05-05-14

Strategisch denken versterkt intellectuele capaciteiten

Verstandelijke training die gebaseerd is op strategieën, heeft het potentieel om de cognitieve prestaties te verbeteren en ook een meerwaarde te creëren in het dagelijkse leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. Opgemerkt wordt dat het vermogen tot het identificeren, synthetiseren en het formuleren van de essentie van complexe ideeën en problemen fundamentele vaardigheden vormen voor succes op academisch niveau, in de professionele carrière en het dagelijkse leven. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers een belangrijke impact hebben op initiatieven om de cognitieve mogelijkheden te beschermen.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: strategie, intelligentie |  Facebook |

22-04-14

Intelligente mensen zijn meer geneigd om anderen te vertrouwen

Intelligente mensen zijn meer geneigd om anderen te vertrouwen, terwijl personen met een lager verstandelijk niveau meer tekenen van argwaan zouden vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford. Er zijn volgens de Britse onderzoekers diverse verklaringen mogelijk voor het fenomeen. Onder meer wordt erop gewezen dat intelligente mensen wellicht beter in staat zijn het karakter van anderen in te schatten, zodat ze sneller een verbond kunnen sluiten met personen die minder geneigd zijn om tot een verraad over te gaan. Ook is het volgens de onderzoekers mogelijk dat intelligente mensen sneller situaties kunnen herkennen waarin verraad een reëel gevaar zou blijken.

“Sociaal vertrouwen draagt bij tot het succes van belangrijke instellingen in de samenleving, zoals maatschappelijke voorzieningen en financiële markten,” benadrukt onderzoeksleider Noah Carl, professor sociologie aan de University of Oxford. “Bovendien blijkt uit onderzoek dat mensen met een groot vertrouwen in anderen, ook op het gebied van gezondheid en geluk betere scores laten optekenen.” De onderzoeker benadrukt dat de relatie tussen intelligentie en vertrouwen ook overeind blijft wanneer ook een aantal andere factoren, zoals opleiding, inkomen en burgerlijke staat, in de evaluaties worden opgenomen.

“Het talent om de aard van een persoonlijkheid in te schatten, vormt een specifiek onderdeel van de menselijke intelligentie dat door natuurlijke selectie is gevormd,” merkt Noah Carl op. De onderzoekers verwijzen ook naar eerdere studies, die hebben uitgewezen dat mensen met een groter vertrouwen sneller geneigd zijn een bedrijf op te starten en ook gemakkelijker bereid kunnen worden vrijwilligerswerk te verrichten. Ook blijkt dat maatschappijen met een hoger niveau van sociaal vertrouwen op efficiëntere publieke instellingen kunnen terugvallen, hogere scores op het gebied van sociaal kapitaal laten registreren en ook uitzicht hebben op een grotere economische groei.

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intelligentie, vertrouwen |  Facebook |

30-01-14

Hogere schoolresultaten leiden niet tot grotere intelligentie

Hogere resultaten op schooltesten gaan niet gepaard met toegenomen cognitieve mogelijkheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University en de Brown University bij meer dan veertienhonderd Amerikaanse scholieren. De onderzoekers merken op dat een aantal scholen erin slagen om hun studenten op tests betere resultaten te laten boeken, maar dat blijkt volgens het rapport geen impact te hebben op intellectuele vaardigheden, zoals de capaciteit van het werkgeheugen, de snelheid van informatieverwerking en de vaardigheid om abstracte problemen op te lossen.

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, intelligentie |  Facebook |

22-01-14

Begaafde kinderen krijgen onvoldoende begeleiding

Begaafde kinderen moeten de volgende generatie innovatoren en leiders worden, maar de exceptioneel intelligente jongeren blijven in het onderwijs vaak onzichtbaar en krijgen ook niet de programma’s, input van leerkrachten en externe motivatie om hun volledig potentieel te kunnen ontplooien. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vanderbilt University, die driehonderd begaafde kinderen gedurende een periode van dertig jaar opvolgden. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat begaafde kinderen een belangrijke bron van menselijk kapitaal zijn, maar wel de nodige ondersteuning dienen te krijgen om hun mogelijkheden te kunnen realiseren.

“Begaafde kinderen zullen de toekomstige leiders van de culturele wereld, de wetenschappelijke ontwikkeling en de industriële sector worden,” benadrukt onderzoeksleider David Lubinsky, professor vorming en ontwikkeling aan de Vanderbilt University. De onderzoekers stelden vast dat 63,2 procent van de onderzochte kinderen later een universitair diploma gehaald bleken te hebben, terwijl 44 procent in het bezit was van een doctoraatstitel. Er wordt aan toegevoegd dat een aantal van de kinderen opmerkelijke carrières hebben gemaakt en aan het hoofd kwamen van grote ondernemingen of bekendheid verwierven als engineer, wetenschappers, jurist of politicus. Desondanks werden de meesten volgens Lubinsky geconfronteerd met barrières die hen op bepaalde ogenblikken verhinderden hun volledig potentieel te realiseren.

“Onder meer het traditionele onderwijssysteem bleek vaak niet in staat om de snelle ontwikkeling van deze jongeren te volgen,” zegt professor Lubinsky. “Bovendien bleek de aandacht van het onderwijzend personeel in de eerste plaats te gaan naar studenten die met moeilijkheden werden geconfronteerd, terwijl de verwachtingen van begaafde klasgenoten onbeantwoord bleven. Daardoor werden de begaafde jongeren geconfronteerd met gemiste leerkansen en dienden signalen van frustratie en een gebrekkig prestatieniveau te worden opgetekend. Vooral extreem begaafde jongeren bleken gevoelig te zijn voor deze problemen. Vaak wordt ervan uitgegaan dat begaafde jongeren geen hulp nodig hebben, maar die stelling wordt door deze studie tegengesproken.”

“Begaafde jongeren zullen in het onderwijs meestal wel goede resultaten halen, maar zullen er toch niet in slagen om hun volledig potentieel te benutten indien deze groep geen aangepaste begeleiding en een specifiek leerprogramma krijgt aangeboden,” merken de onderzoekers op. "Aanleg, motivatie en opportuniteit vormen allemaal elementen die begaafde jongeren moeten toelaten het maximale uit hun mogelijkheden te halen. Met de toename van de intelligentie blijkt het echter steeds moeilijker om de student aangepaste leermogelijkheden aan te bieden.”

Lees Verder

13:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intelligentie, onderwijs |  Facebook |

23-12-13

Mens mag zich niet intelligenter noemen dan dieren

De mens mag niet de pretentie hebben over een grotere intelligentie te beschikken dan dieren. Dat zegt Arthur Saniotis, professor antropologie en vergelijkende anatomie aan de University of Adelaide. De Australische wetenschapper zegt dat de mensheid al duizenden jaren onophoudelijk pretendeert over meer verstandelijke vermogens te beschikken dan de dieren, terwijl in de natuur vaak het tegenovergestelde lijkt te moeten worden vastgesteld. Professor Saniotis voert aan dat alleen kan beweerd worden dat mensen en dieren over een andere vorm van intelligentie beschikken en ook op totaal verschillende manieren communiceren.

“Millenia hebben allerhande autoriteiten - van religieuze leiders tot toonaangevende filosofen - verkondigd dat de mens met zijn intelligentie een unieke plaats inneemt in de natuur,” zegt professor Saniotis. “Nochtans is wetenschappelijk bewezen dat dieren over cognitieve capaciteiten kunnen beschikken die hen superieur maken aan de mens. De perceptie over de superioriteit van het menselijk intellect gaat wellicht terug tot de landbouwrevolutie ongeveer tienduizend jaar geleden, toen de graanteelt ontstond en begonnen werd met de domesticatie van dieren. Dat idee werd vervolgens versterkt door de georganiseerde religie, die de mens beschouwde als het summum van de natuurlijke creatie.”

“Het geloof in de menselijke cognitieve superioriteit is ook ingebet geraakt in de menselijke filosofie en wetenschappen,” benadrukt Arthur Saniotis nog. “Zelfs de Griekse filosoof Aristoteles poneerde dat de mens door zijn exclusieve rationele capaciteiten superieur was aan andere diersoorten. In de loop van de negentiende eeuw werd wel een grotere aandacht voor dierenrechten opgemerkt, maar die vooruitgang werd helemaal teniet gedaan door de impact van de industriële revolutie.” Ook Maciej Henneberg, professor vergelijkende anatomie aan de University of Adelaide, onderstreept dat dieren vaak over cognitieve capaciteiten beschikken die door de mens verkeerd worden begrepen.

Het feit dat dieren en mensen elkaar niet kunnen begrijpen, betekent volgens Henneberg niet dat er over een verschillend intelligentie-niveau kan worden gesproken. “Ook een vreemdeling die zich in een onvolmaakte taal van een ander land probeert uit te drukken, maakt vaak de indruk niet bijzonder intelligent te zijn,” stipt hij aan. “De werkelijk is vaak echter heel anders. Ook dieren beschikken vaak over vormen van intelligentie die op basis van de menselijke fixatie op taal en technologie worden onderschat. Gibbons hebben een breed arsenaal van geluiden die hen toelaten om met soortgenoten een verfijnde communicatie te voeren. Het bouwen van een huis is voor een gibbon daarentegen volledig irrelevant.”

“Veel viervoeters laten complexe geurpatronen achter in hun omgeving,” voert professor Henneberg aan. “De mens kan door zijn beperkte reukvermogen echter niet eens schatten welke boodschappen vervat zitten in deze patronen, die mogelijk even rijk zijn aan informatie als de visuele wereld. Maar ook huisdieren kunnen een inzicht bieden in de mentale capaciteiten van zoogdieren en vogels. Deze dieren zijn zelfs in staat om hun wensen aan de mens kenbaar te maken en kunnen hun menselijke omgeving zelfs laten doen wat zij willen. De dierenwereld is veel complexer dan de mens wil toegeven.”

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intelligentie |  Facebook |

06-12-13

Intelligentie heeft omgeving nodig om tot ontwikkeling te komen

Intelligentie is niet louter een genetisch gegeven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Amsterdam en de Tilburg Universiteit. Volgens de Nederlandse onderzoekers is de opbouw te danken aan een dynamisch samenspel tussen genetica en omgeving. Dat samenspel leidt volgens de wetenschappers tot individuele verschillen in kennis en vaardigheden, waardoor de verschillen in intelligentie worden gecreëerd. Er wordt aan toegevoegd dat opvoeding, cultuur en maatschappij een cruciale functie hebben in het proces, aangezien deze elementen toelaten dat het genetisch effect aan de oppervlakte kan komen.

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intelligentie |  Facebook |

15-04-12

Intelligentie vermijdt potentieel gevaarlijke situaties

Met een toenemende intelligentie blijkt ook de bezorgdheid toe te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de State University of New York. De onderzoekers merken op dat zowel een hoge intelligentie als een grote bezorgdheid een correlatie vertonen met activiteit in hetzelfde hersengedeelte. De onderzoekers stellen dat een hoge bezorgdheid algemeen wordt bestempeld als een negatieve karaktereigenschap, maar er wellicht voor zorgt dat potentieel gevaarlijke situaties worden vermeden.

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intelligentie, bezorgheid |  Facebook |

18-03-12

Kinderen geboren met intuïtieve basiskennis natuurkunde

Kleine kinderen mogen hulpeloze wezens lijken die alleen maar eten, wenen en slapen, maar in werkelijkheid worden de hersenen van deze jonge wezens uitgerust met een intuïtieve kennis over natuurkunde. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. De Amerikaanse zoekers zeggen dat er aanwijzingen zijn dat kinderen worden geboren met verwachting over de objecten uit hun omgeving, zelfs al is die kennis nooit aangeleerd.

"Naarmate het kind opgroeit, wordt die kennis verfijnd en dat proces leidt uiteindelijk tot de capaciteiten die als volwassene worden gebruikt," voert Kristy vanMarle, professor psychologie aan de University of Missouri, aan. Kinderen zouden al signalen van intuïtieve natuurkunde vertonen wanneer ze amper twee maanden oud zijn. Dat is de vroegste leeftijd waarop testen kunnen worden uitgevoerd. Op die leeftijd begrijpen kinderen volgens de onderzoekers echter al dat voorwerpen zonder steun zullen vallen en dat verborgen voorwerpen niet ophouden te bestaan.

Op een leeftijd van vijf maanden zouden kinderen de verwachting hebben dat voorwerpen zoals zand en water niet stevig zijn. "Kinderen blijken geboren te zijn met een basiskennis over natuurkunde en gebruiken die verwachtingen om de toekomst te voorspellen," merkt vanMarle nog op. "Ook volwassenen hebben dagelijks automatische interacties met de buitenwereld. Wanneer een glas melk van een tafel valt, zal iedereen proberen om het glas op te vangen. Niemand zal echter proberen om de melk te proberen redden."
          

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kind, intelligentie, natuurkunde |  Facebook |

17-12-11

Superbrein is voor mens wellicht niet weggelegd

Er is een grens aan intelligentie die mensen kunnen verwerven en een verdere groei van de verstandelijke vermogens zou mogelijk gepaard kunnen gaan met een aantal problemen. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Warwick en de University of Basel. De onderzoekers merken daarbij op dat mensen met een heel groot geheugen een moeilijk leven leiden, omdat het daardoor moeilijker wordt om negatieve elementen opzij te schuiven. De onderzoekers stellen dan ook te twijfelen of er ooit een superbrein zal opstaan.

"Het zou voor een mens handig kunnen zijn om 2,5 meter groot te zijn, maar in de meeste gevallen zou het hart niet in staat zijn om het bloed zo hoog te pompen," merken de onderzoekers op. "Daarom zijn de meeste mensen minder dan 2 meter groot. Datzelfde geldt ook voor de intelligentie. Het brein van een baby is onder meer beperkt door de omvang van het bekken van de moeder. Grotere hersenen van baby's zouden dan ook tot meer doodgeboren kinderen leiden en bovendien is de vorm van het bekken bepalend voor het staan en stappen."

De onderzoekers voegen er aan toe dat geneesmiddelen zoals ritaline en amfetamines bevorderlijk zijn voor de aandacht. "Deze producten helpen echter alleen mensen met problemen," wordt er opgemerkt. "Mensen die geen problemen hebben, halen geen enkel voordeel uit deze producten en uiteindelijk door het gebruik van deze middelen vaak slechtere prestaties leveren. Dat geeft aan dat er grenzen zijn aan de verstandelijke vermogens. Dat blijkt ook bij de problemen die autobestuurders ondervinden wanneer ze aandacht aan verschillende dingen moeten besteden."

Ook wordt gewezen op de problemen van de Askhenazi-joden, die een hoger gemiddeld intelligentiequocient hebben dan de algemene Europese bevolking. "Dat is het gevolg van een selectie op intelligentie gedurende tweeduizend jaar," merken ze op. "Tegelijkertijd worden de Askhenazi-joden geplaagd door een aantal erfelijke ziekten aan het zenuwstelsel. Dat zou te maken kunnen hebben met de grotere capaciteiten van het brein."

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: superbrein, intelligentie |  Facebook |

09-02-11

Ongezonde voeding houdt kinderen dommer

Voeding met vele suikers en vetten kan nadelig zijn voor de intelligentie van kinderen, terwijl vitamines en andere gezonde bestanddelen het intelligentiequotiënt kunnen opdrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het departement sociale geneeskunde aan de University of Bristol in Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat deze regel vooral geldt tijdens de eerste drie levensjaren, wanneer de hersenen zich snel ontwikkelen.

"Een goede voeding lijkt de groei van de hersenen en de cognitieve ontwikkeling te bevorderen," merkt onderzoeksleider Kate Northstone op tegenover het webmagazine Healthdaynews. "Daarom moeten kinderen al op zeer jonge leeftijd aangemoedigd worden om gezonde voeding te kiezen. We weten al dat gezonde voeding belangrijk is voor de fysieke groei en ontwikkeling, maar dat blijkt evenzeer te gelden voor het stimuleren van de mentale mogelijkheden."

Elk verhoging van de consumptie van ongezonde voeding met 1 procent, bleek te leiden tot een daling van het intelligentiequotiënt met 1,67 punten. Een verhoging van de gezonde voeding met 1 procent, leidde daarentegen tot een stijging van het intelligentiequociënt met 1,2 punten. Het dieet op drie jaar tijd blijkt cruciaal te zijn, want de voedingsgewoonten op vierjarige en zevenjarige leeftijd bleken geen invloed te hebben op het intelligentiequociënt op achtjarige leeftijd.

18:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, intelligentie, voeding |  Facebook |