02-01-18

Amerikaanse ouders blijven volwassen kinderen financieel steunen

In de Verenigde Staten blijven in 59 procent van de gezinnen hun kinderen toelaten om ook na hun achttiende verjaardag thuis te blijven inwonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Harris Poll en het financiële platform NerdWallet bij meer dan tweeduizend Amerikaanse gezinnen. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat 80 procent van de ouders ook een gedeelte van de uitgaven van hun volwassen kinderen blijven betalen. Verder bleek dat 23 procent van de gezinnen toelaat dat hun kinderen na hun achttiende verjaardag nog vijf jaar in huis blijven wonen, terwijl 21 procent betaalt voor de kosten voor de huisvesting van kinderen die op een andere locatie wonen.

Uit het onderzoek bleek dat 56 procent van de Amerikaanse ouders betaalt voor de dagelijkse inkopen van hun kinderen, terwijl 40 procent ook de gezondheidsverzekering voor zijn rekening neemt. Bovendien kon worden vastgesteld dat 39 procent ook de telefoonrekening van hun volwassen kinderen blijft betalen, terwijl 34 procent tevens de autoverzekering van hun kinderen regelt. Bovendien zegt 28 procent tevens in te staan voor de kosten voor de universitaire opleiding en de afbetaling van studentenleningen. De onderzoekers wijzen er echter op dat deze vrijgevigheid bij vele ouders ten koste gaat van de eigen pensioenbescherming.

“De opvoeding van kinderen kan financieel veeleisend zijn, maar dat geldt ook voor de ondersteuning van volwassen nakomelingen,” aldus Andrea Coombes, investeringsanalist bij NerdWallet. “Dat geldt zeker in een periode waarin de babyboomers geld voor hun naderend pensioen opzij proberen te zetten.” Indien het geld dat aan volwassen kinderen wordt besteed, in een pensioenproduct zou worden geïnvesteerd, zouden Amerikaanse gezinnen volgens het financiële platform aan het einde van hun actieve loopbaan op een bijkomende financiële reserve van gemiddeld 227.000 dollar kunnen rekenen. De opvoeding van een kind van geboorte tot zeventien jaar kost gemiddeld 233.610 dollar.

Lees Verder

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

20-08-17

Gelukkige kinderen hebben geen tabak of alcohol nodig

Een gevoel van welzijn kan, samen met kennis over de mogelijke gevaren van de praktijk, bij jongeren de consumptie van tabak en alcohol tegengaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London (UCL) bij meer dan zeventienhonderd jongeren tussen tien en vijftien jaar. De onderzoekers stelden vast dat jongeren met een sterker geluksgevoel en een grotere kennis over de gevaren van de producten, minder kans maakten ooit te roken of te drinken. Er wordt wel opgemerkt dat bijkomende studies noodzakelijk zijn om een oorzakelijk verband tussen het welzijnsgevoel en het gebruik van alcohol en tabak te bevestigen.

“In het algemeen kon worden vastgesteld dat een grotere kennis over de schadelijke impact van tabak en alcohol, jongeren kon aanzetten het roken en drinken te mijden, maar dat bleek toch niet bij iedereen het geval te zijn zijn,” benadrukte onderzoeksleider Noriko Cable, professor epidemiologie aan het University College London. “Bij sommige adolescenten bleek die kennis net een aanzet om tabak en alcohol uit te proberen. Mogelijk moet daarbij worden verondersteld dat de positieve verwachtingen over roken en drinken bij sommige jongeren opweegt tegen het inzicht over de gezondheidsproblemen die deze producten kunnen veroorzaken. Ook ondersteunende vrienden vormen hier geen barrière.”

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de meest gelukkige kinderen 10,8 procent kans maken alcohol of sigaretten uit te proberen. Bij hun minst gelukkige generatiegenoten loopt dat cijfer echter op tot 21,5 procent. “Kinderen die zich in alle aspecten van het leven - in de thuisomgeving, op school en tussen vrienden - gelukkig voelen, hebben geen andere substanties nodig om een gebrek aan emotioneel welzijn te compenseren,” benadrukken de onderzoekers. “Positieve verwachtingen rond alcohol en tabak kunnen alleen worden opgemerkt wanneer de producten worden gebruikt om negatieve emotionele gevoelens te helpen verwerken.”

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, alcohol, kinderen, welzijn |  Facebook |

30-04-17

Cognitieve vaardigheden kinderen ook cultureel bepaald

Culturen kunnen een grote impact hebben op de cognitieve vaardigheden van kinderen. Tegen de volwassenheid blijken die verschillen echter meestal opnieuw verdwenen te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de University of Cambridge naar de cognitieve vaardigheden bij nagenoeg vijftienhonderd kinderen en hun ouders in Hongkong en Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden onder meer vast dat tienjarigen in Hongkong dezelfde cognitieve vaardigheden vertoonden als twaalfjarigen in Groot-Brittannië. Bij de ouders konden daarentegen geen verschillen meer worden opgetekend.

“Het onderzoek toont een substantieel contrast tussen de executieve functies - hogere cognitieve vaardigheden die worden gebruikt om te redeneren, te plannen en zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden - van adolescenten in Groot-Brittannië en Hongkong,” betogen de onderzoekers Michelle Ellefson en Chaire Hughes. Dat kan volgens de onderzoekers mogelijk een verklaring bieden voor de verschillen in academisch succes, waarbij verwezen wordt naar de vaststelling dat Chinese jongeren in Britse scholen 75 procent meer doorstroming naar de universiteit vertonen, terwijl Chinese en Indiase leerlingen op elk onderwerp gemiddeld betere scores halen dan hun Britse leeftijdsgenoten.

“Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat bij de ouders geen verschillen meer kunnen worden teruggevonden,” zeggen Ellefson en Hughes. “Die kloof blijkt dan ook op een of andere manier overbrugd te worden.” Wanneer de prestaties van de verschillende generaties werden vergeleken, bleek dat ouders op vragen accurater antwoorden dan kinderen, maar voor hun reacties wel meer tijd namen. Daaruit kan volgens de onderzoekers worden afgeleid dat de ouders fouten vermijden door te vertragen. Tevens werd opgemerkt dat er zowel in Hongkong als Groot-Brittannië een bescheiden, maar duidelijke correlatie kon worden gevonden tussen de scores van kinderen en ouders.

“Ouders die sterke cognitieve prestaties toonden, hadden meestal kinderen die op deze parameters eveneens goede resultaten boekten,” aldus nog Ellefson en Hughes. “In het algemeen kan worden gezegd dat culturele contrasten op onderscheiden tijdstippen in de levensloop van aard en intensiteit kunnen verschillen.”

Lees Verder

 

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

14-03-17

Kinderen voelen druk van een gereguleerd leven

Kinderen willen meer tijd voor eigen initiatieven. Ze zijn van mening dat hun dagelijkse agenda teveel door gereguleerde activiteiten wordt ingenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Göteborg in Zweden. De studie, die werd uitgevoerd bij kinderen van zes en zeven jaar in Zweden en de Verenigde Staten, toonde aan dat kinderen in beide landen zich erover beklaagden dat hun dagelijks leven uitermate is gestructureerd en gereguleerd. Amerikaanse kinderen verwijzen daarbij echter vooral naar de lange schooldagen en het huiswerk, terwijl in Zweden vooral wordt geklaagd over het gezeur en de stress van de dagelijkse routines.

“In beide landen klagen de kinderen over een toenemende druk op de tijd voor eigen activiteiten,” merkt onderzoeksleider Ylva Odenbring, onderwijsspecialiste aan de University of Gothenburg. “Opmerkelijk is echter dat de grond van die klachten een groot verschil toont.” Uit eerder onderzoek was al gebleken dat het leven van kinderen in de westerse wereld vooral gefocust is op de tijd die wordt gespendeerd in onderwijsinstellingen en diverse ontspanningsactiviteiten. Daarbij wordt gewag gemaakt van de schoolification van de kindertijd, aangezien die groep een groot gedeelte van de beschikbare tijd - van de peuterklas tot het hoger onderwijs - in een schoolsysteem doorbrengt.

“De resultaten van de studie wijzen op een aantal trends die in vele westerse maatschappijen moeten worden vastgesteld,” benadrukt Ylva Odenbring. “Vaak moet immers worden genoteerd dat het dagelijkse leven van de bevolking steeds meer gereguleerd en gestructureerd is geraakt. Dat geldt ook voor kinderen uit deze samenlevingen. De beschrijving die de kinderen over hun dagelijks leven geven, schetst een beeld van een overdreven georganiseerde levensstijl.” Bovendien maakt de studie volgens professor Odenbring duidelijk dat ook de visie van kinderen moet worden gevraagd wanneer gedacht wordt aan een versterking van het welzijn van de jongere generaties.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

06-09-14

Kinderen van gevangenen hebben meer gezondheidsproblemen

Wanneer personen naar de gevangenis worden gestuurd, dreigt de gezondheid van hun kinderen in het gedrang te komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. In een aantal gevallen blijkt de opsluiting volgens de onderzoekers een grotere impact op de gezondheid van kinderen te hebben dan een scheiding of de dood van een ouder. De Amerikaanse wetenschappers stelden onder meer vast dat bij kinderen van gevangenen vaker astma, obesitas, concentratieproblemen, hyperactiviteit, depressie en angstigheid kan worden vastgesteld dan bij gemiddelde leeftijdsgenoten.

"De studie vond op het gebied van gezondheid en gedrag significante problemen bij kinderen van gedetineerde ouders,” benadrukt onderzoeksleider Kristin Turney, professor sociologie aan de University of California. "Het is bekend dat armoede en een etnische minderheid een groter risico op een gevangenisverblijf oplevert tegenover de gemiddelde bevolking. Kinderen uit deze bevolkingsgroepen worden dan ook met extra moeilijkheden geconfronteerd die hun gezondheid en ontwikkeling in het gedrang kunnen brengen. Het welzijn van kinderen blijkt dan ook een verborgen gevolg te zijn van de opsluiting van daders van misdrijven.”

“Omdat de opsluiting ongelijk is verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen, dreigt het probleem de raciale en sociale ongelijkheid op het gebied van gezondheid nog te doen toenemen,” aldus nog professor Turney. “De resultaten van de studie hebben dan ook belangrijke implicaties voor de gezondheidssector, die een gevangenisstraf van de ouders in bepaalde bevolkingscategorieën in hun screening en begeleidingsstrategieën zouden kunnen opnemen. Vaak worden gevangenen beschouwd als sociaal geïsoleerden, maar ook deze groep heeft banden met partners, gezinnen en kinderen. De gevangenisstraf heeft ook gevolgen voor die omgeving.”

“Maar ook het gevangeniswezen moet aandacht hebben voor het probleem,” benadrukt David Fathi, directeur van het National Prison Project van de American Civil Liberties Union. “Het beleid maakt het voor gevangenen vaak moeilijk om de band met hun kinderen op peil te houden. Een misdrijf moet bestraft worden, maar men moet er wel voor zorgen dat de kinderen daarvan geen onschuldig slachtoffer worden.” De Verenigde Staten tellen ongeveer 2,6 miljoen kinderen met een ouder in de gevangenis. Bij lageropgeleide Afro-Amerikanen hebben 50 procent van de kinderen op veertienjarige leeftijd minstens één ouder met een gevangenisverleden. Bij blanke kinderen daalt dat cijfer tot 7 procent.

Lees Verder

13:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, criminaliteit |  Facebook |

11-07-14

Internet bestrijdt stress bij gehospitaliseerde kinderen

Internet kan een goed instrument zijn voor kinderen die voor herstel gedurende een lange tijd in het ziekenhuis dienen te blijven. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers wijzen erop dat een ziekenhuis een eenzame en stressvolle omgeving kunnen vormen, maar er wordt aan toegevoegd dat technologie verveling en isolatie kunnen helpen bestrijden.

Lees Verder

19:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, ziekenhuis, kinderen |  Facebook |

21-06-14

Vrij spel leert kinderen doelen zelfstandig te stellen en bereiken

Kids whose time is less structured are better able to meet their own goals Kinderen die meer tijd besteden aan minder gestructureerde activiteiten, zoals spelen of lezen, zijn beter in staat om hun eigen doelen te stellen en maatregelen nemen om die ambities zonder een stimulans van volwassenen te bereiken. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers aan de University of Colorado. Leeftijdsgenoten die daarentegen deelnemen aan meer gestructureerde activiteiten, zoals een voetbaltraining of huiswerk, scoorden slechter in het zelfstandig stellen en bereiken van doelen.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |