02-11-17

Geweld in Brazilië even dodelijk als een atoombom

In Brazilië werden vorig jaar in totaal 61.619 moorden opgetekend. Daarmee werd een nieuw record opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van het Braziliaanse Public Safety Forum. Tegenover het jaar voordien nam het aantal moorden nog met 3,8 procent toe. Er wordt opgemerkt dat het voorbije jaar dan ook gemiddeld 168 personen per dag het slachtoffer van opzettelijke doding werden. Dit betekent dat elk uur van de dag in het land zeven moorden worden gepleegd. Tevens wordt opgemerkt dat moordenaars in Brazilië vorig jaar evenveel slachtoffers hebben gemaakt als de atoombom die op het einde van de tweede wereldoorlog op de Japanse stad Nagasaki werd geworpen.

“Brazilië wordt met verbijsterende moordcijfers geconfronteerd,” betoogt Renato Sergio de Lima, voorzitter van het Public Safety Forum. “Het is duidelijk dat er dringend efficiënte maatregelen moeten worden genomen. Een dergelijk niveau van dodelijk geweld is niet houdbaar.” Uit de cijfers blijkt dat in Brazilië per honderdduizend inwoners 29,9 personen het slachtoffers worden van een moord. Daarbij kunnen per regio echter grote verschillen worden opgetekend. Zwaar getroffen regio’s zijn onder meer Sergipe (64), Rio Grande do Norte (56,9) en Alagoas (55,9) drie arme staten in het noordoosten van het land. Ook in steden zoals Aracaju (66,7), Belen (64) en Porte Alegre (64,1) worden opmerkelijk hoge cijfers geregistreerd.

Er wordt ook gewezen op het toenemend aantal burgers dat bij operaties van de Braziliaanse politie om het leven komt. Daarbij moesten het voorbije jaar 4.224 slachtoffers worden geteld. Dat betekende een stijging met 25,8 procent tegenover het jaar voordien. Mannen vertegenwoordigden 99,3 procent van de burgers die bij politie-acties om het leven kwamen. Bovendien bleek 81,8 procent tussen twaalf en negenentwintig jaar, terwijl 76,2 procent een zwarte huidskleur had. Anderzijds wordt gemeld dat het voorbije jaar ook 437 politiemensen door geweld om het leven kwamen. Dat betekende een stijging met 17,5 procent tegenover het jaar voordien.

Uit het rapport bleek verder nog dat het voorbije jaar 49.497 verkrachtingen werden gemeld. Dat betekende een toename met 3,5 procent. Tevens moest worden vastgesteld dat bij overvallen in totaal 2.514 mensen werden gedood. Dat betekende een toename met 57,8 procent tegenover het begin van dit decennium. Het Public Safety Forum getuigt verder dat in Brazilië elke minuut een auto wordt gestolen.

Lees Verder

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geweld |  Facebook |

29-05-14

Eigendom kan vrouwen in ontwikkelingslanden helpen tegen partnergeweld

Landeigendom kan in ontwikkelingslanden een belangrijke strategie vormen om partnergeweld tegen te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California bij nagenoeg vijfhonderd vrouwen in Nicaragua en Tanzania. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat vrouwen in ontwikkelingslanden door vastgoedbezit binnen hun relaties een sterkere positie verwerven en minder risico lopen om het slachtoffer te worden van partnergeweld. De studie toont volgens de wetenschappers aan dat geweld tegen vrouwen geen geïsoleerd fenomeen is, maar een resultaat is van machtsstructuren.

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eigendom, ontwikkelingsland, geweld |  Facebook |

26-04-14

Etnisch diverse wijken beperken kans op gewelddadigheid

Bewoners van etnisch diverse wijken hoeven minder angst te hebben overvallen te worden dan residenten met een homogene populatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester. De onderzoekers stelden echter ook vast dat de inwoners van arme wijken tien keer meer kans lopen om door geweld in de spoedgevallendienst te moeten opgenomen worden dat residenten van de meest bevoordeelde buurten. Bovendien werd vastgesteld dat wijken met een vluchtige bewoning drie keer meer kans lopen om met gewelddadige criminaliteit geconfronteerd te worden. Ook de aanwezigheid van alcohol-verkooppunten verhoogt volgens de onderzoekers het risico.

Lees Verder

11:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geweld |  Facebook |

28-12-13

Schaarste aan volwassen mannen leidt tot gewelddadige jongeren

Een gebrek aan volwassen mannen in een regio leidt tot een toenemende gewelddadigheid bij adolescenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan naar crimineel gedrag bij jongeren in de Amerikaanse industriële stad Flint, die nauw betrokken is geweest bij de opkomst en teloorgang van autobouwer General Motors. Ook een gebrek aan hogere diploma’s in de populatie kan volgens de onderzoekers worden gekoppeld aan een groter risico op gewelddadig gedrag bij jongeren tussen tien en vierentwintig jaar. Deze twee factoren vormen volgens de wetenschappers meer dan twee derde van de variatie in de frequentie van gewelddadig gedrag binnen een populatie.

“De schaarsheid aan mannen binnen een populatie leidt tot een agressiever gedrag bij adolescenten,” merkt onderzoeksleider Daniel Kruger, professor psychologie aan de University of Michigan, op. “In gebieden met een tekort aan volwassen mannen zijn jongeren 36 procent meer geneigd om zich aan gewelddaden schuldig te maken. De afwezigheid van een vaderfiguur - door werkloosheid, overlijden of gevangenisstraf - kan een hele reeks ongewenste effecten tot gevolg hebben. Naast een grotere kans op geweld, kan er ook een grotere promiscuïteit worden opgetekend. In gebieden waar mannen relatief schaars zijn in vergelijking met vrouwen, worden gezinsdynamieken en relatievormen gevoelig gewijzigd.”

“Wanneer in een geografische omschrijving meer vrouwen aanwezig zijn dan mannen, moet een hogere frequentie aan eenoudergezinnen en vrouwelijke gezinshoofden worden opgetekend en worden ook minder huwelijken geregistreerd,” zegt Daniel Kruger nog. “Door de toegenomen beschikbaarheid van vrouwelijke partners zijn er voor mannen immers minder stimulansen aanwezig om duurzame romantische relaties aan te gaan en in kinderen te investeren.” Eerder onderzoek aan de University of Michigan heeft al uitgewezen dat ook de betrokkenheid van niet-residentiële vaders in de opvoeding van hun zonen gewelddadig gedrag bij adolescenten kan helpen vermijden.

Lees Verder

10:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geweld, adolescenten |  Facebook |

02-11-13

Oorlog en geweld zijn niet onvermijdelijk

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is oorlog en geweld niet onvermijdelijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Massachusetts. De research binnen de sociale psychologie mag zich volgens de onderzoekers dan ook niet beperken tot het ontwikkelen van strategieën om de negatieve consequenties van oorlog en geweld af te zwakken, want dan zou volgens hen het potentieel en de maatschappelijke waarde van het onderzoek niet volledig worden benut. Een inzicht in de psychologische grondslagen van conflicten moet volgens de onderzoekers erin kunnen slagen om geweld als een oplossing voor een dispuut af te wijzen.

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oorlog, geweld |  Facebook |

02-08-13

Klimaatverandering leidt tot moord en oorlog

Veranderingen in het klimaat vertonen wereldwijd een sterk verband met geweld, waarbij zelfs lichte verschuivingen in temperaturen of regenval het risico op conflicten kunnen verhogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de Princeton University. De onderzoekers stellen dat hun studie een inzicht kan helpen bieden in de impact die een klimaatverandering op een menselijke gemeenschap kan hebben. De Amerikaanse wetenschappers stelden vast dat klimaatverandering zowel een impact hebben op conflicten tussen individuen als groepen en uiteindelijk ook kunnen leiden tot een volledige instorting van maatschappelijke structuren.

Onderzoeksleider Solomon Hsiang, expert milieubeleid aan de Princeston University, merkt op dat dezelfde patronen over de hele wereld kunnen worden vastgesteld. “De kleinste afwijking naar warmere condities, die in Afrika overeen zou komen met een temperatuurstijging van 0,4 celsius en in de Verenigde Staten met een opwarming van 3 graden celsius, zou het risico op persoonlijk geweld met 4 procent doen toenemen,” stippen de onderzoekers aan. “Het risico op conflicten binnen groepen zou met 14 procent worden opgedreven. Deze temperatuurveranderingen zijn heel bescheiden, maar dreigen een grote impact te hebben op de maatschappijen.”

“Vaak wordt aangenomen dat de moderne samenleving, dankzij de technologische vooruitgang, grotendeels onafhankelijk is van het milieu, maar dat wordt door de nieuwe studie tegengesproken,” zeggen de onderzoekers. “Het verband is duidelijk, maar het concrete mechanisme van de impact is nog niet bekend. Er worden op dit ogenblik verschillende hypotheses geformuleerd. Onder meer zou kunnen worden verondersteld dat klimaatverandering een impact heeft op de economische situatie. Onderzoek heeft al uitgewezen dat gewapende conflicten bij moeilijke economische omstandigheden waarschijnlijker worden.”

Er wordt echter opgemerkt dat hogere temperaturen ook aanleiding geven tot agressief en gewelddadig gedrag. De onderzoekers waarschuwen wel dat het klimaat niet de enige oorzaak is van conflicten, die meestal een bijzonder complexe dynamiek kennen.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, geweld |  Facebook |

06-05-13

Teamsport blijkt uitstekend wapen tegen pesterijen

Teamsport is een uitgelezen middel om bij de vrouwelijke schoolgaande bevolking geweld en pesterijen tegen te gaan. Bij jongens heeft sport daarentegen geen enkele impact op het agressieve gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of North Carolina bij bijna tweeduizend Amerikaanse jongeren tussen veertien en achttien jaar. Volgens de Amerikaanse onderzoekers moet het verschil wellicht worden toegeschreven aan het feit dat agressie en geweld in sportactiviteiten voor jongeren in het algemeen meer worden geaccepteerd.

De onderzoekers stelden vast dat de helft van de ondervraagde jongeren bij schoolsport betrokken waren. Daarbij bleek 25 procent voor een teamsport gekozen te hebben, terwijl 9 procent van een individuele sportactiviteit gewag maakte. De resterende 17 procent was in beide vormen van schoolsport actief. Bij de meisjes die aan schoolsport deden bleek 14 procent het voorbije jaar bij een gevecht betrokken te zijn, tegenover 22 procent bij leeftijdgenoten die niet sportief actief waren. Ook bleek dat slechts 6 procent van de vrouwelijke atletes de voorbije dertig dagen een wapen had gedragen, tegenover 11 procent bij leeftijdgenoten die niet aan sportieve activiteiten deelnamen.

Er wordt echter opgemerkt dat bij jongens geen verschil kon worden opgetekend tussen atleten en leeftijdgenoten die geen sportieve activiteit kenden. In beide groepen bleek ongeveer 32 procent van de mannelijke tieners het voorbije jaar bij een gevecht betrokken te zijn geweest, terwijl 36 procent toegaf de voorbije dertig dagen een wapen gedragen te hebben. "Jongens die aan teamsporten deelnamen, bleken wel minder het doelwit van pesterijen te zijn dan leeftijdgenoten die een individuele sport beoefenen," benadrukt onderzoeker Tamera Coyne-Beasley op, professor pediatrie aan de University of North Carolina. "Mogelijk creëert het team een groepsgevoel waardoor pesterijen minder waarschijnlijk worden."

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, geweld, pesterijen |  Facebook |