30-10-17

Minder kinderen in gezinnen met inwonende verwanten

Inwonende familieleden kunnen ervoor zorgen dat het gezin minder kinderen telt dan zou kunnen worden verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Wien bij 2,5 miljoen vrouwen in veertien landen. Wanneer in de onderzochte gezinnen ook de moeder of de schoonmoeder van de vrouw woont, kunnen volgens de onderzoekers minder kinderen worden geteld dan wanneer het gezin verder alleen nog de mannelijke partner telt. Het verschil kan volgens de Oostenrijkse wetenschappers worden verklaard door de fenomenen van reproductie competitie en concurrentie voor bronnen.

“In het verleden werd vaak aangevoerd dat de aanwezigheid van de moeder of schoonmoeder van de vrouw in het gezin tot een groter aantal kinderen zou leiden,” betoogt onderzoeksleider Martin Fieder, professor antropologie aan de Universität Wien. “Op die manier zouden de moeder of de schoonmoeder immers het aantal kleinkinderen zien toenemen. Daarnaast werd ook aangenomen dat vrouwen frequent zouden verhuizen naar de gezinnen en huishoudens van hun mannen. Uit ons onderzoek is echter gebleken dat deze veronderstellingen grotendeels kunnen moeten tegengesproken.”

“In de meeste gevallen wonen vrouwen niet samen met hun moeder of schoonmoeder in hetzelfde huishouden,” aldus professor Fieder. “Indien dat toch het geval is, moet bovendien worden vastgesteld dat er meestal minder kinderen worden geteld dan in een huishouden dat uitsluitend uit man en vrouw bestaat.” Daarbij wordt gewezen op onder meer het effect van reproductieve concurrentie. Wanneer de grootmoeder immers zelf nog relatief jong is, kan ook zij volgens Fieder immers zelf nog kinderen baren. Die eigen kinderen zijn voor de grootmoeder biologisch belangrijker dan de opvoeding van kleinkinderen, waardoor een concurrentie over de grenzen van de generaties kan optreden.

Daarnaast kunnen de grootmoeders met hun dochter of schoondochter volgens de onderzoekers ook concurreren voor bronnen. Die conclusie is volgens Fieber gedeeltelijk mogelijk omdat een groot gedeelte van de studie in ontwikkelingslanden werd uitgevoerd.

Lees Verder

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin |  Facebook |

06-09-16

Vrouw blijft de draaischijf van de huishoudelijke taken

De huishoudelijke taken worden in recente tijden weliswaar meer evenredig door de beide partners gedeeld, maar toch rust overal nog altijd de grootste last voor het gezin op de schouders van de vrouw. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford de voorbije halve eeuw in negentien landen. Gemiddeld moet de vrouw tegenover de man met twee uur extra huishoudelijk werk rekening houden. Wel wordt opgemerkt dat traditionele Zuid-Europese landen hun achterstand op gelijkheid tegenover noordelijk gelegen naties gedeeltelijk hebben opgehaald.

In Italië investeerde een vrouw in het begin van de jaren tachtig dagelijks 243 minuten meer in het huishouden dan haar echtgenoot. Tijdens de tweede helft van het voorbije decennium was die kloof echter teruggevallen tot 183 minuten. Ook in Spanje kon een opmerkelijke inkrimping tot 139 minuten worden opgemerkt. Naast Italië en Spanje, droegen vrouwen ook in Polen, Joegoslavië, Slovenië, Frankrijk en Duitsland duidelijk het grootste gedeelte van de huishoudelijke lasten. In het algemeen blijkt dat getrouwde vrouwen, getrouwde mannen en ouders met inwonende kinderen het grootste aantal uren in het huishouden investeren.

Scandinavische landen zijn volgens hoofdronderzoeker Evrim Altintas, sociaal wetenschapper aan de Oxford University, het verst gevorderd in een evenwichtige taakverdeling in het huishouden. “In Noorwegen, Finland en Denemarken is de kloof immers ingekrompen tot iets meer dan één uur,” aldus Altintas. “Er is geen absolute plafond voor een balans in de taakverdeling binnen het gezin. Wel geeft het onderzoek aan dat het gezinsvriendelijke beleid in de Scandivische landen, zoals openbaar beschikbare kinderzorg, ervoor gezorgd heeft dat vrouwen beter worden ondersteund.” Ook in Groot-Brittannië is de kloof op vijf decennia tijd van 195 minuten naar 74 minuten teruggevallen.

“De genderkloof in de verdeling van het huishoudelijk werk is sterk gelinkt aan de ongelijkheid op de arbeidsmarkt,” zegt Evrim Altintas. “De partner die de meeste tijd investeert in het gezin, wordt op de arbeidsmarkt geconfronteerd met beperkte opportuniteiten, wat een negatieve impact heeft op toekomstige professionele mogelijkheden.” Om het evenwicht verder te verbeteren moet het beleid volgens de onderzoekers een gezinsvriendelijk klimaat op de werkvloer nastreven en ondersteuning voorzien voor ouders, die gemakkelijker ouderschapsverlof moeten kunnen nemen en een gemakkelijke toegang tot diensten voor kinderzorg moeten kunnen genieten.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin |  Facebook |

18-06-14

Werkende vrouwen hebben ook op het thuisfront meer gezag

Getrouwde vrouwen met een professionele carrière hebben ook een grotere beslissingsmacht over belangrijke gezinsuitgaven, zoals de aankoop van een wagen, dure elektronische apparatuur of meubilair. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado bij bijna tienduizend Mexicaanse gezinnen. Wanneer een getrouwde vrouw de voorbije twaalf maanden heeft gewerkt, neemt de waarschijnlijkheid van haar betrokkenheid bij de gezinsbeslissingen over grote huishoudelijke aankopen met ongeveer 5 procentpunt toe. Tegelijkertijd neemt de kans op een mannelijke partner met een unieke beslissingsmacht met 5 procentpunt af.

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, gezin, arbeid |  Facebook |

17-06-14

Technologie heeft dubbelzinnige impact op balans werk en gezin

Technologie heeft zowel een positieve als negatieve impact op de grenzen tussen de professionele carrière en het persoonlijke leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cincinnati, gebaseerd op interviews met drieëndertig werknemers. Opgemerkt wordt dat technologie zowel kan leiden tot het versterken, het behouden als het vervagen van de grenzen tussen werk en gezin. Dat geldt volgens de onderzoekers vooral voor mobiele technologieën. Er wordt echter aan toegevoegd dat er ook verschillende strategieën kunnen worden gehanteerd om de impact van de technologie op de grenzen tussen het professionele leven en de persoonlijke sfeer te beheren.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, werk, gezin |  Facebook |

22-03-14

Vrouwelijke broodwinner geen bedreiging voor gezinsharmonie

Koppels met jongere kinderen hebben een grotere kans samen te blijven indien de moeder de belangrijkste broodwinner van het gezin is. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de University of Leicester bij nagenoeg vierduizend Britse koppels met kinderen tussen acht maanden en zeven jaar. De resultaten van de studie ondermijnen volgens de wetenschappers de stelling dat het instituut van het huwelijk zou worden uitgehold door een grotere economische onafhankelijkheid van de vrouw. Een gelijke verloning of een vrouw als belangrijkste broodwinner leiden volgens de onderzoekers niet tot hoger risico op echtscheideningen.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, carrière, vrouw |  Facebook |

15-03-14

Kleine gezinnen bedreiging voor wereldwijde duurzaamheid

De voorbije decennia werd onophoudelijk gewaarschuwd voor de gevaren van een grote bevolkingsaangroei, maar in werkelijkheid moet er vooral worden gevreesd voor een explosie van het aantal gezinnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De Amerikaanse onderzoekers merken daarbij op dat de huisvesting van grotere samenlevingslevingsverbanden steeds vaak vervangen wordt door een leefgemeenschap met een beperkt aantal leden, zoals jonge vrijgezellen. Dat fenomeen legt volgens de onderzoekers een zware druk op de beschikbare bronnen en het wereldwijde leefmilieu.

Lees Verder

12:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, duurzaamheid |  Facebook |

09-03-14

Soldaat moet na missie opnieuw band opbouwen met kinderen

Soldaten die van een militaire missie terugkeren, hebben het bijzonder moeilijk om de band met hun jonge kinderen opnieuw aan te knopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin bij veertien mannelijke militairen met kinderen tot zes jaar na hun terugkeer van een buitenlandse missie. De onderzoekers zeggen dat vele militairen na hun terugkeer van een langdurige missie bij hun thuiskomst een totaal ander kind aantreffen. De ondervraagde militairen zeggen heel wat moeite te ervaren om opnieuw een hechte band met hun kinderen op te bouwen. De studie toont volgens de wetenschappers aan dat militaire gezinnen bij deze reïntegratie ondersteund dienen te worden.

Lees Verder

10:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, gezin |  Facebook |

21-11-13

Aziatische man meer betrokken bij beheer van het huishouden

De huidige lichting Aziatische mannen is actiever bij het dagelijks beheer van het huishouden betrokken dan de vorige generaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent JWT Asia-Pacific bij meer dan vijftienhonderd mannen en vrouwen in Singapore, China en Maleisië. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 81 procent van de ondervraagde mannen een totaal ander vadertype blijkt dan de vorige generatie. Daarbij wordt opgemerkt dat de huidige generatie mannen een grotere zorg voor de kinderen opneemt en ook huishoudelijke taken op zich nemen. Bovendien wordt ook een groter belang gehecht aan de balans tussen de professionele carrière en het persoonlijk leven.

“De Aziatische man werpt zich steeds meer op als een progressieve vader,” zeggen de onderzoekers. “Een succesvolle carrière is voor 63 procent van de ondervraagden nog altijd belangrijk voor de mannelijke identiteit, maar 57 procent maakt ook gewag van emotionele ondersteuning aan het gezin. Ook blijkt stilaan een grotere focus op persoonlijke relaties dan op de positie in de bredere maatschappij. Daarbij verwijst 64 procent in eerste naar zijn rol als echtgenoot, gevolgd door het vaderschap (60 procent) en broodwinner (42 procent). Slechts 17 procent wil zich vooral als een plichtsgetrouw burger naar voor schuiven en amper 4 procent ziet zichzelf vooral als een community-leider.

De onderzoekers stellen dat ook de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw niet langer absoluut lijkt. “Inmiddels blijkt 80 procent van de ondervraagden uit te gaan van een gelijkheid tussen man en vrouw,” getuigt Libby Schaub, directeur strategische planning bij JWT Asia-Pacific. “Toch moeten een aantal resultaten worden gerelativeerd. Het is immers gebleken dat ongeveer 40 procent van de mannen aangeeft de belangrijkste verantwoordelijkheid te dragen voor de dagelijkse gezinsaankopen, maar dat wordt slechts door 12 procent van de vrouwen bevestigd. Bovendien bleek dat 70 procent van de mannen moet toegeven dat hun echtgenote nog altijd de belangrijkste zorg voor de opvoeding van de kinderen draagt.”

De verschuivingen in de gezinsverhoudingen hebben volgens het rapport wel belangrijke implicaties voor de communicatie van marketeers. “Er moet aandacht worden besteed aan de relatie van de man met zijn echtgenote en kinderen,” wordt er aangevoerd. “Bovendien mogen supermarkten er niet langer automatisch vanuit gaan dat alleen moeders de aankopen voor de kinderen doen en dat vaders geen enkele interesse vertonen voor de dagelijkse gezinsbestedingen.

Lees Verder

13:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, gezin |  Facebook |

13-09-13

Vrouwen vinden combinatie carrière en gezin onmogelijk

Een groot gedeelte van de vrouwelijke arbeidspopulatie geeft toe dat de combinatie van een succesvolle professionele loopbaan en een uitgebalanceerd gezinsleven onmogelijk is. Dat is gebleken uit een onderzoek van het telecommunicatieconcern O2 bij meer dan tweeduizend Britse vrouwen. Daarbij werd vastgesteld dat 47 procent van de ondervraagden toegeeft dat het niet mogelijk is om tegelijkertijd een optimaal gezinsleven te organiseren en een succesvolle professionele carrière uit te bouwen. Er wordt aan toegevoegd dat vrouwen zich vaak tot kunstmatige maatregelen gedwongen voelen om beide aspecten van hun leven te kunnen combineren.

De onderzoekers stelden ook vast dat 10 procent van de ondervraagden aangaf dat in hun bedrijf geen enkele vrouw tot de hogere hiërarchische kaders is doorgedrongen. Bovendien bleek dat veel vrouwen op de werkvloer een aantal mannelijke karakteristieken hebben geadopteerd om succesvol te kunnen zijn. “Vrouwen worden vaak gedwongen om voor het gezin en de werkvloer een verschillende persoonlijkheid uit te bouwen,” wordt er opgemerkt. Onder meer bleek dat 50 procent van de ondervraagden toegaf zich extra in te spannen om haar emoties te verbergen, terwijl 23 procent zich ook mannelijker kleedt en 12 procent toegeeft zich in de werkomgeving ook overdreven assertief te gedragen.

Bovendien getuigde 37 procent van de ondervraagden op de werkvloer discriminatie ervaren te hebben van zowel mannen als vrouwen. Ook maakte 10 procent gewag van een dominerende mannelijke cultuur, waardoor het vrouwen onmogelijk zou worden gemaakt om een verdere stap te zetten in de uitbouw van hun carrière. “De studie toont aan dat er bijzondere maatregelen moeten worden genomen om het aantal actieve vrouwen op alle niveaus te verhogen en dat een omgeving dient gecreëerd te worden waarin vrouwen met succes een professionele loopbaan kunnen uitbouwen,” voeren de onderzoekers aan. “Werkgevers moeten een omgeving creëren waar elke werknemer zich comfortabel kan voelen.”

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, gezin, vrouw |  Facebook |

15-08-13

Economische onzekerheid heeft negatieve impact op gezinsplanning

De onzekerheid van een economische crisisperiode kan een belangrijke impact hebben op de gezinsstructuren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Virginia en Harvard University. De onderzoekers stelden vast dat lager opgeleide Amerikanen door de economische crisis minder snel geneigd zijn om een gezin te stichten dan generatiegenoten die een hogere opleiding hebben genoten. Werknemers die geen garantie op een stabiele baan en toekomstplannen hebben, zijn volgens de onderzoekers vooral bezorgd over de eigen overlevingskansen en kunnen zich minder gemakkelijk voorstellen materieel en emotioneel zorg te dragen voor anderen.

“De economische crisis heeft in de Verenigde Staten bij vele arbeidskrachten met een lagere opleiding het uitzicht op gezondheidsverzekering en pensioenplannen aangetast,” merkt onderzoeksleider Sarah Corse, professor sociologie aan de University of Virginia, op. “Door het wegvallen van die zekerheden zijn lager opgeleiden veel minder geneigd om te huwen en aan kinderen te denken dan hoger opleide werknemers, die op de arbeidsmarkt ook in een crisis grotere kansen genieten. Werknemers met onzekere of beperkte vooruitzichten voor de toekomst, voelen minder ruimte om voor anderen zorg te dragen. Onzekere werkomstandigheden hebben ook buiten de louter professionele of economische sfeer een impact op het leven van de mens.”

De onderzoekers stelden vast dat werknemers uit de middenklasse in staat bleken om zich sneller te herstellen van de destabiliserende effecten van de werkonzekerheid dan de arbeidersklasse en daardoor ook meer kans hadden om stabiliteit in relaties te zoeken en vinden. “Het huwelijk evolueert in de Verenigde Staten tot een sociaal instituut van de middenklasse,” voert professor Corse aan. De Amerikaanse wetenschappers benadrukken dat mensen in onzekere en onstabiele omstandigheden het moeilijk hebben om mogelijke partners te vertrouwen, uit angst om bedrogen te worden. Bovendien ervaart deze groep problemen om aan zijn materiële en financiële verplichtingen te voldoen, waardoor een emotioneel en psychologisch engagement bovenop de andere uitdagingen niet meer haalbaar wordt geacht.

Lees Verder

10:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, economie, opleiding |  Facebook |

Beroep bepaalt mannelijke inbreng in huishouden

Een vrouwelijk beroep leidt tot een groter engagement in de huishoudelijke taken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Notre Dame. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat vrouwen nog altijd ongeveer twee derde van de huishoudelijke taken voor hun rekening nemen, maar de verdeling van de opdrachten wordt volgens de studie mee bepaald door het beroep van de mannelijke partners. Opgemerkt wordt daarbij dat mannelijke partners met een vrouwelijker getint beroep, zoals onderwijs of verpleging, een grotere inbreng hebben in de huishoudelijke taken dan seksegenoten met typisch mannelijke beroepen.

“Wanneer een man professioneel actief is in een beroep dat een vrouwelijk imago heeft meegekregen, blijkt hij ook meer bij te dragen tot de huishoudelijke taken,” merkt Elizabeth Aura McClintock, sociologe aan de Univeristy of Notre Dame, op. “Tegelijkertijd blijkt het aandeel van de partner in de huishoudelijke taken afgebouwd te worden. Bij vrijgezellen heeft het type van beroep daarentegen geen enkele impact op de huishoudelijke taken. Daaruit kan worden afgeleid dat de impact van het beroep op de verdeling van de huishoudelijke taken een gevolg is van interacties en onderhandelingen tussen romantische partners.”

Uit het onderzoek wordt niet duidelijk of mannen met een vrouwelijk beroep ook meer ruimte bieden aan de vrouwelijke aspecten van hun persoonlijkheid dan wel zich minder zeker tonen over hun positie in de relatie en het gezin. “Er is in ieder geval geen enkele aanwijzing dat er verband zou kunnen worden gelegd met eventuele problemen die mannen met hun vrouwelijk beroep zouden hebben,” zegt McClintock nog. “Men zou immers verwachten dat mannen dat effect zouden proberen op te vangen door hun bijdrage aan de huishoudelijke taken af te bouwen, maar daarvoor is geen enkele aanwijzing gevonden. Misschien hebben mannen ook helemaal geen probleem met een vrouwelijk beroep.” (MH)

Lees Verder

10:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, carrière |  Facebook |

25-03-13

Vrouwen steeds meer belangrijkste broodwinner van welgestelde gezinnen

In de Verenigde Staten blijken welgestelde vrouwen steeds meer de belangrijkste broodwinner van het gezin te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Luxury Institute bij achthonderd vrouwen met een gezinsinkomen van minstens 150.000 dollar per jaar. De onderzoekers stelden vast dat 41 procent van de vrouwen meer dan de helft van het totale gezinsinkomen aanbrachten. Dat cijfer heeft de voorbije jaren een belangrijke stijging laten optekenen. Vijf jaar geleden bracht slechts 27 procent van de vrouwen meer dan de helft van het gezinsinkomen aan.

De onderzoekers merken op dat twee derde van de respondenten een betaalde baan had of een eigen onderneming had opgestart. Die groep bleek een mediaan inkomen te hebben van 181.000 dollar per jaar. Een groep van 20 procent had een inkomen van minstens 300.000 dollar. "De millennial-vrouwen zullen in de loop van de volgende twee decennia op voet van gelijkheid komen of een voorsprong nemen tegenover hun mannelijke generatiegenoten op het gebied van professionele carrière, ondernemerschap, inkomen en vermogen," merkt Milton Pedraza, chief executive van het Luxury Institute, op.

Volgens het rapport hebben de resultaten van het onderzoek belangrijke implicaties voor de toekomstige activiteiten van marketeers van luxeproducten. "De veranderde gender-rollen zullen merken uit traditioneel mannelijke sectoren verplichten om contact te zoeken met sterke, succesvolle vrouwen," waarschuwt Pedraza. "Nieuwe marketing-campagnes zullen daarvoor echter niet voldoende zijn. Daarentegen zal het engagement moeten worden gestimuleerd door kanalen zoals sociale media en persoonlijke communicatie met behulp van merkambassadeurs."

Vrouwen domineren nu al in een aantal huishoudelijke bestedingen, zoals voeding, waar 85 procent van de respondenten verantwoordelijk zijn voor de aankoopbeslissingen, gevolgd door kleding (78 procent), schoenen (78 procent) en vakanties (62 procent). "Die sectoren blijken echter niet de meest efficiënte marketing voor vrouwen te kennen," merkt het Luxury Institute op. "Op dit ogenblik blijken parfums en cosmetica, kleding, shampoo, schoenen, department stores en juwelen de meest efficiënte strategieën te hanteren voor een vrouwelijk publiek."

Het Luxury Institute ziet bovendien ook grote mogelijkheden in de financiële sector. Uit het onderzoek bleek immers dat 12 procent van de respondenten aangeeft dat een derde partijen in hun naam financiële beslissingen nemen.

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, vrouw, vermogen |  Facebook |

Gezamenlijke taken beste basis voor goede relatie tussen partners

Het gezamenlijk opknappen van de huishoudelijke taken en het vrijmaken van kwalitatieve tijd voor de kinderen vormen de beste basis voor een goede relatie met de partner. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brigham Young University. Het blijkt volgens de onderzoekers niet belangrijk te zijn welke partner specifieke taken uitvoert, maar wel cruciaal is volgens hen de tevredenheid die men heeft over de verdeling van de huishoudelijke arbeid. Partners die samen de huishoudelijke taken uitvoeren, blijken het meest tevreden te zijn over die verdeling.

"De meest cruciale factor voor de goede verstandhouding in het gezin, bleek de kwaliteit van de relatie van de vader met de kinderen," merkt onderzoeksleider Erin Holmes op. "Eenvoudige dingen zoals het voorlezen van een verhaal voor het slapengaan of met de kinderen praten over hun voorbije dag, kan bijzonder veel betekenen voor de relatie tussen man en vrouw." De onderzoekers merken op dat de periode met jonge kinderen potentieel een bijzonder uitdagende tijd kan betekenen voor de gezinnen.

Eerder onderzoek van Erin Holmes heeft aangetoond dat zowel man als vrouw tijdens de omschakeling naar het ouderschap veel meer huishoudelijke taken op zich nemen. "Na de geboorte van de eerste baby blijkt de inzet van de vader in het gezin te verdubbelen," voert de onderzoeker aan. "Bij moeders is er echter sprake van een vervijfvoudiging." Holmes zegt nog dat de tevredenheid van de vrouw cruciaal blijkt voor de relatie in het gezin. Wanneer vrouwen zich tevreden tonen met de verdeling van de huishoudelijke taken, blijken beide partners van de grootste relatiekwaliteit te getuigen.

Lees Verder

18:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin |  Facebook |

09-02-13

Hogere opleidingsniveau vrouwen heeft impact op gezinnen

Het hogere opleidingsniveau van vrouwen heeft een belangrijke impact op de structuur van de gezinnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitat Autònoma de Barcelona (CED-UAB) in bijna zestig landen. Opgemerkt wordt dat in steeds meer gezinnen vrouwen een hogere opleiding hebben genoten dan hun echtgenoot. In veel landen worden volgens het rapport inmiddels meer gezinnen geteld met de vrouw als hoogst opgeleide partner dan omgekeerd. Deze trend zal volgens de onderzoekers leiden tot een ander evenwicht in de gezinnen. Er zal volgens hen ook moeten gekeken worden of deze trend ook tot een groter evenwicht leidt op het gebied van onder meer beslissingsmacht en taakverdeling.

Lees Verder

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opleiding, gezin |  Facebook |

19-01-13

Gezondheidszorg moet kijken naar socio-economische status gezin

Bij de selectie van een partner wordt vaak gekozen voor een figuur met een gelijke socio-economische status, maar dat heeft belangrijke gevolgen op het gebied van gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) in Trondheim bij nagenoeg negentienduizend Noorse koppels. De onderzoekers stellen dat de gecombineerde socio-economische status van een koppel bepalend is voor de gezondheid van de individuele partners en het gezondheidsbeleid dan ook met de sociale status van koppels en gezinnen rekening moet houden.

"Koppels vertonen vaak dezelfde houding, gedrag en opleidingsniveau," merkt onderzoeksleider Sara Marie Nilsen op. "Die tendens kan echter de sociale ongelijkheid op het gebied van gezondheidszorg versterken. Het onderzoek toont aan dat koppels vaak dezelfde perceptie hebben over hun gezondheid. Dat is wellicht te wijten aan het gemeenschappelijke opleidingsniveau. Hoger opgeleide mensen zijn vaak gezonder dan personen met een lagere opleiding. Het gezondheidsniveau wordt echter ook rechtstreeks beïnvloed door het opleidingsniveau van de partner."

"Mensen met een lager opleidingsniveau blijken zich gezonder te voelen wanneer ze samenwonen met iemand die een hogere opleiding heeft genoten," verduidelijkt Sarie Marie Nilsen haar stelling. "Ook partners met een verschillend opleidingsniveau blijken een gelijkaardige perceptie over hun gezondheid te vertonen. De socio-economische toestand heeft bovendien ook een impact op de gezondheid van de kinderen. In het verleden heeft gezondheidszorg zich steeds toegespitst op het individuele risico, maar zou ook rekening moeten houden met de sociale context."

Lees Verder

17:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, gezin |  Facebook |

12-01-13

Amerikaans huishouden met één gezinslid ingekrompen

Over de voorbije vijfenzestig jaar is het gemiddelde Amerikaanse huishouden met bijna één gezinslid verkleind. Dat is de conclusie van een onderzoek van het US Census Bureau. Opgemerkt wordt dat het gemiddelde Amerikaanse huishouden op dit ogenblik uit 2,55 gezinsleden bestaat. Vijfenzestig jaar geleden werden 3,67 gezinsleden geteld. Een belangrijke reden voor de afname is volgens het onderzoek het toenemend aantal éénpersoonsgezinnen, die sinds het begin van de jaren zestig nagenoeg zijn vervijfvoudigd en nu 27 procent van de totale huishoudens vormen.

Er wordt aan toegevoegd dat die éénpersoonsgezinnen ook niet langer nagenoeg exclusief bij de jongere bevolkingsgroep moet worden gezocht. De onderzoekers merken daarbij op dat meer dan de helft van de Amerikaanse vijfenzeventigplussers alleenwonend is. In de leeftijdsgroep tot dertig jaar is slechts een kwart alleenwonend. Uit het onderzoek bleek ook dat het aandeel van de gehuwde gezinnen gevoelig is gedaald. In het begin van de jaren zeventig waren nog 71 procent van de huishoudens gehuwd, maar dat is niet gedaald tot 49 procent.

Ook de veroudering van het gemiddelde gezin is volgens de onderzoekers een opmerkelijke evolutie. Gezinnen met een vijfenzeventigplussers als gezinshoofd vertegenwoordigen inmiddels 10 procent van de totale populatie. In het begin van de jaren zestig was dat slechts 6 procent. Bovendien heeft het aantal huishoudens met een gezinshoofd tussen dertig en vierenveertig jaar van een piek op 34 procent in het begin van de jaren negentig is teruggevallen tot amper 26 procent. Ook blijken bij de gehuwde koppels nog 52 procent tweeverdieners te zijn, tegenover 56 procent bij het begin van de eeuw.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin |  Facebook |

07-10-12

Kleinere gezinnen ingegeven door economisch voordeel op korte termijn

Naarmate economieën een grotere rijkdom verwerven, worden gezinnen kleiner. Dat is een strategische keuze om het socio-economische succes van kinderen en kleinkinderen in de moderne samenleving op te drijven, maar dat vertaalt zich niet noodzakelijk in een evolutionair voordeel. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de London School of Hygiëne & Tropical Medicine, de Stockholm University en het University College London. Eerder werd aangenomen dat een beperking van de vruchtbaarheid een bewust keuze was die de rijkere afstammelingen in de verdere toekomst zou toelaten meer nakomelingen te kunnen grootbrengen.

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin |  Facebook |

19-05-12

Kinderen maken koppels gelukkiger

Ouders ervaren hogere niveaus van geluk en zingeving dan koppels zonder vrienden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia. De onderzoekers stellen dat ouders zich bij de zorg voor kinderen gelukkiger voelen dan bij andere dagelijkse activiteiten. De voordelen van het ouderschap zouden het meest doorwegen bij mannen en bij oudere en getrouwde paren. Het onderzoek bevestigt een nieuwe stroming die ervan uitgaat dat het ouderschap, ondanks de bijkomende verantwoordelijkheden, meer voordelen dan nadelen oplevert.

"Het onderzoek toont aan dat ouders geen beklagenswaardige figuren zijn, zoals in een aantal recente studies naar voor is gebracht," merkt Elizabeth Dunn, professor psychologie aan de University of British Columbia, op. "Volgens die studies hebben kinderen een negatieve impact op het geluk van koppels, maar die theorieën moeten ten zeerste in vraag worden gesteld." Daarentegen blijken leeftijd en huwelijkstatus een impact te hebben op het geluksniveau van ouders. Vooral ouderen en gehuwde koppels zouden zich met kinderen gelukkig voelen dan hun kinderloze collega's.

Voor alleenstaande en heel jonge ouders zou er daarentegen geen verschil kunnen worden opgetekend. "Het is echter vooral vaders zich met kinderen gewag maken van een gelukkiger gevoel, positievere emoties en een zinvol leven dan hun kinderloze seksegenoten," voeren de onderzoekers aan. "Dat fenomeen moet weliswaar nog verder onderzocht, maar mogelijk zou een verklaring kunnen worden gevonden in het feit dat het geluk van het ouderschap bij moeders wordt uitgehold door de grotere verantwoordelijkheid en huistaken die vrouwen in het gezin moeten opnemen."

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin |  Facebook |

31-12-11

Zweeds sociaal model leidt tot hoger geboortecijfer

Europese landen die streven naar een hoger geboortecijfer, moeten een voorbeeld nemen aan het Zweedse model met gesubsidieerde kinderzorg en betaald ouderschapsverlof. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Universiteit Gotenburg. Indien men wil bereiken dat vrouwen meer kinderen hebben, moeten ze volgens de onderzoekers de mogelijkheid krijgen om kinderen en werk te combineren. Het beleid heeft volgens de onderzoekers ook een impact op het ogenblik dat een gezin wordt gesticht.

"Het geboortecijfer is in veel landen, vooral in Zuid-Europa en Centraal-Europa, een belangrijk probleem," merkt Andrej Kokkonen, onderzoek aan het departement politieke wetenschappen van de Zweedse universiteit, op. "Zonder immigratie en een verhoogd geboortecijfer zullen de populaties van Spanje, Italië en Duitsland over honderd jaar nog slechts 20 procent van hun huidige omvang vertegenwoordigen. Dat probleem kan echter worden opgevangen door een gezinsbeleid dat aangepast is aan de nood aan economische zekerheid."

Een gezinsbeleid dat gericht is op het individu zal volgens Kokkonen de bevolking ook sneller aanzetten om een gezin te starten. "Dat beleid, waarbij aan de alleenstaande ouder bij een scheiding economische zekerheid biedt, zet het individu aan om sneller de stap naar een gezin te zetten, ook al is men er niet absoluut zeker van dat de relatie zal blijven duren," voert hij aan. "In meer traditionele landen heerst een grotere terughoudendheid om een gezin te stichten."

12:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, gezin, economische zekerheid |  Facebook |

04-11-11

Steuntrekkende gezinnen hebben sneller relatieproblemen

Echtparen die steun van de overheid genieten, vertonen een minder grote huwelijkstevredenheid en wederzijds engagement dan koppels die financieel volledig onafhankelijk zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Missouri. De onderzoekers stellen dat de studie bevestigt dat een beperkt inkomen een negatieve impact heeft op de huwelijkskwaliteit, maar daarin spelen volgens hen ook andere factoren een rol, zoals de eventuele hulp van de overheid.

"Gezinnen met een beperkt inkomen scoren lager op de algemene huwelijkstevredenheid en engagement, voelen zich sneller gevangen in hun relatie, getuigen meer van een negatieve interactie en staan sneller open voor een echtscheiding," merkt onderzoeksleider David Schramm, professor gezinsstudies aan het College of Human Environmental Sciences aan de University of Missouri, op. "Datzelfde geldt voor gezinnen die steun genieten van de overheid. Wanneer een laag inkomen gecombineerd wordt met overheidssteun wordt een dramatische daling in de tevredenheid opgetekend."

"Economische problemen blijven een stimulans te vormen voor andere stressfactoren," voert David Schramm aan. "Echtparen die moeite hebben om hun rekening te betalen, raken sneller geïrriteerd en gestresseerd over andere aspecten van het leven. Dat leidt tot negatieve interacties tussen de partners en een gevoel van gevangen te zitten omdat men niet onafhankelijk kan overleven. De overheid zou voor deze groep dan ook niet alleen materiële ondersteuning, maar ook gespecialiseerd begeleiding moeten voorzien."

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, armoede |  Facebook |

12-08-11

Wetenschappers worstelen met onvervulde kinderwens

Nagenoeg de helft van alle vrouwelijke wetenschappers en een kwart van hun mannelijke collega's is van mening dat hun carrière hen belet heeft om evenveel kinderen te hebben dan ze hadden gewenst. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan de Rice University en Southern Methodist University bij wetenschappers van de belangrijkste Amerikaanse onderzoeksinstituten. Omwille van de druk op het persoonlijk leven, overweegt 25 procent van de ondervraagden een carrière buiten het wetenschappelijk onderzoek.

"Een wetenschappelijke carrière vergt een zware tol van het gezinsleven," merken de onderzoekers Elaine Howard Ecklund en Anne Lincoln tegenover het webmagazine PlosOne op. "Een wetenschappelijke carrière gaat gepaard met lange werkuren en een constante druk om te publiceren en fondsen te verzamelen om het onderzoek te financieren. Er was vooraf verwacht dat vrouwen de zwaarste impact van een carrière op hun leven zouden ervaren, maar uiteindelijk bleken vrouwelijke wetenschappers in het algemeen meer tevreden te zijn dan mannelijke collega's."

Daarbij wordt opgemerkt dat mannelijke wetenschappers een grotere teleurstelling van vrouwen tentoon spreiden over het feit dat ze niet zoveel kinderen hebben als ze hadden gehoopt. Bij jonge wetenschappers blijken vrouwen wel een grotere vrees te hebben dat een carrière hen zal beletten om een gezin te stichten. "Het is dan ook niet te verwonderen dat vrouwen na hun studies er vaak voor kiezen om een wetenschappelijke carrière op het hoogste niveau aan zich voorbij te laten gaan," voeren Ecklund en Lincoln aan.

De onderzoekers merken op dat 11,5 procent van de mannelijke onderzoekers ontevreden is met zijn wetenschappelijke carrière. Bij vrouwen is 15 procent ontevreden. Ook blijkt dat wetenschappers met kinderen minder uren presteren dan collega's zonder kinderen. "Daarentegen blijkt dat vrouwen met kinderen (54,5 uur) niet minder langer werken dan mannen met kinderen (53,9 uur)," stippen ze aan. Er wordt opgemerkt dat kinderen voor de ondervraagden de enige reden is om een carrière buiten de wetenschap te zoeken.

 

"Het gaat hier om talenten die de toekomst van de Amerikaanse wetenschap zullen bepalen," waarschuwen de onderzoekers. "Universiteiten moeten er dan ook voor zorgen een personeelsbeleid met een gezinsvriendelijk karakter uit te stippelen."

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, human resources, wetenschap |  Facebook |

15-06-11

Kinderen van arme gezinnen lijden sedentair leven

Er is een duidelijk verband tussen de socio-economische status van het gezin en bepaalde sedentaire gedragingen, zoals televisie en videogames, tijdens de eerste levensjaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Zaragoza. Het adopteren van sedentair gedrag tijdens die levensperiode kan volgens onderzoeksleider Juan Pablo Rey-Lopez een belangrijke impact hebben op de educatieve ontwikkeling en de gezondheid.

"Er is een duidelijke band tussen de socio-economische status van een gezin en de tijd die tieners besteden aan sedentaire activiteiten, zoals televisie, videogames en studeren," merkt Rey-Lopez op in het online magazine ScienceDaily.com. "Uit het onderzoek is gebleken dat tieners andere sedentaire gedragingen vertonen naar gelang de socio-economische situaties van hun gezin. De professionele activiteit van de ouders heeft een grotere impact op de tijd die aan sedentaire activiteiten wordt besteed dan het opleidingsniveau."

In gezinnen met thuisblijvende moeders leiden tieners volgens de onderzoeker een meer sedentair leven. Er wordt aan toegevoegd dat meisjes meer tijd besteden aan studies, terwijl jongens vaker naar elektronische games grijpen. Meisjes in gezinnen met twee ouders met een laag arbeidsniveau blijken echter bijzonder grote consumenten van televisie te zijn en minder te studeren," voert Rey-Lopez nog aan. De onderzoeker merkt op dat socio-demografische factoren wel een grote rol spelen bij jongens dan bij meisjes.

18:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, gezondheid, human resources |  Facebook |

25-05-11

Samenstelling gezin belangrijk voor herstel na natuurramp

De sociaal-economische status en samenstelling speelt een belangrijke rol in het herstel van de gezinstoestand na een grote natuurramp. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Rand Corporation over de evoluties bij gezinnen uit New Orleans na de orkaan Katrina zes jaar geleden. Ongeveer 1,3 miljoen mensen ontvluchtten toen de Amerikaanse Golfkust. Dat is de grootste stedelijke evacuatie uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Onderzoeker Michael Rendall voert aan dat de uiteengevallen gezinnen uit New-Orleans na de ramp dubbel zo hoog lag dan het nationale gemiddelde. "De helft van de volwassenen kinderen die tijdens Katrina nog met hun ouders samenleefden, bleken vijftien maanden later nog altijd gescheiden te zijn," merkt Rendall op. "Dat heeft echter te maken met de typische samenstelling met de gezinnen uit de regio New-Orleans."

"In New-Orleans woonden destijds opvallend veel volwassenen kinderen bij hun ouders," voert Rendall aan. "Gezinnen met verschillende generaties lopen bij dergelijke natuurrampen een groter risico om uit elkaar te vallen dan huishoudens met een conventionele samenstelling. Omdat multigeneratie-gezinnen vaak gecreëerd worden in een reactie op economische en fysieke behoeftes, zijn die bijzonder gevoelig aan veranderingen. Met die gegevens moet dan ook rekening gehouden worden voor de reconstructie-fase na een ramp."

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, katrina, ramp |  Facebook |

19-03-11

Ouderlijke steun jonge volwassenen is normaal en gezond

Het is normaal en gezond dat ouders jonge volwassen kinderen financieel en logistiek steunen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Minnesota. Onderzoeksleider Teresa Swartz, professor sociologie, merkt daarbij op dat de resultaten van de studie ingaan tegen het algemene visie van de Amerikaan dat dergelijke hulp alleen maar leidt tot een luie generatie die weigert op te groeien of tot bemoeizieke ouders die door hun voortdurende steun de ontwikkeling van hun volwassen kinderen blokkeren.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden in het midden van hun twintiger jaren financiële steun van hun ouders kregen of nog altijd in de ouderlijke woning leefden, maar bij jonge dertigers valt dat terug tot slechts 10 procent tot 15 procent. Er wordt aan toegevoegd dat financiële steun elk jaar met 15 procent terugvalt. Het verblijf in de ouderlijke woning zou met 18 procent per jaar terugvallen.

De onderzoekers tonen aan dat jongeren met het ouder worden uiteindelijk onafhankelijk worden van hun ouders. Bovendien stipt Swartz aan dat de steun vooral werd opgemerkt bij studenten of bij jonge volwassenen die recent met zware problemen werden geconfronteerd, zoals werkloosheid, ziekte of echtscheiding. "De ouderlijke hulp vormt een steun om financieel zelfbedruipend te worden en als een veiligheidsnet voor jonge volwassenen die met zware tegenslagen werden geconfronteerd."

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, huishouden |  Facebook |

08-08-10

Huisvrouwen erkennen nut van technologie

Huismoeders zijn ervan overtuigd dat technologie een positieve impact heeft op hun leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van uitgever Parenting Group en de website BlogHer, gespecialiseerd in online nieuws en entertainment voor vrouwen. De onderzoekers stellen daarbij dat 87 procent van de huismoeders ervan overtuigd is dat nieuwe technologieën belangrijk zijn om in contact te kunnen blijven met de kinderen. Bovendien geeft 70 procent van de ondervraagden aan dat technologie aan gezinnen schitterende mogelijkheden biedt om samen tijd door te brengen. Daarnaast zegt 83 procent dat technologieën voordelen opleveren voor het dagelijkse leven.

Er wordt wel aan toegevoegd dat huismoeders ervan overtuigd blijven dat ouders een belangrijke rol moeten opnemen om het technologie-gebruik van hun kinderen te beperken. Daarbij zegt 88 procent op de hoogte te willen blijven van de nieuwe technologieën, zodat ze zouden kunnen controleren wat hun kinderen doen. Er wordt aan toegevoegd dat een meerderheid van de huismoeders een aantal mechanismen hanteert op hun kinderen te controleren. Ook wordt opgemerkt dat 94 procent van de huismoeders een limiet legt op de tijd die hun kinderen aan het internet en technologie kunnen besteden. Bovendien legt 95 procent ook op het gebied van content beperkingen op.

Er wordt aan toegevoegd dat huismoeders zich bewust zijn van de gevaren die achter technologie zouden kunnen schuilgaan, maar slechts weinigen zeggen dat hun kinderen daar al het slachtoffer van zijn geworden. Slechts 5 procent maakt gewag van overmatig gamen of ander verslaafd internet-gedrag. Bovendien zegt slechts 4 procent te kunnen geloven dat hun kinderen al online pornografie hebben bekeken. Tenslotte geeft minder dan 1 procent toe te geloven dat haar kinderen ooit hebben deelgenomen aan cyber-pesten, sexting of ongeoorloofde online communicatie met volwassenen. De onderzoekers voegen er aan toe dat geld voor huisvrouwen op het internet nog altijd het grootste taboe vormt.

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, huismoeder, technologie |  Facebook |

29-06-10

Eén op vijf Amerikaanse vrouwen blijft kinderloos

Ongeveer één op vijf Amerikaanse vrouwen sluit haar vruchtbare periode af zonder een kind gebaard te hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Pew Research Institute. Er wordt aan toegevoegd dat hoger opgeleide vrouwen nog altijd het meest geneigd zijn om kinderloos te blijven. Sinds de jaren negentig heeft de kinderloosheid echter de snelste groei gekend bij de minst opgeleide vrouwen. Wanneer etnische karakteristieken worden bekeken, blijkt dat blanke vrouwen het meest geneigd zijn om kinderloos te blijven, maar het voorbije decennium is ook de kinderloosheid bij Afro-Amerikaanse, Latino-Amerikaanse en Aziatisch-Amerikaanse vrouwen toegenomen, zodat de kloof duidelijk is verkleind. Uit het onderzoek bleek dat 41 procent van de Amerikaanse bevolking van mening is dat kinderen bijzonder belangrijk zijn voor een succesvol huwelijk.

Uit het onderzoek blijkt dat 18 procent van de Amerikaanse vrouwen kinderloos blijft. Dat is vooral het geval bij hoger opgeleide vrouwen, maar toch werd in deze groep een opmerkelijke evolutie opgetekend. Het bleek immers dat 24 procent van de hoger opgeleide vrouwen tussen de veertig en vierenveertig kinderloos bleken te zijn. Zestien jaar geleden was dat echter nog 31 procent. Bij vrouwen met een diploma van middelbaar onderwijs blijft 17 procent kinderloos, maar bij vrouwen zonder een diploma middelbaar onderwijs valt dat terug tot 15 procent. Bij vrouwen zonder een diploma middelbaar onderwijs is de kinderloosheid met 66 procent gestegen. Bij vrouwen met een diploma middelbaar onderwijs was de stijging in de kinderloosheid minder uitgesproken. Bij de blanke vrouwen bedraagt de kinderloosheid 20 procent, gevolgd door Latino-Amerikaanse en Afro-Amerikaanse vrouwen (17 procent) en Aziatische vrouwen (16 procent).

Er wordt echter opgemerkt dat de kinderloosheid bij Afro-Amerikaanse vrouwen en Latino-Amerikaanse vrouwen op veertien jaar tijd met meer dan 30 procent is gestegen. Bij blanke vrouwen werd slechts een toename met 11 procent opgetekend. Opvallend is dat de kinderloosheid bij ongetrouwde vrouwen is gedaald. Veertien jaar geleden was 71 procent van de Amerikaanse ongetrouwde vrouwen kinderloos, maar dat is inmiddels gedaald tot 56 procent. Dat geldt vooral voor blanke en zwarte vrouwen. Bij Latino-Amerikaanse en Aziatisch-Amerikaanse vrouwen waren de gegevens volgens de onderzoekers onvoldoende duidelijk om conclusies te kunnen trekken. De onderzoekers stelden verder vast dat 59 procent van de Amerikaanse bevolking kinderen geen absolute voorwaarde vindt voor een gevuld leven. Voor 46 procent maakt het ook geen enkel verschil uit dat minder Amerikaanse vrouwen kinderen hebben.

16:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, verenigde staten |  Facebook |

26-11-09

Gezinsleven verschilt grondig van vorige generaties

De economische crisis en de groeiende rol van de technologie hebben een grote impact op het gezinsleven. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van Harris Interactive. Daarbij wordt gesteld dat de hedendaagse gezinnen grondig verschillen van de vorige generaties. Volgens Harris Interactive zijn de gezinnen duidelijk meer naar elkaar toegegroeid, waarbij de generatiekloof gevoelig is verkleind. Voor vele gezinnen is het samenzijn volgens de onderzoekers één van de belangrijkste prioriteiten geworden. Harris stelt dat verschillen in smaak en waarden en voorkeuren voor muziek en entertainment gevoelig zijn afgevlakt. Deze elementen brengen de verschillende generaties in het gezin volgens de onderzoekers nu eerder bij elkaar, waarbij ook nieuwe waardesystemen van tolerantie en aanvaarding opgang maken. Ouders praten door de economische crisis volgens de onderzoekers ook met hun kinderen sneller over financiële zaken en besparingen, terwijl kinderen sneller geneigd zijn om zelf geld te verdienen.

De onderzoekers stellen dat de gezinnen steeds meer multi-generationeel worden, met kinderen, ouders en grootouders vaak onder één dak of in de onmiddellijke nabijheid. "Die groepen vormen ook een hechter geheel, waarbij gezamenlijke interesses en waarden worden gedeeld," aldus Harris Interactive. "Het is voor die gezinnen vaak een prioriteit om mogelijkheden te creëren om meer tijd samen te brengen, bij voorkeur op het thuisfront, dat steeds meer de basis wordt voor de vrije tijd en het gezinsleven." Daarbij wordt opgemerkt dat 83 procent van de ondervraagde ouders elke week tijd uittrekt om met de kinderen gewoon samen te zijn en te praten. Bovendien zegt 86 procent dat er minstens één keer per week samen gedineerd wordt. Ook zegt 76 procent van de ouders zich extreem nader te vinden met hun kinderen, terwijl slechts 25 procent van de grootouders zegt zich op dit manier nader tot hun eigen kinderen gevonden te hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat 56 procent van de zonen dezelfde filmsmaak heeft als zijn vader, terwijl 48 procent graag naar dezelfde muziek luistert. Bij de dochters zegt 64 procent dezelfde filmsmaak te hebben als hun moeder, terwijl 44 procent dezelfde voorkeur heeft op het gebied van mode en kledij. De onderzoekers merken daarbij op dat de technologie een centrale gezinsfunctie heeft. Daarbij zegt 82 procent van de Amerikaanse gezinnen elke week thuis gezamenlijk naar televisie te kijken. Bij films is dat 77 procent. Ook zegt 41 procent samen naar muziek te luisteren, terwijl 36 procent samen games speelt. Ook de verwachtingen van de ouders in hun kinderen zijn volgens de onderzoekers veranderd. Daarbij wordt opgemerkt dat er vooral een grotere aanvaarding naar boven is gekomen van de verschillen in hun gemeenschappen, andere mensen en in culturen. Hoe jonger de generaties zijn, hoe groter die aanvaarding blijkt te zijn.

16:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, gezin, economische crisis |  Facebook |

16-11-09

Bestedingsgedrag vrouw is grondig veranderd

Er is het voorbije decennium een duidelijke verandering opgetreden in het bestedingsgedrag van de vrouw. Dat blijkt uit een onderzoek van het marketingproject Women@NBCU. Daarbij wordt opgemerkt dat vrouwen veel meer dan in het verleden betrokken zijn bij de gezinsfinanciën en bovendien ook actief zijn betrokken in de grote aankopen die in familieverband worden gedaan. Daarbij wordt opgemerkt dat vrouwen niet langer alleen verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gezinsaankopen, zoals boodschappen en kleine huishoudelijke producten, maar ook voor grotere aankopen zoals financiële producten of entertainment-elektronica, waarbij ze in vele gevalleen een even grote beslissingsmacht hebben verworven dan de man. De onderzoekers stellen dat deze stijgende bestedingsmacht bij de vrouw wellicht het gevolg is van een bredere culturele verandering, waarbij ook een grote vooruitgang werd geboekt op het gebied van opleiding en professionele carrières.

"Vrouwen beheren hun geld veel proactiever dan vroeger," stippen de onderzoekers aan. "Volgens het onderzoek werkt 90 procent van de vrouwen nu met financieel advies. Dat is een stijging met 18 procent op negen jaar tijd. Bovendien zegt 80 procent van de vrouwen aandelen te kopen en verkopen om winst te maken. Dat is een stijging met 20 procent sinds het begin van dit decennium." De onderzoekers stellen dat vrouwen echter niet alleen een grotere onderlegdheid tentoon spreiden over geldbeheer, maar daarbij ook meer zelfvertrouwen en beslistheid hebben. Daarbij wordt opgemerkt dat 97 procent het voorbije jaar bekeek hoeveel geld ze zouden betalen voor een wagen, tegenover 86 procent negen jaar geleden. Bovendien zijn vrouwen volgens de onderzoekers ook meer technologisch onderlegd en bestempelt zes op tien vrouwen zich als de chief technology officer van het gezin en zegt evenveel betrokken te zijn dan hun partner bij de beslissing om apparaten en gadgets te kopen.

Verder wordt opgemerkt dat 71 procent van de vrouwen zich de belangrijkste boekhouder van het gezin noemen. De onderzoekers merken op dat hun bevindingen de resultaten van eerdere studies bevestigen. Daarbij wordt verwezen naar een onderzoek van SheSpeaks, waarbij bleek dat vrouwelijke broodwinnaars minder geneigd zijn om de mening van hun echtgenoot over de aankoop van wagens en technologie te volgen. Slechts 13 procent van de vrouwelijke broodwinnaars gaf aan het advies van haar echtgenoot in te winnen bij de beslissing over aankoop van technologie. Bij andere getrouwde vrouwen was dat 30 procent. Op dit ogenblik is bijna 40 procent de belangrijkste kostwinnaar van de Amerikaanse gezinnen. Bovendien bleek uit een ander onderzoek dat bedrijven met een vrouwelijke managers twee keer zo snel groeien dan de gemiddelde Amerikaanse onderneming. Vrouwen controleren meer ook meer rijkdom dan ooit eerder in de geschiedenis.

16:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, gezin, budget, besteding |  Facebook |

10-10-09

Moeders hebben ambivalent gevoel bij fulltime baan

Buitenshuis werkende moeders hebben naar eigen zeggen een druk leven, maar toch voelen ze zich daarbij wel gelukkig. Deze vrouwen voelen zich meestal gelukkiger dan moeders die zich helemaal toeleggen op de zorg van het huishouden. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Pew Research Center. Anderzijds zegt een groot gedeelte van professioneel actieve moeders dat ze er de voorkeur zouden aan geven om deeltijds te werken. Die tegenstrijdigheid toont volgens de onderzoekers aan hoe moeders vaak met een dilemma worden geconfronteerd en zich afvragen welke keuze het beste alternatief is voor het gezien en de kinderen. Moeders voelen de familiedruk volgens de onderzoekers veel zwaarder dan mannen en bevinden zich dan ook vaak in een situatie die ze zelf niet echt ideaal vinden.

"Uit het onderzoek van het Pew Research Center blijkt dat 85 procent van de buitenshuis werkende moeders zegt zich relatief gelukkig te voelen," aldus de Amerikaanse nieuwszender CNN. "Bij moeders die thuis blijven is dat 80 procent. Maar het onderzoek laat ook blijken dat veel vrouwen liever minder zouden werken en meer tijd zouden willen besteden met hun gezin. Daarbij zou 62 procent van de werkende moeders aangeven liever parttime te werken. Dat vormt een groot contrast met werkende vaders, waar 80 procent een voorkeur te hebben voor fulltime werk." Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics blijkt dat 66 procent van de vrouwen met kinderen onder de zeventien jaar een professioneel actief zijn. Daarvan werkt bijna driekwart fulltime.

Op de website WorkingMomsAgainstGuilt.com blijkt dat vele werkende moeders een parttime baan de beste oplossing vinden. "Ik heb geen enkel schuldgevoel dat ik ervoor gekozen heb om minder uren te werken en meer tijd te besteden aan mijn kinderen," getuigt de freelance-journaliste Susan Wanner Jackson, die bijna drie jaar na de geboorte van haar tweede kind besloot om parttime opnieuw aan de slag te gaan. "Ik besef dat deze levensstijl niet voor iedereen is weggelegd en dat niet iedereen financieel die keuze kan maken, maar ik ben wel van mening dat meer vrouwen in staat moesten zijn om die keuzes te maken indien ze dat wensen." Jackson liet daarbij verstaan dat een parttime baan vaak een ideale keuze is, waarbij een terugkeer naar het werk ook een terugkeer naar stabiliteit en het normale leven is.

16:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, moeder, human resources, gezin |  Facebook |

08-10-09

Hoger opgeleide vrouw goed voor levensverwachting partner

Een hoger opgeleide vrouw heeft een positieve invloed op haar eigen levensverwachting en die van haar partner. Dat zeggen onderzoekers van het Swedish Institute for Social Research. Daarbij wordt opgemerkt dat een man met een partner die alleen basisonderwijs heeft genoten, 25 procent meer kans loopt om vroeger te sterven dan een man met een partner die een universitaire opleiding heeft genoten. Dat is volgens de onderzoekers wellicht te wijten aan het feit dat opgeleide vrouwen de diverse medische signalen binnen hun gezinnen sneller onderkennen. Het opleidingsniveau van de partner is voor de man zelfs belangrijker dan zijn eigen studies. Omgekeerd zal het inkomen en de sociale status van de man de levensverwachting van zijn partner verhogen.

De onderzoekers stellen dat het opleidingsniveau een rechtstreekse invloed heeft op de mortaliteit, maar ook onrechtstreeks een impact heeft door tewerkstelling en inkomen. "Maar ook bij de keuze van een partner heeft het opleidingsniveau duidelijk een invloed," merkt onderzoeksleider Robert Erikson op tegenover het persbureau Reuters. Erikson wijst erop dat de vrouw traditioneel meer verantwoordelijkheid opneemt voor het gezin dan de man, waardoor haar opleidingsniveau ook belangrijker zou zijn voor de levensstijl van het huishouden, onder meer op het gebied van voedingsgewoonten. Hij voegt er aan toe dat vrouwen met een hogere opleiding beter in staat geacht moeten worden om uit alle gezondheidsinformatie de cruciale elementen te filteren.

Bovendien stipt Erikson aan dat vrouwen met een hogere opleiding meestal ook een betere medische verzorging genieten, wat eveneens ten goede zou komen aan hun partners. Professor Alan Maryon-Davis, verbonden aan de Britse Faculty of Public Health, benadrukt dat het onderzoek aantoont hoe nauw opvoeding, levensstijl en gezondheid op lange termijn met elkaar verbonden zijn. "Indien men de algemene volksgezondheid daadwerkelijk radicaal wil verbeteren, moet er volledig ingezet worden op kwaliteitsonderwijs op alle niveau's." Een vrouw die enkel basisonderwijs heeft gevolgd, heeft volgens de onderzoekers zelf 53 procent meer kans om vroegtijdig te overlijden dan een seksegenote met een universitaire opleiding. Ook vrouwen wiens partner slechts een basisopleiding heeft, lopen een hoger risico om sneller te overlijden.

21:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, gezin |  Facebook |