21-03-18

Huwelijk op latere leeftijd leidt meestal tot grootste geluk

Het uitstellen van een huwelijk kan op langere termijn tot een hoger geluksniveau leiden. Dat zegt een studie wetenschappers van de Universiteit van Alberta, gebaseerd op een onderzoek onder meer dan vierhonderd Canadese mannen en vrouwen tussen achttien en drieënveertig jaar oud. Respondenten die ten vroegste op dezelfde leeftijd trouwen als hun generatiegenoten, bleken een hoger niveau van geluk en zelfrespect te tonen dan collega’s die vroeger in hun huwelijk traden. De mediane leeftijd voor het huwelijk was in het onderzoek achtentwintig jaar voor mannen en vijfentwintig jaar voor vrouwen. Dat heeft echter weinig belang, aangezien de verschillende bevolkingsgroepen ook andere normen hanteren.

"Men zou kunnen aannemen dat het ideale tijdstip voor een huwelijk zou overeenkomen met de rest van de omgeving,” benadrukt onderzoeker Matt Johnson, professor familie-ecologie aan de University of Alberta. "Mensen die dingen op tijd doen, genieten sociale goedkeuring bij familie en vrienden. De algemene stroming te volgen, zou dan ook het gemakkelijkste zijn. Wie echter vroeger of later handelt dan de rest, moet rekening houden met subtiele of openlijke sociale sancties. Er kon echter vastgesteld worden dat een later huwelijk geen negatieve impact had op het toekomstige subjectieve welzijn. In werkelijkheid leidde een later huwelijk tot betere gevoelens dan een vroege verbintenis.”

“Gehuwden zijn in het algemeen gelukkiger dan vrijgezellen,” zegt professor Johnson nog. “Een vroeg huwelijk kan echter het leven op latere leeftijd meer gecompliceerd maken. Andere belangrijke levensmomenten kunnen immers worden versneld of belet. Mensen die vroeg trouwen hebben meestal minder onderwijs genoten en hebben eerder kinderen. Daardoor raken ze vaak vast in carrières die niet echt waren verhoopt. Op middelbare leeftijd dreigt vaker een depressie of een lager gevoel van eigenwaarde. Wie op latere leeftijd huwt kan meestal op een hogere scholingsgraad en een beter salaris, twee indicatoren voor een groter langdurig subjectief welzijn, rekenen.”

“Wie op latere leeftijd in het huwelijk treedt, kan meestal ook op een grotere maturiteit en zelfkennis rekenen,” betoogt Matt Johnson. “Daardoor heeft men ook meer kans om met succes een relatie uit te bouwen.” Toch waarschuwt de onderzoeker dat het uitstellen van huwelijksplannen niet altijd zonder risico is. Naarmate men ouder wordt, dreigt de huwelijksmarkt immers dunner te worden, waardoor men zich uiteindelijk gedwongen zou kunnen voelen genoegen te nemen met een persoon die toch niet de ideale partner is.

Lees Verder

20:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk |  Facebook |

24-12-17

Naamkeuze getrouwde vrouw voor velen signaal van machtsverhouding

De beslissing van de vrouw over het gebruik van de naam van het echtgenoot, heeft een belangrijke impact op de percepties over de machtsverhoudingen binnen het huwelijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nevada. Wanneer een vrouw ervoor kiest om bij een huwelijk haar achternaam te behouden en niet de naam van haar man te adopteren, worden aan haar man volgens de onderzoekers hogere scores vrouwelijke karaktereigenschappen en lagere scores mannelijke karakteristieken toegekend. Bovendien wordt aangenomen dat de man in de relatie ook minder macht zal hebben.

“De traditie dat vrouwen na het huwelijk de achternaam van hun echtgenoot adopteren, is mogelijk één van de sterkste normen voor genderrollen die in de westerse cultuur worden gehanteerd,” benadrukt onderzoeksleider Rachael Robnett, psychologe aan de University of Nevada. “Die gewoonte heeft de voorbije decennia heel wat aandacht gekregen vanuit feministische kringen, die proberen te begrijpen waarom de traditie overeind blijft, ondanks de duidelijke veranderende rollen van de vrouw in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Vrouwen die niet meer meegaan in deze traditie, worden dan ook op een andere manier bekeken dan hun andere seksegenotes.”

“Deze vrouwen krijgen vaak eigenschappen toebedeeld die gemakkelijker aan een man worden gekoppeld,” zegt Robnett. “Onder meer kan gewag worden gemaakt van een hogere status en een grotere macht. Deze vrouwen zouden zich volgens de buitenwereld ook ambitieuzer en assertiever opstellen. Tenslotte wordt vaak opgeworpen dat deze vrouwen meer op zichzelf zijn gefocust. Dat zorgt voor een schril contrast met de eigenschappen die gemakkelijker met een vrouw worden vereenzelvigd. Bovendien kan een impact worden ervaren op de percepties rond de positie van de man in de relatie. De keuzes over de achternaam blijkt tot extrapolaties te leiden over de machtsverhoudingen binnen het huwelijk.”

Vooral personen die grote waarde hechten aan de traditionele genderrollen, kunnen volgens Robnett bijzonder sterk reageren op mannen die gehuwd zijn met een vrouw die ervoor kiest haar eigen achternaam te houden. “Vaak wordt hier gewag gemaakt van een machtsverlies,” aldus de onderzoekster. Eerder al is gebleken dat deze figuren negatief reageren op vrouwen die ingaan tegen de traditionele genderrollen. Uit deze studie blijkt dat zij ook stereotypes hanteren tegenover de mannelijke partners van niet-traditionele vrouwen.”

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk |  Facebook |

29-08-17

Man haalt meest economisch voordeel uit moderne huwelijk

De hogere academische vorming van vrouwen heeft voor het huwelijk belangrijke consequenties gehad. Door het groter aantal hoogopgeleide vrouwen is het voor mannen immers gemakkelijker geworden om hun economische situatie door een huwelijk te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan de University of Kansas en de Texas A&M University. Er wordt aan toegevoegd dat de kansen voor een economische verbetering door het huwelijk voor de vrouw daarentegen zijn afgenomen. Wanneer naar de gezinsdynamiek wordt gekeken, heeft volgens de onderzoekers vooral de man profijt gehaald uit de vooruitgang van de vrouw.

“Vrouwen lopen een grotere kans om met een lager opgeleide man te trouwen dan in het verleden,” benadrukken de onderzoekers Chang Hwan Kom en Arthur Sakamoto. “Er moet worden vastgesteld dat de economische voordelen van het huwelijk voor de Amerikaanse vrouw de voorbije twee decennia met ongeveer 13 procent is gedaald. Tijdens die periode zijn de gemiddelde persoonlijke verdiensten bij de vrouw sneller gestegen dan bij de man. Dat is het gevolg van een hoger opleidingsniveau dat de vrouwen tijdens die periode hebben kunnen bereiken en de grotere inkomsten die uit het genoten onderwijs konden worden gepuurd.”

“Er moet echter tegelijkertijd worden vastgesteld dat op de hoogopgeleide arbeidsmarkt meer vrouwen dan mannen kunnen worden teruggevonden,” zeggen de onderzoekers nog. “Vrouwen zullen dan ook sneller geneigd zijn te huwen met een man van een lager opleidingsniveau. Omdat mannen tegenover vrouwen nog minder hoogopgeleid zijn dan in het verleden en bovendien ook de economische opbrengsten van hun opleiding is gestagneerd, is hun bijdrage in het gezinsinkomen gedaald. Anderzijds moet worden vastgesteld dat de bijdrage van de vrouw tot het gezinsinkomen een substantiële groei heeft gekend. Daardoor is ook de levensstandaard van de man in het gezin sneller gestegen.”

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk |  Facebook |

27-12-13

Pasgehuwden hebben intuïtief aanvoelen over relatiekansen

Pasgehuwden beseffen onbewust of hun relatie al dan niet een succes zal worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida State University bij ruim honderddertig echtparen die gedurende een periode van vier jaar werden opgevolgd. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de geformuleerde gevoelens over hun huwelijk geen verband hielden met de ervaren relatiekwaliteit, maar wel kon volgens de wetenschappers een duidelijke link wordt vastgesteld met intuïtieve negatieve evaluaties over de partner. De onderzoekers benadrukken dat pasgehuwden zich rationeel van hun relatiegeluk proberen te overtuigen, maar onbewust heel goed aanvoelen wat ze van de partner kunnen verwachten.

Lees Verder

11:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk |  Facebook |

16-03-13

Huwelijk heeft niet altijd een positieve impact op de gezondheid

Het huwelijk heeft een positieve impact op de gezondheid, maar die regel gaat niet altijd op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. Opgemerkt wordt dat gezonde mensen uit het huwelijk een positief effect op hun gezondheid halen. Voor mensen die al met gezondheidsproblemen te kampen hebben, zou het huwelijk volgens de onderzoekers daarentegen geen extra baten te bieden hebben. Bij mensen met gezondheidsproblemen zou er geen verschil worden opgemerkt tussen gehuwden en vrijgezellen. Het huwelijk helpt de partners volgens de onderzoekers om een gezonde levensstijl te hanteren, maar helpt niet bij de genezing van een ernstige ziekte.

Lees Verder

12:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, gezondheid |  Facebook |

19-01-13

Jonge Amerikanen blijven traditonele rollenpatronen volgen

Op het gebied van huwelijksaanzoeken blijven jonge mannen en vrouwen aan traditionele gewoontes vast te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California bij bijna driehonderd Amerikaanse studenten tussen zeventien en zesentwintig jaar. De onderzoekers stelden daarbij vast dat zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten van mening waren dat de man het huwelijksaanzoek moet doen. Een meerderheid van de ondervraagde vrouwen gaf ook aan na het huwelijk de achternaam van hun echtgenoot aan te nemen.

De onderzoekers stelden vast dat geen enkele mannelijke respondent expliciet wou dat zijn partner het huwelijksvoorstel zou doen. Er was ook geen enkele vrouwelijke respondent die aangaf zelf het huwelijksvoorstel te willen doen. "Het was verbazend hoe uitgesproken de voorkeuren waren," merkt onderzoeksleider Rachael Robnett op. "Een belangrijke meerderheid is van oordeel dat de man het huwelijksvoorstel moet doen en dat de vrouw na het huwelijk de naam van haar echtgenoot overneemt."

De onderzoekers zeggen vooraf verwacht te hebben dat een aantal traditionele voorkeuren zouden overeind gebleven zijn, maar zeker niet in die mate zoals uit de studie naar voor is gekomen. "Vooral in een studentenpopulatie was er een grotere progressiviteit verwacht. Bovendien bleek een belangrijk deel van de respondenten uitdrukkelijk aan te geven de traditionele rolpatronen te willen volgen. Het goedbedoeld seksisme, waarbij de man verwacht wordt om bescherming en ondersteuning te bieden, blijkt dan ook moeilijk weg te werken."

Lees Verder

17:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, rolpatroon |  Facebook |

28-07-12

Afro-Amerikanen hebben andere kijk op huwelijk dan blanken

Bij de blanke bevolking van de Verenigde Staten blijkt een huwelijk een positieve impact te hebben op de levensduur, maar datzelfde gaat niet op voor Afro-Amerikanen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. Volgens onderzoeksleider Hui Liu geven de resultaten aan dat huwelijk en cohabitatie voor beide bevolkingscategorieën een verschillende betekenis hebben. Onderzoek van de University of Cincinnati had eerder uitgewezen dat getrouwde koppels een lagere mortaliteit kenden dan samenwonenden. Socioloog Hui Liu merkt nu op dat blanken de cohabitatie wellicht bestempelen als een proefhuwelijk, waardoor de partners minder sociale, psychologische en economische mogelijkheden zouden delen. Afro-Amerikanen zouden de cohabitatie daarentegen als een alternatief voor het huwelijk bestempelen, waardoor de relatie de patronen van een huwelijksband, met positieve effecten op de gezondheid, zou vertonen.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, gezondheid |  Facebook |

21-07-12

Lagere inkomens denken traditioneler over huwelijk en echtscheiding

Koppels met een lager inkomen hebben een traditioneler visie op het huwelijk en echtscheiding dan paren die zich in een hogere looncategorie bevinden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers stelden vast dat armere mensen minder overtuigd zijn dat een echtscheiding een mogelijke oplossing zou kunnen zijn voor een ongelukkig huwelijk. De wetenschappers voegen er aan toe dat lagere inkomens echter ook geneigd zijn om het huwelijk uit te stellen. Vaak wordt die stap pas gezet nadat er kinderen zijn geboren. Volgens de wetenschappers beseffen armere bevolkingscategorieën dat het huwelijk een zware financiële investering betekent en die stap dan ook pas zetten wanneer ze er relatief zeker van zijn dat een echtscheiding niet tot de waarschijnlijkheden behoort.

Lees Verder

10:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, echtscheiding |  Facebook |

17-05-12

Huwelijk biedt weinig voordelen tegenover samenwonenden

Gehuwde koppels genieten weinig voordelen tegenover samenwonende partners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University. De onderzoekers stellen dat de voordelen van het huwelijk met het verloop van tijd afnemen, terwijl samenwonende partners in diezelfde periode hogere niveaus van geluk en eigenwaarde lijken te bereiken. Beide gezinsvormen bieden volgens de onderzoekers wel voordelen tegenover alleenstaanden.

Lees Verder

13:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, human resources |  Facebook |

15-04-12

Kwart Amerikaanse borelingen hebben ongehuwde ouders

Tijdens de tweede helft van het voorbije decennium werden 22 procent van de geboortes in de Verenigde Staten opgetekend in gezinnen waar de partners niet officieel waren gehuwd. Dat is conclusie van een rapport van het Amerikaanse Centers of Disease Control and Prevention (CDC). Tien jaar geleden vertegenwoordigden ongehuwde koppels slechts 12 procent van alle geboortes. Tegenover het midden van de jaren tachtig is er sprake van een verdrievoudiging. Volgens een aantal sociologen is die opmerkelijke stijging mede te wijten aan de economische recessie.

Lees Verder

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, geboorte |  Facebook |

08-04-12

Dating heeft andere functies gekregen

De recente decennia is er een duidelijke verschuiving opgetreden in het daten. Dat zeggen wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De onderzoekers wijzen erop dat het huwelijk de voorbije periode naar een later tijdstip wordt verschoven, wat volgens hen aangeeft dat de verwachtingen en functies van dating zijn veranderd. Er wordt aan toegevoegd dat het verlaten van het huwelijk vele implicaties heeft, onder meer voor het seksleven van jonge vrijgezellen.

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dating, huwelijk |  Facebook |

24-03-12

Amerikaans huwelijk verliest steeds meer terrein

Steeds meer Amerikanen vermijden een huwelijksband of treden later in de echt dan de generatie van hun houders. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse National Center for Health Statistics. De onderzoekers merken op dat tijdens de tweede helft van het voorbije decennium slechts 36 procent van de vrouwen tussen vijftien en vierenvijftig jaar voor de eerste keer gehuwd was. In het begin van de jaren tachtig ging het om 44 procent van de betrokken vrouwen. Het samenleven zonder huwelijksband steeg tijdens diezelfde periode van 3 procent naar 11 procent.

"Indien het huwelijk al helemaal niet wordt opgegeven, wordt het toch uitgesteld tot een later tijdstip in het leven," merken de onderzoekers op. "Tijdens de tweede helft van het voorbije decennium traden vrouwen gemiddeld voor de eerste keer in het huwelijk op zesentwintigjarige leeftijd. Bij mannen was dat achtentwintig jaar." Volgens onderzoeksleider Casey Copen spelen de opleiding en de economische omstandigheden daarin een belangrijke rol. Mensen met een lagere opleiding blijken sneller geneigd te zijn om te gaan samenwonen in plaats van te huwen.

Tijdens de tweede helft van het voorbije decennium bleek 38 procent van de vrouwen tussen vijftien en vierenveertig jaar nog nooit getrouwd te zijn geweest. In het begin van de jaren tachtig bedroeg dat 34 procent. Bij Afro-Amerikaanse vrouwen blijkt 55 procent nooit getrouwd te zijn geweest. De onderzoekers merken op dat vrouwen sinds het begin van de jaren tachtig economisch meer onafhankelijk zijn geworden en ook meer aan de arbeidsmarkt deelnemen. Aangezien het economisch voordeel van het huwelijk afneemt, wordt er beslist om later te trouwen.

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk |  Facebook |

07-10-11

Spaanse vrouw eist van buitenlandse partner hogere opleiding

Spaanse vrouwen hechten bij een huwelijk met een buitenlander meer belang aan menselijk kapitaal dan hun mannelijke landgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Complutense University of Madrid. De onderzoekers merken op dat vrouwen bij een huwelijk met een immigrant vooral op zoek zijn naar een kandidaat met een hogere opleiding. Bij Spaanse mannen blijkt opleiding geen factor te zijn bij de keuze van een buitenlandse huwelijkspartner.

De onderzoekers merken op dat Marokkaanse mannen het meest gericht zijn op endogame huwelijken. "Marokkaanse mannen komen meestal als vrijgezel naar Spanje, maar keren later naar Marokko terug om met een landgenote te huwen en zich later als echtpaar in Spanje te vestigen," wordt er benadrukt. Die handelswijze zou door 64 procent van de Marokkaanse mannen in Spanje worden gevolgd. Religie en geografische nabijheid zouden belangrijke redenen zijn voor het fenomeen. Ook Roemenen en Ecuadorianen zijn volgens de onderzoekers sterk gericht op endogame huwelijken.

Opgemerkt wordt dat exogame huwelijken een indicatie vormen van het niveau van de sociale integratie van immigranten. Daarbij wordt opgemerkt dat Argentijnse en Colombiaanse migranten het meest gericht zijn op exogame huwelijken. Dat is volgens hen het gevolg van taalkundige en culturele verwantschap. Verder wordt aangevoerd dat grote percentages Braziliaanse, Dominikaanse, Cubaanse en Colombiaanse vrouwen binnen het jaar met een Spaanse man zijn getrouwd. De onderzoekers hebben het daarbij over geïmporteerde bruiden.

Endogamie neemt volgens de onderzoekers af naarmate de immigrant langer in Spanje verblijft. Ook wordt opgemerkt dat endogamie frequenter kan worden opgemerkt bij migranten met een lagere opleiding, terwijl exogamie vaker wordt opgetekend bij immigranten met een universitaire opleiding. De onderzoekers voegen er aan toe dat immigranten die in Spanje hebben gestudeerd ook minder geneigd zijn tot endogamie omdat ze meer geïntegreerd zijn in de Spaanse sociale omgeving.

19:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, onderwijs, spanje, vrouw |  Facebook |

24-08-11

Huwelijk en echtscheiding heeft impact op lichaamsgewicht

Vrouwen winnen na het huwelijk aan gewicht bij. Datzelfde geldt voor mannen na een echtscheiding. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Ohio State University in de Verenigde Staten. Er wordt wel opgemerkt dat in beide gevallen de gewichtstoename groot genoeg is om een gezondheidsrisico te vormen. Bij vrouwen blijkt bijna 33 procent binnen de twee jaar aan gewicht te hebben gewonnen, terwijl bij mannen 21 procent binnen de twee jaar na een echtscheiding zwaarder is geworden.

"Gehuwde vrouwen krijgen vaak een grotere verantwoordelijkheid in het huisgezin dan de man," merkt onderzoeksleider Dmitry Tumin, socioloog aan de Ohio State University, op tegenover het webmagazine Physorg.com. "Dat betekent dat deze gehuwde vrouwen vaak minder tijd hebben om aan lichaamsbeweging te doen en fit te blijven in vergelijking met vrijgezellen. Anderzijds blijkt dat mannen door het huwelijk aan gezondheid winnen, maar na een scheiding verliezen ze dat voordeel en beginnen ze meer gewicht te krijgen."

De onderzoekers merken op dat er geen concrete verklaring kan worden gegeven voor het toegenomen gewicht van mannen na een scheiding. "Wellicht klopt het dat gescheiden mannen op fastfood overschakelen," voeren ze aan. "Bovendien zou het kunnen aangeven dat de moderne vrouw er ondanks de tijdsdruk toch nog in slaagt voor haar echtgenoot gezonde voeding klaar te maken." De onderzoekers voeren aan dat vooral oudere mannen na een echtscheiding gevoelig aan gewicht blijken te winnen.

Dat heeft volgens hen wellicht te maken dat men zich oudere leeftijd minder gemakkelijk aan een nieuwe situatie kan aanpassen.            

14:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, gezondheid, huwelijk, scheiding |  Facebook |

21-05-11

Politieke overtuiging belangrijkste huwelijksband

De politieke overtuiging is een betere indicator voor een liefdesrelatie dan persoonlijkheid of voorkomen. Dat is de conclusie van onderzoekers aan de Rice University en de University of Nebraska. De onderzoekers merken op dat mensen vooral huwen met partners die gelijkaardige sociale of politieke overtuigingen hebben. Alleen de frequentie van kerkbezoek bleek nog een betere indicator voor een partnerschap te zijn dan politieke overtuiging.

"Het onderzoek toont aan dat mensen er vooral belang aan hechten om een partner te vinden die op politiek, sociaal en religieus vlak dezelfde ingesteldheid heeft," merkt onderzoeksleider John Alford, professor politieke wetenschappen aan de Rice University, op tegenover het webmagazine Healthday News. "Deze selectie is niet de enige reden voor de politieke eensgezindheid onder echtparen, maar wel de meest krachtige factor in die band."

De onderzoekers merken op dat deze politieke selectie een belangrijke impact kan hebben op de Amerikaanse politiek. "Het fenomeen zou in de volgende generaties immers aanleiding kunnen geven tot een grotere politieke uniformiteit," voert Alford aan. "Ouders zijn bijzonder belangrijk in de vorming van de politieke overtuiging van hun kinderen. Indien beide ouders zich aan hetzelfde eind van het politieke spectrum bevinden, wordt het voor kinderen moeilijker om een afwijkende visie te ontwikkeling. Dat is mogelijk de reden waarom de politiek door een groeiende polarisatie wordt gekenmerkt."

13:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, politiek |  Facebook |

25-04-11

Internet vreest voor druk van Brits koninklijk huwelijk

Bedrijven doen er goed aan om de nodige voorbereidingen te treffen voor de verslaggeving van het huwelijk tussen de Britse prins William en Kate Middleton. Dat zegt Andrew Rubin, chief executive van het netwerk-bedrijf Cymtec. Indien een belangrijk aantal medewerkers immers beslist om het evenement online te volgen, zou dat volgens Rubin een bedreiging kunnen vormen voor de netwerken van de ondernemingen. Rubin stelt dan ook voor dat het management een gecentraliseerde mogelijkheid biedt om de ceremonie te volgen.

"Het huwelijk van de Britse kroonprins Charles en Diana werd dertig jaar geleden wereldwijd door 750 mensen in 74 landen gevolgd," stipt het webmagazine Gigaom aan. "Dat is volgens Guinness World Records het meest bekeken huwelijk uit de geschiedenis. Maar volgens Brits cultuurminister Jeremy Hunt zal het huwelijk van prins William en Kate Middleton door ruim 2 miljard mensen worden gevolgd. Dat zal bovendien grotendeels online gebeuren, waardoor een grote hoeveel streaming zal worden gegenereerd die netwerken over de hele wereld zouden kunnen uitschakelen."

"De inauguratie van de Amerikaanse president Barack Obama, het jongste evenement van een dergelijke omvang, leidde tot belangrijke storingen in het internet-verkeer," merkt Gigaom nog op. "Verscheidene Amerikaanse overheidssites en nieuwsmedia werden met vertragingen geconfronteerd, waarbij zelfs een aantal sites werden lamgelegd." Het is volgens Andrew Rubin dan ook aangewezen om de nodige maatregelen te nemen en werknemers een centrale mogelijkheid te bieden om het evenement te volgen op een grote computer of liefst nog televisie, wat geen druk legt op de netwerken.

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, internet, media, prins william |  Facebook |

20-04-11

Amerikanen betalen 1.000 dollar per jaar aan huwelijken

Amerikaanse bruiloftsgasten besteden gemiddeld 490 dollar aan huwelijksfeesten. Dat is de conclusie van een rapport van American Express. Deelnemers aan de ceremonie zelf besteden 539 dollar, te wijten aan extra uitgaven voor kleding. Het grootste pakket van de bestedingen gaan naar een hotelovernachting (106 dollar), gevolgd door transport (96 dollar) en voeding (70 dollar). Aan kledij wordt gemiddeld 64 dollar uitgegeven, maar voor deelnemers aan de ceremonie stijgt dat tot 113 dollar.

Daarnaast wordt ook nog eens gemiddeld 56 dollar uitgegeven aan voorbereidende activiteit, gevolgd door juwelen (47 dollar) en de zorg voor kinderen of huisdieren (26 dollar). De onderzoekers stellen dat Amerikanen gemiddeld twee huwelijken per jaar bijwonen. Daarbij wordt nagenoeg 1.000 dollar aan onkosten uitgegeven, zonder rekening te houden met de geschenken. Een cadeau voor een naaste verwante kost gemiddeld 196 dollar.

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan 50 procent van de Amerikanen aangeeft een voorkeur voor cash te hebben als huwelijksgeschenk, gevolgd door geschenken uit cadeaulijsten (23 procent). Daarentegen geeft slechts 32 procent van de huwelijksgasten een voorkeur voor cash en zegt 38 procent het liefst een geschenk uit de cadeaulijst van het huwelijkspaar te kiezen. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat meer dan 50 procent van de Amerikaanse echtparen minstens één keer per week over financiële zaken praat.

19:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, verenigde staten |  Facebook |

18-03-11

Millennials hechten zich meer aan ouderschap dan aan huwelijk

Millennials hechten zich meer aan het ouderschap dan aan het huwelijk. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het Pew Research Center. De onderzoekers stelden vast dat 52 procent van de millennials stelt dat een goed ouderschap één van de meest belangrijke dingen in het leven is. Slechts 30 procent vindt datzelfde van een succesvol huwelijk. In de tweede helft van de jaren negentig noemde slechts 42 procent van die leeftijdsgroep een goed ouderschap cruciaal voor een geslaagd leven, maar vond 35 procent dat ook van een succesvol huwelijk.

"Generation X hechtte veel meer waarde aan het huwelijk dan de millennials," merkt het Pew Research Center op. "In de tweede helft van de jaren negentig had 41 procent van Generation X kinderen, terwijl dat bij de millennials nu slechts 36 procent is. Bovendien was 29 procent van Generation X destijds gehuwd, tegenover slechts 22 procent van de millennials op dit ogenblik." Er wordt wel opgemerkt dat ook de millennials plannen blijven hebben om te trouwen en kinderen te krijgen.

Daarbij wordt opgemerkt dat 66 procent van de millennials van plan is om ooit te huwen en 73 procent wenst in de toekomst kinderen te hebben. "Toch zegt 25 procent van de millennials niet zeker te zijn ooit te willen huwen en 19 procent is ook niet zeker over een toekomstig ouderschap," aldus nog het Pew Research Center. "Bovendien zegt 5 procent nooit te willen trouwen, terwijl 7 procent aangeeft nooit kinderen te willen hebben. Bovendien zegt 44 procent van de millennials dat het huwelijk eigenlijk een overbodig instituut is geworden."

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, millennial, ouderschap |  Facebook |

06-03-11

Idealiseren wederhelft basis voor een goed huwelijk

Het idealiseren van de echtgenote vormt de basis om een gelukkig huwelijk uit te bouwen. Dat zeggen onderzoekers van de University of Buffalo in de Verenigde Staten. Onderzoeksleider Sandra Murray merkt op dat personen die bij hun huwelijk hun partner idealiseren - waarbij ze nagenoeg alleen aandacht hebben voor de goede kwaliteiten van hun wederhelft - de grootste kans hebben om drie jaar later nog altijd gelukkig te zijn met hun samenzijn.

"De meeste mensen kunnen zichzelf relatief accuraat omschrijven," merken de onderzoekers op. "De benadering van de partner is echter vooral geboetseerd door de hoop. Daarom worden ideaalbeelden vaak op de partner getransformeerd. Daarbij blijkt dat deze perceptie vaak in gevoelige mate afwijkt van de beschrijving die deze partner van zichzelf heeft gegeven. Toch blijkt men vaak aan de perceptie van het ideaalbeeld vasthouden."

"Personen die hun partner niet hebben geïdealiseerd, blijken na drie jaar vaker ontgoocheld te zijn in hun huwelijk," merkt onderzoeksleider Sandra Murray op. "Personen die wel een geïdealiseerd beeld hebben gecreëerd, blijken zich daarentegen vaak gelukkig te voelen en tevreden te zijn met hun huwelijk." De onderzoekster voegt er aan toe dat de mens bijzonder goed is in het aanpassen van zijn definities aan de werkelijkheid.

20:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, huwelijk |  Facebook |

13-02-11

Amerikaanse onderzoekers vinden maatschappelijke geslachtsvervaging

Ruim de helft van de mannelijke vrijgezellen tussen éénentwintig en vijfendertig jaar wil kinderen, tegenover met slechts 46 procent van de vrouwen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek door Rutgers University in opdracht van de website Match.com. Volgens expert zijn de onderzoekresultaten het bewijs van een geslachtsvervaging, waarbij mannen meer karaktertrekken krijgen die normaal gesproken als vrouwelijk worden gezien. Vrouwen zouden omgekeerd meer mannelijke karakteristieken krijgen.

Uit het onderzoek blijkt deze verschillen toenemen met het vorderen van de leeftijd. In de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenveertig jaar wil slechts 16 procent van de vrouwen kinderen, tegenover 27 procent bij de mannen. Volgens de onderzoekers vinden veel vrouwen hun vrijheid en het leven zonder te veel verplichtingen erg belangrijk. Opgemerkt wordt dat 77 procent van de vrouwen aangeeft het belangrijk te vinden om tijd voor zichzelf te hebben, tegenover 58 procent van de mannen.

Mannen blijken volgens de onderzoekers ook romantischer te zijn dan vrouwen. Bij de mannen zegt 54 zegt ooit liefde op het eerste gezicht te hebben meegemaakt, tegenover 44 procent bij de vrouwen. "Ook blijken mannen volgens de onderzoeksleiders, antropoloog Helen Fisher en sociaal historicus Stephanie Coontz, sneller aan te sturen op gemeenschappelijke bankrekeningen," aldus het magazine Time. "De jongste en oudste generaties mannen vertonen ook een grotere huwelijkswens dan vrouwen, maar in de tussenliggende leeftijdsgroepen geldt het omgekeerde."

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dating, huwelijk, maatschappij, psychologie |  Facebook |

20-01-11

Alcoholmisbruik zorgt voor laat en kort huwelijk

Personen met een drankprobleem treden pas later in het huwelijk en scheiden ook vroeger. Dat is de conclusie van een onderzoek van de School of Education van de Indiana University in de Verenigde Staten, waarbij Australische tweelingen gedurende een periode van ruim dertig jaar werden opgevolgd. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat er een sterke relatie was tussen de afhankelijkheid van alcohol, een verlaat huwelijk en een vervroegde echtscheiding.

"De studie van de Indiana University bevestigt ongetwijfeld de ervaringen van de omgeving van personen met een drankprobleem," aldus het webmagazine Medicinenet.com. "Ook daar weet men dat drankmisbruik een bijzonder negatieve impact heeft op de mogelijkheid om relaties aan te gaan en het vaak lang duurt vooraleer de betrokkene uiteindelijk overgaat tot een huwelijk, dat ook vaak alweer snel voorbije is." De onderzoekers voegen er aan toe dat de studie aanwijst dat drankmisbruik voor veel meer mensen dan alleen de alcoholicus problemen oplevert.

"Jongeren die veel alcohol drinken, zouden moeten beseffen wel consequenties op lange termijn hun gedrag kan hebben voor hun relaties," aldus onderzoeksleider Mary Waldron. "Indien het probleemdrinken blijft duren, kunnen de kansen op een huwelijk of een duurzame verbintenis gevoelig dalen." De onderzoekers merken wel op dat ook genetische invloeden een bijdrage leveren. Er moet volgens Waldron echter verder worden onderzocht welke concrete relatie er bestaat tussen de genen en de omgevingsfactoren.

21:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid, huwelijk |  Facebook |

31-12-10

Chinese ouders steeds selectiever in partnerkeuze kinderen

Chinese ouders worden steeds selectiever bij de partnerkeuze van hun kinderen. Dat is volgens Chinese sociologen het gevolg van de groeiende rijkdom bij de bevolking, die met een goede partnerkeuze zijn eigendom wil beschermen. Vooral de eerste generatie van Chinese self-made miljonairs zouden bijzonder bezorgd zijn over de relaties van hun kinderen, vooral wanneer die potentiële partner uit een landelijk gebied komt. Velen vrezen dat die potentiële partners alleen maar uit zijn op de rijkdom van de familie. Zhang Zhenyu, professor aan de Shanghai Psychological Society merkt op dat rijke Chinezen heel beschermend optreden tegenover hun eigendommen, omdat ze zelf moeilijke tijden hebben gekend en hun rijkdommen voor de volgende generatie willen bewaren.

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, huwelijk, relaties, rijkdom |  Facebook |

23-12-10

Russische huwelijksfraude is een groeiende plaag

Russische criminele relatiebureaus hebben hun activiteiten gevoelig opgedreven. Dat heeft Timur Lakhonin, hoofd van het Russische bureau van Interpol, gezegd. De criminelen proberen met valse huwelijkskandidaten volgens Lakhonin westerse mannen te lokken, maar hebben alleen de bedoeling de slachtoffers geld afhandig te maken. In de republiek Marrii-El, een epicentrum van huwelijks-fraude, zouden volgens Lakhonin minstens vijftig vrouwen betrokken zijn in één crimineel schema. Lakhonin voegde er aan toe dat meer dan tweehonderd buitenlanders het slachtoffer zijn geworden van deze fraudeleuze huwelijkspraktijken.

Lakhonin voegde er aan toe dat inmiddels zeven rechtszaken zijn opgestart tegen de bendes, waarbij Russische vrouwen zich als potentiële bruiden aanbieden om westerse mannen aan te zetten geld over te maken. De Russische topman van Interpol benadrukte dat deze zwendel in handen is van criminele bendes. Lakhonin merkte verder op dat de samenwerking van Interpol met de Russische overheid bijzonder vlot verloopt. Hij voegde er aan toe dat het Russische bureau van Interpol dit jaar onderzoek heeft gedaan in 3.500 criminele dossiers. Hij voegde er aan toe dat Rusland negentien gezochte criminelen aan het buitenland heeft uitgeleverd. Anderzijds heeft Rusland 1.542 misdadigers aan de internationale lijst van Interpol toegevoegd.

Eén van de grote successen van het voorbije jaar was volgens Lakhonin een samenwerking in Griekenland met het Russische ministerie van economische veiligheid, waarbij vijf leiders van een internationale criminele bende, gespecialiseerd in financiële fraude, konden worden gearresteerd. De bende zou actief zijn geweest in Rusland en een aantal lidstaten van de Europese Unie. Ook zou men erin geslaagd zijn om een belangrijke drugsroute voor Columbiaanse cocaïne, die via Nederland naar Rusland werd gebracht, af te snijden. Lakhonin merkte echter wel op dat er nog heel wat plaats is voor verbetering, omdat onder meer Groot-Brittannië, Oostenrijk en Zweden vaak een Russische vraag om uitlevering van verdachten naast zich neerleggen.

20:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, huwelijk, rusland |  Facebook |

10-10-10

Universitairen sneller geneigd om te trouwen

Universitairen zijn meer geneigd om te trouwen dan hun leeftijdsgenoten zonder een hoger diploma. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het Pew Research Center. Daarbij wordt opgemerkt dat 62 procent van alle universitairen op hun dertigste getrouwd is of getrouwd is geweest. In dezelfde leeftijdscategorie zonder een hoger diploma is dat 60 procent. Opmerkelijk is dat twintig jaar geleden 70 procent van de dertigjarigen zonder een hoger diploma voor het huwelijk had gekozen, tegenover slechts 69 procent bij de universitairen. Die trend zou onder meer te wijten zijn aan de lagere lonen die werknemers zonder een universitair diploma krijgen aangeboden. Deze groep zou er ook voor kiezen om samen te wonen zonder gehuwd te zijn.

17:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, universiteit |  Facebook |

01-10-09

Russische vrouwen zoeken niet langer buitenlandse man

Jonge Russische vrouwen trachten niet langer absoluut een Europese of Amerikaanse echtgenoot te vinden en naar het buitenland te verhuizen. Dat blijkt uit een enquête van de recruteringswebsite Superjob.ru. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat op dit ogenblik nog slechts 9 procent van de Russische vrouwen een buitenlander wil huwen. Amper vier jaar geleden was dat nog 46 procent. Psychologe Olga Makhovskaya stelt daarbij dat de waarden van de Russische vrouwen sinds het ineenstorten van de Sovjet-Unie achttien jaar geleden gevoelig zijn geëvolueerd. Vroeger was volgens haar een huwelijk het belangrijkste levensdoel van de Russische vrouw, maar vandaag wordt er vooral gestreefd naar een succesvolle carrière.

Uit het onderzoek van Superjob.ru blijkt dat Russische vrouwen terughoudender geworden zijn om met een buitenlander te huwen omdat ze vrezen voor een verschil in mentaliteit, cultuur, taal en wetgeving en zich bezorgd maken over het lot van kinderen in geval van een echtscheiding. Sinds het begin van de jaren negentig zouden jaarlijks zestig- tot honderdduizend Russen zijn uitgeweken, maar de voorbije jaren is dat teruggevallen tot enkele duizenden per jaar. Volgens socioloog Vladimir Mukomel is de interesse van Russische vrouwen in een huwelijk met een buitenlander ook gedaald omdat ze zelf meer de gelegenheid hebben gekregen om naar het buitenland te reizen en ook meer andere levenswijzen te leren kennen. Bovendien is er ook de invloed van persberichten over een rampzalige afloop van huwelijken met buitenlanders.

Volgens Makhovskaya heeft echter ook de officiële Russische propaganda tegen het westen bijgedragen tot een dalende interesse in buitenlandse huwelijken. Huwelijksbureau's voegen er aan toe dat vooral vrouwen uit landelijke regio's geïnteresseerd zijn in een buitenlands huwelijk, maar dat er in rijkere steden zoals Sint-Petersburg en Moskou veel minder belangstelling bestaat. Andrei Sokolov, hoofd van het Russische relatiebureau Semeiny Uyut, wijst er echter op dat er in Rusland nog altijd meer vrouwen zijn dan mannen en dat het vooral in kleinere gemeentes moeilijk is om een echtgenoot te vinden die in staat is om een gezin te onderhouden. Bovendien is er ook het alcoholprobleem bij vele Russische mannen, dat veel vrouwen doet uitkijken naar een buitenlands alternatief.

20:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, vrouw, rusland |  Facebook |

05-08-09

Zweden en Noren meest gegeerde echtgenoten

Married-With-Children_lZweedse en Noorse mannen zijn de meest aantrekkelijke echtgenoten, terwijl Australische mannen het minst goed in de markt liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van Almudena Sevilla-Sanz, econome bij het Center for Time Use Research van de Britse Oxford University, naar het verband tussen de huwelijkspercentages in de industriële landen en de rol van mannen en vrouwen binnen het gezin op het vlak van huiswerk en kinderzorg. Almudena Sevilla-Sanz kwam daarbij tot de vaststelling dat vrouwen in landen met het hoogste percentage egalitair ingestelde mannen, die bereid zijn om hun deel van het huishoudelijk werk te verrichten, het meest geneigd zijn om te huwen of te gaan samenwonen.

"De studie toont aan dat er in egalitair ingestelde landen minder sociale stigma's worden gekleefd op mannen die traditioneel vrouwelijk werk doen," aldus Almudena Sevilla-Sanz tegenover het persbureau Reuters. "Dat leidt ertoe dat mannen in deze egalitair ingestelde landen sneller bereid zijn om huishoudelijk werk op zich te nemen, waardoor de kans op een harmonieus huishouden groter wordt. Dat heeft tot gevolg dat meer paren in deze landen bereid zijn om te gaan samenwonen." Uit het onderzoek bleek dat Noorwegen en Zweden de meest egalitaire maatschappij vorm van de geïndustrialiseerde wereld hebben, gevolgd door Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Nederland, Ierland en Nieuw-Zeeland.

Australië is volgens de onderzoekster het minst egalitaire land van de geïndustrialiseerde wereld, gevolgd door Oostenrijk, Duitsland en Japan. Volgens Sevilla-Sanz zijn vrouwen in minder egalitaire landen 20 procent tot 50 procent minder geneigd om samen te wonen. Ze merkt daarbij echter op dat vrouwen weliswaar een voorkeur lijken te hebben voor een man die bereid is om huishoudelijke taken te delen, maar dat het omgekeerde veel minder het geval is. Mannen zijn volgens haar niet enthousiast over een egalitaire vrouw, maar willen ze vooral een partner waarop ze kunnen vertrouwen om alle huishoudelijke taken en de kinderzorg voor haar rekening te nemen.

12:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, huishouden, almudena sevilla-sanz |  Facebook |

29-07-09

Spaarder en verspiller vaak een koppel

Grote spaarders zijn geneigd om een koppel te vormen met grote verspillers. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de Wharton School of Finance en de Northwestern University. De onderzoekers merken daarbij op dat onderzoek bij gehuwde paren laat veronderstellen dat tegengestelden elkaar opzoeken waar het gaat om emotionele reacties op het uitgeven van geld. Daarbij kwamen ze tot de vaststelling dat mensen die meestal minder uitgeven dan ze eigenlijk graag zouden doen, geneigd zijn om te huwen met partners die de gewoonte hebben om meer uit te geven dan ze eigenlijk zouden willen, ook al leidt dat vaak tot grote financiële conflicten in het huwelijk.

"Bij een eerder onderzoek stelde George Loewenstein, professor economie en psychologie aan de Carnegie Mellon University, vast dat de graad van pijn die mensen voelen bij het uitgeven van geld bepaalt of ze geneigd zijn om sneller te sparen of sneller te besteden," meldt het persbureau Reuters. "Het onderzoek van Loewenstein toonde aan dat de graad van pijn die mensen over hun financiële gewoonten voelden, hun spaargedrag en de hoogte van de schuld op hun kredietkaart kon voorspellen, maar geen enkel verband hield met hun inkomen. Dat zou volgens de onderzoekers van de Wharton School en de Northwestern University een verklaring kunnen zijn waarom deze tegengestelden elkaar aantrekken."

De onderzoekers merken daarbij op dat spaarders weinig opgezet zijn met hun karaktertrek en zich dus aangetrokken voelen tot mensen die op dat vlak veel losser zijn. Nochtans zeggen de meeste vrijgezellen dat ze het liefst zouden huwen met een partner die dezelfde bestedingsgewoonten heeft dan zijzelf. "Maar er is helaas een groot verschil tussen de ideale partner en de partner waar men zich toe aangetrokken voelt," stippen de onderzoekers aan. Ze voegen er aan toe dat het verschil in bestedingsgedrag vaak ook leidt tot grote financiële conflicten in een huwelijk. Loewenstein voerde ook al aan dat het heel onwaarschijnlijk is dat een verspiller kan veranderen in een grote spaarder. Dat geldt volgens hem ook voor het omgekeerde en die eigenschap is volgens hem misschien dan ook genetisch bepaald.

16:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, geld, sparen |  Facebook |