14-03-17

Mens gaat selectief om met beschikbare informatie

Nog nooit in de geschiedenis was zoveel informatie beschikbaar, maar de mens gebruikt daarvan slechts een minimaal gedeelte. Daarbij wordt vaak bewust bruikbare informatie genegeerd. Het individu is immers vaak geneigd zijn eigen realiteit te selecteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan de Carnegie Mellon University. Opgemerkt wordt dat het vermijden van informatie niet altijd het gevolg is van een vergissing of luiheid, maar vaak ook strategisch wordt gebruikt. Het concept kan immers worden gehanteerd om negatieve boodschappen op afstand te houden, maar anderzijds kan de gewilde onwetendheid ook een wapen zijn om paniekreacties te vermijden.

“Logisch gezien zou moeten worden verondersteld dat gezocht wordt naar informatie die bij de besluitvorming kan worden gebruikt,” zeggen de onderzoekers George Loewenstein, Russell Golman en David Hagmann. “Vanuit dat concept zou men nooit bewust informatie mogen vermijden en zou rationeel een standpunt moeten worden bijgestuurd wanneer daarvoor relevante informatie wordt verkregen. In werkelijkheid moet worden vastgesteld dat informatie die een betere besluitvorming zou ondersteunen, vaak bewust wordt vermeden indien men ervan uitgaat dat de boodschap te pijnlijk zou zijn om te ontvangen."

Zelfs wanneer het onmogelijk is informatie te negeren, worden vaak gerichte statistieken gehanteerd om de boodschap te kunnen interpreteren. Controversiële bewijzen worden vaak als betrouwbare bron bestempeld wanneer daarmee de eigen visie kan worden bevestigd. Omgekeerd moet vaak een afwijzing worden opgetekend bij wetenschappelijk onderbouwde bewijzen die niet aan de eigen stellingen beantwoorden. Het linken van vaccinaties aan autisme en het verwerpen van de klimaatverandering zijn van deze strategieën typische voorbeelden. Het negeren van informatie kan nochtans een schadelijke impact hebben op de gezondheid van het individu en de maatschappij.

“Vaak wordt informatie over een gezondheidsprobleem opzij geschoven omdat voor de gevolgen van een test wordt gevreesd,” verduidelijken de onderzoekers. “Anderzijds dreigen ook maatschappelijke consequenties wanneer een ideologische strekkingen afwijkende boodschappen onderdrukken. Door het negeren van informatie wordt het onmogelijk om efficiënt te communiceren met andere meningen. Vaak heeft het geen enkel nut om mensen met politieke of filosofische boodschappen te overstelpen, want wellicht zal het negeren van informatie als verdedigingsmechanisme worden gebruikt.”

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie |  Facebook |

08-12-16

Publiek lijdt minder onder informatie-overdaad

Het publiek lijdt minder onder een informatie-tsunami dan tien jaar geleden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij ruim vijftienhonderd Amerikaanse consumenten. Opgemerkt wordt dat tien jaar geleden 27 procent van de ondervraagde consumenten te kennen gaf aan grotere volumes informatie te worden blootgesteld dan ze konden verwerken. Nu blijkt echter nog slechts 20 procent van een informatie-tsunami gewag te maken. Daarentegen kon worden vastgesteld dat driekwart van de ondervraagden te kennen gaf ervan te genieten zoveel informatie ter beschikking te hebben.

“Het feit dat de consument zoveel informatie kan verkrijgen, geeft hem het gevoel de controle in handen eigen handen te hebben,” merken de onderzoekers op. “Bovendien is men ervan overtuigd heel gemakkelijk in staat te zijn welke informatie betrouwbaar is.” Volgens John Horrigan, hoofdonderzoeker bij het Pew Research Center, zegt dat de consument minder informatie-druk ervaart omdat hij over meerdere apparaten beschikt om alle gegevens te verwerken. Naarmate een consument over meer apparaten kan beschikken, blijkt hij voor de informatie-tsunami minder kwetsbaar te zijn.

Bij consumenten met drie verschillende apparaten zegt 84 procent ervan te genieten gemakkelijk toegang te hebben tot informatie. Bij collega’s die slechts op één toestel beroep kunnen doen, daalt dat cijfer tot 71 procent. Wel wordt opgemerkt dat bij consumenten met een lager inkomen en een beperkte opleiding sneller een gevoeligheid voor een informatie-tsunami moet worden vastgesteld. In die bevolkingsgroepen zegt minstens 40 procent het gevoel te hebben door informatie overspoeld te worden. Ook bij de oudere bevolkingsgroepen moet een grotere kwetsbaarheid worden vastgesteld. Ook hier is de digitale kloof volgens de onderzoekers duidelijk merkbaar.

Lees Verder

17:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie |  Facebook |

15-07-14

Internet-gebruiker kan informatie minder lang vasthouden

Het online publiek leest meer teksten, maar kan minder in zijn geheugen vasthouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Victoria University of Wellington in Nieuw-Zeeland. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat online lectuur een negatieve impact heeft op de concentratie, het inzicht, de absorptie en de herinnering van de verkregen informatie. Het probleem moet volgens de onderzoekers in grote mate worden toegeschreven aan het multitasken tijdens het online lezen - zoals het controleren van emails en actualiteit, het exploreren van links en het bekijken van videoclips - dat voor afleiding zorgen.

“Diagonaal lezen en scanning bleken het meest frequente online leesgedrag van de respondenten te weerspiegelen,” zegt onderzoeksleider Val Hooper, professor management en informatica aan de University of Wellington. “Die taktiek zorgt ervoor dat de lezer een grotere hoeveelheid informatie verwerkt. Vele respondenten zeggen dat het internet hen heeft geleerd om sneller en selectiever te lezen. Dat is een positieve evolutie, maar tegelijkertijd gaven de respondenten toe dat offline informatie gemakkelijker onthouden kon worden. Ook kon worden vastgesteld dat vaak geprobeerd wordt om de meest belangrijke informatie uit te printen.”

De onderzoekers stelden verder vast dat online lectuur vooral gericht is op het zoeken naar informatie, professionele of educatieve projecten en ontspanning, zoals het lezen van online verhalen of magazines. “Het onderzoek toont aan dat de consument nog altijd op een lineaire manier, gebaseerd op gedrukte media, leest,” merkt professor Hooper op. “De structuur van de content is echter vaak niet aangepast aan de manier waarop informatie online wordt ontvangen. Er moet dan ook aangeleerd worden om op een digitale manier te schrijven en te lezen en de online informatie efficiënt te interpreteren en vast te houden.”

“Het leesgedrag van de huidige generatie jongeren wordt nog altijd gestuurd door begeleiders die zelf in een lineair lectuurconcept zijn getraind,” stipt professor Hooper aan. “Er moet dan ook verwacht worden dat het minstens nog een generatie zal duren vooraleer er belangrijke veranderingen kunnen worden opgemerkt. Educatoren moeten echter proberen om hun boodschappen te communiceren op een manier die beantwoordt aan de verwachtingen van de online lezer in plaats van de regels uit het verleden te blijven volgen. Onder meer ellenlange teksten zullen wellicht weinig bijval genieten bij de jonge generatie lezers.”

Professor Hooper noemt het opmerkelijk dat de lezer tijdens zijn activiteit veel aandacht heeft voor emails, andere berichten, hyperlinks en video. “Het lijkt wel alsof de consument verwacht aan het scherm van zijn computer afgeleid te worden,” geeft de onderzoekster aan.

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, informatie |  Facebook |

03-05-14

Overdaad aan informatie leidt tot selectieve blindheid

Een overvloed aan visuele informatie leidt tot een selectieve blindheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London. De onderzoekers zeggen dat het fenomeen kan vergeleken worden met het dimmen van licht. De bevindingen kunnen volgens de Britse wetenschappers worden gebruikt om risicovolle situaties te identificeren en te zoeken naar oplossingen die de zware risico’s kunnen helpen vermijden. De onderzoekers merken op dat het fenomeen onder meer oplossingen kan aanbrengen om het werk van piloten en chirurgen te vergemakkelijken.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, veiligheid |  Facebook |

09-04-14

Data-werkers nog steeds gefrusteerd door gebrekkige toegang tot informatie

Data-werkers zijn nog steeds gefrustreerd met het gebrek aan toegang tot werkgerelateerde informatie buiten kantoor. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Pertino bij bijna duizend Amerikaanse werknemers. De studie wees uit dat 75 procent van de respondenten vanop afstand behoefte hebben aan toegang tot bedrijfsinformatie. Helaas blijken de meeste betrokkenen ontevreden te zijn met de huidige infrastructuur. Daarbij geeft 58 procent aan dat deze data-verwerking moeilijk verloopt, terwijl 43 procent opmerkt dat het beschikbare aanbod onbetrouwbaar is en 31 procent gewag maakt van ingewikkelde procedures.

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data, informatie |  Facebook |

17-02-14

Academicus en expert betrouwbaarste bron bedrijfsinformatie

Academici en experts worden door het publiek als meest betrouwbare bronnen voor informatie over het bedrijfsleven bestempeld. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van consulent Edelman. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 67 procent van de bevolking aangeeft de verklaringen van een academicus over het bedrijfsleven te vertrouwen, gevolgd door uitspraken van een technisch expert (66 procent). Er werd echter ook vastgesteld dat 62 procent zegt vertrouwen te hebben in de visie van andere consumenten. Een boodschap van de chief executive wordt daarentegen slechts door 43 procent van de ondervraagden vertrouwd.

Anderzijds zegt 52 procent van de respondenten de informatie van een gemiddelde werknemer van de onderneming te vertrouwen. Dat betekent een opmerkelijke stijging tegenover vijf jaar geleden, toen slechts 32 procent informatie van een werknemer vertrouwde. Ook de betrouwbaarheid van de chief executive is tegenover vijf jaar geleden, toen een score van amper 31 procent werd geregistreerd, gevoelig gestegen. De onderzoekers stelden vast dat chief executives hun geloofwaardigheid vooral kunnen opdrijven door een duidelijke en transparante communicatie. Ook wordt opgemerkt dat de chief executive ervoor zorg dient te dragen de waarheid te vertellen, ook al is die boodschap misschien complex en onpopulair.

Daarnaast wordt aangevoerd dat de chief executive geregeld de medewerkers op de hoogte dient te houden van de situatie binnen de onderneming en moet de topman in moeilijke tijden zich in de frontlijn begeven en bovendien centraal de leiding op zich nemen om de problemen aan te pakken. De actieve aanwezigheid van de chief executive in de media wordt in die situatie minder belangrijk geacht. “De respondenten laten duidelijk uitschijnen dat de topman zich tijdens crisissen vooral moet toespitsen op de kern van het probleem in plaats van gebruik te maken van media om het beeld over de onderneming te proberen bijsturen,” aldus nog Edelman.

Lees Verder

09:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: academicus, expert, informatie |  Facebook |

29-10-13

Facebook ontwikkelt zich tot belangrijke nieuwsbron

Het sociale netwerk Facebook is geëvolueerd tot een belangrijke nieuwsbron, ook al ontdekken de meeste gebruikers de artikels slechts toevallig terwijl ze op zoek zijn naar andere informatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center en de Knight Foundation bij meer dan vijfduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 64 procent van de respondenten aangeeft gebruik te maken van Facebook en in die groep zegt nagenoeg de helft zijn nieuwsinformatie uit het sociale netwerk te halen, maar bij 78 procent wordt die berichtgeving slechts toevallig ontdekt. Verder bleek nog dat ongeveer één derde van de Facebook-nieuwsconsumenten media-organisaties of individuele journalisten in hun feeds hebben staan.

“Algemeen kan worden gesteld dat 30 procent van de totale Amerikaanse bevolking een nieuwsconsument van Facebook is,” merkt Amy Mitchell, directeur mediaresearch bij het Pew Research Center, op. “De consument richt zich in eerste instantie weliswaar tot Facebook om persoonlijke gebeurtenissen te delen, maar wordt daarbij nagenoeg toevallig ook een nieuwsgebruiker. Het toevallige karakter van het fenomeen kan de belangrijkheid van het platform als een bron van nieuws en informatie in werkelijkheid echter nog versterken, vooral in bevolkingsgroepen die niet gewoonte hebben om de actualiteit van nabij te volgen. Frequente nieuwsconsumenten verwijzen daarentegen zelden naar Facebook als hun meest prioritaire bron van informatie over de actualiteit.”

Er wordt ook op gewezen dat de leeftijdscategorie tussen achttien en dertig jaar ongeveer één derde van de totale groep nieuwsconsumenten van Facebook vertegenwoordigt. “Jonge volwassen wenden zich vaak tot het sociale netwerk om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuwe en beschowuen het platform als een belangrijke bron van nieuwsinformatie,” stippen de onderzoekers nog aan. Er wordt aan toegevoegd dat Facebook zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke bron van informatie voor consumenten die anders nooit in contact met berichtgeving over actualiteit zouden komen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de studie een bijkomend bewijs is dat sociale media een grote impact hebben op de nieuwsconsumptie.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, informatie |  Facebook |