05-05-16

Klimaatscepticus heeft ook weinig vertrouwen in de economie

Scepticisme over de klimaatverandering kan vaak worden gekoppeld aan een gebrek aan vertrouwen in de economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Purdue University bij ongeveer vijfhonderd Amerikaanse consumenten. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers verklaren waarom vele Amerikanen ondanks alle aanwijzingen een klimaatverandering die door de mens zou zijn veroorzaakt, blijven afwijzen. Mensen die bezorgd zijn over de economie en sterke aanhangers zijn van het vrijemarkt-stelsel, tonen zich volgens de onderzoekers sceptisch over een klimaatverandering en proberen de schadelijke effecten te minimaliseren.

“Het publiek lijkt meer geneigd de wetenschappelijke bewijzen van de klimaatverandering en zijn negatieve gevolgen te accepteren wanneer het ook overtuigd is van een sterke en stabiele economie,” zegt onderzoeksleider Erin Hennes, professor psychologie aan de Purdue University. “Er is duidelijk niet alleen sprake van onwetendheid. Ook wanneer men dezelfde informatie verspreidt, kunnen de attitudes over klimaatverandering gepolariseerd blijven omdat de boodschap op een verschillende manier wordt geïnterpreteerd.” Slechts de helft van de Amerikanen gelooft in de klimaatverandering. Bij progressieve democraten loopt dat op tot 78 procent, tegenover 10 procent bij conservatieve republikeinen.

Supporters van het kapitalisme reageerden in het onderzoek sceptischer op een documentaire over de ernst van de klimaatverandering. Bovendien bleek die groep zich ook de gepresenteerde conclusies verkeerd te herinneren. Anderzijds konden critici van het kapitalisme en voorstanders van sociale verandering zich de aangeleverde informatie beter herinneren en overdreven ook de mogelijke gevolgen die de documentaire naar voor had gebracht. Personen die meenden dat de economie een sterke impact heeft op hun leven, toonden zich eveneens sceptischer over de klimaatverandering en konden zich de informatie over de gevolgen van de opwarming van de aarde minder goed herinneren.

Hoewel de Amerikaanse republikeinen het meest geneigd zijn kapitalistische standpunten te ondersteunen, kan diezelfde visie ook bij een aantal democraten worden gevonden. Dat is volgens Hennes de reden waarom twijfels over de klimaatverandering niet alleen in de conservatieve hoek van het politieke spectrum kunnen worden aangetroffen. “Indien men aanvaardt dat een klimaatverandering door menselijke actie kan worden veroorzaakt, moet men ook erkennen dat de kapitalistische economie gebreken vertoont,” aldus de onderzoekers. Tijdens de economische crisis op het einde van het voorbije decennium viel het geloof in de klimaatverandering in de Verenigde Staten met 11 procent terug.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |

10-06-14

Klimaatverandering zal kosten voor criminaliteit nog opdrijven

Klimaatverandering zal naar verwachting leiden tot een toename van de criminaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Abt Associates. De studie suggereert dat de opwarming van de aarde deze eeuw een toename van het aantal misdrijven, waaronder moorden en verkrachtingen, met een maatschappelijke kost van 115 miljard dollar zal genereren. Onder meer moeten deze eeuw door de klimaatverandering volgens de onderzoekers extra 22.000 moorden, 180.000 verkrachtingen, 1,2 miljoen aanrandingen, 2,3 miljoen overvallen, 260.000 diefstallen, 1,3 miljoen inbraken, 2,2 miljoen brandstichtingen en 580.000 autodiefstallen worden verwacht.

Lees Verder

14:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, criminaliteit |  Facebook |

01-12-13

Afrika heeft jaarlijks 200 miljard dollar nodig voor strijd tegen klimaatverandering

Afrika zal mogelijk jaarlijks tussen 200 miljard dollar en 350 miljard dollar moeten besteden om over een halve eeuw de impact van de klimaatverandering op te kunnen vangen. Dat is de conclusie van een rapport van het United Nations Environment Programme (Unep). Een groot gedeelte van die investeringen zal volgens het rapport moeten worden voorzien om de Afrikaanse infrastructuur voor te bereiden op de stijgende zijspiegel en de grotere stormactiviteit. Ook dreigen miljarden dollar inkomsten verloren te gaan door een reductie van de landbouwopbrengsten. Tot het einde van dit decennium bedragen de adaptatiekosten voor Afrika volgens het rapport al tussen 7 miljard dollar en 15 miljard dollar per jaar.

Lees Verder

11:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, klimaatverandering |  Facebook |

30-11-13

Wereldwijde economische productie onder toenemende dreiging klimaatverandering

Tegen het midden van het volgende decennium zal nagenoeg één derde van de totale productie van de wereldwijde economie worden gegenereerd door landen die met een grote blootstelling aan de effecten van de klimaatverandering worden geconfronteerd. Dat betekent een toename met 50 procent tegenover het huidige aandeel van risicolanden in het wereldwijde bruto binnenlandse product. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Maplecroft, gespecialiseerd in risicobeheer. Er wordt aan toegevoegd dat het grootste gedeelte van de betrokken landen onvoldoende is voorbereid om de impact van zware overstromingen, stormen, droogtes en een verhoging van de zeespiegel te kunnen opvangen.

“Tegen het midden van het volgende decennium zal wereldwijd een economische productie ongeveer 44 biljoen euro gesitueerd zijn in landen die op het gebied van klimaatverandering risicovolle regio’s vertegenwoordigen,” aldus het rapport van Maplecroft. “Dat betekent een stijging met 50 procent tegenover het huidige niveau. De betrokken landen staan dan ook voor zware investeringen in maatregelen om hun infrastructuur en activa te beschermen. Daarvoor zal echter een groot engagement bij de overheden noodzakelijk zijn.” Banglasdesh wordt volgens het rapport met het grootste risico geconfronteerd, gevolgd door Guinée-Bissau, Sierra Leone, Haiti, Zuid-Soedan en Nigeria.

De Verenigde Staten en het grootste deel van Europa behoren tot de gebieden met de laagste risico’s. “Dat heeft onder meer te maken met rijkdom,” stipt Maplecroft aan. “In die regio’s hebben de overheden meestal meer financiële middelen ter beschikking om maatregelen te nemen die toelaten om zich gemakkelijker aan de klimaatverandering aan te passen.” Er wordt echter opgemerkt dat ook een wereldmacht zoals India, die in de rangschikking van Maplecroft op een twintigste plaats staat, een bijzonder groot risico loopt. De vijf steden met de grootste blootstelling aan de klimaatverandering zijn Dhaka in Bangladesh, Mumbai en Kolkota in India, Manila in de Filipijnen en Bangkok in Thailand.

Deze vijf steden zullen volgens Maplecroft hun gezamenlijk bruto binnenlands product tegen het midden van het volgende decennium vervijfvoudigen tot 804 miljard dollar. “De toenemende belangrijkheid van de steden in ontwikkelingslanden dreigt de blootstelling van activa, investeringen en voorraadketens aan de impact van de klimaatverandering nog te doen toenemen,” wordt er opgemerkt. “Een aantal steden met de het grootste economisch groeipotentieel dreigen ook het meest kwetsbaar te zijn voor de klimaatverandering.” Er wordt aan toegevoegd dat tegen het midden van het volgende decennium ruim vijf miljard mensen in risicogebieden zullen wonen.

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |

27-11-13

Weinig Europese steden zijn voorbereid op gevolgen klimaatverandering

Slechts een minderheid van de Europese steden heeft een uitgebreide strategie om een antwoord te bieden aan de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University in de Verenigde Staten naar het klimaatbeleid in tweehonderd stedelijke gebieden in elf Europese landen. Er wordt opgemerkt dat de Britse steden binnen Europa het verst gevorderd zijn in de ontwikkeling van maatregelen om een antwoord te bieden aan de opwarming van de aarde. De onderzoekers voeren aan dat het beleid van de steden nochtans cruciaal is, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor meer dan 70 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

“Steden zijn bijzonder gevoelig voor de gevolgen van de klimaatverandering,” benadrukt onderzoeker Diana Reckien, professor geografie aan de Columbia University. “In de eerste plaats zorgt hun grote bevolkingsdichtheid ervoor dat klimaatrampen omvangrijke populaties kunnen treffen. Daarnaast zijn de steden ook door hun cruciale infrastructuur en commerciële activiteiten bijzonder gevoelig voor de problematiek. Nochtans blijkt dat een groot gedeelte van de Europese steden niet is voorbereid op een klimaatverandering. Het onderzoek toonde aan dat één derde geen enkel plan heeft om de emissies te reduceren, terwijl zeven op tien geen strategie heeft om de impact van de klimaatverandering op te vangen.”

Professor Reckien voert wel aan dat er tussen de verschillende Europese landen belangrijke verschillen kunnen worden opgetekend. “In Groot-Brittannië heeft 93 procent van de steden een plan om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, maar in Frankrijk en België dalen die cijfers tot respectievelijk 43 procent en 42 procent,” zegt de onderzoekster. “Ook blijkt dat 80 procent van de Britse steden een strategie heeft om de impact van de klimaatverandering op te vangen, tegenover amper 33 procent in Duitsland.” Reckien merkt nog op dat de Nederlandse steden zich het meest ambities tonen om tegen het midden van de eeuw een klimaatneutrale omgeving te creëren.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, stad, klimaatverandering |  Facebook |

20-11-13

Kost klimaatrampen op drie decennia verviervoudigd

Klimaatrampen kosten de wereld jaarlijks bijna 200 miljard dollar. Dat betekent een verviervoudiging tegenover de jaren tachtig van de voorbije eeuw. Dat is de conclusie van een onderzoek van de World Bank. In het rapport wordt opgemerkt dat die kosten ook in de toekomst door de extreme weersomstandigheden van de klimaartverandering nog verder dreigen op te lopen. De voorbije dertig jaar hebben klimaatrampen volgens het rapport wereldwijd nagenoeg 4 biljoen dollar gekost. Extreme stormen, overstromingen en droogtes vertegenwoordigden samen ongeveer twee derde van alle rampen. In totaal kwamen bij de klimaatrampen tijdens die periode meer dan 2,5 miljoen mensen om het leven.

Lees Verder

13:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |

24-10-13

Investering in strijd tegen klimaatverandering blijft onvoldoende

Er is het voorbije jaar 359 miljard dollar geïnvesteerd in maatregelen om de klimaatverandering te bestrijden. Dat betekent een daling met 1 procent tegenover het jaar voordien en blijft bovendien nog ver verwijderd van het jaarlijkse bedrag van 700 miljard dollar dat volgens het World Economic Forum noodzakelijk wordt geacht om het probleem met succes te kunnen bestrijden. Dat is de conclusie van een rapport van het Climate Policy Initiative (CPI). De onderzoekers merken op dat er weliswaar in de hele wereld investeringen worden gedaan om de klimaatverandering tegen te gaan, maar is het ook duidelijk dat die inspanningen nog gevoelig dienen opgedreven te worden.

“De investeringen in duurzame initiatieven bedragen slechts 60 procent van de totale som die volgens het International Energy Agency noodzakelijk is om de doelstellingen van de Verenigde Naties, die willen verhinderen dat de wereldtemperatuur meer dan 2 graden Celcius zou stijgen, te realiseren,” merkt Thomas Heller, executive director van het Climate Policy Initiative, op. “Om de opwarming van het klimaat tegen te gaan, zou tot het einde van het decennium jaarlijks 625 miljard dollar moeten worden geïnvesteerd.” Geraamd wordt dat de huidige evolutie van emissies de temperatuur van de wereld met 4 graden Celcius zal doen stijgen.

Er werd volgens het rapport het voorbije jaar 337 miljard dollar geïnvesteerd in maatregelen om emissies te beperken, terwijl 22 miljard dollar zou zijn besteed aan initiatieven die de maatschappij zouden moeten toelaten om zich aan een warmer klimaat aan te passen. In ontwikkelingslanden werden 182 miljard dollar investeringen geregistreerd. Er wordt echter ook opgemerkt dat 76 procent van alle toegewezen budgetten ook binnen de eigen landsgrenzen werden besteed. Bedrijven investeerden 224 miljard dollar. Het saldo was afkomstig van overheden. Een bedrag van 39 miljard dollar tot 62 miljard dollar zou van geïndustrialiseerde naties naar ontwikkelingslanden zijn gevloeid.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat de investeringen in duurzame energie in het niets verdwijnen tegenover het subsidiebedrag van 523 miljard dollar per jaar dat door overheden over de hele wereld aan fossiele brandstoffen wordt toegekend.

http://www.euractiv.com/development-policy/global-climate-investment-flatli-news-531212

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende