit. Bovendien wordt opgemerkt dat de problemen later in het volwassen leeftijd in een lagere productiviteit moeten worden vertaald. De onderzoekers zeggen dat in de Verenigde Staten jaarlijks 15,5 miljoen kinderen aan huiselijk geweld worden blootgesteld.

Lees Verder

 

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geweld |  Facebook |

02-11-17

Geweld in Brazilië even dodelijk als een atoombom

In Brazilië werden vorig jaar in totaal 61.619 moorden opgetekend. Daarmee werd een nieuw record opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van het Braziliaanse Public Safety Forum. Tegenover het jaar voordien nam het aantal moorden nog met 3,8 procent toe. Er wordt opgemerkt dat het voorbije jaar dan ook gemiddeld 168 personen per dag het slachtoffer van opzettelijke doding werden. Dit betekent dat elk uur van de dag in het land zeven moorden worden gepleegd. Tevens wordt opgemerkt dat moordenaars in Brazilië vorig jaar evenveel slachtoffers hebben gemaakt als de atoombom die op het einde van de tweede wereldoorlog op de Japanse stad Nagasaki werd geworpen.

“Brazilië wordt met verbijsterende moordcijfers geconfronteerd,” betoogt Renato Sergio de Lima, voorzitter van het Public Safety Forum. “Het is duidelijk dat er dringend efficiënte maatregelen moeten worden genomen. Een dergelijk niveau van dodelijk geweld is niet houdbaar.” Uit de cijfers blijkt dat in Brazilië per honderdduizend inwoners 29,9 personen het slachtoffers worden van een moord. Daarbij kunnen per regio echter grote verschillen worden opgetekend. Zwaar getroffen regio’s zijn onder meer Sergipe (64), Rio Grande do Norte (56,9) en Alagoas (55,9) drie arme staten in het noordoosten van het land. Ook in steden zoals Aracaju (66,7), Belen (64) en Porte Alegre (64,1) worden opmerkelijk hoge cijfers geregistreerd.

Er wordt ook gewezen op het toenemend aantal burgers dat bij operaties van de Braziliaanse politie om het leven komt. Daarbij moesten het voorbije jaar 4.224 slachtoffers worden geteld. Dat betekende een stijging met 25,8 procent tegenover het jaar voordien. Mannen vertegenwoordigden 99,3 procent van de burgers die bij politie-acties om het leven kwamen. Bovendien bleek 81,8 procent tussen twaalf en negenentwintig jaar, terwijl 76,2 procent een zwarte huidskleur had. Anderzijds wordt gemeld dat het voorbije jaar ook 437 politiemensen door geweld om het leven kwamen. Dat betekende een stijging met 17,5 procent tegenover het jaar voordien.

Uit het rapport bleek verder nog dat het voorbije jaar 49.497 verkrachtingen werden gemeld. Dat betekende een toename met 3,5 procent. Tevens moest worden vastgesteld dat bij overvallen in totaal 2.514 mensen werden gedood. Dat betekende een toename met 57,8 procent tegenover het begin van dit decennium. Het Public Safety Forum getuigt verder dat in Brazilië elke minuut een auto wordt gestolen.

Lees Verder

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geweld |  Facebook |

29-05-14

Eigendom kan vrouwen in ontwikkelingslanden helpen tegen partnergeweld

Landeigendom kan in ontwikkelingslanden een belangrijke strategie vormen om partnergeweld tegen te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California bij nagenoeg vijfhonderd vrouwen in Nicaragua en Tanzania. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat vrouwen in ontwikkelingslanden door vastgoedbezit binnen hun relaties een sterkere positie verwerven en minder risico lopen om het slachtoffer te worden van partnergeweld. De studie toont volgens de wetenschappers aan dat geweld tegen vrouwen geen geïsoleerd fenomeen is, maar een resultaat is van machtsstructuren.

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eigendom, ontwikkelingsland, geweld |  Facebook |

26-04-14

Etnisch diverse wijken beperken kans op gewelddadigheid

Bewoners van etnisch diverse wijken hoeven minder angst te hebben overvallen te worden dan residenten met een homogene populatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester. De onderzoekers stelden echter ook vast dat de inwoners van arme wijken tien keer meer kans lopen om door geweld in de spoedgevallendienst te moeten opgenomen worden dat residenten van de meest bevoordeelde buurten. Bovendien werd vastgesteld dat wijken met een vluchtige bewoning drie keer meer kans lopen om met gewelddadige criminaliteit geconfronteerd te worden. Ook de aanwezigheid van alcohol-verkooppunten verhoogt volgens de onderzoekers het risico.

Lees Verder

11:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geweld |  Facebook |

28-12-13

Schaarste aan volwassen mannen leidt tot gewelddadige jongeren

Een gebrek aan volwassen mannen in een regio leidt tot een toenemende gewelddadigheid bij adolescenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan naar crimineel gedrag bij jongeren in de Amerikaanse industriële stad Flint, die nauw betrokken is geweest bij de opkomst en teloorgang van autobouwer General Motors. Ook een gebrek aan hogere diploma’s in de populatie kan volgens de onderzoekers worden gekoppeld aan een groter risico op gewelddadig gedrag bij jongeren tussen tien en vierentwintig jaar. Deze twee factoren vormen volgens de wetenschappers meer dan twee derde van de variatie in de frequentie van gewelddadig gedrag binnen een populatie.

“De schaarsheid aan mannen binnen een populatie leidt tot een agressiever gedrag bij adolescenten,” merkt onderzoeksleider Daniel Kruger, professor psychologie aan de University of Michigan, op. “In gebieden met een tekort aan volwassen mannen zijn jongeren 36 procent meer geneigd om zich aan gewelddaden schuldig te maken. De afwezigheid van een vaderfiguur - door werkloosheid, overlijden of gevangenisstraf - kan een hele reeks ongewenste effecten tot gevolg hebben. Naast een grotere kans op geweld, kan er ook een grotere promiscuïteit worden opgetekend. In gebieden waar mannen relatief schaars zijn in vergelijking met vrouwen, worden gezinsdynamieken en relatievormen gevoelig gewijzigd.”

“Wanneer in een geografische omschrijving meer vrouwen aanwezig zijn dan mannen, moet een hogere frequentie aan eenoudergezinnen en vrouwelijke gezinshoofden worden opgetekend en worden ook minder huwelijken geregistreerd,” zegt Daniel Kruger nog. “Door de toegenomen beschikbaarheid van vrouwelijke partners zijn er voor mannen immers minder stimulansen aanwezig om duurzame romantische relaties aan te gaan en in kinderen te investeren.” Eerder onderzoek aan de University of Michigan heeft al uitgewezen dat ook de betrokkenheid van niet-residentiële vaders in de opvoeding van hun zonen gewelddadig gedrag bij adolescenten kan helpen vermijden.

Lees Verder

10:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geweld, adolescenten |  Facebook |

02-11-13

Oorlog en geweld zijn niet onvermijdelijk

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is oorlog en geweld niet onvermijdelijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Massachusetts. De research binnen de sociale psychologie mag zich volgens de onderzoekers dan ook niet beperken tot het ontwikkelen van strategieën om de negatieve consequenties van oorlog en geweld af te zwakken, want dan zou volgens hen het potentieel en de maatschappelijke waarde van het onderzoek niet volledig worden benut. Een inzicht in de psychologische grondslagen van conflicten moet volgens de onderzoekers erin kunnen slagen om geweld als een oplossing voor een dispuut af te wijzen.

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oorlog, geweld |  Facebook |

02-08-13

Klimaatverandering leidt tot moord en oorlog

Veranderingen in het klimaat vertonen wereldwijd een sterk verband met geweld, waarbij zelfs lichte verschuivingen in temperaturen of regenval het risico op conflicten kunnen verhogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de Princeton University. De onderzoekers stellen dat hun studie een inzicht kan helpen bieden in de impact die een klimaatverandering op een menselijke gemeenschap kan hebben. De Amerikaanse wetenschappers stelden vast dat klimaatverandering zowel een impact hebben op conflicten tussen individuen als groepen en uiteindelijk ook kunnen leiden tot een volledige instorting van maatschappelijke structuren.

Onderzoeksleider Solomon Hsiang, expert milieubeleid aan de Princeston University, merkt op dat dezelfde patronen over de hele wereld kunnen worden vastgesteld. “De kleinste afwijking naar warmere condities, die in Afrika overeen zou komen met een temperatuurstijging van 0,4 celsius en in de Verenigde Staten met een opwarming van 3 graden celsius, zou het risico op persoonlijk geweld met 4 procent doen toenemen,” stippen de onderzoekers aan. “Het risico op conflicten binnen groepen zou met 14 procent worden opgedreven. Deze temperatuurveranderingen zijn heel bescheiden, maar dreigen een grote impact te hebben op de maatschappijen.”

“Vaak wordt aangenomen dat de moderne samenleving, dankzij de technologische vooruitgang, grotendeels onafhankelijk is van het milieu, maar dat wordt door de nieuwe studie tegengesproken,” zeggen de onderzoekers. “Het verband is duidelijk, maar het concrete mechanisme van de impact is nog niet bekend. Er worden op dit ogenblik verschillende hypotheses geformuleerd. Onder meer zou kunnen worden verondersteld dat klimaatverandering een impact heeft op de economische situatie. Onderzoek heeft al uitgewezen dat gewapende conflicten bij moeilijke economische omstandigheden waarschijnlijker worden.”

Er wordt echter opgemerkt dat hogere temperaturen ook aanleiding geven tot agressief en gewelddadig gedrag. De onderzoekers waarschuwen wel dat het klimaat niet de enige oorzaak is van conflicten, die meestal een bijzonder complexe dynamiek kennen.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, geweld |  Facebook |

06-05-13

Teamsport blijkt uitstekend wapen tegen pesterijen

Teamsport is een uitgelezen middel om bij de vrouwelijke schoolgaande bevolking geweld en pesterijen tegen te gaan. Bij jongens heeft sport daarentegen geen enkele impact op het agressieve gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of North Carolina bij bijna tweeduizend Amerikaanse jongeren tussen veertien en achttien jaar. Volgens de Amerikaanse onderzoekers moet het verschil wellicht worden toegeschreven aan het feit dat agressie en geweld in sportactiviteiten voor jongeren in het algemeen meer worden geaccepteerd.

De onderzoekers stelden vast dat de helft van de ondervraagde jongeren bij schoolsport betrokken waren. Daarbij bleek 25 procent voor een teamsport gekozen te hebben, terwijl 9 procent van een individuele sportactiviteit gewag maakte. De resterende 17 procent was in beide vormen van schoolsport actief. Bij de meisjes die aan schoolsport deden bleek 14 procent het voorbije jaar bij een gevecht betrokken te zijn, tegenover 22 procent bij leeftijdgenoten die niet sportief actief waren. Ook bleek dat slechts 6 procent van de vrouwelijke atletes de voorbije dertig dagen een wapen had gedragen, tegenover 11 procent bij leeftijdgenoten die niet aan sportieve activiteiten deelnamen.

Er wordt echter opgemerkt dat bij jongens geen verschil kon worden opgetekend tussen atleten en leeftijdgenoten die geen sportieve activiteit kenden. In beide groepen bleek ongeveer 32 procent van de mannelijke tieners het voorbije jaar bij een gevecht betrokken te zijn geweest, terwijl 36 procent toegaf de voorbije dertig dagen een wapen gedragen te hebben. "Jongens die aan teamsporten deelnamen, bleken wel minder het doelwit van pesterijen te zijn dan leeftijdgenoten die een individuele sport beoefenen," benadrukt onderzoeker Tamera Coyne-Beasley op, professor pediatrie aan de University of North Carolina. "Mogelijk creëert het team een groepsgevoel waardoor pesterijen minder waarschijnlijk worden."

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, geweld, pesterijen |  Facebook |

18-03-13

Militair personeel meer vatbaar voor gewelddadig gedrag

Mannen die in het Britse leger hebben gediend, blijken vaker geneigd te zijn om zich schuld te maken aan geweldmisdrijven dan het gemiddelde van de Britse bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centre for Military Health Research aan het King's College London bij bijna veertienduizend Britse militairen. Vooral bij jonge militairen blijkt volgens de onderzoekers een opmerkelijk hoog geweldniveau vastgesteld te kunnen worden. Bij Britse militairen onder de leeftijdsgrens van dertig jaar bleek 20,6 procent een veroordeling voor geweldmisdrijven te hebben opgelopen, tegenover 6,7 procent bij de burgers onder hun generatiegenoten.

"Er is door de media heel wat aandacht besteed aan geweld dat door veteranen uit de militaire conflicten in Irak en Afghanistan werd gepleegd," merkt onderzoekersleider Deirdre MacManus op. "Uit de studie is gebleken dat het gewelddadig gedrag vooral is gesitueerd bij jonge mannen uit de lagere legerrangen en ook sterke band vertoonde met eerdere geweldmisdrijven voor de aanvang van de militaire carrière. Op die manier leidden gevechtssituaties en traumatische ervaringen op het slagveld tot een verhoogd risico op gewelddadig gedrag." Uit het onderzoek bleek dat 17 procent van de mannelijke militairen een strafblad had.

De onderzoekers merkten wel op dat de algemene criminaliteit in het leger lager ligt dan in de algemene bevolking, maar bij geweldmisdrijven bleek 11 procent van de militairen een gerechtelijk verleden te hebben, tegenover 8,7 procent bij de gemiddelde bevolking. "De grootste risicofactoren zijn een geschiedenis van geweld, een jonge leeftijd en een lagere legerrang," voert Deirdre MacManus nog aan. "Mannen die in Irak of Afghanistan rechtstreeks bij gevechten waren betrokken, bleken 53 procent meer geneigd om een geweldmisdrijf te plegen dan soldaten die geen directe confrontaties met de vijand hebben gekend. Ook traumatische ervaringen bleken het risico op gewelddadig gedrag te verhogen."

Ook alcoholmisbruik en posttraumatische stress zijn volgens de onderzoekers belangrijke factoren die een aanwijzing kunnen zijn voor gewelddadig gedrag.

Lees Verder

17:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, geweld |  Facebook |

13-12-12

Britse jongeren minder gewelddadig dan tien jaar geleden

Het jongerengeweld in Groot-Brittannië is het voorbije decennium gevoelig afgenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hertfordshire. Er wordt aan toegevoegd dat fysieke vechtpartijen de belangrijkste vorm van jongerengeweld vertegenwoordigen, maar door preventieprogramma’s en andere ondersteunende netwerken in belangrijke mate ingeperkt kunnen worden. In Groot-Brittannië werden rond die problematiek volgens onderzoeker Fiona Brooks de voorbije periode een brede waaier aan programma’s ontwikkeld. Onder meer wordt gewezen op de beperking van de beschikbaarheid van alcohol. Ook specifieke schoolprogramma’s kunnen volgens de onderzoekers in belangrijke mate helpen om het jongerengeweld te kunnen tegengaan. De onderzoekers stellen dat vooral mannelijke jongeren uit risico-gebieden geneigd zijn tot geweld.

Lees Verder

17:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugd, geweld |  Facebook |

30-07-12

Geweld heeft ook op langere termijn impact op kinderen

Kinderen die met geweld in hun gemeenschap worden geconfronteerd, blijken daar ook een jaar later nog altijd de fysieke stress van de dragen. Daaruit kan afgeleid worden dat geweld op lange termijn negatieve gevolgen kan blijven hebben voor de gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University en het University College London bij kinderen tussen acht en dertien jaar in kleinere steden en landelijke gemeenschappen. De onderzoekers merken op dat eerder al was aangetoond dat de blootstelling aan geweld op korte termijn gelinkt kan worden aan agressie, depressie, posttraumatische stress en academische en cognitieve problemen, maar tot nu toe was er volgens hen weinig inzicht in de effecten op langere termijn. Geweld lijkt volgens de onderzoekers echter wel degelijk een langdurig effect te hebben.

Lees Verder

18:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geweld, gezondheid |  Facebook |

21-07-12

Wereldwijd anti-semitisch geweld met 27 procent gedaald

Het voorbije jaar is het anti-semitisch geweld wereldwijd weliswaar gevoelig gedaald, maar de agressie in de vorm van onder bedreigingen en beledigingen is daarentegen toegenomen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers van het Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry van de Tel Aviv University. De onderzoekers stelden vast dat het daadwerkelijk geweld het voorbije jaar met 27 procent is gedaald tegenover het jaar voordien. Opgemerkt wordt dat de grootste terugval werd opgetekend in Groot-Brittannië, Frankrijk en Canada, waar grote joodse gemeenschappen aanwezig zijn. Professor Dina Porat, hoofd van heet Kantor Center, merkt echter op dat de dagelijkse agressie, vooral tegenover personen die zichtbaar als jood herkenbaar zijn, een toename kent. Onder meer verwijst Porat naar incidenten met bekende figuren zoals de voormalige Londense burgemeester Ken Livingstone en modedesigner John Galliano.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: anti-semitisme, geweld |  Facebook |

28-05-12

Impact alcohol op buurt hangt af van verkooppunt

Cafés en restaurants zijn meer gelinkt aan alcohol-gerelateerd geweld en criminaliteit dan andere verkooppunten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Minnesota. De onderzoekers merken op dat cafés en restaurants aanleiding geven tot een lokale consumptie van alcohol, terwijl andere verkooppunten leiden tot een verbruik op andere locaties. Dat heeft volgens de wetenschappers een andere impact op de problemen die de consumptie aan de omgeving opleveren.

"Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat buurten met een hogere densiteit aan alcohol-verkooppunten, geconfronteerd worden met een groter aantal gewelddadige misdrijven," voert onderzoeksleider Traci Toomey aan. "Locaties waar de alcohol ter plaatse wordt geconsumeerd trekken echter grotere groepen aan. Die consumenten dreigen vaak door overmatig drankgebruik betrokken te raken in problemen zoals vechtpartijen of vandalisme. Bij andere verkooppunten gebeurt de consumptie echter op een andere locatie, waardoor mogelijke problemen worden verschoven."

Volgens de onderzoekers zal het opleggen van quota voor cafés en restaurants in buurten een grotere impact hebben op de criminaliteit dan een regelgeving op andere verkooppunten. Bij het bepalen van deze quota moet volgens de onderzoekers rekening worden gehouden met economische belangen, de ondersteuning van de locale gemeenschap en het risico op criminaliteit. Daarbij wordt opgemerkt dat een verhoging van de criminaliteit eveneens een economische kost inhoudt.

Lees Verder

11:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, geweld, horeca, retail |  Facebook |

16-05-12

Verplegend personeel loopt extra risico op intimidatie en geweld

Meer dan twee derde van het verplegend personeel zegt in het verleden tijdens het werk al geconfronteerd te zijn met verbale, fysieke of seksuele intimidatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Canadese Emergency Medical Service (EMS). Daarbij wordt in de eerste plaats gewag gemaakt van verbale intimidatie van patiënten en hun vrienden of verwanten, collega's en omstaanders, gevolgd door intimidatie en fysiek geweld.

Verplegend personeel loopt volgens de onderzoekers extra risico omdat ze moeten werken in een onvoorspelbare omgeving en met mensen in crisis. Uit het rapport van de Canadese wetenschappers blijkt dat 67,4 procent van het verplegend personeel het slachtoffer wordt van verbale agressie. Die aanvallen komen in eerste instantie van patiënten (62,9 procent), gevolgd door familie en vrienden van de behandelde (36,4 procent), collega's (20,8 procent) en omstaanders (5,8 procent).

In 41,5 procent van de gevallen is er volgens de onderzoekers sprake van intimidatie, afkomstig van collega's (45,3 procent), patiënten (37,8 procent), familie en vrienden (27 procent) en omstaanders (3,4 procent). Bovendien wordt 26,1 procent het slachtoffer van lichamelijk geweld, afkomstig van patiënten (92,3 procent), familie en vrienden (11,1 procent), collega's (3,8 procent) en omstaanders (2,3 procent). Seksuele intimidatie werd doorr 13,6 procent van het personeel gemeld, afkomstig van patiënten (64,7 procent), collega's (41.2 procent), familie en vrienden van de patiënt (18,4 procent) en omstaanders (8,8 procent).

De onderzoekers stelden vast dat 2,7 procent daadwerkelijk het slachtoffer van seksueel geweld is geworden, afkomstig van patiënten (88,9 procent), collega's (14,8 procent), familie en vrienden van patiënten (7,4 procent) en omstaanders (2,7 procent).

Lees Verder

30-11-11

Eén uur langere café-opening kost 16 procent meer geweld

Zelfs een minieme verschuiving van de sluitingsuren van cafés kan een belangrijke impact hebben op het aantal gewelddadige incidenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oslo. De onderzoekers stellen dat het verlaten van de sluitingstijd met één uur het geweld met ongeveer 16 procent zou doen toenemen. Er wordt opgemerkt dat het effect in beide richtingen werkt. Het vervroegen van de sluitingstijd met één uur zou het geweld dan ook met een gelijkaardige proportie doen afnemen.

"Het onderzoek bevestigt eerdere research over de hele wereld, waarbij is aangetoond dat latere sluitingstijden het geweld in de steden opdrijft," merkt onderzoeksleider Ingeborg Rossow op. De Noorse regering stelde vorig jaar vorig om de sluitingstijden voor de cafés te vervroegen om het geweld en de overlast voor de bevolking te beperken. Dat voorstel werd ondersteund door de Noorse politieleiding, maar werd afgewezen door de alcoholproducenten en rechtse partijen, die aanvoerden dat een dergelijke maatregel het geweld niet zou doen afnemen.

Professor Thor Norström, mede-auteur van het onderzoek, stelt dat de resultaten belangrijke implicaties inhouden voor gemeenschappen over de hele wereld die geconfronteerd worden met een zware druk door alcohol-gerelateerde problemen. "Indien de overheid de maatschappelijke schade voor alcohol wil reduceren, kan beperkte openingstijden voor cafés gebruiken als een efficiënte maatregel om het probleem aan te pakken."

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, geweld |  Facebook |

09-09-11

Adverteerders moeten voorzichtig zijn met gewelddadige videogames

Reclame in gewelddadige videogames kunnen bij de consument een negatieve impact hebben op het merkbewustzijn en het merkgedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. Er wordt aan toegevoegd dat adverteerders dan ook bijzonder goed moeten nadenken vooraleer ze beslissen om dergelijke reclames in hun mediacampagne op te nemen. Vooral vrouwelijke consumenten zouden bijzonder negatief reageren op reclames in gewelddadige videogames.

"Gewelddadige videgames zijn weliswaar bijzonder populair en kunnen een jong en bijzonder geëngageerd publiek aanspreken, maar bij hun efficiëntie als reclamemedium moeten vragen worden gesteld," merken de onderzoekers Jorge Pena en Seung-Chul Yoo op. "Uit het onderzoek blijkt dat geweld het merkbewustzijn verminderen en een negatieve houding creëert tegenover het merk." De grote gevoeligheid van vrouwen heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met hun relatief beperkte ervaring met het genre, terwijl mannen er relatief ongevoelig voor zouden zijn geworden.

Yoo en Pena merken op dat gewelddadige videocontent niet alleen de aandacht van de spelers trekt, maar hen ook afleidt van andere informatiebronnen in het game. "Daardoor gaat ten koste van de mentale capaciteit om de reclame-informatie in de games te verwerken," voeren de onderzoekers aan. "Bovendien worden de negatieve connotaties bij het vertoon van bloed en andere afschrikwekkende elementen overgedragen naar het merk van de adverteerder."

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, geweld, videogame |  Facebook |

09-08-11

Schietpartijen maken veel onschuldige slachtoffers

Schietpartijen maken veel slachtoffers bij buitenstaanders. Dat is de conclusie van een onderzoek van Garen Wintemute, professor spoedgevallen-geneeskunde en directeur van het Violence Prevention Research Program aan de Davis School of Medicine van de University of California. De onderzoeker stelt dat jonge mannen het grootste risico lopen om bij geweld betrokken te raken, maar de meeste slachtoffers van verdwaalde kogels bevonden zich volgens hem buiten de leeftijdscategorie van vijftien tot vierendertig jaar. Bovendien vormden vrouwen meer dan 40 procent van de slachtoffers.

Wintemute voegt er aan toe dat 81 procent van de slachtoffers van verdwaalde kogels ook geen kennis hadden van de feiten die aanleiding gaven tot de schietpartij die hen hadden verwond. Ook blijkt dat 40,7 procent zich thuis bevond. Daarvan bevond 68,2 procent zich zelfs binnenshuis. De onderzoeker voegt er aan toe dat het grootste gedeelte van de fatale slachtoffers stierven op de dag dat ze werden neergeschoten. Veel slachtoffers stierven op de plek van de schietpartij.

"De verwondingen zijn meestal een bijproduct van bewust geweld," merkt Wintemute op. "De slachtoffers krijgen meestal ook nauwelijks of geen waarschuwing. Eens de schietpartij is begonnen, is het nauwelijks mogelijk om preventieve maatregelen te nemen. Tenzij we hele gemeenschappen en hun residenten kogelvrij maken, zullen we deze schietpartijen alleen kunnen voorkomen in de mate dat we in staat zijn om geweld met vuurwapens te voorkomen."

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, geweld, vuurwapen |  Facebook |

14-05-11

Vooral jongeren slachtoffer van Amerikaans vuurwapengeweld

Grote metropolen vertegenwoordigen ongeveer twee derden van alle dodelijke schietpartijen in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Vooral de stadscentra zouden het zwaarst worden getroffen. Linda Dahlberg, wetenschappelijk directeur van de Division of Violence Prevention van de organisatie, merkt op dat het grootst aantal slachtoffers vallen bij mannelijke kinderen en tieners.

"Het onderzoek toont aan hoe belangrijk het is om met jongeren te werken indien men daadwerkelijk iets wil doen aan het vuurwapengeweld," merkt Dahlberg op tegenover het webmagazine Medicinet.com. Volgens de organisatie vielen er vier jaar geleden bij vuurgevechten in de Verenigde Staten 25.423 doden. Grote steden vertegenwoordigden 67 procent van alle feiten. Ook wordt opgemerkt dat jongeren tussen tien en negentien jaar 73 procent van alle slachtoffers omvatten. Deze groep bestaat voor meer dan 85 procent uit mannelijke tieners.

Dahlberg voegt er aan toe dat wapengeweld in de Verenigde Staten tijdens de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is geëscaleerd, vooral omwille van de crack-epidemies. "Hoewel de cijfers sinds het midden van de jaren negentig is gedaald, blijft het aantal slachtoffers onder jongeren nog altijd bijzonder hoog," merkt Dahlberg nog op. "Om het probleem aan te kunnen pakken, zal aan jongeren dan ook geleerd moeten worden om conflicten zonder geweld op te lossen."

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geweld, moord, verenigde staten, vuurwapen |  Facebook |

03-04-11

Videogames creëren geen gewenning tegenover geweld

In tegenstelling tot de algemene veronderstelling, leiden gewelddadige games bij jongeren niet tot een gewenning. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Ryerson University in Toronto. De Canadese onderzoekers merken op dat gamers en niet-gamers op lange termijn op dezelfde manier blijken te reageren op negatieve beelden en dezelfde niveaus van emotionele reacties vertonen. De onderzoekers stellen niet definitief te kunnen bewijzen dat gewelddadige videogames geen effect hebben, maar de resultaten kunnen volgens hen wel bijdragen tot het creëren van een totaalbeeld.

"Geweld in videogames en op televisie of bioscoop verschilt, aangezien personen met videogames actief in de agressie zijn betrokken en in een aantal gevallen beloond worden voor virtuele gewelddaden," merkt onderzoeksleider Holly Bowen op. "Eerdere studies hebben aangevoerd dat gewelddadige videogames tot een agressiever gedrag konden leiden en een grotere ongevoeligheid voor geweld konden creëren. Toch blijken er op langere termijn geen effecten te zijn."

"Personen die videogames spelen, blijken geen verschil te vertonen in geheugen en psychische opwinding," merkt Holly Bowen op. "Er is ook geen verschil in de emotionele toestand naar de confrontatie met negatieve of gewelddadige beelden. Het emotioneel geheugen is echter bijzonder belangrijk. Personen die zich geen negatieve of bedreigende situaties kunnen herinneren, kunnen er ook niet van leren of hen in de toekomst proberen te vermijden."

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gedrag, geweld, videogame |  Facebook |

26-11-10

Steeds meer geweld binnen het Russische gezin

Het aantal kinderen dat door mannen is gedood uit wraak tegen hun echtgenotes en het aantal vrouwen dat slachtoffer is geworden van politiegeweld, is de voorbije twee jaar in Rusland toegenomen. Dat is de conclusie van Anna, een niet-gouvernementele organisatie die de aandacht wil vestigen op het geweld tegen vrouwen, op basis van cijfers van het Russische ministerie van binnenlandse zaken. Daarbij wordt opgemerkt dat elk jaar in Rusland ongeveer 14.000 vrouwen het leven laten door geweld binnen het gezin. Dat betekent één slachtoffer om de veertig minuten. In de Verenigde Staten vinden drie vrouwen per dag de dood door huiselijk geweld.

De Verenigde Staten hebben wel 310 miljoen inwoners, terwijl Rusland slechts 142 miljoen bewoners telt. Andrei Sinelnikov, vice-directeur van Anna, wijst er anderzijds op dat de reële cijfers nog gevoelig hoger ligt. Het Russische ministerie van binnenlandse zaken houdt in zijn statistieken immers geen rekening met vrouwen die met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen en daar overlijden. Opgemerkt wordt dat de slechte Russische score onder meer te wijten is aan een gebrekkig wettelijk mechanismen, waardoor gewelddadige Russische mannen niet kan belet worden dat ze hun echtgenotes nog langer zouden benaderen of contacteren.

Ook wordt opgemerkt dat er weinig pogingen worden ondernomen om hulp te voorzien voor vrouwen die het slachtoffer worden van herhaaldelijk geweld. Volgens de Russische wet moeten de slachtoffers de bewijzen van hun klacht persoonlijk voor de rechter verdedigen. "Dat leidt ertoe dat 80 procent van de klachten wordt afgewezen op basis van de onmogelijkheid van het slachtoffer om aan de vereisten te voldoen," aldus de krant The Moscow Times. Volgens Anna laten 60 procent tot 70 procent van de Russische vrouwen klacht neer te leggen tegen hun agressieve echtgenoten, vooral omdat eerdere pogingen geen succes opleverden. Er wordt aan toegevoegd dat vele vrouwen worden gedood tijdens pogingen om aan hun agressieve mannen te ontsnappen.

20:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geweld, rusland |  Facebook |

23-02-10

Pub-cultuur kan geweld in buurt helpen beperken

Er kan een rechtstreeks verband worden gelegd tussen het beschikbare aanbod alcohol en het niveau van geweld in een bepaald geografisch geheel. Dat zeggen onderzoekers van de Amerikaanse Indiana University. Onderzoeksleider William Pridemore stelt bij een studie in Cincinnati vastgesteld te hebben dat de aanwezigheid van een groter aantal handelszaken die alcohol verkopen, het geweld in de betrokken buurt doet stijgen. Het grootste verband met geweld werd volgens Pridemore vastgesteld bij retailzaken, waar alcoholische dranken kunnen worden gekocht om elders te consumeren. In de buurten met vele bars en restaurants, waar de alcohol ter plaatse moet worden genuttigd, werden veel lagere niveaus van geweld opgetekend. Dat heeft volgens Pridemore wellicht te maken met de grotere sociale controle in dergelijke gelegenheden.

"In bars en restaurants heeft men het management, portiers en omstaanders die kunnen tussenkomen en een gevecht kunnen doen stoppen vooraleer het uit de hand loopt," aldus professor Pridemore. "Een pub-cultuur zou dan ook de impact van alcohol op het geweldniveau kunnen beperken. Dat heeft eerder onderzoek in Rusland uitgewezen. Historisch gezien heeft Rusland geen pub-cultuur en dat is wellicht één van de redenen waarom er daar een bijzonder sterk verband kan gelegd worden tussen alcohol en geweld. Op dit ogenblik is dat niet meer dan speculatie, maar volgens mij is het geweld in Rusland in belangrijke mate het gevolg van het feit dat er veel meer thuis of op de terreinen rond de appartmentsblokken wordt gedronken. Daar is veel minder sociale controle."

Uit het onderzoek van Pridemore is gebleken dat de toevoeging van één retaillocatie die alcohol verkoopt per vierkante mijl, in dat gebied het aantal gevallen van geweld met 2,3 keer zou doen toenemen, terwijl het aantal feiten van zwaar geld met 0,6 keer zou toenemen. De toevoeging van één bar per vierkante mijl zou het aantal gevallen van geweld met 1,35 keer doen toenemen, terwijl een extra restaurant zou leiden tot 1,15 keer meer aanvallen. Deze cijfers zouden volgens Pridemore aanleiding moeten geven om in de criminologische literatuur meer aandacht te besteden aan de retailsector die alcohol verkoopt. Ook zou er volgens hem verder onderzoek moeten gebeuren naar het verband tussen alcohol en geweld en andere negatieve gebeurtenissen in gemeenschappen.

18:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, geweld, horeca |  Facebook |

21-10-08

Drie op vier kinderen getuige van ongeschikte online content

photokidscomputersDrie op vier kinderen wordt op het internet geconfronteerd met beelden die hen in verwarring brengen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). De organisatie stelt bijzonder geschokt te zijn door beschikbaar van online beeldmateriaal dat kinderen uit hun evenwicht kan brengen. De NSPCC roept de producenten en verkopers van computermateriaal dan ook nogmaals op om ervoor te zorgen dat kinderen niet langer geconfronteerd zouden worden met gewelddadige of seksuele inhoud.

"De NSPCC zegt dat kinderen slechts enkele kliks verwijderd zijn om onverwacht op schadelijke en zelfs gevaarlijke beelden en films te stuiten," aldus BBC News. NSPCC-adviseur Zoe Hilton zegt dan ook dat kinderen computers zouden moeten gebruiken met beschermende software. Dat moet hen volgens de NSPCC kunnen vrijwaren van de schadelijke invloed. De NSPCC spoort sociale netwerksites en videosites aan om aanstootgevend materiaal onmiddellijk te verdwijnen nadat het is aangetroffen.

De organisatie stelt dat producenten en verkopers van computers het aan de ouders overlaten om software te installeren die materiaal filtert dat niet geschikt is voor kinderen. "Voor de klant kan dat echter een gecompliceerd proces zijn," wordt er aan toegevoegd. "Beschermende software zou moeten geïnstalleerd worden vooraleer de computer wordt verkocht. Bovendien zouden de fabrikanten dergelijke controlemogelijkheden in hun producten moeten inbouwen. Websites zouden ook moeten aangeven waar slachtoffers terecht kunnen voor hulp of advies."

13:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, geweld, seks, gevaar |  Facebook |

04-09-08

Misdaad weegt op Mexicaanse economie

De misdaad en geweld hebben een zware impact op de Mexicaanse economie en de economische groei met één procent hebben afgeremd. Dat zegt Agustin Carstens, de Mexicaanse minister van financiën. De onveiligheid in Mexico weerhoudt bedrijven er volgens Carstens van om in het land te investeren, waardoor er ook minder banen worden gecreëerd. Dit jaar zijn in Mexico al 2.700 mensen vermoord en er werden ook 300 personen ontvoerd. In veel gevallen heeft het geweld te maken met de Mexicaanse drugswereld.

Volgens minister Carstens moeten de bedrijven in Mexico zorgen voor extra veiligheidsmaatregelen. "Dat drijft volgens hem de bedrijfskosten op met 10 procent," aldus BBC News. Carstens stelt dat deze extra uitgaven drukken op de werkgelegenheid, de omzet en de ontwikkeling. Indien Mexico strenger zou optreden tegen het geweld, zouden er volgens hem diverse bedrijven zijn die in het land zouden willen investeren. Hij zegt dan ook een voorstander te zijn van een strengere aanpak van witwaspraktijken.

De Mexicaanse president Felipe Calderon werkt aan een strategisch pakket om het geweld te bestrijden. Het gaat daarbij onder meer over het bestraffen van corrupte politiemensen, betere wapens voor de misdaadbestrijders, nieuwe gevangenissen voor kidnappers en gerichte maatregelen tegen de drugsindustrie en witwaspraktijken. Een leger van meer dan 30.000 eenheden is ingezet om de drugshandel en het daarmee gepaard gaande geweld, te bestrijden. "Maar dat heeft tot nu toe nog niet geleid tot een grotere veiligheid," aldus nog BBC News.

14:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, geweld, misdaad, mexico |  Facebook |

13-04-08

Gewelddadige games zijn verboden vrucht

GTAMet een leeftijdslabel op computerspellen willen overheden kinderen afhouden van gewelddadige games, maar dat heeft het tegenovergestelde effect. Tot die conclusie komen twee onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam. De resultaten laten volgens communicatiewetenschapper Marije Nije Bijvank zien dat een game aantrekkelijker wordt gevonden als er een hogere leeftijdsgrens aan is verbonden. Op die manier worden gewelddadige games volgens Bijvank verboden vruchten.

De onderzoekers legden de jongeren een beschrijving voor van fictieve titels en vroeg ze waarom ze voor een specifiek spel kozen. “Niet alleen pubers kozen voor spellen met een hogere leeftijdsgrens,” aldus De Volkskrant. Ook jongens en meisjes van zeven en acht jaar spelen liever een game die voor zestien en achttien jaar of ouder is goedgekeurd dan een game die voor hun leeftijdsgroep is bestempeld, of een game zonder label.”

Computerspellen worden gekeurd volgens de regels van het PEGI (Pan-European Game Information). Een PEGI-label bevat naast een leeftijdsadvies ook een aantal pictogrammen, die aangeven of en in welke mate in een spel geweld, seks, gokken, discriminatie, angstaanjagende scènes en drugs voorkomt. De keuring van games is in vrijwel alle Europese landen vrijwillig. Oostenrijk, Finland en Polen hebben een verplicht Pegi-label ingevoerd. Duitsland en Groot-Brittannië hanteren hun eigen, wettelijk afgedwongen keuringssysteem.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal volwassenentitels al jaren steeds meer terugloopt. In de Verenigde Staten kreeg vorig jaar zes procent van de computerspellen een volwassenenstempel mee. Twee jaar geleden was dat nog twaalf procent. Volgens de Amerikaanse Entertainment Software Rating Board werd vorig jaar zestig procent van de gekeurde spellen geschikt verklaard voor alle leeftijden.

09:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geweld, games |  Facebook |

12-01-07

Amerikaanse televisie steeds gewelddadiger

De Amerikaanse televisieprogramma’s worden nog altijd gewelddadiger. Dat blijkt uit een studie van de Amerikaanse Parents Television Council (PTC). De organisatie kwam tot de vaststelling dat elk uur 4,41 gewelddadige situaties op televisie worden getoond. De PTC wil nu dat adverteerders hun geld zouden terugvragen indien hun reclame getoond wordt in de buurt van gewelddadige beelden.

“Het geweld op de Amerikaanse televisie blijft dramatisch stijgen,” voert de organisatie aan. “Sinds 1998 is er een stijging van 45 procent om 20 uur ’s avonds, 92 procent om 21 uur en zelfs 167 procent om 22 uur.” Alleen ontspanningsprogramma’s werden onderzocht. Sport werd buiten beschouwing gelaten.

Met 6,79 gewelddadige incidenten per uur wordt NBC beschouwd als de meest gewelddadige zender van de Verenigde Staten. CBS-programma’s telden dan weer het hoogst aantal doden, terwijl bij ABC de grootste stijging van gewelddadige incidenten werd genoteerd. Alleen de grote omroepen werden onderzocht. De kabelbedrijven werden niet in het onderzoek betrokken.

De PTC stelt dat de organisatie geen inhoudelijke censuur wil voeren, maar wijst erop dat een gewelddadige programmering de boodschap meegeeft dat geweld heel gewoon is in de maatschappij. “De televisiezenders zouden er dan ook moeten voor zorgen dat ze zich verantwoordelijk en terughoudend gedragen,” wordt er aan toegevoegd.

Daarnaast zouden adverteerders volgens de organisatie zich bewust moeten zijn van de programma’s die ze sponsoren en door het publiek ter verantwoording geroepen moeten kunnen worden. “Zelf moeten de adverteerders de zenders voor hun verantwoordelijk stellen,” aldus nog de PTC. “Indien een zender de aard van de inhoud verdraaid voorstelt, zou een volledige terugbetaling moeten geeist worden.”

10:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, geweld |  Facebook |