26-03-18

Hoger gezinsinkomen biedt kinderen groter gevoel van controle

Naarmate het inkomen van een gezin toeneemt, zullen de kinderen het gevoel ervaren een grotere controle over hun eigen leven te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Portland State University bij meer dan zestienhonderd veertienjarige kinderen in de Verenigde Staten. Cruciaal in de studie is volgens de onderzoekers dat kinderen die aan de sterkste psychologische ruggesteun nood hebben, de minste toegang tot geestelijke ondersteuning genieten. Eerdere studies hebben immers ook al uitgewezen dat kinderen met een groter gevoel aan controle ook op een betere gezondheid, superieure academische resultaten en een meer succesvolle carrière zouden kunnen rekenen.

“In de studie werd gezocht naar de socio-economische factoren die de grootste impact hadden op het gevoel aan controle bij kinderen,” zegt onderzoeksleider Dara Shifrer, professor sociologie aan de Portland State University. “Daarbij werd gekeken naar het opvoedingsniveau en het beroep van de ouders, het gezinsinkomen en de etnische afkomst.” Personen met een gevoel van externe controle zijn van mening machteloos te zijn, waarbij successen en mislukkingen worden toegeschreven aan andere personen of het lot. Figuren met een gevoel van interne controle zijn echter van mening hun lot grotendeels in eigen handen te hebben.

"Uit het onderzoek bleek dat kinderen met een hogere socio-economische status ook een groter gevoel van controle ervaren,” zegt professor Shifrer. “Dat heeft onder meer te maken met het feit dat hun ouders ook een grotere interesse in de schoolervaring van de kinderen tonen, maar ook omdat in het gezin meestal ook meer boeken en andere bronnen aanwezig zijn. Deze jongeren halen ook hogere schoolresultaten, terwijl ook hun vrienden meestal een hogere academische vorming hebben genoten. Deze kinderen voelen zich op school ook veel veiliger. Deze impact is niet enkel te danken aan de eigen percepties. Arme kinderen hebben minder snel een gevoel van controle.”

Shifrer benadrukt dat het onderzoek sociaal wetenschappers een beter inzicht biedt in de impact die het gezinsinkomen heeft op de ontwikkeling van het kind. Bovendien wijst ze erop dat de kloof in het gevoel van controle bij kinderen vandaag nog groter dreigt te worden, aangezien er een toenemende ongelijkheid moet worden vastgesteld. Daarbij wijst ze ook op de verschuivingen in de benadering van het ouderschap en de invloed van sociale media.

Lees Verder

18:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

02-01-18

Amerikaanse ouders blijven volwassen kinderen financieel steunen

In de Verenigde Staten blijven in 59 procent van de gezinnen hun kinderen toelaten om ook na hun achttiende verjaardag thuis te blijven inwonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Harris Poll en het financiële platform NerdWallet bij meer dan tweeduizend Amerikaanse gezinnen. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat 80 procent van de ouders ook een gedeelte van de uitgaven van hun volwassen kinderen blijven betalen. Verder bleek dat 23 procent van de gezinnen toelaat dat hun kinderen na hun achttiende verjaardag nog vijf jaar in huis blijven wonen, terwijl 21 procent betaalt voor de kosten voor de huisvesting van kinderen die op een andere locatie wonen.

Uit het onderzoek bleek dat 56 procent van de Amerikaanse ouders betaalt voor de dagelijkse inkopen van hun kinderen, terwijl 40 procent ook de gezondheidsverzekering voor zijn rekening neemt. Bovendien kon worden vastgesteld dat 39 procent ook de telefoonrekening van hun volwassen kinderen blijft betalen, terwijl 34 procent tevens de autoverzekering van hun kinderen regelt. Bovendien zegt 28 procent tevens in te staan voor de kosten voor de universitaire opleiding en de afbetaling van studentenleningen. De onderzoekers wijzen er echter op dat deze vrijgevigheid bij vele ouders ten koste gaat van de eigen pensioenbescherming.

“De opvoeding van kinderen kan financieel veeleisend zijn, maar dat geldt ook voor de ondersteuning van volwassen nakomelingen,” aldus Andrea Coombes, investeringsanalist bij NerdWallet. “Dat geldt zeker in een periode waarin de babyboomers geld voor hun naderend pensioen opzij proberen te zetten.” Indien het geld dat aan volwassen kinderen wordt besteed, in een pensioenproduct zou worden geïnvesteerd, zouden Amerikaanse gezinnen volgens het financiële platform aan het einde van hun actieve loopbaan op een bijkomende financiële reserve van gemiddeld 227.000 dollar kunnen rekenen. De opvoeding van een kind van geboorte tot zeventien jaar kost gemiddeld 233.610 dollar.

Lees Verder

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

20-08-17

Gelukkige kinderen hebben geen tabak of alcohol nodig

Een gevoel van welzijn kan, samen met kennis over de mogelijke gevaren van de praktijk, bij jongeren de consumptie van tabak en alcohol tegengaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London (UCL) bij meer dan zeventienhonderd jongeren tussen tien en vijftien jaar. De onderzoekers stelden vast dat jongeren met een sterker geluksgevoel en een grotere kennis over de gevaren van de producten, minder kans maakten ooit te roken of te drinken. Er wordt wel opgemerkt dat bijkomende studies noodzakelijk zijn om een oorzakelijk verband tussen het welzijnsgevoel en het gebruik van alcohol en tabak te bevestigen.

“In het algemeen kon worden vastgesteld dat een grotere kennis over de schadelijke impact van tabak en alcohol, jongeren kon aanzetten het roken en drinken te mijden, maar dat bleek toch niet bij iedereen het geval te zijn zijn,” benadrukte onderzoeksleider Noriko Cable, professor epidemiologie aan het University College London. “Bij sommige adolescenten bleek die kennis net een aanzet om tabak en alcohol uit te proberen. Mogelijk moet daarbij worden verondersteld dat de positieve verwachtingen over roken en drinken bij sommige jongeren opweegt tegen het inzicht over de gezondheidsproblemen die deze producten kunnen veroorzaken. Ook ondersteunende vrienden vormen hier geen barrière.”

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de meest gelukkige kinderen 10,8 procent kans maken alcohol of sigaretten uit te proberen. Bij hun minst gelukkige generatiegenoten loopt dat cijfer echter op tot 21,5 procent. “Kinderen die zich in alle aspecten van het leven - in de thuisomgeving, op school en tussen vrienden - gelukkig voelen, hebben geen andere substanties nodig om een gebrek aan emotioneel welzijn te compenseren,” benadrukken de onderzoekers. “Positieve verwachtingen rond alcohol en tabak kunnen alleen worden opgemerkt wanneer de producten worden gebruikt om negatieve emotionele gevoelens te helpen verwerken.”

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, alcohol, kinderen, welzijn |  Facebook |

30-04-17

Cognitieve vaardigheden kinderen ook cultureel bepaald

Culturen kunnen een grote impact hebben op de cognitieve vaardigheden van kinderen. Tegen de volwassenheid blijken die verschillen echter meestal opnieuw verdwenen te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de University of Cambridge naar de cognitieve vaardigheden bij nagenoeg vijftienhonderd kinderen en hun ouders in Hongkong en Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden onder meer vast dat tienjarigen in Hongkong dezelfde cognitieve vaardigheden vertoonden als twaalfjarigen in Groot-Brittannië. Bij de ouders konden daarentegen geen verschillen meer worden opgetekend.

“Het onderzoek toont een substantieel contrast tussen de executieve functies - hogere cognitieve vaardigheden die worden gebruikt om te redeneren, te plannen en zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden - van adolescenten in Groot-Brittannië en Hongkong,” betogen de onderzoekers Michelle Ellefson en Chaire Hughes. Dat kan volgens de onderzoekers mogelijk een verklaring bieden voor de verschillen in academisch succes, waarbij verwezen wordt naar de vaststelling dat Chinese jongeren in Britse scholen 75 procent meer doorstroming naar de universiteit vertonen, terwijl Chinese en Indiase leerlingen op elk onderwerp gemiddeld betere scores halen dan hun Britse leeftijdsgenoten.

“Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat bij de ouders geen verschillen meer kunnen worden teruggevonden,” zeggen Ellefson en Hughes. “Die kloof blijkt dan ook op een of andere manier overbrugd te worden.” Wanneer de prestaties van de verschillende generaties werden vergeleken, bleek dat ouders op vragen accurater antwoorden dan kinderen, maar voor hun reacties wel meer tijd namen. Daaruit kan volgens de onderzoekers worden afgeleid dat de ouders fouten vermijden door te vertragen. Tevens werd opgemerkt dat er zowel in Hongkong als Groot-Brittannië een bescheiden, maar duidelijke correlatie kon worden gevonden tussen de scores van kinderen en ouders.

“Ouders die sterke cognitieve prestaties toonden, hadden meestal kinderen die op deze parameters eveneens goede resultaten boekten,” aldus nog Ellefson en Hughes. “In het algemeen kan worden gezegd dat culturele contrasten op onderscheiden tijdstippen in de levensloop van aard en intensiteit kunnen verschillen.”

Lees Verder

 

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

14-03-17

Kinderen voelen druk van een gereguleerd leven

Kinderen willen meer tijd voor eigen initiatieven. Ze zijn van mening dat hun dagelijkse agenda teveel door gereguleerde activiteiten wordt ingenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Göteborg in Zweden. De studie, die werd uitgevoerd bij kinderen van zes en zeven jaar in Zweden en de Verenigde Staten, toonde aan dat kinderen in beide landen zich erover beklaagden dat hun dagelijks leven uitermate is gestructureerd en gereguleerd. Amerikaanse kinderen verwijzen daarbij echter vooral naar de lange schooldagen en het huiswerk, terwijl in Zweden vooral wordt geklaagd over het gezeur en de stress van de dagelijkse routines.

“In beide landen klagen de kinderen over een toenemende druk op de tijd voor eigen activiteiten,” merkt onderzoeksleider Ylva Odenbring, onderwijsspecialiste aan de University of Gothenburg. “Opmerkelijk is echter dat de grond van die klachten een groot verschil toont.” Uit eerder onderzoek was al gebleken dat het leven van kinderen in de westerse wereld vooral gefocust is op de tijd die wordt gespendeerd in onderwijsinstellingen en diverse ontspanningsactiviteiten. Daarbij wordt gewag gemaakt van de schoolification van de kindertijd, aangezien die groep een groot gedeelte van de beschikbare tijd - van de peuterklas tot het hoger onderwijs - in een schoolsysteem doorbrengt.

“De resultaten van de studie wijzen op een aantal trends die in vele westerse maatschappijen moeten worden vastgesteld,” benadrukt Ylva Odenbring. “Vaak moet immers worden genoteerd dat het dagelijkse leven van de bevolking steeds meer gereguleerd en gestructureerd is geraakt. Dat geldt ook voor kinderen uit deze samenlevingen. De beschrijving die de kinderen over hun dagelijks leven geven, schetst een beeld van een overdreven georganiseerde levensstijl.” Bovendien maakt de studie volgens professor Odenbring duidelijk dat ook de visie van kinderen moet worden gevraagd wanneer gedacht wordt aan een versterking van het welzijn van de jongere generaties.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

06-09-14

Kinderen van gevangenen hebben meer gezondheidsproblemen

Wanneer personen naar de gevangenis worden gestuurd, dreigt de gezondheid van hun kinderen in het gedrang te komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. In een aantal gevallen blijkt de opsluiting volgens de onderzoekers een grotere impact op de gezondheid van kinderen te hebben dan een scheiding of de dood van een ouder. De Amerikaanse wetenschappers stelden onder meer vast dat bij kinderen van gevangenen vaker astma, obesitas, concentratieproblemen, hyperactiviteit, depressie en angstigheid kan worden vastgesteld dan bij gemiddelde leeftijdsgenoten.

"De studie vond op het gebied van gezondheid en gedrag significante problemen bij kinderen van gedetineerde ouders,” benadrukt onderzoeksleider Kristin Turney, professor sociologie aan de University of California. "Het is bekend dat armoede en een etnische minderheid een groter risico op een gevangenisverblijf oplevert tegenover de gemiddelde bevolking. Kinderen uit deze bevolkingsgroepen worden dan ook met extra moeilijkheden geconfronteerd die hun gezondheid en ontwikkeling in het gedrang kunnen brengen. Het welzijn van kinderen blijkt dan ook een verborgen gevolg te zijn van de opsluiting van daders van misdrijven.”

“Omdat de opsluiting ongelijk is verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen, dreigt het probleem de raciale en sociale ongelijkheid op het gebied van gezondheid nog te doen toenemen,” aldus nog professor Turney. “De resultaten van de studie hebben dan ook belangrijke implicaties voor de gezondheidssector, die een gevangenisstraf van de ouders in bepaalde bevolkingscategorieën in hun screening en begeleidingsstrategieën zouden kunnen opnemen. Vaak worden gevangenen beschouwd als sociaal geïsoleerden, maar ook deze groep heeft banden met partners, gezinnen en kinderen. De gevangenisstraf heeft ook gevolgen voor die omgeving.”

“Maar ook het gevangeniswezen moet aandacht hebben voor het probleem,” benadrukt David Fathi, directeur van het National Prison Project van de American Civil Liberties Union. “Het beleid maakt het voor gevangenen vaak moeilijk om de band met hun kinderen op peil te houden. Een misdrijf moet bestraft worden, maar men moet er wel voor zorgen dat de kinderen daarvan geen onschuldig slachtoffer worden.” De Verenigde Staten tellen ongeveer 2,6 miljoen kinderen met een ouder in de gevangenis. Bij lageropgeleide Afro-Amerikanen hebben 50 procent van de kinderen op veertienjarige leeftijd minstens één ouder met een gevangenisverleden. Bij blanke kinderen daalt dat cijfer tot 7 procent.

Lees Verder

13:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, criminaliteit |  Facebook |

11-07-14

Internet bestrijdt stress bij gehospitaliseerde kinderen

Internet kan een goed instrument zijn voor kinderen die voor herstel gedurende een lange tijd in het ziekenhuis dienen te blijven. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers wijzen erop dat een ziekenhuis een eenzame en stressvolle omgeving kunnen vormen, maar er wordt aan toegevoegd dat technologie verveling en isolatie kunnen helpen bestrijden.

Lees Verder

19:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, ziekenhuis, kinderen |  Facebook |

21-06-14

Vrij spel leert kinderen doelen zelfstandig te stellen en bereiken

Kids whose time is less structured are better able to meet their own goals Kinderen die meer tijd besteden aan minder gestructureerde activiteiten, zoals spelen of lezen, zijn beter in staat om hun eigen doelen te stellen en maatregelen nemen om die ambities zonder een stimulans van volwassenen te bereiken. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers aan de University of Colorado. Leeftijdsgenoten die daarentegen deelnemen aan meer gestructureerde activiteiten, zoals een voetbaltraining of huiswerk, scoorden slechter in het zelfstandig stellen en bereiken van doelen.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

21-04-14

Kinderen hebben bepalende impact op gezinsbudget

Kinderen hebben een bepalende impact op het gezinsbudget. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Gallup bij nagenoeg tweehonderdduizend huishoudens in de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen dat kinderen op het budget een grotere impact hebben dan inkomen, leeftijd of burgerlijke staat. Vastgesteld werd dat gezinnen zonder kinderen een dagelijks budget van 79 dollar moeten voorzien voor hun uitgeven. Bij huishoudens met kinderen loopt dat budget op tot 108 dollar. Wanneer de kinderen achttien jaar zijn geworden, valt dit verschil volgens Gallup grotendeels weg.

Lees Verder

22:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, gezinsbudget |  Facebook |

25-03-14

Televisieconsumptie Europese kinderen kent nog lichte toename

Europese kinderen keken het voorbije jaar gemiddeld twee uur en elf minuten per dag televisie. Dat betekent een stijging met twee minuten tegenover vijf jaar voordien. Dat blijkt uit een een studie van consulent Eurodata TV Worldwide bij kinderen in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië. Die groei werd volgens het rapport in belangrijke mate gedreven door een bredere keuze aan kanalen, dankzij de overstap naar digitale technologieën. Er wordt aan toegevoegd dat de kinderen in het algemeen een voorkeur vertonen voor lokale kanalen en lokale content, hoewel ook internationele programma’s, waarbij vooral wordt gewezen op cartoons, populair blijven.

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, kinderen |  Facebook |

03-03-14

Kinderen maken ouders niet gelukkiger of ongelukkiger

Kinderen hebben geen impact op de levenstevredenheid van volwassenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University en de Stony Brook University. De onderzoekers merken daarbij op dat kinderen aan volwassenen geen grotere voldoening in het leven bezorgen, maar kan hetzelfde ook in omgekeerde richting gesteld worden. Wel moet volgens de wetenschappers worden opgemerkt dat ouders meer emotionele pieken en dalen laten registreren dan volwassenen zonder kinderen. Dat geldt zowel voor geluk en plezier, als voor bezorgdheid, stress en boosheid. Wel blijken kinderen gelinkt te kunnen worden aan minder ervaringen van pijn.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ouders, kinderen |  Facebook |

03-02-14

Kinderen zien wereld sterk verdeeld in seksen

Kinderen zijn ervan overtuigd dat de wereld veel meer volgens de sekses is verdeeld dan in werkelijkheid het geval is. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University op basis van vriendschapspatronen in Amerikaanse basisscholen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat jongens en meisjes er geen problemen mee hebben om vrienden van elkaar te zijn, maar om één of andere reden er toch van overtuigd zijn dat jongens alleen met andere jongens spelen en ook meisjes bij het spel onder elkaar blijven. De wetenschappers voegen er aan toe dat deze percepties een belangrijke impact kunnen hebben op het verdere groeiproces.

Lees Verder

11:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, geslachten |  Facebook |

02-02-14

Lof betekent niet voor alle kinderen een positieve stimulans

Ouders en andere volwassenen hebben een nagenoeg automatische neiging om de grootste lof te reserveren voor kinderen met het laagste zelfvertrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. Er wordt echter voor gewaarschuwd dat overdreven complimenten uiteindelijk negatief dreigen uit te draaien voor de betrokken jongeren. Terwijl kinderen met een groot zelfvertrouwen onder de overdreven lof blijken te kunnen opbloeien, dreigen leeftijdsgenoten met een laag zelfbeeld volgens de onderzoekers immers onder druk van de nieuwe uitdagingen te bezwijken.

“Overdreven lofbetuigingen kunnen contraproductief uitdraaien voor kinderen met een laag zelfbeeld, die nochtans de grootste behoefte aan steun lijken te hebben,” zeggen de onderzoekers Eddie Brummelman en Brad Bushman. “In werkelijkheid blijken ouders er echter vanuit te gaan dat overdreven lof noodzakelijk is om aan kinderen met een laag zelfbeeld een goed gevoel te bezorgen.” De wetenschappers stelden vast dat ouders twee keer zoveel geneigd zijn om overdreven lof te geven aan kinderen met een laag zelfbeeld dan aan jongeren met een groot zelfvertrouwen. Ook werd vastgesteld dat bij ongeveer 25 procent van de waarderende opmerkingen van de ouders over een overdreven lof kan worden gesproken.

“Wanneer een kind met een laag zelfbeeld te horen krijgt een uitzonderlijk goede prestatie geleverd te hebben, voelt het zich mogelijk ook gedwongen om in de toekomst altijd uitstekende resultaten te laten optekenen,” geven Brummelman en Bushman een mogelijke verklaring voor de negatieve impact van de overdreven waardering. “De lofbetuigingen kunnen daardoor een overdreven zware druk op de schouders van het kind leggen. Deze jongeren zouden immers kunnen afgeschrikt worden door de hoge verwachtingen die zouden kunnen worden gesteld en daarom kunnen beslissen om geen nieuwe uitdagingen aan te gaan. In tegenstelling tot de algemene veronderstelling is het niet efficiënt om kinderen met een laag zelfbeeld onder overdreven lof te bedelven.”

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, stimulans, waardering |  Facebook |

25-12-13

Ouders heben geen reden om stiefkinderen achteruit te stellen

In tegenstelling tot wat vaak wordt opgeworpen, geven ouders in het algemeen geen voorrang aan eigen kinderen boven hun stiefkinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) in het Duitse Rostock, in samenwerking met de University of Montreal in Canada. De studie gaat volgens de onderzoekers in tegen het zogenaamde Cinderella-effect, dat gewag maakt van een biologisch onvermijdelijke discriminatie, aangezien stiefkinderen de genen van de ouders niet verder verspreiden. De Duitse onderzoekers geven daarentegen aan dat de kwaliteit van de ouderlijke zorg van meer factoren afhankelijk is dan van de biologische relatie.

“Er kan een duidelijke uitzondering op het Cinderella-effect worden opgemerkt,” zegt onderzoeksleider Kai Willführ, demografie-deskundige aan het Max Planck Institute, op basis van de mortaliteit bij kinderen in Duitse en Canadese gezinnen tussen de zeventien en negentiende eeuw. De onderzoekers onderzochten daarbij de invloed van de instap van een stiefmoeder in het huishouden op de overlevingskansen van de kinderen in het gezin. “Indien er een redelijke kans is op een toenemende rijkdom in de ouderlijke omgeving, zal geen verschil worden gemaakt tussen de eigen nakomelingen en stiefkinderen. Het Cinderella-effect is geen absoluut gegeven. “

De onderzoekers stelden vast dat in het Duitse Krummhörn, dat nagenoeg geen enkele mogelijkheid had tot economische groei, kinderen uit het eerste huwelijk van een vader een grotere kans liepen om voor hun vijftiende verjaardag te overlijden wanneer er een stiefmoeder in het gezin kwam. In het Canadese Quebec, waar de Duitse kolonisten een bloeiperiode en toenemende welvaart kenden, bleek dat Cinderella-effect daarentegen niet opgemerkt te kunnen worden. “Het Cinderella-effect is dan ook geen absolute wetmatigheid,” merkt Kai Willführ op. “De stiefmoeders in Krummhörn en Quebec moeten de kinderen anders hebben behandeld.”

Indien een dochter in Krummhörn haar natuurlijke moeder vroegtijdig verloor, liep zelf dubbel zoveel risico te lopen voor haar vijftiende verjaardag te overlijden dan een leeftijdsgenote wiens natuurlijke moeder niet vroeg overleed. Indien de vader later hertrouwde en er een stiefmoeder in het gezin kwam, kende de kans op een vroegtijdig overlijden bij de dochter nog eens een verdubbeling. “De stiefmoeders in Quebec leken te beseffen dat de kinderen uit het eerste huwelijk van haar echtgenoot geen concurrentie betekenden voor haar eigen nakomelingen,” aldus Willführ. “In Krummhörn, waar de kinderen concurrenten vormden voor de schaarse middelen, was er echter wel sprake van een Cinderella-effect.”

“Het onderzoek toont aan dat de economische omstandigheden een grote impact hebben op de affectie die ouders aan de eigen kinderen en stiefkinderen geven,” zegt Willführ. “Ook vandaag zijn stiefouders niet altijd duivels.”

Lees Verder

07:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ouders, kinderen |  Facebook |

15-09-13

Emoties beïnvloeden kritisch denken kinderen

Emoties hebben een impact op het inzicht van kinderen in realiteit en fantasie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Reading. De onderzoekers stelden daarbij vast dat kinderen vaak geneigd zijn om positieve karakters uit televisie en film als reële figuren te beschouwen, maar dat gaat niet op voor de negatieve tegenstanders. De wetenschappers zeggen dat de resultaten van de studie uitwijzen dat een emotionele connectie een belangrijke impact heeft op het beslissingsproces en het kritisch denken van kinderen. Die vaststellingen hebben volgens de onderzoekers ook belangrijke implicaties voor ouders, leerkrachten en de entertainmentsector.

Lees Verder

12:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emoties, kinderen |  Facebook |

12-09-13

Europese kinderen kijken meer naar televisie

Europese kinderen keken tijdens de eerste helft van dit jaar gemiddeld twee uur en veertien minuten per dag naar televisie. Dat betekent een daling met twee minuten tegenover dezelfde periode vorig jaar. Alleen in Italië en Duitsland werd een stijging van de kijktijd geregistreerd. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Eurodata TV Worldwide. Over de jongste vijf jaar is er echter nog altijd een stijging met vijf minuten per dag. De onderzoekers merken op dat de markt voor kindertelevisie de gedragsveranderingen en nieuwe kijkgewoontes volgt, waardoor de televisieconsumptie van kinderen in werkelijkheid tot recordhoogtes is gestegen.

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, televisie |  Facebook |

21-06-13

Huisdier leert kinderen bijzonder veel over het leven

Huisdieren kunnen een belangrijke positie innemen in het leven van jonge kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de John Moores University in Liverpool, het Waltham Centre for Pet Nutrition en Mars Petcare bij duizend Britse kinderen. De onderzoekers voeren aan dat 80 procent van de ondervraagde kinderen hun huisdier als een volwaardig lid van het gezin bestempelen en 50 procent beschouwt zijn troeteldier als een vriend. Bovendien is meer dan 33 procent van de kinderen ervan overtuigd dat het dier hen begrijpt.

Lees Verder

13:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huisdier, kinderen |  Facebook |

01-06-13

Peuters bereid om hulp met een wederdienst te belonen

Ook peuters beseffen heel goed van wie ze hulp hebben ontvangen en tonen zich bereid tot een wederdienst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queen's University in Canada. De wetenschappers wijzen erop dat een reeks onderzoeken heeft uitgewezen dat peuters in veel situaties bereid zijn om anderen spontaan hulp te bieden, maar de nieuwe studie toont aan dat daarbij van een duidelijke rangorde gebruik wordt gemaakt.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

15-12-12

Mobiele applicaties kinderen voldoen niet aan privacy-verwachtingen

De meeste mobiele applicaties voor kinderen voldoen niet aan de privacy-verwachtingen. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) over een analyse van vierhonderd applicaties. Er wordt aan toegevoegd dat er ook weinig vorderingen worden geboekt in een degelijke bescherming van jonge gebruikers. In het rapport wordt opgemerkt dat de meeste applicaties voor kinderen informatie verzamelen zonder de toestemming van de ouders. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zendt nagenoeg 60 procent van de applicaties informatie naar ontwikkelaars, reclamenetwerken, informatie-verwerkers en andere derde partijen. Een gedeelte daarvan zou deze externe partijen toelaten om op basis van de ontvangen informatie een gedetailleerd profiel samen te stellen over de jonge gebruikers, op basis van de interactie en het gebruik van de verschillende applicaties.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele applicaties, kinderen, privacy |  Facebook |

24-09-12

Mortaliteit kinderen nog groot probleem in Afrika en Zuid-Azië

De wereldwijde mortaliteit bij jonge kinderen is op twee decennia tijd nagenoeg gehalveerd, maar Afrika en Zuid-Azië hebben die trend niet kunnen volgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. In het begin van de jaren negentig overleden elk jaar nog 12 miljoen kinderen beneden de vijf jaar. Dat was vorig jaar gedaald tot 6,9 miljoen overlijdens. Vooral het voorbije decennium kon de mortaliteit gevoelig worden teruggedrongen. De grootste vooruitgang werd geboekt in Latijns-Amerika, de Caraïben, Oost-Azië en Oost-Europa.

Lees Verder

12:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, mortaliteit, kinderen |  Facebook |

09-09-12

Ondervoeding kinderen onoplosbaar probleem voor veel ontwikkelingslanden

De ontwikkelingslanden hebben minder dan 5 procent kans om de doelstellingen van de Verenigde Staten voor de bestrijding van de ondervoeding bij kinderen te halen. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan het Imperial College London. Hoewel er sinds het midden van de jaren tachtig vooruitgang is geboekt, wordt volgens het rapport nog altijd één op vijf kinderen in de ontwikkelingslanden matig tot sterk geconfronteerd met ondergewicht. In totaal gaat het volgens de onderzoekers om 110 miljoen kinderen onder de vijf jaar in de hele wereld. Nog eens 148 miljoen andere kinderen halen evenmin het vereiste gewicht. De progressie is volgens het rapport onevenwichtig verdeeld over de verschillende regio's. Azië en Latijns-Amerika zouden de grootste vooruitgang hebben gemaakt, maar vooral in de Sub-Sahara zou de situatie problematisch blijven.

Lees Verder

09:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondervoeding, gezondheid, kinderen |  Facebook |

18-02-12

Tablet is de nieuwe elektronische babysitter

Tablet-computers zijn de nieuwe elektronische babysitters. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Nielsen bij gezinnen met kinderen onder te twaalf jaren. Volgens 55 procent van de gezinnen met een tablet wordt het apparaat gebruikt om de kinderen op reis te entertainen. Bovendien zegt 41 procent het apparaat mee op restaurant te nemen om de kinderen bezig te houden. De onderzoekers stelden verder vast dat 77 procent van de kinderen op de tablets gedownloade games spelen, terwijl 57 procent gebruik zou maken van opvoedkundige applicaties.

Ook blijkt uit het onderzoek dat 43 procent van de kinderen op de tablets televisieprogramma's of bioscoopfilms bekijken. Slechts 15 procent van de kinderen gebruikt een tablet om met vrienden en familie te communiceren. Volgens Nielsen maakt 70 procent van de kinderen onder de twaalf jaar in gezinnen met een tablet gebruik van het apparaat. Dat betekent een stijging met 9 procentpunten tegenover het vierde kwartaal van vorig jaar.

In de Verenigde Staten heeft het toenemend gebruik van tablets door kinderen de Federal Trade Commission ontwikkelaars opgeroepen om mobiele applicaties te voorzien de ouders gemakkelijker zouden toelaten om te onderzoeken welke persoonlijke informatie over hun kinderen is verzameld. De Amerikaanse handelsautoriteit merkt wel op nog te onderzoeken of een dergelijke software de privacy-bescherming van kinderen zou overtreden.

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, tablet |  Facebook |

23-10-11

Eén op vijf kinderen ontwikkelingslanden heeft mentaal gezondheidsprobleem

Wereldwijd worden 10 procent tussen 20 procent van de kinderen en adolescenten geconfronteerd met mentale gezondheidsproblemen, maar ondanks de zware impact die daaraan moet worden gekoppeld, wordt het fenomeen grotendeels genegeerd. Dat geldt vooral in landen met een lager inkomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Liverpool. Er wordt opgemerkt dat een vroegtijdig ingrijpen ook op socio-economisch vlak nochtans belangrijke voordelen biedt.

"De wereldbevolking telt 2,2 miljard kinderen en jongeren," merkt onderzoeksleider Atif Rahman, professor psychologie aan de University of Liverpool, op. "Dat is bijna één derde van de totale wereldbevolking. Nagenoeg 90 procent van deze groep leeft in landen met een middelmatig en lager inkomen, waar ze bijna de helft van de bevolking uitmaken. Neuropsychiatrische problemen vormen bij jongeren de belangrijkste gezondheidsproblemen. Die problemen vertegenwoordigen nagenoeg 15 procent van de tijd die tijdens de eerste dertig jaar door ziektes wordt verloren."

"Vele manden hebben echter geen uitgestippeld beleid of onvoldoende fondsen voorzien om het probleem aan te pakken," aldus Rahman. "Minder dan één derde van de landen heeft een departement dat verantwoordelijk is voor mentale gezondheidsprogramma's voor jongeren." Er wordt aan toegevoegd dat de betrokken landen bijna allemaal belangrijke politieke, sociale en demografische veranderingen ondergaan, waardoor jongeren nog aan grotere risico's worden blootgesteld.

19:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, kinderen |  Facebook |

04-09-11

Beperken van vrij spel nefast voor ontwikkeling kinderen

Het ingrijpen van ouders om het ongestructureerde spel van hun kinderen te beperken, heeft vermoedelijk meer schadelijke dan positieve gevolgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Boston College. Er is volgens de onderzoekers onder meer een duidelijke correlatie merkbaar tussen de beperking van de vrije spelmogelijkheden en de stijging van depressies, zelfmoorden en narcisme bij kinderen en tieners. Ook is volgens de onderzoekers een spel met verschillende leeftijden noodzakelijk.

"De jongste vijftig jaar zijn de vrije speelmogelijkheden voor kinderen in de westerse wereld voortdurend en dramatisch gedaald," merkt Peter Gray, professor psychologie aan het Boston College, op. "Die trend blijft zich verder doorzetten, ondanks de ernstige negatieve consequenties voor de mentale, fysische en maatschappelijke ontwikkeling van de kinderen. Het spel neemt heeft een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen en het beleid zou er moeten voor zorgen dat het spel - vooral de vrije buitenactiviteiten met andere kinderen - opnieuw een normaal onderdeel worden van de kindertijd."

Peter Gray merkt ook op dat de moderne segregatie in groepen van dezelfde leeftijd niet optimaal is voor de ontwikkeling van kinderen. "Door contact met oudere kinderen, worden de vaardigheden verbeterd," merkt hij op. "Bovendien leren die oudere kinderen zorg dragen voor anderen en leiding te nemen." Ook andere onderzoekers wijzen erop dat de beperking op het vrij spel het risico op obesitas en een slechtere fysieke gezondheid bij kinderen verhoogt.

11:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, kinderen, spel |  Facebook |

15-08-11

Voedingsmerken meest populair bij kinderen

De merkvoorkeuren van kinderen veranderen wanneer ze aan de drempel van hun tienerjaren staan. Dat is de conclusie van een Britse studie van het magazine Brand Republic en het onderzoeksbureau Harris. Uit een onderzoek bij Britse jongeren tussen zeven en vijftien jaar blijkt dat Walkers Crisps het favoriete merk is bij jonge consumenten, gevolgd door de Amerikaanse televisiereeks The Simpsons. Wanneer alleen gekeken wordt naar jongeren tussen twaalf en vijftien jaar, blijkt Walkers Crisps echter terug te vallen tot een vijfde plaats.

In de rangschikking worden Walkers Crisps en The Simpsons gevolgd door McDonald's, Coca-Cola en de Ninento Wii. Bij de tieners staat Facebook op de eerste plaats, gevolgd door YouTube. Bij de adverteerders wordt Nintendo op de eerste plaats gezet. Met Walkers Crisps, McDonald's en Coca-Cola heeft de voedingssector drie vertegenwoordigers binnen de top vijf. Bovendien staan ook de snoepmerken Maltesers en Haribo in de top tien.

Kate Mendoza, hoofd educatie bij het World Cancer Research Fund, noemt de populariteit van deze voedingsmerken alarmerend. De overheid moet volgens Mendoza dan ook werken aan een strengere regelgeving voor reclames voor bepaalde voedingsproducten. "Het onderzoek toont aan dat reclame een bijzonder sterke invloed kan hebben op kinderen," merkt Mendoza op tegenover de Britse krant The Daily Mail. "Adverteerders slagen erin om de beperkingen op televisiereclame tijdens kinderprogramma's te omzeilen."

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, reclame, voeding |  Facebook |

06-07-11

Boeken nog altijd meest populair bij jonge kinderen

Kinderen sparen nog altijd het liefste boeken. Dat is de conclusie van een Europees onderzoek van het bureau The Marketing Store bij kinderen tussen zes en elf jaar. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 44 procent van de kinderen boeken blijken te sparen, gevolgd door videogames (35 procent), ruilkaarten (35 procent), stickers (31 procent) en speelgoed (30 procent). Speelgoedauto's en knikkers halen ook nog altijd een score van 24 procent. Postzegels halen nog een score van 9 procent.

"De conclusies van het onderzoek komt overeen met andere research die aangeeft dat kinderen uit de lagere school nog altijd het liefste lezen tijdens periodes dat ze alleen zijn," merkt The Marketing Store op. "Kinderen blijken vooral uit te kijken naar boeken uit een serie, zoals Harry Potter of Walt Disney." Volgens de onderzoekers blijven boeken een belangrijk onderdeel in het leerproces van kinderen. Het bezit van boeken is volgens de onderzoekers nog steeds persoonlijker en gebruiksvriendelijker is dan lezen van een scherm.

Er wordt wel opgemerkt dat de populariteit van boeken begint te dalen naarmate de kinderen ouder worden. Bij de zesjarigen noemt 49 procent boeken het populairste verzamelitem, maar bij de elfjarigen is dat gedaald tot 37 procent. Die evolutie hangt volgens de onderzoekers wellicht samen met de grotere online onafhankelijkheid van de oudere kinderen. Maar ook bij de videogames wordt een gelijkaardige daling opgetekend. Volgens de onderzoekers verliezen elfjarigen wellicht in het algemeen de interesse in het verzamelen.

 

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boek, kinderen, speelgoed |  Facebook |

08-06-11

Veel speelgoed is niet slecht voor kinderen

Het is niet slecht om kinderen veel speelgoed te geven. Daardoor blijkt immers hun fysieke activiteit gestimuleerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Buffalo in New York. Bovendien zorgt het bezit van actiever speelgoed er volgens de onderzoekers voor dat kinderen intensiever spelen. Dat zou vooral gelden voor meisjes. Gezien de epidemische omvang van obesitas bij Amerikaanse kinderen, zijn de conclusies van de studie volgens onderzoeksleider Denise Feda bijzonder nuttig.

"De onderzoekers merkten op dat het beschikbaar stellen van meer speelgoed de speeltijd bij kinderen van acht tot twaalf jaar met 95 procent doet stijgen," aldus het webmagazine Medicinenet.com. "Ook het geslacht blijkt een rol te spelen. Hartslagmeting toonde aan dat meisjes door extra speelgoed intensiever beginnen te spelen dan jongens." Denise Feda merkt op dat de resultaten van het onderzoek kinderen kan helpen om de doelstellingen op het gebied van fysieke activiteit te bereiken.

Volgens het American College of Sports Medicine zouden volwassenen en kinderen minstens één uur fysiek actief moeten zijn. "Ouders die manieren zoeken om hun kinderen fysiek meer actief te maken, hebben daarvoor een heel eenvoudig middel tot hun beschikking," stipt Feda aan. "Er zou moeten gezorgd worden voor een voldoende variëteit aan speelgoed. Eén of twee extra speeltuigen zou dat doel kunnen helpen bereiken. Ook meisjes kunnen tot een even grote fysieke activiteit worden aangezet door hen een grotere keuze aan actief speelgoed aan te bieden."

19:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, kinderen, speelgoed |  Facebook |

05-05-11

Milieuproblemen steeds grotere kost in kindergezondheid

De impact van milieuproblemen op de gezondheid van kinderen kost aan de Amerikaanse overheid 76,6 miljard dollar per jaar. Dat vertegenwoordigt 3,5 procent van de totale Amerikaanse overheidsuitgaven voor openbare gezondheid. Dat blijkt uit een analyse van de gezondheidsuitgaven van de Amerikaanse overheid drie jaar geleden door de Mount Sinai School of Medicine. Tien jaar voordien bedroegen die uitgaven volgens de onderzoekers slechts 2,8 procent van het totale budget.

"Indien er geen maatregelen worden genomen, zullen deze vermijdbare milieufactoren de geschiedenis van de Amerikaanse kinderen blijven ondermijnen en de kosten van de openbare gezondheid opdrijven," merkt onderzoeksleider Leonardo Trasande op tegenover het webmagazine Healthday News. "Er moet daarbij niet alleen gekeken worden naar de rechtstreekse gezondheidszorg, maar ook naar indirecte kosten, zoals het verlies aan productiviteit door ouders die voor hun zieke kinderen moeten zorgen."

De onderzoekers merken op dat de blootstelling van kinderen aan toxische en contaminerende producten in water, lucht, aarde en voeding tot een brede waaier van ziektes kan leiden. Daarbij werd berekend dat loodvergiftiging bij kinderen de Amerikaanse overheid 50,9 miljard dollar per jaar kosten, gevolgd door autisme (7,9 miljard dollar), intellectuele handicaps (5,4 miljard dollar), kwikvergiftiging (5,1 miljard dollar), adhd (5 miljard dollar), astma (2,2 miljard dollar) en kinderkankers (95 miljoen dollar).

 

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, kinderen, milieu |  Facebook |

18-07-07

Kind wordt uithangbord van weelde

Een kind wordt door ouders steeds vaker gezien als een modeaccessoire. Dat stelt Jan Latten, hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij voert aan dat ouders met hun kind immers kunnen laten blijken hoe goed ze het hebben. Latten heeft het daarbij over een elitebaby. Gespecialiseerde fabrikanten spelen daar volgens de Nederlandse hoogleraar handig op in.

“Een baby wordt vaak gezien als een vervolmaking van iemands leven,” aldus het magazine Marketing Tribune. “Als dit het leven betreft van twee goedverdienende en hoogopgeleide mensen, dan is het kind dus een elitebaby. De ouders hebben het goed en willen dat ook met het kind uitstralen. Het kind gaat dus mee op verre reizen en krijgt nieuwe merkkleding, in plaats van het afdragen van kleding van broers of zussen.”

Ouders streven volgens Jan Latten naar perfectie en projecteren die wens op hun kind. “De meeste fabrikanten van babyhapjes of kinderwagens gaan mee in deze trend, vooral omdat ouders graag geld uit willen geven voor hun kind,” voegt hij daar aan toe. “Overigens is een kind niet alleen voor rijkere ouders een soort consumptiegoed. Wanneer het economisch beter gaat, zijn ook arme mensen meer geneigd om aan kinderen te beginnen.”

10:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, kinderen |  Facebook |

29-05-07

Virtuele wereld maakt dik

Virtuele werelden dreigen bij te dragen tot de gewichtsproblematiek van kinderen. Dat is de conclusie van een nieuw Amerikaans onderzoek van het ‘Center for Digital Democracy and American University’. Volgens de onderzoekers zien kinderen tijdens het internetten voortdurend reclame voor junkfood. Online marketeers bestoken hen volgens het rapport met reclame in virtuele werelden en in social networks.

Daarbij wordt onder meer verwezen naar de virtuele wereld Neopets, waar kinderen hun virtuele huisdier ijsjes, lollies of gebakken producten kunnen voeren. Daarnaast wordt erop gewezen dat de mascotte van Burger King op MySpace al 150.000 vriendjes heeft gekregen. Volgens de onderzoekers dragen deze vormen van online marketing – gaande van sweepstakes tot interactieve spelletjes - bij tot de groei van obesitas onder Amerikaanse kinderen.

De onderzoekers stippen daarbij aan dat de reclame ervoor zorgt dat kinderen ongezonde voeding gaan associëren met plezier, waardoor het voor de ouders moeilijker wordt om het eetgedrag van hun kroost onder controle te houden. De onderzoekers sturen aan op een strengere wetgeving, maar stellen dat de producenten van gezonde voeding dezelfde strategie zouden moeten toepassen.

Daarbij wordt verwezen naar de website Millsberry.com van producent General Mills. Op die website kunnen onder meer punten worden verdiend wanneer de virtuele troeteldieren worden gevoederd met gezondere producten, zoals granen, groenten en fruit.

12:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: obesitas, kinderen, reclame, internet |  Facebook |