21-03-17

Eén op tien wil niets betalen voor intelligente woning

Bijna de helft van de consumenten wil een budget van maximaal 20 dollar per maand investeren in het beheer van een intelligente woning. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Parks Associates bij breedband-gezinnen in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat 20 procent van de respondenten een bedrag van maximaal 10 dollar per maand voor de intelligente woning zou willen reserveren, terwijl nog eens 23 procent gewag maakte van een budget tussen 11 dollar en 20 dollar. Slechts 7 procent zou daarentegen meer dan 50 dollar per maand willen besteden, terwijl 9 procent geen enkele uitgave wenst te doen.

“De intelligente woning staat op dit ogenblik voor de grote uitdaging om de stap van de early adopters naar de massamarkt te maken,” benadrukt Brad Russell, analist bij Parks Associates. “Eind vorig jaar telde 26 procent van de Amerikaanse breedband-huishoudens geconnecteerde toestellen, tegenover 19 procent het jaar voordien. Er is dus een duidelijke vooruitgang, maar toch moet worden vastgesteld dat nog veel hindernissen overeind blijven. Onder meer moet daarbij gewezen worden op de nood aan applicaties die alle geconnecteerde apparaten kunnen controleren, of innovaties die intelligente toepassingen ook ter beschikking van ongeconnecteerde toestellen kunnen stellen.”

Brad Russell benadrukte nog dat bijna de helft van de consumenten privacy hun grootste bekommernis noemen bij de aansluiting van apparaten op het internet. “Bovendien moet worden opgetekend dat 40 procent van de gezinnen het voorbije jaar bij een geconnecteerd toestel problemen op het gebied van privacy of veiligheid heeft moeten melden,” betoogt de analist. “Die trend vormt een belangrijke barrière voor de ontwikkeling van het internet-of-things. Data is immers cruciaal voor deze oplossingen en indien de consument door allerlei bekommernissen niet meer bereid is gegevens te delen, zullen veel elementen van de geconnecteerde economie mislukken.”

Lees Verder

 

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |

08-02-17

Wereld telt meer geconnecteerde apparaten dan mensen

Dit jaar zullen wereldwijd op het internet-of-things 8,4 miljard apparaten zijn aangesloten. Dat betekent een stijging met 31 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Gartner. Opgemerkt wordt dat voor de eerste keer in de geschiedenis de wereld meer geconnecteerde apparaten dan mensen zal herbergen. De wereld heeft op dit ogenblik immers ongeveer 7,5 miljard inwoners. Aan de groeitrend zal volgens Gartner echter voorlopig ook geen einde komen, want tegen het einde van dit decennium zou een niveau van 20,4 miljard geconnecteerde apparaten worden bereikt.

Dit jaar zal volgens Gartner op het internet-of-things ongeveer 2 biljoen dollar aan toestellen en diensten worden besteed. China, Noord-Amerika en West-Europa zullen ongeveer 67 procent van het totale netwerk geconnecteerde toestellen omvatten. Het internet-of-things wordt volgens het rapport op dit ogenblik grotendeels gedomineerd door de consumentensector, die dit jaar 5,2 miljard geconnecteerde toestellen zal vertegenwoordigen. Daarmee vertegenwoordigt de consumentendivisie 63 procent van de totale activiteit op het internet-of-things. In de zakelijke sector zouden 3,1 miljard geconnecteerde apparaten worden geteld.

In de consumentensector wordt vooral gewag gemaakt van geconnecteerde auto’s, televisietoestellen en digitale settop-boxen. In de zakelijke omgeving is er daarentegen vooral sprake van intelligente elektriciteitsmeters en veiligheidscamera’s. Ook op het einde van dit decennium zal de consumentensector met 12,86 miljard geconnecteerde apparaten volgens Gartner nog steeds de markt domineren, maar er wordt een sterke groei verwacht in de zakelijke omgeving, waar onder meer toepassingen in het vooruitzicht worden gesteld voor diverse industriële processen en de gezondheidszorg.

Geraamd wordt verder dat consumenten en bedrijven dit jaar 1,7 biljoen dollar aan intelligente apparaten zullen besteden. Tegen het einde van dit decennium zou dat bedrag zijn opgelopen tot 2,9 biljoen dollar.

Lees Verder

19:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |

01-02-17

Consument bereid om informatie internet-of-things te ruilen

Consumenten zijn mogelijk bereid om een aantal gegevens te delen die door geconnecteerde apparaten worden verzameld. Wel moeten ze beloond worden omdat ze die informatie ter beschikking willen stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Parks Associates bij een groep gezinnen in de Verenigde Staten. Onder meer werd vastgesteld dat consumenten bereid zouden zijn om informatie ter beschikking te stellen in ruil voor kortingen of technologische verbeteringen. Er wordt dan ook opgemerkt dat data in het tijdperk van het internet-of-things als alternatieve valuta kunnen worden gebruikt.

“Naarmate steeds meer gezinnen en apparaten aangesloten raken op het internet-of-things, tonen steeds meer consumenten zich bereid om - in ruil voor een beloning - informatie terzake aan derde partijen te verstrekken,” zegt Patrice Samuels, hoofdonderzoeker bij Parks Associates. “Onder meer wordt gewezen op financiële tegemoetkomingen door kortingen op hun facturen, maar ook kan een toenemende interesse worden opgetekend voor supplementaire services die in ruil voor informatie zouden kunnen worden verkregen. Fabrikanten dienen alternatieve methodes te exploreren om inkomsten te genereren, waaronder ook initiatieven die informatie verzamelen over data van geconnecteerde apparaten.”

Vastgesteld werd dat 27 procent informatie over intelligente producten zou willen ruilen voor een automatische registratie voor bijzondere garantie-regelingen. Ook bleek dat 26 procent informatie zou willen ruilen voor updates en verbeteringen van hun apparaten. In het algemeen zegt Parks Associates dat 36 procent van de Amerikaanse gezinnen een grote interesse toont voor een systeem dat het energie-gedrag van hun woning opvolgt en stuurt. Ongeveer een even grote groep erkent een sterke belangstelling te hebben voor een systeem dat de beveiliging van de woning controleert en in staat is om bij een incident in te grijpen.

Lees Verder

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |

02-09-16

Consument geïnteresseerd in intelligent winkelen op internet-of-things

Consumenten tonen interesse in intelligent winkelen op het internet-of-things. Dat is de conclusie van een onderzoek van het digitale bureau Salmon bij meer tweeduizend consumenten in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat 35 procent van de ondervraagden te kennen geeft al minstens één intelligent apparaat te bezitten of van plan te zijn in de loop van de volgende twaalf maanden een toestel te kopen dat op het internet-of-things is aangesloten. Vooral de tijdsbesparing die met de technologie wordt gerealiseerd - die door 37 procent van de respondenten wordt geciteerd - leidt bij de consumenten tot positieve reacties.

Geconnecteerde apparaten - zoals een koelkast of een koffiemachine - kunnen door het internet-of-things automatisch bijbestellingen op zich nemen wanneer de voorraden van het huisgezin uitgeput dreigen te raken. Uit het onderzoek blijkt dat 57 procent van de consumenten geïnteresseerd blijkt om de technologie binnen een periode van twee jaar te adopteren. Een groep van 13 procent zou al onmiddellijk op intelligent winkelen beroep willen doen. Daarnaast blijkt dat 35 procent van de respondenten aangeeft al een geconnecteerd apparaat te beschikken of de volgend twaalf maanden een toestel met de technologie te willen aankopen.

Tevens zegt 58 procent van de ondervraagden meer geneigd te zijn geconnecteerde apparaten te kopen wanneer de technologie intelligent winkelen in de praktijk mogelijk zou maken. Verder bleek dat 54 procent intelligent winkelen zou willen gebruik maken voor de aankoop van voeding en drank en andere huishoudelijke producten, maar ook zou 34 procent de technologie willen gebruiken voor de aanschaf van cosmetica en producten voor lichaamsverzorging. Bij de voordelen wordt in eerste instantie gewag gemaakt van tijdsbesparing (37 procent) en gebruiksvriendelijkheid (25 procent).

Ook wordt gewezen op mogelijke besparingen indien de geselecteerde producten volgens prijs zouden worden gekozen (37 procent). Bij de bezwaren wordt anderzijds gewezen op een gebrek aan controle op de aankopen (54 procent), beveiliging (51 procent) en privacy (51 procent).

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |

16-08-16

Geconnecteerde consument wil vooral intelligente verlichting

Bij geconnecteerde technologieën denkt de consument in de eerste plaats aan intelligente verlichting en thermostaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van Deloitte bij meer dan tweeduizend consumenten in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat 66 procent van de respondenten van mening blijkt dat het internet-of-things de mogelijkheden heeft om het leven van de consument te verbeteren. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar loopt dat cijfer echter op tot 91 procent, tegenover 37 procent bij vijfenzestigplussers. Slechts 52 procent zou echter op dit ogenblik al een geconnecteerd apparaat bezitten, maar meestal heeft dat te maken met entertainment, zoals televisie of games.

Verlichting en thermostaten werden door de 40 procent van de respondenten vernoemd als een sector waar het nuttig zou zijn om de huidige toepassingen te vervangen door geconnecteerde apparaten, gevolgd door veiligheidscamera’s (33 procent) en alarmsystemen en koelkasten (30 procent). Verder volgen bewegingssensoren (25 procent), kookvuren (21 procent) en de koffiezet (16 procent). Tegelijkertijd moet volgens Deloitte echter ook worden vastgesteld dat 24 procent van de respondenten aangeeft geen enkele interesse te tonen om een huishoudelijk apparaat door een geconnecteerd alternatief te vervangen.

Die terughoudendheid zou volgens de onderzoekers mogelijk een weerspiegeling kunnen zijn van het wantrouwen tegen digitale apparaten die de privé-omgeving betreden. Het is volgens Deloitte echter ook mogelijk dat de internet-gebruiker nog niet goed vertrouwd is met de baten die geconnecteerde apparaten te bieden hebben. Uit het onderzoek bleek verder dat de consument zich bij de aankoop van een geconnecteerd apparaat in eerste instantie zou willen richten tot een digitale retailer (41 procent), gevolgd door een verkoper van elektronica (36 procent) of een supermarkt (19 procent). Daarentegen zou slechts 10 procent een geconnecteerd toestel rechtstreeks bij de fabrikant aankopen.

Nutsbedrijven en verkooppunten voor doe-het-zelvers haalden amper een score van 5 procent.

Lees Verder

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |

07-08-16

Bedrijfsleider overtuigd van meerwaarde internet-of-things

Een overgrote meerderheid van de bedrijfsleiders is ervan overtuigd dat het internet-of-things een significante meerwaarde kan opleveren voor de onderneming. Dat blijkt uit een onderzoek van het Internet of Things Institute bij nagenoeg duizend executives over de hele wereld. Volgens de ondervraagden is netwerking het belangrijkste toepassingsgebied van het internet-of-things, gevolgd door interacties tussen machines en de activiteit van draadloze sensoren. Op de vierde plaats staat cloud computing, gevolgd door data-analyses. Pas daarna komen intelligente bouwtechnologieën, robotica, en machine learning.

De onderzoekers stelden vast dat 71 procent van de ondervraagde bedrijfsleiders een duidelijke interesse toont om een inzicht te kunnen verwerven in het belang en het nut dat de toepassing voor de onderneming kan hebben. Ook werpt 65 procent op dat de implementering van de technologie wellicht aan zijn onderneming een concurrentieel voordeel zou kunnen bezorgen. Tevens zegt 62 procent te verwachten dat het internet-of-things de volgende drie tot vijf jaar wellicht een sterke groei zal kennen. Anderzijds waarschuwt 59 procent dat er rond de technologie nog heel wat onduidelijkheden aanwezig blijven.

De grootste hindernissen voor de implementering van het internet-of-things zijn volgens de respondenten problemen rond veiligheid en privacy, gevolgd door moeilijkheden om binnen de organisatie een consensus over de implementering van de technologie te kunnen bereiken. Ook wordt gewezen op een gebrek aan kennis over de beschikbare toepassingen en oplossingen, maar ook wordt gevreesd voor een gebrek aan vaardigheden en kosten. Tenslotte wordt gewag gemaakt van een gebrek aan standaarden en complementariteit. De toegang tot data-analyse wordt daarentegen het grootste voordeel van de technologie genoemd, gevolgd door een versterking van de klantenservice.

Daarnaast wordt erop gewezen dat de technologie ook een efficiënter beheer van de activa mogelijk maakt en een positieve impact kan hebben op de bedrijfsprocessen en de productiviteit. Tenslotte wordt gewag gemaakt van de automatisering van manuele processen. De onderzoekers stelden ook vast dat 30 procent van de ondervraagden te kennen geeft heel vertrouwd te zijn met het geconnecteerde concept. Daarnaast kan een groep van 33 procent met een gemiddelde kennis over het concept worden opgemerkt. Verder is echter ook een categorie van 18 procent die moet toegeven slechts een vaag begrip te hebben over het internet-of-things, terwijl 19 procent moet erkennen nog nooit over het concept gehoord te hebben.

Lees Verder

12:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleider, internet-of-things |  Facebook |

17-04-16

Eén op vijf vreest voor werelddominatie internet-of-things

Ruim één op vijf consumenten vreest dat het internet-of-things de macht over de wereld zal overnemen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het Mobile Ecosystem Forum (MEF) naar de houding van consumenten tegenover netwerken van geconnecteerde apparaten. Uit het onderzoek - uitgevoerd in China, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, India, Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten - blijkt dat de grootste bekommernissen van het publiek rond het internet-of-things vooral met vertrouwen, zoals privacy en beveiliging, hebben te maken. In totaal maakt 60 procent van de ondervraagden een bekommernis uit over het internet-of-things.

Mogelijke inbreuken op de privacy worden door 62 procent van de ondervraagden als een eventueel probleem geciteerd en blijken daarmee de grootste bekommernis die het publiek zich over het internet-of-things maakt. Op de tweede plaats staat een bedreiging van de veiligheid met een score van 54 procent. Een potentieel gevaar voor de fysieke veiligheid wordt daarentegen slechts door 27 procent van de respondenten als een probleem naar voor geschoven. Nog minder zorgen maakt de consument zich over de vraag op welke manier eventuele defecten aan de geconnecteerde netwerken zouden kunnen worden opgelost.

Er kunnen volgens de onderzoekers tussen de onderscheiden regio’s echter een aantal opmerkelijke verschillen worden opgetekend. Daarbij kon worden vastgesteld dat de bezorgdheid over privacy in de Verenigde Staten en Frankrijk respectievelijk tot 70 procent en 69 procent oploopt, terwijl in Groot-Brittannië de privacy een niveau van 67 procent laat optekenen. Verder blijkt het publiek zich vooral zorgen te maken over problemen rond de beveiliging van de woning (30 procent). Geconnecteerde auto’s en verwarmingssystemen roepen met scores van respectievelijk 12 procent en 6 procent veel minder bedenkingen op.

Anderzijds maakt de Chinese bevolking zich het meest zorgen over de afscherming van medische informatie (44 procent). In de Verenigde Staten en Duitsland wordt met respectievelijke scores van 52 procent en 50 procent vooral gewezen naar localisatie-gegevens, tegenover een wereldwijd gemiddelde van 43 procent. Wereldwijd geeft ook 21 procent van de ondervraagden toe zich zorgen te maken dat geconnecteerde toestellen eventueel de macht over de wereld in handen zullen nemen, terwijl 17 procent erkent zich zorgen te maken de apparaten niet te zullen kunnen bedienen.

Lees Verder

12:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |