26-04-18

Financieel voordeel blijft cruciale drijfveer voor delen informatie

Financiële voordelen blijven voor de consument de belangrijkste reden om meer online persoonlijke informatie aan bedrijven ter beschikking te stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Episerver bij ruim vierduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden, Finland, Noorwegen en Denemarken. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat 26 procent van de respondenten bereid bleek om meer persoonlijke informatie ter beschikking te stellen in ruil voor belangrijke kortingen of betere aanbiedingen. Op de tweede plaats staat een grotere transparantie over de opslag en beveiliging van de informatie (15 procent)

Lees Verder

10:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie |  Facebook |

14-03-17

Mens gaat selectief om met beschikbare informatie

Nog nooit in de geschiedenis was zoveel informatie beschikbaar, maar de mens gebruikt daarvan slechts een minimaal gedeelte. Daarbij wordt vaak bewust bruikbare informatie genegeerd. Het individu is immers vaak geneigd zijn eigen realiteit te selecteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan de Carnegie Mellon University. Opgemerkt wordt dat het vermijden van informatie niet altijd het gevolg is van een vergissing of luiheid, maar vaak ook strategisch wordt gebruikt. Het concept kan immers worden gehanteerd om negatieve boodschappen op afstand te houden, maar anderzijds kan de gewilde onwetendheid ook een wapen zijn om paniekreacties te vermijden.

“Logisch gezien zou moeten worden verondersteld dat gezocht wordt naar informatie die bij de besluitvorming kan worden gebruikt,” zeggen de onderzoekers George Loewenstein, Russell Golman en David Hagmann. “Vanuit dat concept zou men nooit bewust informatie mogen vermijden en zou rationeel een standpunt moeten worden bijgestuurd wanneer daarvoor relevante informatie wordt verkregen. In werkelijkheid moet worden vastgesteld dat informatie die een betere besluitvorming zou ondersteunen, vaak bewust wordt vermeden indien men ervan uitgaat dat de boodschap te pijnlijk zou zijn om te ontvangen."

Zelfs wanneer het onmogelijk is informatie te negeren, worden vaak gerichte statistieken gehanteerd om de boodschap te kunnen interpreteren. Controversiële bewijzen worden vaak als betrouwbare bron bestempeld wanneer daarmee de eigen visie kan worden bevestigd. Omgekeerd moet vaak een afwijzing worden opgetekend bij wetenschappelijk onderbouwde bewijzen die niet aan de eigen stellingen beantwoorden. Het linken van vaccinaties aan autisme en het verwerpen van de klimaatverandering zijn van deze strategieën typische voorbeelden. Het negeren van informatie kan nochtans een schadelijke impact hebben op de gezondheid van het individu en de maatschappij.

“Vaak wordt informatie over een gezondheidsprobleem opzij geschoven omdat voor de gevolgen van een test wordt gevreesd,” verduidelijken de onderzoekers. “Anderzijds dreigen ook maatschappelijke consequenties wanneer een ideologische strekkingen afwijkende boodschappen onderdrukken. Door het negeren van informatie wordt het onmogelijk om efficiënt te communiceren met andere meningen. Vaak heeft het geen enkel nut om mensen met politieke of filosofische boodschappen te overstelpen, want wellicht zal het negeren van informatie als verdedigingsmechanisme worden gebruikt.”

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie |  Facebook |

08-12-16

Publiek lijdt minder onder informatie-overdaad

Het publiek lijdt minder onder een informatie-tsunami dan tien jaar geleden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij ruim vijftienhonderd Amerikaanse consumenten. Opgemerkt wordt dat tien jaar geleden 27 procent van de ondervraagde consumenten te kennen gaf aan grotere volumes informatie te worden blootgesteld dan ze konden verwerken. Nu blijkt echter nog slechts 20 procent van een informatie-tsunami gewag te maken. Daarentegen kon worden vastgesteld dat driekwart van de ondervraagden te kennen gaf ervan te genieten zoveel informatie ter beschikking te hebben.

“Het feit dat de consument zoveel informatie kan verkrijgen, geeft hem het gevoel de controle in handen eigen handen te hebben,” merken de onderzoekers op. “Bovendien is men ervan overtuigd heel gemakkelijk in staat te zijn welke informatie betrouwbaar is.” Volgens John Horrigan, hoofdonderzoeker bij het Pew Research Center, zegt dat de consument minder informatie-druk ervaart omdat hij over meerdere apparaten beschikt om alle gegevens te verwerken. Naarmate een consument over meer apparaten kan beschikken, blijkt hij voor de informatie-tsunami minder kwetsbaar te zijn.

Bij consumenten met drie verschillende apparaten zegt 84 procent ervan te genieten gemakkelijk toegang te hebben tot informatie. Bij collega’s die slechts op één toestel beroep kunnen doen, daalt dat cijfer tot 71 procent. Wel wordt opgemerkt dat bij consumenten met een lager inkomen en een beperkte opleiding sneller een gevoeligheid voor een informatie-tsunami moet worden vastgesteld. In die bevolkingsgroepen zegt minstens 40 procent het gevoel te hebben door informatie overspoeld te worden. Ook bij de oudere bevolkingsgroepen moet een grotere kwetsbaarheid worden vastgesteld. Ook hier is de digitale kloof volgens de onderzoekers duidelijk merkbaar.

Lees Verder

17:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie |  Facebook |

15-07-14

Internet-gebruiker kan informatie minder lang vasthouden

Het online publiek leest meer teksten, maar kan minder in zijn geheugen vasthouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Victoria University of Wellington in Nieuw-Zeeland. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat online lectuur een negatieve impact heeft op de concentratie, het inzicht, de absorptie en de herinnering van de verkregen informatie. Het probleem moet volgens de onderzoekers in grote mate worden toegeschreven aan het multitasken tijdens het online lezen - zoals het controleren van emails en actualiteit, het exploreren van links en het bekijken van videoclips - dat voor afleiding zorgen.

“Diagonaal lezen en scanning bleken het meest frequente online leesgedrag van de respondenten te weerspiegelen,” zegt onderzoeksleider Val Hooper, professor management en informatica aan de University of Wellington. “Die taktiek zorgt ervoor dat de lezer een grotere hoeveelheid informatie verwerkt. Vele respondenten zeggen dat het internet hen heeft geleerd om sneller en selectiever te lezen. Dat is een positieve evolutie, maar tegelijkertijd gaven de respondenten toe dat offline informatie gemakkelijker onthouden kon worden. Ook kon worden vastgesteld dat vaak geprobeerd wordt om de meest belangrijke informatie uit te printen.”

De onderzoekers stelden verder vast dat online lectuur vooral gericht is op het zoeken naar informatie, professionele of educatieve projecten en ontspanning, zoals het lezen van online verhalen of magazines. “Het onderzoek toont aan dat de consument nog altijd op een lineaire manier, gebaseerd op gedrukte media, leest,” merkt professor Hooper op. “De structuur van de content is echter vaak niet aangepast aan de manier waarop informatie online wordt ontvangen. Er moet dan ook aangeleerd worden om op een digitale manier te schrijven en te lezen en de online informatie efficiënt te interpreteren en vast te houden.”

“Het leesgedrag van de huidige generatie jongeren wordt nog altijd gestuurd door begeleiders die zelf in een lineair lectuurconcept zijn getraind,” stipt professor Hooper aan. “Er moet dan ook verwacht worden dat het minstens nog een generatie zal duren vooraleer er belangrijke veranderingen kunnen worden opgemerkt. Educatoren moeten echter proberen om hun boodschappen te communiceren op een manier die beantwoordt aan de verwachtingen van de online lezer in plaats van de regels uit het verleden te blijven volgen. Onder meer ellenlange teksten zullen wellicht weinig bijval genieten bij de jonge generatie lezers.”

Professor Hooper noemt het opmerkelijk dat de lezer tijdens zijn activiteit veel aandacht heeft voor emails, andere berichten, hyperlinks en video. “Het lijkt wel alsof de consument verwacht aan het scherm van zijn computer afgeleid te worden,” geeft de onderzoekster aan.

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, informatie |  Facebook |

03-05-14

Overdaad aan informatie leidt tot selectieve blindheid

Een overvloed aan visuele informatie leidt tot een selectieve blindheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London. De onderzoekers zeggen dat het fenomeen kan vergeleken worden met het dimmen van licht. De bevindingen kunnen volgens de Britse wetenschappers worden gebruikt om risicovolle situaties te identificeren en te zoeken naar oplossingen die de zware risico’s kunnen helpen vermijden. De onderzoekers merken op dat het fenomeen onder meer oplossingen kan aanbrengen om het werk van piloten en chirurgen te vergemakkelijken.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, veiligheid |  Facebook |

09-04-14

Data-werkers nog steeds gefrusteerd door gebrekkige toegang tot informatie

Data-werkers zijn nog steeds gefrustreerd met het gebrek aan toegang tot werkgerelateerde informatie buiten kantoor. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Pertino bij bijna duizend Amerikaanse werknemers. De studie wees uit dat 75 procent van de respondenten vanop afstand behoefte hebben aan toegang tot bedrijfsinformatie. Helaas blijken de meeste betrokkenen ontevreden te zijn met de huidige infrastructuur. Daarbij geeft 58 procent aan dat deze data-verwerking moeilijk verloopt, terwijl 43 procent opmerkt dat het beschikbare aanbod onbetrouwbaar is en 31 procent gewag maakt van ingewikkelde procedures.

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data, informatie |  Facebook |

17-02-14

Academicus en expert betrouwbaarste bron bedrijfsinformatie

Academici en experts worden door het publiek als meest betrouwbare bronnen voor informatie over het bedrijfsleven bestempeld. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van consulent Edelman. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 67 procent van de bevolking aangeeft de verklaringen van een academicus over het bedrijfsleven te vertrouwen, gevolgd door uitspraken van een technisch expert (66 procent). Er werd echter ook vastgesteld dat 62 procent zegt vertrouwen te hebben in de visie van andere consumenten. Een boodschap van de chief executive wordt daarentegen slechts door 43 procent van de ondervraagden vertrouwd.

Anderzijds zegt 52 procent van de respondenten de informatie van een gemiddelde werknemer van de onderneming te vertrouwen. Dat betekent een opmerkelijke stijging tegenover vijf jaar geleden, toen slechts 32 procent informatie van een werknemer vertrouwde. Ook de betrouwbaarheid van de chief executive is tegenover vijf jaar geleden, toen een score van amper 31 procent werd geregistreerd, gevoelig gestegen. De onderzoekers stelden vast dat chief executives hun geloofwaardigheid vooral kunnen opdrijven door een duidelijke en transparante communicatie. Ook wordt opgemerkt dat de chief executive ervoor zorg dient te dragen de waarheid te vertellen, ook al is die boodschap misschien complex en onpopulair.

Daarnaast wordt aangevoerd dat de chief executive geregeld de medewerkers op de hoogte dient te houden van de situatie binnen de onderneming en moet de topman in moeilijke tijden zich in de frontlijn begeven en bovendien centraal de leiding op zich nemen om de problemen aan te pakken. De actieve aanwezigheid van de chief executive in de media wordt in die situatie minder belangrijk geacht. “De respondenten laten duidelijk uitschijnen dat de topman zich tijdens crisissen vooral moet toespitsen op de kern van het probleem in plaats van gebruik te maken van media om het beeld over de onderneming te proberen bijsturen,” aldus nog Edelman.

Lees Verder

09:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: academicus, expert, informatie |  Facebook |

29-10-13

Facebook ontwikkelt zich tot belangrijke nieuwsbron

Het sociale netwerk Facebook is geëvolueerd tot een belangrijke nieuwsbron, ook al ontdekken de meeste gebruikers de artikels slechts toevallig terwijl ze op zoek zijn naar andere informatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center en de Knight Foundation bij meer dan vijfduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 64 procent van de respondenten aangeeft gebruik te maken van Facebook en in die groep zegt nagenoeg de helft zijn nieuwsinformatie uit het sociale netwerk te halen, maar bij 78 procent wordt die berichtgeving slechts toevallig ontdekt. Verder bleek nog dat ongeveer één derde van de Facebook-nieuwsconsumenten media-organisaties of individuele journalisten in hun feeds hebben staan.

“Algemeen kan worden gesteld dat 30 procent van de totale Amerikaanse bevolking een nieuwsconsument van Facebook is,” merkt Amy Mitchell, directeur mediaresearch bij het Pew Research Center, op. “De consument richt zich in eerste instantie weliswaar tot Facebook om persoonlijke gebeurtenissen te delen, maar wordt daarbij nagenoeg toevallig ook een nieuwsgebruiker. Het toevallige karakter van het fenomeen kan de belangrijkheid van het platform als een bron van nieuws en informatie in werkelijkheid echter nog versterken, vooral in bevolkingsgroepen die niet gewoonte hebben om de actualiteit van nabij te volgen. Frequente nieuwsconsumenten verwijzen daarentegen zelden naar Facebook als hun meest prioritaire bron van informatie over de actualiteit.”

Er wordt ook op gewezen dat de leeftijdscategorie tussen achttien en dertig jaar ongeveer één derde van de totale groep nieuwsconsumenten van Facebook vertegenwoordigt. “Jonge volwassen wenden zich vaak tot het sociale netwerk om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuwe en beschowuen het platform als een belangrijke bron van nieuwsinformatie,” stippen de onderzoekers nog aan. Er wordt aan toegevoegd dat Facebook zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke bron van informatie voor consumenten die anders nooit in contact met berichtgeving over actualiteit zouden komen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de studie een bijkomend bewijs is dat sociale media een grote impact hebben op de nieuwsconsumptie.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, informatie |  Facebook |

12-10-13

Werknemers verliezen veel tijd met verloren informatie

Werknemers verliezen gemiddeld anderhalf uur per week aan het opzoeken van verloren documenten of informatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf EDM Group, gespecialiseerd in informatie-management, bij Britse bedrijven. Er wordt aan toegevoegd dat het probleem in de toekomst alleen nog dreigt toe te nemen, aangezien werknemers met steeds meer informatie geconfronteerd worden die moet verwerkt worden. Daarbij wordt opgemerkt dat 56 procent van de ondervraagden toegeeft meer informatie te moeten behandelen dan drie jaar geleden. Bij 18 procent zou er sprake zijn van een toename met meer dan 50 procent.

Lees Verder

11:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie |  Facebook |

03-06-13

Informatie-verspreiding goed waarschuwing voor naderende crisis

De verspreiding van informatie kan een vroeg waarschuwingssignaal vormen voor een dreigende crisis. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Universiteit Amsterdam en ING Bank. De onderzoekers stelden vast dat de recente kredietcrisis werd voorafgegaan door een scherpe stijging in de uitwisseling van informatie in de grootste derivatenmarkt. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie zouden kunnen worden gebruikt voor een waarschuwing die mogelijk maakt om drie tot zes maanden voor het uitbreken van een crisis in te grijpen.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, crisis |  Facebook |

02-04-13

Rustend brein probeert onbelangrijke informatie te wissen

Het menselijk brein maakt van rustperiodes gebruik om onbelangrijke informatie te wissen, terwijl de hersencellen tegelijkertijd worden voorbereid voor toekomstige ervaringen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Amerikaanse National Institutes of Health. De resultaten van het onderzoek zijn volgens de wetenschappers niet alleen nuttig om de efficiëntie van het leerproces te verbeteren, maar ook om een groter inzicht te verwerven in het fenomeen van posttraumatische stress, waarbij het brein grote moeilijkheden ondervindt om een negatieve ervaring achter zich te laten.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brein, informatie |  Facebook |

28-02-13

Consument wil meer informatie verzamelen over bedrijven

De consument probeert vooraf voldoende informatie te verzamelen vooraleer relaties worden aangeknoopt met een bedrijf. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Harris Poll. Daarbij wordt opgemerkt dat 56 procent actief naar informatie over bedrijven zoekt. Vorig jaar bedroeg het aandeel van deze groep consumenten in de totale populatie slechts 50 procent. Er wordt aan toegevoegd dat deze consumenten de informatie niet alleen voor zichzelf verzamelen, maar de gegevens ook willen delen en anderen willen proberen te beïnvloeden.

Lees Verder

11:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consument, informatie |  Facebook |

02-02-13

Twitter krijgt vooral Amerikaanse verzoeken om informatie over gebruikers

Het sociale netwerk Twitter heeft tijdens de tweede helft van vorig jaar 1.009 aanvragen ontvangen om informatie te verstrekken over zijn gebruikers. Dat betekende een stijging met 20 procent tegenover de eerste zes maanden van het jaar. Dat blijkt uit het transparantierapport van het sociale netwerk. De aanvragen waren afkomstig uit dertig verschillende landen over de hele wereld, maar de Verenigde Staten vertegenwoordigden 80,77 procent van alle verzoeken, die meestal te maken hadden met een gerechtelijk onderzoek.

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, informatie |  Facebook |

02-12-12

Menselijke brein kan maximaal vier eenheden informatie aan

De menselijke hersenen kunnen vier verschillende informatiestromen aan vooraleer er chaos ontstaat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New South Wales. Daarmee wordt de theorie van de Amerikaanse psycholoog George Miller, die in het midden van de jaren vijftig had aangegeven dat het menselijk brein maximaal zeven verschillende informatie-stromen kon verwerken, tegengesproken. De Australische onderzoekers merken op dat het menselijke brein een informatiestroom van zeven eenheden, zoals bijvoorbeeld een telefoonnummer, in vier afzonderlijke entiteiten zal proberen op te delen.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, psychologie |  Facebook |

20-10-12

Tegenstanders Wikipedia slecht in inschatten kwaliteit artikels

Personen die een negatieve houding hebben tegenover de online encyclopedie Wikipedia, blijken het vooral moeilijk te hebben om de geloofwaardigheid van de verschillende artikelen in te schatten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Twente. Volgens onderzoeksleider Teun Lucassen blijken de betrokkenen alle informatie van Wikipedia even onbetrouwbaar te vinden, waardoor ze volgens hem belangrijke informatie dreigen te missen.

Daarentegen blijken personen met een fundamenteel positieve houding tegenover de encyclopedie er goed in te slagen om de betrouwbaarheid van de individuele artikels in te schatten. “Naarmate de bibliotheek digitale content toeneemt, wordt het steeds crucialer om de betrouwbaarheid van de informatie in te schatten,” merkt Teun Lucassen op. “Wikipedia is daarvan een belangrijk voorbeeld. De encyclopedie wordt algemeen gebruikt als informatiebron, maar omdat iedereen bijdragen kan leveren, kunnen sommige artikels onnauwkeurigheden of fouten bevatten.”

Iedereen moet daarom volgens Lucassen een inschatting kunnen maken van de betrouwbaarheid van de aangeboden informatie. “Uit het onderzoek blijkt dat personen met een beperkt vertrouwen in de bron ook weinig geloof hechten aan de betrouwbaarheid van de artikels, ongeacht hun daadwerkelijke kwaliteit,” voert hij aan. “Mensen met een positieve benadering tegenover de encyclopedie blijken daarentegen beter het onderscheid te kunnen maken tussen geloofwaardige en onbetrouwbare artikels.”

Lees Verder

19:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wikipedia, internet, informatie |  Facebook |

27-07-12

Milieusector moet meer samenwerken om efficiëntie te verbeteren

Milieuverenigingen zouden hun inspanningen om het publiek te bereiken meer moeten bundelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. De onderzoekers merken op dat milieuverenigingen en overheden heel wat tijd, inspanning en geld investeren in het versturen van hun boodschap naar het grote publiek. Volgens onderzoeksleider Bethany Cutts gaat het echter vaak om een overlap van informatie die al bestaat. Zelfs als de uiteindelijke doelstellingen verschillend zouden zijn, zouden de organisaties volgens haar nog altijd meer informatie en zelfs financiële budgetten delen. Volgens Bethany Cutts zou de boodschap efficiënter naar het publiek kunnen worden gebracht indien er meer strategisch zou worden nagedacht over de verspreiding van de informatie. De onderzoekster wijst erop dat deze organisaties vaak met beperkte budgetten moeten werken en door collaboratie hun middelen efficiënter zouden kunnen aanwenden.

Lees Verder

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, informatie |  Facebook |

23-07-12

Informatiebehoefte bevolking nog altijd niet optimaal ingevuld

Het leven van de Amerikaanse burger is nog altijd ingebet in zijn lokale gemeenschap. De burger heeft ook een pakket basisinformatie nodig om zijn dagelijks leven te sturen, ondanks de proliferatie van technologie die de wereld van dag tot dag kleiner lijkt te maken. Maar hoewel er duidelijk een nood bestaat aan informatie, wordt die behoefte onvoldoende ingevuld. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Wisconsin. Opgemerkt wordt dat lokale gemeenschappen unieke en specifieke informatie-behoeftes hebben op het gebied van onder meer gezondheid, onderwijs, transport, arbeid, leefmilieu en politiek. Een gedeelte van de informatie-behoefte wordt weliswaar ingevuld door online nieuwsbronnen, maar vooral gemeenschappen met lagere inkomenscategorieën dreigen volgens de wetenschappers informatie-woestijnen te worden omdat ze geen toegang hebben tot die bronnen.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie |  Facebook |

24-05-12

Noord-Koreaanse regering verliest greep op informatiestromen

Noord-Korea heeft nog altijd de meest gesloten media-omgeving van de hele wereld, maar door de gemakkelijker toegang tot nieuwsmedia en mobiele telefoons wordt het voor de lokale overheid steeds moeilijker om de controle over de informatiestromen vast te houden. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau InterMedia in opdracht van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. De onderzoekers merken op dat de trend onder meer wordt gedragen door de import van goedkope technologische gadgets uit China.

Lees Verder

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noord-korea, informatie |  Facebook |

31-03-12

Meeste werknemers nemen gevoelige informatie mee naar huis

Gevoelige bedrijfsinformatie wordt door 90 procent van de werknemers mee naar buiten genomen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de bureaus FileTrek en Harris Interactive. Volgens 79 procent zou die praktijk vermoedelijk een reden voor een verbreking van het arbeidscontract zijn. Het fenomeen kan volgens de onderzoekers ook leiden tot een belangrijke schade voor de onderneming omdat de informatie verloren gaat of in verkeerde handen terecht komt. De veiligheidsproblemen blijken echter weinig consumenten te bewegen om de onderneming de rug toe te keren.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, informatie |  Facebook |

27-04-09

Twitter is in de eerste plaats een informatiebron

De microbloggingsite Twitter wordt in de eerste instantie niet gebruikt uit een streven naar zelfvervulling of netwerking, maar wel als een bron voor actuele informatie. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau MarketingProfs. Daarbij wordt opgemerkt dat 100 procent van de Twitter-gebruikers zegt een groot belang te hechten aan het verkrijgen van actuele informatie en het ontvangen van nieuwe dingen van andere mensen, terwijl 80 procent benadrukt graag verbonden te zijn met vele mensen. Toch zegt 70 procent het leuk te vinden veel volgelingen te hebben, maar ook nieuwe commerciële activiteiten te kunnen ontplooien. Maar de meeste Twitteraars lijden niet te erg wanneer ze geen respons krijgen op hun boodschappen.

De onderzoekers merken wel op dat de mening over grote vriendenkringen op Twitter bijzonder uiteenlopend zijn. "Acteur Ashton Kutcher heeft op Twitter één miljoen volgelingen, maar Paulo Coelho, die vorig jaar bekroond werd tot de beste Spaanse internationale schrijven, heeft slechts 17.827 volgelingen," aldus Ann Handley, hoofdredacteur van MarketingProfs. "Maar volgens een groot gedeelte van de ondervraagden betekent dit helemaal niet dat Kutcher meer wijsheid te bieden heeft of meer gerespecteerd wordt, maar dat vooral te danken heeft aan zijn beroemdheid." De onderzoekers stelden vast dat 57,1 procent van de gebruikers van Twitter het compleet oneens is dat een grote schare volgelingen een weerspiegeling is van een grotere wijsheid. Slechts 5,9 procent is het daar helemaal of enigszins mee eens.

Bovendien zegt 44,9 procent van de respondenten dat een grote schare volgelingen evenmin een bewijs is van respect. Hier gaat daar echter 33,8 procent wel enigszins mee akkoord, maar slechts 6,1 procent vindt dat vele volgelingen op een groot respect wijzen. Evenmin hechten de gebruikers Twitter een uitzonderlijk belang aan de reacties van de gemeenschap op hun boodschappen. Ongeveer de helft van alle ondervraagden zegt zich weinig problemen te maken door een gebrek aan respons. Eén op vijf zegt toch enigszins teleurgesteld te zijn indien er weinig reacties komen, maar slechts één op vijftig Twitteraars zou zich bij een gebrek aan respons in zijn eigenwaan gekwetst voelen.

13:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, informatie, twitter |  Facebook |

18-05-08

E-mail is vervelend, maar toch onmisbaar

magazinesConsumenten zullen eerder tijdschriften, kranten en andere informatiebronnen schrappen dan e-mail. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Ruigrok-NetPanel in opdracht van het Nederlandse trendmagazine Second Sight. Nochtans vindt een groot gedeelte van de ondervraagden dat ze via e-mail teveel informatie krijgen, terwijl traditionele media volgens hen wel goed omspringen met informatie.

Twee op drie ondervraagden stelden last of erg veel last te hebben van een overvloed aan informatie. “Een kwart geeft aan zich hier vervelend bij te voelen,” aldus het magazine Marketing Online. “Bijna vier op tien ondervraagden zegt zelfs gek te worden van de dagelijkse informatie die ze tot zich zouden moeten nemen. Volgens 69 procent is het internet en dan vooral e-mail de grote schuldige.”

Toch blijkt uit het onderzoek dat men e-mail minder graag zou missen dan andere, als prettiger ervaren informatiebronnen zoals mobiele telefoon, betaalde kranten en tijdschriften. “Vooral die laatste twee blijken gemakkelijk te missen,” aldus de onderzoekers. “Eén op vijf ondervraagden zou betaalde kranten en tijdschriften als eerste bron weglaten uit hun dagelijkse informatiestroom. Vijftien procent stemt voor e-mail.”

10:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, e-mail, krant, tijdschrift |  Facebook |