14-09-17

Nucleaire energie nog niet helemaal uitgewerkt

Kernenergie is weliswaar over zijn hoogtepunt heen, maar behoort nog niet tot het verleden. Dat is de conclusie van een rapport van de World Nuclear Industry. Opgemerkt wordt dat nieuwe initiatieven niet meer worden genomen, maar de inertie van de sector zorgt er volgens de onderzoekers voor dat een aantal projecten nog steeds worden ontwikkeld. Vastgesteld werd dat op dit ogenblik nog drieënvijftig projecten in ontwikkeling zijn. Over een periode van vier jaar is er sprake van een daling met vijftien initiatieven. Er wordt wel opgemerkt dat de wereldwijde nucleaire productie vorig jaar nog een groei met 1,4 procent heeft gekend, dankzij een toename met 23 procent in China.

Er wordt aan toegevoegd dat kernenergie dit jaar een aandeel van 10,5 procent heeft in de wereld elektriciteitsproductie. Dat betekende een daling met 0,2 procent tegenover vorig jaar. Vijf landen zijn verantwoordelijk voor 70 procent van de wereldwijde productie van kernenergie. De Verenigde Staten en Frankrijk, de tweede grootste producenten van de wereld, zijn verantwoordelijk voor de helft van de totale nucleaire energie-opwekking. De voorbije jaren is China volgens het rapport echter het enige land waar nog een significant aantal nucleaire reactoren wordt gebouwd. Maar ook die uitzondering zou op zijn einde kunnen lopen, aangezien in China dit jaar geen enkele nucleaire reactor werd gebouwd.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat de wereldwijde capaciteit van de nucleaire sector het voorbije jaar met negen gigawatt is toegenomen. Daarentegen konden zonnekracht en windenergie een toename met respectievelijk 75 gigawatt en 55 gigawatt melden. Nog wordt aangevoerd dat de kostendalingen van de hernieuwbare technologieën de concurrentiekracht op de energiemarkt heeft verhoogd, zodat ook een grotere interesse van investeerders kon worden opgetekend. Het voorbije jaar zou ongeveer 240 miljard dollar zijn geïnvesteerd in hernieuwbare energieën, tegenover ongeveer 10 miljard dollar in de nucleaire sector.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie |  Facebook |

15-12-13

Wereldbank geeft geen geld voor kernenergie

De Wereldbank en de Verenigde Naties willen miljarden dollar budgetten vrijmaken om ook in de armste landen van de wereld de toegang tot elektriciteit te garanderen, maar projecten rond kernenergie zullen niet in aanmerking komen voor investeringen. Dat heeft Jim Yong Kim, president van de Wereldbank, gezegd. Kim merkte verder op dat er jaarlijks tussen 600 miljard dollar tot 800 miljard dollar nodig zullen zijn om te garanderen dat tegen het einde van het volgende decennium alle bewoners van de wereld toegang zouden kunnen krijgen tot elektriciteit. In een aantal landen heeft nog altijd slechts 10 procent van de bevolking de beschikking over elektrische energie.

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wereldbank, kernenergie |  Facebook |

18-10-13

Azië belangrijkste groeimarkt voor wereldwijde nucleaire industrie

Ondanks de veiligheidsbekommernissen na het ongeval met de kerncentrale van Fukushima in Japan, blijft Azië de belangrijkste groeimarkt voor de wereldwijde nucleaire energie. Dat is de conclusie van een rapport van het International Atomic Energy Agency (IAEA). Aangevoerd wordt dat de Aziatische regio, geleid door China en India, de volgende twee decennia de groei van de wereldwijde nucleaire industrie zal dragen. Er wordt daarbij op gewezen dat er op dit ogenblik wereldwijd een zeventigtal nieuwe kerncentrales worden gebouwd, waarvan vijftig werven in Azië zijn gesitueerd. Op dit ogenblik zijn wereldwijd 430 kerncentrales operationeel.

“Kernenergie zal wereldwijd een groei blijven kennen, maar Azië zal daarbij een centrale rol opnemen,” benadrukt Yukiya Amano, hoofd van het International Atomic Energy Agency (IAEA). “Vooral in China, India en Zuid-Korea zal een gevoelige toename van de nucleaire capaciteit worden gerealiseerd.” Verwacht wordt dat de sector zijn wereldwijde capaciteit tegen het einde van het volgende decennium zal hebben verdubbeld. Het agentschap zegt wel dat de bezorgdheid over de veiligheid van kernenergie na de ramp in Fukushima ertoe geleid heeft dat de groeivooruitzichten op lange termijn enigszins dienden te worden getemperd.

“Er is na de kernramp in Fukushima bij het publiek ongerustheid gerezen over nucleaire energie,” zegt Karl Rose, directeur bij het World Energy Congres. “Landen met een gebrek aan alternatieven zullen echter verplicht zijn om van nucleaire energie gebruik te maken.” China heeft al duidelijk gemaakt dat de kernramp in Fukushima geen enkele impact zal hebben op de eigen nucleaire plannen. Op dit ogenblik zijn in China zeventien nucleaire reactoren operationeel, terwijl dertig bijkomende eenheden in opbouw zijn. Daarnaast heeft het land plannen voor de bouw van nog eens negenenvijftig reactoren. Het land bestempelt kernenergie als één van de belangrijke alternatieven voor de milieubelastende fossiele brandstoffen.

Ook India heeft nucleaire bronnen nodig om zijn chronische energietekorten op te vangen. Het land telt twintig operationele reactoren, terwijl nog eens respectievelijk zeven en achttien eenheden in opbouw zijn of worden gepland. Zuid-Korea heeft drieëntwintig operationele kernreactoren. Tegen het einde van het volgende decennium wil het land nog eens zestien eenheden in dienst nemen.

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie |  Facebook |

04-04-13

Kernenergie heeft al bijna 2 miljoen levens gered

Het gebruik van kernenergie als alternatief van fossiele brandstoffen voor de opwekking van elektriciteit, heeft ongeveer 1,84 miljoen levens gered. Dat is de conclusie van een rapport van klimaatonderzoekers Pushker Kharecha en James Hansen. De onderzoekers stellen dat door het uitsparen van fossiele brandstoffen dankzij kernenergie sinds het begin van de jaren zeventig luchtvervuiling kon worden vermeden die aan vele personen het leven had kunnen kosten. Indien de wereldwijde elektriciteitsvoorziening helemaal op kernenergie zou overschakelen, zouden volgens Kharecha en Hansen nog eens tussen bijna een half miljoen en zeven miljoen doden kunnen worden vermeden.

De grote marge in de vooruitzichten is volgens de onderzoekers te wijten aan de soort productie die door kernenergie zou worden vervangen. "Kernenergie is op het gebied van slachtoffers veel veiliger dan steenkool," merken Kharecha en Hansen op. "Daarom zou kernenergie moeten worden beschouwd als een mogelijk alternatief voor energieproductie in plaats van te worden veroordeeld als een bedreiging die zou moeten worden uitgebannen." Door incidenten in kerncentrales zoals Chernobyl en Fukushima is de kritiek tegenover nucleaire energie bijzonder sterk gewsorden, maar Kharecha en Hansen stellen dat de verbranding van steenkool een bijzonder grote impact heeft op de wereld.

"Steenkool produceert niet alleen een belangrijke luchtvervuiling, maar creëert ook gigatonnen broeikasgassen die in de atmosfeer worden geblazen en een belangrijke bijdrage leveren tot de klimaatverandering," voeren de wetenschappers aan. "Daardoor dreigt de zeespiegel te stijgen, waardoor het leven van grote bevolkingsgroepen door het gevaar op overstromingen in gevaar kan worden gebracht. Bij het benaderen van de gevaren van de energiebronnen moet worden uitgegaan van een risico-analyse in plaats van zich te laten leiden door emoties. Kernenergie is duidelijk veiliger dan steenkool en er zouden dan ook inspanningen moeten worden gedaan om steenkoolcentrales te vervangen door kerncentrales, in afwachting van de doorbraak van nieuwe technologieën zoals windenergie of zonnekracht."

Lees Verder

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, steenkool |  Facebook |

27-03-13

Zuid-Korea moet oplossing vinden voor toenemende voorraden kernafval

Zuid-Korea wordt geconfronteerd met een steeds toenemend probleem van nucleair afval. Daarom zal nog voor de zomer een commissie worden gelanceerd die onderzoek moet uitvoeren naar de mogelijkheden voor de permanente opslag van kernafval, dat voor tienduizenden jaren op een veilige plaats moet kunnen worden opgeborgen. Het land zou er de voorkeur aan geven om het kernafval op te werken, zodat het opnieuw als brandstof zou kunnen worden gebruikt, maar dat zou op groot verzet stuiten in de Verenigde Staten. De technologie kan immers ook worden gebruikt voor de productie van kernwapens.

Lees Verder

17:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-korea, kernenergie |  Facebook |

18-02-13

Kernenergie is veiliger dan klimaatverandering

Klimaatverandering houdt een groter risico in dan nucleaire incidenten. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moet dan ook een verdere uitbreiding van kernenergie worden overwogen. Dat heeft Ujjayant Chakravorty, professor economie aan Tufts University, gezegd. In tegenstelling tot olie, gas en steenkool veroorzaakt nucleaire energie volgens Chakravorty immers geen emissies van broeikasgassen. Bovendien voert hij aan dat nucleaire technologie steeds wordt verbeterd, waardoor kerncentrales goedkoper en veiliger worden. Nucleaire kracht kan volgens de professor dan ook een belangrijke energiebron van de toekomst worden.

Lees Verder

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, kernenergie |  Facebook |

12-12-12

Japanse stralingsdeskundigen betaald door energiebedrijven

Invloedrijke wetenschappers die hebben geholpen aan het vastleggen van de nucleaire stralingslimieten in Japan, hebben jarenlang van de uitbaters van Japanse kerncentrales reisvergoedingen gekregen om buitenlandse vergaderingen bij te wonen. Dat staat volgens het persbureau Associated Press verborgen in een kleine paragraaf in een lijvig parlementair onderzoeksrapport over de ramp in de kerncentrale van Fukushima vorig jaar. Een aantal van de betrokken wetenschappers zouden opvallend optimistische benaderingen hebben naar buiten gebracht over de gezondheidsrisico's van straling. De visie van de wetenschappers was onder meer bepalend om schoolkinderen al dan niet buiten te laten spelen en voor de eventuele evacuatie van gezinnen uit bepaalde gebieden. Wetenschapper Ohtsura Niwa gaf toe dat de elektriciteitsector vergoedingen voor deelname aan vergaderingen van de International Commission on Radiological Protection betaald heeft, maar ontkent dat die betalingen enige impact hebben gehad op de conclusies van de onderzoekers.

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, kernenergie, straling |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende