30-03-18

Prehistorische mens opvallend goed bestand tegen extreme klimaatgebeurtenissen

De prehistorische mens bleek opvallend bestand tegen extreme klimaatgebeurtenissen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of York en de Royal Holloway University of London, gebaseerd op vondsten op Star Carr, een archeologische site uit het stenen tijdperk in Noord-Yorkshire daterend van ongeveer negenduizend jaar voor het begin van de huidige tijdrekening. Tijdens die periode, op het einde van de laatste ijstijd, werd een plotselinge daling van de temperatuur geregistreerd, voldoende om de ontwikkeling van bossen tot stilstand te brengen. De menselijke activiteit op Star Carr bleek echter onverstoord verder te gaan.

“De studie werpt een nieuw licht op het debat over de gevoeligheid van jager-verzamelaars voor veranderingen in het milieu,” zegt onderzoeksleider Simon Blockley, professor geologie aan de Holloway University. "De prehistorische gemeenschap, die weerstand bood tegen een aanhoudende koudeperiode van meer dan honderd jaar, liet een grote schat aan bewerkte producten en materialen na als bewijs van hun voortdurende productiviteit en uithoudingsvermogen. Geargumenteerd wordt dat abrupte klimatologische gebeurtenissen een zware slag hebben kunnen toegebracht aan de Mesolithische populaties in Noord-Brittannië, maar daarvan biedt Star Carr geen bevestiging.”

De onderzoekers merken op dat Star Carr nochtans op amper tien jaar tijd met een gemiddelde temperatuurdaling van drie graden Celsius werd geconfronteerd. “De vondsten in Star Carr tonen dat de prehistorische gemeenschappen in staat waren om met aanhoudend extreme klimaatgebeurtenissen om te gaan,” aldus nog professor Blockley. “Er moest worden vastgesteld dat deze populaties in werkelijkheid veel gevoeliger waren voor kleinere lokale veranderingen in hun omgeving. Uiteindelijk zou een geleidelijke uitdroging van een lokaal meer de bewoners verplichten te vertrekken en elders een nieuw leven op te bouwen.”

“De inwoners van Star Carr werden vooral tijdens de winter ongetwijfeld met bijzonder harde weersomstandigheden geconfronteerd,” benadrukken de onderzoekers. “Wellicht konden ze echter de nodige middelen, onder meer door de jacht op edelhert, aanwenden om zich tegen die omstandigheden efficiënt te beschermen. De conclusies van de studie geven in ieder geval aan dat met een open geest moet worden gekeken naar de mogelijke effecten van extreme klimaatgebeurtenissen op de populatie.”

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat |  Facebook |

17-07-17

Gezinsbeperking is veruit beste klimaatmaatregel

De bevolking wordt aangemoedigd allerlei maatregelen te nemen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Daarbij wordt vooral gewezen op elementen zoals recyclage of openbaar vervoer, maar in realiteit is gezinsbeperking de beste manier om de impact van de mens op het leefmilieu te beperken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia en de Lund University. De onderzoekers merken op dat het individu een brede waaier instrumenten krijgt aangeboden om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren, maar uiteindelijk zullen volgens hen slechts een selecte groep strategieën een doorslaggevende impact hebben.

“Een hele reeks instrumenten - zoals het wassen van kleding in koud water of een keuze voor een andere vorm van verlichting - blijkt uiteindelijk de klimaatimpact van de mens slechts in relatief beperkte mate te beïnvloeden,” benadrukken de onderzoekers Seth Wynes en Kimberly Nicholas. “Uiteindelijk blijkt dat uiteindelijk slechts vier maatregelen een belangrijke invloed hebben op de ecologische voetafdruk van het individu. De grootste bijdrage aan een duurzaam leefmilieu wordt immers geleverd door een gezinsbeperking, gevolgd door de verkoop van de gezinsauto, het zoeken van een alternatief voor vliegtuigreizen en een overschakeling op een vegetarisch dieet.”

“Eén kind vergroot de ecologische voetafdruk van het gezin met 58,6 ton per jaar,” benadrukken de onderzoekers. “Geen enkele andere maatregel kan een even grote besparing voor leefmilieu bijdragen. Dat komt overeen met de opbrengst van een groep van bijna zevenhonderd tieners die voor de rest van hun leven aan een maximale recyclage zouden doen. Het schrappen van de gezinsauto zou een besparing van 2.400 kilogram opleveren, terwijl de eliminatie van één transatlantische vliegtuigreis zou de uitstoot met 1.600 kilogram verminderen. Een overstap op een vegetarisch dieet zou een besparing van 820 kilogram opleveren. Dat is vier keer meer dan de maximale resultaten die met recyclage kunnen worden behaald.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat |  Facebook |

26-06-16

Warm klimaat stimuleert gewelddadige criminaliteit

Een gebrek aan belangrijke verschillen tussen de verschillende seizoenen is een mogelijke verklaring voor een hogere frequentie van gewelddadige criminaliteit in warmere klimaatregio’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Ohio State University. De onderzoekers merken op dat het gedrag van de bevolking in belangrijke mate gestuurd wordt door cultuur, die een grote impact ervaart van het klimaat. Wel wordt opgemerkt dat de theorie nog door een aantal verdere studies moet worden bevestigd, maar konden alvast belangrijke aanwijzingen voor het verband worden geregistreerd.

Er is al langer vastgesteld dat rond de evenaar vaker gewelddadige feiten moeten worden geregistreerd dan in andere regio’s van de wereld. Tot nu toe werd daarbij opgemerkt dat warme temperaturen mensen oncomfortabel zouden maken en tot een grotere irritatie zou leiden, waardoor men agressiever zou worden. Maar dat geeft geen verklaring voor meer extreme daden zoals moord. Anderzijds werd opgemerkt dat warmere temperaturen mensen meer in open lucht laat leven, waardoor de kansen op conflictsituaties toenemen. Maar dat verklaart niet waarom er meer geweld kan worden opgetekend bij 25 graden Celsius dan bij 35 graden Celsius. In beide temperaturen leven mensen immers meer buitenshuis.

“Het verband tussen het warmere klimaat en het agressievere gedrag kan daarentegen worden gelinkt aan een gebrek aan variatie in de seizoenen,” zegt onderzoeksleider Paul van Lange, professor psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “De combinatie van warmere temperaturen en weinig seizoensvariaties leiden immers tot een snellere levensstijl, waarbij ook minder aandacht wordt geschonken aan de toekomst en minder zelfcontrole noodzakelijk blijkt. Een beperkte variatie tussen de verschillende seizoenen maakt het immers minder noodzakelijk zich voor te bereiden op een andere levensstijl.”

“Door een sterke variatie in de seizoenen moet men zich immers voorbereiden op een koudere periode, onder meer door het aanleggen van voedselreserves of brandstofvoorraden of het vervaardigen van warme kledij,” stippen de onderzoekers aan. “Wanneer men zich daarentegen geen zorgen over de toekomst moet maken, geniet men een grotere vrijheid. Daardoor zal men een grotere oriëntatie op het heden vertonen en een snellere levensstijl laten optekenen. De bevolking is minder strikt met tijd, is minder geïnteresseerd in geboortecontrole en krijgt vroeger en meer kinderen. Door een lagere zelfcontrole dreigt men ook sneller geneigd te zijn met agressie en geweld op problemen te reageren.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, criminaliteit |  Facebook |

13-05-14

Steenkoolcentrales vormen bedreiging voor klimaatdoelstellingen

De geraamde kosten voor de beperking van de klimaatverandering zijn de voorbije twee jaar nog met 8 biljoen dollar toegenomen. Dat is vooral te wijten aan het toenemend gebruik van steenkool, dat de inzet van duurzame energiebronnen heeft afgeremd. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). Opgemerkt wordt dat er een einde moet worden gemaakt aan de ingebruikname van steenkoolcentrales die geen mogelijkheid bieden tot een opvang en opslag van emissies. Volgens het rapport is er sinds het begin van het decennium meer extra energie-capaciteit door steenkool gecreëerd dan ook alle niet-fossiele bronnen samen.

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: steenkool, energie, klimaat |  Facebook |

15-02-14

IJsbeer leert om te gaan met klimaatverandering

Er zijn aanwijzingen dat de ijsbeer zich gemakkelijker aanpast aan de klimaatverandering dan algemeen wordt gevreesd. Dat is slotsom van een rapport van wetenschappers bij het American Museum of Natural History. Door het smelten van de poolkap onder invloed van de opwarming van de aarde dreigen de ijsberen een belangrijk gedeelte van hun biotoop te verliezen. De populatie moet dan ook grotendeels naar andere gebieden uitwijken, maar daar vinden ze niet dezelfde prooien. De onderzoekers van het Amerikaanse museum zeggen echter vastgesteld dat minstens een gedeelte van de ijsberen-populatie zich relatief soepel aanpast aan de nieuwe omstandigheden en zijn dieet instelt op zijn nieuwe leefwereld.

“Omdat de Noordelijke IJszee steeds vroeger op het jaar ontdooit en ook telkens pas later in het seizoen opnieuw dichtvriest, hebben de ijsberen minder tijd om op jonge zeehonden, hun traditionele voorkeurprooi, te jagen en moeten ze meer tijd op het vasteland doorbrengen,” zegt Robert Rockwell, onderzoeker van het American Museum of Natural History. “Onderzoek in de Hudson Bay heeft echter uitgewezen dat de ijsberen bij hun verblijf aan land zijn overgestapt op een flexibele fourage-strategie, waarbij onder meer teruggevallen blijkt te worden op een gemengd dieet van planten en dieren, om in het snelveranderde milieu te kunnen overleven.”

“Er bestaat geen twijfel over dat ijsberen bijzonder gevoelig zijn voor de klimaatverandering, want de opwarming van de aarde verandert drastisch het landschap van het noordpoolgebied,” zegt Rockwell. “Er zijn echter aanwijzingen dat de ijsberen een grotere veerkracht hebben dan tot nu toe algemeen werd aangenomen. IJsberen dienden een groot gedeelte van hun jaarlijkse vetreserves met de jacht op zeehonden op te slaan tijdens de lente, vooraleer ze gedwongen werden om aan land te gaan. Nu blijkt dat de dieren die voorraden compenseren door onder meer de jacht op sneeuwganzen tijdens de tweede helft van de zomer. Ook werden sporen gevonden van de jacht op karibou’s en de zoektocht naar ganzeneieren.”

De consumptie van een lokaal plantaardig dieet wijst er volgens de onderzoekers verder op dat de ijsberen tussen de verschillende jachtperiodes weinig van biotoop-type veranderen, waardoor het verbruik van energie beperkt kan worden gehouden. Het flexibile gedrag van de soort kan volgens de onderzoekers mogelijk worden toegeschreven aan een gemeenschappelijk genetisch verleden met de bruine beer, waarvan de ijsbeer zich ongeveer zeshonderdduizend jaar geleden heeft afgescheiden. Het flexibele gedrag is volgens de onderzoekers voor de ijsbeer wellicht de meest optimale keuze om zich aan de snelle verandering van zijn biotoop aan te passen.

Lees Verder

09:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ijsbeer, klimaat |  Facebook |

20-07-13

Klimaatomstandigheden aan basis van technoligische innovaties

Technologische innovaties tijdens het stenen tijdperk werden bijzonder gefragmenteerd geïntroduceerd en werden vooral door klimaatomstandigheden gedragen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitat Autònoma de Barcelona, de University of Cardiff en het Natural History Museum in London. De onderzoekers stelden daarbij vast dat abrupte verandering in het regenpatroon in Zuid-Afrika veertigduizend tot tachtigduizend jaar geleden aan de grondslag lagen van de ontwikkeling van technologieën rond huisvesting en het gedrag van de moderne mensheid, zoals de bouw van landbouwnederzettingen en de productie van juwelen.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, innovatie |  Facebook |

24-06-13

Radicale breuk met fossiele brandstoffen is noodzakelijk

Indien men het klimaat wil redden, moet het overgrote deel van de voorraden fossiele brandstoffen onaangeroerd blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australische Climate Commission. Het verbranden van alle fossiele brandstofreserves zou volgens het rapport leiden tot een fundamentele verandering in het klimaat die het voortbestaan van de huidige menselijke samenleving in gevaar zou kunnen brengen. Er is volgens het rapport dan ook een dringende noodzaak om radicaal te breken met het gebruik van fossiele brandstoffen.

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, fossiele brandstoffen |  Facebook |

19-03-13

Bedrijven anticiperen te weinig op extreme weersomstandigheden

Ondernemingen onderschatten vaak de negatieve impact van strenge weersomstandigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Chartered Management Institute (CMI) naar de extreme weersomstandigheden waarmee het Britse bedrijfsleven de voorbije twaalf maanden werd geconfronteerd. De onderzoekers stellen dat de bedrijven continu zouden moeten voorbereid zijn om de gevolgen van extreme weersomstandigheden te ontvangen. Op die manier kunnen volgens hen niet alleen verliezen worden vermeden, maar kan ook het consumentenvertrouwen worden behouden.

"Hoewel strenge weersomstandigheden de voorbije drie jaar de belangrijkste oorzaak waren van de verstoring van het bedrijfsleven, blijven managers de bedreiging onderschatten," voeren de onderzoekers aan. "De zware sneeuwval van vorig jaar heeft volgens de ondervraagde managers aan de bedrijven gemiddeld 52.000 pond gekost. Een aantal respondenten maakte gewag van een schade die oploopt tot 1 miljoen pond. Toch worden de weersomstandigheden zelden tot de tien belangrijkste bedreigingen gerekend."

Volgens de onderzoekers hebben de sneeuwbuien van de voorbije winter 77 procent van de Britse bedrijven verliezen berokkend. Daarbij wordt vooral gewag gemaakt van transportproblemen en het wegvallen van kinderopvang, waardoor werknemers in de onmogelijkheid waren om hun dagtaak op te pakken. Ongeveer 60 procent van de bedrijven zouden door die problemen financiële verliezen hebben geleden. Bedrijven die echter een plan hadden om te anticiperen op moeilijke weersomstandigheden, bleken volgens de onderzoekers veel minder getroffen te zijn.

Lees Verder

17:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, sneeuw, klimaat |  Facebook |

11-02-13

Amerikanen groter voorstander van klimaatmaatregelen

De Amerikaanse consument toont zich steeds meer voorstander van een beperking van de uitstoot van broeikasgassen en de verplichting voor bedrijven om over te schakelen op milieuvriendelijker brandstoffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University. De onderzoekers stelden vast dat 64 procent van de Amerikaanse bevolking zich achter een strengere regelgeving op het gebied van klimaatverandering wil scharen. Dat is het hoogste niveau in zeven jaar tijd. Toch toont slechts 29 procent van de respondenten zich voorstander van een emissiehandel of een emissiebelasting.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, emissies |  Facebook |

25-11-12

Australië moet investeren in klimaatmaatregelen

De Australische export van steenkool en gas zal in de toekomst een belangrijke toename kennen. Het land dreigt echter wel met een aantal belangrijke knelpunten, zoals een gebrek aan arbeidskrachten en een flessenhals in de de infrastructuur geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een rapport van het International Energy Agency (IEA). In het rapport wordt ook positief gereageerd op de maatregelen die de Australische overheid heeft genomen om de klimaatverandering te helpen bestrijden, maar er wordt aan toegevoegd dat het land belangrijke investeringen zal moeten realiseren om zijn klimaatdoelstellingen te bereiken. Australië is de negende grootste energieproducent van de wereld.

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, energie, klimaat |  Facebook |

26-09-12

Klimaat verantwoordelijk voor historische emigratie uit Afrika

De verspreiding van de mensheid vanuit Afrika over de rest van de wereld is veroorzaakt door het opduiken van gunstige klimaatvensters. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge. Onderzoeksleider Anders Eriksson stelt dat het klimaat de mens belette om Afrika te verlaten, tot iets meer dan 55.000 jaar geleden in Noordoost-Afrika een gunstig klimaatvenster zou zijn opgetreden. De emigratie zou vooral gebeurd zijn langs de Straat van Bab-el-Mandeb naar het Arabische schiereiland. Er wordt echter aan toegevoegd dat er pas later een kolonisatie van Europa kon worden opgetekend. Dat heeft volgens Eriksson wellicht te maken met de concurrentie met de neanderthalers.

Lees Verder

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, klimaat, emigratie |  Facebook |

18-07-12

Lokale factoren hebben belangrijke impact op watervoorraden

De beschikbare voorraden oppervlaktewater in een regio worden voor 62 procent bepaald door de gemiddelde zonneschijn en regenval. Maar ook het type vegetatie en andere regionale klimatologische factoren bepalen 13 procent van de beschikbare voorraden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Geophysical Union in 167 sites over de hele wereld. De onderzoekers stelden ook vast dat de verdamping in graslanden 9 procent hoger ligt dan in bosgebieden in dezelfde regio's. De wetenschappers stellen dat bij het opmaken van klimaatmodellen ook rekening moet gehouden worden met lokale factoren, het regionale klimaat en zelfs de topografie, zodat een meer accurate voorspelling zou kunnen worden gemaakt over de toekomstige beschikbare watervoorraden en juiste calculaties zouden kunnen worden gemaakt over de verhouding tussen aanbod en vraag.

Lees Verder

18:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, klimaat |  Facebook |

11-07-12

Klimaat één van snelstgroeiende databanken uit wetenschap

Klimaatonderzoekers bouwen één van de snelstgroeiende databanken uit de wetenschap. Dat is de conclusie van een rapport van het Energy Sciences Network (ESNet) van het Amerikaanse ministerie van energie. Opgemerkt wordt dat het United Nations International Panel on Climate Change (IPCC) vijf jaar een geleden een databank van 35 terabytes beheerde. Dat kwam overeen met 35 miljoen boeken of 399 kilometer boekenrekken. Over twee jaar zal die databank zijn uitgebreid tot 2 petabytes. Dat is een toename met 580 procent.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, wetenschap |  Facebook |

01-05-12

Windturbines verwarmen omgevende luchtlagen

Windturbineparken kunnen het lokale klimaat beïnvloeden door de atmosfeer op te warmen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Albany. Daarbij bleek dat de inplanting van vier grote windturbineparken in Texas geleid hebben tot een temperatuurverhoging van 0,72 graden Celsius. Vooral tijdens de nacht zouden de verschillen oplopen. Het fenomeen is volgens de onderzoekers vooral te wijten aan de veranderingen in windsnelheden en de fluctuaties die in de lagere regionen van de atmosfeer worden veroorzaakt.

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, windturbine, klimaat |  Facebook |

07-04-12

Regenval grotere bedreiging voor Chinese oogsten dan stijgende temperatuur

Regenval vormt een grotere bedreiging voor de Chinese landbouw dan de stijgende temperaturen. Dat de conclusie van een rapport van wetenschappers van de Chinese Academy of Sciences. Uit een analyse van de oogsten van de voorbije dertig jaar is volgens de onderzoekers gebleken dat de stijgende temperaturen geen cruciale impact hebben gehad op de landbouwoogsten. De wetenschappers zeggen wel dat de opwarming een indirecte rol kan spelen omdat die tot grotere droogteperiodes kan leiden.

Lees Verder

09:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, landbouw, klimaat |  Facebook |

02-04-12

Zuid-Engeland heeft tijdens de zomer dubbel zoveel regenval nodig

Zuid-Engeland heeft tijdens de zomer twee keer zoveel regenval nodig dan normaal om terug op het verwachte niveau te komen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Reading. Daarbij wordt opgemerkt dat er het voorbije jaar minder regen is gevallen dan tijdens de droogte van het midden van de jaren zeventig en voor het zuidwesten moet men volgens de wetenschappers teruggaan tot het begin van de jaren negentig om nog een dergelijk gebrek uit regenval terug te vinden.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engeland, klimaat, droogte |  Facebook |

26-03-12

Voorbije decennium warmste periode in ruim anderhalve eeuw

De klimaatverandering is het voorbije decennium versneld. Dat heeft de World Meteorological Organisation (WMO), de klimaatorganisatie van de Verenigde Naties, gezegd. Er wordt aan toegevoegd dat het voorbije decennium de meest warme periode was sinds met de metingen in het midden van de negentiende eeuw van start zijn gegaan. Het decennium werd volgens de organisatie bovendien getypeerd door extreme niveaus van regen en sneeuwval, waardoor nagenoeg alle continenten met overstromingen werden geconfronteerd.

Delen van Oost-Afrika en Noord-Amerika werden dan weer gekenmerkt door ongewone droogteperiodes. Het voorbije decennium lag de gemiddelde wereldwijde temperatuur volgens de klimaatorganisatie 0,46 graden boven het langetermijn-gemiddelde van 14 graden Celsius. Negen van de tien warmste jaren sinds het midden van de negentiende eeuw werden eveneens tijdens het voorbije decennium geregistreerd. Er wordt opgemerkt dat de klimaatverandering zich tijdens het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw heeft versneld.

Die trend heeft zich volgens de klimaatorganisatie ook het voorbije jaar verder doorgezet. Daarbij bleken de wereldwijde temperaturen 0,4 graden boven het langetermijn-gemiddelde te liggen. "De cijfers tonen aan dat we op dit ogenblik met een klimaatverandering te maken hebben en dat het fenomeen geen bedreiging op lange termijn is," merkt Michel Jarraud, secretaris-generaal van de klimaatorganisatie, op. "De opwarming van het klimaat is het gevolg van menselijke activiteiten, die potentieel onomkeerbare gevolgen zullen hebben voor de aarde, atmosfeer en oceanen."

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat |  Facebook |

16-03-12

Natuurrampen jagen in Azië 42 miljoen mensen op de vlucht

Klimaat-gerelateerde rampen hebben de voorbije twee jaar in Azië 42 miljoen mensen uit hun thuisomgeving verdreven. Dat is de conclusie van een rapport van de Asian Development Bank, die aanstuurt op dringende maatregelen om toekomstige crisissen te vermijden. Er wordt aan toegevoegd dat Azië met Bangladesh en India de twee landen van de hele wereld telt die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering. In de top tien staan met Nepal, de Filipijnen, Afghanistan en Myanmar nog vier andere Aziatische landen.

Twee jaar geleden werden in Azië 31,8 miljoen mensen door klimaat-gerelateerde rampen en extreme weersomstandigheden uit hun thuisomgeving verdreven. Dat jaar betekende wel een echte rampperiode, waarbij in Pakistan door massale overstromingen meer dan 10 miljoen mensen op de vlucht werden gedreven. Maar ook vorig jaar werden in Azië 10,7 miljoen mensen uit hun thuisomgeving verdreven. Er wordt aan toegevoegd dat deze rampen door de klimaatverandering in de toekomst frequenter zullen worden opgemerkt.

"Hoewel een aantal mensen naar hun thuisomgeving konden terugkeren nadat de omstandigheden waren verbeterd, waren anderen niet zo gelukkig en werden gedwongen om elders een nieuw bestaan op te bouwen nadat ze zware persoonlijke verliezen hadden geleden," merkt Bindu Lohani, vice-president van de Asian Development Bank, op. "Het klimaat wordt in de regio Asia-Pacific, waar de bevolking van kwetsbare gebieden verder toeneemt, steeds meer een basis voor migratie. Er moet dan ook dringend actie worden ondernomen."
     

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, asia-pacific |  Facebook |

01-03-12

Mexico bestrijdt droogte met kunstmatige neerslag

Mexico experimenteert met de manipulatie van wolken, in de hoop dat daardoor de broodnodige neerslag kan worden opgewekt. Het land wordt geteisterd door de ergste droogte in zeventig jaar en hoopt met de technologieën een oplossing te vinden voor de problemen. Nochtans is de technologie omstreden, want er is geen sluitend bewijs van de efficiëntie van de manipulatie van wolken. Bovendien blijven vele vragen over rond de potentiële impact op de atmosfeer, water en bodem.

Ook in andere landen wordt al gebruik gemaakt van cloud seeding. De technologie wordt het meest toegepast in China, maar ook de Verenigde Staten, Argentinië, Chili en Spanje hebben al experimenten in die richting uitgevoerd. Deze wolkenmanipulatie houdt in dat wolken vanuit een vliegtuig of vanaf de grond worden besproeid met chemicaliën zoals zilverjodide. Daardoor worden ijskristallen gevormd die groeien in omvang totdat ze het juiste gewicht bereiken om op lagere hoogte te vallen in de vorm van neerslag.

Toen Mexico tijdens de tweede helft van de jaren negentig al geconfronteerd werd met een langdurige droogte, werd al een onderzoeksprogramma opgezet waarbij gedurende twee jaar gegevens werden verzameld over wolken die besproeid werden met een mengsel van chemicaliën waaronder natrium, magnesium en calciumchloride. Toen werd gewag gemaakt van een positief effect op de hoeveelheid neerslag. Daarbij werd opgemerkt dat de neerslag zich over een groter oppervlak verspreidde, langer duurde en heviger was dan normaal. Het onderzoek werd nadien echter stopgezet.

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, kunstmatige neerslag |  Facebook |

18-02-12

Voorbije jaar gekenmerkt door extreme weersomstandigheden

Het voorbije jaar werd gekenmerkt door extreme weersomstandigheden, zoals ernstige droogte en hevige neerslag. Dat blijkt uit een rapport van Argus, het milieupunt van de financiële dienstverleners KBC en Cera. Wereldwijd bedroeg de gemiddeld temperatuur het voorbije jaar 14,52 graden Celsius. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA werd de voorbije 132 jaar slechts acht keer een warmere periode opgetekend, ondanks het verkoelende effect van La Nina en een relatief zwakke zonneactiviteit.

De aarde is nu ongeveer 0,8 graden Celsius warmer dan een eeuw geleden. De jaarlijkse gemiddelden maskeren volgens Argus bovendien de records op het gebied van temperatuur en neerslag die in vele delen van de wereld werden gebroken. "Als de aarde verder opwarmt, dreigen extreme weersomstandigheden de norm te worden," wordt er opgemerkt. Opgemerkt wordt dat het jaar al onmiddellijk werd geconfronteerd met zware neerslag, overstromingen en landverschuivingen in Brazilië, gevolgd door overstromingen in een groot deel van Australië.

"In het najaar werden Thailand, Centraal-Amerika en de Filippijnen dan weer geconfronteerd met hevige neerslag en maar liefst 19 stormen in het Atlantische orkaanseizoen waren zo ernstig dat ze een naam kregen," merkt Argus nog op. "Behalve door overvloedige regen, werd de wereld het voorbije jaar ook getroffen door extreme droogte. Zo was er de aanhoudende droogte in de Hoorn van Afrika, en ook Mexico werd geteisterd door de ergste droogte in zeventig jaar. Bovendien werden in Armenië, China, Iran, Irak, Koeweit, de Republiek Congo en Zambia landelijke hitterecords gebroken."

10:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat |  Facebook |

20-01-12

Verenigde Staten beleven meest extreme weer uit geschiedenis

Het voorbije jaar heeft op het gebied van extreme weersomstandigheden in de Verenigde Staten een nieuwe record gevestigd. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration. Er wordt daarbij opgemerkt dat het voorbije jaar veertien rampen met minstens 1 miljard dollar schade werden opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat de temperaturen in de Verenigde Staten inmiddels al vijfendertig jaar op rij boven het historische gemiddelde liggen.

"In totaal hebben zware overstromingen, stormen en droogtes voor meer dan 55 miljard dollar schade aangericht," wordt in het rapport opgemerkt. Er wordt wel aan toegevoegd dat er verscheidene factoren hebben bijgedragen tot de hogere kosten van de slechte weersomstandigheden. Onder meer wordt aangevoerd dat de bevolking en infrastructuur meer gevoelig is geworden voor weersinvloeden. Ook wordt opgemerkt dat er meer gesofisticeerde apparatuur, zoals radar en satellieten, kunnen worden ingeschakeld om de weersomstandigheden op te volgen.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA merkt op dat er sinds 1880 slechts acht warmere jaren werden opgetekend dan vorig jaar. Bovendien blijken negen van de tien warmste jaren opgetekend te zijn in de periode na de eeuwwisseling. Er wordt aan toegevoegd dat de gemiddelde wereldtemperatuur het voorbije jaar 0,51 graden Celsius hoger lag dan het basisniveau van het midden van de twintigste eeuw. De NASA voert aan dat de planeet meer energie blijft absorberen dan uitstralen.

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat |  Facebook |

29-12-11

Klimaat was Olympische Spelen Peking heel goed gezind

China gaat er prat op tijdens de organisatie van de Olympische Spelen drie jaar geleden de luchtvervuiling in Peking met 50 procent te hebben kunnen terugschroeven, maar heeft daarbij kunnen profiteren van perfecte weersomstandigheden. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan het Pacific Northwest National Laboratory van het Amerikaanse ministerie van energie. Onder meer wordt daarbij gewezen aan een belangrijke regenval bij het begin van het evenement en de voldoende windkracht tijdens het verdere verloop van het sportgebeuren.

"De wind was verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de reductie van de vervuiling," merkt Xiaohong Liu, scheikundige aan het Pacific Northwest National Laboratory, op. "Indien de pollutie-niveaus permanent op een lager niveau moeten worden gehouden, is een grotere controle over de emissies noodzakelijk. De regen spoelde de vervuiling uit de lucht en de wind voerde de pollutie uit het gebied weg." De Chinese overheid had ter gelegenheid van de Olympische Spelen onder meer het wegverkeer aan banden gelegd en vervuilende industrieën stilgelegd.

"De organisatoren hebben veel geluk gehad," voert Xiaohong Liu aan. "Net voor de aanvang van het evenement werd de regio getroffen door zware stormen. Bovendien bleek de wind tijdens het verloop van de Olympische Spelen vooral uit het berggebied ten noorden van de Chinese hoofdstad te komen. Normaal zou de wind tijdens die periode vooral uit het zuiden, waar grote stedelijke gebieden liggen, zijn gekomen en dus zware vervuiling meegebracht hebben."

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olympische spelen, china, klimaat |  Facebook |

05-12-11

Hindukush-Himalaya bijzonder gevoelig voor klimaatverandering

De klimaatverandering dreigt een bijzonder grote impact te zullen hebben op het gebied Hindukush-Himalaya. Dat is de conclusie van een rapport van het International Centre for Integrated Mountain Development (Icimod) in Kathmandu, waarin gewezen wordt op de gevoeligheid van het gebied voor de verstoring van het evenwicht in sneeuw, water en eis door de stijgende temperaturen. Dat onevenwicht bedreigt volgens het rapport miljoenen bergbewoners en 1,3 miljard mensen stroomafwaarts in de grootste riviergebieden van Azië.

"Het gebied Hindukush-Himalaya heeft een indrukwekkende fysiek, maar is ecologisch één van de meest kwetsbare gebieden van de aarde," merkt David Molden, directeur van Icimod, op. "Er moeten dan ook dringend inspanningen worden geleverd om de intense impact van de klimaatverandering op het gebied aan te pakken." In de Hindukush-Himalaya wonen 210 miljoen mensen, maar het gebied levert indirect goederen en diensten aan 1,3 miljard mensen die stroomafwaarts leven.

De Hindukush-Himalaya omvat 30 procent van alle gletsjers ter wereld. Het gebied kent 25.000 soorten planten en dieren en heeft een grotere diversiteit aan bostypes dan de Amazone-regio. De Hindukush-Himalaya omvat echter ook 15 procent van de totale arme bevolking van de planeet. De regio telt meer dan 54.000 gletsjers, maar slechts een marginaal aantal is tot nu toe bestudeerd. Het onderzoek stelde echter dat de gletsjers in omvang afnemen. In Bhutan is er de voorbije dertig jaar een verlies met 22 procent en in Nepal met 21 procent.

19:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: himalaya, hindukush, klimaat |  Facebook |

Onderscheid industrielanden en groeimarkten is achterhaald

De traditionele kloof tussen industrielanden en groeimarkten moet worden afgeschaft. Ook China en andere groeilanden moeten de opgelegde beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen aanvaarden. Dat hebben vertegenwoordigers van westerse regeringen gezegd. De industrielanden voeren daarbij geen verdere verbindingen rond de uitstootbeperkingen te kunnen doen, tenzij ook alle andere naties - vooral de grote groeimarkten - dezelfde bindende regels aanvaarden.

De Europese Unie wil op de klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban een tijdstabel laten aanvaarden, waarbij iedereen tegen het midden van het decennium de uitstootbeperkingen zou onderschrijven. Noorwegen en Australië hebben afzonderlijk een voorstel uitgewerkt waarbij iedereen zich akkoord zou verklaren met een gefaseerde afbouw van de emissies. Iedereen aanvaardt dat de rijke landen de belangrijkste inspanningen moeten doen om de emissies te beperken, omdat daar de voorbije tweehonderd jaar de economie volop koolstofdioxide heeft geproduceerd.

"Er moet echter duidelijk worden onderzocht of de wereld nog steeds kan worden benaderd vanuit de traditionele tegenstelling tussen het noorden en het zuiden, waarbij het noorden zich zou moeten verbinden tot emissiebeperkingen, terwijl in het zuiden vrijwillige bijdragen worden gebracht," merkt Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor klimaatbeleid, op. Dat debat is acuter geworden door de snelle economische groei van China, India en een aantal Latijns-Amerikaanse landen.

19:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, uitstootbeperking |  Facebook |

02-12-11

Vijf landen vertegenwoordigen helft wereldwijde uitstoot koolstofdioxide

Meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide is afkomstig van amper vijf landen. Dat blijkt uit cijfers van het bedrijf bedrijf Maplecroft, gespecialiseerd in risico-analyses. Er wordt aan toegevoegd dat tien landen verantwoordelijk zijn voor twee derde van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide. De eerste plaats wordt ingenomen door China, gevolgd door de Verenigde Staten, India, Rusland en Japan. De top tien wordt rond gemaakt door Brazilië, Duitsland, Canada, Mexico en Iran.

 

Drie van de zes eerste landen in de top tien zijn naties met een snelle economische groei. China produceert 9.441 megaton emissies per jaar. Het merendeel van de emissies bestaat uit koolstofdioxide, te wijten aan de massale vraag naar energie. Hernieuwbare energie kent weliswaar een stijging, maar blijft nog altijd marginaal in vergelijking met het gebruik van fossiele brandstoffen. India komt aan een uitstoot van 2.275,45 megaton, in belangrijke mate te wijten aan methaan dat door de landbouw wordt gegenereerd.

 

"Hoewel het energieverbruik per hoofd van de bevolking in China en India relatief beperkt blijft, is de totale energievraag op nationaal niveau gigantische," merkt Chris Las, analist bij Maplecroft, op. "In combinatie met de grote gebruik van steenkool en andere fossiele brandstoffen, resulteert dat in beide landen in grote emissie-niveaus." Brazilië komt aan een uitstoot van 1.144 megaton, maar dat aandeel zou volgens Maplecroft gevoelig hoger liggen indien ook de ontbossing in rekening zou worden gebracht.

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissie, klimaat |  Facebook |

28-11-11

Groeimarkten kunnen niet zonder steenkool

Groeimarkten kunnen niet zonder steenkool. Wind en zonnekracht kunnen slechts een klein gedeelte van de energiebehoeften van deze landen dekken. Dat heeft Uma Shankar Sagaram, projectmanager industrie en milieu bij het Indiase Centre for Science and Environment, gezegd in de rand van de klimaattop in Durban in Zuid-Afrika. Volgens Uma Shankar zijn hernieuwbare energieprojecten nuttig voor afgelegen gebieden, maar is steenkool de enige manier om in de behoeften van de verstedelijkte regio's te voorzien.

"In China vertegenwoordigt steenkool ongeveer 70 procent van de totale energievoorziening," merkt het persbureau AFP op. "Tegen het midden van het decennium zou dat aandeel moeten zijn teruggebracht tot 63 procent. Landen zoals Zuid-Afrika, China en India hebben grote steenkoolvoorraden die een goedkope bron van energie vormen om de continue groeiende vraag te dekken. Daardoor behoren deze drie landen ook tot de grootste producenten van koolstofdioxide, een belangrijke oorzaak van de klimaatverandering."

De drie landen behoren ook tot de vijf grootste producenten van steenkool ter wereld. In India vertegenwoordigt steenkool 55 procent van de elektriciteitsvoorziening. In Zuid-Afrika loopt dat zelfs op tot 90 procent. Deze drie landen investeren samen tientallen miljarden dollars in nieuwe steenkoolcentrales. "Niemand houdt van steenkool, maar deze landen hebben nu eenmaal elektriciteit nodig," voert Cornelis van der Waal, energiespecialist bij het adviesbureau Frost & Sullivan, op. "Steenkool is de enige energievorm die betaalbaar is."

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, steenkool, klimaat |  Facebook |

23-10-11

Zeeniveau blijft nog vijfhonderd jaar stijgen

Het zeeniveau zal de volgende vijfhonderd jaar verder blijven stijgen. Dat zeggen wetenschappers aan het Centre for Ice and Climate van het Niels Bohr Institute aan de University of Copenhagen. De onderzoekers voeren daarbij aan dat het wereldwijde zeeniveau tegen het einde van deze eeuw met 60 centimeter zal zijn gestegen. Tegen het einde van de vijfentwintigste eeuw moet volgens de onderzoekers rekening worden gehouden met een stijging met 1,8 meter. Om die cijfers niet te overtreffen moeten echter belangrijke milieumaatregelen worden genomen.

"De stijgende zeeniveaus vormen de volgende eeuwen wellicht één van de meest catastrofale consequenties van de opwarming van de aarde," merkt onderzoeker Aslak Grinsted op. "Er moet rekening worden gehouden met massale economische kosten, sociale consequenties en gedwongen migraties." In het meest pessimistische geval, wanneer geen afdoende maatregelen worden genomen, zou het zeeniveau volgens de onderzoeker tegen het einde van de eeuw met 1,1 meter zijn gestegen. Tegen het midden van het millennium zou dan rekening moeten worden gehouden met 5,5 meter.

De onderzoeker stelt dat het zeeniveau tijdens de twintigste eeuw met gemiddeld 2 millimeter per jaar is gestegen. "Er is echter duidelijke sprake van een versnelling," aldus Grinsted. "Tijdens de jongste decennia steeg het zeeniveau ongeveer 70 procent sneller. Ook wanneer de uitstoot van broeikasgassen kan worden gestabiliseerd, zal het zeeniveau nog verscheidene eeuwen sneller blijven stijgen. De zee en de ijskappen hebben immers een bijzonder trage reactietijd."

18:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, zeeniveau |  Facebook |

18-10-11

Bossen en savanne kunnen bijzonder snel wisselen

Veranderingen in het leefmilieu kunnen stabiele bosgebieden en graslanden tot een breekpunt brengen waarbij de structuur van het landschap fundamenteel en onomkeerbaar verandert. Dat is de conclusie van een analyse van satellietbeelden door wetenschappers aan de Wageningen Universiteit. De Nederlandse onderzoekers stellen dat die veranderingen ervoor kunnen zorgen dat bossen omgevormd worden tot savanne en omgekeerd.

Uit het onderzoek van Mirana Hirota, wetenschapster aan de Wageningen Universiteit, blijkt dat er weinig overgangsgebieden zijn tussen bos en savanne. Vooral regenval is volgens Hirota bepalend voor het type landschap dat wordt gevormd. De wetenschapster stelt dat algemeen wordt verwacht dat landschappen onder invloed van bepaalde omstandigheden langzaam zouden veranderen, maar in werkelijkheid grijpt die verschuiving volgens haar zeer snel plaats.

"Eerdere theorieën gingen ervan uit dat een graduele stijging van de regenval in een savanne ook tot een geleidelijke bosvorming zou leiden," voeren de onderzoekers aan. "In realiteit blijven graslanden echter in stand gehouden te worden tot een breekpunt wordt bereikt waarbij de savanne zich plotseling volledig omvormt tot een bosgebied. Dat betekent dat sommige bevolkingsgroepen zich heel snel aan wijzigende omstandigheden zouden moeten aanpassen."

21:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bos, klimaat, savanne |  Facebook |

23-09-11

Britse obsessie over klimaat weerspiegeld in muziek

De obsessie van de Britten met de weersomstandigheden weerspiegelt zich ook in de Britse muziek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford en de University of Reading. Daarbij wordt opgemerkt dat Britse componisten twee keer zoveel geneigd zijn om muziek met klimaat-thema's te schrijven dan hun collega's in andere landen. Er wordt aan toegevoegd dat stormen het populairste klimaat-gebonden thema is bij Britse componisten.

"Componisten worden in het algemeen beïnvloed door hun eigen omgeving in het weertype dat ze willen oproepen," merkt onderzoeker Paul Williams, professor aan het departement meteorologie aan de University of Reading, op. "Passend in het nationale stereotype lijken Britse componisten bovengemiddeld aangetrokken te worden door de variabele Britse weerpatronen en de stormachtige kustlijn. Britse componisten veel vaker verwijzen naar de weersomstandigheden dan het Franse collega's. Voor Duitse componisten is het weer daarentegen nog veel minder vaak een inspiratiebron."

Karen Aplin, professor aan het departement natuurkunde van de Oxford University, stelt dat het dreigende drumgeluid als weerklank van een naderende storm bij de muziekliefhebber evenveel oproept als de lucht in de schilderijen van kunstenaars zoals John Constable of Claude Monet. De onderzoekers merken op dat componisten vaak een voorkeur hebben voor stormen om emotionele onrust uit te drukken. Wind vormt het tweede meest populaire muziekthema.

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, klimaat, muziek |  Facebook |

12-09-11

Tweede warmste zomer uit Amerikaanse geschiedenis

Door de grote hitte tijdens de maand augustus hebben de Verenigde Staten de tweede warmste zomer uit hun geschiedenis achter de rug. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse National Climatic Data Center. De aanhoudende hitte, gecombineerd met het beperkte neerslag-niveau in de zuidelijke Amerikaanse staten tijdens de drie zomermaanden, heeft volgens het rapport geleid op het gebied van droogte voor een nieuw absoluut record gezorgd.

Uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde temperatuur tijdens de maand augustus in de Verenigde Staten 75,7 graden fahrenheit (24,27 graden celsius) bedroeg. Dat is 3 graden fahrenheit boven het gemiddelde van de voorbije eeuw. De warmste augustus uit de Amerikaanse geschiedenis staat is nog steeds op naam van het 1983 ingeschreven, toen een gemiddelde temperatuur van 74,5 graden fahrenheit werd opgetekend.

Het gemiddelde van de voorbije zomer bedroeg 74,5 graden fahrenheit. Dat is 2,4 graden boven het gemiddelde van de voorbije eeuw. Met een temperatuur van 74,6 graden fahrenheit blijft 1934 de warmste zomer uit de Amerikaanse geschiedenis. Er wordt aan toegevoegd dat er tijdens de maand augustus van dit jaar 2,31 inches (5,87 centimeter) neerslag werd opgetekend. Dat is 0,29 inch onder het gemiddelde op lange termijn. Door de extreme hitte lieten de staten Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, Oklahoma en Louisiana de warmste zomer uit hun geschiedenis optekenen.

18:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, zomer, warmte, klimaat |  Facebook |