26-09-13

Europese industrie moet dringend inhaalbeweging maken

Indien de Europese Unie geen dringende maatregelen neemt om zijn hoge energiekosten terug te schroeven en zijn industriële achteruitgang af te remmen, dreigt de regio een grote achterstand op te lopen tegenover de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie. Volgens Antonio Tajani, Europees Commissaris voor energie, moet de regio aan een complex pakket maatregelen werken die een oplossing moeten kunnen bieden voor de hoge energieprijzen, de moeilijke toegang tot kredieten, een terugval in investeringen, een tekort aan vaardigheden en zware administratieve lasten.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: industrie |  Facebook |

Bijna één op drie werknemers gebruikt persoonlijke cloud-toepassingen

Nagenoeg 30 procent van de werknemers maken gebruik van persoonlijke cloud-services om werkgerelateerde documenten op te slaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het databedrijf Varonis Systems bij meer dan honderdtwintig bedrijven. De onderzoekers stelden ook vast dat bijna 5 procent van de werknemers toegeeft vertrouwelijke bedrijfsgegevens in persoonlijke cloud-accounts opgeslagen te hebben. Ondanks de toenemende populariteit van cloud-toepassingen blijkt 44 procent van de betrokken werknemers met zijn bedrijf geen enkel geheimhoudings-contract te hebben ondertekend. Nochtans kan een dergelijke verklaring volgens Varonis het gevaar op lekken gevoelig beperken.

“De gewoonte van vele werknemers om gevoelige werkdocumenten op persoonlijke cloud-accounts op te slaan, vormt één van de belangrijkste risico’s op het ontstaan van datalekken,” merkt David Gibson, vice-president marketing bij Varonis Systems, op. “Vooraleer een bedrijf het lekken van intellectuele eigendom kan aanpakken, moet echter de bron van het probleem worden geïdentificeerd. Het is nochtans verrassend dat een groot deel van de werknemers zich helemaal niet bewust is van geheimhoudings-clausules in hun contracten. Bedrijven moeten dan ook meer inspanningen leveren om hun werknemers te wijzen op de plicht tot geheimhouding.”

“Een bewustmaking van de geheimhoudingsplicht zou een onderdeel moeten vormen van online beveilingsprogramma’s, die naast de implementering van beschermende maatregelen voor gevoelige informatie ook moeten voorzien in de opleiding van werknemers,” zegt David Gibson nog. “Uit het onderzoek is gebleken dat een sensibiliseringscampagne voor de geheimhoudingsplicht het aantal lekken door cloud-accounts van 18 procent tot 13 procent kan terugschroeven.” De onderzoekers waarschuwen ook voor het gevaar van datalekken door vertrekkende werknemers. Slechts 46 procent van de ondervraagden bleek bij het beëindigen van hun contract gevraagd te worden om digitale content in te leveren.

Lees Verder

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cloud, industrie |  Facebook |

15-05-13

Industrieel herstel met fossiele brandstoffen heeft geen enkele toekomst

Een industrieel herstel op basis van fossiele brandstoffen heeft geen enkele toekomst. Dat heeft James Hansen, gewezen wetenschappelijk medewerker van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa), tegenover het online magazine Euractiv gezegd. Een industriële strategie die gericht is op een toename van het gebruik van fossiele brandstoffen kijkt volgens Hansen alleen op korte termijn en is in wezen irrationeel en economisch schadelijk. Bedrijven doen volgens Hansen in die situatie liever beroep op subsidies dan op investeringen in duurzame technologieën.

James Hansen was tijdens de tweede helft van de jaren tachtig die tijdens een getuigenis voor het Amerikaanse congres het idee van klimaatverandering voor het eerst in de Verenigde Staten te berde bracht. "Producenten van fossiele brandstoffen worden onvoldoende gesanctioneerd voor hun impact op de menselijke gezondheid en het klimaat en worden zelfs gesubsidieerd," merkt Hansen op. "Een industrieel herstel op basis van fossiele brandstoffen kan op lange termijn dan ook geen oplossing zijn."

"Zelfs economisch hebben fossiele brandstoffen op lange termijn geen enkele zin," voert Hansen nog aan. "Geen enkele invalshoek kan de ontginning van deze producten nog langer verantwoorden. Producenten van fossiele brandstoffen moeten worden verplicht om te investeren in hernieuwbare technologieën. Op dit ogenblik worden daarvoor echter bijzonder weinig inspanningen gedaan, want de bedrijven weten dat het gemakkelijker is om met de overheid compromissen te sluiten dan te investeren in duurzame energie."

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: industrie, brandstof, energie |  Facebook |

14-04-13

Energie-efficiëntie industrie begint maximale niveau te benaderen

Het is heel onwaarschijnlijk dat de wereldwijde industrie erin zal slagen om zijn emissies tegen het midden van het decennium met 50 procent terug te schroeven, zoals door het Intergovernmental Panel on Climate Change. De onderzoekers merken op dat de wereldwijde vraag naar materialen tegen het midden van het decennium zal zijn verdubbeld, terwijl de efficiëntie-verbetering van de industriële processen niet eindeloos kan worden opgedreven. Aangevoerd wordt dat de energie-efficiëntie voor vele belangrijke productieprocessen zijn maximale niveau begint te bereiken. Er wordt aan toegevoegd dat er dan ook wellicht grotere besparingen zullen moeten worden gerealiseerd in andere sectoren.

Lees Verder

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, industrie |  Facebook |

08-04-13

Industrie kan Amerikaanse economie nieuwe groei bezorgen

Gematigde economische stimulansen zouden in de Amerikaanse industrie tegen het midden van het volgende decennium 3,7 miljoen extra banen kunnen worden gecreëerd. Dat is de conclusie van een economisch groeimodel van het Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation (Mapi) en The Aspen Institute. Opgemerkt wordt dat tegelijkertijd op de handelsbalans een surplus van 700 miljard dollar zou kunnen worden opgetekend, tegenover het huidige tekort van 500 miljard dollar. Bij een ongewijzigd beleid zou het tekort nog verder uitgediept worden.

"Het model toont aan er in de Amerikaanse industrie talloze mogelijkheden zijn voor een heropleving die tegen het midden van het volgende decennium zou kunnen leiden tot een talrijke goedbetaalde banen, economische groei en een eerste handelsoverschot sinds het midden van de jaren zeventig," voert het rapport aan. "Cruciale sectoren voor die heropbloei zijn export en import, kapitaalinvesteringen, energievoorraden, een gepast regelgevend en fiscaal beleid en het opvullen van de tekorten aan arbeiders en onderzoekers."

Door die maatregelen zou de industrie volgens het rapport onder meer 307.000 nieuwe banen per jaar kunnen worden gecreëerd. Wanneer echter geen extra inspanningen worden gedaan, zouden volgens de onderzoekers slechts 23.000 banen per jaar kunnen worden gecreëerd. Ook het bruto binnenlandse product van de Verenigde Staten zou volgens het rapport 1,5 biljoen dollar groter zijn dan in een situatie zonder een gewijzigd beleid. De belangrijkste bijdrage tot die groei zou afkomstig zijn van de industrie.

Lees Verder

18:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, industrie, groei |  Facebook |

17-03-13

Sportwereld kan heel wat opsteken van de industrie

De sportwereld kan heel wat opsteken van de industrie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De onderzoekers merken op dat flexibiliteit in de sportwereld even belangrijk is voor resultaten als in de autosector. Flexibiliteit biedt volgens de wetenschappers aan de teams immers een aantal opties en biedt de kans om een optimale samenstelling, ondanks de onbeschikbaarheid van gekwetste spelers, op het terrein te brengen, zoals ook in autosector onder de veranderende vraag op de markt naar het behoud van operationele efficiëntie wordt gestreefd.

Lees Verder

12:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: industrie, sport |  Facebook |

28-01-13

Japanse grootindustrie schroeft uitstoot met bijna 15 procent terug

De Japanse grootindustrie heeft het voorbije halve decennium de uitstoot van broeikasgassen gemiddeld met 14,9 procent teruggeschroefd tegenover het begin van de jaren negentig. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Japanse zakenkrant Nikkei. Opgemerkt wordt dat de industrie met die prestaties in belangrijke mate het land heeft geholpen om de doelstellingen van het Kyoto Protocol tegen klimaatverandering te halen. Japan had daarbij aangegeven de uitstoot van broeikasgassen tegen eind vorig jaar met 6 procent terug te schroeven tegenover het begin van de jaren negentig.

Hoewel geen officiële mededelingen zijn gedaan, wordt verondersteld dat Japan ruimschoots zijn doelstellingen op het gebied van klimaatverandering heeft gehaald. Tijdens de twee laatste jaren van het voorbije decennium liet Japan bij de totale uitstoot een daling met 10,9 procent optekenen, indien de emissiehandel met ontwikkelingslanden en bosaanplantingen in rekening worden gebracht. Omdat bossen meer broeikasgassen opvangen dan produceren, kunnen bijkomende emissierechten worden verkregen door bosbescherming en boomaanplantingen.

Wel wordt opgemerkt dat de studie van de zakenkrant werd afgerond vooraleer huidig premier Shinzo Abe, die een grotere prioriteit wil verlenen aan de industrie, aan de macht kwam en een aantal hervormingen heeft aangekondigd. Onder meer wil Abe de belofte van gewezen premier Yukio Hatoyama over de uitstoot van broeikasgassen opnieuw evalueren. Hatoyama had drie jaar geleden beloofd dat Japan de uitstoot tegen het einde van het decennium met 25 procent zou terugschroeven, op voorwaarde dat ook China en de Verenigde Staten gelijkaardige inspanningen zouden doen.

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, industrie, uitstoot |  Facebook |