21-03-18

Huwelijk op latere leeftijd leidt meestal tot grootste geluk

Het uitstellen van een huwelijk kan op langere termijn tot een hoger geluksniveau leiden. Dat zegt een studie wetenschappers van de Universiteit van Alberta, gebaseerd op een onderzoek onder meer dan vierhonderd Canadese mannen en vrouwen tussen achttien en drieënveertig jaar oud. Respondenten die ten vroegste op dezelfde leeftijd trouwen als hun generatiegenoten, bleken een hoger niveau van geluk en zelfrespect te tonen dan collega’s die vroeger in hun huwelijk traden. De mediane leeftijd voor het huwelijk was in het onderzoek achtentwintig jaar voor mannen en vijfentwintig jaar voor vrouwen. Dat heeft echter weinig belang, aangezien de verschillende bevolkingsgroepen ook andere normen hanteren.

"Men zou kunnen aannemen dat het ideale tijdstip voor een huwelijk zou overeenkomen met de rest van de omgeving,” benadrukt onderzoeker Matt Johnson, professor familie-ecologie aan de University of Alberta. "Mensen die dingen op tijd doen, genieten sociale goedkeuring bij familie en vrienden. De algemene stroming te volgen, zou dan ook het gemakkelijkste zijn. Wie echter vroeger of later handelt dan de rest, moet rekening houden met subtiele of openlijke sociale sancties. Er kon echter vastgesteld worden dat een later huwelijk geen negatieve impact had op het toekomstige subjectieve welzijn. In werkelijkheid leidde een later huwelijk tot betere gevoelens dan een vroege verbintenis.”

“Gehuwden zijn in het algemeen gelukkiger dan vrijgezellen,” zegt professor Johnson nog. “Een vroeg huwelijk kan echter het leven op latere leeftijd meer gecompliceerd maken. Andere belangrijke levensmomenten kunnen immers worden versneld of belet. Mensen die vroeg trouwen hebben meestal minder onderwijs genoten en hebben eerder kinderen. Daardoor raken ze vaak vast in carrières die niet echt waren verhoopt. Op middelbare leeftijd dreigt vaker een depressie of een lager gevoel van eigenwaarde. Wie op latere leeftijd huwt kan meestal op een hogere scholingsgraad en een beter salaris, twee indicatoren voor een groter langdurig subjectief welzijn, rekenen.”

“Wie op latere leeftijd in het huwelijk treedt, kan meestal ook op een grotere maturiteit en zelfkennis rekenen,” betoogt Matt Johnson. “Daardoor heeft men ook meer kans om met succes een relatie uit te bouwen.” Toch waarschuwt de onderzoeker dat het uitstellen van huwelijksplannen niet altijd zonder risico is. Naarmate men ouder wordt, dreigt de huwelijksmarkt immers dunner te worden, waardoor men zich uiteindelijk gedwongen zou kunnen voelen genoegen te nemen met een persoon die toch niet de ideale partner is.

Lees Verder

20:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk |  Facebook |

24-12-17

Naamkeuze getrouwde vrouw voor velen signaal van machtsverhouding

De beslissing van de vrouw over het gebruik van de naam van het echtgenoot, heeft een belangrijke impact op de percepties over de machtsverhoudingen binnen het huwelijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nevada. Wanneer een vrouw ervoor kiest om bij een huwelijk haar achternaam te behouden en niet de naam van haar man te adopteren, worden aan haar man volgens de onderzoekers hogere scores vrouwelijke karaktereigenschappen en lagere scores mannelijke karakteristieken toegekend. Bovendien wordt aangenomen dat de man in de relatie ook minder macht zal hebben.

“De traditie dat vrouwen na het huwelijk de achternaam van hun echtgenoot adopteren, is mogelijk één van de sterkste normen voor genderrollen die in de westerse cultuur worden gehanteerd,” benadrukt onderzoeksleider Rachael Robnett, psychologe aan de University of Nevada. “Die gewoonte heeft de voorbije decennia heel wat aandacht gekregen vanuit feministische kringen, die proberen te begrijpen waarom de traditie overeind blijft, ondanks de duidelijke veranderende rollen van de vrouw in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Vrouwen die niet meer meegaan in deze traditie, worden dan ook op een andere manier bekeken dan hun andere seksegenotes.”

“Deze vrouwen krijgen vaak eigenschappen toebedeeld die gemakkelijker aan een man worden gekoppeld,” zegt Robnett. “Onder meer kan gewag worden gemaakt van een hogere status en een grotere macht. Deze vrouwen zouden zich volgens de buitenwereld ook ambitieuzer en assertiever opstellen. Tenslotte wordt vaak opgeworpen dat deze vrouwen meer op zichzelf zijn gefocust. Dat zorgt voor een schril contrast met de eigenschappen die gemakkelijker met een vrouw worden vereenzelvigd. Bovendien kan een impact worden ervaren op de percepties rond de positie van de man in de relatie. De keuzes over de achternaam blijkt tot extrapolaties te leiden over de machtsverhoudingen binnen het huwelijk.”

Vooral personen die grote waarde hechten aan de traditionele genderrollen, kunnen volgens Robnett bijzonder sterk reageren op mannen die gehuwd zijn met een vrouw die ervoor kiest haar eigen achternaam te houden. “Vaak wordt hier gewag gemaakt van een machtsverlies,” aldus de onderzoekster. Eerder al is gebleken dat deze figuren negatief reageren op vrouwen die ingaan tegen de traditionele genderrollen. Uit deze studie blijkt dat zij ook stereotypes hanteren tegenover de mannelijke partners van niet-traditionele vrouwen.”

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk |  Facebook |

29-08-17

Man haalt meest economisch voordeel uit moderne huwelijk

De hogere academische vorming van vrouwen heeft voor het huwelijk belangrijke consequenties gehad. Door het groter aantal hoogopgeleide vrouwen is het voor mannen immers gemakkelijker geworden om hun economische situatie door een huwelijk te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan de University of Kansas en de Texas A&M University. Er wordt aan toegevoegd dat de kansen voor een economische verbetering door het huwelijk voor de vrouw daarentegen zijn afgenomen. Wanneer naar de gezinsdynamiek wordt gekeken, heeft volgens de onderzoekers vooral de man profijt gehaald uit de vooruitgang van de vrouw.

“Vrouwen lopen een grotere kans om met een lager opgeleide man te trouwen dan in het verleden,” benadrukken de onderzoekers Chang Hwan Kom en Arthur Sakamoto. “Er moet worden vastgesteld dat de economische voordelen van het huwelijk voor de Amerikaanse vrouw de voorbije twee decennia met ongeveer 13 procent is gedaald. Tijdens die periode zijn de gemiddelde persoonlijke verdiensten bij de vrouw sneller gestegen dan bij de man. Dat is het gevolg van een hoger opleidingsniveau dat de vrouwen tijdens die periode hebben kunnen bereiken en de grotere inkomsten die uit het genoten onderwijs konden worden gepuurd.”

“Er moet echter tegelijkertijd worden vastgesteld dat op de hoogopgeleide arbeidsmarkt meer vrouwen dan mannen kunnen worden teruggevonden,” zeggen de onderzoekers nog. “Vrouwen zullen dan ook sneller geneigd zijn te huwen met een man van een lager opleidingsniveau. Omdat mannen tegenover vrouwen nog minder hoogopgeleid zijn dan in het verleden en bovendien ook de economische opbrengsten van hun opleiding is gestagneerd, is hun bijdrage in het gezinsinkomen gedaald. Anderzijds moet worden vastgesteld dat de bijdrage van de vrouw tot het gezinsinkomen een substantiële groei heeft gekend. Daardoor is ook de levensstandaard van de man in het gezin sneller gestegen.”

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk |  Facebook |

27-12-13

Pasgehuwden hebben intuïtief aanvoelen over relatiekansen

Pasgehuwden beseffen onbewust of hun relatie al dan niet een succes zal worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida State University bij ruim honderddertig echtparen die gedurende een periode van vier jaar werden opgevolgd. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de geformuleerde gevoelens over hun huwelijk geen verband hielden met de ervaren relatiekwaliteit, maar wel kon volgens de wetenschappers een duidelijke link wordt vastgesteld met intuïtieve negatieve evaluaties over de partner. De onderzoekers benadrukken dat pasgehuwden zich rationeel van hun relatiegeluk proberen te overtuigen, maar onbewust heel goed aanvoelen wat ze van de partner kunnen verwachten.

Lees Verder

11:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk |  Facebook |

16-03-13

Huwelijk heeft niet altijd een positieve impact op de gezondheid

Het huwelijk heeft een positieve impact op de gezondheid, maar die regel gaat niet altijd op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. Opgemerkt wordt dat gezonde mensen uit het huwelijk een positief effect op hun gezondheid halen. Voor mensen die al met gezondheidsproblemen te kampen hebben, zou het huwelijk volgens de onderzoekers daarentegen geen extra baten te bieden hebben. Bij mensen met gezondheidsproblemen zou er geen verschil worden opgemerkt tussen gehuwden en vrijgezellen. Het huwelijk helpt de partners volgens de onderzoekers om een gezonde levensstijl te hanteren, maar helpt niet bij de genezing van een ernstige ziekte.

Lees Verder

12:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, gezondheid |  Facebook |

19-01-13

Jonge Amerikanen blijven traditonele rollenpatronen volgen

Op het gebied van huwelijksaanzoeken blijven jonge mannen en vrouwen aan traditionele gewoontes vast te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California bij bijna driehonderd Amerikaanse studenten tussen zeventien en zesentwintig jaar. De onderzoekers stelden daarbij vast dat zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten van mening waren dat de man het huwelijksaanzoek moet doen. Een meerderheid van de ondervraagde vrouwen gaf ook aan na het huwelijk de achternaam van hun echtgenoot aan te nemen.

De onderzoekers stelden vast dat geen enkele mannelijke respondent expliciet wou dat zijn partner het huwelijksvoorstel zou doen. Er was ook geen enkele vrouwelijke respondent die aangaf zelf het huwelijksvoorstel te willen doen. "Het was verbazend hoe uitgesproken de voorkeuren waren," merkt onderzoeksleider Rachael Robnett op. "Een belangrijke meerderheid is van oordeel dat de man het huwelijksvoorstel moet doen en dat de vrouw na het huwelijk de naam van haar echtgenoot overneemt."

De onderzoekers zeggen vooraf verwacht te hebben dat een aantal traditionele voorkeuren zouden overeind gebleven zijn, maar zeker niet in die mate zoals uit de studie naar voor is gekomen. "Vooral in een studentenpopulatie was er een grotere progressiviteit verwacht. Bovendien bleek een belangrijk deel van de respondenten uitdrukkelijk aan te geven de traditionele rolpatronen te willen volgen. Het goedbedoeld seksisme, waarbij de man verwacht wordt om bescherming en ondersteuning te bieden, blijkt dan ook moeilijk weg te werken."

Lees Verder

17:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, rolpatroon |  Facebook |

28-07-12

Afro-Amerikanen hebben andere kijk op huwelijk dan blanken

Bij de blanke bevolking van de Verenigde Staten blijkt een huwelijk een positieve impact te hebben op de levensduur, maar datzelfde gaat niet op voor Afro-Amerikanen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. Volgens onderzoeksleider Hui Liu geven de resultaten aan dat huwelijk en cohabitatie voor beide bevolkingscategorieën een verschillende betekenis hebben. Onderzoek van de University of Cincinnati had eerder uitgewezen dat getrouwde koppels een lagere mortaliteit kenden dan samenwonenden. Socioloog Hui Liu merkt nu op dat blanken de cohabitatie wellicht bestempelen als een proefhuwelijk, waardoor de partners minder sociale, psychologische en economische mogelijkheden zouden delen. Afro-Amerikanen zouden de cohabitatie daarentegen als een alternatief voor het huwelijk bestempelen, waardoor de relatie de patronen van een huwelijksband, met positieve effecten op de gezondheid, zou vertonen.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, gezondheid |  Facebook |