17-07-17

Gezinsbeperking is veruit beste klimaatmaatregel

De bevolking wordt aangemoedigd allerlei maatregelen te nemen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Daarbij wordt vooral gewezen op elementen zoals recyclage of openbaar vervoer, maar in realiteit is gezinsbeperking de beste manier om de impact van de mens op het leefmilieu te beperken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia en de Lund University. De onderzoekers merken op dat het individu een brede waaier instrumenten krijgt aangeboden om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren, maar uiteindelijk zullen volgens hen slechts een selecte groep strategieën een doorslaggevende impact hebben.

“Een hele reeks instrumenten - zoals het wassen van kleding in koud water of een keuze voor een andere vorm van verlichting - blijkt uiteindelijk de klimaatimpact van de mens slechts in relatief beperkte mate te beïnvloeden,” benadrukken de onderzoekers Seth Wynes en Kimberly Nicholas. “Uiteindelijk blijkt dat uiteindelijk slechts vier maatregelen een belangrijke invloed hebben op de ecologische voetafdruk van het individu. De grootste bijdrage aan een duurzaam leefmilieu wordt immers geleverd door een gezinsbeperking, gevolgd door de verkoop van de gezinsauto, het zoeken van een alternatief voor vliegtuigreizen en een overschakeling op een vegetarisch dieet.”

“Eén kind vergroot de ecologische voetafdruk van het gezin met 58,6 ton per jaar,” benadrukken de onderzoekers. “Geen enkele andere maatregel kan een even grote besparing voor leefmilieu bijdragen. Dat komt overeen met de opbrengst van een groep van bijna zevenhonderd tieners die voor de rest van hun leven aan een maximale recyclage zouden doen. Het schrappen van de gezinsauto zou een besparing van 2.400 kilogram opleveren, terwijl de eliminatie van één transatlantische vliegtuigreis zou de uitstoot met 1.600 kilogram verminderen. Een overstap op een vegetarisch dieet zou een besparing van 820 kilogram opleveren. Dat is vier keer meer dan de maximale resultaten die met recyclage kunnen worden behaald.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat |  Facebook |

26-06-16

Warm klimaat stimuleert gewelddadige criminaliteit

Een gebrek aan belangrijke verschillen tussen de verschillende seizoenen is een mogelijke verklaring voor een hogere frequentie van gewelddadige criminaliteit in warmere klimaatregio’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Ohio State University. De onderzoekers merken op dat het gedrag van de bevolking in belangrijke mate gestuurd wordt door cultuur, die een grote impact ervaart van het klimaat. Wel wordt opgemerkt dat de theorie nog door een aantal verdere studies moet worden bevestigd, maar konden alvast belangrijke aanwijzingen voor het verband worden geregistreerd.

Er is al langer vastgesteld dat rond de evenaar vaker gewelddadige feiten moeten worden geregistreerd dan in andere regio’s van de wereld. Tot nu toe werd daarbij opgemerkt dat warme temperaturen mensen oncomfortabel zouden maken en tot een grotere irritatie zou leiden, waardoor men agressiever zou worden. Maar dat geeft geen verklaring voor meer extreme daden zoals moord. Anderzijds werd opgemerkt dat warmere temperaturen mensen meer in open lucht laat leven, waardoor de kansen op conflictsituaties toenemen. Maar dat verklaart niet waarom er meer geweld kan worden opgetekend bij 25 graden Celsius dan bij 35 graden Celsius. In beide temperaturen leven mensen immers meer buitenshuis.

“Het verband tussen het warmere klimaat en het agressievere gedrag kan daarentegen worden gelinkt aan een gebrek aan variatie in de seizoenen,” zegt onderzoeksleider Paul van Lange, professor psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “De combinatie van warmere temperaturen en weinig seizoensvariaties leiden immers tot een snellere levensstijl, waarbij ook minder aandacht wordt geschonken aan de toekomst en minder zelfcontrole noodzakelijk blijkt. Een beperkte variatie tussen de verschillende seizoenen maakt het immers minder noodzakelijk zich voor te bereiden op een andere levensstijl.”

“Door een sterke variatie in de seizoenen moet men zich immers voorbereiden op een koudere periode, onder meer door het aanleggen van voedselreserves of brandstofvoorraden of het vervaardigen van warme kledij,” stippen de onderzoekers aan. “Wanneer men zich daarentegen geen zorgen over de toekomst moet maken, geniet men een grotere vrijheid. Daardoor zal men een grotere oriëntatie op het heden vertonen en een snellere levensstijl laten optekenen. De bevolking is minder strikt met tijd, is minder geïnteresseerd in geboortecontrole en krijgt vroeger en meer kinderen. Door een lagere zelfcontrole dreigt men ook sneller geneigd te zijn met agressie en geweld op problemen te reageren.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, criminaliteit |  Facebook |

13-05-14

Steenkoolcentrales vormen bedreiging voor klimaatdoelstellingen

De geraamde kosten voor de beperking van de klimaatverandering zijn de voorbije twee jaar nog met 8 biljoen dollar toegenomen. Dat is vooral te wijten aan het toenemend gebruik van steenkool, dat de inzet van duurzame energiebronnen heeft afgeremd. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). Opgemerkt wordt dat er een einde moet worden gemaakt aan de ingebruikname van steenkoolcentrales die geen mogelijkheid bieden tot een opvang en opslag van emissies. Volgens het rapport is er sinds het begin van het decennium meer extra energie-capaciteit door steenkool gecreëerd dan ook alle niet-fossiele bronnen samen.

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: steenkool, energie, klimaat |  Facebook |

15-02-14

IJsbeer leert om te gaan met klimaatverandering

Er zijn aanwijzingen dat de ijsbeer zich gemakkelijker aanpast aan de klimaatverandering dan algemeen wordt gevreesd. Dat is slotsom van een rapport van wetenschappers bij het American Museum of Natural History. Door het smelten van de poolkap onder invloed van de opwarming van de aarde dreigen de ijsberen een belangrijk gedeelte van hun biotoop te verliezen. De populatie moet dan ook grotendeels naar andere gebieden uitwijken, maar daar vinden ze niet dezelfde prooien. De onderzoekers van het Amerikaanse museum zeggen echter vastgesteld dat minstens een gedeelte van de ijsberen-populatie zich relatief soepel aanpast aan de nieuwe omstandigheden en zijn dieet instelt op zijn nieuwe leefwereld.

“Omdat de Noordelijke IJszee steeds vroeger op het jaar ontdooit en ook telkens pas later in het seizoen opnieuw dichtvriest, hebben de ijsberen minder tijd om op jonge zeehonden, hun traditionele voorkeurprooi, te jagen en moeten ze meer tijd op het vasteland doorbrengen,” zegt Robert Rockwell, onderzoeker van het American Museum of Natural History. “Onderzoek in de Hudson Bay heeft echter uitgewezen dat de ijsberen bij hun verblijf aan land zijn overgestapt op een flexibele fourage-strategie, waarbij onder meer teruggevallen blijkt te worden op een gemengd dieet van planten en dieren, om in het snelveranderde milieu te kunnen overleven.”

“Er bestaat geen twijfel over dat ijsberen bijzonder gevoelig zijn voor de klimaatverandering, want de opwarming van de aarde verandert drastisch het landschap van het noordpoolgebied,” zegt Rockwell. “Er zijn echter aanwijzingen dat de ijsberen een grotere veerkracht hebben dan tot nu toe algemeen werd aangenomen. IJsberen dienden een groot gedeelte van hun jaarlijkse vetreserves met de jacht op zeehonden op te slaan tijdens de lente, vooraleer ze gedwongen werden om aan land te gaan. Nu blijkt dat de dieren die voorraden compenseren door onder meer de jacht op sneeuwganzen tijdens de tweede helft van de zomer. Ook werden sporen gevonden van de jacht op karibou’s en de zoektocht naar ganzeneieren.”

De consumptie van een lokaal plantaardig dieet wijst er volgens de onderzoekers verder op dat de ijsberen tussen de verschillende jachtperiodes weinig van biotoop-type veranderen, waardoor het verbruik van energie beperkt kan worden gehouden. Het flexibile gedrag van de soort kan volgens de onderzoekers mogelijk worden toegeschreven aan een gemeenschappelijk genetisch verleden met de bruine beer, waarvan de ijsbeer zich ongeveer zeshonderdduizend jaar geleden heeft afgescheiden. Het flexibele gedrag is volgens de onderzoekers voor de ijsbeer wellicht de meest optimale keuze om zich aan de snelle verandering van zijn biotoop aan te passen.

Lees Verder

09:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ijsbeer, klimaat |  Facebook |

20-07-13

Klimaatomstandigheden aan basis van technoligische innovaties

Technologische innovaties tijdens het stenen tijdperk werden bijzonder gefragmenteerd geïntroduceerd en werden vooral door klimaatomstandigheden gedragen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitat Autònoma de Barcelona, de University of Cardiff en het Natural History Museum in London. De onderzoekers stelden daarbij vast dat abrupte verandering in het regenpatroon in Zuid-Afrika veertigduizend tot tachtigduizend jaar geleden aan de grondslag lagen van de ontwikkeling van technologieën rond huisvesting en het gedrag van de moderne mensheid, zoals de bouw van landbouwnederzettingen en de productie van juwelen.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, innovatie |  Facebook |

24-06-13

Radicale breuk met fossiele brandstoffen is noodzakelijk

Indien men het klimaat wil redden, moet het overgrote deel van de voorraden fossiele brandstoffen onaangeroerd blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australische Climate Commission. Het verbranden van alle fossiele brandstofreserves zou volgens het rapport leiden tot een fundamentele verandering in het klimaat die het voortbestaan van de huidige menselijke samenleving in gevaar zou kunnen brengen. Er is volgens het rapport dan ook een dringende noodzaak om radicaal te breken met het gebruik van fossiele brandstoffen.

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, fossiele brandstoffen |  Facebook |

19-03-13

Bedrijven anticiperen te weinig op extreme weersomstandigheden

Ondernemingen onderschatten vaak de negatieve impact van strenge weersomstandigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Chartered Management Institute (CMI) naar de extreme weersomstandigheden waarmee het Britse bedrijfsleven de voorbije twaalf maanden werd geconfronteerd. De onderzoekers stellen dat de bedrijven continu zouden moeten voorbereid zijn om de gevolgen van extreme weersomstandigheden te ontvangen. Op die manier kunnen volgens hen niet alleen verliezen worden vermeden, maar kan ook het consumentenvertrouwen worden behouden.

"Hoewel strenge weersomstandigheden de voorbije drie jaar de belangrijkste oorzaak waren van de verstoring van het bedrijfsleven, blijven managers de bedreiging onderschatten," voeren de onderzoekers aan. "De zware sneeuwval van vorig jaar heeft volgens de ondervraagde managers aan de bedrijven gemiddeld 52.000 pond gekost. Een aantal respondenten maakte gewag van een schade die oploopt tot 1 miljoen pond. Toch worden de weersomstandigheden zelden tot de tien belangrijkste bedreigingen gerekend."

Volgens de onderzoekers hebben de sneeuwbuien van de voorbije winter 77 procent van de Britse bedrijven verliezen berokkend. Daarbij wordt vooral gewag gemaakt van transportproblemen en het wegvallen van kinderopvang, waardoor werknemers in de onmogelijkheid waren om hun dagtaak op te pakken. Ongeveer 60 procent van de bedrijven zouden door die problemen financiële verliezen hebben geleden. Bedrijven die echter een plan hadden om te anticiperen op moeilijke weersomstandigheden, bleken volgens de onderzoekers veel minder getroffen te zijn.

Lees Verder

17:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, sneeuw, klimaat |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende