14-09-17

Nucleaire energie nog niet helemaal uitgewerkt

Kernenergie is weliswaar over zijn hoogtepunt heen, maar behoort nog niet tot het verleden. Dat is de conclusie van een rapport van de World Nuclear Industry. Opgemerkt wordt dat nieuwe initiatieven niet meer worden genomen, maar de inertie van de sector zorgt er volgens de onderzoekers voor dat een aantal projecten nog steeds worden ontwikkeld. Vastgesteld werd dat op dit ogenblik nog drieënvijftig projecten in ontwikkeling zijn. Over een periode van vier jaar is er sprake van een daling met vijftien initiatieven. Er wordt wel opgemerkt dat de wereldwijde nucleaire productie vorig jaar nog een groei met 1,4 procent heeft gekend, dankzij een toename met 23 procent in China.

Er wordt aan toegevoegd dat kernenergie dit jaar een aandeel van 10,5 procent heeft in de wereld elektriciteitsproductie. Dat betekende een daling met 0,2 procent tegenover vorig jaar. Vijf landen zijn verantwoordelijk voor 70 procent van de wereldwijde productie van kernenergie. De Verenigde Staten en Frankrijk, de tweede grootste producenten van de wereld, zijn verantwoordelijk voor de helft van de totale nucleaire energie-opwekking. De voorbije jaren is China volgens het rapport echter het enige land waar nog een significant aantal nucleaire reactoren wordt gebouwd. Maar ook die uitzondering zou op zijn einde kunnen lopen, aangezien in China dit jaar geen enkele nucleaire reactor werd gebouwd.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat de wereldwijde capaciteit van de nucleaire sector het voorbije jaar met negen gigawatt is toegenomen. Daarentegen konden zonnekracht en windenergie een toename met respectievelijk 75 gigawatt en 55 gigawatt melden. Nog wordt aangevoerd dat de kostendalingen van de hernieuwbare technologieën de concurrentiekracht op de energiemarkt heeft verhoogd, zodat ook een grotere interesse van investeerders kon worden opgetekend. Het voorbije jaar zou ongeveer 240 miljard dollar zijn geïnvesteerd in hernieuwbare energieën, tegenover ongeveer 10 miljard dollar in de nucleaire sector.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie |  Facebook |

15-12-13

Wereldbank geeft geen geld voor kernenergie

De Wereldbank en de Verenigde Naties willen miljarden dollar budgetten vrijmaken om ook in de armste landen van de wereld de toegang tot elektriciteit te garanderen, maar projecten rond kernenergie zullen niet in aanmerking komen voor investeringen. Dat heeft Jim Yong Kim, president van de Wereldbank, gezegd. Kim merkte verder op dat er jaarlijks tussen 600 miljard dollar tot 800 miljard dollar nodig zullen zijn om te garanderen dat tegen het einde van het volgende decennium alle bewoners van de wereld toegang zouden kunnen krijgen tot elektriciteit. In een aantal landen heeft nog altijd slechts 10 procent van de bevolking de beschikking over elektrische energie.

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wereldbank, kernenergie |  Facebook |

18-10-13

Azië belangrijkste groeimarkt voor wereldwijde nucleaire industrie

Ondanks de veiligheidsbekommernissen na het ongeval met de kerncentrale van Fukushima in Japan, blijft Azië de belangrijkste groeimarkt voor de wereldwijde nucleaire energie. Dat is de conclusie van een rapport van het International Atomic Energy Agency (IAEA). Aangevoerd wordt dat de Aziatische regio, geleid door China en India, de volgende twee decennia de groei van de wereldwijde nucleaire industrie zal dragen. Er wordt daarbij op gewezen dat er op dit ogenblik wereldwijd een zeventigtal nieuwe kerncentrales worden gebouwd, waarvan vijftig werven in Azië zijn gesitueerd. Op dit ogenblik zijn wereldwijd 430 kerncentrales operationeel.

“Kernenergie zal wereldwijd een groei blijven kennen, maar Azië zal daarbij een centrale rol opnemen,” benadrukt Yukiya Amano, hoofd van het International Atomic Energy Agency (IAEA). “Vooral in China, India en Zuid-Korea zal een gevoelige toename van de nucleaire capaciteit worden gerealiseerd.” Verwacht wordt dat de sector zijn wereldwijde capaciteit tegen het einde van het volgende decennium zal hebben verdubbeld. Het agentschap zegt wel dat de bezorgdheid over de veiligheid van kernenergie na de ramp in Fukushima ertoe geleid heeft dat de groeivooruitzichten op lange termijn enigszins dienden te worden getemperd.

“Er is na de kernramp in Fukushima bij het publiek ongerustheid gerezen over nucleaire energie,” zegt Karl Rose, directeur bij het World Energy Congres. “Landen met een gebrek aan alternatieven zullen echter verplicht zijn om van nucleaire energie gebruik te maken.” China heeft al duidelijk gemaakt dat de kernramp in Fukushima geen enkele impact zal hebben op de eigen nucleaire plannen. Op dit ogenblik zijn in China zeventien nucleaire reactoren operationeel, terwijl dertig bijkomende eenheden in opbouw zijn. Daarnaast heeft het land plannen voor de bouw van nog eens negenenvijftig reactoren. Het land bestempelt kernenergie als één van de belangrijke alternatieven voor de milieubelastende fossiele brandstoffen.

Ook India heeft nucleaire bronnen nodig om zijn chronische energietekorten op te vangen. Het land telt twintig operationele reactoren, terwijl nog eens respectievelijk zeven en achttien eenheden in opbouw zijn of worden gepland. Zuid-Korea heeft drieëntwintig operationele kernreactoren. Tegen het einde van het volgende decennium wil het land nog eens zestien eenheden in dienst nemen.

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie |  Facebook |

04-04-13

Kernenergie heeft al bijna 2 miljoen levens gered

Het gebruik van kernenergie als alternatief van fossiele brandstoffen voor de opwekking van elektriciteit, heeft ongeveer 1,84 miljoen levens gered. Dat is de conclusie van een rapport van klimaatonderzoekers Pushker Kharecha en James Hansen. De onderzoekers stellen dat door het uitsparen van fossiele brandstoffen dankzij kernenergie sinds het begin van de jaren zeventig luchtvervuiling kon worden vermeden die aan vele personen het leven had kunnen kosten. Indien de wereldwijde elektriciteitsvoorziening helemaal op kernenergie zou overschakelen, zouden volgens Kharecha en Hansen nog eens tussen bijna een half miljoen en zeven miljoen doden kunnen worden vermeden.

De grote marge in de vooruitzichten is volgens de onderzoekers te wijten aan de soort productie die door kernenergie zou worden vervangen. "Kernenergie is op het gebied van slachtoffers veel veiliger dan steenkool," merken Kharecha en Hansen op. "Daarom zou kernenergie moeten worden beschouwd als een mogelijk alternatief voor energieproductie in plaats van te worden veroordeeld als een bedreiging die zou moeten worden uitgebannen." Door incidenten in kerncentrales zoals Chernobyl en Fukushima is de kritiek tegenover nucleaire energie bijzonder sterk gewsorden, maar Kharecha en Hansen stellen dat de verbranding van steenkool een bijzonder grote impact heeft op de wereld.

"Steenkool produceert niet alleen een belangrijke luchtvervuiling, maar creëert ook gigatonnen broeikasgassen die in de atmosfeer worden geblazen en een belangrijke bijdrage leveren tot de klimaatverandering," voeren de wetenschappers aan. "Daardoor dreigt de zeespiegel te stijgen, waardoor het leven van grote bevolkingsgroepen door het gevaar op overstromingen in gevaar kan worden gebracht. Bij het benaderen van de gevaren van de energiebronnen moet worden uitgegaan van een risico-analyse in plaats van zich te laten leiden door emoties. Kernenergie is duidelijk veiliger dan steenkool en er zouden dan ook inspanningen moeten worden gedaan om steenkoolcentrales te vervangen door kerncentrales, in afwachting van de doorbraak van nieuwe technologieën zoals windenergie of zonnekracht."

Lees Verder

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, steenkool |  Facebook |

27-03-13

Zuid-Korea moet oplossing vinden voor toenemende voorraden kernafval

Zuid-Korea wordt geconfronteerd met een steeds toenemend probleem van nucleair afval. Daarom zal nog voor de zomer een commissie worden gelanceerd die onderzoek moet uitvoeren naar de mogelijkheden voor de permanente opslag van kernafval, dat voor tienduizenden jaren op een veilige plaats moet kunnen worden opgeborgen. Het land zou er de voorkeur aan geven om het kernafval op te werken, zodat het opnieuw als brandstof zou kunnen worden gebruikt, maar dat zou op groot verzet stuiten in de Verenigde Staten. De technologie kan immers ook worden gebruikt voor de productie van kernwapens.

Lees Verder

17:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-korea, kernenergie |  Facebook |

18-02-13

Kernenergie is veiliger dan klimaatverandering

Klimaatverandering houdt een groter risico in dan nucleaire incidenten. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moet dan ook een verdere uitbreiding van kernenergie worden overwogen. Dat heeft Ujjayant Chakravorty, professor economie aan Tufts University, gezegd. In tegenstelling tot olie, gas en steenkool veroorzaakt nucleaire energie volgens Chakravorty immers geen emissies van broeikasgassen. Bovendien voert hij aan dat nucleaire technologie steeds wordt verbeterd, waardoor kerncentrales goedkoper en veiliger worden. Nucleaire kracht kan volgens de professor dan ook een belangrijke energiebron van de toekomst worden.

Lees Verder

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, kernenergie |  Facebook |

12-12-12

Japanse stralingsdeskundigen betaald door energiebedrijven

Invloedrijke wetenschappers die hebben geholpen aan het vastleggen van de nucleaire stralingslimieten in Japan, hebben jarenlang van de uitbaters van Japanse kerncentrales reisvergoedingen gekregen om buitenlandse vergaderingen bij te wonen. Dat staat volgens het persbureau Associated Press verborgen in een kleine paragraaf in een lijvig parlementair onderzoeksrapport over de ramp in de kerncentrale van Fukushima vorig jaar. Een aantal van de betrokken wetenschappers zouden opvallend optimistische benaderingen hebben naar buiten gebracht over de gezondheidsrisico's van straling. De visie van de wetenschappers was onder meer bepalend om schoolkinderen al dan niet buiten te laten spelen en voor de eventuele evacuatie van gezinnen uit bepaalde gebieden. Wetenschapper Ohtsura Niwa gaf toe dat de elektriciteitsector vergoedingen voor deelname aan vergaderingen van de International Commission on Radiological Protection betaald heeft, maar ontkent dat die betalingen enige impact hebben gehad op de conclusies van de onderzoekers.

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, kernenergie, straling |  Facebook |

29-11-12

Japanse premier belooft uitstap uit nucleaire energie

De Japanse premier Yoshihiko Noda belooft dat zijn land de volgende decennia de afhankelijkheid van nucleaire energie zal afbouwen. Dat heeft Noda gezegd in aanleiding naar de algemene verkiezingen van volgende maand. Na het ongeval met de kerncentrale van Fukushima wenst de Japanse bevolking volgens Noda dat een maatschappij wordt uitgebouwd die niet langer afhankelijk is van nucleaire energie. Noda beloofde dat zijn partij alle middelen zou voorzien om de weg naar die doelstelling uit te tekenen. Eerder dit jaar kondigde de Japanse regering aan dat de nucleaire energie tegen het einde van de jaren dertig door alternatieve bronnen zou zijn vervangen. In de Japanse zakenwereld wordt echter vaak opgemerkt dat het land kerncentrales nodig heeft om zijn industrie van energie te voorzien.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, kernenergie |  Facebook |

03-11-12

Duitse exit uit kernenergie biedt economische en ecologische voordelen

Een Duitse exit uit de kernenergie kan zowel economische als ecologische voordelen opleveren. Dat is één van de conclusies van een reeks artikelen over de Duitse nucleaire exit in het Bulletin of the Atomic Sciences. Onder meer wordt erop gewezen dat de afbouw van kernenergie en de verschuiving naar duurzame bronnen financiële voordelen heeft opgeleverd voor landbouwers, investeerders en kleine ondernemingen. Er wordt ook opgemerkt dat deze beslissing een mijlpaal in de klimaatverandering kan betekenen, aangezien energie werd losgekoppeld van economische groei.

"Sinds het begin van de jaren negentig is het Duitse bruto binnenlandse product met 36 procent gestegen, maar tegelijkertijd is de uitstoot van koolstofdioxide van de economie gedaald," merkt Lutz Mez, oprichter van het Environmental Policy Research Center van de Freie Universität Berlin, op. "Dat heeft te maken met de overstap naar alternatieve energiebronnen." Felix Matthes, expert aan het Institute for Applied Ecology in Berlijn, voegt er aan toe dat de afbouw van kernenergie slechts een kleine en tijdelijke impact zal hebben op de elektriciteitsprijzen en de Duitse economie.

In het buitenland werd de beslissing van de Duitse regering om uit kernenergie te stappen bestempeld als een paniekbeleid na de ramp met de kerncentrale van Fukushima in Japan. Alexander Glaser, onderzoeker aan de Princeton Univerty, merkt echter op dat de voorbereiding van de kernuitstap al meer dan een decennium is gestart. "Het Duitse beleid is dan ook een pilootproject om aan te tonen dat het politiek en technisch mogelijk is om een controversiële en risicovolle technologie op te geven," voert Glaser aan. "De Duitse kernuitstap zal dan ook een gigantische impact hebben op de wereldwijde nucleaire sector."

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, kernenergie |  Facebook |

06-10-12

Terugschroeven kernenergie heeft weinig impact op economie

Het terugschroeven van kernenergie zal nagenoeg geen enkele impact hebben op de kost van het klimaatbeleid. Dat hebben wetenschappers van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) gezegd. De Duitse onderzoekers benadrukken dat een eventueel vervroegd afbouwen van de kernenergie kan worden opgevangen door alternatieve oplossingen, waarbij de ontwikkeling van duurzame energie versneld zou kunnen worden gestimuleerd. De uiteindelijke impact van het verdwijnen van kernenergie op het bruto binnenlandse product zou volgens de onderzoekers uiteindelijk slechts bijzonder beperkt blijven.

Lees Verder

07:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie |  Facebook |

24-08-12

Britse onderzoekers willen glas voor opslag nucleair afval

Glas biedt een uitstekende mogelijkheid om nucleair afval op te slaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sheffield. De opslag in glas wordt normaal voorbehouden voor hoogradioactief afval, maar kan volgens de onderzoekers ook een veiliger, efficiënter en potentieel goedkoper oplossing bieden voor nucleair afval met een middelmatige radioactiviteit. Op dit ogenblik worden dit materiaal in Groot-Brittannië meestal gemengd met cement en in stalen containers opgeborgen, in afwachting van een opslag in de diepe ondergrond. De onderzoekers van de University of Sheffield zeggen echter dat een verglazing, waarbij het radioactief materiaal in glas wordt geïmmobiliseerd, een betere methode blijkt te vormen voor een langdurige opslag en transport. De technologie reduceert volgens de onderzoekers zowel de reactiviteit als het volume, maar was tot nu toe niet geschikt voor grote hoeveelheden afval dat is samengesteld uit verschillende materialen.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, afval |  Facebook |

11-07-12

Kernwetenschapper is zowel held als kwalijk genie

De nucleaire industrie heeft een heel bijzondere geschiedenis doorgemaakt. Dat zegt Sean Johnston, docent wetenschapsgeschiedenis aan de University of Glasgow. De wetenschapper stelt daarbij dat ook nu nog conflicten aanwezig zijn in de percepties over nucleair onderzoek. Ook het nucleair incident in de centrale van Fukushima in Japan toont volgens Johnston aan dat kernwetenschappers tegelijkertijd worden beschouwd als helden en als bewakers van een kwalijk genie.

Lees Verder

10:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie |  Facebook |

11-05-12

Plutonium-afval moet zo vlug mogelijk worden begraven

Het wordt dringend tijd om een einde te maken aan de discussie over plutonium-afval en eindelijk een geschikte plaats te vinden om het materiaal te begraven. Dat heeft een groep Amerikaanse wetenschappers in een bijdrage aan het wetenschappelijke magazine Nature gezegd. De onderzoekers merken op dat men er zich al decennia van bewust is dat er een oplossing moet gevonden worden voor het plutonium-afval, maar kan men geen vergelijk vinden over mogelijke locaties waar het materiaal zou kunnen opgeslagen worden.

Wereldwijd zou er ongeveer een voorraad van vijfhonderd ton plutonium op een aanvaardbare manier moeten worden opgeslagen. "Daarbij moet ervoor gezorgd worden dat de opslag geen bedreiging vormt voor de mens en het leefmilieu, maar ook onbereikbaar is voor partijen die het materiaal zouden willen gebruiken als grondstof voor de productie van kernwapens," aldus het webmagazine Physorg. "Volgens een aantal wetenschappers moet het plutonium in verzegelde keramische vaten in ondergrondse opslagplaatsen worden begraven. Een alternatief bestaat er volgens hen niet."

Het gebruikte plutonium wordt op dit ogenblik onder meer ingezet als een grondstof voor een alternatieve kernbrandstof, die echter duurder is dan nieuwe toepassingen, zoals uranium. Ook wordt het gebruikt als brandstof voor zogenaamde snelle reactoren. "Dat helpt het plutonium-probleem echter niet oplossen, maar zorgt er alleen voor dat de noodzakelijke verwerking op de langere termijn kan worden geschoven," merkt Physorg nog op. "Daarom wordt nu opgeroepen om knopen door te hakken en het materiaal definitief op te slaan."

Het is echter niet gemakkelijk om compromissen te vinden over de locaties waar het materiaal zou kunnen worden opgeslagen.

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: plutonium, afval, kernenergie |  Facebook |

07-05-12

Japan denkt aan aanleg Russische gaspijpleiding

De Japanse regering overweegt om een onderzeese pijpleiding aan te leggen naar Rusland. Dat heeft Seiji Maehara, gewezen minister van buitenlandse zaken en huidig voorzitter van de Council for Political Studies van de regerende democratische partij, gezegd. Met de pijpleiding zou Japan volgens Maehara gas uit Rusland kunnen betrokken. Het voorstel vormt een onderdeel van de strategie voor een kernvrije toekomst die Japan hoopt te kunnen ontwikkelen na de recente sluiting van zijn laatste nucleaire centrale.

"Japan zal in de toekomst meer beroep doen op gas om elektriciteit op te wekken," voerde Seiji Maehara aan. "Er zijn al gesprekken opgestart met Gazprom, de grootste gasproducent van Rusland, over de haalbaarheid van een gaspijpleiding op de bodem van de Zee van Japan." De pijpleiding zou vertrekken van de Russische stad Vladivostok, waar het concern Japan Far East Gas in samenwerking met Gazprom 7 miljard dollar investeert in de constructie van gasinstallaties, die over vier jaar in gebruik genomen zouden moeten kunnen worden.

Japan is de vierde grootste energieconsument van de wereld en de grootste importeur van vloeibaar gas. Jaarlijks importeert Japan nagenoeg 100 miljard kubieke meter vloeibaar gas uit Rusland, Indonesië, Qatar, Australië, Brunei en Maleisië. Verwacht wordt dat dit cijfer gevoelig zal stijgen nadat Japan zijn laatste kerncentrale heeft stilgelegd. Daarmee doet Japan voor het eerste sinds het begin van de jaren zeventig geen beroep meer op kernenergie. Voor de ramp met de kerncentrale van Fukushima vertegenwoordigden nucleaire bronnen bijna 30 procent van de Japanse energiebehoefte.

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, kernenergie, gas, gazprom |  Facebook |

19-02-12

Gezamenlijke militaire operaties Frankrijk en Groot-Brittannië

Frankrijk en Groot-Brittannië gaan nauwer samenwerken bij militaire operaties en op het gebied van kernenergie. Dat hebben de Britse premier David Cameron en de Franse president Nicolas Sarkozy bekend gemaakt. De twee Europese leiders hebben onder meer besloten sneller vaart te maken met het opzetten van een gezamenlijk commandocentrum voor militaire operaties. De Britse premier Cameron stelde dat op de top een een echte doorbraak is gemaakt.

David Cameron stelde daarbij dat Frankrijk en Groot-Brittannië meer militaire slagkracht zullen krijgen. Ook zijn de twee regeringsleiders het eens geworden over het opdrijven van de inspanningen bij de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw type onbemande gevechtsvliegtuigen. Ook op het gebied van nucleaire energie gaan de twee regeringen nauwer samenwerken. Het gaat daarbij onder meer om het toezicht op veiligheid en op gezamenlijk onderzoek.

De samenwerking moet in Groot-Brittannië 1.500 banen creëren. In december was de relatie tussen Cameron en Sarkozy ernstig verstoord. Op een Europese top had Cameron toen immers een veto uitgesproken over een nieuw verdrag met strengere begrotingsregels. Dat verdrag was voorgesteld door de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy.
De Franse president zei nu echter dat er op het persoonlijke vlak met Cameron nooit spanningen zijn geweest. Cameron had het over een ongelooflijke sterke relatie op basis van gezamenlijke belangen.

21:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: defensie, kernenergie |  Facebook |

16-02-12

Greenpeace positief over Europese stresstests kerncentrales

De stresstests voor de Europese kerncentrales na de ramp in het Japanse Fukushima heeft belangrijke baten opgebracht, vooral op het gebied van transparantie. Dat heeft Jan Haverkamp, nucleair expert bij de milieubeweging Greenpeace, in een interview met het webmagazine Euractiv gezegd. Havenkamp stelde dat de tests bovendien een aantal leemtes in de noodprocedures hebben aangetoond die dringend moeten worden aangepakt.

"Tot de ramp in Fukushima gebeurden nucleaire veiligheidscontroles slechts sporadisch en bovendien in een beperkte kring van locale regulators of delegaties van het International Atomic Energy Agency (IAEA)," aldus Haverkamp. "De Europese stresstests hebben de controles echter tot een nieuw niveau gebracht. Dit keer waren de veiligheidstests veel specifieker en gebaseerd op scenario's waar in het verleden geen rekening was mee gehouden. Het ging niet langer om louter algemene vragen."

Haverkamp stelt zich ook positief op tegenover de transparantie waarmee de tests werden uitgevoerd en waarbij ook lokale gemeenschappen en organisaties werden betrokken. Hij stelt wel dat niet overal dezelfde openheid werd gehanteerd. Volgens Haverkamp werd vooral in Frankrijk, Finland en in beperktere mate België een grote transparantie gehanteerd. Het grootste gebrek aan openheid werd volgens hem opgemerkt in Slovakije en Tsjechië.

De stresstests hebben volgens Haverkamp echter ook een aantal leemtes in de noodmaatregelen aangetoond. Daarbij wordt vooral een gebrek aan samenwerking binnen en buiten de kerncentrales als een probleem naar voor geschoven. Dat gebrek aan coördinatie kan volgens Haverkamp tot grote chaos en psychologische, fysieke en economische stress leiden. Ook het gevaar van eventuele terroristische aanvallen wordt volgens Haverkamp onderschat.

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: greenpeace, kernenergie |  Facebook |

30-01-12

Emissies Japanse industrie na ramp Fukushima gevoelig gestegen

De uitstoot van de Japanse industrie is na het ongeval met de kerncentrale van Fukushima gevoelig gestegen. Daardoor wordt het voor het land moeilijker om zijn eerder gestelde emissiedoelen te halen. Dat heeft de Japanse zakenkrant Nikkei bekend gemaakt. Japan had zich tot doel gesteld om tegen dit jaar de uitstoot met 6 procent terug te schroeven tegenover het niveau van het begin van de jaren negentig. Het voorbije jaar werd echter een stijging met 0,2 procent opgetekend.

Daarmee zijn de emissieniveaus van de Japanse industrie volgens Nikkei voor het tweede opeenvolgende jaar gestegen. De Japanse industrie, met uitzondering van producenten van elektriciteit en gas, produceerde het voorbije jaar 442 miljoen ton koolstofdioxide. Er wordt aan toegevoegd dat de Japanse economische activiteit door de aardbeving en tsunami in maart van vorig jaar en de zware overstromingen in Thailand het voorbije jaar nochtans was gedaald.

"De sluiting van de Japanse kerncentrales heeft de uitstoot echter gevoelig opgedreven, aangezien de bedrijven verplicht werden om eigen generatoren in te schakelen om voldoende elektriciteit ter beschikking te hebben voor hun machines en installaties," merkt Nikkei nog op. "Bovendien moest er ook voor andere activiteiten elektriciteit worden geproduceerd, waardoor onder meer moest worden overgeschakeld op oude krachtcentrales."

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissies, japan, kernenergie, milieu |  Facebook |

16-10-11

Veiligheid kernenergie heeft wereldwijde benadering nodig

Het toenemend gebruik van kernenergie in landen zoals China, Rusland en Groot-Brittannië moet gepaard gaan met een grotere aandacht voor veiligheid en het beheer van nucleair afval. Dat is de conclusie van een rapport van de Royal Society. Daarbij wordt aangestuurd op de oprichting van een World Nuclear Forum dat aandacht zou hebben voor de globalisering en de individuele nationale benaderingen tegenover nucleaire veiligheid zou overstijgen.

"De Royal Society wijst erop dat de wereldwijde regulering voor nucleaire veiligheid en non-proliferatie vijftig jaar oud is en moet inspelen op de veranderende geografie van de kernenergie en een volledig genationaliseerde nucleaire sector," merkt het persbureau AFP op. "Fukushima heeft aangetoond dat men op het gebied van nucleaire veiligheid niet nonchalant kan zijn. Diezelfde waakzaamheid moet ook worden gehanteerd op het gebied van veiligheid en non-proliferatie."

"Een wereldwijd forum zou de industriële en politieke leiders de mogelijkheid kunnen bieden om de toekomstige ontwikkeling van de nucleaire sector te exploreren," voert de Royal Society aan. Er wordt aan toegevoegd dat de nucleaire sector voor het kernongeval in Fukushima een periode van wereldwijde groei in het vooruitzicht had. Ook nu nog blijft een groei volgens de Royal Society tot de mogelijkheden behoren, al zou er wel een vertraging kunnen optreden.

21:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, veiligheid |  Facebook |

08-10-11

Britse onderzoekers willen extreem radioactief afval hergebruiken

Onderzoekers aan de University of Reading zeggen een klasse van molecules ontdekt te hebben die extreem radioactieve componenten, die overblijven nadat gebruikte kernbrandstof werd verwerkt, selectief kunnen verwijderen. Die toepassing zou de radioactiviteit van kernafval volgens de onderzoekers gevoelig kunnen terugschroeven. De radioactieve componenten zouden volgens de wetenschappers opnieuw als voeding voor de kernreactoren kunnen worden gebruikt.


"De Britse nucleaire energie produceert jaarlijks ongeveer 10.000 megawatt elektriciteit," merken de onderzoekers op. "Het grootste gedeelte van de gebruikte brandstof kan worden verwerkt en opnieuw in de nucleaire cyclus worden gebracht, maar een aantal restproducten moeten worden opgeslagen. Voor elke 500 kilogram gebruikte brandstof wordt er 15 kilogram afval geproduceerd. Stoffen zoals americium, curium en neptunium vertegenwoordigen daarvan minder dan 1 kilogram, maar zijn door hun hoge radioactiviteit en lange halveringstijden bijzonder gevaarlijk."

"Indien deze hoogradioactive producten, waarvan de halveringstijd miljoenen jaren kunnen bedragen, zouden kunnen worden geselecteerd en opnieuw als brandstof kunnen worden gebruikt voor de reactoren van een volgende generatie, die over een vijftiental jaar in dienst genomen zouden kunnen worden," merkt onderzoeksleider Laurence Harwood op. "Maar ook nu al zou de selectie van deze componenten de opslag eenvoudiger en minder risicovol maken."

De ontdekte moleculen zouden 99,9 procent van de extreem radioactieve componenten uit de gebruikte kernbrandstof kunnen selecteren. Daardoor zou er volgens Harwood veel minder grote hoeveelheden kernafval moeten worden opgeslagen en zou de opslagtijd tot enkele honderden jaren kunnen worden gereduceerd.

10-09-11

Uitstap uit kernenergie technologisch en economisch haalbaar

Een herstructurering van het energiesysteem zonder kernenergie tegen het midden van de eeuw is technisch mogelijk en economisch realiseerbaar. Daarvoor is echter wel een doorgedreven inspanning van de hele maatschappij vereist. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers van het Energy Science Center van het ETH Zurich. Er wordt opgemerkt dat een uitstap uit kernenergie op lange termijn aan alle sectoren van de economie een groei zou kunnen bezorgen.

De onderzoekers stellen dat de elektriciteits-productie in Zwitserland tegen het midden van de eeuw moet geraamd worden op een niveau tussen 67 terawattuur en 92 terawattuur. Daarbij wordt een raming van 80 terwattuur als het meest waarschijnlijke scenario naar voor geschoven. Hydroelektriciteit, die ongeveer 50 procent van de Zwitserse energievoorziening vertegenwoordigt en slechts beperkte groeimogelijkheden heeft, een belangrijke bijdrage zal blijven leveren. Voor de resterende 40 terawattuur moet kernenergie door alternatieve bronnen worden vervangen.

Daarbij wordt gewag gemaakt van zonnekracht, biomassa en geothermische energie. Er wordt aan toegevoegd dat gasgestookte energiecentrales en import zeker op korte termijn noodzakelijk zullen blijven om de piekvraag op te vangen. Daarbij wordt echter opgemerkt dat de uitstoot van koolstofdioxide van de gasgestookte energiecentrales door technologische vooruitgang kan worden opgevangen en opgeslagen. De onderzoekers stellen dat energie-efficiëntie echter het sleutelelement in de duurzame energieproductie zal vormen.

"Die energie-efficiëntie zal echter niet alleen door de consument kunnen worden bereikt," voeren de onderzoekers aan. "Er is ook nodig om het energieverlies in de opslag en distributie weg te werken." Er wordt aan toegevoegd dat immobiliën en automotive de belangrijkste sectoren vormen waar op het gebied van energie-besparing de grootste vooruitgang kan worden geboekt. Ook wordt gewezen op de noodzaak om de energie-metingen te verfijnen, zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden om de totale stabiliteit van de netwerken te verbeteren.

19:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit, kernenergie |  Facebook |

29-08-11

Kerncentrale voor ruimtebasis past in reiskoffer

Volgend jaar wordt in de Verenigde Staten gestart met demonstraties voor de ontwikkeling van kerncentrales voor bemande en onbemande basissen op de maan en planeten. Dat heeft James Werner, hoofd van het Idaho National Laboratory van het Amerikaanse ministerie van energie, gezegd tijdens het jaarcongres van de American Chemical Society (ACS). De ontwikkeling van de kerncentrale is een samenwerkingsproject van het Amerikaanse ministerie van energie en de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (NASA).

"De innovatieve kernfusie-technologie voor de ruimtevaart is volgens James Werner heel verschillend met de kerncentrales die op aarde zijn gekend," merkt het magazine Physorg.com op. "De kerncentrales voor ruimtebasissen lijken volgens Werner in niets op de gekende nucleaire complexen, die grote oppervlaktes innemen en met gigantische koeltorens zijn uitgerust." Werner benadrukt dat een reactor voor ruimtebasissen ongeveer de omvang van een reiskoffer heeft. Koeltorens zijn helemaal niet meer terug te vinden in het concept.

"Kernfusie is een compact, betrouwbaar en veilig systeem dat cruciaal zal zijn voor het opzetten van kolonies op andere planeten," voert Werner aan. "In het verleden vormden zonnekracht en brandstofcellen de belangrijkste energiebronnen voor ruimtemissies, maar specialisten beseffen dat de zon beperkte mogelijkheden biedt voor de energievoorziening van ruimtebasissen op andere planeten. Kernenergie kan in alle omstandigheden energie leveren. Kernfusie heeft geen zonnelicht nodig, waardoor een constante stroomvoorzieningen kan worden gegarandeerd."

Een kernfusie-systeem op de maan zou volgens Werner minstens veertig kilowatt elektriciteit kunnen leveren. "Dat is ongeveer evenveel als de energievoorziening voor acht woningen op aarde," merkt hij op. "Wanneer de technologie helemaal op punt staat, wordt kernfusie wellicht één van de meest betaalbare en veelzijdige opties voor energievoorziening voor langdurige ruimtevaart-missies."

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, kernenergie |  Facebook |

24-08-11

General Electric wil licentie voor nieuwe verrijkingstechnologie uranium

Het Amerikaanse conglomeraat General Electric probeert de toestemming te krijgen om een fabriek te bouwen waar aan de hand van laser uranium zou kunnen worden verrijkt. Het project heeft echter heel wat protest uitgelokt. Met de bouw van de fabriek is een investering gemoeid van 1 miljard dollar. General Electric heeft twee jaar besteed aan het testen van het verrijkingsproces en hoopt nu toestemming te krijgen van de Amerikaanse regering om in de staat North Carolina een fabriek te bouwen.

"Op dit ogenblik wordt het ontwerp geoptimaliseerd," benadrukt Christopher Monetta, president Global Laser Enrichment, een joint-venture van General Electric en het Japanse Hitachi. Verwacht wordt dat de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission tegen volgend jaar zal beslissen of er voor de fabriek een commerciële vergunning zal worden toegekend. Verrijkt uranium kan worden gebruikt als brandstof voor kernreactoren, maar ook als onderdeel van nucleaire wapens.

"Er is heel wat protest tegen het project," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Critici stellen immers dat nieuwe technologieën potentieel gevaarlijk zijn, aangezien ze het gemakkelijker maken om een atoombom te bouwen." Volgens Monetta zou de fabriek elk jaar voldoende uranium kunnen produceren om tot zestig grote reactoren te bevoorraden. Dat is in theorie voldoende om 42 miljoen woningen van elektriciteit te voorzien. Daardoor zou één derde van de Amerikaanse bevolking kunnen worden bereikt.

Critici stellen echter dat de technologie het moeilijker zal maken om kernwapens op te sporen. De klein laser-installaties zouden immers moeilijker ontdekt kunnen worden.         

10:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uranium, kernenergie, general electric |  Facebook |

23-08-11

Wit-Rusland schort afbouw uranium-voorraden op

Wit-Rusland heeft de afbouw van zijn voorraden hoogverrijkt uranium opgeschort. De beslissing is een reactie op sancties die de Verenigde Staten aan Wit-Rusland hebben opgelegd. De Verenigde Staten proberen voormalige Sovjet-republieken ertoe te bewegen om hun nucleaire voorraden op een gecontroleerde manier af te bouwen, om te vermijden dat het materiaal in verkeerde handen zou vallen. Wit-Rusland heeft gezegd dat de voorraden op een veilige manier zullen worden opgeslagen.

"Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken stelde dat de Verenigde Staten teleurgesteld zijn over de beslissing van Wit-Rusland," aldus het persbureau Reuters. "Wit-Rusland wordt daarbij opgeroepen om bij zijn doelstelling te blijven om zijn voorraden uranium te elimineren. Dat zou een verantwoordelijke bijdrage leveren tot de wereldwijde veiligheid." In december beloofde Wit-Rusland om zijn voorraad hoogverrijkt uranium tegen het einde van dit jaar helemaal af te bouwen.

Voordien hadden Wit-Rusland, de Verenigde Staten, Rusland en het International Atomic Energy Agency twee ladingen vervoerd naar beveiligde installaties in Rusland. Volgens Alexander Lukashenko, president van Wit-Rusland, heeft het land nog altijd honderden kilogram hoogverrijkt uranium. Een exact cijfer over de voorraden werd niet gegeven. Het bevriezen van de liquidatie is een reactie op de sancties van de Verenigde Staten en de Europese Unie aan Wit-Rusland hebben opgelegd voor het onderdrukken van de politieke oppositie.

De gewezen Wit-Russische leider Stanislav Shushkevich stelt dat Lukashenko blijkbaar het westen onder druk wil proberen te zetten. De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken merkte echter op dat het respect voor democratie en de mensenrechten cruciaal zijn in het verbeteren van de relaties met Wit-Rusland. Wit-Rusland, Oekraïne en Kazachstan hebben al hun kernwapens uit het Sovjet-tijdperk in het begin van de jaren negentig naar Rusland verscheept, maar hebben nog wel voorraden nucleaire materialen.

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wit-rusland, kernenergie, uranium |  Facebook |

10-08-11

Kaliningrad kan niet stemmen over nucleaire energie

De inwoners van de Russische enclave Kaliningrad krijgen geen kans om zich uit te spreken over de bouw van een nucleaire centrale. Dat heeft de overheid van de enclave bekend gemaakt. Er wordt opgemerkt dat de beslissing over nucleaire projecten tot de prerogatieven van de Russische federale overheid behoort en een regionaal referendum dus onmogelijk is. Tegenstanders van de kerncentrale hebben aangekondigd bij de rechtbank beroep te zullen aantekenen tegen de beslissing.

"In februari startte het Russische atoombedrijf Rosatom met de bouw van de Baltic Nuclear Power Plan, een kerncentrale die naast Kaliningrad, een Russische enclave tussen Polen en Litouwen, ook de Baltische staten van elektriciteit moet voorzien," aldus het Russische persbureau Interfax. Tegenstanders van het project sturen echter al geruime tijd aan op een referendum. Daarbij werd aan de regionale overheid gevraagd om tijdens de maand juli een volksraadpleging te houden.

Ook Audronius Azubalis, minister van buitenlandse zaken van Litouwen, heeft gevraagd dat een volksraadpleging zou worden gehouden over de constructie van de kerncentrale. Tijdens een vergadering met Nikolai Tsukanov, gouverneur van Kaliningrad, verwees hij daarbij naar de afspraken die binnen het kader van de Espoo Convention on Environmental Impact Assessment, waartoe ook Rusland behoort, werden gemaakt.

08:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, kaliningrad, kernenergie |  Facebook |

27-07-11

Milieugroepen protesteren tegen Russische mini-kerncentrales

Het Russische ontwerp voor mini-kerncentrales vraagt om ongevallen en is bijzonder kwetsbaar voor aardbevingen. Dat hebben een groep milieuverenigingen, waaronder Greenpeace en Bellona, gezegd. De groeperingen protesteren tegen een experimentele reactor die voorzien is voor Dmitrovgrad in de regio Ulyanovsk. Het ontwerp zou volgens hen mogelijk kunnen leiden tot een opstapeling van polonium, een dodelijk radioactief element dat berucht door de moord op de voormalige Russische geheim agent Alexander Litvinenko vijf jaar geleden.

"Polonium leidt tot een drastische verhoging van de radioactiviteit van het koelsysteem," merkt Alexander Nikitin, woordvoerder van Bellona, op tegenover de krant The Moscow Times. De experimentele mini-kerncentrale wordt gebouwd door Akme-Engineering, een joint-venture van de groep Eurosibenergo van miljardair Oleg Deripaska en het Russische staatsconcern Rosatom. De bouw van de experimentele reactor, die een capaciteit van 100 megawatt zou hebben, werd vorig jaar aangekondigd. De mini-kerncentrale zou over acht jaar operationeel moeten kunnen worden.

Indien de tests positief verlopen, hopen de ontwikkelaars kant-en-klare nucleaire reactoren over de hele wereld aan nieuwe kerncentrales te kunnen leveren. Daarbij zou vooral worden gemikt op geïsoleerde en moeilijk toegankelijke regio's die niet gemakkelijk aan bestaande netwerken kunnen worden gekoppeld. Gemikt wordt op een aandeel van 10 procent tot 15 procent van de wereldwijde markt van kleine en middelgrote reactoren. Daarbij wordt gewag gemaakt van een vraag naar vijfhonderd tot duizend eenheden de volgende dertig jaar.

De reactoren werden sinds het einde van de jaren zestig gebruikt in de onderzeeërs van de Sovjet-Unie. Het zou echter de eerste keer zijn dat het systeem in een civiele project wordt toegepast. De ontwikkelaars zeggen dat de veiligheid en efficiëntie van de technologie is bewezen. Bovendien zou een reactor ongeveer evenveel kosten als een middelgrote steenkoolcentrale, zonder het nadeel van schadelijke uitstoot. Alexander Nikitin, voormalig bemanningslid van nucleaire onderzeeërs, merkt echter op dat de technologie tenminste drie fatale ongevallen heeft veroorzaakt.

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, kernenergie, polonium |  Facebook |

22-06-11

Werkgeverslobby tegen kernuitstap Duitsland

Werkgevers willen de Europese Unie aanzetten om de aangekondigde Duitse uitstap uit kernenergie te onderzoeken of te blokkeren. De werkgeverslobby BusinessEurope verstuurde daarvoor een brief naar Günther Oettinger, Europees Commissaris voor energie, waarin gevraagd wordt dat een analyse zou worden opgesteld over de impact van een uitstap op de energiekosten. Er wordt daarbij opgemerkt dat de gemiddelde Europese energieprijzen nu al hoger liggen dan bij vele andere grote handelspartners.

"De Europese Unie moet volgens BusinessEurope dan ook maatregelen nemen om deze zware handicap voor de concurrentiekracht van de Europese industrie, die nog zou worden verscherpt door de Duitse kernuitstap, af te zwakken," voert het webmagazine Euractiv.com aan. "BusinessEurope wijst daarbij onder meer naar een onderzoek van de German Federation of Industries, die aangevoerd heeft dat de Duitse kernuitstap tot hogere energiefacturen zou leiden. Die verhoging zou niet alleen in Duitsland zelf, maar ook in andere Europese landen worden gevoeld."

BusinessEurope noemt het dan ook noodzakelijk dat er een onderzoek moet worden gevoerd naar de Duitse strategie en moet het probleem uitdrukkelijk ter sprake worden gebracht tijdens de Europese top rond energie in de herfst van dit jaar. Een woordvoerder van de European Wind Energy Association voert echter aan dat Duitsland perfect wettelijk handelt met de uitstap uit kernenergie. De beslissing zal volgens de woordvoerder duizenden nieuwe banen in de sector van hernieuwbare energie creëren en Europa concurrentiëler maken in de wereldwijde sector van duurzame energiebronnen.

26-03-11

Ook in Verenigde Staten minder steun voor kernenergie

Het kernongeval in Japan heeft ook in de Verenigde Staten de steun voor nucleaire energie doen afnemen. Op dit ogenblik blijkt nog 39 procent van de Amerikaanse bevolking voorstander te zijn van een uitbreiding van de kernenergie. Daarentegen verzet 52 procent zich tegen een grotere inzet van kernenergie. Dat blijkt uit een onderzoek van het Pew Research Center. In oktober vorig jaar was nog 47 procent van de Amerikanen voorstander van het uitbreiden van de kernenergie, terwijl een even groot gedeelte zich als een tegenstander van kerncentrales manifesteerde.

De steun van de Amerikaanse bevolking over de kernenergie heeft de voorbije jaren verschillende hoogtes en laagtes gekend. Het huidige niveau is echter teruggezakt tot het diepste punt sinds de herfst van zes jaar geleden, toen 39 procent zich voorstander toonde van kernenergie en 53 procent zich een tegenstander toonde. Over andere aspecten van het energiebeleid is er sinds maart vorig jaar weinig verandering opgetreden, op uitzondering van offshore-boringen.

Op dit ogenblik zegt 57 procent van de Amerikanen voorstander te zijn van een uitbreiding van de offshore-boringen, terwijl 37 procent zich tegen een toename zou verzetten. In juni vorig jaar, na het ongeval met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico, verzette 52 procent van de Amerikanen zich tegen de uitbreiding van offshore-boringen en was slechts 44 procent voorstander van een toename van de activiteiten. De steun bereikt nu weer opnieuw bijna het hoogterecord van februari vorig jaar, toen 63 procent zich achter offshore-boringen schaarde.

18:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, verenigde staten |  Facebook |

05-02-11

Tsjernobyl-vogels hebben kleinere hersenen

De hersenen van de vogels in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl zijn 5 procent kleiner dan normaal. Dat fenomeen kan rechtstreeks worden gelinkt aan de blijvende achtergrondstraling. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of South Carolina en de Université Paris-Sud. De kleinere herseninhoud wordt vaak gekoppeld aan beperktere cognitieve mogelijkheden.

Eerder hadden de onderzoekers ook al aangetoond dat de populaties zoogdieren in de buurt van Tsjernobyl afgenomen zijn. Ook stelden ze vast dat de insecten-diversiteit eveneens was teruggevallen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de impact op de hersenen het grootst was bij jonge vogels. Verondersteld wordt ook dat een groot aantal embryo's zelfs niet overleeft door de negatieve effecten op de ontwikkeling van hun hersenen.

Vogels zijn in staat om de omvang van een aantal organen aan te passen aan moeilijke milieuvoorwaarden. Een aantal trekvogels die lange afstanden afleggen, kan naarmate het opgebruiken van energie bepaalde organen doen krimpen. "De hersenen vormen echter het laatste orgaan dat daarbij wordt opgeofferd," voeren de onderzoekers aan. "Dat laat veronderstellen dat de straling mogelijk nog een groter effect heeft op andere organen." Een vastomlijnde reden voor de inkrimpende hersenomvang kon nog niet worden achterhaald.

18:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, milieu, tsjernobyl |  Facebook |

13-01-11

Russisch-Amerikaanse nucleaire samenwerking moet industrieel getint zijn

De nucleaire samenwerking tussen de Verenigde Staten en Rusland moet op een zakelijke manier worden aangepakt. Dat heeft de Russische president Dmitry Medvedev gezegd naar aanleiding van de definitieve in voege treding van een nieuw historische kernakkoord tussen de twee landen, waardoor de mogelijkheid wordt gecreëerd om technologie uit te wisselen en gezamenlijke nucleaire projecten op te starten. Het verdrag over een vreedzame nucleaire samenwerking werd door de parlementen van beide landen eerder al goedgekeurd, maar werd pas van kracht door een uitwisseling van de nodige documenten tussen de Amerikaanse ambassadeur John Beyrle en Sergei Ryabkov, de Russische onderminister van buitenlandse zaken.

"Ambassadeur John Beyrle noemde het akkoord een belangrijke stap in de vreedzame Russisch-Amerikaanse nucleaire samenwerking," aldus de Russische krant The Moscow Times. Een eerste versie van het akkoord was drie jaar geleden door William Burns, de voorganger van Beyrle, al ondertekend. Die overeenkomst werd op bevel van toenmalig Amerikaans president George W. Bush echter opnieuw ingetrokken na het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Georgië. Huidig Amerikaans president Barack Obama bracht de overeenkomst het voorbije jaar echter opnieuw voor het Amerikaans Congres, als een beloning voor de Russische hulp in het Iraanse nucleaire dossier.

"Het wordt belangrijk om dit akkoord niet te benaderen vanuit een politiek standpunt, maar vanuit een visie rond zakelijke samenwerking," benadrukte Dmitry Medvedev. Voor de Russische nucleaire sector vormen de Verenigde Staten een belangrijke markt. Op dit ogenblik levert Rusland ongeveer 40 procent van de nucleaire brandstof voor de Amerikaanse kerncentrales. Het voorbije jaar werden nog contracten ter waarde van 4,9 miljard dollar aan leveringen van laagverrijkt uranium op de Amerikaanse markt ondertekend. Het Russische energiebureau Rosatom maakt onder meer gewag van joint ventures op Amerikaans grondgebied met Russische technologie. Rosatom hoopt wereldwijd kernenergie te kunnen promoten als een middel in het energievraagstuk.

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, rusland, verenigde staten |  Facebook |

03-01-11

China realiseert doorbraak op hergebruik nucleaire brandstof

Chinese wetenschappers zeggen een doorbraak gerealiseerd te hebben in de technologie van de verwerking van gebruikte nucleaire brandstoffen. Dat zou volgens een aantal waarnemers mogelijk het probleem van de Chinese uranium-bevoorrading kunnen oplossen. De technologie werd ontwikkeld en getest in een site van China National Nuclear Corporation in de Gobi-woestijn in de afgelegen Chinese provincie Gansu. Door de nieuwe technologie zou het hergebruik van uranium-materiaal in kerncentrales met zestigvoud kunnen worden opgedreven. Daardoor zou de huidige uranium-voorraad van China nog minstens voor drieduizend jaar volstaan.

"Net zoals Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland, is China een voorstander van herwinning als een middel voor het beheer van gebruikt hoogradioactief materiaal en de verzekering van toekomstige nucleaire brandstofvoorraden," aldus het persbureau Reuters. "Critici merken echter op dat de commerciële toepassing van hergebruikte nucleaire materialen werd gehinderd door problemen op het gebied van kosten, technologie, proliferatie en veiligheid. China bezit op dit ogenblik 171.400 ton bewezen uranium-reserves, hoofdzakelijk gespreid over de provincies Jiangxi, Guangdong, Hunan, Xinjiang, Inner Mongolia, Shaanxi, Liaoning en Yunnan."

China werkt aan belangrijke investeringen in kernenergie, dat het land moet helpen om af te stappen van steenkool, de meest vervuilende fossiele brandstof. China heeft op dit ogenblik twaalf kernreactoren met een totale capaciteit van 10,15 gigawatt. Tegen het einde van het decennium wordt officieel een capaciteit van 40 gigawatt als doelstelling voorop geschoven. De Chinese regering heeft echter aangekondigd dat het streefdoel tot 80 megawatt zou kunnen worden verdubbeld, omdat een snellere introductie van kernenergie één van de mogelijkheden is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Daardoor zou China de invoer van uranium echter met 60 procent moeten opdrijven.

19:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, kernenergie, uranium |  Facebook |