15-01-18

Hoger inkomen leidt niet altijd tot groter geluksgevoel

Personen die een hoger inkomen genieten, blijken in veel gevallen ook meer positieve gevoelens over zichzelf te koesteren. Individuen die minder verdienen, halen dan ook meer plezier in hun relaties en hun talent om met andere een band te smeden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California bij meer dan vijftienhonderd mensen in de Verenigde Staten. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers echter vooral dat een hoger inkomen vele voordelen - zoals een betere gezondheid en levenstevredenheid - heeft, maar niet altijd aan een groter geluksgevoel kan worden gekoppeld.

"Aan de bovenkant van het sociaal-economische spectrum wordt vaker gewag gemaakt van emoties die op het eigen individu zijn gericht,” zegt onderzoeksleider Paul Piff, professor psychologie aan de Universiteit van Californië. “Gesproken wordt vaak over tevredenheid, trots en amusement. Personen aan de onderkant van de inkomensschaal blijken daarentegen meer emoties ervaren te worden die zich richten op andere mensen, zoals mededogen en liefde. Armere individuen meldden ook dat ze meer ontzag en schoonheid ervaren in de wereld om hen heen. Deze bevindingen wijzen erop dat rijkdom niet eenduidig geassocieerd wordt met geluk."

"Wel blijkt dat persoonlijk rijkdom vatbaar maakt voor verschillende soorten geluk," benadrukt Piff. "Terwijl rijkere mensen zich positiever uitdrukken over hun prestaties, status en individuele prestaties, lijken minder rijke individuen meer optimisme en geluk te vinden in hun relaties, hun verzorgend vermogen en het contact met anderen. Deze verschillen kunnen voortvloeien uit het verlangen van hogere inkomens naar onafhankelijkheid en zelfvoorziening. Mensen met een lager inkomen zijn door hun gerichtheid op anderen anderzijds in staat om wederkerige banden te smeden met anderen, zodat men beter gewapend is zich tegen een bedreigende omgeving te beschermen.”

"Het psychologisch onderzoek heeft zich de voorbije decennia vaak geconcentreerd op de negatieve effecten van armoede,” benadrukt professor Piff. "Armoede verhoogt de risico's van mensen voor een reeks negatieve ervaringen, zoals een inferieure gezondheid. Rijkdom garandeert geen geluk, maar maakt het individu wel meer vatbaar voor andere ervaringen. Die verschillen zullen onder meer bepalen of plezier wordt gehaald uit de eigen persoonlijkheid, dan wel uit vrienden en relaties. Deze bevindingen suggereren dat mensen met een laag inkomen, ondanks hun relatief minder gunstige omstandigheden, strategieën hebben om betekenis, vreugde en geluk in hun leven te vinden.”

Lees Verder

19:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inkomen |  Facebook |

09-02-14

Internet leidt tot evenwichtiger verdeling van het inkomen

Het internet leidt tot een meer evenwichtige verdeling van het inkomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De onderzoekers merken op dat het internet aan de producenten van content toelaat om zich rechtstreeks tot een eindgebruiker te wenden, zodat een aantal tussenpersonen kunnen worden uitgeschakeld en dus een groter deel van de totale opbrengsten van hun productie kunnen verwerven. De onderzoekers merken dan ook op dat het inkomen niet wordt bepaald door de individuele productie, maar wel door de locatie in de distributieketen.

Lees Verder

11:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, inkomen |  Facebook |

01-12-13

Minimuminkomen heeft geen impact op criminaliteit

Er kan geen verband worden vastgesteld tussen een minimuminkomen en misdaadcijfers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cincinnati. Volgens een aantal theorieën zou de garantie op een minimuminkomen het risico op criminaliteit verkleinen, maar daarvoor kan volgens de onderzoekers geen enkel bewijs worden aangevoerd. Daarbij wordt aangevoerd dat in de achttien Amerikaanse staten die het minimuminkomen de voorbije decennia hebben verhoogd ten opzichte van het federale niveau, geen enkele terugval in de criminaliteit kon worden vastgesteld. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers ook aan dat criminaliteit moeilijk door geïsoleerde fenomenen kan worden aangepakt.

Lees Verder

11:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inkomen, criminaliteit |  Facebook |

30-05-13

Rijkste gezinnen profiteren meest van Amerikaanse belastingverminderingen

De Amerikaanse belastingvoordelen bieden aan rijkere gezinnen veel meer voordelen dan aan gezinnen uit lagere inkomensklassen. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Congressional Budget Office (CBO). Er wordt opgemerkt dat de tien belangrijkste belastingverminderingen dit jaar de Amerikaanse belastingbetaler meer dan 900 miljard dollar zal opleveren. Meer dan de helft van die voordelen gaan echter naar de 20 procent rijkste huishoudens van de Verenigde Staten.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, inkomen, verenigde staten |  Facebook |

16-03-13

Moeders kennen de beste formule voor het geluk

Moeders geven meestal een goed advies over het geluk. Dat zegt Daniel Gilbert, professor psychologie aan de Harvard University. De professor voert aan dat huwelijk, geld en kinderen drie sleutelelementen zijn voor het geluk, zoals door vele moeders aan hun kinderen op het hart wordt gedrukt. Onder meer voerde Gilbert aan dat het huwelijk het geluk gemiddeld tussen acht en vijftien jaar kan stimuleren. Hij merkte echter ook op dat mensen zich het meest gelukkig voelt wanneer de geest actief is. Dat is volgens hem de reden waarom het nietsdoen, wat voor vele mensen de ultieme droom blijkt te zijn, niet tot een groter geluk leidt. Bovendien levert elke extra dollar volgens de professor het meeste bijkomend geluk op bij inkomens tussen 50.000 dollar en 75.000 dollar per jaar.

Lees Verder

11:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluk, inkomen |  Facebook |

01-01-13

Rechtstreekse band tussen inkomen en gezondheid

Een laag inkomen blijft gekoppeld aan een minder goede gezondheid, ongeacht het type van de openbare gezondheidszorg. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington bij patiënten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat in beide landen een even grote ongelijkheid op het gebied van gezondheid kan worden opgetekend. De onderzoekers zeggen verrast te zijn door de resultaten en verwacht te hebben dat inkomen in Groot-Brittannië minder impact zou hebben op de gezondheid dan in de Verenigde Staten.

“In Groot-Brittannië heeft het publiek toegang tot openbare gezondheidszorg, waardoor men verwacht zou kunnen hebben dat de impact van het inkomen gevoelig zou zijn gedaald,” merkt onderzoeksleider Melissa Martinson, professor aan de School of Social work aan de University of Washington, op. “In praktijk blijkt er in beide landen een gelijkaardige band tussen inkomen en gezondheid opgetekend te worden. De resultaten laten dan ook de invloed van andere factoren, zoals bijkomende stressfactoren of een ongezonde woonomgeving, veronderstellen.”

Eerder al had Martinson vastgesteld dat de Amerikaanse bevolking gemiddeld minder gezond is dan de Britse populatie. “Openbare gezondheidszorg lijkt dan ook ten goede te komen aan de hele bevolking,” stipt de wetenschapster nog aan. “De gezondheidskloof tussen armen en rijken blijkt echter in de twee landen even groot te zijn. Ondanks een verschil in openbare gezondheidszorg, blijkt inkomen rechtstreeks gelinkt te kunnen worden aan gezondheid. Er moet dan ook een bewust beleid worden ontwikkeld om deze ongelijkheden uit te vlakken.”

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inkomen, gezondheid |  Facebook |

05-09-12

Inkomen niet ideale basis om armoede-niveau in te schatten

De consumptie is een betere basis om armoede te meten dan het inkomen. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de University of Chicago en de University of Notre Dame. De onderzoekers stellen dat bij inkomen onder meer vaak voorbij gegaan wordt aan fiscale maatregelen of materiële voordelen. Een berekening op basis van de consumptie houdt volgens de Amerikaanse daarentegen ook rekening met het gebruiken van spaargelden, het bezit van duurzame goederen, de toegang tot krediet en deelname aan programma's tegen armoede. De onderzoekers stelden ook vast dat de meest achtergestelde gezinnen ook hun consumptie beter aangeven dan hun inkomen. Onder meer moet volgens de onderzoekers Bruce Meyer en James Sullivan gekeken worden naar het bezit van een wagen, de grootte van de gezinswoning, het onderwijsniveau en het bezit van huishoudelijke apparaten.

Lees Verder

12:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inkomen, armoede, consumptie |  Facebook |

14-04-12

Amerikanen ervaren groter conflict tussen inkomens

Meer Amerikanen zijn ervan overtuigd dat er in de Verenigde Staten een conflict heerst tussen de armen en rijken dan twee jaar geleden. Dat is de conclusie van een rapport van het Pew Research Center. De onderzoekers voegen er aan toe dat de spanning over de inkomenskloof groter lijkt te zijn dan bij immigratie, ras of leeftijd. Opgemerkt wordt dat 66 procent van de Amerikanen van mening is dat er een sterk tot zeer sterk conflict bestaat tussen de verschillende inkomensklassen in de Verenigde Staten. Slechts 7 procent is van mening dat er helemaal geen conflict bestaat.

Lees Verder

10:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inkomen |  Facebook |

11-06-11

Mensen met lager inkomen starten met gezondheidsachterstand

Mensen met een lagere opleiding en een beperkter inkomen hebben een slechtere gezondheid dan hun rijkere en hoger opgeleide landgenoten. Die ongelijkheid blijft ook de rest van hun leven gehandhaafd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de McGill University in Canada. Onderzoeksleider Nancy Ross, professor aardrijkskunde aan de McGill University, merkt op dat dit patroon tegen het twintigste levensjaar is vastgelegd en niet meer wijzigt.

"Armoede en sociale achterstand heeft een impact op de gezondheid," merkt Nancy Ross op in het webmagazine ScienceDaily. "Armere mensen hebben een mindere gezondheid en hebben een lagere levensverwachting dan hun rijkere landgenoten. Tegen het twintigste levensjaar ligt de gezondheidsbasis voor de levenskwaliteit vast. Daarom is het noodzakelijk dat kinderen en jongeren in een vroege levensfase de kans krijgen om socio-economische ongelijkheden weg te werken die hun gezondheid bij het ouder worden."

Nancy Ross merkt wel op dat de gezondheid van mensen met een lagere opleiding en lager inkomen niet sneller achteruit gaat dan van rijkere landgenoten. "Dat heeft wellicht te maken met de corrigerende impact van de openbare gezondheid en andere maatregelen," merkt de Canadese onderzoekster op. "Het traject van de achteruitgang van de gezondheid met het ouder worden loopt parallel over alle categorieën van het sociaal spectrum."

08-02-11

Vrouwen hebben hoogste inkomen nodig voor comfortabel leven

Een inkomen van iets minder dan 75.000 dollar per jaar is volgens 55 procent van de Amerikanen voldoende om comfortabel te kunnen leven. Dat is de conclusie van een enquête van de krant USA Today en het onderzoeksbureau Gallupp. De mediaan van het Amerikaanse gezinsinkomen bedraagt ongeveer 52.000 dollar. Volgens 24 procent van de Amerikanen is er echter een minimum-inkomen van 100.000 dollar nodig om comfortabel te kunnen leven. Op dit ogenblik heeft 16 procent van de Amerikaanse gezinnen een inkomen dat in die categorie valt.

Uit het onderzoek blijkt echter dat de perceptie over het vereiste inkomen nauw gerelateerd is aan het huidige gezinsbudget. "Naarmate het inkomen daalt, zijn de respondenten meer geneigd om te zeggen dat een iets hoger inkomstenniveau noodzakelijk is om comfortabel te kunnen leven," voeren de onderzoekers aan. "Alleen bij gezinnen met een budget van 100.000 dollar tot 149.999 dollar zegt een relatief grote groep dat een comfortabele levensstijl mogelijk is met een iets lager bedrag dan hun huidige inkomstenniveau."

In de hoogste inkomstencategorie geeft 40 procent aan desnoods met een iets lager inkomen comfortabel te kunnen leven. In de inkomensgroep tussen 50.000 dollar en 99.999 dollar geeft nog 11 procent aan het met iets minder te kunnen doen. In de categorie tussen 30.000 dollar en 49.999 procent is dat nog 5 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat vrouwen het meest geneigd zijn om te zeggen dat een bedrag van minstens 100.000 dollar nodig is om comfortabel te kunnen leven. Dat geldt echter niet meer voor vrouwen boven de vijftig jaar.

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inkomen, vrouw |  Facebook |

19-10-10

Lager inkomen heeft negatieve impact op gezondheid

Mensen met een lager inkomen zijn emotioneel en fysiek minder gezond, hebben ongezondere gewoontes en hebben ook beduidend minder toegang tot gezondheidszorg dan meer begoede burgers. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Gallup. Daarbij wordt opgemerkt dat de bevolkingscategorie met een inkomen van minder dan 24.000 dollar per jaar een gezondheidscore van 57,2 procent halen, vergeleken met een score van 67,7 procent voor de middenklasse en 74,3 procent bij de hogere inkomens. De kloof is niet alleen op te merken op lichamelijk vlak, want lagere inkomens geven ook vaker aan zich ongelukkig te voelen en gevoelens van bezorgdheid, droefheid, stress en boosheid te ervaren.

De onderzoekers merken op dat lagere inkomenscategorieën ook een groter risico lopen op chronische ziektes. De grootste kloof wordt daarbij opgemerkt voor depressies (18,7 procent), hoge bloeddruk (12,8 procent) en diabetes (9,4 procent). Die kloof is volgens Gallup wellicht te wijten aan de hogere graad van obesitas bij de lagere inkomenscategorie. In die groep wordt immers een obesitas-frequentie van 32 procent opgetekend, tegenover 22 procent in de hogere inkomensklasse. Ook bij andere ziektes, zoals verkoudheden en griep, blijkt de lagere inkomenscategorie een grotere gevoeligheid te vertonen. Ook blijken de laagste inkomens dubbel zoveel last te hebben van hoofdpijn dan de grootste verdieners.

Gallup voegt er aan toe dat één op drie Amerikanen uit de lagere inkomenscategorie geen verzekering heeft en de voorbije twaalf jaar geregeld onvoldoende financiële middelen gehad te hebben om medische zorgen te betalen. In deze bevolkingsgroep blijkt ook drie op tien respondenten geen persoonlijke arts te hebben en slechts 44 procent heeft de voorbije twaalf maanden een tandarts bezocht. In de hoogste inkomenscategorie heeft meer dan 80 procent een persoonlijke arts en heeft de voorbije twaalf maanden ook een bezoek gebracht aan een tandarts. In die hogere inkomenscategorie blijkt slechts 13 procent onverzekerd te zijn.

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, inkomen |  Facebook |